Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMl 24 EYLÜL 1982 GÛNÜNAfNASI Bütce KİT'lere hasis davrandı Tasarruf mevduaiı bir ayda 40 milyar arttt KİT'lerin bütçeden odenek istemleri 130 milyar lira kısıhnca KİT'lerde kadro indirimi zorunlu hale geldi. Levent SANİN ANKARA Malıye Bakan lığı'nca yürütülen 1983 yıh butçe çalışmalarında, KİT'te •kadro indirimi» yapılması ilk e olarak benimsendi. Aynca faaliyetlerini surduren 40 KIT için bütçeden aynlan odenek 265 milyar lira olarak belirlendi. Maliye Bakanlıgı'nca butçe çalışmalan katsayının 34 olarak belirlenmesinden son ra son aşamaya geldi. Bu arada kamu iktisadi tesekkül ler'.ne fKIT) konsolide bütçeden aynlması öngörülen oJeneklerde belli oldu. Bütçe çalışmalan sırasında sayıları 40a ulasan KITler, 1983 yılı için 405 milyar lira ödenek istemlerini bildirdiler. Ancak Maliye Bakanlığı tara fından yürütülen bütçe ha zırlıklan sonunda 1983 yılı bütçesinden KİTlere verilmesi öngörülen odenek ancak 265 milyar lira olarak sapUnci: Pöylece KIT'lenn odenek istemleri 130 milyar lira daha az olarak bütçe kapsamma alındı. Maliye Ba kanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre. bu yılki bütçe içinde KIT ödeneklerinin kısılmasmda en büyük etken. karlı çalışmaya zorlaninalan pereksmimi oldu. Öte yandan, bütçe çahşma lan sürerken KİT ödenekleri incelendiğinde KİT'lerin 1983 yılı içinde devlet gelirANKARA. (ANKA» Bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarında, ağustcs ayı içinde 40,4 mıl yar liralık bir artış meydana geldı. Temmuz ayında 1.779,8 milyar lira düzeyindeki tasarruf mevdu atı hesaplan 27 ağustos tarihi itibariyle 1.782,3 mil yar liraya yükseldi. Tasar ruf mevduatındaki bu artışta. bankalara vadeli olarak açüan hesaplardaki yukselme etken oldu. 7 ağustos ayı içinde, 40,8 mıl yar liralık vadeli tasarruf hesabı açılırken, vadeli ta sarruflardan sayılan mevduat sertıfıkası hesaplarında ise aynı ay İçinde 6,5 milyar liralık azalma oldu. Vadesiz tasarruflar ise 8.1 milyar liralık genıs. leme kaydettl. Bu geüşme ler sonucu. agustos ayınm 27'si itibariyle vadesiz tasarruf mevduatı 240,9 milyar liraya, vadeli tasarruf mevduatı 227,4 milyar lirası mevduat ser tif ikası hesaplan olmak üzere 955 milyar liraya, toplam tasarruf mevduatı da 1,195,9 milyar liraya yükseldi. Vadesiz ticari mevduaüar ise 36,5 müyar liralık genişleme ile 404.3 milyar liraya çıktı. lerine net katkılanmn olma yacagı anlaşıldı. Bunun uzerine 1983 bütçe yılı içerisinde KİT'lerin kaynak yaratmalannın sağlanması için bir dizi önlemde bütçe kapsamma alındı. KÎT'lerce üretilen malların maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmasmın yanı sıra belirlenen önlemler şunlar: • KfTlerin birbirlerine ve piyasaya olan borçlan ertelenerek her KIT için ayrı bir ödem e planı yapılacak. Ancak, KİT'lerin arasm daki mal alış verişinin muhasebe hesaplannd» kalmayıp, paraya dönüşturülmesi sağlanacak. • KİT'lerin piyasadan borç alma olanakları artınla cak Aynca bazı projeler için diş borç kaynaklarına basvurulacak. • KtT gıderleri içinde cari harcamalar payının düşü rulmesi ıçia tasarrufu zorlayıcı önlemler aunacak. • KİT'lerin uretim zararlarmın azaltılması için üretkenlU o/t.rdinlecek. • Geçen yıldan beri uygulanmaya devam eden, «şişkin kadrolann» indirilmesine bu yıl da devam edilecek. Bu atnaçla fazla kadro ile çalıştıkları belirlenen 8 KIT'te kadro iptaJi» yoluna başvurulacak. 1983 mali yılı bütçesinde kadro indirimi öngörülen KITler ise. şunlar o'du: Turkiyp Demir Çeiik îşlet meîeri, Türkive Kömür lşletmdeti, Etibank S i t EndustrW Kunımu. SEKA. THY. Deniz NakHyat ve Derıi7cilik Bankası. Maliye Bakanhgı yetkilileri. 8 KIT'teki kadro indiriminın, kârl' çalışmaya başlayıncaya kadar aralıksız sureceğini de bildirdiler. EKONOMİDE KITlerde kadro indîrîmine gîdîliyor Maliye Bakanlığının dıs borç raporu Borçlarımız ve faizleri 20 milyar dolar % İMF borcu dışında ana para olarak dış borcumuz 15.3 milyar dolan, faizleri ise 5.2 milyar dolan buluyor. milyar 100 milyon dolara 7er venlmedi. Maliye Bakanlığı Unfından yapılan dıs borçlar âokumün» den anlaşılâıgına göre. 1381 yı» lında boıs yuküncia 797 milyon doiarlık bir aruna meydana geldı. Maliye Baianügı ve Mer. kez Bankası uzmanlan hazırlanan ve dı$ borç dbkümUnün bir ödeme planına baglamak amacıyla, yaptıkian t^'ı^mi^^ iMF'den alınan paralara yer venaedıklerinl açıkiadılar. ÎMF borcunun da eklenmesiyle TUrkiye'nin dış borç ana para nüktarı 16 milyar 430 milyon dolan tnüuyor. Türkiye'nin dış borcu olank gbrüien 15.3 milyar dolarlık kredi miktannın 12.8 milyannın kuilamldıgı, 2£ milyar dolarlık bolümunun İse kullaoıl* madığı da saptandı. Ddküısd» Türkiye'nin kullanmadıgı bu kredilerin faızlerivle birUkta odeme planı içine alındıgı anlaşüıyor. D15 borç dbkumünde devletin borcu 9.5 milyar dolar faizl de 3.5 milyar dolar olarak gözüküyor. KTTlerin bor. cu İse 4.9 müyar ve bunun falzi 5 milyar tutuvor. ö » l sektörun toplam aıs borcu ise ana para olarak 834 milyon dolar. faizi ise 260 milyon dolar olarak belirtüiyor. Ttirkiye'nin dıs borçlan ıçinde en büyük alacaklı olarak 3 milyar dolar ile Pederal Almanya görülüyor. Bu ÜUteyl 1.7 mUyar dolar ile ABD, 550 milyon dolar ile Fransa, 390 mUyon dolar ile înetltere telj. yor. DCM borçlannın buytlk ver tuttugu Avrupa serbest plyasası borçlannın tutan ise 3 milyar 100 milyon dolar. Pu borcun faızinın de 890 milvon dolar oldugu dökumde kardediliyor. İZMİR, (CnmburİTet Ege B8rosu) Maliye Bakanlığı Türkiye*nin dıs borçlannı 20 milvsr 530 milyon dolar olarak açtkladı. Türkiye'nin dıs borçlarmın dökümüne tMP vt> Dünya Bankasına sunulan ra porlarda yer veren Maliye Bakanhgı toplam ana paranın 15.3, faizinin ise 5.3 milyar dolar olduğunu belirttı. Ayrıca dökumde iMF'den alınan 1 Anadolu Bankası ticaref alfını safısı baslıyor Ekonoml Servisi Sermayesinin %99.9'u devlete alt olatı Anadolu Bankası, Hicret'm 1400'üncü. îslâmıyetin 15'ind yüzyılını kutlamak amacıyla Darphane Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hicret altınlannın satışına bayramdan sonra başlayacak. Belirli sayıda basılan 33.82 gram 22 kırat olan Hicret altınlannın bir yüzünde Türkiye Cumhuriyeti ve Hicrefin 15'inci yüzyılı yazıyor. Diğer yüzünde ise îstanbul Topkapı Saray Müzesi'nln kutsal emanetler bölümünden örneğl alınan Hazretl Muhammed'in orijlnal mührü buhınuyor. Her birine 100 bin lira kıymet blçilen 38.61 mm. çapmdaki Hicret altmları yurt dışmda 1.000 (Bin) Amerikan Dolanndan satılacak. Anadolu Bankası'nın tüm şubelerinde llk planda 500 milyon liralık altın, halka sunulacak, talep arttıgı takdirde satışa devam edilecefc. OECD Konsorsiyumu c Ba î<anı Gehbert Ankara'da ANKARA (ANKAJ Kısa adı OECD olan Ekonomık Işbirliği ve Yardım Teşkilatı bunyesindeki Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu Başka nı Dr. Gehbert ile Genel Sek reteri Dr. Kuhn. Ankara'da temaslar yapıyorlar. Maliye Bakanhgı Hazine Genel Sek reterligi'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Dr. G« bert İle Dr. Kuhn Maliye Ba kanı Adnan Baser Kafaoğlu ile de tanışülar. Bu arada, Toronto'daki İMF . Dünya Bankası ortak toplantısmın ardından yeni Bütçe ve Prog ram Ue uygıılaması baslatılacak sıkı para politikasmın dozajını düşürücü önlemler konusunda da görüş alış verişi yapma imkânı buldular. Hazine Genel Sekreterligi yetkılıleri Dr. Gehbert ve Dr. Kuhn'un ziyaretlerinin. OECD bünvesinde Türkiye'ye sağlanması gereken 1982 yılı yardım programıyla ilgisi bulunmadığmı belirttiler. Kisi başına milli gelirimiz 1982'de 1291 dolardan 1216 dolara geriledi Sanayi sektöründe büyürae hızı yüzde 5.3 olacak AVKARA. (ANKA) Devlet îstaUstik Enstitüsü Beşanhgı, a!U aylık verilere davanüarak hazırladıgı gayrî satl milli hasıla ikinci geçici tahminme RÖre, 1982 yılında gavrl safi m:Ili hasüa mutlak değennin «cari üretlci (iystUnyla> 8.735.963 milyon Hra «1968 yılı» sablt Iiyatlanyla da 224 070.1 milyon İıra olarak gerçekleseceğmı he saplad:. Bu verilere fçöre kalkınma hızmın 1982 yılında 1981 vılına oranla carl {iyatlarla yüzde 33 3 sabıt üyatlarla da yüzue 4.3 olacagı tahmın ediliyor Devlet İstatistik Enstitüsu"ne göre, bu vıl kişi basına düsen ulusal gelir. gecen yıla göre yüzde 5,8 oranmda azalaralc 1291 ABD dolanndan 1İ16 doiara gerileyecek. Dış alım Relirlermde bir van dan yurt dışında calışan İ5Çİlerin Bönderdiklerl döviz glrdl lerinde bir önceki yıla oranla rtüşme Rörübnesi dlger yandan da dış borç faiz ödemelerinde \njlcselme olmasının. gelişme hızını olumsuz ybnde etkiledigı belirtildi. Sektöriere söre büyüme sabit fiyatlarda 1büytto hızlan şöyle: 6.3 Sanayi 4.7 Tanm 5.3 Ticaret 0.4 İnşaat Ulaştırma ve haberlesme 3.1 2.9 Mall kurumlar 26 Mesken gelirleri 4.3 Serbest meslek ve hiz. S.4 Devlet Hİ2İthalat vergisi Sek. 11.2 Dış alem gel. 18.8 ITO 100. yıl vitrin yansması düzenliyor ÎSTANBUL «UBAJ îstanbul Ticaret Odası (ITO). kuruluşunun 100. yılı nedeniyle üyelerince uretilen mal ve hizmetlerin plastik v e görsel değerler açısından en etkin bıçimde tanıtıroını amaçlayan «100. Yıl Vitrin Yarışması» düzenledi. Tüm finnalann katılabileceği yanşma 1123 ekim günleri arasmda yapılacak. Değerlendirmeye konu olacak vitrin resimlerinin 18 ekime dek ITO'ya teslım edilmesi gerekiyor. Yarışmanın birincisi 120 bin, ikincisi 100 bin. üçüncusu ise, 80 bin lira ile ödüllendirllecek. Ayrıca birinci mansiyona 60 bin, ikinci mansiyona 50 bin, uçuncü mansiyona da 40 b i n lira verilecek. Yansmanın Seçici Kurulu Prof. Dr. Sadun Ersin. Doç. Dr. Oya Boyla. Sermin Alyanak. Eiçin Tavil ve M. Naıl Keçilı'den oluşuyor. Zam fırıncılarla simitcileri birbirine düsürdü Simite gizli zam farkedilmedi Halit ELÇt Simite, gramaj duşUnUerek yapılan zam, simit satıcüarıyla, simit Iınncüannın arasuu açtı. Beledlye'nin 20 Eylül 1982 tarihli karanna uymayarak 90 gram sımiti 15 liradan sattıran fırınlar, satıcıların Betediye'ye başvurmasıyla Beleoiye'nin uyaraı Uzerine bu uygulamayı durdurarak 60 gram surutl 10 liradan sattınnaya başladılar. Müsteriler ise sımit büyuklüğunün değişmedığîni bu yüzden zammı farketmedAlerini söylüyoriar. EöinSlgimlı bilgiye göre, artan tnaUyetleri ileri sürereic simıte zam yapılmasroı isteyen simit fuTncılannın başvuruları sonunda îstanbul Beiedıyesi sımitin gramajını 90 gramdan C0 grama uıdırip fiyatuıı 10 Urada sabit tutmak şekhnde bir îam karatı aldı. Bu karar 6 Eylulde fınncılara tebi.ğ edilerek yururlüğe kondu. Ancak sımit Iınncılan bu karmra uymayarak 80 gram simıti 15 lirad&n sattırmaya başladılar. Bu konuda SimitçUer (sımit fırıncıları) Esnaf Demeğinın bir yeUüiısi şöyle konustu: «Otedenberi mmliyetlerin >ükseldiğini faturalarla, çeşitli belgelerle Beledi>e'ye iletiyorduk. Bunun üzerine Bflediye gramajı düsürmek suretiyle zam yapt:. Aıru. simiün Rrama.jı düştükçe daha çabuk bayatlar, kalitesi düşer. Bu yüzden gramajuı yukselmesini, fiyatının artınlmasuiı lstedik. Ancak bu kabul edilmedi. Blz de deneme oUrak bir siire 90 gram simiti 15 liradan sattıriık. Daha sonSimitçUer 15 liralık simite karşt çıkıyor ra Belediye'nin uyann üzetine resml ram kararmı uyftılamay başladık.» 42 bin liraya çıktı. Ama fiyat15 liradan simit satmadıklannı kendl kendüerine fiyah 15 Ularda bir değişiklik yapümadı» ve topluca Belediye'ye başvurraya çıkardılar. Buna karşılık. Bir başka dem«k yetklsl de, dedi. duklannı belirttiler. Sımit sasatıcının payını yüzde 30'dan Beledlyş'nin narh uygulamasıGörüştügümÜ2 sımit satıcı tıcısı Selaaattin Duran şunJarı yfirde 26'ya düşürdüler. 15 H söyledı: «Simit hrıncüan Belem eleştirerek, «snsamm çuvalı ları ise fırmcıların bu «keyfi ralık simiti satıcılara 11 liradiyc'nin karannı çîğneyerek 12 bin Unutan, blrksç JTJ içinde uyçulaması»na karşı çıkarak dan vermeye başladılar. Oys» bize lo liradan vertnelerl gereklrdi. Bunun üzerine Beleriiye'ye başvurdnk. Beledlye de fınncılan uyararak resmi zam karannın uygıüanmasını sağladı.» . Vakıflar Bankası'nın sermayesi 17 milyara çıktı • VAKIFLAR BANKASI SERMAYESt Vakıflar Bankası'nın sermayesi, 17 milyar liraya artırüdı. Kamuya ait bankanın sermayesinin artmlmasına 1lişkin Bakanlar Kurulu karan Resml Gazete'de yaymlandı. Artırımdan önce Vakıflar Bankası'nın sermayesi 1 milyar liraydı. •Şirtetlerden Haberlerm • ENKA HOLDİNGı ENKA Holdıng'ın bünyesınde. taahhüt, sanayi ve ticaret alanıııda faahyet gosteren 40 şirket bulunduğu açıklandı. Toplam 40 şirketın içinde ENKA lnşaat ve Sanayi A. Ş.'nin de bulundugu 13 taahhüt şırkeü, Pımas. Altaş. Proftaş ve Onduline'in de içmde yer aldığı 18 sanayi s.ırketi ve ayrıca 9 ticaret şırketi bulunuyor. • ECZACIBAŞI KAYNAK TEKNİĞİ. Eczacıbaşı topluluğu kuruluşlarından Kaynak Teknığı Sanayi. ve Tıcaret A. Ş. 1983 yılı sonuna dek Iran'a 2 milyon dolarlık 2 bin ton örtulu kaynak elektrodu ihraç edecek. Venlen bilgıye gore. elektrodun 1,5 milyon dolarlık bolümunun Iran'a gönderılmesine 1 ekım 1982'de başlanacak. • PANCAR MOTOR' İHRACATI, 1958 yıhnda kurulan Pancar Motor Sanay I ve Ticaret A. Ş., Tunus'ta kurulu ve bir devlet kuruluşu olan Sotumo fırması ile ı milyon 220 bin dolarlık ihracat anlaşmasının ikinci bolumünu gerçekleştirdiği açıklandı. Pancar Motor Genel Muduru Fahrettın özturk ayrıca Tunus'ta öz.el kuruluş olan Daımas ile yapüan motor yedek parçaları ihracatının da artmakta olduğunu bildırdı. Yurt dış. müteahhitlik firmaları icin yeterlik krıterleri belirlendi ANKARA <ANKA) Eylülde Teknoloii Bakanlığı, yurt dışında mühendisük, müşavirlik ve taahhüt hizmetleri yapan flrmalara verilecek teknik yeterlik belgesi için istenen bilgilerle değerlendirme krlterlerlni yeniden düzenledi. Bakanlığm Resmi Gazete'de yaymlanan slrkülerine göre, mü hendısîik. müşavirlik ve taahhüt firmaları, çahştırdıklan teknik personel. ortaklar. kuruluşiın niteligi. çahşma ve ihtisas alanları, yapılan işler, son üç yılda yapılan proje ve taahhüt 7 işlerinin yurt içi ve 5 urt dışı itibariyle yıllara göre dağılımı ve son üç yıllık bilançoları konusunda bilgi verecekler. Stockholmde yapılan Uluslararası Turizm Fuarı'na Türkiye de katıldı Haber Merkezi 1826 eylül tarihleri arasmda Stockholm'de düzenlenen uluslararası Turizm Fuan'na bu sene Türkıye'de, Stockholm'deki Turk Turizm ve Tanıtma Bürosu'nun öncülüğünde katıldı. Akdeniz ulkelerinin çoğunlukta olduğu fuarda, ül keler turistık tesıs ve bölgeleri sergileniyor. Türkiye'de, turistik bölge ve tesıslerimizı afış. broşur ve filmlerle tanıtmaya çalışıyor. Stockholm'de girışilen gazete. afış reklam kampanya larının yanısıra, Norveç'teki turizm fuannda ve Finlandiya'da templenen Turk ge celerinde, Türkiye'deki turis tık tesislerimiz ve bölgelerimizin tanıtılması sonucu, îskandınavya'dan Türkiye'ye gelen tunst sayısında bu yıl artma olduğu kaydedıliyor. Stockholm'dekı uluslarara sı turizm fuarını 130 bin kişınin ızleyeceği belirtildi. Stockholm burosu yetkilıleri, «Amacımız bölgemizdeki bütun uluslararası fııara katılarak, reklam kampanyamızı sürdürmektir. 1983 martin da. Finlandiya'daki uluslararası turizm fuarına da katılacaeız. Bu arada Stockholm'dan Finlandiya'ya turist taşıyan gemilerde d« filmler göstererek, tanıtma kampanyamızı sürdfirec»ğiz. dediler. Feneryolunda KrHALIK Tel.: LÜKS DAÎRE Akşamlan 37 87 95 Tekel Türkiye scrrcrp yansması düzenliyor Haber Merkezi Te*el üenel Müdürlüğü. Kaliteii sarap üretiminı desteklemek amacıvla, Teklrdag'da, «Türidve sarap varışması» düzenleyecek. Tekel Genel MUdürti Niyazi Sürenkök tarafmd&n yapıJan acıkiamada, 22 ekım tarlhindekl y*rışmada, regüstasvon heyetinın 13 kişiden olusacagı, llk üç sırayı alan Uretıcilere, altın, Rümüs ve bronz tnadalva üe birer serüfika veriiacegi beUrtildi. ROTU\RI«i Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayarbilezik Gümüş 24 eylül 1982 16.70016.800 17.00017.500 2.515 2.525 2.290 2.390 50.00 51,00 23 eylülle fark 100 Lira düştü Fark yok 15 Lira düştü 10 Lira düştü Fark yok • Akçaaoat Aslı.ve Hukuk Hakimligi'nin 30.7.1982 tarih 1982/ 159 Esa, 1982/254 sayılı karaııyla (TARAKÇI) soyadun ONTIS olarak duzeülmıştir. Ümit Değet ONUR • 022777 nolu pasaportumu zayi ettım. Hukümsüzdür. Mustafa OZBEK • GMJrf.A'dan aldıgım çıkı? belgemi kaytıettim. Geçersizdir. HATIRA ERYtĞÎTOĞLU Sınai Yatırım ve Kredi Bankası'ndan kredi kullanımı yüzde 54 arttı liralık kredıye onay verdi. Bu tutar, geçîn yıiın eş dönemındekı 2 milyar 108,1 milyon liralık onaydan vüzde 54 oranmöa daüa iazia oiuyor. Kredi ödemelen ise, ıkı kat dolayında bir Brtışla, 947.9 mıl yon liradan 2 milyar 722,5 milyon liraya yükselmiş bulunuyor. Kredi onaylan ve ödemelerlndeki artışta, Türk Liraa'nın yabancı pstralar karşısındakl deger kaybı etken görunüyor. Nitekim, ılginç bir gelişuıe de, ANKARA, (ANKA) Ozel sanayi kuruluşJanmn, Sınaı Ya tınm ve Kjeüi Bankası'ndan yaptıkl&n kredi kullanımiannın bu yıl, geçen yüa göre rjtış gasterdigl belirlendi. Ocak Afustos döneml itibariyle bu yıl, Sınaı Vatırnn ve Kredi Bankası 3 milyar 2*55 milyon Cifteler Harası Müdürlüğünden (Koşu Tay'ı Satılacaktır) 1 Kurumumuz yetişttrmesl ve angajmanlı koşulara kayıtlı 1980 doğumlu (12) ba; Ankan Arap Tay. 11 EKÎM 1982 PAZARTESÎ gtoü saat (ll.00)'de ÎSTANBUL HİPODROMUNDA, teker. teker açık arttırma ve pazarhk usulü ils satılacaktır. 2 Satışa iştirak edeceklerin beher tay için teminat olarak (ıso.000.00) (YÜZELLtBtN) Urayı nakit olarak komlsyona yatırmalan şarttır. Banka çeki. banka mektubu ve tahvil kabul edilmiyecektir. 3 Satış şartnamesi ANKARA. tSTANBUL İZ MÎR ve ADANA Hipodrom Mudürlüklerinde ve Ha ramız Merkezi MAHMUDtYE'de. Tayiann da 4 EKİM 1982 PAZARTESİ gününden itibaren tSTANBUL HtPOMROMtJNDA'kl Burhan Karamehınet'e ait özel Hara'da görülebilece&i ilân olunur. (Basin: 81433). r 6327 bdfimelerin geçen yıl yllzde 45 olan orvaylara olan oraoının Da yıl yüzde 84'e yukseimesı DIÇImınde gözlenıyor. Kredi onay ve ödemelerırun sektorel dağılımı, geçen yıl her ıkı listede de ilk sırayı alan dokuraa sektörünün durumunun bu yıl değiştiğinl göstenycr. Bu yıl, dokuma sektörü odemeler arasmda llk sırayı koruyor. Onaylarda İse llk sıraöa elektnkü makina, cıhez ve maizemeleri sektörü görünüyor . ; « DCMZ KURLAR m, DÖVİZİN CİNSİ 1 ABD doîarı 1 Avustıalya dolan 1 Avusturya şılıni 1 Batı Alman rnarkı 1 Belçika fıangı 1 Darıimarka kronu 1 Fransız frangı 1 Hollanda florini 1 Isveç kronu ] Isviçre frangı 100 Italyan lireu 100 Japon yenı 1 Kanada dolan 1 Kuveyt dir.arı 1 Ncrveç sronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan nyali Dövte Ahş 174 45 167.02 9.<53 69.B0 3 51 19.90 24.71 63 69 28.03 81.58 12.39 66.19 142.13 25.21 293'» 50.74 Dövız Satış 177.94 170.36 1U.13 71.20 368 20.30 25.20 6İ.9S 28 59 12.64 67.51 144 97 612 20 23 71 30i 07 51.75 83.21 Efektit Alış 174.45 158 67 9.93 69.80 3.43 19.90 24.71 63.69 28.03 81.58 11.77 135.02 571119 23 95 2!P 09 48 20 62.R8 Efektlt Satı:} Bir başka sımit satıcısı da simiüerin kalitesinin düştuğünden yakınarak, «eskiden Anv dolu'dan simit yemeye gelirlerdi. Şimdi ise bir simit alan bir dalıa aimıyor. Artık susam jerine irmik koyuyorlar, kalltryl düşürüyorlar. Bunu Belcdlye'nin denetlemesl lânm» dedi. Simitçt Eemzi Gül tse basında simltçüer haktanda çıkan baa haberlerln simitcileri zengin gibi gösterdiğıni belirterek, «günde 1516 sast çauşıp ancak 300350 simit satabUlyoruz. Yani ellmize 6«0.:00 Ura geçlyor. Bu lşln yafmuru, goğu^a var. Her zanun böyle satamayıı. Hiç bir sosyal KÜvenU£üniı yok. Hesap edersek asgari ü o retln blle altmda bir p a n ahyoraz» şekünde konuştu. Göruçtüğilmüs baa müşteriler de simltln kalitesinin düşuklüğunden yakmdılar. Hamdl Karadeniz adlı bir muşterl, «eskiden zevkle yiyorduk, şimdl zorda kalırsak yiyornı» dedi. Simitin gramajımn düştirülmesi konusunda ne düşündilgünü sorduğumuz bir çok müşteri ise bunu farketmediklerini. zaten sımit buyuklüğünun eskiden de btı kadar olduğunu soyleöiler. 30 Eylülde uygulamaya konulan zamdan sonra simit, açma ve çatal'm fıvatı şoyie: Simit 60 gram 10 lira Açma «n gram 15 lira Çatal b gıam U 15 Ura En ucuz kent îstanbul, en pahalı kent Tokyo ZÜRtH, (a.a.) Bir îsviç re bankasının yaptıgı araştırma San Francisco ve Los Angeles kentlerinde çalışan işçilerin ahm güçlerinin diğer büyuk kentlerde çalışan işçilere göre daha fazla olduğunu ortaya çıkarttı. Belli başlı 47 büyuk kentin flyatlarını da karsılaştıran «Union Bank Of Swltzerland» Tokyo, Abu Dabl ve Oslo'nun en pahalı, Mexi co City. tstanbul, Lizbon ve Manila'nın da en ucuz kentler olduğunu belirttt. Kazancn en yüksek olduğu ülkelerin başında Isviçre ve Amsrika Birleşik Devletİpri gelirken. en az ücret ödeyen ulkelenn başında da, Kahıre. Manıla. Cakarta ve Bombay gelıyor 179.68 172 03 10.23 71.89 3.72 20.50 25.45 65 60 28.87 84.03 32.76 Ooğan Güneş Oteli. öogası. plajı. tokantası. barı ve diskoteğtyle bütün tatîtlerlnizde yaz ve kış sürekli hizmefınizde^. "bir kez gsfın. birçok kez geleceksiniz.. KURBAN B>uYRAMI RE2ERVASYONLARINI2 İÇİN. Gu/elvab Batı Sahıb No M PENDÎK.tSTANBUL Tel, 2162 KIH1.«HW5 ^ T U Z I A 3 68.18 146.39 618.21 2557 3W.0K 52^6 KURBAN BAYRAMINDA "OOĞAN GÜNEŞ TATİLI"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog