Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 22 EYLUL 1982 AKŞAMm Son\511arı Hı&TOPUZ Eskİ Mustafa Ragıp: "60 yaşında cocuk,, Silah ticaretine adı karışmış ve çok büyük paralar kazanmış olan Servet Lütfü Tozan, gazetede Ragıp Beyi ziyaret ederdi. Rıza Tevfik: Bu solculuk nedir, Marksizm nedir, ben hiç bilmiyorum. Ragıp size sormamı söyledi. Bana kısaca bunları anlatır mısınız? Ragıp beyin 15 sayfalık yazısı 2 sayfaya iniyor 2Mnstafa Ragıp Esatlı Aktam'ın en renkii kişilerınden blriydi. 1930'lardan beri Akşam'da çaüşıyordu. Ga zetede Ikinci Meşrutiyet dö nemi ve İttihat Terakki lle llgili yazı dizileri yayınlanmışti. Bu döneme gençliginde tanık olmuş, sonra da gazeteci olarak olaylan çok yakmdan izlemişti. Ragıp bey canlı bir tarih gibiydL Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinden söz açılacak oldu mu heyecanlanır, hırçınlaşır, bir zamanlar kızdığı eski politikacılara yıllar öncekl düşmanlıgı lle en ateşll saldırılanm yapardı. Oysa bu kişiler dünyadan goçeli en az yirml yıl oluyordu. Ragıp beyin yalnız bu dönemi kapsayan korkunç bir belleği vardı. Bir sabab erken saatlerde. daha idare ve ilan memurları gelmeden ön ce gazeteye bir ölüm ilanı getirmişler. îlan yazı işlerlne gönderilmiş. Ragıp bey ilanı okuvunca. «ülmaz böy )e şey. Ayanda (Senatoda) höyle bir üye yoktu! Biz bu ilanı basamayız» demiş. İş büyümüş. ölenin allesine telefon etmlşler. Onlar da şaşırmış. Allenln büyuklerine sorup merhumun ter cümei halini araştırmışlar. Ragıp bey naklı çıkmış; ölen kişi Ayan üyesi değilmiş. Ragıp beyin Prens Sabahattin'e ve onun yaşamında önemli bir yerl olan Sat vet Lütfl Tozan'a bUyük bir düşkünlüğü vardı. Neden, bilinmez. Satvet Lütfl Tozan. tüm yaşamı büyük serüvenlerle geçmig. galiba uluslararası silah ticarettne adı karışmış ve çok büyük paralar kazanmış bir kişiydi. Zaman zaman Ragıp be yi görmek için gazeteye de geldiği olurdu. Ragıp bey. Satvet Lütfi'ye karşı son de rece saygılı davramrdL Bu saygı ve sevgi belkl de Ragıp beyin Satvet Lütflnin maceralı yaşamına hayranIıgından gellyordu. Her ne hal ise, ölçülü yaşamıyla Ragıp bey süphe yok ki Satvet Lütfi'nin 180 derece karşıtı olan bir kişiydi. Prens Sabahattin'in savunduğu «ademi merkeziyet ve teşebbüsü şahsi» düşüncelerlyle de Ragıp beyin uzaktan yakından bir llişkisi olduğunu sanmıyorum. can lçlnde gazeteye gelir ve herke&e bunları uzun uzun anlatmaya koyulurdu. Sonra çantasını açar, içinden notlarmı çıkartır. sayfalan birblrine kanştırır ve sinirlenirdl. O dönemde gazetenln iç sayfalan bir gün önceden bağlanır ve ertesi güne yalnız llk Ikl sayfa ka lırdı. Bütün güncel iç ve dış haberler o Ikl sayfaya sığdınlacagı İçin her sabah büyük güçlükle çekilirdi. Ragıp beyin yazılarının da iç sayfalara girmesl, hlç de ğilse blr gün önceden dizllip hazır olması istenlrdi. verdlğl bölümlerin hlçbirl gazeteye glrmezdi. Ertesi gün Ragıp bey gazeteyi görünce ateş püskürmeye baş lar. tansiyonu yirmidörde çıkardı. Hilâll bey de Ragıp beye yakalanmamak için ka çacak delik aradı. Ragıp beyle HilâU bey her gün sabahtan akşama kadar kavga ederler ama. yine de birbirlerini çok severlerdi. örnegin Hilâli bey Ragıp bey için her zaman. « Aman, bu çocuga birşey olacak diye çok korkuyonım» derdl. Hilâli beyin «çocuk» dedigi Ragıp bey altmışın üstündeydi herhalde. Biz bu «cocuk» sözüne çok gülerdlk. Ragıp bey Yazı îşleri Mü dürü Enis Tahsin Til'e de çok içerlerdl. Ünlü bir fıkra yazan olamamasmdan onu sonımlu tutuvordu. Enis bey hiç öyle fazla bir değeri olmayan kişileri elin den tutmuş. kendilerini PÜtun sahibi etmişti. Ama Ragıp beye hiçbir olanak tanımamıştı. İste Ragıp bey bunu affetmiyordu. Bunları anımsadıŞı zaman Enls beyin ne Selânikliligi kahyordu. ne de dlnsel kökenleri. Ama Enis beyle yüz yiize geldişl zaman son derece nazik oluyor ve kendisine karşı en ufak bir saygıs\zlik etmiyordu. DİSK, cağdas sendîkal kavram dısına cıkmadı Istanbul Haber Ser\isi DİSK davasında 17 eylül günü yapılan 50. oturumda sorgusu sürdurülen Kemal Nebioglu, işkence altında alındığını belirttiği polis ifadesini reddetü. *Ben polise ifade vermecüm, işkence altında alınan bu belgelen ifade olarak kabul etmıyarum* dedi. Duruşma yargıcı Çetm Güvener, Kemal Nebioğlunun sorgusunda, soruların sona erdiğini belirtti. Sonra 2.11. 1980 tarihli oolis ifadesinin okunmasını istedi. Kemal Nebioğlu. Ben polise ifa de verdim diyerek itirazda bulunduyia da yargıç ifaderun okunmasını istedi. Sâi konusu belgeler okunduktan sonra ns diyeceği sorulan Kemal Nebioğlu özetls sunlan söyledi: •Ben polise ifade vermedım. Gözümü bagtadılar, bir yere götürdüler. 7 gün, 7 gece işkence yaptdar. böyle bir ifadem yoktur. Beni 4 defa ifadeye götürdüler. Birincısinde ısiedikleri gibt vermediğim için düşünmemi söylediler (ıstedığimiz gibi ifade vermezsen uç satırlık bir tutanakla seni öldunirüz. Kaçarken öldü deriz) dediler. İsteiiikleri şekiide sonumun kötü olduğunu beUrttüerJkinci sefer ifadeye nötürdüler. doğru olanı söyledim, tekme ile yumruklamaya b?.?ladılar. İşker.ce yaotıtar, son defa sorguya çağırdıklarım, düşünmemi istediler. Üçüncü defa perçekleri anlatarak ifade verebileceğimi söyledim. Tekrar götürdüler. Dördüncü defa aldüar, dördüncü defasmda benim cevaplanmı değil omuzuma basan bir kişinin söylediklerini yazdılar. Söyledikle rirni yazmalannı istedim. Biz senden daha iyi biliriz dediler.' Duruşma yargıcı Çettn Güvener. aynntıya girmeden anlatması uyansmda bulundu. Bunun üzerine Nebioğlu. polis ifadesinin işkence altında almdığrına dair dilekçesi olduğunu bildirdi. Daha sonra Nebioğlu'na ait. 2 polis ifadesi okundu. Kemal Nebioğlu'nun buna ilişkin açıklaması tutanaga şöyle geçirildi: •Gözlerim bağU, okutulmadan. ne yazıldığını bilmeden işkence altında ahnmış ifadedir. Sadece imza için gözlerimdeki bant açılmıştır. Söylediklerimi yazmazsanız kabul etmem. demiştım, llk defa burada dinliyorum. îmzadan önce okunmadı, ne yazıldığını bilmeden imza ettim. Dinlediklerimden anlaşıldığına göre. kısmen doğru değildir...' Daha sonra 12.1.1982 tarlhll Askeri Savcılık ifadesi okundu. Kemal Nebioğlu, kendi iradesi ile alınan bu ifadeyi kabul ettiğini bildjrdi. Bunun uzeri. ne Çetin GMV*n*r. «J47 M2"den bahsetmişsin hangi dusünceleri kısıtUyor?» sorusunu yöneltti. Kemal Nebioğlu elas tiki ve muğlak maddeler olduğunu söyledi. 'Ben 20 yıldır siyasi görüşü belli kisiyim DİSK 13 14 yıldır Anayasa çer çevesinde çah.tan bir örgüt, biraz önce Nebioğlu, polisteki ifadesini reddetti ^ Mustafa EKMEKÇİ Tadmdan Yenmez ETE Tuncay, «Türkiye Curohuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması (1933 • 1931)» adlı yanıtında, «Serbest Cumhuriyet Fırkası», denemesine girişı işl?rken, bcîüme «Güdiimiü bir demokrasi deneyi» başlığıru koymuş. Parti'run kurulmasma yakın, Ismet Paşa. 17 Hazıran 1950'da şöyle der: (A. Us'un Anılan'ndan) « Gclecek intibahatta fseçimlerde) bir ıtmhalefet l>artlsi de gelecek. Memleketi normaı şekilde İdare içtn bu lazım. Bunu biz yapmazsak kimse yapamaı. Tecrübenıiz maziraiz var. Bizi münaka.yıva ımıtehammfl sörmüyorlar. Halbuki biz tanıamen bunun akstni düşünüvoruz. Ba memlekette söze. yazıya karşı fazla hassasjyet var. bu hal geriliğin alametidir. Nası] ki garp memİeketlerl raunakaşa ve mücadeleye alışmış ise biz de alışacaçız. Ancak şimdi fırka meselesinden bahsi raurafık btümam, daha bir buçnk sene var. Bir sene sonra göriişöilebiür. Fethi Bevle aramızda telakki farkı rardır. Onur. başka bir fırka başına peçmesinJ düşfindfik. Fakat bilmiyoruc kabul edrr mi? Çünkü ne de olsa bunda " bir risk vardıı.» Mete Tuncay. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nm kuruluş öyküsünü anlatırken şöyle diyor «... SCF resrnen 12 Ağostos 1930'da kurulranştur. Fethi Beyin Cnrahnrbaşkanrna mzdıçı mektnp 9, Crnnhurbaşkaıu'nın revabtysa 11 Aâıstos tarihlidjr. Konnnun dört gün önce, hasına sızdinlmasmdan da anlaşılıyor ki fırka işi resmi mekttıplardan evvel görüşülmfış ve kararlaştınlmıştır. Hatta bu tasanm iki ay öneesine bUe gitmektedir. 22 Temnraz 1930'da Paris Büyükelçilifi'nden IM ay. lığına izinli olarak İstanbul'a eelip. Boçaz'da dostn Necraeddin Molla (Kocataş) nm yalısma yerleşen Fethi Bey 23 Temmıre gecesi Yalo^a'ya Gazi'yi görmeve sittifeinde. ortak arkadaşlan (Rize Mebusu) (Fnat Buica kendisinl «Sana bir muhalif fırka teşkili teklif ohmacakttr. Sakm bu teklife kapılma... Sana yazık olur.» diye nyannıştır. Nitekim, blrfcaç akşam sonra, Gazi, Fethi Bey*e şn sözleri söylerri«tir: «Bugünkü manzaramız aşagı ytıkan bir diStature manzarasıöır. Halbuki ben Cumhuriyeri şahsi menfaatim için yapmadım. Hepimiz faniyiz. Ben öldükten sonra arkamda kaiaeak müessese. bir is*1hdat mtiessesesidir. Ben ise tnillete rairas olarak bir isMbdat müessesesi bırakmak ve tarihe o süretle geçmek lstemiyonım.» Serbest Cumhuriyet Pırkası deneyiml uzun sürmez. îsmet Paşa, Atatürk'Ûn demokrasiye olan tutkusnnu stlrdürmek istedi. Yaşamı, partiler arasında olduğu gibı, parti içinde de demokrasîyi yerieştirme çabalanyla geçti. Birkaç kez, «Serbest Fırİca'nın kapatılnus olmasmın blzün demokrasiye peçişimlzi peçiktlrdifinl» söyleyip ıçlni döktüğünü. Paşa'mn yakırında styasal yaçamlarmı sürdürmüş olanlar bilirler. M • Ragıp beyin yakın dostlarmdan biri de şalr ve filo?of Rıza Tevfik'ti. Rıza Tev fik sürgünden döndükt«n sonra galiba Kadıköy taraflarında bir yerde oturuyordu. üzun beyaz sakalıyla Tolstoy'u andıran blr görünüşü vard^. Sokaktan geçerken herkesln dikkatinl çekiyor ve Insanlar parmak la birbirlerine kendisinl gös teriyorlardı: «Işte eskl yüz elliliklerden Filozof Rıza Tevfik!» Rıza Tevfik ve sakalı Ama, Ragıp bey btr türlü tartışmalan özetleyip toparlayamazdı. Her konuşmanın onun İçin ayn bir öneml vardı. Hiçbirinden fedakârlık edemez ve yazılar uzadıkça uzardı. Hilâlt bey Bakırköy'de otururdu ve her akşam altı trenine yetişmek lsterdl. Onun İçin de Ragıp beyin başına dikillr. « Haydi Ragıp, kes şa haberL Çok urattm. Treni kaçıracagım» diye söylenmeye başlardı. Tabil Ragıp bey bu sözlere dell olur. başlardı bağırmaya. Ragıp beye birşeyler olacak diye hepimiz korkar dık. Ragıp bey onbes sayfa yazı bırakmışsa ertesi gün o yazı iki sayfaya indirilir ve onun özelükle çok önem A «Çok uzattın treni kaçıracağun» Ragıp bey biz muhabtr takımıyla konuştırken son derecede ilerici olur. baskalanyla konuşurken de Babıâli'nin en tutucu insanı kesillrdi. Sonunda Ragıp beyin ka! bl ve sinir düzeni bu heyecanlı yaşama dayanamadı: felc gibi birşey geldi kendlFine. Yatağa düştü. Konuşması hiç anlaşılmaz oldu. Nişantası'nda. Hacı Emin Efendi Sokağmda komşu gi biydik. Akşamlan gazeteden dönerken fırsat buldukca ugruyordum. Heyecandan aglamaya başhyordu. Ragıp beyi en son hasta yatağında bu çaresiz haliyle anımsıyorum. üzun bir hastalık döneminden sonra Ragıp bey günün birinde sessiz sedasız aramızdan aynlıp gittl. ölümünün Babıâli'de pek bir yankısı da olmadı. Çaâını biraz yitirmiş gibiydi. Galiba pek öyle ger cek dostlan da yoktu. İierici tutucu Raçıp Bey okunan polis ifadesine dayamlarak. sav cıhk ifadesi alınmadan tutuklandım. Bu yeterli bir cevap sanıyorum' dedi. Duruşma yargıcı 141 H2'ye karşt olmalan nedeninin daha acık, açıklanmasını istedi. Kebiogiu 141 142'nin TCK'nın öncelikle ı. maddesine aykın kaldığmı belirtti. Ozetle şöyle dedi: 'DİSK kuruldugundan beri, yasal çerçevede ve gerçelıten Anayasa'mn uygulanmasmı savunmasma ragmen. TİM ıfadelerine dayamlarak tutuklandık. Ve bu maddeler karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu da soz konusu maddelerin elas tiki ve muğlak olduğu gerçegini çıkarıyor. Anayasanuzın. sosvatizme acıfc olduğu. Anayasa Mahkemesi üe sabit olmasına rağmen, sosyalist olan kisiler. hatta obnayaniar hakkında bu maddelere dayzKilarak, dava açılabilmektedir. Insanlar, cilelen izdırap cekmektedir. Eğer ba maddeler olmamış olsa ben Marksist Leninist olmadığıma ve ülk» de böyle bir düzenin kurulmasma karşı olduğuma göre. bu inançta olduğum çerekcesi ile yasal düşüncelerimden do layı 2 vıldır tutuklu olarak karşmızda bıılunmazdım. Bu maddelerin verdiği korku. ktsılerin dusünceleri yasal olsa dahi inançlannı. savunmalanndan alıkoymaktadır.* YARIN: Vâ Nu... • VEFAT : Değerll büyügümüz. İETT mensuplanndan «Eski GS'lı Yonga Bekir) kaybettik. Cenazesi 23 eylül 1982 günü öğle namazını müteakip Bostancı Altıntepe camiinden alınarak. Altıntepe kabristanına de'nedılecektir. AtLESt ir ARUN'u £ Danışma Meclisi'nden ,^çen çeçici îraddeîerden banlan, eKîştirilere, yankılara yol açtı. Aylar önce «Conv bnriyet»te. Kasım'da yapılacak Anayasa oylamasında. bir ıkinci sanöık konulacağı, bu ««ndıkta da Cumhurbaşkan. lıgı seçiminin yapılacağı haber blamk yayınlanınışh. Bu habev ;.alan!anmâdı. Ancak. a ^ ı gün Cumhurbaşkanligı peçimi yapüa'iıayacaSı; onun öraeŞin !4 Kasım'da yapüabiîefeğı yorumur.u vapnn arkadaşlanmız oldu. tki sandıktan neden vazgeçildi? Bunu bazılan şöyle yorunv luyorlar Iki sandıktan çikaoak «vteT farkl] olursa, ba çeşitU yonjmlara yol açabllir .. Konunun Dar.i'imn Meclisl Anavasa Komisyonu"nu da aşan bir nitelik taşıdıgı. satır »ralarmda, belirtiliyor. Teoman Erel merak ediyor: Acaba Aldıkaçtı. Konsev'deM blr hazrrbjh aynen nıl getirdi. yoksa oradaM temel tercihlerl öfrendiktetı sonra öneın taşnan aynntilan kendl eğflimlerinl de aksettirecek şekiide mi kaleme aldı? Oarjşma Meclisi çaîıçmalannı yakından irieyenler. Konsey kanatlannda da benzeri çalı$malann hatta anmda 7spılaığım büirler. Danısma Meclisi"nde maddeler aeçer geçrcez, bir önıeğl o saat, Konsey Genel Sekreterliği"ne gider... Taröşmalann. önerilerin orada da yanküan olur. Şener Akyol, Anayasa"nın başlangıç bölümüne «Allah» sözcüğünü koyacaklannı söylediği «aman üst katlarda da. bu önertye kızanlar oldu. Bu ne biçim Işti? Din derslerinin zorunlu okutulmasının. Anayasaya konmasmın heman ardıcdan. «Tercnman»ın ha7irlattı»ı din dersleri kitaplannı okurlanna daynması, vine bazüannı dtistindOrmeye başlamıs olmalıydı! Halralnn ne olacaktı? 12 E>lül öncesi. simdi ktiDstilmıs siyasal partilerln, yöneticüenne srelmesi bekl?npn yasaklarla ileill hüktimler, gecirt maddeler arasmda yok. Ovsa ben, rttine <1egin; yenl cluçacpk nartilertn yönetiminde, eskı partililerin ücte birinden fazlasınnı bulunamayacağına ilişkin hükmün de yer alacağmı duymuştunı. Duyduklanm çıkmadı. Geçriğimiz hatta cuma günil. bir otöbüs dohısu ga7eteci Samsun'a, oradan Çarşamba"ya gittik. Çağıran Rahmi Menteşoglu adına basm danışraam Vedat Banoglu"ydj. Milli Savunma'dan, çeşitl! bakanlıklardan UÜmanlar da vardı. Çarşamba'da, Mentesoğlu kardeşlerin kurduklan üç yeni fabrikanın açıhşında bultmduk. Ünye'de Çamlıkta yemels yedat... MenteşoŞulları, bu yıl ynrtdıştna kurbaia bacs?ı, salyangoz satıp döviz pettrmişler. Çarsamba'da bu kez. erkek Rörn'ekieri fabrfkasıyla, findık kırma, bir de parke fabrikası açıldı. Başbakan Ulusu da. açılış törenine WT nıesaj göndersrek, MenteşoÇlu kardesleri kutladı. Anavasa'nm çeçici madde'eri, oiz Çarşamba'dayken geçU. Dönüste bazı arkadaşlar, sordular: : Anayasa'daH ba snurlamalardan sonra, bakaltm Rıza Tevfik. Ragıp beyi görmek için zaman zaman Akşam'a gelir ve hepimizle dostluk ederdi. Çok büyük sempatimiz vardı Rıza Tevfik'e. Şiirlerlnl ezbere biliyorduk. Kafası pırıl pırıl, nazik, sevecen ve nur yüzlü bir klşiydL Birgün bana, « Bakınız oğlum, dedl. Bu solculuk nedir, marksizm nedir, ben hlç bilmiyorum. Ragıp size sormamı söyledi. Bana kısaca bunları anlatır mısınız?> Kısaca ne anlatılır? Dllimin döndüğü kadar genel şeyler söyledlm. Çok ilginç buldu. < Bunları mutlaka okumak. ögrenmek lsterlm, dedi. Bana bu konuda bazı kitaplar tavsiye eder misiniz?> Neler önerdiglml unuttum ama. birkaç hafta sonra Rıza Tevfik gazeteye geldiği zaman yine beni gördü. < Çok istifade etttm. Çok llglnç şeyler okuyorum> dedi. Gazetedekl arkadaşlar, başta Şahap Balcıoğlu ve Sadettin Gökçepınar olmak üzere. « Yahn, adamı bu yastan sonra solcu yapacaksın. Bn kadar çektiü yetmiyormus gibi adamın başına yeniden iş açılacak» dediler.. Solculuk nedir, Marksizm nedir? Yargıcm yeterince acık olmadığını söylemesi üzerine de devamla şoyle dedi: 'Ben ülkenin sosyalist yönden fe(^ kınacağına inanıyorum. Anayasamız bu na cevaz veriyor. Ülhemiz, 150 ytldan beri kapitalizm yolu ile kalkınma savı ile bugüne geldi. 12 Eylül'e gelindi. Yasal düsünceler. içinde olduğu halde hap se girmeyi göze almasa insan, insansa bile bunu savunmaktan vazgeçebiliyor. Bunu söylemek istiyorum. İşte bu neden le bu maddelerin uygulanması sonucu, ulkeye hizmetler engellenmektedir. DİSK gerçekten çağdaş, sendikal kavramm dısına çıkmamıştır. 141 142!den yargılanıyoruz. Ben siyasi çaüşma içinde da oldum. sendikal çalışma içinde de oU dum. Ama hapse girmeyi göze almadan sosyalist düzende de Izalkmılabileceğini söylemek bir cesaret işi oluyor.' Yargıç. araya girerek. «bu madd« olmasa idi. işçi smıfı bilmi. yaygınlaştınlabilir, politik örgütlenmesini yapabilir miydi?» sorusunu yöneltti. Kemal Nebioğlu bugünkü yasalar içerisınde de sosyalist partinin yasak olmadığını belirterek, 'Ama elastikiyat içinde 141 142 öylesine uygulanıyor ki, sosyalist parti olmak cesaret istiyor. Bu madde olmasaydı herkes yerini ahrdu Ben yine sosyalist partide ohırdum,Yargıç Çetin Güvener'in «btı maddeler olmasa idi Komünist Parti hurulur muydu' sorusuna da, 'bu maddeler olmasa idi TKP kurulurdu DİSK'in bu konuya ilişkin kesin görüşü faatiyet ra porlanndd da belirtildiği üzere. kişi. zümre. sınıf diktatörlüğüne fearjtdır» yanıtını verdi. ÖLÜM İyi Insan (5oytoncEr 22 EYLUL 1932 HANIM TOŞUNER (Develioglu) 21 Eylül 1982 Salı günü aramızdan aynlmıştır. Mevla rahmet eyleye. AİLESt • Gazi Hz. Başkanlığında yapılan iki toplantı îlanen Tebliğat Bandırma Icra Memurluğundan Dosya No: 981/1910 BORÇLU İLYAS KÜKÇÜ Çanakkale ili Yenice ilçesi Asmalı Sokak No: 9 Zabireci. Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş., Banvit vekili Av. Ertan Şirin tarafından aleyhinize 16.3.1S81' tanzim ve 20.6.1931 vadeli 300.280 TL 8.5.1981 tanzim ve 10.8.1981 vadeli 249164.00 TL. ve 26.5.1981 tanzim ve 29.8.1981 vadeli 230.087.00 TL emre muharrer senetlere istinad propesto masraflan da dahil olmak üzere 781.436.00 TL'lik alacak için 24.11.1981 tarihinde icra takibine başlanılmış adınıza çıkanlan Ödeme emri ve senet suretleri adresinizde bulunamadığıcuzdan dolayı bila tebliğ iade edilmiş yaptınlan zabıta tahkikatı ile de adresiniz tesbit edilememiş bulunduğundan 7201 sayıh tebliğat K.'nu hükumlerine göre ödeme emrinin ilanen tebliğine ve kanuni müdeddetlere 20 gün ilave edilmesine karar verilmlştlr. Buna göre: Yukarda yazüı borç ve masraflan lşbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödemeniz takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değil ise (25) gün içinde Mercie şikayet etmeniz takip dayanağı senet altmdakl itnza size ait değil ise yine bu (25) gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe Ue İcra Dairesine bildlrmeniz aksi taktirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadı sayılacağı imzanm haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası ile mahkum edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hak kmda iürazınız varsa bunu sebeplerl ile birlikte (25) gün içinde tetklk merciine bir dilekçe Ue bildirerek merciiden itirazuı kabulüne dair bir karar getirmediginiz taktirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği taktirde (30) gün İçinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız bulunmazsamz hapisle tazyik olunacagınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezaUuıdınlacağınız İHTAR ve TEBLİĞ OLUNUR. (Basm: 21883) 0 y öyle fcir gazetecîlft yapacağız ki, tadından yenmez!! Ragıp bey dalgınlığı lle ün salmıştı. Bir gün gittlgi bir toplantıdan başkasınm paltosuyla döndüğünü birkaç gün sonra fark etti. Hemen sağa sola telefonlar edildi. oalto eeri eeldi. Rasıp bey kendi paltosuna kavuştu. Ragıp bey çok cıgara 1çer. cıgarasının birini söndürmeden ötekini yakardı. Her glrdiğl odada tablaların üzerinde cıgaralannı unuturdu. Hatta Cemal Nadir, Ragıp beyin. ağzında ve elinde birkaç cıgarayla bir karikatürünü yapmıştı. Ragıp bey çok çabuk slnirlenen bir insandı. Gazetede lstihbarat şefliginden başka bir görevl de Şehlr ve Belediye Meclisi toplantüaruıı lzlemekti. O yıllarda bu toplantılara gazetelerde Parlamento toplantıları gibi genlş yer aynludı. Ragıp bey bu toplantıları izledikten sonra heye. Ragıp Bey ve cıçarası Turk Dili Tetkik Cemiyeti önümüz deki 26 eylül pazartesi günü toplanacak olan büyük kurultay için hazırlık çalışmalarına devam etmektedir. Şimdiye kadar kaydolan azanuı yekunu hayll kabarmıstu*. Bu hususta dün Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteclleri kabul eden Cemiyet Umumi Katibi Ru şen Eşref Bev şu beyanatta bulunmus.tur : « Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kunıltayında cemiyet namına söz alacak zevatın evvelce tespit ve neşredilen programa göre hazırlamıs oldukları tezler ve hitabeler Cemiyetin hami Reisi Reisicumhur Hazretlerinin başkanlığında toplanan müteşebbis heyet azası tarafından evvelki günkü ve dünkü toplantılarda tetkik edilmeye baslandmıştu. Bu toplantıya Kazım Paşa'da iştirak etmiştir. Toplantılara bugün ve daha sonraki günlerde de devam edilecektir. Kurultaya aza olmak için müracaat eden muhterem yurttaşlann adedi dört yüzü gecmiştir. Kendilerine iki günden beri lazam gelen «aza kart^lan gönderiliyor. Azakay dı ancak 23 eylül akşamma kadar sürecektir. Alakadarlann bunu gözönüne alarak daha fazla geç kaîmamalarmı rica ederim. Aksl takdirde kendilerine ait kartlann gönderilmesine imkan kalmaz." eylül pazar gunune tesaduf etmektedir. Bu münasebetle o gün Fatih'teki Itfaiye müdüriyeti binasmda merasim yapılacağı gibi müdüriyet binasının yanında inşa edilen itfaiye müzesinin açılış töreni de yapılacak. davetlilere itfaiyenin on seneden beri geçirdiği geHşme safbalan hakkında izahat verilecektir. # Beyoğlu Kadıköy telefonu Beyoflu ve Kadıköy telefonlan bu gece saat ll'den itibaren otomatik oîa rak çalışmaya başîayacaktır. Kadıköy ve Beyoğlu santrallerine bağlı aboneler bu geceden itibaren merkezi çağır madan istedikleri abone ile görüşebileceklerdlr. Beyoğlu aboneleriyle görüşmek isteyenler evvela 4 rakamıru ve Kadıköy aboneleriyle görüşmek isteyenler de 6 rakamını çevirecekler ve bunu abonenin kendi numarası takip edecektir. Esasen son defa hazırlanan oto matik telefon rehberlerinde numaralar bu şekiide yazümıs bulunmaktadu. (günün ilanlan) # İstanbul ve Trakya şeker fabrikalan Alpullu şeker fabrikasıntn İstanbul depolannda kristal toz. sandıkta ve cuvalda kup şekerleri aşağıdaki fiyatlarla her isteyene bin kilodaa az oimamak üzere satıhr. Kristal toz, kilosu 36.75 çuvalda küp, kilosu 38.5 sandıkta küp, kilosu 39.5 kuruştur. Tas radan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masraf ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirllir. Telefon: 24470/79. • Sark'ın en büyük köprüsü İsmet Pasa önüraüzdekl hafta beraberinde Sıhhıye Vekili Refik Beyle Umum Jandarma Kumandanı olduğu halde şark vilayetlerinde seyahate çıkacak ,on beş gün sürecek bu müadet içinde Urfa Elazığ. Maraş. Malat ya, Gaziantep, Diyarbalnr vilayetlerini dolaşacak, Fırat üzerindeki tsmet Pasa köprüsunün açılış töreninde hazır bulunacaktır. Bu köprü 108 metre uzun luğunda. 30 metre yüksekliğlnde. tek kemerli ve betondandır. Başvekil Paşa bu perşembe su tet Wkatı için Ankara Valisi ile beraber Elma dafına gidecektir. • Eden • İtfaiyenin yıldönümü Itfaivenin ciheti askeriyeden Bslediyeye devrinin onuncu yıldönümü 28 Geçen sene yüksek bir muvaffakiyet kazanan Eden bugün, muhterem muşterilerine kapılannı tekrar açıyor, Pek şık ve müzeyyen salonlar Yüksek Amerikan bar. Beyoğlu Baker sırasında.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog