Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

2 EYLÜL 1982 Cumhursyet 9 ^alışanlar. Borulan... Sorunlan. (Baştarafı 1. Sayfada) Abu İyad ile görusmüştü. Muslümanlar arasında büyük tepki uyandıran Befir Cemayel'ın aksine daha iiımiı bir kuşıliğe sabıp olmakla tanınan Emin Cemayel'i Cumburbaskanlıgı seçimmde Sünni Musluman blokun lıderı Saeb Se> Um da destekledi. Emin Ce., mayel, üç çekimsere karşı 77 oyla seçüdi. Beşir Cemayel 57 oy elde edebilmişti. Emin Cemayel'in seçümesine Paris'te bulunan solcu lider Vföd Ctmb lat tepki gösterdi. Cunblat, Fransız radyosuna, «Ba LöbYrimazŞİRIUnan'da gercek barıs sa^Isnması için kabul edilebilir bir çöÎİGORTAULIK zOm defîldlr» dedi. Veüd Cunb lat, yeru Cumburbasbakanı hak JAŞLANGICI VE kuıda, «tsrail'e karşı takmacapı VSKERLİK tutumla huküm verilebUeceğini» söyledi JORÇLANMASI Israil yetküüeri, Cemayei'in ORU: Ekim. 1672 tarihine kadar hiç seçildiğini duyar duvmaz ken2 Sigortalüık başlangıanız asker ir sosyal güvenlik kurumuna bağlı oldisıne kutlama mesaiı gönderdiler. tsraillilerin kuklası, Sabvıdan serbest olarah kendi isimde ça Hğl borçlanmamz durumunda 1970 ekimi olacağına göre 25 yıllık sigortahhk ra ve Satila katliamınm faiiı stım. BAĞKUR Kanunu ç»feınco da Saad Haddat da, Cemayei'in se. süresi de 1995'de dolacaktır. Ancak 15 feim 1972den 15. arahh. 1979'a kadar çilraesım memnunlukla karşılaa BAĞKUR'o muntazaman pnm öde yıllık bir sigortah olarak 55 yaşınızı doldığını, Emin Omavelin tsriim. 15. arahk. 1979'da da bır kamu durduğunuz 1993 yılında emekli olabıil'le bir anlaşma imzılayacağını İırsinız. uruluçuna SSK Sigortahsı olarah girumut ettigini blldirdi. Bununla birlikte, Emin Cemayei'in tsrail'e pek vakın olmadığı ısrarla vursulanıyor. Yeni Cumhurbaşkaru önceki gün (Bsstsrafı 12. Sayfada) adaylıktan çekilen Samun*un (Baştarafı 12. Sayfada) lu brgütün bir kolu. Üyelik ı Lübnan'ın Arap dünvasıvla bağ uvansma çin Amerika'ya 25 dolar gon larırin konmmEsı M yönetmelığınde de yer alıyor. Oysa Yüksek Öğretim dermek gerekiyor. Karşılığın vprd'Şi vanıtta. «Lübnan'ın örısı'nda YÖK Başkanı'na böyle bir yetki tanınmıyor. da, üyelik kartı, kukuletalı gıy gürlük \e demokraîlvp davalı YÖK teşkılatı ve çalışraa usulleri yönetmelığinm 5. mad seçkin karakteTİ^^ikİprîni ve sı ve afışler gelıyor. Bu örgut ıde YÖK Baskanı'na tanınan yetkılenn bır bölumü şöyen son, geçen ay Stockholm'un Aran kalrsi icindeki önün '•o. ralanıyor: dış semtlerınden birme yeru <a lünü knrnvacaema» söz ver«Başkan, Kurul'nn gflndemini hazırtar ve toplantüanşınan Şllill bır ailenln bançe mısti. Emfn Omavpl'in kullan. sınde tahta haç yaktı ve evlerı dı5ı sözcükler. tsraılie bir anlare eder. DLsiplin yönetmellğine göre. kurul fîyeleriyle nln pencerelerlnı taşladı. O!a lastna imzalamayaca&ı volunda örler hakkında disiplin ile ilgili bir tedbir almak gerekyın basında buyuk yankı yap bir vaat olarak niteleniyor. ıde Kurul'un. salt çoğunluğu ile verecegi karara dayaması sonucu, orgütun Isveç'teık gerekli işlemi yürütür. YÖK üyeleri ve bağlı birimler TÜRK • ISRâtt kl başkanı hiç çekınmeden orvlileri için disiplin yönetmeliğine göre işlem yapar. İLIŞKtLERt taya çıktı, StockhoUn'de yayın 7A Baskanı'm doğrudan, Genel Sekreteri, Daire Başlanan Stockbolms Tidninğfn Batı Beyrut'taki büvük katarmı. Müdürleri, Hukuk Müşavirlerini ve Uzmanlan Kuadlı sabah gazetesınin ılb sayfastnda boy gosterdı. Otıu; ve liamm tepkilerı de sürüvor. Bu ın görüşünü alarak atar.» konuda dün Türk Dısışlen'nce Böylece yasada Yuksek Ögretirn Kurulu Baskanfnm, dı yaşındaki Ku KIux Klan on de bir açıklama yapıldı. Ankaderı Carl FTyborn «Haçı biz Jl'dan ayn bır organ olarak kabul edilmemesıne karşın. yaktık!» dıye açiKlamaaa ou ra bıiromuzun haberine gore, itmellkle Başkan ayn bir organ haline getirilmiş olulundu. «Bu çok geçerü bır yon Türkive ile tsraü arasmda zaYasada olmamasına karşın yonetmelikle YÖK Başkatem. Geçen yı' da aynı şeyi yap ten dondurulmus dıırumdaki ı «Yüksek Denetieme Kuruln üyeleri ve bağh birimler tık, yabancı aile sesslzce çekip dıplomatık ilişkılerin durumunfittL Korkndan olayı basına da bır degısıklik düsünülmüvlileri için disiplin yönetmeliğine göre işlem yapma» yor. isi de tanımyor. Aynca yonetmelik. YÖK Başkanına. Dışişleri Bakanlıftı. FKÖ Anl'te çalısacak memur statusündeki elemanlann atanmaKendısı on yüdır bildiriler dağıtarak, uye toplayarak ve kara Temsücisı Abu Firas'ın, îtkisini veriyor «İsrail Bayra^ı'mn Ankara'da Amerıka üe ilışkıyı canlı tutaPROFESÖRLERtN ATANMASI rak augraştas bulunuyor. Gaze dalgalanmasına izin ımncmfÜK teşkilatı ve çalışma usulleri yönetmeüginin 43. mad> teci kendısıne bu tur eylemie si gercktifi» volundaki söîleYÖK Başkanı'm profesörlerln atanmasında, «nihal orın salaklık vc bügısızllk orne rini. «TSrHve*nin dıs pollHka. mercii» baline getiriyor. Yönetmeüğin 43. maddesi aygı olduğunu düşünUp düşunme sını ballayici bir hrvan olmaşoyle: diğini sorunca şu yaniü ven dıfcı» bıçiminde karsıladı. Dışişleri Bakanlıgı vetkililpri, yor. •Yüksek Öğretim Kurulu, ilan edilmis açık profesörlük «Hayır! Irkçıhk her devlrde Be^Tt'fta son eelisen olaylar osuna, 2547 «ayılı kanunun 28. ve geçlci 8. maddeleriounuştar ve olacaktır. Ama nedenıvle, (rerek Dnlet Baskare yönetmeliğe göre atanma şartlannı baiz olanlann ben, ber çeyiyle katılmıyorum nı Kenan Evren. jreırkse Dısmalanm karara bağlar, atama isleml Baçkanm onayı ırkçüığa. örneğin Hltler hayra ışleri Bakanı İlter Türkmen'in amamlanır.» m değilim. Çflnkfi amacım, ber birer açıklama vaptıklannı ve Oysa Yüksek öğretim Yasası'nın 6. maddesinde profehangi bir nalkı yok etmek ae Türkive'nin olaylar karsısnıdavcitL atanmalanna ilışkın olarak, «YÖK. bu önerüeri. giL Tek amacım, herkesin ken ki tenkilerini ortaya koyduklakli gördüğa ballerde ilgili üniversite rektörleri veya di memleketlnde yaşaması. Ba rım tfade ettiler. na kalırsa zenciler, Kain'den ili temsilcilerinin kablacağı bir komisyonda, adaylann Türkive İIP tsrni! arasmdaki kaynaklanaa aşağı bir ırk.s dıplomatik ıüski 1980 vılının so;lerinl de gözönflnde tutarak, tnceletir. Almacak karanundan bu vana ikinej fcatip öre atama yapar» denerek, profesorleri atama yetktsı dü'evinde sürdürülüvor. ul'a tanmıyor. Yasada profesörlüğe atanma işleminin îsrail'e karsı uluslararası L Başkanı tarafından onaylanmasına ihşkin bir huküm (Baştaratı 12. Sayfada) p'andaki tepkiler de artaalmıyor. ka izlemlş olmasıdır. 1975 rak devam ediyor. AET DışYÖK yönetmeliği ile, yasal dayanagı bulunmayan YDK Helsinkl Anlaşması'nın işleri Bakanlan Brüksel'de cam'nın atanması yetkısi de YÖK Başkaaı'na yarattıgı umutlann da ınuyor. birer hayal olduğu ortaya çıktı. Doğu Avrupa (Baştaran 12. Sayfada) halklan, bu anlaşma soozel bir polis kolu kurdu. nucu Sovyetler'e bagımYetkililerin verdiği bllgıye Iılığın azalacağını, ülke(Bastann 12. Sayfada) ve aynı dersler İçin 15'er gore 28 polisin oluşturdufu lerinln bloksuz bir Avrusınava hazırlanabilme gün ara ile ikinci bir sınav bu grup bugune dek 60 bın pa lçinde demokratlk bir ndan anlamını büyuk dönemi olacak. Her iki foryabancıyı. 10 bin 500 evi gelişme göstereceğinl um ie yitirdi. mUlde de tartışılan konu, kontrol etmiş, 8 bm sıkâyet dular. Yumuşama politlzı üniversiteler çerçe 1. yan yılda biten dersin sıraporu hazulamış. Bugunier kası bu umutlara cevap Dnetmelikteki ıklnci sı navmda başansız olan öğde bu gruba 26 kışi daha avermedi. Bu yüzden yuhakkını genlş biçimde rencinin başansız olduğu lınacak. 9 ay süreyle yetiştımuşama politikası yeni nci lehlne yorumlaya derse bir yıi sonra aynı dorilecek olan pohslere Türkbir lçeriS, yenl bir başön şart, ara sınıflar ba nem mi yoksa, 2. y a n yıla çe. Türklerin yaşayış ve dülangıç aramak zorunda. la hakmaksızın uygU artı ders olarak mı yeniden şunüş bıçimleri ile Türidye Stern: Doğn Avrnpa'rken, ODTÜ'den sonra devam edeceği konusu. Ne uzerine genel bilgiler veriledaki muhalefet gruplanızlçi Üniversitesl yöne olursa olsun ber formülde, cek. Bu kolun başlıca görevi nın şanslan nelerdlr? de üalversltelerlnde komisyon üyeleri ders progyasadışı 7ollardan Berlin'e Mlynar: Gerek Doğu dönemt olmadığı için ramlannın düzenlenmesi ve girenleri kovuşturmak. Bu Avrupa'dabl, gerek Sovı önce yapılan sınavda sınav takvlmlerinin sıgdırıl amaçla sözü edilen metro isyetler Birllğrndekl înhaklannı kullanan ög masının çözümsüz sorunlartasyonunun bulunduğu hatsan Haklan hareketi. 1lere, ikinci bir sınav la karşı karşıya olduğunu tâ sefer yapan trenler sık sık 1970lerin yumuşama po .ı tanımama gorUşünde. vurguluyorlar. kontrol ediliyor. Gözetim litikasına bağhydı. Bu XİŞKİ ÇALIŞAN ÖĞEENCİLER grubu kaçak işçılen de izlıhareketler son yıllarda Çalışan oğrencilerin duru rçeve yönetmellgin yoyor esnaf denetim dalresıyDevlet Güvenlik Servisanmasında İkinci önem mu açıklığa kavusmus değil. le birlikte baskınlara katılılerinln baskısıyla zayıfrgaşa. gdnderilen yö Genellıkle çalışan öğrenciyor esnaf denetim dairesıylamıştır. Yumuşama poli teLLk metnl İle YÖK Baş ler için devam zorunluluğuşılenn barındıtı yerlerla iltikasına eskl bakış tarzı Dogramacı'ıun açık nun kaldınlması, daba çok, gili bilgıler topluyor, belirli n m tükenmesiyle de in5indaki çelişklden kay öğrencileri sınıflara sığdıralokalleri gözaltmda buiundu san haklan bareketleri uuyor. YÖK Başkanı mama sorunu açısından bir ruyor. gtlç kaybettL 4ar sonunda başarısız ferahlama aracı olarak göa öğrenciler lçln bu yü, rülüyor ve olumlu karşılanıtn hakkına bakılmaksı yor. Ancak çalışan öğrenci(Bastarafı 12. Sayfada) nasıl belirleneceğl ve (Bsştarafj 12. Sayfada) )ir kereye özgü olmak nin yasammı anlatan plveste yer 1968 yılında Çekoslovak » yeniden devam bak hele uygulamaü dersler ile alacagını soruyor. Dergi, ay olmayanlann. yönetimi ile Sovyet KoLtundığım açıklarken, uygulamah nca, kendlsı için düzenlenen bu oğrencilerin uygulamalımünist Partisi arasında irsitelere gönderilen yö sergide sekız bakanın bulungergmlik doğunca, Merlelik metni aksine yo lara devamı açısından nasıl rnasını da, «hiçbir zaman rea hez Komıtesı üyesi olaprogramlanacağı bllınemiı gerektlriyor. Bu nemi förö$ün «Aİıi oLmayacarah Uotkova'ya giden i de bu metne baglı ol yor. gnn» dıyen Aragon'un düşunMlynar, ifgali önlemeye ırını blldlren birçok cesıne ters duştügUnU iddıa Çalıştı Ancak başaramaediyor. îrsite ve fakülte yöned*. Mlynar Moskova'da devam hakkı sona <Baştarafı 12. Sayfada) iken işgal gerçekleştı. Dinovuna eUdn bir tuçimde öğrenciler İçin, yönetMlynar işgalden sonra Elde bir plan olmadan do; değişikligl olmazsa, yansıtmafe, Merkez Komitesi ve Poçab»lanna laşumayacak kadar buyuk o'lar sonunda üniversiHtbüro üyellğini uzun sulan bır alanda düzenlenen ı atılma sonucunun do r« koruyamadı 1970 yıcak bilgileri kamuoyun» aktarbayramın yığınsal olmasına |ını bildiriyorlar. roak. lında görevden alındı. dikkat ediliyor. Bu nedenle, »MtSVONLAB Uloslararası konularda Daha sonrahi yıllarda ne ararsan var. Spor, sarla, tRARSIZ TttrUye*nuı menfaatleri doğrul tartıçma, eglence, sergi ve muhalefet yapmaya çalıtuaonda aydınlatma (aaliyetlerçeve yönetmeliği yohattâ «bes ab« yirmibeç» veşan Mlynar. 197tde başrinde bulunmak. amada bir diğer Karya «bnl karayı, al parayı» kalanyla bırhktg «Char TftrWye"yl yortdışında ve dnsinden şaru oyunlan büe. bu yönetmeliğe göre ta 77» hareketinl kurdu. Tilrkiye'de bulunan yabanalaAynca, yaklaşık vuze yakm ıüzdeki ders yılında uy Aynı yıl kendısine yönera tanıtmak. ülke, Komünist Parüleri ile ıacak üniversiteler ve len baskılar ntdenıyle ça Dış kamnoyunda Turkiye bayramda temsil ediliyor. Iteler yönetmeliklerini reyl Avusturya'ya kaçaieyhine oluşturulmak istenen Sözkonusu ülkelere aynlan layan komlsyonlann makta buldu. Mlynar'm olumsuı görüutülerin ra.ny\pın pavyonlarda o ülkelerin «ulıklarında görülüyor. kuntculan arasında yer d« karşılanması için gerekli ay lusal yemeklerlni» tatma oladınlatma ve tanıtma önlemlerl;1 sistemln algılanmaaldığı Charta 77, bir binagı da var. nl 'M'T'^t' ı dahi farklılıklar var. reysel öıgürlukler btldi Türkiye'nio ynrt (üçmdaki ;str şeklinde yapılacak rirt. Diğer Doğu Avrupa TttrkJerle bağlaatıaınııı sürdüülhelerinden de bu biU erin devamı sonunda rflimesi üe Ugüi bedef ve stra (Baçtarau 12. Sayfada) diriyi imzalayanlar çıhto. cılenecek sınavların tejinln hazırlıkl»ruu yspmak, rnln tarafından tesUttne ve öff aneah bildiri yalnız Çeramlanması örneğin IstekniUerini beUrlemek ve sorenci ders programınm bnna koalovahya'da bır hareal Üniversitesi'nde yıla nuçlarını değerlendirmek. göre düzenlenmesîne, te«t yaratabildi. Mlynar'tstanbul Teknik Üni Devlet çapında aydmlate) Meslek yflkaek oknla mem sözeuluğunu yapUğı tna ve tanıtma taaiiyetlerini tesinde yarı yıla göre nmlartndan yüıde 10'mmn bahareket, temelde ÇekosyönleDdinnek ve bn husustaki ıyor. Yıla göre yapılan şan ortalamalan tan notnn lovahya'da batın özgurkoordinasyotın sağlamak.» en az yfiıde 701 obnak kayrhy•amlamada güz döneml luğunü. Komünist Parti'Devlet Tanıtma Teşkılatı, la mealekleri İle UfUl bir dal'i olabilecek. 15 gUn ara «Tanıtma Vttkseb Koordlnasnin resmi göruşlerine karda Uaans dBzeyindeki bir B|ı«nav koşulu asgari süre yon Kıırnlu». «Başhakanlık Ta fı çıkanlara baskı uyguUm programına kaydolabfleeek ıbilecek Yan yıla gömtn» Mttsteşarbtı* ve «Aydnj lertne ve bu riMlere gerelrtilamaktan vazgeçilmesini tpılan programlamada latma ve Tanıtma Koordtnasğinde Ünivenitelerce Aıe] faıtive halkm yönetime kaersin bltlmi İle şubat ve yon KomltPsi» adh binmler kal progTamlaTi oy(iuamnas> tılmasıru savunuyor. den olusrrak. anda sınav dönemleri na karar verildlj» dim. HaUn d» çdkfmahtaym. 20. temmuz. 19S&den 20 temmuz 1960'a kadar da askerllh yaptvn. 1 Şimdi askerüğimi barçlanırsam v« pesin ödersem sigortahhk başlangıcım athere gittiğim 1958 ytfc olarak mı kabul ediUr? 2 Kabul edilmezse ne zaman emekli olurum? (1938 doğumiuyum) Y. BALABAN FETHİYE YANIT: l Yasa askerlik borçlanmalan için »Borçlandunlan sürenin harşüığı olan gun sayısı, sigortahrun pnm ödeme süretine katıür. Bu hanuna göre tesbit edilen sigortalılığın baslangıç tarir hınden önceki süreler için borçlandınlma haünde. sigortahUğın baslangıç tarihi. bcrçlandınlan gün sayısı kadar gerıye götürulür* demektedir. Bu durumda sizin sigortahlık başlangıcınız askere gittiginiz 1958 yıb olarak sayılmayacak, BAĞKUR'a prim ödemeye başladığınız ekim 1972'den 2 yıl geriye gıderek ekim 1970 olarak sayüacaktır. Emin Cemayel yayınladıklan bildirilerde, Topluluğun «katliamdan de rin bir şok ve tiksinti» duyduklannı bildirdiler. tTALTAN tŞÇİLERt ttalysn havaalanlannda görevli ışçıler, geçtıfımız hafta sonunda Beyrut'taki mülteci kajnplanna Filistinli sivil nalka karşı gırişilen soykınnıını protesto için 8 gün süreyle tsraılle, İtaJya arasında hava ulaşınunı engelleveceklerini acıkladılar. Uç büyuk işçi sendıkaları fecerasyonunun aldığı karara gore, Italyan (AUtalia) ve ftsrail (El "> havayolaıma alt tsraü'e gidecek va da tsrail'den geleceS uçaklara hizmet verilmeyecek. Katliam aleyhinde Yunanistan ve Fransa'da gösteriler yapıldı. Yunan Senriikalar Konfederasyonu'nun Atina'da desteklediği gösteride «İsraiUUere öliim. «artık soyknim olmasın» pankartlanvla yürüyerek ABD ve İ«rafl aleyhinde sloganlar bağırdılar. Bu arada. ABD Başkanı Reagan TV'de yaptığı bir konuşmayla îsrail'e «bataklığa giderek eömüldüfeu» uyansında bulunarak, Çok Uluslu Kuvvet'e katılacak Amerikan denlz piyadelerlnin Beyrut'a tekrar gonderilmesine karar verdiğini açıkladı. Amerikan denlz p1yadelerinin Beyrufa yann varması beklentyor. Reagan, bu karanna ek olarak Philip Habib'e de tekrar LObnan'a gitmesi talimatını ver diğini ve Habib'ın bolgeden derhal dönerek kendisine rapor vereceğinl bildirdl. Faris muhabırımiz Sinan Fişek'in bildirdiğine eöre. Fransa Cumhurbaşkanı Francoıs Mitterrand pazartesi eecesiTür. kive saatiyle 24'e dofru Pransa'nın üç televizvon kanalı ve dört devlet radyosunca caniı yaymlanan bir konusmavla Lüb nan'a yeniden asker «öndereceiini açıkladı. Sözlerine, «Saçsnz FOisttnlllerin, insanlığm vicdamnı altfiırt eden katliamı, Lübnan'ı <*nldeo kana bnlnyor» diye baçyan Mitterrand, bu karann, «Lâbnan hükümetirrfn inteiine ve her yerden. örelllkle de Arap dünvasından rr'en çajbn* lar*» uvularak ahndı£ını söyledi. Fransa'da bir devlet başkanımn radyo ve TV yoluvla olaftan yaymlan keaerek nalka seslenmesi olagandışı bir olay. Bunun benzeri önceden yalnız bir kez, 30 Mavıs 1968'de meydana gelmis. zamanın Cum hurbaşkanı Charles d* Gaulle 1968 işçi . ögrenci avaklanması sırasında beklenmedik bır radvo konuşması yaoarak Mıllet Meclısıni feshettifeini ve Baş bakanı Georses Pomnidou'ıa değiştirmeyeceğini acıklamıçtıîtalya'nın da Çok üluslu Kuvvet'e katılacağım açıklamasıyla gorev süresini zamanından önce bitiren ve bu nedenle Batı Beyrut'taki katliama yol açmakla suçlanan Çok üluslu Kuvvet. Batı Beyrut'ta yanndan itibaren görev yapmaya başlayacak. îsraü hükümetlnln Çok Uluslu Kuvvet'in Lübnan'a gelmesine karşı çıkmayacağı Tel Aviv'de bildlrildl. BM Genel Sekretert Peres De Cuellar, Güney Lübnandakl BM Banş Gücü'nden 2000 kişilik bir kuvvetin Batı Beyrufa kaydınlablleceğini söyledi. Tahvİl (Bastarafı 1. Sayfada) Çukurova Holding'in bir jretkilisınden alınan bilgiye gore sorunun çözümü için üzerinde aylık faiz kuponu bulunan yeni tahvil bastırmaktan başka geçerli yol bulamayan dört büyük holding KOÇ, SABANCI, ÇIÎKUROVA ve ANADOLU ENDÜSTRt tarafından bas tırılan tahviller blriki gün önce ilkili holdinglere ulaştı. Ancak eski tahvillerı ay hk faiz kuponlu yenileriyle değistirirken aynı numarah tahvilleri bulup eşleştırme gibı zorluklar bulunduğundan her holdingin bu konuyla ilgili olarak bir bü ro kurması ya da bankalarmdan blrinin belll bir şubesini bu işle görevlendirme si gerekiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının da bir kaç hafta alabileceği ve ekim ortasından ltibaren tah villerln değiştirilerek aylık faize bağlanmasınm mümkün olabileceği belirtlliyor. Tahvillerin aylık faize bağ lanmasındaki bu gecikmenin tahvlj sahipleri açısından bir faiz kaybına yol açmayacağı. haziran sx>nundan itibaren lehlerine işleyen faizlenn de odeneceği llgiillerce ifade ediliyor. Bu durumda tahvil sahipleri ge clkme nedeniyle yalnızca falzln faizinden yoksun ka lacaklar. Konuyla ilgili olarak TJB\ ajansına bir açıklama yapan Kastelli 12 nolu Menkul Kıymetler Kurulu Ankara temsilcisl Şevket Demirel, tahvil kuponlan nok san olmayan tahvil sahiple rinin 15 eklmden ltibaren ilgili bankalara doğrudan başvurabileceklerinl söyledi. ÖZETLS. ^ Geçtiğuniz hafta bir trafik kazası sonunda ölen Monaco prensesi Krace Kelly için Mcnaco'nun îstanbul Konsolosluğu'nda bir defter açıldı. Konsolosluğu ilk gün Vali Nevzat Ayaz Monaco Fahri Başkonsolosumuz Turan Çakım ile çeşitlı ulkelerın konsoloslan zıyaret ettiler. Grace Kelly için defter açıldı £ Akbank, 5 üst yaya geçidi yaptıracak Akbank'm Sırkeci, Kabataş, Kızütoprak. Karaköy va Harbıye'de 5 ust yaya geçidi yaptıracağı acıklandı. Akbank Genel Müdurü Hamit Belli konu ile ilgili anlaşmanın Îstanbul Beledlyesi ile yapüdığuıı ve Sirkeci üst yaya geçidinm temelinin yakmda atılacağmı, diğer geçitlerin yapım çahşmalarma da en kısa zamanda başlanacağı bildirildl. ^ Macar Turizm Bakan yardımıcısı İstanbul'da Türkiye'de bulunan Macaristan Kültür ve Turizm Bakanı yarduncısı Rıtkai Ferenç Ankara'daki temaslannı tamamladıktan sonra dun öğleden sonra Istanbul'a geldl Prof. Doğramacı'ya ABDdeki Aldıkaçtı (Bastararı l. Sayfada) «Bn ««refU «rflrevt Danı^ma Mecllsl Genel Koruln veniden bize lâyık eöriine. kahnl eder, millftc bizmetimlze devam ederiz.» Anayasa Tasarısı'nın birınci Fönısmelerinin tamamlanma. smdan sonra. komısvonun, tasarınm Genel Kurul'da aldığı şetfl Ü7erinde tatilden de vararlanarak, üc etin süre üe bir degsrtendirme vaptıftnı anlatan Aldıkaçtı, sövle de<ram etti: «Anavasa mfizskerelerl ta> tnamlandıktan sonra Genel Kuml'da Mr konusros vaparak. taaan ile lleiH tentritlpri. cercevede b!r t«W totscajrtın. namsma Meclist'nde kabu! edilecek Anayasa'nm milH ihtlyaçlara cevso verecek nitelikte Tflrk milletine Uvrtc Wr Anavasa olacafnn etninim.» Çekoslovakya Yüksek öğretimde Berlin'de YÖK (Bastarafı 1. Sayfada) YÖK'ten yapılan açıklamaya göre. dört yıl olan yük sek öğretim kurumlarında 6 yılını doldurmuş öğrenciler, ek bütünleme sınavlan n a giremeyecekler. YÖK'ün ek bütünleme sınavlannın uygulanmasma iîışkin açüdaması aynen $Zy İe: 1 Sınava kimler girebillr? a) Fakültede okumakta olan ve kanunla verilen toplam süresini (dört yılhk fakültede altı yıh aşmamış) dtldurmamış tüm oğrencı'er başansız olduklan tüm ders lerin acılan smavuıa gu^rler. Ek bütünleme sınavların» gumek için ara sınav, ara değerlendirae (vize) aranan fakültelerde ara sınav, ara degerlendirme (vize) sonuçlanna bakılmaz. b) 1981 1982 öğretim yılında bahar ve güz sömesTS sı bütünleme sınav sonuçlanna göre, üniversite üe ılişkisi kesümiş olanlar, bu ek bütünleme sınavlanndan yukandakiler gibi yararlamrlar. ancak bu sınavda başerı sız olursa başka sınav hakkı doğmaz ve üniversite ne ilişkileri kesilir. 2 Sın&va, kimler a) 1981 . 1982 öğretim ?;bndan önce heme surette olursa olsun eğitim kurumlan ile ilişkisi kesüenlen (diğer bir deyimle geçici 13 madde dışında kalanlar). b) 1981 . 1982 öğretim yılından önce (diğer bir deyıra İe kanunun nesrinden öncel bahar ve güz sömestre s> navına kadar olan devrede ilişkisi kesüenlen cl Kayıt yenileme rsr.ıgram yapmama gibi nedealer İe ilişkisi kesihraler, d) Disipün cezası nedeniyle ilişkisi kesüenlen e) Bır derse devam zorun luluğu varsa o derse viya pratiğe devam sınınnı aş.\nlar söz konusu dersin sınavı na giremezler. 9 Ek bütünleme «mavım basaramayanlar. a) Ek bütünleme sınavmı başaramayan öğrenciler b&sansız olduklan dersi tikrarlamak zorundadırlar. b) Laburatuvar. klinik. atölye gibi uygulama çahsma l a n gerektinneyen dersler için 1882 .1983 öğretim yılın da açık öğretim düzeni sürdürülebiür Adlİye (Bastantı ı. Sayfada) ellisi oranında tazminat verilmesini öngören kanun teklıüni reddetU. Samsun Uyesi Şener Akyol ve 80 arkadası tarafından verilen kanun teklifl önce esas komisyon olan Adalet Komisyonu*nda ele alındı. Adalet Komisyonu tekun olumlu karsıladı. ancak, adliye personeline eece, suçüstü nöbetl, tatıl veya bayram günleri nöbet tutmalan ned*v nlyle aynca, ödeme yapüamayacağı görUşünu varm. Teklifl daha sonra taceleyen BütçePlan Komisyonu isa, <tkannı personel rejtnılnln bir bLtön balmde ffdcden ceolruerek, öUcemiaİD ekODOmilc ve sosyal çartlanna nvgnn Mr aekilde yeniden banrlanması çahfmalannıa rârdörüldüiü bir nrada, bası knrnmlarda çalışanlara yeni ayncalık tanmmasınm, yapılan çalısmalan ği» görüeüne vararak teklifl kabul etmedi. Mlynar Paris'ter Devlet Sigara (Baştaraö L Sayfada) yasyon yaydığını söyledl. cSlgara. tçmek pstko lojlktir» diyen Brdenen, Maltepe sigaralannın ü zerinde bir süre önce yer alan «dikkat s a j bğıni7a zararbdır» y a a sının kaldırümasım kınadı ve bu yazının tüm sigara çeşltlerinde yer almasını istedL Slgaranın seks gücünü azalttıjuıı. hamlle kadınlann kullanması sonucunda, çocuklann yuzde 65 oranında sakatlık tehllkesiyle karsı karsıya kaldığuu kay deden Erdenen. ocak ayında açacaklan «siga rasu bir gün» k&mpan yası sırasında bir gOnde 600 mllyon Uralık ta sarruf sağlanacağını ileri sürdü. Fakültelerden (Baftaran L Sayfada) «Atatürkttn de beniuuediğl Xürk mlUiretçUiti> tanunının kontümasmı istediler. Komisyon Bayifnni prof. Orhan Aidıkaçtı Atatürk milUyetçiligl ile TUrk mUliyetçüigi arasinâa hiç bir fark bulunmadıgını belırterek önergeye katılmadıklannı söyledi. Ayanofln ve arka. daslan oylamanın ad okunaraK yapılmasını onerdıler. Zaman kaybına yol açacagı gerekçesıy İe bu dnen de reddedıldı ve açık oylama, kupalann sıralar arasında dolastırılması suretıyle yapüdı. Açık oylamaya katılan 132 üyeden 100 uye red. 28 uye kabul 4 üye de çekimser oy verdıler. Ctoerge reddedüırken, Başlangıç bolümü tasandakı bl çınuyle oylanarak kabul edüdı. AYAKTA ALK1ŞLANDI Devletin «Şekli CombuıiyeU oldugu hükmünü ıçeren bınncı madde ayakta alkışlarla kabul edüdi. Cumhunyetin temel ilkeleri başlıklı 2. madde üzennde Bekir Tunay ve arkadaşl3iı ile Mehmet Pamak ve arkadaşlan ıkı ayn önerge verdiler. Betdr Tunay ve arkadaşlannın dnergesınde Cumhunyetin temel ükeleri arasında «Sosyal Adalet ve inkilapcı» sozcüklerinın eklenmesi istendı. Soz alan Tunay, Atatürk ilkelennın Anayasa'ya konulmaması Iıalınde Anayasa'nın «ruhsuz» çıkacağını savunarak «Atatürk Anıt kabir'den çıkacak yumruğunu vuracaktır» dedı. Komisyon Baş kanı Aldıkaçtı, dnergenin kendı metinlerinden pek farklı olmadıgmı bıldırerek AtatürkçülUgun Anayasa'nın ruhunda bu lundugunu söyledi. Aldıkaçtı «Atatürk sosyal adalet karramı nı îfiiiiiMiınaıttiytîr» dedı. önerge açık oya sunuldu 140 Uyenın kaüldığı açık oylamada 44 kabul 92 red, 4 çekimser oy çıkar&k önerge reddedıldı. PAMAK ÖNERGESİNt GERİ ALDI Mehmet Pamak maddede yer alan «Atatürk mıllıyetçılığine:> tanımı yerine «Atatürk'ün de be nimsediği Türk milliyetçiliğine» cümlesinın konulmasını ıstedı. Pamak, Tunay'ın önergesının reddedıimesı uzerine önergesinı gen aidı. 2. madde tasandakı bıçumyle oylanarak kabul edıldt Genel kurul da daha sonra 3, 4, 5 ve 6 maddeler aynen kabul edüdi. Yasama yetkisi başlıgını tasıyan 7. madde uzennde Abdülbatd Çebeci bir önerge ^•ererek Cumhurbaşkanma kanun hükmunde kararname çıkarma yetkisi tanmmamasın! istedi. Açık oya sunulan bu önerge, 37 kabul 102 red oyu üe reddedildi. Genel kurulda tasarmın 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 ve 16. mad. deleri aynen kabul edüdi. «Kişinin dokumıünazlığı maddi vc manevi varuğı başlıklı 17. mad de uzennde Fikri Devrünseı ve arkadaşlan verdıkleri önergede, mettnde geçen «öldürme fiilleri» yerine ölüm halleri» sözcüklerinin konulmasmm önerdiler. Bu önerge de 39 kabul oyuna karsuık 93 oyla reddedildi. 18, 19, 20, 21. 22, 23 maddelerde aynen kabuı edildı. Tasannm Din ve vicdan hürriyeti» başlıklı 24. maddesıne Uıskin Kaznn öttflrk ve arkadaslarmca verilen bır Önergedî> •i n ve ahlak öğretunınm '< ilk ve orta öğretim kurumlannda zorunlu olmaması ıstendi. Prof. Aldıkaçtı, bu onergeye kaUlmadıklanm açıkladı. önerge 61 kabul oyuna karşı 67 oyla reddedildi. 25. ve 26. maddeler kabul edilırken, BiUm ve sanat hürri yeti başlıklı 27. madde üzerinde Fevd Uyguner ve arkadaşlannm verdikleri önerge reddedilerek madde aynen benim sendi. AtLENtN KORÜNMASI Genel Kurul'da 40. madde tasandakı blçımıyle kabul edılirken, aüenın korunraası baslıklı 41. madde üzennde ıki değısikuk önergesı verUdı. Nermin öıtoş, komlsyonun katılmadıgı onergesını geri aldı. Türe Tunçbay, maddaain ikıncı fıkrasına. aıle planlamasının konulmasını istedi. Komısyonun Vafr]riigı bu önerge 76 kabul oyuna karşılık, 43 oyla red dedUdi. 41. madde tasarıdaki blçimiyle kabul edüdi. Eğitim ve Bğretim hakkı ve ödevı başlıklı 42. madde üzerin de 9 değişikUk önergesl verildı. Bu onergelerden ıkısi sahıplerince geri alındı. Altı önerge ise reddedildi. Nihat Kubilay'm, maddenin üçüncü fıkrasına Atatürk inkılaplan ibareainin eklenmesıne ilişkin önergesine komisyon katıidı ve bu önerge kabul edılerek, üçüncü fıkraya «Atatürk lnküaplan» ibaresı eklendi. 43. madde ve 44. maddeler de tasandakı bîçiıniyto oylanarak kabul edıldi. Toprak mülkiyeti baslıgıoı ta şıysn 45. madde üzerinde Ayhân Fmt ve arkadaşlarınca ve rilen önerge reddedilerek, mad de tasandaki biçimiyle benlmsendi. DM'DE BASIN Tanmın ve tarımla ugrasaaların korunması başuklı 46. madde üzerinde Mahmut Akkı* faç ve arkadaşlamun önergesinl Komisyon Genel Kurul'un takdınne bıraktı. önerge, açık oylamada kabul edildı ve maddenın başlıgı, «Tarun, Hayvan» cüık ve bu ürctim daUarmda çauşanlann korunmasu başlığını aldı. Aynca, maddenin üçüncü satmndakı, «Tanmla oğraşanlar» ibaresi «Tarun ve Hayvancüık ile uğraşanlar» biçıminde düzenlendı ve maddebu değişikliklerle kabul edıldi. 47. madde aynen benımsenirken, 48. madde uzennde Imren Ayknt ve arkadaşlannın Ko mısyonun katılmadığı önergele» n reddedildi. Madde tasandaki biçimiyle benimsendi. 49. ve 50. maddeler aynen ka« bul edilırken, çalışma hakkı ve odevı başlıklı 51. madde uze nnde tmren Aykut ve arkadaşlannca verılen önerge reddedıldı. Maddenin üçüncü satınnda geçen «yaşam düıeyi» ibaresi «hayat seviyesi» bıçiminde duzenlenerek madde tasarıdaki gi bı kabul edıldi. Çalışma şartlan ve dınlenme hakkı başlığını taşıyan 52. mad de üzerinde Mustafa Alpdündar ve arkadaşlannın önergesıns komisyon katıidı. önerge, tatil, yülık izin haklan ve sartlanmn kanunla duzenleneceğina ilışkın madde hukmunun başma «ücretu» kelımesı eKiendı. Madde bu degışıklikle kabul edıldi. SENDIKAL FAALJYET Genel Kurul'da 53. madde aynen kabul edılırken, «Sendıkal Faaliyet başlıklı 54. madde uzennde ıkı degışıklık önergesi vorıldı. Ayhan Fırat ve arkadaşlan senciita üyelerinın aidatlannı doğrudan doğruya sendıkaya vermelenne ilışkın hıikmun maddeden çıkanlmasını ıstedıler. Komisyon sözcüsu Şener Akyol, Anayasayla icteolojık davranışların her türlü nııkıo organızmada olanaksız hale getınldığıni belırterek; «Biı; bu duzenlemeyi eetirirken, sendikalan doğrudan doğruyaişçınin hızmeüne çekmeye çaba gosterdik. biz CheckOff'a kar. şıyu ama, bu işçıve karşı o W mak anlamma gelmez, altuıı çizerek sojlüyürum biz işçiden yanayız» dedı. Komısyon'un kaulmaâıgı bu önerge de reddedılerek 54. madde tasandaki bıçımıyle kabul edildı. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Toplu lş Sözleşmesi Hakb başlıklı 55. madde üzerinde Tulay Öney ve arkadaşlan ile Meh met Haydar ve arkadaşlannın verdikleri iki ayn ooergeye Ko misjon katılnıayınca önergeler sahıplerınce geri alındı. 55. madde de tasandaki biçimiyle kabul edıldı. GREV VE LOKAVT Grev ve Lokavt Haklan başlıgını taşıyan 56. madde üzerinde Mehmet Haydar ve arkadaşlannın Komısyon'un katümadığı önergelerı reddedıldı ve mad de tasarıdaki bıçmuyie kabul edildı. Kuçük işyerlennde grev, lokavt yasağı başlıkü 57. madde uzennde Mehmet Haydar ve arkadaşlannın önergelerine Komisyon katümadı, bu önergede reddedüırken madde casarıdaki biçimiyle benimsendi. Daha sonra 55., 59., 60. ve 61. maddeler aynen kabul edüdl ÇEVRENIN KORUNMASI Çevrenin Korunması başlığını taşıyan 62. madde üzerinde Tü. re Tunçbay ile Recai Batunlp v e arkadaşlan iki ayn önerga verdıler bu arada Anayasa Komısyonu da maddeye iliskın bir başka onerga vertnce Tunçbay ve Baturalp önergelerini ge n aldılar. Komisyon^^n önerge si kabul edüerek. maddeye devletin agaçlandırmayı teşvlk edici onlemleri de alacagı ibaresi eklendi. Madde bu değışikhkle Genel Kurul'da kabul edildi. 63., 64. v e 65. maddeler ise tasandaki biçimiyle oylaaaıak. benimsendi. SOSYAL GÜVENLİK Sosjal Güvenlik Hakkı baslık 3ı 66. madde üzennde Mustafa Alpdündar ve arkadaşlan bir önerge vererek işsizUk sigorta» sının maddeye eklemnesmi ve devletin sosyal güvenlik kuruluşlannı birleştlnci önlemlerini almasma iUşkin hükmün raaddeye konulmasmı dnerdiler. Komisyon'un katümadığı bu önerge sahıplerince geri alınarak madde tasandaki biçimiy İe kabul edüdi. Daha sonra 67., 68., 69., 70. ve 71. maddeler tasandaki biçimiy İe benimsendi. Tarih, Kültür ve Edebiyat Varlıklannm Korunmau basltğını taşıyan 72. madde Uzerinde Mazhar Haznedar ve arka. daslan bir önerge vererek mad denin son fıkrasının çıkartılarak yerine özel mulkiyete getirılecek, sınırlamalardan hak 6ahiplerinin uğrayacaklan î » rardan dolayı ödeme usul. lerinln yasayla duzenlenecogi hükmünün maddeye eklenıaesinl önerdiler. Komisyo'un katd madığı önerge reddedildi. Oylanan maddenin kabulünden sonra birleşım bugüne bırakıldt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog