Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

* UfÖVERSlTEYE HAZIRLAMADA UVENCE ~J9$2 83 «CURS DÖNEVÜ r KAVHLARIMIZ OEVAM ETMEKTEDIR Tlf 3? 79 J3 • 37 35 06 KADIKÖY DERSANESİ 59. Yd; Sayı: 20885 Cumhuriy Ktcruensn: Tmras NADİ ANKARA, (Cumhuritet Bürosu) 1982 Anayasa Tasansı Danışma MecUsinde 7 red 12 çekimser ova karşüık 120 oyla kabul edildi. Sonuclann açıklanmasını DM üyeleri ayakta alkışlaTla karşıladuar. DM'de Anayasa Tasansıaın ikinci tur görüştnelen sonucu yapüan açık oylamada oylann dagılımı şöyle oldu: Kabul: lüft, Red: 1, Çekimser. 12, Başkan: 1. B. VekiU: U Katümayan: « , Bo« üyeUfc 2, TOBlam: 160 Anayasa Tasansının görüşmelerinin \BseSOn~ I beklemeli 18,£y!Öl 4, Ekim Iktonbul Edtme Çmrakknte 274092 3159 2359 lerkEZ dersanesî 30 TL. 24 Eylül 1982 Crana ANAYAS A DM'DEN GEÇTİ • Kabul: 120 m Red: 7 m Çekimser: 12 m Katılmayan: 17 Red oylannı Ertuğrul Alath, Mustafa Alpdündar, Abdülbaki Cebeci, Kamer Genç, Vahap Güvenç, Feridun Şakir Öğünç ve Mehmet Pamak verdi. Tasanyı hazırlayan Anayasa Komisyonu'nvm 5 üyesi de oylamaya katılmayanlar arasında. Tasarı lehine söz alıp konuşmasında elcştirilerini belirten Öztürk'ün konusması kesildi. sonra verilen bir önergenin ka. bolu üzerine ad okunarak tasanmn tümü açık ova sunuldu. Ad okunarak yapüan »çıfc oylamaya 139 Uye katıldı. lfiO kışUik Danışma Meclîsinde Ferjdnn Erpin ile Ahmet Samsunln'nun istifalan nedeni ile 158 Uye bulunuyor. Başkan Satn.mftyniaT\nı^mT)tfı>n 19B21983 Yunus NADİ Armaganı Yarısması di Irnaak üe Trirleşimi yöneten sel, Abdülkadir Erenler. Başkaa Veküi Vefik KitapçıgU Gürbüx, Hayatt Gürtan. HalU tıiaük gerejı oy kuUanmadılar. Ibrahlm Karal. Tülav Oney, 156 Uyeden oylamava katılma(Arkası Sa. 11., Sü.4 de) yan 17 Uyenin dıçında 139 Uye oy fcullandı. D Anayasa Tasanya Ertnfcrul Al»tU, referandumu Mostata Alpdfindar. AMBlbaM Cehecl, Kamer Genc. Vahap yasası DM'de Gâvenç, Feridun Şaklr öğünç benimsendi ve Mebmet Pamak red oyu verdilet. 11. S.nvî Mehmet Aydar, FJkrt Devrim Teröristler 4. kez yargıc önüne çıktı İngilizler, Ermenilerle ilgili soruşturmayı genişletiyor Ahmet TAN büdiriyor 1ONDRA TürMye"nin Lond ra Büyukelçıst gorevlilerine su ikast planlamak süah ve pat layıcı madde bulundurmak suç larından yargılanan îkj Erme nı terörist, dün Güney Londra'da dordüncü kea mahke meye çıkarıldüar. tfgih» tmkuk slstemine gö xe, iddia makamı durumundaki ScoUand Yard'ın, saıuk lar h&kltmd&kt soruşturmaam derialeşürildigi. bu neden le suç dosyssuun heniiz ta ırmmlanmadıgı yolundakı açık laması Uzerine mahkeme sa mklann tutukluluk hallerinm devamuva ve duruşmanın 30 Eylül 1983 perşembe gününe er telenmesme karar v«rdı. Mahkeme yargıcı bu karardan dnce Bedros ve Gregoriysn'ın avukatlanna tnr dıyecekleri olup oknadığau sordu. Avukatlar bu konuda herhangi bir dıyeeeklen ve itırazlan bıt lunmadığuu belirttüer. 10 dakı ka süren duruşmada Suriye do gumlu Bedros üe Iran uyruklu GrefOriy»n1n. daha öact&i dugöre çok nejeli vegü leryüzlü olduklan izlendi. Saloaa gırdıklerinde dtoleyıcı sıralaruu dolduran 40 dolaymdata Enrteni kalaTsalığı eiıenıu kaldırarafe seiamladılar. Bu arada dinleycüerden birkaç'.rım sanıkian alkışlamalt wtediWen , aneak buna mahkeme görev lilenmn derhal müdahale ettıklerı izlendı. Bıraa kılo aldıgı tarkedüen Bedros'un sakallan uzacuşu. Üzennde bir y<»^ftteift ijir 34 katsavi herkese yansıyor (5.000 TL. YAKACAK YARD1MI İLE YAN ÖDEMELER HARİÇ) Yan ödemeler hariç NetAybk 29.331 28.166 27.000 24.763 21.748 19.318 18.812 15.719 14.358 13.289 12.413 11.636 11.052 10.566 10.274 Yan ödemeler hariç Net Ayhk 25.832 22.624 19.998 17.956 16.206 14.748 13 581 12 706 11.829 11.247 10.663 10.371 10 079 9 788 9 496 Gülümseyin, çünki siz özgür bir însansunz ve yeni anayasa tasansından dolayı çok mutlusunuz!.. pantolon vardı. IiOndra'dfL yaşayan lyan ise laclvert taknn elbiseleri ile ötekt duruşmalardaitl (Arican S». U^ S4. 6 d»> kot KONU; Cumhuriyet basını ve demokrasi... UMHURİYET 1983'te 59'uncu yüıtu bitirip 60 yaşına basacaktır. Okurlarımızm pek lyi bildigi gtbi Cumhuriyet'ln kuruluş tarihçesi bağımsız Cumhuriyet'taiz ve Ataturk. devrlmleriyle eşzamanü ve eşanlamUdır. Gaîeteınlzin kunıcusu Yunus Nadl, ulusal bagımsızlık savaşının gerllimli günlerlndc çıkardığı Yenigün gazetesini înglliz işgali altındakl tstanbul'dan Ankara'ya kaçırmış. Mustata Kemal Paşa'nın yanında zafere kadar yayınım sürdürmüştü. Kurtuluştan sonra îstanbul'a dönen Yunus NAÛİ, Cumhuriyet devrimlyle birlikte gazetemlzi de kurmuştur. Cumhuriyet'e adını veren Gazl Mustafa Kemal Paşa'dır. Gazatemlzin kuruldugu yıllarda BabıâU'de Cumburıyet devrtmirü savunan yok giblydi. ts(Arkası Sa. 11. Stt. 7 de) C 34 KATSAY1 KARŞISINDA MEMUR AYLIKLAR 1: Sigorta emekti maaşlan 1.152 2.304 Bra artıyor. Emekli memurlara 34 katsayı Ue gelen en yüksek zam 3 bin lira dolaymda. Yılmaz ŞİPAL Her yıl Butçe Yasası İle saptanan katsayı, memur ve Işçilerin aylıklan ite, bun lann emekli aylıklarııu da etkilemektedir. Hükümetçe 34 olarak benlmsenen katsayv. Bütçe Yasası ile kesın leştlkte 1 ocak 1983'den geçerli olarak memurlann, Işçilerin ve eraekHlerinin aylıklarında artışın yanısıra azahş da getirecektir. Bu azalış işçi ayhklarmda SSK prim tavanının 25.200 TL.'den 28 560 TL^ye çıkması 470 TL. dolayında olacaktır. Katsajnnın 34 olmasınm getireceğı artışm dışınaa. Gelir Verglsl Yasasında yapüan değişlklikle vergl oranlarında kademeli olarak indirlmln kabul edilmesi so nucu da Gellr Vergisi oranı 1 ocak 1983'den geçerll olarak %39'dan %35'e inecektlr (Yülık gelirl 1 milyonu aşmıyanlar için) ayrıca Ma h Denge Vergisl oranı da gene Mali Yılbaşı olarak ka bul edilen 1 ocak 1983'de ro2'den %1'e inecektir. Katsayırun 34 oluşu devlet memurlannın emekli olmaları durumunda ödenen emeklihk ikramlyelerinl de belırli bir oranda yükseltmiş olacaktır. 34 katsayı RSK emekUle(Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kademe Gösterge 4 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1.400 1.340 1^80 1.165 1.010 885 785 700 630 575 530 490 460 435 420 BrütAyük 47.600 45.560 43.520 39.610 34.340 30.090 26.690 23.800 21.420 19.550 18.020 16.660 15.640 14.790 14.280 Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kadone Gösterge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.220 1.055 920 815 725 650 "" 590 545 500 470 440 425 410 395 380 Brüt AyUk 41.480 35.870 31.280 27.710 24.650 22.100 20 060 18.530 17.000 15.980 14.960 14.450 13.940 13.430 12 920 1) 2) 3) 4) Yarrma kostılları • • 5) 6) 7) S) 9) Tüm camilerde Beyrut kurbanları için dua edilecek Bugün "Filistinlilerle Dayanısma Günü,, ilan edildi. Radyo ve TV'de öıel programlar düzenlenecek Hsber Mcrkeü Bugün, Filistinlilerle Dayanısma Günü olarak ilan edüdı. Turlaye'deki bütün camılörde, Batı Beyrut'da îsraıl uestegmdeki Hıns tiyan Milisler taraîsndao teatle düen binlerce FılısünU içtn dua edilecegi açüüandı. Dışişleri Bakanlığı'nca yapı1>D açıklamada. bugün Tüık Badyo ve Televizyoolan'nda 11 Eylül in>mınniTiı tel'ın Yarışma iıerteese açtfeör. Yanşmacılar birden fazla yopıtla featılabilirler Katılan yapıtlar (2 arahklı ddhtilo yazunylai en az 50 sayfa olmahdır. Daha önce yaymlanmış yapıtlar yanşmaya katılamaz Yarışmacüann yapıtlarmı 3 nüsha olarak 20 mart 1983 tarihıne hadar 'Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadı Armaganı, Cağaloğlu, İstanbul adresıne elden teslim etmeleri ya da taahhütlü olarak postolamoları gereküdir. Yanşrrvicılar yapıtlanyla birlikte oçıfe adreS' leri, yaşam öyküleri ve bir fotoğraflanm göndermelidirler. Yarışmanın sonucu 29 haziran 1983 ffünu açıfelanacakur. Yarışma sonucu dışında katüanlarm kimtikleri açıklanmayacaktır. Katılan yapıtlar geri gönderibneyecehüT. Yanşmanın parasal ödülleri söyledir: Bvrincıye 100 bin Türh Lirası îkinciye 6Q bin Türk Lirası Uçüncüye 40 bin Türh Lirası programlar düzenleneceğl eden de Ortadogu'da baTSB V6 istlkrsnn en lasla lütiyaç duyuldugu bir cKtaBmde, îröailin LUbnan'a aB&ldlTlSlnjn Batı Beyrut'u işgale gtnşmeslnın ve ışgal bölgesinde binlerce masum ınsanın vahşıce katledılmelenmn Türk tıallunda büyui bir ıniıal uyandırdığı da belirtılerek şöyU demldı: «lsrail'in bu feci fcatiiamdaf vebali ve sorumluluğu inkar edilmez bir şekürte ortadadıc. Olayın hemen akabinde thşişleri Bakammız Ilter Tnrkınen bir açıklama yaparak, Türk halkııun dehşet veren bu olay karşısında duyduğu teessür ve infiali dile getirtniş ve lsrail'in sebep oldufu olaylann bölgemiıin banş ve çüvenllğine ağır bir tehdit te?MI ettiğlnl Türkiye'nin derin üzüntü ve tepkisi en yüksek düıeyde de sayın Oevlet Başkanun» tarafından Yugoslavja resmı zı\<ıretine başlarken veciz bir ^ekUde ifade edilmiştit. Devlet Başkanımız, bu vahşi vt ttarharca saldırıda Israil'in biiyuk sorumlaiuğu bulanduğunu % u~r gulayarafc, batlianu Tfirkive Cumhuriveti olarak lanetledığimvri bellrtmlş ve Birleşmış Milletler leükilatı'nııı bölgede hoıur ve gövenHîi sağlavıcı ettritı tedbirter almasım dilediğımizi söyletniştir. Gereh bu konada hükümetimiı görüş ve açıklamalart, gerek basnnda en geniş vankısını bulan karouojumuzun duvguları. Ciliütın halkı katUamının venj masum kurbanları ertaya çıkarıldıkça ülkemiıde gıttikçe artan infiali orta>a knvmaktadır. Dün Danısına Mcclisimiı Bey rufta hunharca öldürüicn ma sum halkın verdiğı ^etuttetm anısına savçı duruşunda oulun muştur. fiUstinlilerle Uayamşma Ounn ilan edilen 24 Eylül cuma günü, (tum tslâm dünyası He birlikte). ülkemiı camılertnde bu katliamda havatlannı kavbeden kardeslerimi» içîn dua edilecektir. \yraa, avnı çün Radyo ve TV'da \1 Eylül katii amını tel'in eden program dü»enîenecektsr. Tiırkıve, Batı Be»rufda uadın, çncuk. vaşlı tefnk edllmeksızm acımastıci »okedilen Kilistinb masum insatılar ıçio ls'âra düm»sımn gark olduğu acüarına \e vasına ıvten bir şekitde katılmaktadır.» îslam dünyasmda «Filistinltlerle Dayanısma Günü» olaraft ilan edüen bugün. aynca Bırleşmiş Milletler Genel Kurulu ciA FKÖ'nun ıstegı üzerine olağanüstü olarak toplamyor Bırleşmış Milletler (jsnel Ku rulu. tsraü'ın Batı Beyrut'da sonımlusu oldugu katlıamı goruşmek için toplanacak. Filis ım Kurtuluş Örgtıtii'nün katüarala ılgüı BM soruşturması açjlması ısteğı Genel Kurul'da ele aiuıacaK. Israü Parlameatosu'nda önce kı gua yapılan oylamada fcoalısyon ortaklannın kendısine son bir şans vermesıyle devrilmelcten fcurtulan Begın, yenı guçluklerle karş»fcLarşıya.Israıl lelevızyonunda bır fconuşma yapan Egitırn Bakanı Hamer, Batı Beyrut totlıanu Ue ılgılı soruşturma açümasanın atılaki bır îorunluluk oldugunu bıldırdı Hamer, «kendisini yarplaraaktan korkan bir hükümette eörevtmi sürtlürmem mümkün de^ildir» dedı ve Partısı'(Arkası Sa. 9. Sa. 4 de) Evren döndü } Ortak bildiri yayınlandı: Türkiye vc Yugos lavya her alanda işbirliğini artıracak Devle Başkanı Evren, «Yugoslavya üe görüşleri mizde büyük benzerlikler var» dedi. ANKABA. (Cumhuriyet Bü rosu) Devlet Başkanı Kenan Evren beşınci yurt dışı gezısini dun tamamlayarak Üsküp'ten Ankara'ya döndü. Bu arada. yayınlanan Türk Yugoslav ortak bıldirisinde üo ülkenın ber alanda işbirliğini artırmaya hazır olduklan belirtildi. Devlet Başkanı Evren. dün Osküp'deki Makedonya Üim ler Akademisi'nde incetemı lertnden sonra THY'mn ı zel bir ucağıyla Üsküp'de ayrüdı. Evren'ı, Esenboj Havaalanında Devlet Başl nı Vekıh ve MGK uyesi C general Nuretün Ersın. ö* ki MGK üyeleri, Başbak Bülend Ulusu, bazı Bake lar karşıladı. Evren Esenboğa'da düî (Arkaa Sa. 9. Sö. 1 Dr. Atabek: Tarih hepimizi yargılar lstsnbol Haber Servisi Ba n ş Oerneği davasmda dün Istanbul Barosu Başkaru Av. Or han Apaydın*ın sorgusu tamam landı. Tiırk Tabıpler Bırhği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal Atabek'ın sorgusuna geçildi. Dr. Erdal Atabek, 3arış Dernefırun bünvesınde çeşitli »esleklerden kışilerın öir ara >a şelmesı sadece barış düşün eesini topluma çeşitli açılardan anlatabilmek düşılnfpsinden kaynaklandığını Derneğin çe şitli kuruluşlan toplayan bir cephe örgütü olmadığmı söyle dı. Dünkü ocuruma tatılan Reha îsvan, duruşmaiara getınlmesi nın bürokratık engeller neoervıyle sorun nalıne geldıgıru bil dırdı, sorumlular tıakkmda eerekli ışlemin yapümasuu ıste dı. I3van, lutukluluguna ılışkın cblekçesınde de «Kişisel olarak tutukluluk hallne hiç Uiraz etmedim. Slr aksine karar vere ne kadar da hlç itiraz etmeye ceğim. Çünkfl tekrar ediyorum, tutukluluçumuzun hiçbir yasal dayanağı yok ki, tutukluluğu ge rektiren ncderüer ortadan kalk sın» deoı. Sorgusu sürdUrülen Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, çeşitli sorular Uzenne dana Önce de bebrttığı gibı, Istanbul Barosu Başkanlığı görevı nedeni Ue, Barış Demegı çaayBalanna ts.aaimadığmı bildırdı. Gıyabında seçıldıği yö(Arkası Sa. U., Sü. 1 de) Ariel Şaron'un celladı: Haddad Dış Haberler Servisi Sabra ve Şaula kamplarındaki katlıam tsrail kuklası Lübnanlı Binbaşı Şaad Haddad'ın ününü bir denbire arttırdı Haddad, 1978 yılından bert Guney Lübnan'da FKÖ kontrolündeki topraklarda kurduğu tampon bölgeyle zaten bilinen bir tsimdl. ama katltarn tSRAİL KLKLAS1 Haddad'ın OnUnU lylce peVahşet ve Haddad söz klştlrdlğl gibl bundan böycükleri biriikte anılacak. (Arkaa S*. 9. So. 6 d») Burgiba Kasteüi'nın iadesi kararını onayladı Haber Merkezl Banker KasteUi'nin Türkiye'ye geri ve rümesı konusunda Tunus Mah kemesınce verilen karar, Devlet Başkanı Habip Burgiba ta rafından onavlandj. Kastelli'nin nayram ertesi TUrkiye'ye getinleceği sanılıyor. Cevher Cteden'i TÜrldye'ye ge târecek emniyet gorevlüeri de belirlendi. Banker Kastelli'yl (Arkası Sa. 9. S&. 4 de) DGM Uzerine, Adalet Bakanı Sayın Menteş, «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bütün yurdu iclne aiacak biçimde uygulanacağını» söylemiş ve çalışmalar hakkında basına bilgl vermiştir. Menteş'in verdtği btl(Arkası Sa, 11, Sü. 1 de) AET dondurulmuş yardımdan bir bölümünü serbest bıraktı 12. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog