Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurıyet 4 KOLTÖRYAŞAM 24 EYLÜL 19S2 televizyon 19.50 HAPTANIN ŞABKISI 19.55 ÇİZGİ FİLM 20.05 TATLI CADI Dızmın bu bölumunun adı «Buyüyö Kim Yaph">» Darn n yenı bir reklam kampanyası ıçın üstunde çalışmak uzere eve bır maket getınr. Tabıtha'nm bu maketle oy namasına ızın venhnemektedır. Bu arada evm kapıları btrden bıre kapanmıştır Darnn bu yüzden tşe gıdemez, Semantha kapıyı açmak ıçın sihır gücünü kullanmayınca şaskına döner. Edith Piaf'la Marcel Cerdan'm aşkı beyaz perdeye aktarılıyor Lelouch'un filminde basrolü ünlü boksörün oglu oynayacak Kfiltflr Servlsl Ünlü Fran sız sınemacısı Claude Lelouch un çevırecegl «Edith ve Mar cel» adlı fılmin konusu, ürnu Pransız şarkıcısı Ed'th Pıaf la Dünya Orta Siklet Boks Şamp jonlanndan Maıcel Cerdan ın aşkı. Fılmde Pıaf'ı Evelyne Bouıx caniancıracak Marcel Cerdan rolundeyse, başrolü oy naması gereken Fransız sme masmın genç yıldızlanndaı Patnck Dewaere'in hayatına 1 son vermes durumu çok de ğiştırdı Şımdı, boksonin oğl^ ve bır zamanlarm dunya şam pıyonu Marcel Cerdan babasını cailandıracak Küçuk Cerdan bu konuda şdyle dıyor«Annem ve yakınlanm, ben çok küçukken olen babamdau çok soz ettiler. Ama onun hakkında pek çok şeyi Edıth Piaf'dan öğrendım Onun yerine çeçmek, vitlrdifi Dunya Sampıyonlnfunu gen almak uzere Amerika ya (riderken uçak kazasında olen babamııı nıbunu rahatlatmak ıçın çok calıştım. \rr.a Fransa şampıyoniuğundan oteye gidemedım. Edith Piaf'ın sevgillsi roIünO ornamajT kabul etmeden önce cok du^undum Sonra anneme bundan IOZ ettım. Kar?ı çık madı Piaf sornnn onun kafa suu omru boyunca kurcalanuş nevzat süer S. SALETtÇ (Schach Echo, 1970/Nr: 19) 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.05 YENİ ANAYASA OLUSMA YOLUNDA 21.20 HAYAL BELDESİ Dızının bu bölumunun adı «Fıi Yıldıa Olmah tster mi7 sıruz » Shırley füm yıldızı olmak lstemektedır Bay Roarke onun bu hayallenni gerçekleştırmeyi ustlenır Oto yandan Strence bır zamanlar bırhkte olduğu arka daşlanyla toplanarak yeni bır iş çevirmeyı hayal etraektedır CKENKLÎ) i •¥• 22.15 GİLBEET BECAÜD II Sanatçı çu eserlen sunuyor. 'Monsıeur Winter», *Les Cersıers sont blanc**, «l/r» Peu d'amour et tfamıtie'. 'Les Caraıbes», *Charlıe', «T'ıros pasau paradıS', «I'mdıfference • 22.35 ÇOCUK VE BİZ 8 . 10 aylık çocukların küçuk ve büyuk motor yeteneklen, bu alanda yetıskınlerce venlebılecek yardım yolları onlara sunulabüecek fırsatlar, ovuncaklar, araçlar ve bu yaş çocuklanna araştırabüeceklen uygun çev renın hazırlanması ıle ılgüı kamular yan dramatık bır bıçımde anlatıl'yor Üç hamlede Mat (5 6) ••• BIBASIMV MODtLI Leouch'un filminde baş rolü ovna>acak kuçuk Marcel Cerdan babasınn raodch. Inlu şarkıcı Edıth Piai'ı ıse Fransız sinemasmın başarıü oyuncularuıdan Evelyne Bouiz canlandınyor. tır Babama beslediği aşktan nturu de bır şey sbyiememiştir bu konuda Kuzev Afrikalı larda erkeğin hakkı ner zamaıı kadınınkinden fazladır kadının daha çok analıfı ağır basar Babarn annemi çok severdi. A ma Piaf'a bfiyük btr tutkuyla bağlanmaktan da kendini alamadı. Bir azız değıl, bir erkekti. Tutkular da Insan hayatının btrer parçasıdır .jt TurUye Satranç Federasyonn (1954) ulusal takunları açıkladı 4 1 1 ekim 1982 günlert arasında Fılıbe de (Plovdıv) oynanacak Balkan Satranç Takımlan 14'üncu Birinciliği'ne şu oyuncular katılıyor Bayanlar (Masa sırasma gore) Gülümser Fıltnaz, Gülsevil Yümaz. Gençler 1 Suat Atabk, 2 Haldun Ünalnu*. 3 Kerım Tutuncü, 4 Cüneyt Mert. Baylar 1 îlhan Onat, 2 Can Ardoman, 3 Ferldun öney, 4 Nevzat Suer, 5 Rupen Asaturoglu, 6 Hayrl özbilen ve Mehmet Bajramiçli (yedek oyuncu). Kafile başkanlığmı Vedat Çelebl, Takım Kaptanlığını Jırayr Çakır yapacak. Yıne 30 ekim 17 kasım günlerl arasında Luzern / îsviçre'de oynanacak Bayanlar 10'uncu, Baylar 25'lnd Ollmplyata şu takımlarla katıhyoruz Bayanlar 1 Gülümser Yılmaz, (Takım kaptanı), 2 Joan ArbU, 3 Gülsevil Yılmaz ve yedeklert Nımet^ Yardımcı. Baylar 1 tlhan Onat, 2 Ali îpek 3 Çetin SeL. 4 Nurı Durlu. Yedekleri 5 Ferıdun öney. 6 Nevzat Suer (Takım kaptanı) Oyuncular, her ıki yarışmanın ollmplyat kayıt ücreti dahll yol gıderlerini ceplerinden 6demektedirler Devletin katkısı olarak ancak çıkış sağlandı. 1 9 ekim 1982 günleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 2. Ulusal Altın Portakal Satranç Turnuvası'nın başvuru suresl 27 eylül akşamı sona erivor Başvuru Antalya Beledlyesl Basın ve Halkla îlişkiler Bürosu FIDE'nln Bolgelerarası Totuca / Mekslka turnuvasmda Portiş (Macar) ile Torre (Filiplnler) adaylar maçına kaldJİar. Kopenhag'da Gençler Dünya Blrtncillgl'nl 10 puanla Sokolov (SSCB) kazandı. (tY 13 tur. 52 ülke), 2 Stohl (Çek.) 9 p. 37 Benjamin (ABD). Moroviç (Şilı), Hansen (Danlmarka). Short (tnglltere). Milos (Brezilya) 8^4 p. Gençler Türktye 1982 Bırincisi Suat Atalık Ira turnuvanm oynandıgı 1218 ağustos günlerl arasında sınavları bulundugundan katılamadı 23 gelen Haldun Ünalmış İle Cem Karadag da tnaddi olanaksızlıklar nedemyle gidemediler. 23.05 HABERLER 23.10 KAPANIS Kübalı ozan Nicolas Guillen'in sekseninci doğum günü kutlandı Zenci tarlanın yanında. Yanki tarlanın üstünde. Toprak tarlanın altında. Kan bizden akıyor! «Taüı Cadııda Sementha'yı caalaadmn EHnhcıth mery Sekerkamısı • • Çesitli ülkelerden ünlü ozanların katıldığı hafta Havana'da gerçekleştirilen etkinliklerle tam bir sanat şölenine dönüştür. Kültür Servisi Onlü Kübalı ozan Nicolas Guillfn'ın sekseninci doğum günü Küba' nın başkenti Havana'da kut landı Çeşıtlı ülkelerden gelen ozanlar. Gıullen'in dogum güc i dolayısryla bır hafta süreyle Ha vana'da toplandılar Guillen'in son ikı yapıtı, «Paginas \ueltas» (Çevrılen Sayfalar) \e «Sol de Domingo»nun (Pazar Güneşı) tamtıldıgı ve ozanla il gılı bu filmin sunulduğu hafta tam bir sanat şöleni olaraıc geçti Casa de lag Amerlcas ve Cnlon dergıleri de Guillen içm bırer bzel sayı hazırladı. Bugun Küba nın ulusal ozanı ssyılan Nicolas Gillen 1902 jı lmda dofdu Başlangıçta, fs panyol lirızminuı geleneklenne bağlı kalarak şıır'ennde ülke sınds tropıkal görurumlerımn zengmUğını dıle getırdı Bunu yaparken, ajnı zsmanda Kuba halk şurınden de yararlandı Genelde, Guillen ın şuri Afrıkd folklorunun temalannı ve Af nka dansırun ritmlerıni gele nekseı îspanyol şitrinin biçım ve teknıklenyle guçlü bir bıçim de bırlestinr 1937'de Cumhu rıyetçilerin safında tspanya Iç Savası'na katılau Guillen uzun sure Avrupa'da kaldı Küba devrımınden sonra ülkesine dondu Bugün birçok eleştırme nın Latın Amerıka'nın en etklU ve en önernli zenci ozanı olarak kabul ettıgi Nicolas Guillen toplumsal ve sıyasal şurler yajımlamaktadır Guillen'm 1930 da yayımlanan «Motıvos de Son» (Ses Motaflerı) adlı kitabı kısa zamanda bır başyapıt sayıldı 1934'de «West Indlcs Ltd» (Batı Hint Adaları Kumpanyası), 1937'de «Cantos parasoldades y sones para turistas» vayımlandı Ozan 1937'de katıldığı îspanya Iç Savaşı'nın bır ürunü olan «Espana Poems en Cuatro Angtıstias y l'na Esperanza» (tspanya, Dört Keder ve Bır Umut Şıın) adlı yapıtım kaleme alcu 1958'de yayımlanan «La Paloma de Veulo Popnlar» (Halktan Yana üçan Güvercın) adlı kitabından sonra 1964'de şıirlen «Tenço» da toplandı. Guillen, son kıtaplanrıdan «Pacinas Vueltas»da (Cevnlen Sayfalar) çocukluk ve gençlik yıllarmı surgün ve yolculuk yülarım, Paul Eluard, Pıcasso, Rafael Albertı ve Nazım Hıkmet gıbı yakın dostu olan sanatçılan anlatıyor. «Sol de Dotningo» da fPazar Güneşi) ise hiç yavımlanmamış şurleri, az büınen düzyazılan var. (Türkçesî: Ülkü TAMER) İzleyKİ Gözüy te TRT, Klasik Batı Müzigine yeterli yeri vermiyor! Öteden berı ülkemizde sevılmesı engellenen Klasik Batı Müzigine, TRT Radyo ve Televızyonunda neden yeterlı yer venlmıyor' Çoksesll müzıge gereken onemin verilmesini diliyorum Televızyonda 5 dakıkalık küçuk konserlerle bu muzık gecıştınlıp arabeskler kınlagitmektedır! Yalnızca TRT3 (FM) yayınıannda agırük venlen K. Batı Müzıgıne. TRT1 ve TRT2 yaTınlannda, parmakla sayılacak kadar çok az yer verilıyor Ancak (FM) kanallı radyolardan dınlenebılen TRT 3 yayını ıse, herkesde bu radyolardan olmadı^ı ıçın pek bır ışe yaramamaktadır' Çetın BOĞA ADANA Italya'mn en eski müzik şenliklerinden Sağra Musicale Umbra îtalya'nın Penıgia kcntindeki şenlik, Gaspare Spontini'nin «La Vestale» operasının olağanüstü bir yonımuyla açıldı. Kültür Servisi Sagra Musicale Umbra, Italya nın en es kı müzik şenlıklermden bırıdır Ancak, en ılgınç, en seç km şenlıklerden bırı olmasına karşm, nedense pek az bılınır Geçen hafta, şenllğın Peru gia'da düzenlenea otuz yedinci yıldönümünde açıuş gecesıne bile çok fazla izleyıcl gelmedi, Gaspare Spontini'nin «La Vestale» operasının sunu'dugu gecede, ön sıralarda geneiHkle mU Tiir eleştırmenleri, müzikbılun cıler ve çeşıtli muzık uzman l s n yeralıjordu. Gen kalan sıralar ıse pek dolu değüdı . Öze'lıkle ele^tırmenler böyîe olmasının çok uzucu oldugunu çunku Spont.ru nın yapıtının gerçe.î opera tutkunlan içın tam anlamıyla bır muzık şblem sayılabıleceğını belırttüer Gaspare Spontini'nin bu n°oKa sık başvapıtı son yanm jnızyü dır Italya da yalnızca bırkaç kez sahnelenmıştı «La \estale»yi 1933'de Floransa'da Rosa Ponselle, 1954'de La Scala'da unlu sınemacı Luciuno Vıscontı'mn unutulmaz sahnelemesıyle Mana Callas, daha son'a Roma'da Leyla Gencer ve gene Floransa'da Renata Scotto sun muşlardı Aslında «La \estale>nın tam bır repertuvar vapıtı oldugu soylenemez Kaldı kı, ttalya dakı butun yapımlan ttalyanca çevınsıjle ve kısaltılmış olarak gerçekleştmlmıştı Perugıa ken tındekı şenLkte ise, sevımli Teatro Morlacchi'de Pransızca olarak ve en mce özelhklerıjle, olağanustü bır bütünlük içuıde sunuldu. TDK'nın RTD Ödülü Mahmut Alptekin'e verildi ANKABA. (CumhuriyetBÜ rosu) Türk Du Kurumu odullennden sonuncusu Rad yo Televizyon Dılı dalında Mahmut Alptekin'e venldı. Çocuk yazınuıda Abdülkadir Budak, şurde Ali Yuce, dene mede Ayşegül Yuksel odule layık goruldü öbur dallar da odüj venlmedı, radyo TRTI 0500 Açüıs, program ve lasa haberler, 05 05 Ezgı kervanı (THM), 05.30 Sarkılar ve oyun havaları. 06.00 KJsa haberler, 06 02 Bolgesel yayın, 0630 Kdye baberier, 06.40 Saz eserlen, 06 45 Kur • anı Kerım Türkçe agıklama sı ve bır konusma. 07.15 Bolgesel >ayın ve özel tanıtıcı reklam programı. 07.30 Haberler, 07 40 Günün ıçinden (1), 10 00 Kısa haberler. 10.03 Arkası yann, 1052 Bolgesel yayın ve reklamlar, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Haflf müzik, 1120 Bızden sazlar, bizden sesler. 1140 Yüksel Bozbay'dan şarkılar. 12.00 Kısa haberler, 12 05 Reklamlar, 1210 ğle üzeri (2), 1255 Reklamlar, Radyo • TV programları, 13 00 Haberler, 13 15 Saz eserlen, 13.30 Bölgesel yayın v^ reklamlar, 14.30 tst. îzm. Ç Ova Antalya (Spor Derglsl), 1445 öğleden sonra (3). 16.00 Kxsa haberler, 16 05 Recep Birglfden şarkılar, 1650 Hafif müzik, 16 40 Turan Engln'den türküler, 17.00 Olayla07 00 Açılıs ve program, rın içlnden, 17.30 Fasü, 18.00 07 02 Güne baslarken. 08 00 Kısa haberler, 18 05 Çocuk Sabah konseri, 09 00 Türkçe bahçesi, 18.20 Haftamn çohaberler, 0903 Barok mUcuk sarkısı, 1823 Bolgesel yayın, 18.55 Reklamlar, 19.00 züc, 09 30 Kris Krlstotferson 01.00 TRT2 üe ortak yasdylüyor, 1000 Türk yorumyın, 19 00 Haberler. 1930 Haculan, 10.30 Almanya'dan fıf müzik, 19.45 Klasik sazmüzik, 1100 ögleye dogru, lardan oyun havaları, 30.00 Kbyümüz koylumuz, 30.20 1200 Haberler, 12.12 DiskoMetln Everes''len sarkılar, teğimizden, 1300 Konser sa20 40 Türkçe sözlü hanı müati, 14^0 Klasik Türk müzızik, 21 00 Kısa haberler, 21.05 Yurttan sesler 21.30 Be ği korosu, 154» Müzüli daraber ve solo sarta'ar. 2*V00 kıkalar, 16.00 Gunün konseKısa haberler, 22 05 Cagdaş ri, 17.00 Haberler. 17.12 SMTUrk sanat müzigi. 23 00 Haler içm, 18.00 Popea*. 19.00 berler, 2315 Gecenin içlnHaberler, 1912 Haflf müzik den (4). 00 55 GUnün haberlennden özetler. 01.00 19.30 Bcsteler, bestecüer, 30Program ve kar>anıs. 0105 30 Caz yorumculan, 21 00 05 00 Geoe yansı. Senfonik müzik, 22 00 Haberle 22 12 Gecenin getirdüeri, 23 00 Cuma konseri, 24 00 Gece ve müzik. 01M 07 00 Açüıs ve program, Program ve kapanıs. 07.02 Solıstlerden seçmeler, (TSM), 07 30 Haberler, 07 40 Turkuler ve ovun havalan, 08 00 Sabah içın muzık, 09 00 Huseyın Guleç'den şarkılar, 09 15 Turk ınkılap tarihı, 09.30 Sabah konsen, 10 00 Ayla Buvukataman'dan şarkılar, 1C20 Folklorumuz ve turkulerımız, 10 40 Psıkolojık sorunlaranız, 11 00 Solısüer geçıdi (TSM), 11.30 Tango dunyası, 12 00 Katıp Çelebı'nın oluma ozel programı, 12 15 Turküler, 12 30 Acıklamah klasik koro. 13 00 Haberler, 1315 Hafıf müzik, 13 30 Turkuler ve oyun havaları, 14 00 Ikı solıstten şarkılar, 1445 Sarkılar, 14 30 Ingılızce Lıse II, 1*45 Pransızca Lıse II, 15 00 Almanca Lıse II, 1515 Şarkılar. 15 30 Çagdas muzık, 16 00 Turkuler geçıdi, 16 20 Arkası yann, 16 40 Şarkılar, 17 00 Olaylann ıçinden, 17 30 Yurttan sesler, 18 00 Hafıf müzik, 18 15 Saz eserlen, 1330 Dın ve ahlâk, 19 00 0100 TRTI ile ortafc yayın. Veıir Hint BENJ^MtN (ABD) SOKOLOV (SSCB) Gençler Dunya B, 8/1982 Kopenhag 1 d4 Af6 2 c4 e6 3 Af3 b6 4 a3 Fb7 5 Ac3 d5 6 cxdS Axd5 7 e3 Fe7 8 Fb5+ c6 9 Fd3 Axc3 10 bxc3 c5 11 oo Ac6 12 Ve2 oo 13 Fb2 Kc8 14 Kadı c5xd4 15 cxd4 Ff6 16 Ad2?! g6 17 Ae4 Fg7 18 Fc3 Ve7 19 Vb2 Kfd8 20 Fbı 4a5 21 Fb4 Vc7 22 Kcı Ac4 23 Ve2 a5 24 Fd6 Vc6 25 Fe7 Kd7 26 FfG Va4 27 Fx^7 Şx*7 28 h4 Fxe4 29 F\e4 Kdc7 30 d5 Ae5 31 Kxc7 Kxc7 32 Fbı Vxh4 33 Vb2 VfG 34 Vxh6 Kc4! 35 f3 exd5 36 Vxa5 Kc3 37 VTd5 K\e3 38 a4 (zaman sıkısması) Vf4 39 a5 Ke2 40 a6 Vg3 41 f4 Ag4 42 Terk. SicUya: KARPOV TORRE (Manlla 1976 Turnuvası'nda oynandı. Toluca'da 12 gelen Torre'nin oyunu ve Karpov'a olan şansı hakkında bir fIklr verıyor): 1 e4 c5 2 Af3 Ac6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Aı6 5 Ac3 d6 6 Fg5 e6 7 Vd2 aG 8 ooo Fd7 9 f4 b5 10 Veı Axd4 11 Kxd4 Vb6 12 Kd2 Fe7 13 Fd3 b4 14 Adı Fb5! 15 Af2 h6 16 Fh4 g5! 17 fx*5 hxg;5 18 FfS Ah5 19 Ag4 Axg3 20 hxg3 Kxhı 21 Vxhı Kc8! 22 Şbı Fxd3 23 cxd3 Vd4 24 Vdı a5 25 Ah2 g4! 86 Az«r4 Fgr5! 27 Kc2 Kxc2 28 Şxc2 a4 29 a3 b3+ 30 Şbı d5 31 exd5 Vxd5 32 Af2 Vxg2 33 Ae4 Fe3 34 Ac3 Vc« 35 d4 Vc4 36 d5 e5 37 Vhı Vd3+ 3« Şaı Fd4 39 Vh8+ Şd7 40 Va8 Vfı+ 41 Abı Vc4 42 Vb7+ Şd« 43 V M + Şxd5 44 Vd8+ Şe6 45 Ve8+ Şf5 4« Vd7+ Şg6 47 Vg4+ Şf6 48 Ac3 Vfı+ oyun Askı'ya alradJ ve Karpov daha sonra oynamadan Terk'etti. SlcUya; Gülümser YILMAZ Joan ARBİL (Bayanlar Türkiye B. Tur 1 Odakule / tstanbul 1982 ağustos) • 1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 a6 6 Fe2 e5 7 Ab3 Fe7 8 Fe3 Fe6 9 oo oo 10 f4 Vc7 11 Ad2 d5 12 fxe5 Axe4 13 Acxe4 dxe4 14 Axe4 Vxe5 15 Vd4 Ac6 16 Vxe5 Axe5 17 Ac5 Fc4 18 Fxc4 Axc4 19 Fd4 Kfd8 20 c3 Fxc5 21 Fxc5 Axb2 22 Fd4 Ac4 23 Kf4 b5 24 Kafı Kdd7 25 Kg4 g6 26 Kgf4 f5 27 Kcı Ad6 28 Ke6 Kae8 29 Kxe8 Axe8 30 Kf2 Ad6 31 Kc2 Şf7 32 Şf2 Ac4 33 Ke2 Ke7 34 Kxe7 Şxe7 35 Şf3 p5 36 Fh8 Şe6 37 Fgfl Ad2+ 38 Se2 Ae4 39 Şe3 Şd5 40 Şd3 h5 41 Fd4 Ac5 + 42 Şe3 f 4 + (Askı) 43 Şf3 Ae6 44 Ff6 « 4 + 45 Şe2 Ac5 46 Fg7 Şc4 47 Fe5 Ae4 48 F\f4 Axc3+ 49 Şf2 Axa2 50 Şg3 b4 51 Fe5 Ac3 52 Şh4 b3 53 Şxh5 b2 54 Şxg5 bıV 55 g3 Ve4+ 56 Ff4 Ad5 57 h4 Axf4 58 gxf4 Vg6+ 59 Şg3 a5 60 Terk (01). Ingillz; Joan ARBÎL Gülsevil YILMAZ (Bayanlar Türkiye B. 1982, Tur 6 Odakule / tstanbul ağustos): 1 c4 e5 2 Ac3 Ac6 3 e3 Af6 4 d4 Fb4 5 a3 Fxc3 6 bxc3 d6 7 h3 Ff5 8 d5 Ae7 9 Fd3 Fxd3 10 Vxd3 Ac8 11 e4 Ad7 12 Vgr3 Vf6 13 Ae2 Ac5 14 Ve3 Ab6 15 Ag3 Axc4 16 Ve2 Ab6 17 Vb5+ Abd7 18 Kbı oo 19 oo Kfe8 20 Ve2 Vh4 21 Şb2 Vf6 22 Af5 Şh8 23 h4 h6 24 g4 Vd8 25 gS ff« 26 Axb6 Şg7 27 f3 Kh8 28 f4 exf4 29 c4 Ae5 30 Kxf4Kf8 31Fb2Ve7 32KbfıAcd3 33Vxd3 §h7 34 Fxe5 Vxe5 35 Şh3 Kae8 36 Kxf7+ Kxf7 37 Kxf7 + Şh8 38 Vf3 Ke7 39 Kxe7 Vxe7 40 Vf6+ Vxf6 41 gxt6 Şh7 42 Ag4, Terk (10). Fransız; Suna OKTAY Gülümser YILMAZ (Bayanlar Türkiye B. Tur 7, ağustos 1982 Odakule / îstanbul): 1 e4 e6 2 Af3 d5 3 Ac3 Af6 4 exd5 exd5 5 d4 Fb4 6 Fd3 oo 7 oo b6 8 AeS cS 9 dxc5 Fxc5 10 Ab5 a6 11 Aa3 Vc7 12 FT4 Fd6 13 Veı Ke8 14 c4 Fxe5 15 Fxe5 Kxe5 16 Vc3 Ac6 17 cxdr Kxd5 18 Keı Fe6 19 Terk (01). • Ünlfi bestecl Igor Stravtnsld'nin kan&ı \era Arturo\na, doksan uç yaşınd» New York'da oldü. Moskova'da bale \e ttyatro oğrenimi fören Artnrov na, Protozanov'un Savas ve Ba n ş filminde oynamıs, 1920de Paris'e yerleşmiş, orada tanıstığı Stravinski'yle 1940 yümda evlenip 1945'de onunla New York'a yerleşnüşti, • 1972 Eylulünde Jntıhar eden ünlü Fransız yazan Henn de Montherlant'm geçenlerde yayunlanan hayat öy\usu, kıtabm yazan Pıerre Sıprot ıle un lu Gallnnard Yayınevı'nın ara smı açtı. Yaymevı, yazarın vasıyetnamesinde, olümunden son ra hangı yapıtlarmuı yayımlanacağını belırttigıni one suruyor Kitabm, ozelhkle Bınncı Dunya Savası ve yazann eşcınselligiyle ilgilı bolumleri büyuk gür Jtü kopardı. • Ord. Prof. Or. Ekrem Akurgal, Bavraklı (Eski tzmir) ve «Erv hraı» (bugunku Ildın) yorelennde arkeolojjk kanlar yapıvor. Akurçal daha once de «Smyrna» (Eski Izmir), «Sinope» (buçünku Sinop), «Phoka•a» (bugunkü Foça), aDaskylelon» (bnçunkü Erçıli), «Pitane» (bufunkii Çmdarlı) ve «Ery thraı» (bugünku Ildın) yerlesme merkezlerinde kanlar yapmıştı. • Kankaturcü Fuat Kircalı'nın Yugoslavya'nm Saraybosna kentmde açtığı sergı büyük ilgi gordü. Cedus Merkezı'nde açılan sergıye Yugoslav basını ve Radyo Televızyonu geniş yer verdi. Oslobodenje, Sarajevske Novine, Belgrad Pohtık gazetelerı, Fuat Kırcalı"yla yapılan sosieşılen yayunladı. Sanatçının ekonomı, egıtım, •"ir"izyon, polıtıka konulanndakı otuz karıkaturü daha sonra album haluıde yajımlanacak 9 Bodrnmlu sanatçı Hur) önay, Mflas Kültür Merkezi'nde bi* ehşleri sergısi aç'ı her gıde Türk motıflenni simgeleyen altm sim ve tel <petıle i?lenraış yirmi yedl parçs yapıt yeralıyor. • Mısırlı ünlü sinema ovun cusu Ömer Şenf, Suudi Arabıstanlı bır şeyhle fılm şırketi kurdu. Ömer Şenf, ortagı olduğu E J Fassı Şerıl fılm şııketl adına Suudi Arabıstan'ın ılk kraü Abdul Aziz'm hayatryla ılgüi bir fılmde oynayacak. Fılmın çekırmne ekim ayında baş lanocak. Cekimler Suudi Arab'stan, Kuvevt tspanva ve ABD'de yapılacak. Beyazıt Kütüphanesinin 100. kuruluş yıldönümü kutlanıyor Kültür Servisi Yurdumuzda devlet elıyle kurulan ılk kutuphanenın yüzüncü kuruluş yıldönümü bugün torenle kutlanıyor Beyazıt Devlet Kütuphanesi adıyla bıldıgımiz bu ılk Mülı Kütuphanemız «Kütüphanei Umumıi Osmani» olarak ku ruJmustu. TRTIII bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9$ 12 3 45 678 9 •«««*««• ^^ ^^ I I I F SOLDAN SAGA: 1 Beyazperdede «kadın avcısı» tlpmı canlandırdıgı Jönprömiye rolleri ile unü tüm dünyaya yayümış ve efsaneleşmlş Amerıkalı sessız smema oyuncusu. 2 Bır uzun luk hlçusü . Buyuran, Ust. 3 Ruhça ve vücutça dayanıksız. 4 Yugoslavya'd» bır ırmalc. 5 Bır esenleme soztt. 6 Takım sözcügü nün kısa yazdışı . Güney Amerika' da bu" ülke. 7 Çekinme, r a a olmama.. Mağaralann tabanında kireçli sulann damlamasıyla oluşaa dıkme. 8 Zırkonyumun simgesı.. Bır a n s erkek deve . Sodyumun sımgesi. 8 Buyuklük kuruntusuna YUKARroAN AŞAĞIYA: 1 Guzel şeyleri, ösellikle st> nat eserlennl yok etrne zıhnıyeti. 2 Değerll madenlerın anlık derecesi... Bazı bölgelerde «be» yerine kullanılan bır seslenme ünlemi. 3 Eski Roma'da dövüşler içm gladyatör yeUsören ya da satan kunse. 4 EkUen yer.. Bir nota. 5 Büyük bas hayvanlara verüen ad... NesU, zürriyet. 6 £skl Çin felsefesinde evremn blrliğıni yapan duzen ilkesı.. Geminın, sinclri toplayıp demınnl kaldınnaya ha xa bulunması. 7 Işaret koymak. 8 ^ ^fniya.'^a bir ırmak... Tırpana haligı. 9 tnsana benzeyen bir maymun cmsi DtZELTME: 10 8.1982 tanhli Armağanlı P»zar Bulmacasında bır yannslık oV mustur. Yukandan asagrya 7. sıranın ikincl kelimesinin ıpucu tiçine su ya da baska bır lgki kanştınlmamış içki» değil «TERSt, defa» olacaktır. Düzeltır, özür düenz. A \^ i M £ It.• A M 1 TRTII • e. • T 4 • 5 E \T • • •T 6 «.' \7 [7 • 7 8 •| 1 I 9 2 3 2 0. t 7 A rJ £ 0 t L A İ£ "A" L ı£ A £ H I 1 1234 56789 R ••• ÇSzüm (S Saletiç): T +IBA z o§ '" T £ 5 1 »la t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog