Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 EYLÜL 1982 DIŞ HABERLER Cumhurıyet Zhao Ziyang: Hong Kong yeniden Cin egemenliği altına girmeli Dı? Uaberler Serdsİ Bes nu bir zıyaret için oncekı gun Çın'e gelen Ingıltere Başbakanı Margaret Thatcher temaslarını dün de sürdürdü. tngiltere Başbakanı dün sabah Çin'ii mesleİJdaşı Zhao Ziyang ile görüştü. Goruşmsde ozellikle Hong Kong'un geleceği üzerinde durulduğu büdiriUyor. Çm Başbakanı Zhao Ziyang Thatcher'le görüşmeye başlamadan once gazetecılere verdiğx demeçte Hong Kong'un yeniden Çın egemenlığıne <nrmesı gerektığlnı soyledı. Zhao Zıyang, «Thatcher'in Hong Kong'nn çeleceği konnsunda kavgi dcyması yersiz. Hong Kong'un end'şe edüecek nesi var ki?» dedi. Çın'in dogal olarak egecnenlıgim geri alması garektiğini de sözlerine ekleyen Zi yang, ancak egemenlik konusunun Hong Kong'un verimliliğiai etklleyeceğini sanraadığını söyledi Bılındiği glbl îngtltere'nin Hong Kong"u tdralama süresi 1997'de sona eriyor. Hong Kong ıse, geleceği hakkında garanti istiyor. Zhao Ziyang önceö gece de Thatrher onuruna venlen yemekte vaptığı konusmada Kam boçya ve Afçanistan'daki saldırganlıklann durmasından sonr* yenilerinm Ortadoğu'da oerevan ettiğini belirtti. Thato her Ise Sovyetler Blrligi'nin saidır^anl'gı ile müeadele edolmesl gerektigınl kaydetti. Papa Z Jean Pauls Polonyalı din adamlarım destekliyor.. Sağ koalisyonda anlaşmazlık: Strauss Baum ile gurüşmüyor FDP: Biz değil Sosyal Demokratlar kaypak Dış Haberler Serrisi Federal Almanya'da yeni koalisyoau oluşturma çaba ları surerken, Bavverah lider Franz Josef Strauss'un partısi CSU, Hur Demokrat Parü (FDPIU Eski Içisleri Bakanı Gerhart Baum ile göruşme masasına oturma yı reddederek sağ koahs yonun yolunu tıkadL FDP hderlerınin sürtuşmelertn ö nemsiz oldu&unu belirtme lerıne rağmen, FDP ıçınde ki sol kanatta bulunan Hel ga Schushardt ve Ingnd Mattheus gıbi polıtıkacılar, sağ koalisyonun guvensızlık oylamasında gerekli çogun luğu sağlayamayacağını üen süruyorlar Parlamento aritmetığinde şımdıye kadar KohVun CDU'su ile Stra uss'un CSU'su bir arada he saplanıyordu. Ancak 52 mil letvekıline sahip olan CSU oylamayla katılmazsa, ye m koalisyonun çogunluk sağ laması mumkün değü. LAMBSDORFF AĞIZ DEĞtŞTtRDİ Ne var ki aynı gun SPD FDP koalisyonunun çokuşünde önemli rol oyna yan 34 sayfabk mektubun sahibi Eski Ekonomi Bakanı Kont Lambsdorff «Ma inıer AUgemeine« gazetesıne verdiğı bır demeçle Gensc her'i zor duruma düşürdü Fazla kazananlarda» daha fazla vergı alınması önersını gundeme getıren başkala n da oldu. Helmut Kohl'un liderliğinı yaptıfı CDU, yanı en büyük muhalefet partı sı. bu uygulamayı, benım sediklerini açıkladı Sosyal Demokratlar önerdıgı zaman büyük tepkıler uyandıran bu yöntemin CDU tarafından benimsemnesi gerçi daha anlaşüır. Çunkü CDU Upkı SPD gibi bır kit le partisi» yanı toplumun tüm kesımlerinden ve bu arada özellıkle işci memur ve fazla kazanmayan serbest meslek gıbi ınsanlann oy desteğini alıyor Oisa FDP daha çok işverenlere seslenen bır partidir. FDP açısından bu onenyi desteklemek oldukça büyuk bir politıka değişıkhği Bu arada Genscher'ın SPD'ye yönelttığı suçlamaların etkısız kalmasma da yol açacak SPD'mn FDP hak kında, «kapyak». «kararsız» oldugu gerekçesiyle açtığı aleyhte kampanya sırasında ıse Sosyal Deraokratların ekmeğine yağ sürecek. Anketlere göre FDP'nin sonu geldi Hamburg kentinde bulunan bir enstitunun hazırladığı kamuoyu anketine göre Hür Demokrat Parti (FDP) ilk dela parlamentoda temsil edılme sınınnm çok altına düştü. 1980 genel seçimlerinde yuzde 10.6 oy alarak büyük bir başan gösteren FDP, daha sonra büyük oranda oy desteği kaybetmiş, geçtiğimiz ay yüzde 5.1'e düşmüştü. Şlmdıki sonuç ise FDP için son derece korkutucu: Son ankete gore FDP oylann ancak yüzde 2.3'ünü alabilecek. Zaten Hamburg. Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya, ayrıca Bremen'de eyalet meclislerıne giremeyen FDP bu pazar günü Hessen eyalet meclisine giremezse. anket sonucunun noart aymdaki erken seçimlerde de görülmesi mümkün, Alman seçım sıstemine gore parlamentoda temsllci bulundurmak. için oylarm en az yüzde 5'lni almak gerekıyor. Bu durumda oy anketlerinin gösterdi|i gelişme yönü, FDP'nin Alman slyaset sahnesmden çekilmesi ve yerini Yeşil Alternatlfler adlı sol gTuplar topluluğuna bırakması. Papa: Polonya'da iscilerle yönetim diyaloğa girmeli VVTÎKAN V4RSOVA (Ajanslar) Papa 2 Jean Paul rn cekı etın Vaukan'da vaptıgı hafta.ık konu$masında Polonya'da ışçüerle asken vönetımin diyak>ea Erirmesı eerekHSinı söyledi. Papa 2. Jean Paul. St Peters meydanındakı konuşmasın da bu kunuda gosterdikleri cabalardan fitüril Polonvaiı din adamlannı destekledjgiru beUrtti. Polonya'da, hükümetin görüş lennı yansıtan «Bzecznospollta» gazetesi, bncekı gün vaTmladığı bir vorumda, ne Davanı»raa Sendıkasının ne de «Resmi makamlara karsi itıanetle» «rjçladığı yöneticüennin bundan Honduras'da gerillalar 21 kisiyi daha serbest bıraktı SAN PEDRO SULA/HONDLRAS, ( a * ) Gecen nalta sonundan ben San Pedro öula Ticaret Odasıntia, aralar^nda lkı kabıne üyesı Ue Merkez Bamcası Başianının da v>ulun• du^u 80 kisıyı rehın tutan si* lahlı lsi$ıler. Paoalık terasılcısirun araya gırmesinden sonra oncefcı eün eec saatlerda 21 kişıyı daha serbest bıraktılar. Hüfcümet fcaynaklan. solcu geriUalann isteklennm tamamımn karşılanmasımn olanaksız oldufeunu. ancak bazı talepier üzerınde bır anlasmaya vanlabılere&ıni srtvledıler. Hükümetın kabul etmedıSi Isteklenn başında haotshanelerde bulunan ve sivası tutuklu olarak nıtelenen kisıierm serbest bıraKılması eel'vor. Son tahliyeden sonra gerillal&nn elindeki rehine sayısı 59 'a tadi. Tahraru bir Irak ucağı bombalamaya kalkıstı T.\HRAN, (Ajanstar) Tahran'da Iran Irak savaşırun ikoncı yüdönümu askerı gevuferle tnıtlanırken, Irak Hava Kuvvetlenne bağlı bır MIG2> Tahran'da Başkanlık binala " rının bulundugn bolgeyi bombalamaya kalkıştı. tran Resmj Haber AJansı ÎRNA. bır Irak jetuıın cnceiu sabah saat 08.30'da Iran hava sahasına gırdiğıni, Irak Jetinın Tahran semalanna ulaşamadan Irar ietleri tarafvndan gen dönmek zorunda bırakıldıtını büdirdi. Irak jetinin geri dönerken, «çevreye dehşet saçmak amacıyU» ses duvannı aşüğı beUrtildl. böyle *Si\asaı hayata» dönemeyeceklenni duyurdu. Ülkede sılnyörjeum Uanına neden olan olayların başlangıcmdan bu vana ilk kez yapııan bu tür bir açıklama. goz.emcıler tarafmdan «Davanısjm» Bu pazar gunü yapılacak Sendikasmın» ve voneticuprirun «sonu> olarak nitelendıril 1 Hessen eyalet seçımlerınde FDP'den oy kapmaya çalı di. Vorumda. «Dayanısma» adın. şan Sosyal Demckratlar ile da çalışanlaruı btrlıfeıni ve pü FDP arasmdakı agız da cunü gören ışçilerin. ninnlîcrle laşı hızlandı. FDP kendı daha fazla avutulmaması gerek hakkında uyanan ve SDP' tıgı gbrüşüne yer verildi, «Da nin de ışiedıği «kaypak» iz yamşmaa adının ülkede Dek lenımını sılmek ıçın çaba çok olumsuz Kelışmevle çagn sarfediyor. Genscher ve bu şım vaptıgı bu nedenle de bun kadaşının bu çabalan başa dan sonra siyasal hajata don nya ulaşmazsa, FDP'nin Al mesıne ızın verüemeyecegı öne man parlamentosundan silin sürüldü. mesi kaçmümaz. Bu ıse ul kede derin bır siyasal buna lıma yol açar. Çünkü anah tar parti ortadan kalkmış olur FDP'nin yerini alma sı beklenen Yeşıl Alter natifler» adlı sol gruplar top lulugu ıse kendısine eı> ya kın parü olan SPD ile bıle koalısyon yapmaya kesınlık le karşı. Geçen hafla perşembe günü îran, Güney tran'da bir Irak Hur Demokrat FDP'nin sü MÎG25 uçağıru düşürdüğimü rekh destek kaybetmesi kar iddıa etmıştı. Sovyet yapımı ş.sıncia Sosyal Demokratıar MIG jetlenne saiııp oldugu nıbayet salı günü FDP'nın şımdıye kadar büınmeyen Irak yok')luşunu siyasal nesapla ise, İranlüann iddıasını kanıtnna dahil etmeye başl^aılamasını istedı. Geçıt torerunde bir grup I lar. SPD Yon'Hıminin yay.araklı esır de ellennde Huıney ladığı bir çağrıda, Sosyal ru'nin portreleri oldugu halde Libcrallere (FDP'mn sol kanaJO Her zaman DPD için geçirildı. Torende aynca Imarn Hu de de yer ve ihtiyaç olduğu» meyru'nin oğlu Huccetülislam belırtild;kten sonra, Hür DeAtuned Humeyni babasınm bır moîTat FDP liden Genscher mesajını okudu. Humeyni me tehlkeyi gördü. Genscher S'vjında, «iTak, Harg Adası'nı dün Hür Demokrat politikasavaş bölgesi Uan etrnekle Iran'ı bans anlaşması yaptna cılara gönderdiği bir mekya zorluyor. Bununla birlikte tupta SPD'yi sert bır dillö suçladı. bu plan suya dfiştü» dedi. Arjantin'de yapılan gösteride 20 bin kişi askeri yönetimi protesto etti BUENOS AİRES (AP) Buenos Aires'te 20 bm kişi başkenün ana tneydanında toplanarftk yönetimi protesto etti. Gözlemciler, önceki gün ya pılan gosterimn Arjantm'de 1978 yılında askeri cuntanın başa gelmesınden bu yana Güvenlik gücleri gösteriye müdahalede bulunmadı düzenlenen en büyük protes to gösterisi olduğunu belirti yorlar Göstennin yapıldığı Plaza de Mayo> meydanı binlerce polis tarafmdan sa rüdı. Ancak. güvenlik güçle ri göstericilere müdahale et mediler. Gösteri. «Genel İşçl Konfederasyonu» tarafından düzenlendL F I B 2 A POPULAR «Genel tşçi Konfederasyonu« mart ayında da büyülc bir gösteri duzenlemiş, ancak güvenlik güçleri gösteri ye müdahale etmişlerdi. Çı kan çatışmada, birçok kişi yaralanmış. 2 binden fazla gösterici de tutuklanmıştı. Göilemcüer, önceki gunkü gösteriye polisin müdahaleden kaçınmasına dikkati çe kiyorlar Göstericiler yönetim aleyhinde sloganlar atıp, konuşmalar yaptıktan sonra olaysız bicimde dağıldılar Devlet Başkam. General Reynaldo Blgnone ise. yayra ladığı bildiride. «Gösteriler, Arîantin'de Demokrasinin ba."jlamak üzere oldugunun bir işaretidlr» dedi. Gösterinin sonunda Genel tşçi Konfederasyonu Başkanı. Devlet Başkanlık Saravı'na işçilerin isteklerinl iceren bir dilekçe sundu Dilekçede mahkemeve çıkartıima dan cezaevlerinde tutulan 430 kişinm serbest bırakılmasi askeri reMm ikt'.dam gelelibpri «kaybolan» 6 bin ila 13 bin kişiye iliskin bligi verilmesi ve Ariantin'rn FaMand savasmt Vavbetm« sinin nedenierinin halka an latılmast isteniyor. YÖNETİMİ K1NIYORLAA 1976 yılında cuntanın gelmesinden beri gösteri olaysız geçti.. yapılan. en büyük Maresal Kulikov ABD'yi uyardı MOSKOVA, (THA> Varsova Pakü Başkomutanı Sovyet MareşaU Vıctor Kulikov ABD'yl uyararak, Amerücfln asiseri gücündeki harhangi bır artışın Sovyetler Birlıgı taratından aynen yanıtlanacagını açıkladı. Mareşa) Kulikov «Novosti» basm ajansuun kendısiyle yapta£j bir gorüşmede ABD'nin as keri alanda üstünlük kazanmayı amacladığuu ve büyiık çapta bir sılahlanma ıçın karnuoyu nu kazamnaya çalıştığını ileri sürerek, bugıinkü isoşullarda kıınsenin var olan askeri stratejih dengeyi bozarak llstünlüls kazanamayacağmı söyledi. «Novosti» sjansına yaptıgi Bçıklamada Mareşal Kulilsov, «B tür emeller peşinde koşan lar, kendi yeteneklerlnl abrttıkları gibi karşı tarafın potanriyellnl de göıden kaçınyorlar» dedi. MüfettisYardınıcüıgı Giris Sınavma Cagn Tüîkiyc lş Bankası A.Ş. Reagan demir yolları grevine son veren kanunu onayladı VtASHlNGTON, (a.».» Eo. nald Eeagan, ülkenin çıton için demiryoUan erevine son veren bır kanunu onayladıgını açıkladı. Reagan, 26 bin malünıstin greve devam etmesi balınde yakldşık 1 müyon AmeriıtaUuin ıssiz talacagıru söyledi Salı Rünü Senato. carşamba günU ise Temsilcüer Meclısince onaylanan lcanun geregioce, bir anlasma saSlanana kadar makinisUerin eörevlerina hemen baslamalan «ereîrtiğl bildirildl. Grevin, pazar guntaden t»> ri yük ve yolcu treni seferlertni tamamıyla felçe u6ratti|ı v« günlük zarann 1 müyar dolar oldugu belirttldi. ve için ii ... Batı Berlinde cat.sma: 15 polis yaralandı BERÜN (a.a.) FederaJ Almanya'nın Batı Berlın ken tınde dün gece 500 kadar göstericiyle guvenlık güçle ri arasında çıkan çatışmada 15 polıs yaralandı. Geçen yıl meydana gelen bir sokak çatışmas\nda 19 yaşmda bır Alman gencinm öldürülmebini kınamak üze re düzenlermn gösterı olay sız sürdu Ancak daha son ra. göstencıler pohsle çatış maya gırdüer Olayda. ıki in şaat aracı ateşe verildı, 150 banka ve dükkanın camlan kınldı Polıs olavla ilgıü 35 kişiyi göraltına aldı Göstericiler arasından kaç kışinin yaralandı^ı belırlenemedi. Ueri kjlmıslığın en baslt nedenl okul öncesi eŞttlmlnde yatar. Türkiye lş Bankası A.Ş, Müfettiş Yardımali§ı Giriş sınavı 30 Ekim 1982 tarihinde açılacaktir. A) Smava katılacak adaylarda aranan koşullar: • T.C. vatandaşı ve erkek olmak. • Aşağıda sıralanan fakulte veya yüksekokullardan birini bitinniş olmak: Ortadoğu Teknik Üniversitesi îşletmecilik ve Ekonomi Bölümleri, Hacettepe Üniversitesi Ekonomi ve Işletme Yönetimi Bolümleri, Boğaziçi Üniversitesi tdari Bilirnler Fakültesi, Hukuk Fakülteleri, îktisatFakulteleri, îşletme Fakülteleri, Siyasal Bilgıler Fakültesi, îktfsadi ve Ticari îlimler Akademilerinin bankaalıkîa ügüî bölümleri, Yukarıda sıralanan fakülte veya yüksekokullara denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış Türkiye'deki veya yabana ülkelerdeki fakülte veya yüksekokullar. • Sınav günü 30 yaşını doldurmamış olmak. • Askerlık gorevini yapmış ya da erteletmiş olmak. • İngilizce, Fransızca ve Almanca dülerinden birini iyi derece de bilmek. • Fızik yapısmda belirli bir özrü bulunmamak. B) Sınavlar yabanct dil ve mesleki bilgi konularmda yazilı ve sozîîl olmak üzere ikî bölümdür. Yazıh sınavlar 30 Ekim 1982 Cumartesi ve 31 Ekim 1982 Pazar günleri yapılacaktır. Yazıh smavlarda başan gösteren adaylara sozlü sınav ve mülakat tarihleri aynca büdirilecektir. Smava başvuru, aday formu doldurmak suretiyle yapuır. En son başvuru tarüıi 22 Ekim 1982'dir. Açıklayıcı broşür ve aday formlan aşağıdaki birimlerden, sınavla ilgili her türlü ek bilgi ise, mektupla, telefonla ya da bizzat başvurarak Ankara'daki Teftiş Kurulu Başkanlıgı'ndan sağlanabüir. • Ankara'da Genel Müdürlük ana yapısındafci Teftiş KuruluBaşkanlığl • îstanbul'da Beyoğlu Şubemiz yapısmdaki Teftiş KuruluBaşkaa Yardımcılığı • tzmir'de Konak Şubemiz yapısmdaki Teftiş Kurulu Başlcan Yardımcılığı • Adana, Bursa, Diyarbakır, Er2urum ve Trabzon illerindeki Bölge j Mudürluklerinıiz. ; BÂĞKÜR prindcrini şubclcrînıizc yaünıı. TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI ^TEKBANK" TEŞEKKÜR Sevgili annemiz, aile büyüğümüz Niğde eşrafından SABİHA SAHENK in ebediyete intikali nedeniyle acırruzı paylaşan, telefon ve telgrafla ve bizzat teşrif ederek taziyette bulunan yakınlarımıza, dostlarımıza teşekkürlerimizi ve saygilarımızı sunanz. AİLESİ ADTNA AYHAN ŞAHENK • Geçen nisan ayında Kabul oylaması sırasında Birlesmiş Mılletler Denız Hukuku Anlasmssıra irjozalamayı reddedea Sovyetler Birliği, tıkir değışü. rerek, bu &nlaşmayı aralık ayın da imzalayacagım açıkladı • Pern hükümeti, son günier de meydana gelen terörist olay Urdan, dolayı Hnharnango ey» letinde 60 gün sureyle acll dnnun Uan etti. • Kahve çetirdegınden çıkanlan bır kimyasal madde ile «B» grubu kanın: «0» grubuna donüstürtilmesi gerçekleştinldi. • Birleşik Amerlka'da btr tlr nu, köpekler için kolab meşra hat üretraeye başladı. Yeni «Kö pet kolauun çok lezzetli oldnğunn ve fcöpekler tarafından büyük Ugi göreceğine inandık. Unoı belirten bir tirma yetki» Usi, kolanın «Doğal Ptliç» İezze» tinde olduğono blldlrdl. • DUnyadaki en iyi 40 otel arasına TUrk otellerinden hiç birisi giremedi. Batılı tinans cevrelerinoe okunaa yüksek ürajü «tnstitutional tnverston» dergisi tarafından hazîrlanan «Dunyanın en iyi otelleri» listesinde Bangkoktaki «Oriental oteli» bırinci sırayı aldı. Honj Kong"taM «Mandann oteliı ikinci, Toltyo'daö «Okura oteU» de üçüncü oldular. IŞ BANKASI TDRKIYE Sahibinden SATTLIR 68'li telefon 60 enilerte takas e<lt llr. Telefon is saatlerinde: 45 46 71
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog