Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 24 FYLÜL 19*2 Macar basınının görüsü "Türkler ilkel futbol oynuyor,, Macarlar'a göre, 50 normal sonuç. Yayın organlan, «Bu bir hazırlık maçı idi. Sonuca aldanmayın. Fransızlar Türkler'e benzemez» diyerek futbolcularını uyarıyor. Can ÖROĞLU bildiriyor BUDAPEŞTE Avrupa Şam pjyonası'na hazırlanan Ulusal Takımımızın ilk provasmda Gyor'de Macaristan'ın gençleştınlmış ekıbine 5 0 gibı, son yıilann en farklı sonucuyla yenıirp bozgur.a uŞraması, kafilemızde üzuntü, Macarlar arasında ise normal karşılandı. Gerek Macar TV'sının futbol yorumcusu, gersk Macar basını t&kmıımıza ortak bır isim taktı: «llkel Ekfp.» Kısacaa, Györ'de ne gol atabildık, ne de futbola benzer bir şey ortaya koyabildik 90 dakika süreslnce. 50'a tek sevinen, itibarnu kurtaran Macar Ulusal Takımı nın Teknik Yönetmeni Kalman Meszöly oldu. 1966 Dünjra Kuyası'nda ülkesini stoper olarak temsıl eden Vasas'ın bu eskl ünlü savunucusu, maç konusundakı göruşlerini şu şekilde özetledi: «Türk futbolunun gerUediğini, son yıüarda aldığı kötfl sonuçlardan biliyordum. Fakat, |r n Türk t* " 'P'Ti bu kadar zayıf bir eklp olabllece£ini, ne ystan söyleyevim, asla tahmin edemezdim. Gençleştirllmiş takımımiT, Avrupa Şampiyonası'nm ılk sınavında başarüı not aldı. Şayet, futbolculanmız yakaladıklan fırsatlan lâyikiyle değerlendirebilseydj, fark daha da büyük olurdu. Turkiye son 10 yılda gördüğüm en zayıf takuniarın başında geliyor. Rakibimlzin içinde iyi futbolcuiar var ama, uyum, taktik, (utbol anlayısı sıfır gibi bir şey. Rakibimiz tüm maç boyunca ne yapacağını bilemedi. Özellikle savunması büyük natalar yaptı ve dolayısıyla farklı yenildi. Bize gelince, ilk goiün kahramanı Garaba, talnınıniiTin en iyisiydl. Onun dışında tüm futbolculanmız, verilen görevi ycrlne getinnek için iistün çaba sarfettiler ve bunda başanlı da oldular. 6 Eldrode Paris'de bizi güçlü bir rakip beküyor: Dünya dördüncüsü Fransa. Gençleştirilmis takımnnızın gerçek gücünü bn maç ortaya koyacaktır bence.» YAYIN ORGANLARI NE DİYOR? Macar yayın organlan, Györ*da ovnanan bu ilk «A» Ulusal maçuıda Macarlann gösterdigı futboldan memnun. Macar Radyosu «evet, gençleştlrilmis takummız Uk gmarmı farklı kazanarak, bize flmit verdj ama kabul etmek gereldr kl, rakip de çok zayıftı» derken, «Nep Sport» gazetesi 5Oiık sonucun gerçek bir ölçü olamayacağı gorüşünü belirtti. Buna neden olarak da Türkiye'ran çok zayıf bir takım görüntüsünde olduğunu ve ilkel futbol oynadığını gbsterdi. Bazı Macar yayın organlan İse, Tatabanya'da Macar Omit takımına 10 yenilen Türk Ümıt Takımının, Györ'de bozguna ugrayan Türk «A» Ulusal Takımından daha güçlü olduğunu ve daha iyi bir izlenim bıraktıgmı kaydettiler. Uluslar Kupasındakı rakiplerimiz Viyana'da karsılastı HEYECAN VAR Türkiye Bflyükler Bireysel Boks Şampiyonası, çekismeli karsüasmalara s a h n e oluyor... (Telefoto: Avusturya Arnavutluk Spor Servisi Avrupa Uluslar Kupası'cdakı ikı rakıbimız, Avusturya ıle Arnavutluk'un, Viyana'dakı karşılaşmaiannda, evsahıbi takım, baştan sona kadar üstunlugü altında geçen karşılaşmadan, 50 yengiyle aynldı. Avusturya'nın gollerini Hagmayr (Dk. 23), Gasselich (40), Weber (66), Braunder (81) ve Kola (84, kendi kalesıne) attılar. Maçın son sanıyelerüıde, konuk ekipten Bregu, «raxibıne kasti tekme attığı» gerekçesiyle, kırmızı kart gördü. :5 :0 Türkiye Şampiyonası cekişmeli geçiyor BOKSTA FAVORİLER YENİLDİ Yılmaz AKAK ANKARA Ttirkiys ferdl boks şampiyonasına dün yapılan karsılaşmalarla devam e dildi. Favori eldivenlerin dUnde genç rakipleri önünde yenilme leri spor otoritelerini şaşırtır ken, boksörlerin karsıl&smalara iyi hazırlık yapmadan geldikle ri gözlendi. Türkiye Büyükler Ferdi Boks şampiyonası karşüaşmalan gün düz şsansında alınan sonuçlar şoyledir: 60 küo: Mehmet Demir (tstanbul Eülent Atlas'ı (Alman Türk takımı) sayı ile. Erhan Karakurt (tçel) Kadlr Tiryaki'yi (Zonguldak) sayı Ue 67 kilo: Alpaslan Yüdınm (Ankara) Recep Tatar'ı (tstanbul) sayı ile. Turan Aslan (Kocaeli) Se lim KayaYt (Gaziantep) sayı ile, Hanefi Bayraktar (Bursa) Salıh Öztürk'ü (Ankara) sayı Ue Vedat önsoy (Ankara) Hanefi Kuran (tstanbul)*u sayı ile yenmislerdir. 71 klloda Zekl Bakan (Ankara) Onal önsoy'u (Erzurum) hakem karanyla, tbrahim Ince dursun (îstanbul) Vahap De mirdag'ı (îstanbul) abondone ıİ3, Vedat Guler (Kocaeli) Mus tafa Kocaman'ı (Îstanbul) hakem karanyla, 81 kiloda da Eyüp Çıftçi (îstanbul) Zeki Ho roz'u (Zonguldak) hakem karanyla, Hasan Hüseyın Pur (Ankara) Mesut Taşkın'ı (Ankara) sayı ıle, Hacı Yıldız (tstanbul) Emin Demir'i (Bursa) hakem karanyla yenmislerdir. AKŞAM SEANSI 48 kilo: Cengız Erdemir (Malatya) GUrei Fıçıcı (îstanbul) sayı ile, Salıh K&raşahınoğlu (Bursa) Dursun Bayır'ı (îstanbul) Üçüncü rauntta hakem karanyla yenmiştir. 51 kilo: Yavuz Yılmaz (Ankara) Hüseyın Genç'e (İstanbul) saya ıle, Feclı Temur (Erzurum) Tımur Gundogdu'ya (Îstanbul) bınncı rauntta nakavt ıle Bulent Angın (Ankara) Bay ram Karaşahınoglu'ya (Konya) sayı ile galıp gelıruşlerdır. Cerdet Aslan lElazığ; Osman UÇAREL'e (Ankara) hakem karan ile, Nazım UÇAREL (Ankara) Yakup SARIN (Elazıg) sayı ıle, Mehmet Demırkapı (Ist.) Mustafa KALKAN'a (Erzurum) doktor karan üe, Cevdet ALADAG (Ist.) Nurı UZMAN'a (Rıze) hakem karan Ue, Oktay DEĞÎRMENCİ (Ist.) ö . Lütfı BlLIR'e (Ist.) sayı ile galip geldiler. Birincilıklere bugun saat 11.00'den itibaren devam edilecektir. PORTEKİZ. 2 FtXLANDtYA...O «TakviyeU Benfica» olarak nitelenen Portekiz, Nene ve Ollverlra'nın golleriyle, rakibi Fin landiya'yı, kendi başkenU Helsınkı'de 20 yenmeyı başardı. Avrupa Uluslar Kupası'nda iddiasını bu maçla güçlendıren Portekiz takımında, yaşlı oyun cular çoğunluktaydı. GAULER.. 1 NORVEÇ...0 Avrupa Uluslar Kupası maçı içın, Galler'ın Swansea kentinde karşı karşıya gelen Galler (Arkası 9. Sayfada) Salih Bora'ya Ankara'da ev verilmesi kararlastırıldı 4NKARA (a*.) Beden Ter biyesı Gcnel Müdürü Yücel Seçkıner, Türkıye Emlak Kredi Bankası Genel Müdurü Gemal Ku!u ve yönetım kurulu Uyelen ile dunya ıkincısı Salih Bora"ya ev yerılmesi konusunda bır gorüşme yaptı. Türkiye Emlak Kredi Banka sı ile daha once yapılan protokolle şampıyon sporculara ev verilmssi karara bağlanmış ve ilk evi de aUet Mehmet Yurda don alnoıştı. Dunya ıkincisi olan Salih BÛ ra'nın ev sorunu olduğunu oğ renen Beaen Terbiyesi Genel Müdürü Yücel 5eçkiner. şam piyon gttreşçl»un güreşî bu sorun yüzünden bıralcnası üzen ne, banka yonetıcılerı ıle bn gorüşme yapmıştı Bora'ya ev venlmesi teklıfi banka yöneücıleri terafından olumlu karşı landı. Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu, Salıh Bora'ja ev /ermek istedıkterin: ve tekliftn yönetün ku rulundan müspet çıkacagına inandıgtnı belirtti. Beden Terbiyesi Genel Müdürunün teklıfi banka yönetım kurulunca olumlu karşıianırsa, Bora'ya bayramdan sonra Ankara'da ev venlecektir. Liberal Rausch'tan otoriter Stankovic'e Halit DERINGÖR Fenerbahçe'ye lıberal kafa h Bauschtan scnra otonter kafalı Stankovıç geldı. Daha nicelen gelip, nıceleri gidecek. yıne de ne Fenerbah^e ne de Türk futbolu bundan bı; şey kazanabilecek Bu düşüncemızi teoıcit pi lavı gibi evırıp çevinp yazı yoruz. Fakat kim okur. kım dınler mihn vefayı? Bır kere yabana hayranlığı iüklenmıze kefniklenmize kadar işlemiş. Kendi öz kaynak la'iir^zdan yetışen antrenör len venn dıbine sokarken, dışaıdan gelen bütün antrenörleri göge çıkartmak için adeta şartlanmışız Coşkun Ozfiıı O. kan Sümer Taner Kaptan Metin Türel daha cteVılerlne körü köröne kar ı,\ v^'yfruz Gerçek'e bu ki^ilere çükran borcumuz ol maJıdır Bunca batı hayranlığı karşisında. büyük uğraş larla bu noktalara gelmışler dir. Ne var ki. bu teknik adamlanıı Türk futboluna blr şey'er verdiklerini kitnse ka bulİPiTek istemiyor. Bugun Trabzonun, Galatasaray'ın ve Beşıktaş ın yır.e de kendıne özgu oyun tar2iarı var. Ancak, Türkiye ye gtıen yüze yakın yabancı antrenör, bugüne kadar hangı ekolü getırdi Turkıye>e ? Busün Beşıktaş takımı baŞPTIII gıbı görünuyorss, bun da M'iıç'tn katkısı büyuktur. Ancak, Milıç'i bır yabancı futbol adamı olarak kabul ctnııyoı uz. Milıç. Adana'da ıkuia kume takımlannda top koştürmaya başlayarak ve büyük mücadele vererek, Bsşıktnş takırama gelmiştir. Bn üîkenin taşını. toprağını, huyjnu suyunu iyi bilen bir yabı'ncıdır. Bugünkü başarı3ı <ip bu kişiliğindep kayha o cüzeye gelmedik diyecek.smız Bu duzeye gelmek içın yöntem, Stankoviç'in yontemı değıldır. Antrenör suçlu degüdir. Bızim bu otorite hayranhğımız önunde adam, Fenerbahçe Kulubü'nun her tarafına dıkenlı tel çekse belki de daha çok hoşlanacağız. Bize göre, futbol takımı üzerinde kurulmak istenen otorite sevgi ve saygıya dayanmalıdır. Şiddet e dayanan otonte hiç bır zaman sonuçta başanlı olamaz. Gelen her antrenörün geldıği ilk günler hayranlığımız karşısında ilk kullandıgı silah otoritedir. Kullandıgı ılk slogan yıne «müdahale olursa dönerim»dır. Ama, hiç birlsi kendi arzusu ile Türkiye'den aynlmaz. Anımsanacagı üzere en yeni örnek olarak, Rausch'u verebilıriz. Geçmiş yıllarda Rausch Türkıye'de kendını dokunulmazhgı olan bır imparator sandı. Bu kışi şimdi Alman topraklannda ış bulamadıgı içın «ışsizlik 6igortası» alıyor. Insanlan ne bu kadar yük seltelitn ne de yerin dibine sobalım Bugun herhangi bir yerli antrenör Fenerbahçe nin orta aıanını. Ozcan. Mehmet ve Sjrtaç'dan kursaydı, bütun basın ve Fenerbahçe'll ler aj*ı*E, kalkar ve bu teknık adjmin ısme soa verıl'rdı. (jer.ekte bu üç oj uncur uu bugun Fenerbahçe'de değ.l c'e iKincı profesyoneı hşd9 cynaması bile zoHur ^.ncak, hi' hatayı vaaıncı markah ü.ı.renör yaptı£ı çin brlk' de bu hareketinde bir hıkmot varoır diye 1'işünülüyor Kanınrzfi göre Türkıye'ye relcn &ntr«>Lörlere ka?ıt«>? şartsız \PIM verebılmek için o yabancıy? yeterli bir süro tannmaı< gereklidir Bu sü re içinde yöneticiler de antrenörün kişılıği hakkında ye terlı bir bılgıye sahip olabilirler. Bizier yabancı antrenörs karşı dcğiliz Ancak bugunkü ortamda yabancı hayranı da depfız Bunlardan istifado ptmek için Türkiye'de h j vaK<m:i'f.nn ortamı alması «e.eklirt r Şimdilik bu ortfm o'nıadıgına gör« en iyi yolu futbolcu, hakem v e antrenör kendi öz kaynakl°ından yetıştirip onla ra kisîl'k vermekte aramahyız. Yeter ki. bu öz kaynak lan T';I'I ve çagdaç bi' gö rüşte kullao8İım. Postacılarımiz, atletlerden daha ivi sonuc aldılar ULUSAL TAKIMLAR DÖNDÜ Macaristan ile iki hazırlık maçı yapan Ulusal A ve Ümit takımlarımız dün yurda döndüler. Fotografta Federasyon Başkanı Yılmaz Tokatlı Yeşilköy' de futbokularla konuşurken görulüyor. (FOTO: THA) ANK.\RA, (a.a.) Balkan Ülkelerı Posta Dagıtıcılan Yürüjuş Yanşması'nda üçüncü olan takımımızın üa elemanı yurüyuş dalındaki Türkiye rekorundan daha iyi bir derece yaptılar. Türk FTT ekibınde yeralan Ankara Bölge Başmüdürlüğü posta dagıtıcılanndan Yılmaz Demirpehlivan ve PTT Balıkesir Bolge Müdürlugü'nden Abdullah Yatar, Romacya (A) ve Bulgaristan takımlannın ardından üçüncü olurken, 10 bın metre Türkiye yürüyüş rekorunu da kırdılar. Romanya'nın Rınnicu Vırce za kentinde yapılan 11. Geleneksel Balkan Ülkelen Posta Dagıtıcılan Yürüyüş Yanşmas'nda, Yugoslavya dördüncü, Yunanistan beşinci, Romanya (B) takımı ise altıncı olmuşlardı. A ve Ümit Ulusal takom yurda döndü Tokath: "Ulusal takım icin öneriler bekliyoruz,, dedi Istanbul (THA) Avrupa Ulus!ar Kupasına hazırlanan (a) ve ümit ulusal takımı Macaris tan ile yaptığı özel karşüasmadan sonra dün yurda dondü. Yeşilköy havaalanmda Macaristan karşılaması İle ilgili olarak bir açıklama yapan Fut bol Pederasyonu Başkanı yılmaz Tokatlı ortaya İyi bir oyun koymadık deplasman çekıngenli ğımız halen devam etmekte ulusal takun için yapılması gereken her türlü teklif ve önerileri kabul edeceğız bu özel bır karşıiasma idı bız çalışma larurazı tzmır'de oynayacagımız Arnavutluk karşüaşması ıçın ya pıyoruz» dedı. Ulusal takımlar teknik direktörii Coşkun ö z a n ise «ilerıye donük bır takım kurduk bunlann arasında Avrupa'dakı tem silcilenmizde vardı. Bu arkadaşlar iyi niyetli ve mücadeleci idıler» şekhnde konuştu. Coşkun özan, bır soru üzen ne de «defansta ıki stopen b u arada değıl ayn ajTi oynattım Miîstaia U'ucan kendi takınun da da zsjn&n zaman libero oy namaktadır» dedı. Ote yandan Avrupa'da top koçturan Ilyas Tıifekçi ve Er dal Keser üikelerıne donerken E.igın Verel kaldıklan otelde pasaportunu unuttuğu içın Bu dapeştede alıkonuldu Engın Ve rel tn' bugun Istanbul'a donme si beklemyor Halter: 2 saatte 6 dünya rekoru LYUBLİYANA, ( a * . ) Dün ya Halter Şampiyonası "nın en ilginç Oayı, 75 kıloda ıkı Bulgar Haltercı arasında cereyan etti ve Altın madalya ıçuı bırbırlerıyle kapışan Yanko Rusev ile Mınço Faşov, ıia saat ıçinde ardı ardına altı Dunya rekoru bırden tesıs ettiler sonun da mücadeleyı 365 kılo üa Hu sev kazandı, vatandaşı da gü nauş madalya aldı. Rekor furyası, Rusev'in top tam 3625 kı!o kaldırması ue başladı Rusev'in, vatrnaaşı Asen Zlatev'uı elınde bulunan 360 küoluk rekoru bu şeki ae yeni'erresinden sonra bu ke? Jean Zlatev'ın elinde b'Jİuaaıı 206.5 kıloluk silkme rekorunu 207^ kılo ıle yeniledı. Rusev, buna kız3rak. silkme rekorunu 2U8 Kılo ıle tekrar elıne geçırdı. Arduıdan, toplam 365 kılo ıle yeni bır rekor daha yaptı. Paşov, silkme rekorunun elın den gıttığını gorünce, bütün gü cuyle 208^ kilo kaldırarak rekoru tekrar gen aldı. Ancak Rusev, daha da öfkelenerek, 2u9 kılo Ue kendısine aıt bulunan rekoru kımseye kaptırmayacağını gösterdi. Bu şekilde Rusev, bütün rekorlann sahibı oldu. Bronz madalj'ayı ise, 345 kılo ile Sov yet Vladimir Mihaliev kazandı G. Kore, Japonları voleybolde '<sike yapmakl?» suçladı OKUL KİTAPLARîNDAN SPORA YANSlYAN POLİTSKA SKLL. ( a a . l Gunev Kore Ile Japonva arasıiıda hızla bozulan Uışkıler. Peru'da devam etmekte olan Dünya Bavanlar Voleybol Şampıyonasında Japonva'nın bır maçta sıke vaptı gmın iddıa edilmes; üzerine venı bovutlar kazandı Seul basını Günev Kor«'ve diş bıleven JaDon volevbol 'akımmın. Günev Kore'nın »len mesinı saftlamak ıcin Peru'ya kasden 31 yenıldıgini ıleri sür du Japonya, Peru'yu venseydi Japonva ıle Güney Kore finale cıkacaklardı Japonya Egitım Bakanlıgının, Pasifık Savaşi sırasında olup bıtenlerin ver aldığı okul kitaplannda bazı deöısiklikjer vapması üzerine rokvo hükümetim, «Tarlhî «rceklerl tah. rif etmekle» suclavan GHnev Kore, bu kez de Jaıjonva'mn spora şike soktuffunu ve bir macı sattıgını ıddta etü. Peru'daki hım'ivarin (lk macta JaTym^'a. Günev Korp"vi 30 admdan Kore Peru'vu 30 ven di. aneak Jaoonva Penı*va Sl vpniHnre. di?er maclann da set durumlan e«z«nüne almar°k Jannnva ile Peru finale RASGELE G .RaJfERTEM Hüseyın, «Ver tüfeğini» dedı «Canlı düştü.» Dayıoğlu karatavuğu yeıden aldı Boynunu iyice sıkü, sıktı ve hızla yere çarptı. «tşte ölü» dedı. Karatavuk bâiâ çırpmıyordu. Dayıoğlu baktı, baktı. «Canb canh ama ölü canlı» dsdı. Kısa av öyküleri ÜNEŞ dağlardan kurtulmus, kısa çalıuklarm üzertade goz kamaştıncı parlaklıgıyla yayüıyordu. Avcı kolunda üerliyorduk Çalının içinden bır kekllk fırladı. Nısanıamış gibi güneşe doğru gidiyordu. Gözüm kamaştı. Attım vuramadım Dayıoğhı Ibrahim'ın önune önüne geçti. îkı defa da o attı vuramadı. Refık Oayanamadı. «Dayıoflü niye vuramadın» dıye sordu. Dayıoğlu büyuk bir kızgınlıkla yanıtladı. «Sen ağabeytne baksana. Onünden nah bardak gibi kalfetı. Dan dan boşa. Benim ünüme geldiği zaman kanatlanm tasmış. sabandemiri olmuş, Jet gibi gidiyordu. Ona saçma mı yetiştr» dedl. Dayıoğlu tbrahim ila toprağı bol olsun Hüseyln tüfekierinin yakıcılığı üzerinde tartışıyorlardı. Tartışma sürerken yanımızd?n geçen karatavuk önümüzdeki çalı nın içine kondu Hayıli dedik. Tsrtışmayı bırakın biriniz çalmm bir tarafndan biriniz dığer tarafmdan gidin. Hanginızln tarafına giderse atm. Düsmez veya yaralı kalırsa o yanşmayı kaybetmiş o'.sun. Olsun dedıler. «TUfeklen almacasına. Kaybsden tüfeğini diğerine verecek,» Taraflaı kîbul ettiler. Onlar önde biz arkada çaîıya yakiaştık Karatavuk halktj Dayıoğlu'nun önüne ioğru uçtu Attı ve düştü. Fakat yerde çırpınıyordu. ••• Tavsan tüfek patladıkça tortop olmuş, kurumuş kes tane kabuğu gibi büzülmuş tüm avcılai sıraîadı geçti. Birer :kişer attık ve arltasındaı; baktık. Koye donduğjmuzde DayıoğiU olayı, köyür eski avcılannaan Koca Muhtar'a anlatıyordu«Alııhtar dayı, Hasan Dalvan'ın önünden blr tavşan kalktı. tki defa attı, vuramadı. Celilin ili'nin önüne geldi. vuramadı, Raif attı vuramadı ögretmen Khvnei ik) defa att:. vuramadı. Benim finümden geçti, YOK Hüseyin iki defa attı, varamadı.* Ava katılan evcılann adlannı sıra'ıyordu. Refık dajBnamadı «Herkesin atıp vnramadı^ını söylüyorsun da. kendıne çelinre neden YOK «Uyorsnn.» Da\TOğ'u ^ilgççe sırıtarak «Vî«Pa hayal mldir şey tan mıöır bllmiyorunı Bir şöründü bır kayboldn Bona alm.'ik mı denir» ded:. •Hr* Bn sırad3 Topal Ağanın oğiu Hüseyin AIi eîlnde tavşan: sallaya sallaya ge?ldi «Bakm havada tavşan vnrdum* dedı. Hep birden «hav3da tavşan mı olur» dedller. «Vallahl havada vnrdum» dedi Kirtal almı? gBtflruyordıı. Bi sıkı v*kiim. Tavşanı attı kaçtı.» Bu anılanmızda geçen kişüerin bazılan ararnızdan aynldı Toprağı bol olsun. Bırçoguyla yine avlanıyorus. R a s g e 1 e . .. Kuveyt, 1984 Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi için harekete geçti KLVEYT ( a ^ . ) Kuveyt Olımpıyat Konıtesi, ABD'nın Israil'ı sureklı olarak destekle mesıni protesto içın 1984 Lo? Angeles oîımpij'at oyunlannırj bcykot edilmesini istedl. Uluslararası Olimpiyat Kom tesi üyesi ve Kuveyt Ulusal O limpiyat Komıtesi Başkanı Şeyh Pahd El Ahmed ElSab bah, tsrail birliklerinin belirl' bu sure içinde Lübnan'dan çe kilmemesi halınde tüm Arap dünyasımn Los Angeles oyunla nnı boykot kararı alması gere kecegini söyledt • •• DÜNYACA ÜNLÜ SOVYET KALECİ YAŞİN FELÇ OLDU Spor Servisi Dünyamn en Inlü kalecilerirden sayıîan ^ovyetler Birl*ği Ulusal takım •îa'ecısj Lev Yaşin felç oldu. Sovyetler Birligi futbol fede rasyonu danısmanlığı görevini sürdürmekte iken bir beyin ka naması ^eçiren Unlü kaled kal riınldığı hastanede tedavi altı na nak!nnmaktadır S^r koviç günde 3 antrenman veya 5 antrenman >ap tmrraş futbolcuiar üzerinde "laganüstu otorite kurar mış. fcazen de diyalofru ke«er yö"5ticileri sojrunma odas'iıa jokmazmiş Bnnlar hic b.r ^sman Türk futbolunun viikselmesi için veterli yönıeıa deftildir Ne var ki. futbolculennı. bir maçtan once aı'e'eri üe kamDa sokin bnttâ orada Vendî'erine şarap ikram eden batılı Vafaiar >anında StanVovic'in kaskstı otoritesini ne ksdar çabuk benimsiyoruz. Biz da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog