Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

24 EYLÜL 1982 Cumhurıyet v CalışanJar^. Sorulan.., Sorunlan.,, SORU: 13 ocah lMfdo bir hamu kurutufunda mukaveleli olarak ifbafi yap tvm. sı aratih 1968 tanhınde de muka g*reği tazminatstz eiarah iftm* ton verildL Bu hez da 3 ocah l96Td* g«ne aym isyerins daırrü Ifçi olarak gırdun. Halen de ayra yerde çahfmahtayım. Muhaveleti olarah geçen ve tazminatvu abnadığm 1 ytihh hizmetimin harfikk kıdem tazminatunı emekü oU duğumda alabitir rmyim? A. TOKER Kandiüi • Kdz. BREĞLÎ YANTT: 1475 sayüı îş Yasasının 14. maddesi İfçilerin hıdemleri. tuzmet ah dırun devam etmif veya fastialarla yenı den akdedumiş almasına bakılmaksınn ayro ijverenm bır veya değ\$k ışyerlerinde çalıştıhlan süreler gözönüne ahnarafe hesaplarur» demektedir. Tasanın bu açık hükmü. sdzleşmeli olarak geçen ve tazminatını ^™mfrgpmT. bir yıllık hizmetinlzin de emekll olduğunuzda gözönüne alınarak hesaplanması gerekır. TÜM CAMİLERDE (Baytanb 1. SayfaıUI nin Begin'e son bir şans tazunı^yjn jgf^n^pypriftiri vaaâi uyann ca fi"ir"nx lsüfa etmedigiai "Egitim Bakanı Hamer, Ulusal Dinci Partı'ye mensup. Balısyon ortaklanndan ülusal Dinci Parti ıle Taral Partısı, eğer iki hafta içinde katlıatnla ilgUl bır soruşturma açılmazsa, bukUmetten çekllecekler. Büındığı gıbı, onceki gün Ener jı Bakanı Berman, Begin hukü metınden istıfa ederek hükU* mettekı ilk çatlağı yaratmışu. Tel Anv'de yayınlanan ıtıbar lı Hmaretı gazetesuun dUnkU sayısında katlıamla ilgolı ıkı İs raıl askerının anlattıklanna yer venldı. Gazeteye, askerlerın verdıgı bılgıye göre geçtıgi mız perşembe gecesi ilu Fılıstınlı itBfi"iın çılgıncasına Şatıla kampından çıktıklannı ve «ço f^ıHıınfnıı öldÜTUldü» dıye dovündüklennı duyan askerler katliamdan şüphelendıler. Bunun üzenne komutanlanna haber verdüer. Komutanları ıse «keyflnize bakra, herşey yolund.ı çidiyor» dijerek olan bıtenden haberh davrandı. Katlıama ılışkın protestolar da Israü de devam edıyor. Kuzeydeta Nasıra (Nazareth)'de gosteri yapan tsraü Araplannın Uzerine ateş açıldı Polısle gostericiler arasında çıkan çauşma sonucunda 12'sı kurşunla oUnak Uzere 39 kışi yaralandı. Göstencüerden başka 20 poüs de yaralananlar arasında. Sudan"m başkenu Harcum'da bulunan FKÖ lıderi Vaser Araiat, basın mensuplanna. yaptıgı açıklamada ABD*yı Beyrut dakx Füistın multecılennın guvenli ginı sağlayacagına ihşfcn güvencesuiı yerıne geurmemeicle suçladı. Arafat, hayatında hlçblr şeje ABD'ye guvenmiş olmak kadar p.şman olmadıgını söy ledı. FKÖ lıderi ABD'nın şetefmin toza bulandığını soyledı Araiat, Tel Avıv bujnkelçısını gan çekuğı 'çuı Mısır a teşekkur ettı \e g e n gondenlmeyeceginı umdugunu ıiade ettı. Lübnan'ın yeni Cumhurbaçkanı T T ^n Cemayel dtin and ^ Ti ıçerek gorevıne başladı Emın Cemayel'i Suudi Arabistan Kra U Fahd ve ABD Başkanı Reagan'dan sonra Sovyetler Btrîigı Devlet Başkanı Leonıd Brejnev de seçümesınden öturü kutladı Sıyasal gozlemciler, Emın Cemayel'ın gonderüen kutlama mesa^lanndan Ortadoğu sonınuna taraf olanlann desteğma sahıp oldugu sonucunu çıkanyorlar. Emın Cemayel yemin töreninın ardmdan yaptığı konuşmaAft îsraıl ıle bır banş fiTiin.^Irıtrnnft^|lr^ftTnftjgır|ftg ö r e kOa YrfmazŞİRM. 1 YILLIK HİZMETİMİN KARŞILIĞ1: (Baştenb 1. Sayfadal ledigl basın toplanusında, Türklerin Yugoslavya'da e8it haklardan yararlandıkla nnı ve bundan duydugu «memntmiyetl> belırtti ve «Bu bakundan bu yaşayış tarzlannın diger ülkelerde bulunao soydaşlanmıza da saglanması temennisinde bu lunuyoruz» dedi. Konuşmasının girişlnde resmı gorüşmelerde dunya da ve bölgede meydana ge len gehşmelenn gozden ge çınldığuu bıldıren Evren, Ba tı Beyrut'takı olaylann tasvıp edılmesının mumkun ol madıgını. Yugoslavyaya gı derken ıfade ettıgı bu «hıssı yaün» Yugoslavıar tarafmdan da paylaşıidıgını kaydet tı Evren. göruşmelerde tran Irak savaşınm da sona er dmlmesı çarelerının ele alm dığını behrterek «Bu konuda iki ülke aynı görüştedır. Biz hem tslâm Konferansı içlnde, hem de Türkiye olarak mfimkün oldugu zaman larda savaşın sona erdirllme si için her türlü ginşünde bu lunuyoruz» dedı Evren ekonomık alandakı ilişkılenn «kafi derecede» ol madıgmm belırlendıgını söy ledi, bu konuda gerek huku met gerekse işadamlan « a sında bu sahada neler yapılacagmın tesbıt edıleceğuu, çünkü ışbırhğının gelıştınl mesi için kapasıte bulundu gunu kaydetü Devlet Baskanı, Yugoslav yanın daıma terörün karşı sında olduğunu, Işblrliğlne her 2aman hazır olduğunu haörlattı ve «Onkuın da bir kaç diplomabna taarruz ya pılmıştır» dedi Evreo. konuş masının sonunda Türkıye'run bütun yakın komşulan ve bütun dunya Ue iyı ılışkı ler surdunnek istedığıni an latan Evren, «Yugoslavya iz ledigi poUtikada içişlerine ka rışmama ilkesini esas almak tadır. Bu bakımdan anlasma mız kolay olmaktadu> dıye konuştu. Bu arada, Turkıye Yugoslavya ortak bıldınsı de yayınlandı Bıldıride. Türkiye Devlet Başkanı na, her yerde ıkı ulke arasmda mev cut dostane thşkılen yansıtan sıcak bır kabul göstenldığı behrtıldı. îki taraf İlışkilerini guçlendirmeye ve ocuğıına aoğru VR yırlrh oyunnılmaz «orevidfr. EVREN DÖNDÜ karşılıklı çıkar ve ilgl duyduklan her alanda işbirliğini arbrmaya hazır olduk larını ifade etmişlerdir. Îki ülke arasındakl ticaret iliskilerinin suratU ve dengeU bir aröş göstermesi için gerekli tum tedbırleri almak hususunda mutabık kalmıslardır» denüdı. Büdıride, özetle şu konulara deginildi: • tkı adet çok tnaksath kuru yuk gemısı ve bır adet fenbotun Yugoslavya tarafından sağlanması karşılıguı da Turkıye'nın Yugoslavya' Ulusal (Baştarah Spor Ssytasında) ve Norveç taJamlannın savaşımından. evsahıbı takıra 10 yen gıvle ayrüdı Yaklaşık 8 bın kışınin ızledıgı karşılaşmanın tek golıi, Ian Rnsh'dan geldı. DANtM.\KKA 2 tNGtLTERE 2 Kopenhagda yapılan bir dığer Avrupa üluslar Kupası tna çında, Danımarka ıle îngiltera 22iik yenişmezlıkle alandan aynldılar Danımarka"nın gollenni Olaea ve Hansen, konuk ekıbln her ild golunü de Francis attılar Maçtan sonra, 500 dolayında Ingilız scyirci, Kopentıag sokaUannda taşkın dav ranışlarda bulundular Danlmarka polisınin, göstericüerden büyük bu bölümünü tutuk ladığı açıklandı. HOLLANDA . 2 İRLANDA 1 Rotterdam'dald karşılaşmada, evsahıbl Hollanda, trlanda' yı 21 yenerken, golleri Scbönaker, Gullit (Hollanda) ve Daly attılar. çeşitlı maden urunleri satması konusunda mutabakatm gerçekleştırilmesı temen nı edüdi. • Sanayi tşbirliginın geliş tirümesmi teşvik için ön im kanlann bulundugu, aynı za manda uçüncü ulke pazarlannda ortak faaliyet göstermeye ilgı duyduklan açıklandL • Ulaştırma alanmdaki sorunlar ıçın ıkl ülkenın Ulaştırma Bakanlan'nm bır araya gelmelerı kararlaştırıldı. Turk Yugoslav bıldirisin de. uluslararası sorunlar üzerinde de duruldu İki taraf. dünyada emsali görulmemiş boyutlar kazanan ve insanlık için yarattıgı bfiyuk tehlike vanında tüm ülkelere ağır bır ekonomık yük teşkil eden silahlanma yarışının hızlanmasından duyduklan derin endişeyi ifade etmişlerdir» denıldi Balkan ülkeleri arasmda ikıh ıyı komşuluk llışkilennın geliştirilmesı içın çaba göstenleceği belırtılen bıldi ride, Israıl'uı bölgenın ve dünyanm banş ve ıstıkraruıı tehdıt eden Lübnan'daki vahşiyane tecavüz sonucunda ortaya çıkan vahım gehşmelenn büyuk bır endışe ıle kaydedıldığı bıldı rıldi maaı konusunda hıçbir ipucu vennedığı gıbı, tam tersine Lübnan'ın Arap dunyası ıle Batı arasında bir kopni işlevi görmesme çalışaragını soyleyerek Arap dünyasıyla bağlanm teyid etü. Emln Cemayel'ln yemın tdre nınden ıkı saat kadar once Bey rufun hırisUyan doğu kesımın de Lübnan ordusuna aıt 800 tonluk bir cephanelik bır saat süreyle inlilak ettı. Cephanelik te Lubnan ordusunun PKÖ'den devraldıgı Katyuşa roketleri bu îunuyordu Btıtün 663011111 ko yu bır duman tabakasıyta or ten patlama sonucunda ük belırlemelere gore 28 kışı yaralan dı. Emin Cemayel, bugüne dek, Îsraıl ıle bır banş anlaşması yapma nıyetını ortaya koymadı gı gıbı, VVashinçton Post gazetesme yazdığı bır yazıda «Lüb nan'ın Arap Birliği'nde doğu ve b»tı arasındskl köprü ve ba n ş kurucn rolünu yenlden elde etmesl gerektifiaıs yazarak Lübnan'ı Arap dunyası içinde tutma kararlılıgını vurgulamıs oldu. Beagan'ın Ortadogu temsilctsi Phllip Habıb de dun Lubnan'a geldı Aynca, yıne LUbnan'a dönfin ç o k Uİuslu Kuvvet'e bağlı Amerıkan cteniz pıyadeleri, Pransız paraşütçüleri ve îtalyan askerleri kentte mev zıleomeye başladılar Batı Bey nıt'daki Israü askerlennin <is bu gelişmelere paralel olarak kentten çekılmeye basladıklan büdiriliyor. ABD Dışişleri Bakanlıgı kay naklan îsraıl kuvvetlennın hal ta sonuna dek Batı Beyrut'u terketmıs olabüeceklenne ıUşkon isaretler aldıklannı belırttiler Kolombıya'da baskent Bogota'da îsrail BUyükelçısının cvıne makmalı tuleklerle ateş açıl dı ve b'r el bombası fırlaüldı. Büyuselçı saldın sırasında ev de bulunmuyordu. Son güruer de Arap kokenli Kolombıyahlar Beyrut'takı katlıamı protes te içın gostenler duzenlıyorlar Arafat: Sehitlerimizin ölümü boşa gitmeyecek FKÖ lideri, «Katliam filmini klerken çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladım» diyor. Dış Haberler Servısi Bin darca bır ölumle c«zalandırüriıHgJiTll jahmin ettim.» lerce Fıhsunlı'ain hunharca S: Niçm boyle vaaşıce bır katledildıği, kanlı olayı belgelejen ıılmlerı jörmek Arafat'a katham? Y: Biri terore itmek istı\orgeçen cumartesi gecesi, Şamlar. Ve tüm Fılıstiniüere Lübda «tasmet» oldu. FKO hderinın tepkilenni, duşunceleılm, nan'ın hiçbır yerinde gu^enlık içinde olroadıkUrını ogretmek kendisı>i e Şam'd» goruşen Le istıyorlar. Onlan bnradan kaçMonde gazetesinin unlu muhamaya xorluyorlar. Begin, 194S'bıri Eric Rouleau şu şeldlde de, bır teronst çetesınin başı yazdı: oldnğu dönemde Deıı Yasin ka «François Mitterrand görmnştu. Beyrutta bir değil tam 18 sabasında buyük bır Fillstinli katlianu yapmıştı Şaron da Oradonr (Nazılenn 2. Dünya Sa benzenni *1953'de Kibva kasaba vaşı'nda Fransa'da yaptıklan sında gerçekleşurrtüştı». b.r katliam) oldu». Yaser Arafat öfkeden morarmış durumYaser Aratat ABD'nın suç 1 daydı Bızi görmek ıçın çıktıortaklıguıı da lonıyor. «ABD gı, yandakl saiondan duyulan >i ve tsraü'i FUistinUlerl vc gurultu sessızliğı bozdu FKO Lübnan solunu tasfiyesıni tasar Merkez KomıteslTnn 60 kadar Umakla suçluyorum. Ba niyetüyesı lcatliam olayını gbrüşüle çokuluslu kuvveti ongörulenyorlardı. Arap dünyasının dört den 10 gun önce geri çektiler. bır kosesinden gelen 12 kadar Benlm Roma hukiimetGıden eorgtıtün yöneticısi, dilcdörtken dlndlğim bllgllere gore Habib, uzun bır masa etrafına toplanBeşlr Cemayel ve Elias SarBs mış hararetle sorunu tartışıblzlm arkanuzdan anlaştılar. >orlardı. Işte sonug ortada. Ajnenkalılar nankördür. 197S'da iç sava? «Bejin ve Şaron Yahudi desırasında ben Amerikan yurtğlUer» dedı FKÖ lıderi de ektaşlannın güvenllğtnl \e L&bledr «Bunlann işledıkleri clnmnan'dan aynlmalannı sağlajet ne ablâk, ne de Yabadi mıştun. 1980'ae Tahran'da 13 geleneğine uyar. Gerçek YahuAmerikaiı rebine>ı serbcst bıdıler Filisttn halkuu yokederaktıran da benlm. Ve goruyor cek bir kunund» topUnmayı snnuı Washi&gton ban» nasıi reddeden Uşüerdir. Yanl Alteşekkflr edlyor». bay Elle Geva, >abom Goldman. Banlarm isünleri bellekS: Yenılgımzm intikammı al lerımize yazıldı. Sonr», Pierre mak ıçın terönzme başvuracaMendes Fraoce, Philippe Klatz ğınız çeşıtb çevrelerde dıle genlck, lıak Rabln ve bilhassa, Tel Aviv sokaklannda savasa Arafat irkılerek sıçradı «Yekarşı gösten yapan onbinlerce nilgi yenilgl, hangı yenılgı? Dun Israini yanın en gnçlu ordularmdan bı rının önunde uç av dırenmek Tüm bnnlara, tüm tsraiUİ ya da Tahudl banşse\er ve de slzce yenilgi ml? Bız Batı Bevrat'n terkettik. Çunku Şaron'mokratlara seslenlyorum. Daun bombalarını uzeine yağyınışmanız asla anntolmayscak dırdıgı shillerl, Lübnanlı çoFülsun halkına defer veria ve cuklan kurtarmak istiyordum. onu jeniden tanıyın.» ÖzeUltle Lübnan hukumeU Arafat, cuma sabahı Eoma'benden bmra lstedl. Lübnan beda bulundugu sırada îsrail kuv nira malun değil ve blı göçebe vetlerinın Sabra ve Şatila yabancüarto. kamplanna gırecekleri yolunda tehlike isaretını vermiş oldugu S: Avrupa'daki terörton dalnu soyledi ve kathaniın içine gası? doğduğunu bellrtti. Cumartesi Y: Bana göre öıelUkle Pagecesi olü yığmlarmı uydu ara ris, Londra, Brüksel ve Vlyscılığıyla alınan fılmlerden ızlena da gerçekleştlrilen saldınl»r mış «Bir çocuk Inçkıra hıçkıBegin'ın gizli servislerl, Mosra ağladı» dedi, gözlen yaşla sad taraJmdan yönetiliyor. dolarak Bogazmda dugtımlenen S: Yahudıleri îsraılliler ml bir sesle de devam ettı «.Beöldürüyor demek istıyorsunuz' nim ailem yok. Gördüklerim Y: Evet, bu ilk kez olmujor. benlm çocnklanmm, kardes401ı ve S01İ yülarda Irak ve lerimin parçalanmıs cesetleriy Fas'takl Yahndl topluluklanna di. UgradjkUn işkenctyt. gad karşı glrişilen saldınlan hatırlayınn. Bngun de dün gibl, Slyonist yonetıciler Yahudıleri kendl çevrelerinde toplamak isUyorlar. Oalan. Îsraıl cennetin de oyle guvenlıkli yaşamadık* larına inandırmaya çaUşıyorlar. S: Bununla bırlıkte Abu Nldal geçtıgımız aylarda birçok saldın yaptı' Y. \bu Nıdal kim? Eğer bir Mossad ajanı değüse adi bir adam. S. Soruma hala yanıt vermedınız Teronzme başvuracakmısınız? Y. Normal olarak bir ulusal ve halkçı hareketin, FKCVnnn Uderı olarak bu sonmuza } » •• nıt verrnem onur kıncı olur. Ama madem israr edlyorsannz, herşeyı net bır şekilde söyleyeyun. Ben ilke olarak, terorızmın her şeküne karşıyun. Sıze hatırlaUyim; knvvetlerimız 1981 temmuzundan 4 hazlran 1S82 tanhıne kadar olan 11 av boyunca Celıle'deki (GalHe) kasabalara, köylere tek bir mer mi bıle atmamıştır. Ta kl, lsraıl'ın Lubnan'dakl FUistin kamplanna kanlı saldınlarm» karşı koymatc zorund» oldnğnmuza dek. Gelecekte de Israilin Batı Şeria ve Gazze'detd işgaline karşı her araçla dırenmek ko» nusunda kendl kcndımkd smır> landıracağu. Buna koşut olarak diplomatlk alanda savaşm» yı surdureceğiz.» Söz döndü dolaştı yina katllaıca geldL Arafafın bu kea gozleri parladL rh^fl.]fi^f]fir^tt bır gulumsemeyle, mınldandı: «Sehitlerimizin ölmesi boştma değildlr. Bn belki hAİkmuzm trajik tarlhinde bır dönüm nok tası olacaktır». 34 katsayı (BaşUrafı 1. Sayfada) rinln %70 oran Ozerinden aylık alanlann ayhklannda %12 oranında bir artış getırerek 19 788 TL'den 22 092 TLye yükseltecektir. Yine yüzde 70'den ve en az SSK emekli aylığı da %1O oranında artarak 11144 TL. den 12 296 TL. ye çıkacaktır. 1. derecenin 4. kademesinden emekli olan blr memurun aylığı da 34 katsayı karşısmda %12 dolayında artarak 26.390 TLden (Sos yal Yardım Zammı 3 500 TL. dahü) 29.442 TL.ye yük selecektlr. 34 katsayı memur emekli ikramiyelenni de etkileyecek. Bugün İçin 25 hlzmet yılı karşıhğı 1. Derece 4. Kademeden emekli olan me murun ikramtyesl 817 500 TL. 109 000 TL. artacak ve 926 500 TL. olacaktır. îsrail ve Lübnanlı Hıristiyan damgalı katliamlar Deîr Yasîn'den Şatila'ya Bıldıride, taraflann Lübnan'dan tsraılın derhal ge n çekilmesini amaçlayan tüm gayretlenn desteklenmesı gereğını vurguladıklan da belirtıldi. AVRUPA KÜPALARINDA STAMBOUÇİ DAVET Kupa Gallplen Kupast, ük Ortak bıldırinın sonunda, tur rovanş karşılaşmasmda, Devlet Başkanı Evren'in Yu Watersohei <Belçıl«), Red goslavya Devlet Başkanı Roys"u <Lüteemburg) 7J; ÜE Stambolıç'ı Türkıye'ye daPA Kupası'nda ıse Hajduk Splıt (Yugoslavya), Zurneq'i 4 1, vet ettiğı ve davetm memnunıyetle karşüandıgı bılShamrock Rovers (trlanda), dırüdi. Pram'ı (tzlanda) deplasmanda 30 yendiler. OZEL MAÇLAROA Müruhte yapılan karşılaşmada, Federal Almanya ıle Belçika, bubırlerine gol atmayı başaramaaken, Sofya'da yapüan bır dığer ozel karşılaşmada, Bulganstan ıle Demokratik Almanya, Donerer, Tiediger (D Almanya) ve Sarankov'un iki golüyle alandan 22 yenışmezlıkle aynldılar. (Baştarah 1. Sayfmds) TUrklye ye geürmekte gbrevli emnıyet ekıbı pasaport ve yo luk işlemlerinın tn^miTTtianrtia. sından sonra Tunus'a gidecek. Adaiet Bakanı Cevdet Menteş de yaptığı açıilamada, «Ban ker Kastelh'nın iade işleminın mlankün olan en kısa süre ıça risınde gerçekleştırılmesıne ça Ug^^ypsMr^^f1ırtt dedı. Burgiba Ariel Saron'un celladı Saybd») le nefretle sağlayacak. tsrall htzmeünde blnlerce insanı en vahşlce yöntemlerle boğazlatmakta tereddüt etmeyen Haddad Umdir? Saad Haddad, 1976 yıuna dek Lübnan Ordusu'nun hlç îstanbul Üniversitesi Rektörlüğunden Duyurulur: 1982 1983 oğretım yılında ünlversıtemıze bağlı Îstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp Dış Hekınüıgı, Eczacüık, Mühendıshk, Işletme, Hukuk, Edebıyat, Orman Fakültelerı ıle Adalet Yuksek Okulu Tütun Eksperlen Yuksek Okulu ve Yabancı Dıller Okulun da oğreüme 18 ekım 1982, Iküsat Fakultesı. Sıyasal Bılımler Fakültesı Ue Florance Nıghtıngale Hemşırelık Yuksek Okulu ve Basin Yayın Yuksek Okulu'nda 1 kasım 1982, Fen Fakultesı'nde 15 kasun 1982, Vetenner Fakultesi'nin 12 somestresmde 15 kasım 1982, 34 somestresinde 1 kasım 1982, 56, 78, 910 somestrelennde 18 ekım 1982 tanhlennde başlanacaktır. Fakulte ve Yuksek Okullann sınav tanhlen ise aynca duyurulacaktur. (Basın 21985) 6328 • Sağlık kamemi kaybetüm. Hükümsüzdür SERAP KARASOY Brosör tst«ylnT?. TEŞEKKUR Sevgili varlığımız, birıcık oğlumuz, Mustafa GÜNAYDIN'm cenazesine gelerek, sonsuz acımızı paylaşan, gerek telefon, gerekse telgrafla bu yash günümüzde blzi yalnız bırakma>an dost, akraba ve arkadaşlara gonül borcumuzu sunanz GÜNAYDIN Ailesi Dicle Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanlığından Öğretim Görevlisi Alınacaktır 2547 Sayüı Yüksekoğretım Kanununun 32. maddesi uyannca Fakültemizın aşagıdaki bolümlerine belirtUen dersler için «Oğretim Gorevlisi> alınacaktır. Başvuracak adaylann dllekçelerine özgeçmlslerlnl. bilimsel çalışmalannı ve varsa yayuılanndan birer ornek eklemeleri gereklldir. Sou başvurma tarıhi 8 ekim 1982 cuma gunü mesal bitünıne kadardır. SâYISI Okutulacak Dersler BÖLtlMtf Fonksiyonlar Teorisi. 2 Matematık Matematık. Analiz. Piziksel Elektronik I, FlFiztk ztksel Elektronik II, Elektronlk Laboratuvan I, Elektronik Laboratuvan IL BiyoloJI: Genel Botanik ve SisteBotanik 3 matik Botanik Grubu. ana bilim dalı Genel Zoolojl ve SlsteZoolojl 3 matik Zoolojl Grubu. ana bllim daü 8 Temel Klmya, KlmvaKimya cılar İçin Matematık, Kalitatlf Analiz, Kantltatlf Analiz, înorganiK Kimya, Flzikoklmya, Organik Yapısal Analiz, Organlk Klmya Laboratuvan, Fizikokimya Laboratuvan, înorganlk Kimya Teknolojisi, Organik Klmya Teknolojlsi, Nükleer Kimya. Kimyasal Klnetık, Kimyasal Termodlnamlk, Besin Künyası, Elekttokünya, Blyolümya. IBasm: 21870) 8328 TAN1NMIŞ RESS\M VE ÇtZERLERlMlZlN YAPITLARINDAN OLUSAN A 25 çeşıt renklı resım. tanea 20 t ı » 8 çeşıt îstanbul Gravuru tanea 2 0 uxa 20 çeşıt kankatur. tanea 15 lıra Toplu ısteklerde % 25 mdırım kartlart ödemeB göndenlme»^ YENt YAYINLAR KARTLAR1 Ankara Cad 45/11 Sırkecı, Tel 26 2 3 16 NURGUN TOK ile YILMAZ KOKSEL evlendiler JSTANBUL TEŞEKKUR Îstanbul üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi Gftgus Kalp VB Damar Cerrahı Bırımınde başanlı damar ameliyatı geçıren ALI BATURAY'ın amelıyatında bulunan, LEVENTKIRCATİYATROSU Hodri Meydan Kültür Merkezi Aşagı Yukarı (Güldürü 2bolüm] / Kenter Tiyatrosu'nda 24Eylüldenitibaren Yalnız 15 gun / / hergun 21.30 Cumartesi • Pazar 18.3021.30 As. Dr. MEHMET KULLEP As. Dr. TAHŞİN YAŞAR As. Dr. BİNGÜR SÖNMEZ Baş Hemş. BAHRİYE TÜRAN Servis Sor.: Hemş. MECE^HER PAPAKÇI Ameliyat Hemş. KADEB ACAR'a teşekkuru borç blllriz. NEDİME BATVRAY, Doç. Dr. ERTAN ONURSAL Doç. Dr. YÜKSEL KALAYa Op. Dr. ABDULLAH KOÇYİĞİT Op. Dr. TUNCAY TURFANDA As. Dr. NACÎ YAĞAN Prof. Dr. CEMİL BARLAS Doç. Dr. AYDIN KARGI Dış Haberler Servisi îsraıllılenn gözetiminde Hadad'm müıslen ıle Falanjistlerın binlerce FUıstinlıyı Sabra ve Şatıla'da katletmeleri, yakın geçmişte îsraü'ln ve Hıri*. tıyan milıslerin Filistinlileri ba daf alan dığer irat.iittTniin^pı <jg gundeme getirdi. Gerek îsraU'ln gerekse Lübnanlı Hıristiyan Müislerin FVbaslt subayla lıstinli kanına girmek konusunrından biriydL Rum Kato da geçmişe dayanan deneyimllk mezheblne mensuptur. leri var. Bunlann baslıcalan 1976 yılında Lübnan tç Sa şöyle sıralanabilir: Deir Yasin katliamu îsaH vaşı sırasında, Lübnan Ordusu'nun Guney'dekl bir Devleti'nin kuruluşundaa önoe Uklerlnden bir bölumü Teğ 9 nısan 1948'dis Menahmn Bemen Ahmet ElHatlp ku gin komutasmdaki îrgun adlı terör brguttınün çeteleri Kumandasında Flllstlnlilerle düs yakınlanndaki Deir Yassaf tutunca, Binbaşı Had sin adlı köye girerler. Kadın, dad Marcayun kasabasında erkek, genç, yaşlı, cocuk bütün kl garnizonunda Isyan ettL köy halkı, 254 kişi katledllir. Ardından Müslümanlann ço Bu katliamın yaratüjı dehşet ğonlukta bulundugu bölge ortamı binlerce FUistinlinın ev, deki üç HırisUyan kasabası lerinı terkedeTek kaçmalanna, na egemen oldu. tşte bura ve onların boşalttıklan yerleri da sabneye Îsrail çıktı ve ele geçiren Yahudi terör örgütlerinın 15 mayıs 1948'de tsrail sınır ve tsrail'in kollan Had Devleti'nin kurulusunu Uân dad İçin açıldı. etmelerıne yolaçtı. Mart 1978'dekl Güney Lüb Ayn Rummane katllaını: 13 nan'daki İlk Îsrail istllası nisan 1975te Doğu BeyruVua Haddad'a «topragını» ge Ayn Rummane semtinde Hırianişletme f ırsatı verdl. tsrall tiyan Palanjist müisler pusu 111er ona, sınır boyunca 10 kurarlar ve PülsünUlerl taşı15 km. genişliğinde bir top yan bır otobüsü tararlar Sorak parçası «bahşettiler». nuç otobüste bulunan çoluk, çocuk. kadın, erkek 27 PUlsönOnu aynı bolgedeki blr baslinin ölümü ve LUbnan î ç Saka Hıristiyan Lübnanlı su vaşı'nın başlarnasıdır. baya, Sami Şidiyak'a tcrcih Karantına katliamı: Uibnan etmlşlerdi Çünkü Şldiyak fç Savaşı sırasında. DoSu Beyonlarla işblrliğl içlnde ol rutta yoksul Müslümaniann, masına karşın daha bağım Kürtlerm, Sıılerin ve FüısünliKasız ve daha mllliyetçiydi. lenn yaşamakta oldugu Bunu izleyen dönemde, Had rantına adlı gecekondu manaldad, Falanlist mılislerin li lesı Falanjıst mılislerce basılır. deri Beymt'takl Beşir Ce Sonuç Canlı hıç kimse tolmamışür Ö1U sayısı da saptanamayel'le tüm bağlannı komamıstır pardı ve lyıce «Israil'in adaTel Zaatar katliamı: Lübnan m u oldu. Bunu «özgür Lub îç Savaşı'nın doruk noktasmnan Devletbnin llanı lzledi da, 12 ağustos 1976'da Dogu ve topraklanna yonelik her Beyrutta Hmstiyan semüert türlü Lübnan otoritesine nın arasında bir ada töbi kalmuhalefet etmeye başladı. rmş olan Tel Zaatar adlı PUi». Beşir Cemayel'le çatışması, tin mülteci kampı 54 günlüfc bır kusatmadan sonra düşer. son Îsrail lşgalinden sonra daha da arttı. Çünkü Israll, 54 gün boyunca basta Falanjıstler, tüm Hıristiyan mUisler Lübnan Kuvvetlerinin genç tarafından sarüan, top ve roşefird rahatsız etmek İçin ket ateşine tutulan ve gıda Haddad'ı kullanıyordu. ve ilâç sevkiyatı Bnlenen kam1982 hazlranı Îsrail lşgali pa gırüdikten sonra vakalanan fcurşuna dizilmiştir. Sncesl 2000 kadar olan Had herkes dad'ın mllislerinln sayısı Kamp buldozeTİerîe verle bir edılmıstir. Ö1U sayısı yüzlerl genç Hırlstiyanların ve Şllbulmuştur. lerin askere alınmasıyla daîsrail damgasmı tasıvan katha da kabardı. Bu milisleliamlar daha cok 1950Tİ yıllarin eğitimi, silahlanması ve ra ait. Bunlarm arasmda Deir örgütlenmesi tsraü tarafın Yasm'ın dışmda şunlar sırala dan yapüıyor. nabfiirKıbya katliamı: 1953 yılında Istikrarsız, öfkell ve sık sık depresyona uğrama gibl ÜrdHn topraklan ictndeki Kibözelllklere sahlp 45 yaşın ya koytlne 14 ekım Kimü «101. Birlik» adlı bir Yahudi silahlı dakl Haddad tsrall'de blr çetesı gelir. Etomutanlannm pslMyatri hastanesinde sık adı Arlel Şaron'dur Evler basık tedavl gordü. vaya uçunılur. 66 öltt. 75 yaraHaddad o denli Îsrail «bek lı. Saron'un yıldıa hızia vükçillği» yapıyor kl, Begin bi selmeye başlamıstı. le ona «dostum binbaşı Had Kafr Kasnn: FilistinTn kuzedad» dıye hitap ediyordu. vtodeki Celil bblgesındeM Kafr Güney Lübnan'ın en stra Kasım kövU Slvomst kuvvetlerce basılır. Tanh 29 ekım te]lk noktasındakl Bearfort 1956. îsraü'ln Sina'va saldınŞatosu'nu savaşın ilk günle şınm ilk günü. îkinci Arap r*nde lşgal ettlkt«n sonra îsraıl Savaşı başlamıstı ve bir jest olarak Haddad'a <he cepheden vözlerce kflometre dlye> etmiştl. uzaklıkta Kafr Kasım'da 43 PlIsrall'in Lübnan'ı lşgalin listınlı öldürülmüştü Ancak bu katliamlarm hiçbirt den sonra Lübnan Îsrail sınınndan Beyrnt'a 20 kllo Sabra ve Şatila katliamı ölçümetre uzakükta olan kuzey süne var\madı Sabra ve Satila'nın adı artık Nazilerin ündeki Damur kasabasına kaİU katliamlan Varsova Gettodar olan Güney Lübnan top su, Babi Var, Auschwits Ue raklan Sayda, Sur ve Nebabırllkte anılıyor Heraıln vent tiye kenUert dahü tsrail ceseüer bulunuyor. ö l ü sayısı kuvvetlennln yanısıra Had nın asla bilinemiveceSi söyledad'ın millslerinin deneti niyor 3200*e kadar varan raaılne terkedüdt kamlardan söz ediliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog