Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 24 EYLÜL 1982 mış. Ali bey sinirlenmis ve •Gel de yazma!» diye söylenmeye başlaıruş. Bu olavdan sonra Ali beym adı «Gel de vazma Ali bey» oldu. Gazetede Ali beym bir de kardeşi çalışırdı. Kâmil bey de sevilen bir ınsandı. Ga'etede dağıtım ı=lerir.e ba1ar. hppimı7İe dos*lu\ ccerj . Aradan yıllar ?ectı. birrun bir gazetede Kâmil be• in ö'üm i'ânını okudum Vîini >=a:işi Himaye ve Milli tsthbarat Teşkilatının dp*erli mensuplanndan ve Akşam ga7etesi eski idare meraurlanndan K. Cstükarcı Tannnm rahmetine kavuş rrtnşrar. CenazesL.» Eski ın SonifSHarı HıfzıTOPUZ •/ Önkayıt tarihleri ve taban puanlar Haber Merkezı Eskışehır'deki Anadola UmversKesi ile rrabzon'dflki Karaöeniz Universitesir.de kesın k a p i^lemlen devara edıvor. Her :kı ünıversıtecie ae tesın kayniar bu aicşam sona erecek. Kesın kiiyn îKiemlen bugun mesaı saati sonuncia oıteces o!an öreki uuiversîteler Ğs şunlar: Istanbul. Ankaıa. Atanırk, Ankandakl Gazi ve Edirne'dekı Trakj'a Unıversıtelen. Ötek: bazı unıversıtelerde kesın kajitıarın sona errue tar.hlen de soyîe. Akderuz ünıversdtesi yann, Uludağ Unıversltesı 1 ekım, 19 Mayıs Unıversitesi 2 ekim, Bogaziçi Unıversıt?sindel£i kesia kayıtlar d i 1 eiım 6 ekım tsrıUen arasında yapılacaü. Anadolu. Ankara, Atatdr'ıJ, Boğaziçı. Çukurova, Hacettepe, Karadeniz, 19 Mayıs, Uludağ ve Yüzuncü Yıl Unıversıtelerine hağlı b3zı faküJte ve yuksek okullarla Istanbul'dak; Deruzcılils YOnda ön kayıt işlemieri de devam ediyor. Sıvastakı Oamhurıyet ve Izmi'deSı 9 Eylül Unı^rsıtesıyle Ortadogu Tpknık Onıversi'esı'nın ban fak:i»e ve ^krek osullanndn ön kayıt işlpmler; basladı. Ankara Ome.Si'psı Dıl ve Tap nh Coğ'sfja Fakultesı'mn tıjatro bolumü ile Z'raat Fakultesi:ı:n Ev Ekcnomisı YO'nda te5.1ayan on kajnt ıslemlan. 24 eylüle ıtadar sürec»k. • BOCIZJÇt UNIVERSÎTESI: Unıversıteyc bağ'ı Eğitim fakJı!teruıe cn '.•svjtla ogrencı ahnacak. On toyıtıar 7 ekim'de sona erjc^. FsVolKiun bdlumlenne on kayıt içın ıstensn taban puaı v? türlen şolsr. Matîîaeök Iirik bğretmenllŞi bölümu 350 MP, Kimya Pızü< va Biyoloti Kimya ofretmenhgı bolumlerme 350 F. « StVAS CTMHURlYET V>"l\'EKStTESİ: Ssvas v e Tokat NtYO'lanyla Yi.'<sek Hemşırelik Okulu'nda on kayırlar bııgün J n m J t k Kemsirelik okuluna ön kayıt için 3Oo ve daha yüksek EA puarı ıstenıvor. Siva, MYO'na on kayıt yaptırabılmek ıçın aranan taban pu«p nı ve ttirleri de ?c)e: tnşaat, E'ektnk, Klektronık, î.lotor bo> lüroleıi 300 MP, I;;Dtmc Muhas^be bolumu 300 TM. Tokat MYO'nd3 on kayrt içn Ir.çiıt, Harıta • Kadastro ve Elektrils W?HİT'erine 300 "MT, î^!»trc5 Muhasebe bolümü 300 TM, Sekreterlîk bölii'"ü irin de 300 TS. puan eerekıyor. B CfKUROVA t'MVERSTTFSİ: îskenderun, Mersın, Ceyvon, •':.>rl ™ Onraniye îIYO'larmda da ön kayıüar devam pçijj., •?., r'knl'arr'.a on kan*'ar 5 eiomde sona erecek. a tZMtR 9 EYLÜL fNI\"EFStTESI: Ön kayıt iş'emlen baş*aclı. Kay:t!cr 7 eki'r.'p kadsr sür.scek. Umersıtenın tlanıyat Fa'rilltssm» P*I «' 350 EA puanı bulunanlar on kayıf vaptırabıle.r>iior. trnivs'^!t"'e baglı Buca ESıtım Fakültesının Eedf>n Eğıtimi. MUrii, R«fim boiümleriyle, Sanat Eğıtimi Yuksek Okuluna 300 EA tsbvî oııan ıstenhor. • ÎST\VBtîL TEKNÎK ÜNIVERSITESt: ünıverstteye baglı Sakarya ve Düzce Meslek Yüksek Okullannda de\am eden ön kayıt i?!em'eri, 5 ekımde sona eret»k. " Sak2»ya MYCynun osşitli bdlümlerine ön kayıt içın ıstenen tabsn purj! 'P türleri şöyletrf^»t. Motor. Makine Resmi Konstrüksıyon bölümlerl 300 ^fP, î«'ptnp Muhasebe boltimti 300 TM, Tturtzm Isletmeciligi böli'rnü 3l\) TS. îsfanbulVA bulunan Denizcilık YO'nda ön kayıtlar bugün mesaı bitımmde sona Tecek. Ön Itsyıt icin tVüircilik Yüksek Okulunun Gttverte ve Makîne b^'üflerîr^ 3î» F taban puanı gerekıyor. m KAR\DFVtz tMVERSİTESI: Gıresun. Gümüşhane. Ordu v" Ht'e ?rvoi".ma alınpcak öğrencıler ıçın on kayjt îşlemleri f"», b'i ?'«"jn bitiyor. Ön kayıtlar, Trabzon'daki rektör binas:r>da yaptlıjor. Rize MYO'nda ön kayıt icin aranan taban puan ve turleri de SöyİP, în«aat VP Makı^s R»s!ni Konstruksiyon böl'Jnüeri 300 MF, ÎSİeîTTiP M'ih"<teb» bdlümtt 300 TM. • Mt>L4R StNAN ÜNtVERStTESÎ: Ünıversiteye baglı Güzel Saratlar Pakülteslne ön kayıtla alınacak adaylann kayıt işlemleri bu akşam sona erecek. ön kayıt yapttracak adaylann, öğrenci seçme ve yerleştirme suıavı'nın birinci aşampsı sonunda en az 105 puan almıs ve herhangi bir yüksek öŞretim kurumuna kesin kayıt hakkı kaaannmarnış olmalan perekiyor. • 19 MAYIS ÜNtVERSITESl'ns baglı bazı bolürnlere ahnaeak ö»rencilerin ön kayıt islemleri devam ediyor. Kayıt işl«mlerl 7 ekîme kadar sürecek. 19 Mayıs Üniversitesi fiaMyat Faktıltcsine 350 EA taban puanı olanlar ön kayıt yaptırabilecekler. Eğitim Fak'Jltesinin resim bölümü için de 300 EA taban puan aramyor. İ9 Maps Üniversitesıne baglı İlahiyat Fakültesi vp, Efi+im Fakültesi ile Amasya ve Çorum MYOnanna ön kayıt içtn SamFra'daki Eğiüm Fakültesi kayıtkabul bürosuna başvurulrraa psrekiyor. • ORTADÖCU TEIörtK tNÎVERSÎTESÎ: Bu üniversiteye bağlı Ganan^°p ve KahramEnmaraş MYOlan içın ön kayıt açıldı. 6 ekim terihins kadar süreceb ön kayıt işlemieri için başvurulaı Gaziantea Mühendısük Fakültesi dekanlıgına yapılacak• 1». YIL t^NtVERSlTESt: Fen Edebiyat Fakültesinin ban bolihnleri için ön kayıtlar bugün sona erecek. Fen Edebirat Fakülte«i'nin. matemaök bolümüne 345 MF. Bıj'Oİoji b o Htmüna de 350 F tsban puanı olanlar başvurabilecekler. YÜzünctl Yıi Ünlvprsitesi Fen Edebiyat Fakültesi için ön kayıtlar, Erztırum Atattirk Üniver«!tesinde vamhyor. • rLCTMG tNtVERStTESt: "üniversiteye bağlı Üaaiyat v e EŞitim FakiUtelerivle. Balıkesır MYO'nun çeşitll bölümlerine ön kayıtla öfrenci akr.acak. Bu okullarda devam eden ön kayıtlsr 5 e'.üme kad?r sürecek. Uludağ Üniversıtesi îlahiyat Fakültesto? ön kayıt yaptırmak için en az 350 EA puan gerekıyor. Bursa Eğitim Fakültesinin ön kayıtlarında Resim, Müztt ve Beden EJifimi bölıimlert için 300 EA taban puan gereklî. • YILDIZ ÜVTt'ERStTESt: Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlı Kocaeli MYO'na ön kayıtla öğrenci alınacak. ö n ksjitlar bu akşama kadar sürecek. DERSAN YazUn yaptığı gezUerde Paris ve Evian'a giden Kâztm Şinasi Dersan kendisinı vapord» ksrşüayanlar arasıcd». (Soldan safa) idare memunı Kâmll Üstükarcı, Mesnt Bey, ben, K&znn Şinasi, Yekta Taksil (Deraan'ın damadı), Selms TaksU ( b n ) ve Naznn Tersan. Akşam, 800 lira sermayeyle kuruldu Kazım Sinasi'yi cimrilikte gecen gazete patronlan da vardı. Halil Lütfi A Bu yazı tuttu mu? düzeltmene, «yanlışı buîmadan !oleKâ7'n? Çinasi Bab'ali'nır mi hokkaya batırıyorsun. müreî:!cep o crünkü kcşuHarı ıçmde bu vük patroT sayıhrdı Araba kuruyor. Yanlışı görünce kalemi hok sı ve şoförü vird; Şcfor Nu Kâzım kaya batır» dermiş. Hakkı Tank Us mnn e'endiokuyucu b?v ıçin en fiîcülü orneğiyyazıların boyunu sicimle ölçer, ücret di. Numan efenc'ir'n yoruTn ve bordrosunu da ona göre hazırlatırmış. çok eleştirüeri Kei'n beyi etkilerdi. Oku'Tjru su .* Gazetenin temel diregi K&zun Şinasi Dersan'dı. Kâzım bey Rodosluydu. Gençli&inde îstanbul'a gelmiş. sonra Paris'te Louis le Grand lisesinl bitirmig, daha sonra da galîba Sorbonne'da tarih okumus.ru. Birinci Dünya Sa vaşı döneminde tstanbul'da bir süre tarih öğretmenli^i yapngını sanıyorum. Yıllar boyu elinden hiç duşünnedi ü dergi «Historla» idi. Gazetedlife neden yöneldiğini bilmiyorum. Kftzım beyin hiç yazarbgı yoktu. Kaöldıgı toplantılarla ilgili yazılan bile yazmak istemez, konuyu bize anlatırdı. Biz yazardık. Ne fıkra ya2arlı§ına özendi. ne başrazarhga, hep yöneüci oiarak kaldL Katıldıgı toplantıları kendisi yazmayan gazeteci: Kasım Şinasi yan bir gazeteymis. Kâzım Şinasi Fransız gazetelerinde gördüÂü «Kfiçflk tlânlar») Akşam'da uygulayarak büvıık b°«anlar elde etmis Sonra Hücmct Fpridıın Es'ı almış gazeteye. Hikmet, Feridun o zamanîar büvük rö portaj dizileriyle Akşam'a geniş bir okuyucu kitl°si ka zandırmış. Cemal Nadir Akşam'a girmiş o da Amcabey'i yaratmış Akşam'da. Sadak'm başyazılan. VâNu'nun fıkralan. Se«™npt Muhtar'm anılan, SPVM YsTTrjan'm savaş yonınlan. Selâmi tzzet Sedes'in çevirileri ve Meedi Sidrettfn'in Ankara haberleriyîe >kî«.m Türkiye'nın, Cnmhnriypfle birîikte en önemli VP «ÎEIT baş!ı gazetelerinden bin clmuş. Akşam bu başansım o za man hiç adı duyulmayan ıki kisfye borçludur. Kâzım Şinasi Dersan ile Enis Tahsin TU'a. Necmettin Sadak kazandıgı parayı günü gününe yı yen. hiç hesabını bilmeyen elı ecık ve bıraz da ovuna riuşkun bir kişidır. Kâzım Şirasi ıse BüyükadVda köşk alır. Tahmhane'de apartman yaptınr. bir konserve fabnkasına ortak olur ve bütün gelirlerini yatınmlara dönüşturür. Uzun süre polı fıkaya hiç kanşmiz Ama. CHP îstanbul'dan Belediye Meclisi'ne ginn^ini önennr* de «Hayır» diyemez. Belediye Meclisi üyesi olur, Encümen toplantılanna katı lır. Suya sabuna dokunmadan, hiç göze batmadan bu işleri yurütmeye çalışır. Ya kın dostlan Avukat Muhlis Sırmah. Ahmet Emln Yalman, Hakkı Tank Us ve A Cemal Nadir, Amcabey'i Aksam Gazetesi'nde yarattı dayattık. Yazı ba^na ^ liü ıstiyorduk. Ayda cö'de> vazımız çıksa aylıkl".Tnrn virm'fer lira zam geteiş ol=>caktı Direndık. Sonundn Kâ7im bev bu beşer liralan kabul etti. Sonra, yazılann hazırlanması için yaptıgımız yol mas raJlannm ödenıresini ıstedik. O zsman her yere tram vayla gidıyorduk ama, ba?pn dolmuşa ve taks'ye de bındığimiz oluyordu. Bu çe5!t masrafların tııtan da avda 10 lırayı buluycrdu. U7un savnşlardin sonra Kftzım beye bu yol masraflannı da kabul ettirriık. Ama. bir şartla: Masraf listeleri her ay sıkı bir kontroldan seçecekti. Kâzım bey bu kontrol isini de bana yukluvordu. Her ay sonu listeleri hazırlamaya başladık. Masraf olsun olmasın herkes bu on lirayı doldunnaya ça'ısıyordu. Kâzım bey ise listeleri görünce sinirleniyor. Hıfzı, bunlan lyi kontrot etmemlşsln. Bak, Remrl bey Emniyet Mödürlüfeıine gitmek icin dolmuşa bindiği vi yazmış: Ne gerejj var? Sadot+in tETTye taksiyle gitmiş!. Arkadaslannıza söylevîn, daha düşünceH olsunlar!. 194849 döneminde Huknk Fakültesini bitirdim. 50 lira diploma harcı yahrmBm gerekiyordu Kâ^ım beyden. aydan ava ödenmek Ü7?re 50 lira avans istedim Patron u7un uzun dü şündükten sonra, Bizde avans adetl yoktur. dedi. Aylıginızı bu ay ppşln ödetirim. Bu da bir çe şit avans olnr! Aylı^ımı peşin aldım ama. aybaşına zaten dört gün kalmışü. £ Akşam «azetesini koranlar Kâzun bey 1918de Necnıettin Sadak. Fallh Rıfkj Atay ve Ali Naci Karacan'la beraber Akşam'ı çıkartarak gazeteciligre başlamış. Dfir+ arkadaş ikl yüzer lira vererek gazeteyi kurmuşlar. Ak şam mütareke yıllannda Kuvvayı Milliye'nin ve Milii Mücadele'nin sesinl îstanbul'a yansıtan gazete olmuş. îstiklâl Savaşı'yla ilgüi haberleri tstanbu] halkına Aksam duyurmuş. Mustafa Ke roal'in îstanbullulara duyurmak istedigi haberler Aksam'da ve Vakıt'te yayınlan mi9 o dönemde. önce Akşam'dan Ali Naci Karacan aynlmış; Kâzım Şi nasi onun paytnı almış Arkasından Falih Rıfkı Atay aynlmış. Onun payını da Kâzım bey almış ve böylece gazete Kâzım Şinasi ile Nec mettin Sadak'a kalmış. Sadak başyazar olmuş, Kâzım Şinasi de Genei Yönetim Mu duru. Akşam o yıllarda sahiplerine büyük geürler sagla «îim Us'tur. Ahmet Emin O zamanki koşullarda da bey zatnan zarnan Kâzım be 200 lira aseTi ücret sayılabı ürdi Kâzım b*>y. • akıl hoc»1'gı eder. Onun e Hepinizp cok iyi para 'ı buluştue"! akşam'inn er vpriyorum. Daha ne istiyor*"5İ gunü Kâ"m hey gezetp • e hep yenı tasarı ve uyan suntız? dedi. HHa döner. Aman beyefendi, derfim Bizim gazetede ücretier çok düşük' Sen. dpd!. yüz lira alıveren patron yorsnn. Az mı? Hayır. dedım. 90 Ura Kazım Şir>isf Bab'Ali'nin en az pi^a veren patronla alıyorum' Bu fâH havırdır, dlye nndan biri ssyılmıştır. HaVarsılık verdi. öyleyse maKishk*© onu ^ccsi pg'Ti'nr ria vardır: Halil Iütfi Dör asını lf)0 Jiraya çıkarttım! Ynrın pit îdnreyp haber ver. C!OTÎCÜ ve Hakkı T.irık U* A"n Kd7im Şınflsi de onlar Erte^i s"^ah ilk ışım idadan r>ek geri kalmaz H^r roye ptrnfk oldu. Veznedar fıcün'în cimrilik dykülpn Ba Kenan bey «Bpnim öyle şey b'â'fde fıkra konusu olmuş Ipre aklım prmez. Terfiinizin tur bina ya7ivla bildirilmesi gerekir» d^ii. ÖTip&in Haltl lötfı br^*n bir Tr>u^ehhihin bT«ma Mu^asebe memuru S°dat ri'ri'ip durmuş Sonra ^ b»vj gördflm. O da «Bana B«lc o^'.um. dernş Yp.nlişı bn me\zuda talimat verilme t"iITia'?.«n ksTemîni hokkaya di. Nâzım bpye somn» dedi. b'tT:vor«up. Mi'T'tkpp k'»NâT'rrı beve sordum O da ntyor. Ynn!>çı gSrönce ka•Benim de h?berim yok. Slz Irmi hokkaya hatır!» aâabpyiîr'e j'eniden bir konuşun.» dedi. 3 | Sicimle ölcülen Çık'p Ki7iTi beyi gördüm •Ho . evpt. dedi, dün ak«am yan bo\ni bdyle birşpy löylpmiştim. Hakkı Tank L's'un da haSflz sö7dOr elbette Ben ida^'«li&inin pn unlü örneŞi mu rpve gerekli talimatı verihabirlere ga7pfedp cıkan ya rim..» 7ilannın uzunlo^una Köre oara vermesıydi. Hakkı Ta ^ Maasım yüz nk va7ilann boyunu sicimlira oluyor le ölçer. ücret bordrosunu ona eöre hazırlarmış! Aylığım böylece, havırlı bir vanlışlık sonucu 100 liKâzım beyın de bu çeşi' rava çıkmıs oldu Ondan sayısız öyküleri vardır 1 M S 9 da b'r akşam bizi evine ye sonra da fpm ıki yıl oraya • •kşp kaldı. Oysa o yıllar• ı ıı meğe çağırmıştı. Gazeteyi kalkmdınnak ıçin neler ya da gazetede musahhihlikten ^°krpterlı§e kadar yapmadıpilması gerektiğini konuşuyorduk. Ben ücretlerin azlı inm ış voktu. AylıklarımT7i ftını söz konusu ettım. Aylı artırmak içın çesitli yollara ğım 90 liraydı Başka gaze başvuruyorduk. Önce imzalı telerde çalışan arkadaşlar röportajlar içın ayn ucret ıstemeve karar verdik ve ise 200 . 250 lira alıyorlardı yanyı turta. j t n a ruîmad1» dediği zaman bu değprlendirmenin Naman efendiden geldiğini anlardık. Kâzım bey kardpj'enni do gazeteye yerleştirn>'^H. Nârım Dersan gazete:::>. '.<*"*« müdürüydü, Sedst Dersan da muhasebft meTP.'.ıru. Nâzım bey ltalva"ca ve Frans'zca bi"r. Gcldonl'den ve PlrandeHoVpt ceviriler ynpardı. Her sebsh 0 ("jzetedo ceviri!eri«! d^'.e*»*" '* adam arardı. He»*"ii» btıc 1 ; bucak kP.ça'x''Jc. Bir yakalajır'ık mı pı azından bir saat Vazım Nyin elinden kurtulamazdık. Ceviriler bir ars Sehir Tı v»trosunda oynf.ndı. Artık Nâzim bey çok mutluydu. Hsr aksam gidip nyununıı izliyordu. Bize de bı'et dagıtıycrriu. Ama tiyp.trova her gid«ni ertesi gün uzun uzun soguya çekip akla celmpdik sorular scruyordu. Gazetede zam veya nvans isteyenler patrona çıkmadan önce Nâzım bpye b»»vururlar. o da karde<?ine karsı hep bi?i t"*3rdı. Nazım beyin çeşıt çeşit meraklan vardı. Örneğin Fransa* dan çim tohumu. tspanya'dan nota getirtir, gitar çalar ve balığa çıkardı. Kaç pazar günu kendisiyle birlikte Rasim Paşa yalısmın önünde is+avrit tufmustuk. Son 7amanlannda lspanyolca SŞrenmeye kalkmıştı. Çe virileri radyoda oynanacagı zaman gunünü. saatini bize not ettirir ve mutlaka dinle memiTi isterdi. Eğer dinlemezsek fena bozulurdu Kurtuluş'ta annesinden kalma ufak bir evi vardı; onu ipotek etti. Bır de arsası vardi; onu sattı borç bul du. Emirganda ufak bir ev yapMrdı. Artık gazeteden aynîıp kendisini ya'nız çevi riye. gitara ve balıga verecekti Tam bunun heyecan'nı vpşndıgı glnlerin birin de, 1936 yılınm bir temmuz sabahı idarehanede bırdenbire yıkıldı. Agzından köpükler geliyordu. Hemen bir cankurtaran çagınp hastaneye kaldırdık; gidiverdi. YARINı Basın ve Ortadogu olaylan. ^ Gel de yazma Ali bey ankara.. anfcara.. ankara.. ankara. Cyrano De Bergerac'ı seyrettım dün akşam, Müsflk Kenter sanatınm doruğundan bir selam daha çaktı başkentlilere, güzel bir oyun, soluğumuz kesüdl yine, şiirsel saatier yaşadık, aynca bir çok oyunda yitirdiğimlz tiyatro sevgisıni yeniden duyduk. Oyundan önce geçmiş yülarda seyrettikleri Cyrano'ları anunsıvordu kiml kışiler. Şehir Tiyatrosunda Hüseyln Kemal, Devlet TiV3trosunda Cüneyt Gökçer oynamıştı bu rolü. öyie kalabalık bir oyunu beş kişl oynuyonnuş, nasıl olur. dlye soruyordu kimıleri de.. Işte böyle oluyor. Dekor. Isostümler, kalabahk gidiyor. özüyle sorilyle gerçek Cyrano kalıyor sah nede. Upuzun bir çizgi, bir kavak asracı gıbi. lncecik bir Müşfik Kenter, Cyrano'nun savaşından, öfkesınden, şiirinden bir rüzgâr estlnyor. Evrensel sahnede geçmlşten gelece&e uzanan bir köprü gibl, kalemiyle, kıhcıyla karanlığa, yobazlığa, haksızhğa karşı savaşanların solugunu duyuruyor. Yüreğlnız kabanyor seyrederken. kocaman burnuyla giderek güzelleşen bir erkek, bir insan çivileniyor göz bebeklerinize. Oyundan sonra alkışlann sonu eelmedi. Sahneyle salon bütünleşıverdi, başkentlller daklkalarca ayakta alkışladılar Cyrano'yu... Coşku elle tutulacak glblydi. O aru yaşamak çok güzel, aynca çok düşündürücüydü. Halk adına yarverenler. h a l v btmdan hoçla Müserref HEKİMOĞLU ce bir tlyatrosever oiarak saygıyla, hayranlıkla. Sonra da bunca karanlık, bunca karabasan içinde iki aydınlık saat geçirdlğim için teşekkürle. Iki saat de olsa blr duvan aştık. ölUm. savaş. kırım haberlerlyle kararan yüregimiz Cyrano'nun şllriyle aydınlandı biraz Yoksa giderek blr mezbahaya dönüşen dünyamızda, kasaplar ortasında kalmış gibi bir yanuzlık umutsuzluk duyuyor İnsan. Gecelerimiz, uykulanmız bölük bölük. lokma boğazımızda düğümleniyor. tsrall uçaklan, Israll bombalan, çocuklan. kadmlan yokeden lnsanlar, her gün yenl blr kınmla tarlhimlz, coğrafyamız, dünyamız. vaşammıız karanyor durmadan Teknolojtk gelişmenin amacı bu •nu. bilimsel başan ölümle ml nokf alanıyor, terörizm devletleşlyor nu, diye düşünüyor insan. Bu yüzarasını lnsanlık nasıl agartacak. »ınca kan, bunca gözyaşı nasıl dlpcek, hangl faturalar karşılıgın11 diye şaşkma dönflyor. Blr gazetectnln yasamını teltafhaneye benzetirlm ben. Durr idan sesler gellr uzaktan yakınr'm, haberler gelir, blri ötekini f î'rtttir. klşlsel yaşamınız gerldp ! ılır, mllyonlann yaşamma dalar• mz birden. Son günlerde Ankarı'da değll, Beyrut'ta yaşıyorum vne. Yüzüm kızanyor. utanıyorum !up bltenlerden. Cyrano'nun oyunıınu böyle bir ortamda seyrettlm ıte, Müşfik Kenter'e bunun İçin tpşekkür ettlm, oyunun şlirsel havasmda anndıgun İçin. Kan ve gozyajı dolu dünyamı/.a güzel blr selam bu oyun... Cyrano'nun Selamı... nıyor. btınu anlamaz. bunu o görmemeli dlye sahnelerl, ekTanları yozlaştıranlar da bu anı yaşasalardı, bu oyunu ve seyircilerl görselerdl keşke... Müşfik Kenter'i gerçek sanatçıya. gerçek tiyatroya duyulan özlemle alkışlıyor başkentliler. Biraz da sahnelerin Cyranosunu altoşlıyorlardı bence. Bunca zevkslz, uyduruk, yoz oyuna karşı, bunca hoyrat davranışa karşı, hâlâ şiir söyleyebilen, seyircislne sevglslni. saygısmı yitirmeyen bir Müşfik Kenter'e sahip olmanın mutluluğunu kutluyorlardı.. Bir gün Orhan Veli, bir gün Cyrano ama ne oynarsa sanatına. halkına sevgiyle oynayan bir kişl va: sahnede. Yaratıcı gücünü durmadan yenlleyen, eskimeyen, dorugunu koruyan bir oyuncu var. Tüm sahnelerdeki oyuncula' aynı düzeyde olsalar ortalık nası aydınlanırdı kimbllir... Oysa bıra kalım politika sahneıerini, alanlan, kürsülerl tlyatrolanmız da bo yut yltiriyor giderek. Ortaük gün lük güneşlik olamıyor, karanyor karabasıyor. Oyundan sonra sahnenln arkasma gittim. Devlet Tiyatrosundan Maclde Tanır ve Nurşen Glrginkoç da coşkuyla kutluyordu eskl dostlannı. Havada eter kokustı v başannuı seytacl.. Ben de İkl kez sanldım Mflçflk Kenter'e. ön Gazetede K&zun beyin «Ali bey» adında bir odacısı vardı. Ali bey eski tstanbu 1 terbiyesi görmüş, yoksul bir kişiydL Patronun eski elbıse lerini giyer ve ceketleri diz kapaklanna kadar sarkardı. Kâzım bey interfonun dügmesine basıp da «Ali'yi yukanya gSnderin* dedigi zaman Ali bey ceketinin düğ melerini ilikleyerek ikişer üçer merdivenlerl tırmanır ve hazır ol durumunda Ka zım beyin karşısına dikilirdi. Patron bizlerden birine guler vüz gösterecek oldu mu Ali beyin de bize karşı davranışı degişirdi Kftzun bey masraflan azaltmak için idarede çalışanlara pasolar sağlamışh. Ali beyin de böyle bir karö vardı. Taşıt araçlanna bedava biniyordu. Ali beyin en ünlü öyküsu şuydu: Birgün Ali bey tramvaya önden binerek sahanükta durmuş. Bir ara tramvaym önüne bir araba çnkmış. vol tıkan l5OyEX1CT 24 EYLÜL 1932 Reisicumhur Hazretleri Reisicumhur Hazretleri dün sabah ^aat 11.30'da Tokatbyan otelini teşrif atmişler ve oğle yeroeğini orda yedikfen sonra saat 13.30'da Dolmabahçe sarayına avdet etmişlerdir. # Adana'da bir lise açılıyor Ankara 23 (Telefonla) Adana'da Amerika'lılar tarafmdan kapanmış olan Adana Kolleiinin masrafımn Maarif tdaresl tarafındsn verilmek suretiyle derhal açılmasına Maarif Vekaletince karar verilmiştir Bina lise olarak kullanılacaktır. Bu liseden Mersin, Antep, Maraş gibi bütün o civar vilayetler istifade edecekttr. Maarif Vekaleti bu hususta gereken tertibatı almışör. # Ismet Paşa dün akşam Şark'a hareket etti Ankara 23 (Telefonla) tsmet Pasa bu gec» saat sekizl ytrmi beş geçe hususi bir trenle Şark'a dogru hareket etti. lstasyonda bütün Vekiller. mebuslardan çogu, hükümet erkanı. Ru3 ve Çekoslovak sefirleri ve daha bir çok kimseler tarafmdan ugurlanmıştır. tsmet Paşa. trenin hareketlnden bes daküca evvel istasyona gelerek herkesin ayn ayn eüni sıktı, iltifat etti. vagona bindi. Maarif VeMli Reşit Galip Beyle iki üç daJdka konuştuktan sonra tren hareket etti. Ismet Pasa trene bindigi sırada orada bulunanlara hltaben.• Gidenler gelenlerden daha neşeli oluyor!» dedi. îsmet Paşaya Sıhhıye Vekili Dr. Refîk Bey, Umum Jandanna Kumandam Kazım Paşa, özel Kalem Müdürü Vefık Bey refakat etmektedirler. tsmet Paşa Malatya civanndaki tsmetpasa köprüsünün resmi açıhş töreninl yapacak, bu munasebetle aŞrk vilayetlerini de gezecektir. Bu seyahatin iki hafta kadar suraceği tahmin edilmektedir. Rakı kaçakçısı Fatih'te Selim Efendi isminde bır rakı kaçakçısı yakalanmıştır. Salih Efendinin rakı imalathanesı basılmış 50 kiloluk bir kazan ve rakı imalinde kullanilan bir çok levazım bulunmuştur. Salıh Efendi tevkif edilmiştir. r günün ilanlan) Darülbedayi Müdürlüğünden tstanbul Şehir Tiyatrosu kış temsillerine ekimin birinci cumartesi günü akşamı Seniha Bedri Hanım tarafmdan nakledilen «Yedi Köyün Zeynebl» isimli pives ile başlıyacakrır. İLAN ŞtŞLl 3. SULH HUKUK HAKİMLtĞtNDEN 982/38 fzzetpaşa ÇiftUgı Veffa Porazı Çıtonazı No: 6 da lkamet eden Naime Yılmaz aynı yerde ikamet eden kızı Yasemin Yılmar'a vasi tayin edilip velayetine tevdi edllmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 23/9/1983 <Bann: 9914) Biçki Yurdu 20 senelik sanat mektebi Biçki Yurdu, Divanyolu'nda kayıt muamelelerine devam etmektedir. Pansiyoner talebi dahi alınır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog