Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 12 24 EYLUL 1982 Pasin: Türkiye AET'ye tam üyelik icin başvurabilecek Bayromdo AET dondurulmuş yardımd an bir bölümünü serbest bıraktı ı AET'nin karan Brüksel'deld diplomatik çevreler tarafından «ileriye atılmış, olumlu bir adım» olarak yorumlandı. BRÜKSEL, (Cumhuriyet) Turkıye ıle Avrupa Ekonomık Topluluğu arasmda tekstıl konusundakl sorun lann çözümü içın ekım a yında uzmanlar düzeyrnde görüşmelenn başlatılması kararlaşbnldı Bir sure önce Bruksel'e gıden Devlet Bakam Ser met Refik Pasin topluluğun sanayı ışlenyle sorum lu Başkan Yardımcısı Eti en Davmyon ıle görüştü. Göruşmede tekstıl Uışkı lerınde genel bır anlaşma saglanması üzennde de görüs bırlıgıne vanldı Devlet Bakanı Sennet Re flk Pasin bugün Luksembourg'a geçerek Avrupa Ya tının Bankası yetküıleriyle görüşmeler yapacak Topluluk yetkililen, daha önce Turkıye'ye özel yardım fonu çerçevesınde ve hıbe şeklınde venlmesı kararlaştı rılan ancak Turkıye'dekı sı yası durum nedenıyle don durulan yardımın bır bolümunün önümuzdekı günlerden ıtıbaren serbest bırakı lacağını açıkladılar Beypa zan lınyıt projesı ve Soma Tunçbüek maden ışletmesı projelerınde kullanılacak olan bu yardımın yaklaşık tu tarı 38 mılyon dolar. Toplam 75 müyon dolar tutanndakı özel yardımın gerı kalan bolumunun de büyük bır olasıükla 7 kasım tanhın den ıtıbaren serbest bırakı lacagı Devlet Bakanı Pasm'e AET yoneücılen tara fından ıfade edıldı. Türkıye'nın topluluk pazarlanna satbğı tekstıl urün len dosyasınm da etraflı bır şekılde ele almdığı dünkü temaslarda, AET tarafı, ülkemızden ıhraç edılen konfeksıyon ürünlen ıçın bır •otolimıtasyon» anlaşması yapılmasmı ıstedı Her ıkı taraf, üçlu bır ılke anlaş masında gorüş bırlıgıne var dılar Buna gore önumüzde kı gunlerde ılk olarak, dun ya borsalannda fıatı düşen pamuk ıplıgının yenı ıhracat fıatını saptamak ıçın bır araya gelecek tkın cı aşamada ekım ayının ıkıncı yarısında tekstıl urun len ihracatının bu yılkı ra kamlannın belırlenmesı ama cıyla görüşmeler başlatıla cak En son olarak da, kon feksıyon ve dığer tekstıl urunlennın AET ülkelenne satışını behrlemek ıçın ge nel bır anlaşma yapılmaya çalışılacak Brüksel komısyonunun görüşüne göre gö nüllü sınırlama nıtehğınde olacak olanak bu «otoUmitas yon» anlaşması ıle Türk ıhracatçılannın onümüzdekı yıllarda Ortak Pazar ülke lenne satacaklan konfeksıyon urunlerınin kotalan tes bıt edılecek Devlet Bakanı Pasin, Tür kıye'nm demokrasıye geçış sürecı yaşadığını yınele dıkten sonra, Turkiye AET üışkılennm geçıd bır devre yaşadığını ve demokra tık kurumlann işlerlık kazanmasından sonra Türkiye' nın Avrupa topluluguna tam uyelık başvurusu yapmaya kararlı olduğunu ıfade ettı. AET komısyonunun, Turkıye'ye yayılacak bır kısım yardımlan serbest bırakaca gını açıklaması, Brüksel'de kı diplomatik çevreler tara fmdan «ıleriye atümış olum lu bir adım» olarak yorumlandı Ancak yıne aynı çev reler, demokrasıye geçış sü recınde Avrupa'nın bır ıyı nıyet jestı olarak yorumla dıklan bu durumun bazı ekonomık cephesmın de bu lunabılecegını ıfade etmek teler Bır gozlemcıye gore ozel ekonomık yardım fonundan bır mıktarın ser best bırakılması AETnm tekstıl konusunda Turkıye' ye karşı alabıleceğı tavız sız tutumun bır yumuşaması şeklınde de nıtelenebı lıı\ Ulasım araclarının • * • Mahmut Emam (Yıldız Uni.): hic birinde yer yok Haber Merkezi îlk ve ortaoğreomde Kurban Bayramı'nın ertesındeki cuma gunünun de tatıle dahü edılmesı nedenıyle hafta sonlanyla bırukte 9 gune yukselen tatü, ıç tunzmı buyük olçüds hareketlenduırken, hiç bır otobüs şırketınde bayram oncesı ve bayram sonrası gunlenne aıt yer kalmadı. Varan, Ulusoy ve Akdeniz gıbi buyuk seyahat şırketı yetkililen, ozellıkle 24 Eylül cuma ve 25 Eylul cumartesı gunlerim aıt büetlerın satısa çıkanlmasından sonra ıkı gun ıçınde tükendıgını büdırdıler Antalja, Izrrur, Marmans ve Alanya'ya sefer yapan Akdeniz Tunzm Şırketı yetkıulerı, ayın 10'unda satısa çıkardıklan bay ram oncesı gunlere aıt büetlerın 2 gun ıçınde tumuyle satüdığını ve bılet satışı sırasında yflmnn zaman uzun kuyruklann da oluştuğunu soyledıler Dığer şırketlere aıt otobüs yerlennın de tümuyle satüması nedenıyle bayram oncesı cuma ve cumartesı gunlen üe, tatüın sona erdığı 3 Ekım pazar gfrggmıpa aıt İstanbul Ankara îznür Antalya Alanya ve Karadenız kentlen arasında sefer yapan hiç bır otobüsde yer kalmadı. Ancak, Istanbul ve Ankara'dakı otobus garajlannda bu gunlere aıt bıletlenn satışını yapan karaborsacılarm göruldüğü belirtüıyor Otobüslerln yanısıra ek seferler konulmasına karşın aynı gunlerde ne demıryollannd., ne de Türk Hava Yollan'nda >er kalmadığı, belırtıUU. Yabancı uykruklu bır ogrencıyım. O kotü ünıversite olay lan oğrenun durumumu etkıledı. 1982 sonunda öğrenım sürem bıtecektı Yenıden ünıversite sınavına gudım ve okuduğum okulu okuduğum bölümünü kazandım. YÖK Başkanı Prof îhsan Doğramacı koşul olarak konan süreyı aşıp aşmamaya bakılmaksızın bır yıl daha devam hakfcTmizın doğduğunu soyleyıncs kaydım sıldinp yenıden kayıt olmadun Ama şraıdı okulumuzda yenı bır karar asıldı Ve maaleseî YOK Baş'canı nın soyledığmın tam tersı bıldınldı Kayıt zamanı da geçtığınden, sınav sonucunda kazandığım oğrencılık hakkımdan yararlanamamış oldum, oğrencılık hayatam sona enyor şımdı Saym yonetıcıler sızden ısteğım, herhangı bır demeç venrken sozunuzu tutun ve ınsanlann geleceğı ıle oynamayuı. Nevin Kaya (Marmara Üni. Basın Yaym Yüksek Oknlu): Madem boyle bırtaktm düzenlemelpr duşunülüyordu, bu sene başında hazırlanıp oğrencılere duyurulmalıydL Ya da bu sıstem gelgcek yıl uygulanmalı ve oğrencılere hıç olma2sa derslennı toparlama olanağı venlmeh. Yoksn zamanlaması ıyı ayarlanmamış bır yonetmelığın kurbam bınlerce oğrencı olacak. • Cihan Erdofan (Dicle Üni Fen Fak.): YÖK, «yenl haklar venlmez, verOen de geri alınır» anlayışıyla hareket edıvor 198132 öğretım donemmde yer darliğmdan bazı derslerl ayakta ızlemek zorunaa kaldık. Oğretmen yokluğundan, ıkı dönerolık matematık dersini bır aydâ ışledık Bu koşullar varken, bızım bir senemn bütun dersienru bir anda vermemiz isteniyor Yenl kararlar çıkarmak yenne üniversıtelerdeki kargasayı gıdermeye çalışsalar daha iyı olmaz mı* • Mnammer Celep (Karadenis Üni. Müh. Fak.): YÖK'ün genelde yüksek öğrenım gençlığıni ilgilendiren bir karar almadan once çeşıtli ünıversıtelerde eski yonetmelıklere göre bugünku duruma gelmış öğrencilerih kazcnmış olduğu hakları ıyıca araştırmahydı Yeni düzenlemelerı de kazanılmış olan haklan yok etmeden yapmalı. Aksı halae bınlerce öğrend okuüardan atılacak. • Aygfin Akdeniz Erdofan Ertürk (Gazi Üni. tkti. ve td. Bilimler Fak.). • 1 Yasal değişîklik olmasa da yabancılara karşı gudülen politika sertleşecek "Türkler, ÂlmanBarla kaynaşcsmcız,, Q Hıristiyan Demokratlann ekonomik yardımla iliskUi olarak Türkiye'deld geüşmelere daha büyük bir anlayışla bakacağından Ankara emin olabilir. Ulya ÜÇER BONN Pederal Almanya' da belıren hukumet degışıklığı, Baga kayış, ozellıkle de bir ara dönemden sonra Hnstıyan Demokrat ve Hnstıyan Sosyal Bırlık Partüennin tek başlanna ıktıdara gelmelerınm kuvvetlenmesı ıç polıUsada sosyal hakların kısılacağı, demokratık uyguiamaların kisıtlanacağı kuş kulannı uyandınrken, ülkedekı yabancüann tedırgınliğı gözden kaçmıyor. Bonn iktidannda behren değışıkllk ülkedeki yabancüar ıçın de onemü va başta Türkler tedırgınlık duymakta birçok açıdan hathiar. Y&bancı ^ışrnflplı^inin ve 88 çen yü sonunda ahnan kıaıtlayıa onlenüena baslıca hedefıni oluşturaa Türkler, zaten hu zursuz bır durumda. HnsUyan Demokrat ya da Hrısüyan Sosyal partüenn yoneümındeki eyaletlerde yabancüar politikasının gok daha sert uygulandığını, sosyal ve ınsancıl haklan kısıUayıcı onerüenn, aşın sağdan gelen yabancı duşmanlığına çanak tutan demeçlenn, CDU CSU politikacüan tajafmdan yapüdığını yülardır ız liyorlar. Bırçok öntemin sadece Sosyal • Lıberal LSPD IDP Bonn hukümetinin frenlemesıyle rabat uygulanamadığını da bilıyorlar. «DAHA ÖNEMLl İŞLER» Gerçi aradakı olası koalısyon donermnde yabancılar polıtıkasında degışıklıge gıdılme5i beklenmıyor. Bu donemda hukumet parulen bütçe tasanpırn yenıden duzenlemek, seçmılfire hazırlanmak gıbı çok daba ıvedı gorevlerle ugrasacaklardır. Ayrıca, lıberal FDP yabancılar konusunda sert bır tutum ızlememektedır. Ama, jnart lyş^fia yapıiması planla nan seçımlerde, Hnstıyan Deznokrat ve Hnstıyan Sosyal Bırlıgı tek başına ıkudara gelırse, yabancılar ve başta Turk ler ıçin lyıce zor gunlenn baş laması beklenebüır. Federal bu kumetm dırencı ortadan kalkıp, aksıne Bonn'dan yesü ısık yakılınca bugun Ban Berlın ve CDU veya CSÜ yonetımındekı guney ejaletlennde gozledigııtuz, yabancüara karşı sert uygulamalarda daha pervasız bır tutuma gıdüebılır. Bugun ulkesınden bınyle evlenen bır Turk ışçısı kuzeyde bır yü bekledıkten sonra esını getırehüıyorsa, guneyds üç yıl beklemek zorunda. Aynı şekılde bır Turk aıle eyaletlenn ço ğunda 16 yaşına kadarkı çocuk lannı yaruna alabüırken, Bavyera ve Baden Würtemberg'de 14 yasını aşan çocuklara sürek lı oturma ıçın Almanya'ya gınş yasaklanmıştır. 6 yaşından buyuk çocuklann gatınlmesıni yasaklama onensı de yıne Hris tıyan Demokrat polıükacüannbuluşudur. Hnstıyan Demokraüar anayasada yer alan <Aıleleıin bir arada yasama bakkı»nın yabancılara da tanınmaeı gereken ınsancıl bır hak olduğunu belırtmekte ama, «A> leler bir arada yaşamak istiyor larsa, bunu filkelerinde yapsın lar» dıyebılmektedırler. , TÜBKLER BAŞKA Doniışu özendıncı bir dızi önlem d« yıne CDD CSU' dan kaynaklanmaktadır. Enteg Tasyon (kaynaştırma) ve yabancı duşmanlığı açısından TUrkler içın önemli bu başka nokta da, CDüiu polıtıkacılann özellikle sağ kanadın TUrkleri, «Entegrasyonu munıkiın olmayan bir ajtmiıir» gbrmelen. Gerçi Türklerin Aünan toplu muna en zor uyum sağlayan yabancı grubu oluşturduğu sık mk soylenen bırşey. Fakat, ya bancılan gruplara ayınp, Alman toplumuna kabulu, buna göre bir sıralamaya golnna fıkrl şimdıye dek yalnız CDU'dan adayı ve bürflk olasüıkla müstakbel başbakanı Dregger, ülkedeki yabancüan anadıli Almanca olan yabancı uyruklular, anadıli başka olan ama Avrupa külttlru almış, Avrupa Topluluğu ülkelenne mensup yabancılar ve «bizimle kaynaşması imkÂnsız obm Turklen dıye gnrplandınyor. Dıkkat edecek olursak «Türk ler dışan* diyenler de benzer bır gerekçe ilerl sürüyor: «TurklerTn ba toplmnm nyman olanak dı?ıdır. Ne onlan uzellm. ne Almanlan. Gönderelim ulkelerine fitslnler.» tKTIDAB SORUMLULDGü Ancak muhalefetteyken bol bol sarfedılen sozlenn ıktidar sorumluluğu altında yapılan uygulama ıle bağdaşmadığı da büinen bır gercek Onun içın Hristıyan Demokrat yonetımin busbütün yeni bır yabancılar polıtlkası saptamaması da mllmkun goninüyor Yabanctlar polıtikası ıle ilgılenen hukukçulann görtişüne göre, ıktıdara gelmesi beklenen muhafa zakâr yonetım dış ilışkllennı, uluslararası anlaşmalannı dıkkate alarak yasal degışikliklere başvurmayabüir. Örneğm ya bancılar yasasını değistırmez, ama kısıtlayıcı yönetmelıkler yayınlayabılır, yabancılar yasa sında «takdir»e bıraküan uygu lamalann sertleşmesıne olanak tanır. Bürokratık engellen ar tınr Ve zaten bu da Pederal Almanya'da yasayan Turkleruı huzurunun ıjnce bozulmasına yeter TÜRKÎYE'YE YARDIM Geçen hafta sonunda Bonn koalısyonunun dafılmasından sonra Dısışlen Bakanı Ilter Türkmen'ın Almanya'nın en bu yük haber ajansı DPA'ya verdı ğı demeç yayınlandı Alman gazetelerınde Türkmen demeruıde Bonn Hukumetinden, ra bancı düsmanlığına karsı daha etkın onlemler bekledıklenru, TUrkier'in uyumundan Bonn ve eyalet hUkumetlerinin sorumlu olduğunu, şimdlye kadarki gayretlennin yetersiz kal dıgım beurüyordu. Yukanda sıralanan kuşkular gerçekleşecek olursa, Ankara' nın ılende enerjık çağrüannı artırması garekebilir. Dısışlen Bakanı'nın demecinde değındi ğı, Bonn yardımlan ıle ilgüı kuşkulanna ıse herhalde gerek kalmayacaktır. Bonn'a yerleşecek bır CDÜ CSU yönetiminın ıkide bir demokratık çağnlarda bulunmak ve koşullar one surmekten çok, kendisi ıçın benımsemese de Türkiye' dekı yonetıme ve gelışmelere amayıs gostereceğınden, mali \"ardımını ssırgemeyeceğlnden, Ankara emın olabilir. Büyük önderimızin 101 dogum yıldönümü kutlanırken, oküms yazma seferberlıği başlatılan bir ülke fertleri olarak, okulumuzu bırakma zorunluiuguna itiliyorus A. Haydar Ozdemir <AÜ Dfl ve Tarflı . Cofnfy» Fak): YOK, «dedıfim dedik» anlayışıyla davranıyor. Oğrenci aleyhıne olacağını bıle b;le kararlar alıp uygulamaya koyması düsundurucü Yenı yonetmelik ön şart sorununu çözmıryor Öğrencı haklannın bırçoğuna darbe vuruldu Kazamlmış haklanmız korunmazsa fakulte mevcudu yan yanya azahr. • Osman Bölent Merih (tÜ Huknk Fak.): Ben soruna ıyımser açıdan bakmak ıstıyomm Ben de yıllardır çalısarak okudtım ve simdı son YÖK kararlanyla atılma durumuna geldım. Ama ne olacağıma razıyım. YÖK u>es olsam daha mı iyi olacak? • Sadık Demir (Yıldız t'ni.): YÖK'ün son duzenlsmelen oğrenci aleyhine, yerslı ve zamansız En azından bır geçış döneım konmalıydı Yasalann geçmışe uygulanamayacağı ılkesıru hlçe sayan kışilere fazla bır şey söylemenın geregıne inanmıyorum. • tsmet Erkan (ITÜ lnşaat Fak.): Birden telefon çaldı Bır arkadaşım, «tsmet^» *lyordu, «bir senem ıçitti.» Ben gazeteden YÖK kararlannı okuyup onu yatıştırdım ve yanlış anladığını soyledim. karan açıklayarak anlattım. Telefonu kapatınca beni de bır kuşkudur aldı Gerçeğin ne olduğunu bir tUrhl anlayamıyor ve ne derse çalışıyor ne de uyuyabilJyoru». • Emine Crun (Hacettepe Üni. Müh. Fak.): Once okulumuzun ne olacağı, nereye bağlanacağı sorun oldu. Sonra bu yüzden derslerl aksarruş arkadaşlanmızm ahlma durumunda kalışı Yaklasan sınavlara bu morale gınyoruz. Okumak istıyonız. atılmak degil. Dileğtrruz YÖKün bizım içın esneklık getirmesı. • Kursat Tan (Eskişehir DMMA): 198081 öğretım yüında tek dersten Hiçlgi kesüen 65 8ğrenciyiz Akademılerarası Kurul"un tavsiyesiyle tijm okul lar öğrencılerine sınav hakkı verdiler, ama blzim okulumuz aynı anlayışi gostermecU. Şimdi YÖK'de bızt dıslayarak karar aldı Okulumuza tekrar kavuşmak istiyor ve YÖK'den bu konuda ılgı bekliyorun Eyiıp Sabrı Eğrioflu (Karadenâ Üni. Fen ve Edebıyat Fak.): 197879, 197980 ders yıllannda ölüm sacan zorbslara karsı rrücadele verdık 10 dersan kaldı 12 Eylül'den son ra derslerimızde başanlı olmak ıçın uğraş vermeye baş lamıştık Bugün, YÖK ve onun Başkanı Doğramacı"nın acımasız kara'lanyla bütüh bu uğraşımız boşa gıdıyor. Basta bizı okutan aılelenmıze ve bizim için milyonlarca lıra vatırım yapan uikemize karşı maddl ve manevi borcumuzu nasıl ödeyecegıs1' • Serdar Erol (Gazi Üni. Teknflc Eğftim Fak.)ı YÖK Basknnı, yaym<adıklan çerçeve yOnetoielik sayesinde tınıversıtelerde yığılmayı onleyeceklerinl söylüyor. Haklıdır Yığmlarca öğrenoı, Doğramacı "nm çerçevesinde dogranacak Elbette çoğunluğun elınden okuma hakkı almırsa yığıbna önlenir. • • Hükümet, 4 cepheden ateş altında 0 Atina'mn Türkrye'den kacanlara siyasal eös* ÎI j « ı . . .. w Yunanistan'da son durum: Haber Merkezi Mülı Eğitım Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkılâü bırimlerine alınacak memur ve hızmetüler ıçın dün 21 üde merkezı sıstem le sınav yapıldı Bakanlıguv, genel ıdare hızmeüer sımfına 2374, yardımcı hizmetler sırufına 4177, teknık hizmetler sınıfı na da 459 olmak üzere toplam 7210 ^ 1 " " " " nlınapnlr. Milli Eğitime alınacak 7 bin memur icin 5 0 bin kisi • sınava girdi w TÜA Ryaaal KöcnMaknnin tenierae bolunma ıznı venlmeyecegı yolundaki açıklaması, muhalefetin tepkisine yolaçtı. ra daha aynntılı açıklaması Yu Stelyo BERBERAKİS nanıstan'ın ıç polltikasmda hüATİNA Türk Askeri Atasesıne Atina'da saldın olayından sonra Yunan hukUmetinin dort cepheden ates altmda kaldığı ftnlayılmaktft, 22 temmuz tarüılı anlaşma, Ankara'ya gbre. «Celebiler an. laşması» Atina'ya pore, «Moratorynm»un bır asaması olarak öngörülen Türk Yunan DısIslen Bakanlan'nın 2 ekimde Ottawa'da bulusmalan ile başlayacak «diyalogsun olumsuz yönde etkilenmemesi için Yunan hiıkümetının bazı çabalar gösterdigı dıkkati cekmekte. Ankara*mn olaydan sonra, sert protesto notası karsısmda Atına, «Sonnnlnlann derhal ya kalanacağmı ve Türkive'den ka $an siyasal gScraenlerin de, bundan bövle slvasal rösteri lerde bnlnnmavacafim» Ankara'ya bıldirerek TUrk hükümetınin bazı ıstemlennl kabul etüginı beltrtnüs, ancak. şımdi ye kadar bu kısüerle ügüi bır tutuklama karan duyulmamısbr TUrk Dışişlerl s6BCÜsfl N»*mi Aknnan'm Yunan yanıtlan . ? kümeü bfizı sorunlar kacsısmda bırakb. Ankara'dan sonra ikinci cepheden açılan cüıa ateşi Ana Muhalefet basını olustururken, «Tnrk hukümetlnln kosullarnn kabnl eden Yunan hfikunıetiııi odun vermekle» sucladı. Üçüncü ateş ve ülke içtndekı tepkinin en gUçlusü ıkudar yanlısı gazetelerden eeldı. Bu gazeteler, Yunan siyasal göçmenlennın Yunan asken yönetunıne karşı başka ulkelerde serbestçe siyasal göstenler yaptıgını, bugünkü PASCK hukümetınin önemli bır bölümünU bu eskı sıyasal kacaklar olusturmasına karsın. buna ters bir karar almasını kınamamaktalar. Iktidar yanlısı pazar Bünkü, «Klryakstlkl Elefttrotrpto» gazetesi Moratoryum ufruna ulu sal cıkar ve ılkelerm zedelendığinı one surerek. «Mormtoryuran, Türkiye ile Ynnanistan arasınd» iyi fliskOer mi, voksa YnDanistan'dald bsn demok rstik ozgurlâklerin smsrtBnım^ sı mı etktllyor? diye sonnakta gösten haHnmn kısıtlanmasmı kmamakta. göre, Türk askeri Gazeteye yonetımıne karsı Yunanistan'da duzenlenen göstenlere (maskeleri ıle) bu TUrk ebcmenler, bu glbı toplanülara renk katmakta, Türk siyasal goçmenlermın gbstenlennın engellenmesinin Moratoryum açısından, Türkiye'nin santajı olduğunu, ılerı sürmekte ve «Türkiye'nin tehditlerini krnarsak. Ankara hemen Moratoryunıun bozulduKondao harekeUe biri kuavacaktır» denümekte Parar günlen yayınlanan bır başka ıktıdar yanlısı To Vıma gazetesi de Yunan hükumetını elaştırdi ve Turkıye'nın sureklı biçimde moratoryumu ıhlal ettıfmı ona surerek şunlan yazdı. «Ankar»'nm Ege'dekl gellşme politikasmı terketmeye nıyetl olmadığmdan İM ülke ansındaki nzlasnu oUn»ksııdır. Ba varaayımls ild Dışişleri Bakanuun Ottawa göraşmeleri ıçin iytmser olamıyoruz. Ottawa'da Tfirkıye'nın bolgedeki tabrikçilik niyetinin anlaşılacağını samyornzj» Iktidar gazetelerinın UçUncU cepheden sürdurdüklen bu yaylım ateşıne karsılık hükumet sozcüsu Dimitns Marou das dun su •pklam*yı y»pımyür: «Ulnsburaran kurcllar, Ynn»nistan'dan siyasal sıfımna hak kı isteyenlere siyasal jösteri yapmaian için hukumetin izın vereceğine dair bir hakla içermemektedlr. Ancak, banon da ulkenin anavasasından doğan kurallann da çiğnenmeat anlamına geldıği soylenemez^ Dısışlen Bakanı Ilter Turkmen'ın Alman haber ajansına (DPA) verdıği bır demecı de yanıtlar nitelıktekı bu açıklamasında Yunan sözcusü ayrıca «dövülme olaymın suçlolan içın tüm dav» »daletin elindedir. Ve yasalan fnıt ksrsr verilecektir.» dedı Yunan hılkumeCının şu anda sayılan 150'mn alana düştugü biidınlen Türk siyasal goçmen lennın siyasal eylem ve demeç leruu denetim altına aldıgı ve bu noktada da mevEİı bır ateşle karsuaştagı görülmektedır Bır kaç gun önce bu «kaçab ya da «siyasal röçmenlerln» beş temsılcısınin düzenledıgı ba sın toplantısı oncesinde ılgıll (Arkan Sa. U., Sü. 6 <U) Ankara, îstanbul, îzmir, Ada na, Antaly», Balıkesir, Bolu, Burs», Denizlı, Diyarbaku, Edirne, Eaağ, Erzurum, Eskişehir, Gazıantep, Kayseri, Kon ya, Samsun, Sıvas, Trabzon ve Van'da yapılan sınavlara yaklaşüc 50 bınden fazla aday katıldı. Sınavlar îstanbul'da Çemberlltaş Kız, îstanbul Erkek, Ciball Kız, Vefa ve Gedücpaşa Ortaokulu'nda, Ankara'da 22 okulda yapüdı. Karadenız yöresinden basvuran 5 667 kisi Trabzon'da sınava gırdi. Izmir* de gırenlerin sayısı Ise 4 bin dolaymda. îstanbul'da almacak 809 kıp içın 1864 kışının başvurduğu ve bunlann çoğun lugunun lıse mezunu olduğu belirtildı Sınav sonuçJan 20 Ekım 1982 tarihinde açüdanacak. Türkes'in tahliye istegi reddedildi ANKARA (Cnmhuriyet Burosn) MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasının dünkü duruşmasında MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in tahUye isteğı reddedildi. Dünkü dumşmaya Türkeş rahatsızlığı nedenlyle gele medi. Ankara Sıkıyönetnn Komutanlığı (1) numaralı Asken Mahkemesı'nd© dün yapılan duruşmada klasör 105'tekı belgeler okundu Hu kuk Masası Malı Raporu, hazıran ayı harcamaları şek lındekı lıste ve acıl ıhtıyaç lıstesı okundu Daha sonra dızı 5 ve dizı 6'dakı belgelen n okunmasma geçıldı Dızı 7'dekı lüzumlu teşkılat ıçınde 19 ağustos 1980 25 tem muz 1980 15 temmuz 1980 el yazılı belgeler okundu Daha sonra Askeri Mahkeme Turkeş hakkmda geçen duruşmada ıstenen tah lıye ısteğınin reddedılmesını kararlaştırdı Duruşma 5 eklme ertelendl • Istanbul Bogazı'nda sag seyir düzeninin 5. ayında ilk önemli kaza Batan Italyan kosterinde 1500 ton parafin vardı Istanbul Haber SarvM Istanbul Boğazı'nda sağ seyir düzenıne geçışın 5 ayında ük onemlı demz kazası meydana geldı ve Bomen bandıralı «Rotrn» şılebı ıle Akınübur nu onlennde çarpışan îtaljan bandıralı «Gemutı Erre» kosten Sıvrıada önünde battı Ka zada oien olmadı. Olay oncekı geceyansı saat 00 45'de küavuz kaptan almadan Kâradenıze çıkan ttalyan kosterının karşı yonden gelen Bomen şılebıne çarpması ile başladı Akıntıburnu'nu bordaladıktan sonra Romen şilebına çarpan îtalyan kosten aldığı varaya karşın rotasım degıştıı dı ve Mannara yonüne dondu Kılavuz kaptanla Boğaz geçışı yapan Romen şılebı ıse kazayı hafıf yara alarak atlattı îtalyan kosterının kaptanı Aiati Francesco, kazadan hemen sonra yaruna gelen Demz Polısı'nın vardım önensını gerı çevırdı. Buna karşüık Denıj Polısı gereklı onlerru alarak 1586 gross tonluk kosten >edeğe almak amacı üe baş taraftan ıkı romorkör yanaştırdı. Ne var ki îtalyan kaptan, romörkörlerin halatlarmı kest"di ve gemıye Demz Polısi'nin gırmesını de onledı. Saat 0045'de meydana gelen kazadan sonra yoluna devam etmek ısteyen Îtalyan kaptan ancak Sıvrıada onlerine kadar gelebıldı ve burada dunnaic zorunda kaldı. Kostenn süreklı su alması üzenne ttalyan gerrucüer fılıkaları ındırerek gemıyı terketüler ve saat Ü5.20'de gemı Sıvnada onünde battı. Gemının batısı sira^ı^fig polıs memuru Sureyya Sokmen denıze düştu. Daha sonra kurtarüdı. 51 metre dennlığe batan îtalyan kosterinm, Sardunya'dan getırdığı 500 ton benzolü Anbarlı'ya boşalttıktan sonra 1500 ton paraünle bırukte Odessa'ya gıtmek üzere hareket etüği ogrenüdi. Istanbul Boğaa'n. dan transit geçiş yapacaK Eomen şüebının ıse boş olduğu behrlendi. Olaya Üsküdar Cumhuriyet Savcılıgı el koydu ve dün sabeh soruşturmaya başlandı. 5. Sube Denız Kısım Amırlıgi"ne gelen Üsküdar Cumhunyet Sav cı Yardımcısı Nurhan özen önce îtalyan kaptan Alati Francesco üe kostenn vardıya zabıtı ve serdümemnin ıfadelennı aldı Savcı yardımcısı daha sonra Romen kaptan Raıciu Gtıeorg ıle Romen gemısıne lulavuz kaptan olarak bınen Saİ ttirpr'ın <hr!nlann> Yasak bölgede öldürülen Rum askeri olayını Yunanistan protesto etti ATİNA, (Camhnnyet) ÎM gun once KTPD ıle Rum yonetımi arasındaki sınırda yasak ohin ara bolgeye gırerek TUrk mevzılenne uç metre mesafeye kadar yanaşan Rum askerinın öldürülme olayını Yunan hukumeti, Turkıye, Injriltere ve Bırleşnuş Milletler nezdlnde protesto ettı. Yunanistan, Türkiye, tngütere ve BM Genel Sekretenne gonderüen mesajlarda, olaya dıkkat çekilerek, bunun Kıbileri sUrüldU. Yunan hükümet eözcüsü Dtmitrios Maroodas olayla llgıh olarak basına yaptıgı açudamada, «Rum mubafızgücü °rinın, Turk askeri degil, Kıbns'li bir Turk tarafından öldurBJdüğünfî» söyledi. Sozcü aynca, Yunan hükümeti bu gınşımden otüru, Kıbns sonınunu içenne yen Türkiye • Yunanistan arasındaki moratoryum anlaşmasını etkılenmeyeceğıne ınandığı TIP davasında 2 kisi tahliye edildi Istanbul Haber Servisi Alp Selek ve 87 arkadaşının sanık olarak yargılandıkları TtP davasında 2 kışı tahliye edıldı Istanbul Sıkıyönetim Komutanlıgı 2 Nolu Askeri Mahkemesı'nde dun devam edılen duruşmada dosyada kı yazılı kanıtlann ve bazı belgelerın okunmasına devam edıldı Mahkeme Ahmet Mahir Nalbantoğlu ve Mahmut Dilek'm tahlıyeleruıe karar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog