Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

24 EYLÜL 1982 Cumhurıyet 7 IETT'de 200 müyonluk yolsıızluğu ortaya cıkardıktan sonra görevden ahnan başmüfettiş Sancak ile söyleşi: Bilet ve kart yolsuzluğunda kendi yeğenim de vardı. Simdi o da icerde Yeter ki dürüstîügüm yüzünden alnıma sürülen leke temizlensin. Durum açığa çıksın. Gö reve iade etseler 2 gün durup aklandıktan sonra yine istifa edeceğim. Bu meslek yüzünden çok düşman kazanmıştıın, ama güvencem devletti. Basıma böyle bir şey gelince sinir hastası oldum, tedavi gördüm, igne falan yaptılar. ANK4RA, (Cumhuriyet Bflrosn) On buçuk yıl başanlı Çahşlcan, dürust kendı dejımjv le «ne safc. ne sol bllirim Ne o pnıp. ne bu grupdan anlanm» dıjen İETT Başmlilettışı Hasan Sancak başına gelenlp re hâlâ bır anlam veremıvor Btraz şaşkın ama burursuz «alnıma lürülen bu kara tekeyl nasil trmlzlrrim» diyor süreklı 197ı yılında tstanbul B«lediyesi tETT Tefttç Kurulu'na rau îrttış yardımcisı olarak gıren ekonomı mezunu Hasan Sancak, 1975 yılında açılan sınavı basanvla kazanarak müfettış olmuş îşine son verüınce\e daha dognısu mernurluk vapma fi sakıncab RÖrünene kadar yü w vakın volsuzluk açığa çıkat mış, Mtiz ve çahşkan vapısı dürüst kişilıfr ıle yukseimis En vvn 5 Mart WR1 tarıh'nde ttim pw*te'erde veralan btlet ve kart vo.suzluğunu ba«ma çalışarak çıî:ar>nca bu Y kez vhnetıcılerre «l stun f rı R<ICP«İ» IIP alt'î eri'tm Bı trasnn onun hosalan tisiıfte atsnmaMna yoUçmış ÎETT'ntn Başrmifettişliğıne ge tınlen Hasan Sancak, yanına 4 kışılılc tar ekıp daha alıp bu kuruluşun daha önce hıç ınce ienmemış öaha doğruiu inrpipmeye c»saret edilrnemış konu. larına da'mış Sonunda «çerrtçpsini hâli anlayaoudıği» b:çîtnde taımtnatsız, ıtirazsız o iarak kapı bnune konuluvermış. «Genel ırfvenlik asariş vr kamu duzeni açısmdan Rörevin« devam etrnesı s*kinraü» Rö rtilerek BaşmtffeUisHkten soka ğa atıhveren 2 erkek babası Trabzonlu H u a n Sancak ılo soyıeştik Hasan Sancak sakal ve bıyık sıa spmoatik yüzlü. uzunca bov lu bir Karadenızlı'den ziyad* Batılı tipli. 40 yaslannda saygı lı bır kışı. lETT'de o1an o'aylan duvduktan sonra kendısını esı ve ıkf çocuğu ve babssı ile Meeidıy»K6v'de oturduğu E«V"*> konduda bulduk. önce şaşırdı sonra sevıncli «rtnnımu Sfcrendınlı ml?» diye sorduktan sonra somlanmızı yanıHadı 10.5 5ilda n« kidsr yolsuzInk o l s n çıkardınız? Ooooo .. Mürtar çok, biletnem. Depozito. sahteciMs, zim met, iltlmas, rüşvet, sıustıma:. suçustü sayılmayacak kadar çok. lOTe yalondır herhaJde. Peki bunlar ne oldu? Dosya daha sonra Sarcılı r ğa venlır. Sa' cıhga verilen tüm sanıklar tutıusiandı. UyduniK ış yapmam, adam kayırmam örneğın son bılet ve kart yol suzluğunda kendı yefter.ım de vsrdı Ornın ısnini de verdım Şırndi lçerde Ne Genel Müdin f ne akraba tanımam De\ letı do landıran benım babara olsa bı! mem Benım raten isım bu Hasan Sancak bu cum'ejı so> leoıkten sonra «pardon» deym «jani bııvdn. artık değil» dıys rek acı acı gtldıl Soniîtornıa Içln ihbar mı eelır? l o k s a kendlntr mi baş larsımz? Bazen konuyla ılgjı dos ya bıze göndenlır Onlara bı karken başk» olaylar çıkar. Ge nellikie böyledır Yoksa yukan dan pplen emırle çahsınr Şu tşe bak clerler b<z o Ije bakar ken dıger şevlert buluruî. Tüm reirai kurumlarda aynı çev so? konusudur Mıltettışler rahat ve jstedığı gibı çalışsa kırnbı lır daha neler neîer çıkar Pe'ri haşka y y ' f Cikar dedtnlt. Bunun tıcn daranirs» t » olor? ba?ırniîa brtvlf bif lşı çıkarsak OI'P hazırlansn drs ya Genel MudUre Rtfndenlır Ucu kendine dokunursa dosya 1 yı kapstabîlır Ya da bılırtoş raporu ıçerek fslan dıye öosya yı bir yerlere sallar Oiay kapatur gıder. Başm» gclen Mrle tlgrnç olay TBI nıi? îstemedığın kadar. Bakın aklırna geldı, bır olayı anlatayım. Bteım Jn.ırurndan aynlan bir adam vardj, sonradan yakıt lşlerinden mılyarlan vurdu Bir pin b?ktım bızfcn kuruma b'i adamır. tanken iueloıi boşal tıyor Aşağıya ındim tanken kontrol ettım Çocukluğurcda bennndde çahştığım ıçın bu ıMerın pıs ysnlarını ıyt btünm BÎT baktırn bu muhteermn tan k3rtmn göste^e camı kırık \ çsrden parrr.ak atıycrlar 100 litre ıse 200 Htre gözükiiyor Ustp'ık bava tahlıye bonısunıı da Mkimışlar FueloıHe bırlik te »çerive hava da gıriyor. O s tergede hava fueloı! olarak p»avor. Hemen ?aptı tuttum G»ro yakıt mıJyarden tçküı bı cırrHe o*luv!a bîjam fle geîdı ZaDtı vırtacalcsın dedı. Senı T TTKîinnıın ede ım, dedı Olur n o f lur dejıp savdım Yarın nTj 'Hk bi'oma gel. dedl Tahi çc "p vıo, aaptı Tef'ış Kurulu Bas katıına verdim. Ar» rapor hazır'.ayro bundan bnvle Iha'elere ?l:riTnama'ira îytertım Rapor ve zabıt Genel Mudüre ulaştırii dı Arsdan b'r süre seçti sinucu bpklerken, bır dp ne og THT'I»^ oturulrnuş Tutırp Ge nol MüdtVre Rittım Dunımu t«K rsır anlatıp (artık siî bilirsmit tîeym çıktm Gerel Müdbr Tel tı? K'iruiu Baskanl ararılıftiv la h?ber gonderdı ardımüan fbır daha uygulama 11e üglli f? R l s bumv.ru «nVnasın> dıve Bovle daha pek çok olay va /A Bir garip önerge nayasa Tasarısı nın gorüşülmesl sırasmda verilen bnergelerden ciltler dolusu güldu rü kitabı yapılır dense yeridir. Danışma Mecllsl Genel Kurulunda özel yük sek okullarla llglli bir madde görüşülürken bir Snerge de Serdag KnrtojVo verdt Kurto^lu önergeslnde So>le d\yor «Vuksek okullar. anay»sanın tpınel ilkeleri dogrulUısunda Tıırk kul turu ve nlkenin ihtiyaçlan ve ıt.tihdam plan laması çerçevesinde, belirli bir meslefce vonelik acıltrlar » Anayasanın temel ilkeleri dognıltusunda og PeM başmıza gelen bu olaylan nasıl karşıladımz? Akiımdan geçmezdı 12 Ey lul oncesi anaışınm nedenı bıraz da buydu O donemlerde boyle şey gormeoım şırcdı nıje bovle oldu anlamadım. Mufettışın yüztı soguktur derler. Bu mislek yuzünden çok dusman Kazp.ıutuştım ama güver.ceaı devletti. Başıma boyle b'.r sev gelmce sınır hastası oldum, te davı gordum bir sure. Igne îals»ı yaptılar. Dsr av " i ^ 'o fan oğlurrJa, ıkı otlurn olmuş tu Beş parasiz zaten babaaan kaltna çecekonduda ne 5"apacagım\ dusıinmeve bı!e fırsat ' u lamadım. Ardırdan ablamın emeklt parasıvla bir ozel buro Bçtım. malı muhasebe bürosu Pek çevreTn vok ancak büro masrâfım çıkarabılıvomm Aırtı sinTrlerirr bıraz \ansti îlerd" daha ıyı oluı sanırun ~ Bu olavlardan sonra bır jere başvurdunuz nm" önce tstanbul Sıkıyonetırn den bır yetSılıvi aTa^p anlatc Um. Onlann gonderdikleri to ". ler benim hakkırnda korrro'o haaırlavanlarla pdıp konuşrnuş lar. Bır sonuç cıkmadı. Onıuı ürpnne MGK Genel Sekreterlığı'ne bır yazı vazdım Durjmu anlamm Ylne bır re\ap g"tmedı Son olarak da sayın Devlet Başkanı"na yazdım Goztırr> müfettışHlrte falan değil ınanın yeter ki dürüstlüŞım ^üzlınden alnıma sürUl°n leke temiîlen sln Durum açıga çıksm Göre vf ıade etse^r 2 gün dunıp ak Iandıkt3n sonra gene ıstifa •» A renim yapmayan bir okulda ne gibl dersler okutulacafe dlye düşünOvoruz önergeye göre &zel okullann programlarında bolücüluk ya da teror konulu dersler olmayacak. Ylne önergeye gore o?el yuksek okulların ders programlannda mutlak Turk kiıltürü dersı olacak Ülkenln Ihtlyaçlanna göre dendiğl Için doktor açığı mı var, dört beş yıl tıb ögrenlmt yapacak, mühendls açıgı mı var dört beş yıl mühendısllk efitiml. önerge denüen yazılı metlnlerin eskiden fcıymetl harbıyesi vardı Şımdl tse önerge vermek iş yapmakla eş tutuluyor. Haber alamazsanız beni arayın,, STANBUL'da asıstanlık donemlnı tamamlavarak zorunlu hırmPt stıresı mtı Konya'ya tayınl çıkartılan TC vatandaşı Ermeni asılh bır doktor. son Ermeni olaylarından do'ayı korktufeunu. bu nedenle Konya'va gıtmek istemedtğinl anlatiyor Fakat zorunlu hizmet koşu'u ile mütehavMs hekım olabilmesinin Konya'yı gitmesme baslı olduğunu da hatırlayan bu doktorumur, arkadaş'arına «Ben Konya'ya gUtij^irnde slri a renevirı svnı adamla eene pa I rayacairım. EJer bir haîta içertsinde haber alamazsanız benl mutlaka ara~ yın» diyor. Son günlerde Türk dlplomatlarma yapılan Ermeni saldmlarının artması Ûzerine, kendlsinln Konya'da saldınya uğrayabıleceğıni sanan bu doktorumuza arkadaşlan İse. «Korkma, Türkler sana saldırmaz. zlra sen de Ttirk'sün. Atna bir de Muslüman olsan» diye korkusunun yerslz olduğunu anlatmaya çalışıyorlar Manajans "ReklamveEtkifcri" Bilimsd AraştırmaYanşması. ,y Reklamcılığımızın, bilimsel \"aklaşımlarla veni tx7v\ıtlar kazanmasmı teşvik amaaş'la bır\'anşmaaçmışbulunuyx)ruz. Yanşmamızın konusu: BANKERLER" BANKERLER" HiSSE SENETLERı HıSSE SENETLERi .TAHVİLLER TAHViLLER 4R4NAN hENKTLERİ AN\DOI U CAM BAOFA3 ÇUKÜROVA ELSKTRÎK KORDSA NASA£? NUH C1MENTO OLMÜK SARKUYSAN TOZ METAL MRB4M VAYIM »R1 Para Derpsı TUrKıys'nın en <Jnde geien O nans dergısi Sermaye ve para cıyasalan Bankacılık ve bankerlıit sektoı ler' ve Türk ekonomısının gı dı»atı nakkırula etralli ve av dınutıcı DUsilet vsrtr Mem!elîettmı?m »aşlıca vtaetı cılerınin ROruş ve onerılerın her savısır.da siîlere sunar A;da bır Se« vayıniBnır Pıyaü 2lH! TL Para abonelpnne aynca ME BAN Sermave ptvs«ası »lülten. Plvatr 25 TL Tahvil Nedtr? » TU Nedır? Yaban domuzlarına ölüm İRÇOK hayvan ıçın av yasağı konarken, ödemış'de yaban do muzları ıçın surek. avlan duzenlenmekte. Tabil bunun. blr nedenl var, çok üreyen ve başıboş sü rüler halmde dolaşan ya ban domuzları llçeye bağh Bademü Kasabası *ve koylerinde ekill alanlar ve meyve bahçelerln de zarara yol açmışlar Kissınger, Israil !>aldırısını durdurmaya mı çahşıyor? Zlrai mücadeleden bu ko nuda yardım istemelerl üzerine de sürek avlan başlatılmış. B MENKIIL DtGERLER B^NKERUKve MERAN 451250 tShatl * "Türkiye'nin Ekanomik Gdişmesmde Rddamın^feri" Yapıtlann son teslım tarihı 29 Nısan 1983 Cuma günudur. Öduller: Bınncılikcxiulu 125000 TL İkinahk odulu ^5.000 TL Üçunculuk odulü 30.000 TL Mansiyanlar 2 adet mansıvon: Beheri 25 000 TL Prot Dr l.Lem \şkun(AL AçıkügretırnFak) Dr Metın Berk (Yapı vie Kredı Bankaa A Ş.) Ne/ıh Detnırka\t (Dunva Gazetesı) Caıı Kıraç iKoç Holding A.Ş ) ProLDr KemalKurtuluş(lÜ.IşletmeFdc) Prof Dr Meh'netOlu,(lC İşletmeFak.) Elı Vıman (Manajans A ^ ) ' Kayıtlı >>enîiaye«sr üdenmiş SertnaTest: 3t»l»W)U(XM TL MhKKfcZ: tstiKlsi Cad Odakuie I? Merkezı: No 286/A Tei.: 45 12 Si) (İU Hat> Teleıı 24124 MEBAN TR Taîıiil tıısse senetlert ve mevnuat sertiiıkavannı alıtü ve satanz Bu konulars Wşkin tlim t?lem!<»nruıde MBBAN uıman kadroso tılzmetlntcdediı. S'IOJKKIOIKJ TL Maliye Bakanlığı^ndan STAJİYER MİLÜ EMLÂK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİ$ SINAVI Mllll Emlâk Genel Mudürlügü'nce (Miül Emlâk Kontrolörlert Kunılu Başkanhğı), 2 Kasım 1982 Salı güriü saat 9.30'da Ankara ve tstanbul'da Staııyer Milll Emlftk Konlrolörlüğü glriş sınavı açıiacaktır. CIRIŞ SINAVINA KATUABUMEK IÇtNa) Devlet Memurlan Kanunu'nun 43 maddesin deki oitsliklerl haiz olmak. b) l.l 1982 tarihinde otus yaşmdan gun almami9 olmak; c) Sıyasal Bilgiler, îktisat Hukuk ve diger Onl•Brsıtelerin tdari tlimler Fakülleleri ile tkü3adl ve Ticart lllmler Akademüerlnden veya Milli Egitim Bakanlığı'nca eşltlıklert kabul edllen yerll ve yaban cı FaküKe ve Yuksek Okullardan binnl bltirmıs olmak; gerekir. tsteklilerin sınav Için gerekll belgeierle sınav konulannı bellrten brosuru, adtan geçen Fakülte ve Akademilerle Ankara'da Maliye Bakanlıfeı Milli Emlak Kontrolörlert Kurulu Ba^kanlıgi'ndan (Buzgarl» «Şinasi. Sokait özîer Han Kat s Ulusi. îstanbul ve tzmlr Defterdariıklannda Millt Emlâk Kontrolörlert Grup Başkanhklanndan blaat reya mektupla sağlayarak. başvurma ve kayıt Işleml içln en geç 15 ekim 1882 cuma gunü çah?ma saatinin bitimtne kadar Maliye Bakanhğı Mllll Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na basvurmalan Hân olunur. (Basrn: 20294) 6002 Şimdillk tükenmelerl sözkonusu olmayan yaban domuzları Için 1leride boyle bir tehlike soz•• SRAlL'in Lübnan'da glrıstiği katllamdan ö konusu. Şimdıden araş* I türü suçlarunasma çok bozulan Reagan yo tırmaya geçmekte yarar J [ netımı, ofkelı bır açıklama yaparak her türlü var Hele denizlerimlzde suçlamayı reddetti. ABD htikümet sözcüsü, bol bulunan deniz anası«Biz katliara başladığı anda devreye ırlrerek olayı nm gozde bır yemek oldu durdurmaya çalıştık» dedı. Sozcü, bu Iş Için bütün ğunu oğrendikten sonra. ABD hükümetinın seferber olduğunu. hatta şu andaki huKümet üyelerinin yeterlı olmaması üzerlne eski bakanlar ve devlet gorevlılerlnden yardım istendiginl anlattı ABD hükümet sözcüsü, gonüilü olarak tsrail'l durdurma işlemlerınde görev üstlenen Dı^lşleri e^kı Bakanı Henry Klssinger'ın gece gündüz demeden çalıştığmı soyledi. Acaba, yukarıda gorülen Kissinger î^raıl bırliklenni durdurmaya nu çalışıyor? ÂBD'nin sucsuzluğu anlasıldı * Hastahane mi, hastane mi? ÎR ismi, konuştuğumuz dllle yazmaya kalktığımızda o ismin anlamı değlşiyor ve bu arada yoneltilen eleştirllere de «şivetyl öne sürerek savunmaya geçiyoruz. Özel isim olan Ahmet'e Amet dlye hltabederken yazmaya kalktıgunızda Amet'ln bir anlamınm oimadığını anlıyoruz ama yme de Ahmet'i Amet olarak dıllmızden düşurmüyoruz. Ya hastane nasıl söylenir ve yazılır? îşte Ikl örnek var onümüzde. Acaba bu örneklere gore hangısı doğru yazılmış? Sözlüğe gore yataklı tedavi kurumlanna hastane denlyor ve bu şekılde yazıbyor. Ancak hastahane de yazılablllyor günumuzde. hem de resmi kurum kapüanna, yazışma kâğıtlanna. duyurulanna. Vakıf Gureba Hastanesl'nln hasta randevu kartlarında hastahane olarak geçen sozcük, antetli kâğıtlarmda ise hastane olarak gorünüyor. Bu arada duvarlarda kurum görevlilerinin herhangl bir tehllke karşısmda ne yapmalan gerektlginl işaret eden duyuruîarda da hastane, hastahane olaraK yazilıyor. Çapa Tıp Fakültesı bahçeslne açüan yeni bir çiçek evının duyurusunda blle bu yanlışlıfe yapılmış. Yapmayalım B Yanşnuyla ılgıli yonetmeHk M\N.^ANSA.§. BmTikdere Cad 1^5 Zindrlıkuyuİstanbul ve\"a MAN^ANS A Ş. EGE ^UBESİ 1378. Sokak,4 3 Alsancaklzmir adreslennden. »hsen ya da pcfetayla saglanabilir. Reklanu degınen tum bilım dalhnnda, tüm uygulama alanlannda etkınlık gosteren bilım adamlanmıa, uzmanUnmiEi ve u\gulamaulanmızı bu yanşmaya katılma\'a çağınş'oruz. Başan dileklerimizle.,. Son günlerde llginç haberler bırbırinl lzllyor: «Nüfns cfizdanını ikinci kez yitiren hapisle cezalandırılacak», «Kuçuk ekmek çıkart mayan tırmcılar cezalandırılacak», «Kutuge yazılmayan seçmenler hapls ce zasına çarptınla cak» Hep ceza, ceza ceza' Yapmayalım Yurdumuz yuvamızdır. Onu cezaevlne çevırmeyelim' DEıHLtK Sdcuk Demirel Manajans A.Ş. Kiralık üaire Aranıyor Yeni evlenecek calışan çıft ıçın 12.000 TU'ye kadar kırahk daıre araıuyor. Tel: 22 8997 A1ACAK VE BORÇLOLUK tLANI ŞlŞLt 2. SULH HUKUK HAKtMLtÖtNDEN 1982/28 Tereke Şişll Osmanbey Kırağı Sokak, 5153/2 de ikamet etmekde lken 7/6/1982 T. de öl«n KARABET PEKGENÇER'ln terekesîne mahkemeınizc* el konulmuştur. Bu itibarla ölende alacaklı ve kendisine borçlu olanlanri alacak ve borçlanra BtR AY zarfında deftere kaydettirmeleri (mahkememize müracaa^ la) M. K."nun 532 ve 561. maddesi gereğlnce llar.en duyurulur. 9/9/1982 KAYSERİ HAVA tKMAL BAK1M MERKEZİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANüOlNDAN 1 Bir adet uçak motoru ve bir adet uçak pervanesi, ıeoı sayıh yasaya göre satm alınacaktır. 2 Sartaameler KÎBM Satınalma Komlsyonu'ndan alınabilir. 3 Tahmini bedeli 4.200.000. TL'n olup, kat'i teminatı 252.000 TL'dır. 4 Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler ile faaüyet belgesı, kafi taminat makbuzu veya lımit dahih banka kat'l teminat mektubu en geç 12 EKtM 1982 SALI grunu saat ll.OO'e kadfir Komısyon Sekreterlierne teslim edilecektir. 5 Komlsyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttlr. (Basm: 21879) 6330 ADRtS DEĞİŞİKÜĞİ BASIN İLÂN KURUMU ISTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 eklm 1<382 tarthinden itıbaren Cagaloglu Prof. Kâzım tsmatl Gürkan Caddesi Kardeşler Apt. No: 6/1 Kat l'de faaliyetıne devam edecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog