Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1983 (USSUYS)ye HAZIRLAMA US6SONLARA.2EKİM BEK.LEMEÜLERE.4 EKİM yılüız dersanesi. e« n x> huriY 59. Yü; Sayı: 20884 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 23 Eylül 1982 Perşembe ÛSSveUYS'de Kurum Güvencesi PREBTM SINIFLARINA KATtUNIZ. ŞulıVtnt Karamurse» arkaa 46Ö33İ724 87 Bütce çalışmaları bugun tamâmlanıyor DM'de "sosyal adalet,, deyîmi reddedildi Catsayı 34'e yükseltildi 0 ANKARA. (Cumhuriyet Buıo BU) Bakanlar Kurulu 198J butçesıyle ılgılı çalışmalannı bugün biürıyor Dun yapüan çalışmalarda memur maaş kat sayısı 34 olarak saptandı Ayrı ca yakacak zammı 3500 lıradan 5 bın üraya, yan odeme katsa yısı da 8'cien 9'a çıkanldı Ancak miKumet çevrelen but çerun baglanma rakamı uzenn de çalışmalann bugun de sure ceğını büdırdıler Cumb.unj.er muhabınnın edındığı bllgıye gore 1983 bütçesı içm düşunu len rakam 2 tnlyon 640 mıl ^ TBMM, Hükümeti denetleyebilecek Olağanüstü hallerde Cumhurbaskanı Bakanlar Kurulu Ue birlikte kanun hükmünde kararnameler çıkaracak. Milletvekilleri sendika ve federasvonlarda görev almaları istemi benimsenmedi. > DM'de Beyrut katliamı kınandı. ANKARA (Cumhurijet Burosu) Anayasa tasarısının îkıncı tur goruşmelerinı sürdılren Danışma MecW Genel Kurulu'nda dün de 107 madde kabul edllerek tasarının 183 maddesine gelındı Anavasa Komisyonu nun benımsenen onerilerıne gore, Bakanlar Kurulu ve Bakanlan denetlemek TBMM'nın gorev ve yetkıleri kapsamına altndı, olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu ile blrlikte temel haklar, kışi haklan, siyasl hak lar ve odevler konusunda yasa hükmünde karamame çjkarabılecek Milletvekillnın yemlninde yer alan «Adalet» sozcüğü «Sosyal adalet» blçımınde değıştlrilmesı onerisı DM'de reddedildi Başkanveklîi Fennl îslımyelı dün saat 09'da blrleşiml açtıktan sonra «Batı Beyrat'ta kadın, erkek, yaşlı, genç ve hatta bebek çağındaki Mnsluman lar, Israıllilerın himayesin deki Hıristiyan milisler tarafından katledılmiştir, Turk mılletini temsil eden sizlerin de hislerine tercüman olarak lanetliyor ve yaptıgı konuşmada. Bıtı protesto edıyorum.» Beyrufta Hıristiyan mılısGenel Kuml'da daha son ler tarafından Müslüman ra 73 maddeden ıtıbaren lara karşı ginşilen katliam gorüşmelere devam edıldl. hareketi üzerlne DM'de «Sanat ve Sanatçının Kohassasiyet, nefret ve Ü7ün runması» başlıklı 73 madtü olduğunu belırterek bu de üzerınde onerge veren hassasıyete tercüman ol merkez üyesl Mahir Canova ve arkadaşlan, devietm tnak istedığınl soyledi tsllmyelı, şoyle devam et guzel sanatlan çagdaş bir . (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) tl : 1983 bütçesi için düşünülen rakam 2 trilyon 640 milyar lira. £ Yakacak zammı 5 bin liraya yan ödeme katsayısı da 9'a çıkarıldı yar Ura Ancak bu rakam ıçın de gelırlerın yetmedığı gozîendı Eunun ıçın toplantı bugu ne bıraaldı Bugun kesın but çe rakarmrun saptanacağı bıldı rüıjor Bir kabıne uyesı «yenl verçi yok» dedı Bugün bağlanacak ve ttesuılığe kavuşacak olan 1983 butço s. yann Danışma Meclısı ne sunulması beklenıvor Bakan lar Kurulu uyesı bu konuy'.a ıl eılı olarak «çalısmalar bittik ten sonra 24 eylülde Danışma Meclisl BaşUanına verilebılir» dedi. Tunusda birfC Karadenizli PEKŞEN m EVREN ÜSKITTE Dertet Başkanı Keııan Evren gezisinin üçüncü gunönde Atatürk ön okudtığu Manastır Askeri Idadısıni nvaret ettl Evren tskupe gell^inde MakedonT» Sosvalist Cumhuriyeti Meclis Başkanı Angel CererskJ taralından karşüandı Evren ve Cererskl kar«>ılamad4 görülüjoriar. (Fotograf. a.a ) Devlet Başkanı bugun dönüyor Yasa tasarısı Dcnısma Meclisi'ne verildî Tunuslu yetkililerin bildîgi tek cümle: Evren, Atatürk'ün okudugu askeri liseyi ziyaret etti Üsküp Yugoslavya Türkiye'ye tanıdığı 10 bin Trajko Belediye Başkanı Apostolovskınin TIR'bk kotayı 12 bine çıkardı. verdiği oğle yemegine ka ÜSKÜP, (Cumhoriyet) Devlet Başkanı Kenan Evren ve berabe rındeki heyet dün Belgrad'dan Makedonya'nra başkentl Üskflp'e geldi Evren dün Manastır'da Ataturk'ün okudugu Ma nastır Askerl Idadlsinl ziyaret ettL Kvren'i getlren cmavl treı» yerel saatle 10'da Üaküp ganna glrdl. Kar jılamada, Makedonya Sosyalist Cumhurlyeti Meclls Başkanı Angel Cererskl, Parlamento Başkanı ve Üsküp Bele dlye Başkanı bulundu Bundan 19 yıl önce 26 temmuz 1963'de bir dep rem sonucu yerle bir olan ve sonradan çok daha güzel bir şekllde 1mar edilen Csküp gann dakl karşılamadan son ra Evren. doğruca Dünya Karlkatür Serglsine glderek sergiyl dolastı Evren sergi izlenımlerı m tek bir cümle İle ifade ederek yazı yazmamn ka rıkatür çlzmekten daha kolay olduğunu soyledi Bu arada serglye emeğı geçen bir sanatçı kanka türtin dünyada ozlemı duyulan banşuı gerçekleşmesl yolunda bir mesaj olduğunu kaydetti ve bu mesajın dunyaya du yurulması için Devlet Başkanı Evren'ln yardun lannı isteul. tki ülke arasmdakl res mi goruşmelere Üsküp'te devam edildi. tılan Evren daha sonra yine ozel bir trenle iki saatlık bir yolculuktan sonra Yunanistan sınmna yakın, eskı adıyla Ma nastır olan Pitola kentl ne gittl. Burada Atatürk'ün 198689 yılları arasında okudugu Manasür Askerl Idaulsinl zlyaret ettl. Atatürk^ün büstüne bir buket koydu. (Arkssı Sa. U., Stt. 2 de) Anayasa halh oyuna îkasımda sunulacak % Beyaz oylar kabul, mavi oylar red anlamım taşıyacak. Oylamaya katümayanlaı ilk seçimlerde aday olamıyacaklar bul, mavi red nnlammı taşıya cak, Hukukl veya nill berbangl bir maaereti otmaksızın halk oylamasına katümayanlar anaya s» oylamasını isleyen 5 yü içttt da yapııacak genel ve ara s»çinüeri Ue maballi seçimlere TO diger halk oylamalaruıfl ka (Arkaa Sa. 9. Sö. 1 de) "Hiçbir şey bilmiyoruz,, \ Türk Büyükelçiük mensuplan gazefectleri atlatmak için «diplomatik» dilleıini kullanıyorlar. Araplann ilgi verme yÖntemlerine ise «bilgi vermenin Arapçası» adı veriliyor. mız özel arabalan İle ve hiç b:r koruma önlemi olmadan unus un «Avenue gelıp gıdıyorlar. Sankl koMuhammed» cadde runması gereken ınsanlar sınde Turk Büyukel degıl de bına taüş gibi... Tu çılığı'mn Kançılarya nus Buyukelçilik Müstesanbması bulunuyor. Ne de ol mız Alp Karaosmanoğlu, sa Türklere aıt olduğu ıçın «Otolarda bir koruma önleNasreddın Hoca'nın turbesı mi var mı?» şeklindeki soru ile büyük benzerlıkler taşı muzu «Nerden olacak. diye yor. Demır pannaklıkh ka yamtlıyor «hir arabaya «rh pannın onünde ayakta uyu yaptırmak 3040 milyott liyor gıbı görunen ıki Tunus ra. Bunu ldm verecek?» polisı nöbet tutuyor. Kapı GAZETECILERtN DERDt da hep kapah Bu önlemlerGazetecılenn derdl Kasle bına gayet güzel korunu tellı konusu olduğu için bılyor. Ama asıı korunması gı almaya çalışıyoruz elçiUk gereken elçılık mensuplan(Arkası Sa. U., Sfi. ı de) 6 yılı dolduranlar ek srnava girebilecek Izlenimler 3 ANKARA (Cumhnriyet BüroBU) Anayasanın halk oyuna sunulması bakkında yasa tasa nsı dün akşam Danışma Mec lısı başkaaliğîna sunuldu. Anayasamn balk oyuna •unul ması 7 kasım 1962 pazar günü saat 819 arasında yapılacak Eh smavda tek dersten ka Halk oylaması için kııllanıialan uruvernte öğrencısı ust cak oy pusulalannda beyaz ka nnıfa geçemeyeceğı tpırv su resinı doldurma <iurwnuna duşebüecek , Sınav sonrası bircok öÇrenci acıkta kalacak T Avrupa'nın suurı... Hasan CEMAL yazıyor ÜSKÜP Belgrad'da Kale Meydana gıdıyoruz dedıklerı zaman yanlış duyup duymadığımızı mıhmandarımıza sormuştuk «Hayır» dedı, «Türkler 16 yüzyıhn başlannda Belgrad'ı zaptettikten sonra Kale'ye bu ismi vennişler. Bız de değiştınnemtşlz bu adı.Devlet. Başkanı Evren le bırlıkte öncekı gun Bel grad m eskı şehn yanı Kale Meydan'ı gezerken cukka tımızı çektı ıkı tıp yapı ve sur kalıntıları vardı Bir bo lumu kumızı tuğladan dıgerlerı beyaz taştan ınşa edılmıştı Kınnızı tugla yapüar Avusturya beyazlar Os(Arkası Sa. 11., Su. 4 de) Şaron milislere izin verdiğini itiraf etti Enerji Bakam istifa etti. Meclis soruşturma açılmasını reddetti Dış Haberler Servisi Bats Beyrut'takt ksthanun büttın dünyada yarattıgı tepküer en sonunda Israü hukumetııü de kanştırdı Batı Beyrutta gınşüen katlıam konusunda Başbakan Begın'ın resmı sonıştur ma açıtmasını reddetmesı üze rıne Ensrjı Bakanı Yıtzhaü Berman bu olayı protesto ıçın ıstıla etti Knessette (Israıl Parlamentosıi) başlayan katiıauıla Ugılı göruşmeler sırasmda tşçı Partisi ve ana muhalefet lıden Şımor Peres, htiku metın ıstrfasını ıstedı. Agır suç lamalar karşısında soz alan Savunma Bakam Anel Şaron Hırıshvan mılıslerin kathamın yapıldığı Sabra ve Şattla adlı ksmplara gırmelenne îsraıl kuv vetlennuı ızuı verdığinı ve bun lara dsstek sağlandığmı itiraf etb ancak katlıam yaptıklanndan haberll olmadıklanru öne surdü. Israü Parlamentosu Beyrut katUamıyla Ugıli olarak bir so ruşturma komısyonu kurulma a yolundaka önenyı reddetü. tsrail'de muhfllefettekı tşçı Partısınce sunulan soz konusu önen 42'ye Sarşı 48 oyla redd" dıldı. Öte yandan, i&gal altındaki Ba n Şena'nın Îsraıl sıvıl yonebmi lideri Profesbr Menahem Milsonun ıstıfa ettıgi açüdandı Israü'de Begin hükumetiaın saUanmasına yol açan dunkü Knesset oturumu olayü başladı. Dınleyıci localanru dolduranlar, bir süre sonra gömlek lennt sıyırdılar ve gomleklenmn altmda Begın ve Şaron"un Istıfasını isteyen yazılar gorüldu. Oturumun başlangıcında, tsrall'ın katliamdan sorumlu olduğunu bagıra çagıra haykıran Arap paxlamenter Tevfık Tubi yaka paça dışan atüdı. Sürekh müdabaleier ve protestolar arasında soz alan Savunma Bakam Ariel Şaron, Is raü ordusunun Hmstıyan müis lere eşgudiım sağladığmı, plan lama destegı ve sınırlı harekât yardımında bulunduğunu kabul (Arkası Sa. 11., Su. 1 de) ANKAR\, (Cumhuriyet Bfirosn) yöKtin ek bütünleme sınav hakkı tanınmasına ulşkm karan konusunda oncekı gün yapüan açıklamada oğrencüenn konuya üışkın sorulanna doyurucu tır yanıt getınlemedi. Ek bütünleme sınavlanndan sonra bırçok dğrenctnın okula üışkılennın kesürnesı bek lenıyor YÖK'un öncekı gün yapögı açıklamada, ek bütünleme sınavına gırecek oğrçncüer konu sunda bazı noktalara açıklık getmldı. Bu açıklamada, 4 yıllık bir fakultede 6 yılını doldu ranlar ile Yüksek ögretım Ya sasının geçlci 13 maddesı kap saanndaki öfrencüenn ek bütünleme smavına gırebılecekleri belırtildı Boyleoe geçıcı H madde kapsamındakı ofrencılerin ek bütünleme sınavlanna gırebilmeleri olanagı sağlanmış oldu. Bu durumdaki oğrencıler SON BASIN TOPLANTISI 13 aylık gore\ıyıe ılsı'ı luncı ve ek bütünleme sınavlannda da son basın toplaDtısını duzenleyen Ecmel Kutay «Beledıjeden ızın başansız olurlarsa, bu tek ders olmadan taş üstune ıaş konulmamalıdır» dedı ten bile olsa okulla üışküen kesüecek. Korgeneral Kutay görevini Ancak bu, «Çerçeve Tönetme Utin» geürdigi tUm sorunlann yorın Tırtıl'o devrediyor (Arkası Sa U., Sii. 6 da) # Ön kayıt tarihleri ve taban paanlar 9. Sayfada Belediyenin calışma sistemi değistirilecek m KlîTATTJAN BAZI BtLGtLER: BELEDİYE GELİRLERİ IMDÜĞTMüZ KATKTJTI SAGLAMADI BELEDtYE MtTKLERtNTS KIRAU\RI BVGUNKU R\YIÇE GORE YENtDEN DUZENLENECEK. ALTI AY ÎÇtNDE 309 MîLÎON LtKA PARA CEZASI KEStLDİ. TEMIZLIK tŞLERt IÇIN 210, IXAŞIM ÎÇÎN 100 ÖTOBÜS ALIN\C\K. ANADOLTI YAKASIKTDABa Klîl tŞGALLERİ DE KALDlRItACAK. tsta&ba! Haber Servisi tstanbul Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, bizmetlerin daha etkin bır şekılde yü rütülebılmesı için Beledıye'de «sistcm» degışıklıği yapılacagını açıkladı Giorevını yann sab&h emekU Korgeneral Abdullah Tırtıl'a devredecek Korgeneral Kutay düzenlediğı ıkınci ve son basn toplantısmda (Arkası Sa 9. Stt. S de) Kâbuslar kampı Şatila | «Washington Post» gazetesinin Beyrut muhabiri, «Şatila kampmdaki katliamda binlerce kişi öbnüş olabilir» diyor. pındald görunüm tam btr k*bustu. KadınJar katliamda öl. diirjlen vakinlan için sğl»rhen, sokaklardaki cesetler vakıcı frü neş altıoda şişmeye ba$lami5tı. Yollarda binlerce bos men&l kovanı vardı BIT dnvar dlbinde bir kadın avakkabisı Ue çocuk oyuncafi damvordn. Katüamda kaç kisinin 5ldü<Arkası Sa. 9. Sfl. 1 de) Ihş Haberler Servisi Batı Feyrut'ta Şatila î^lıstuı kampm da geroekleştırılen katlıama ılişkın âi$ basında ügınç bilgı1er çıkryor. Washington Post. gazetesinin Beyrut muhabin Şatila kampın da gördükleriru sovle anlatıyor. «Cnmartesi trunti vabancı çazetecilerin girdikleri ŞatUa kam Avrupa'da bölücü gruplar gösteri yaptı Dış Haberler Seryisl TUrklye'deki rejimi protesto etmek amacıyla dün çeşitli ülkelerde btua gruplar tarafından gösteri ler düzenlendi. Viyana'da Türk uyruklu olduklan bildlrtlen bır grup bölücü terörist Tnuslararası Aî örgütü"n1in binasmı 2 saat sürey(Arkaa S». U., Sö. 6 da) Yasak bölgeye girdigi icin at«s açılan Rum askeri öldü LEFKOŞE Küçükkaymak U bölgesinde öoceki trtin KTFD ile Rum yönetaru arasındakt suurda yasak olan ara bdlgeye gtrerek Türk mevzilerl ne üç metre mesafeye kadar ya Faaar günü bilgüerine başvu naşan Rum eskerine ateş açıl torlar, uluslaraıası kurtarma görevlUen, dıplomatlar ve su rulan kaynaklar, îsnulUlerin dı. Tahrik edici ve tehlike ubaylar saldırılardaki Israil ro bir stçrama tahta» oluştunna ysndıncı davranışlarda bululunü ortaya koyuyorlar. Bu ya 3 eyliilde başladıguu soyle nan ve dur mtarlanna uymafcaynaklar, tsraıllılerln Doğu diler. O sabab, mülteci kamp yan Rum askeri Rum kesımın Beyrut v c GUney Lübnan'dakı larmın gUneyınde bulunan Bey da kaldırücUğı hastanede oldü. rut TJluslararaî Havaalanı'nda Hıristiyan mıhslere bir sıçra KTPD yonetimi olayla ügilı rna t^htası sagladıklannm k» ki kuvvetlerı buradan çıktüar olarak yaptığı açıklamada ola sın olduğunu beUrtiyorlar. îs ve Lübnan oröusu subaylan i ya Rurn askerinin neden oldu railliler katliarmn surdüğU 33 çta kullanılan 8 katlı bir bina ğunu bıldırdi ve olayın ölttmle saat boyunca bunu durdunnak da bir kumands merkezl kur sonuçlanmasıridan büyUk üztjn(Arkan Sft. «. SA. 4 «te> tü duydugunu belirtti. tçiii hiçbir çaba göstermedüer. Sansürden de Geri... «Sansü» ne demektir? Şu demektir: Gazete, dergl ve kltaplar, yaymdan once hükümet yetkllilerince denetlenecek; basım ve yayımı ancak lzln verlldlği olçüde yapılacak.. Anayasa tasarısınm basın özgürlüğü Ue llgül 28'lnd maddesine bakınca, lnsan «Sansur, acaba, daha mı demokratik yontemdi?» diye sormaktan kendini alamıyor' Kltaplardan oğrendığimlze gore, Abdülhamid döneminın sansürü şoyle işlerdl: Gazeteler, Ma(Arkası Sa. 11, Su. 7 de) Gün gün ve saat saat Sabra ve Şatila katliamı Dış Haberler Servisi Günler geçtikçe Batı Beyrut katliamımn kım tarafından vc nasü yspıldıği avduılanıvor. Bu kornıda katliamda Israil'ın rolü nü ve saat saat kitliamı anlatan birtaaberLos Ançeles Times gazetesinin mnhabiri Da Vid Lamb'a dayandınlarak Internatlonal Herald TTİbune galetesînde vaymlandı. Haber ya zm aşağıda: tsrail desteğindekl Hıristt yan mıltsler silahsız FîlistmUlenn arasına daldıhlannda Fsruis adındakı 11 yaşmdaki bir çocuk gozü dönmüs milıslerın arasmdan geçerek Gazze Hasta nesı'ne ulaşabıldi Sağ bacagında ve sol kolun da bırer kurşun deliği vaTdı ve pannaklanndan bıri kopmuştu Çok kısa bir sure önce, annesi, babası ve Uç erkek kardeşi gözleri önünda OldürulmuştU. «Doktorlar» h<>pimiz SlecefJ*. dedi ve büyük Ilçude bafclıydı îsrailliler dahil, hiç Umseran Şatüa ve Sabra'da Ptlistın lUerin 1975 78'dakl iç savaş tan bu yana amansvz düştnan lan olan Hınstiyanlar cuma sa bahı gırdikten sonra, olan bi tenlere sasırmaması gereklr. Katliamdan kurtulanlar, dok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog