Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunvet 22 EYLÜL 1982 İETT'de 200 milyon liralık usulsüz ödeme yapıldığı saptandı ı Istanbul'un Anadolu, Beyoğlu, Bakırköy ve Beyant'ta 1980 yıkndaki ycraltı kablo ve boru döşetne işinde, yapıma fîrmaya fariadan 200 milyon ödendiği müiettiş raporlanyla ortaya çıktı. Haporda, ihaîe sonucu daha düşük fiyata verilmesi gerekeu işin zamlı üyat isteyen firmava Maliye'den görüş ahnmadan verüdiği beÜrtUdi. 'ANKARA (Cumhuriyet BU çekülyor. Raporda Ihaleyl rosu) îstanbul Belediye alan şlrkete venlen avans1 si. tETT Genel Müdürlüfeü ların da raukavele koşullan nün ihaleye çıkardıSı elek Ihtal edilerek bdendıgi kaytrik. havagazı. yeraltt fcab dedilîyor. lo ve boru dö^eme Işlnde ÎETT Başmüfettlşl Hasan '(tranşe). yapımcı îlrmaya Sancak. Mufettiş Halit Kut200 milyon Vlra dolaymda lu, Tekmk Müîetüş Erdal lazladan ve usulstlz ödeme Senlpınar ve Müfettiş Yaryapıldığı öne sürüldü. dımcılan Maksut Çatak ı\e ÎETT Genol Müdürlüğü' Kahan özdinç taraîından nün. Anadolu, Bakırköy ve hazırîanan ihaleye Uişkta Beyazıt bölgelerinde. 1980 «yolsnzluk» raporunda özetyılmda yaptırttığı elektrik le şöyle denlllyor: ve havagazı tranşe işlerinln «19*9 yılında. Baymdırhk toptam 286 milyon 498 bın Bakanhğt birirn fiyalları llraya ıhaleye çvkarıUiığı. an uıerinden tETT'nin Anadocak ıhalen\n keslf bedelinın lu. Beyoglu, Bakırkö» ve ve Bayındırlık Bakanhat bı Beyazıt holselerinde elekrim flyatlarının ortalama trik ve hava&azı Iranse iislyüzde 175 fazlası olan 49T nîn 149 milyon 26fi bin UCillyon liraya bir firmaya ve raya ihale ve çıkarümast karildiğl bellrüldi ÎETT mtt rarlastınlmıştır. Ancak cefettlşlerlnce ottaya çıkan şitli gecikmeler sonucu. Knlan yolsuzluk Iddiası tle H cumen 26 şubat 1980 larigiîl olarak hazırlanan 25 ka hinde itıale açılmasma kasım 1981 tarihll 2526 sayıh rar vermiş. ve 3 tnart 1980 raporda. Ihaleye glrmesi tarihinde Ihale açtlmıştır. lçin mektup yazılan 14 flr Önce 14i» milvon 266 bin limadan sadece 3'Unün tekllf raya açılan ihalenîn eecikmektubu verdlğı belirtiU raesi nedeniyle keşif hedeli yor ve Ihaleye glren üç fir 1980 yıb birira fivatlanna madan Ikisinin aynı kişile uygun olarak 286 milyon t e ait olmasına da dikkat 498 bin 925 liraya yükselttlmlştlr.» Raporda söz konusu Ihaleye katüan 3 îirmadan Aktaş Ue Ar Inşaat A.Ş.'nin Sabti Artam adh şahısa aıt olduğu, İhalenîn, bunlardan Ar tn§aat A.Ş.'ye verildlğt de bellrtüdlkten sonra şöyle devam edlUyot: «1980 yıUna alt tTanşe >şleri Bayındırlık Bakanlığı 19*9 blrim fiyatlanna «öre Anadolu için ytiıde 210, Beyoğlu için ytiıde 243, Bakırköy için yüzde 251 ve Beyazıt bolgresi için yütde İ55 lamlı olarak ilgili rirnıaya toplam 491 milyon Ura l>edelle ihale edilmiştlr. B»>lece 1609 sayıh Bayındırlık Ba kanhğı kuruluş yasasinın il g«l hükümleri ihlal edilerek, i t l T idaresinin milyon larca liralık xarara sokuldufcn saptanmıştır. Aynca söz konnsu firmaya çeşitli tarihlerde ödenen avansların da mukaTele koşullarına aykırı olarak ödendlfci belirlenmiştlrj» SORUMLULAB1N tMZALARl tETT Mütettlşlerlnce o r taya çıkanlan 200 mllyonluk ihale yolsuzlufuna Ulşkin raporda, söz konusu i h a leyl «Ar t n ş a a t A.Ş.» a d h îirmaya veren komlsyon uyelerinin a d l a n göstertliyor. thaleyt veren tETT AUm Satım Komlsyonunda görev yapanlar arasmda. 1980 yılında Elektrik Dalre Başkan Yardımcısı (1. T.1, Şehir G a zı tdare Başkanı Yardımcısı (D. Ü.) Tranşe Nakliyat Müdürü (E. P.), Tranşe ve Nakliyat Müdür Yardımcısi (O. Ş.>, Yapı Bakım MÜdür Yardımcısı (F. K.), Teslsat t n ş a a t Grubu Başmühendlsi (N. K.> lle. İlgıU t E T T Genel Müdür Yardımcısı bu lunuyor. thale k a r a n n m d a ha sonra Encümen üyelerl taraîmdan ımzalandüîtan ve İETT Genel Mttdürü U rafından onaylandıktan son ra yürürlüğe gvrdigi bellrtıliyor. Soz konusu raporda Ahm Satım Komisyonunun, itoaleyi alan firmanm zamh fıyatlarmı onayladığı, aynı lşı t E T T ' n m kendl olanakları ile yapmas» d u n ı m u n ü a tranşe işinin d a h a pahalıya çıkacağını one sürdükterl kasdedihyor. Raporüa 1980 bırim fiyatlarına gore 286 4 rnilyona tranşe işi ihaleslnın ihale sonucu d a h a düşuk (lyatla venlmesl gerekirken zarnlı fıvat isteyen ü r m a y a verümesınin mürnkün olamayacağı, eger zam h ttyatla vennek gerekirse b u n u n mutlak Maliye Bakanlığı'ndan gorüş alındıkt a n sonra verümesinin yasa pereği olduğu. İETT t d a r e smin bunu yapmadığ» Uerl süriilüyor. Bir haber ajansına ithaf Kurumu Ge nel Muduru geçen gun gazetecılere maruzatta buluncu Geneı Müdür, geçen yıl uretımın acayıp kıyak gıttiğmi, Söyiedı Gçnel Mudür. «kabında daha (azla da uretiri? ama mevcut §art larda bu kadarı karardır.» dıyerek is.ı bağladı • Şu yukardakı gıbı bır haber okuyacak herkes herbalde derhal telefona sarılıp, böyle bir 9eyi basan gazeteye hoq oln,ayan yaaıtiar verir. Ama ılerde doğabilecek boyle bır duruma kar^ı şimdlden bir önlem olarak. slzo geçeulerde bır haber aıansımızm geçtıgı haberden bır ıkı soz aktarahm. Çünku bu tür «deyışler» içeren haberler gazetelere akmaya devam ettikçe, «birgün yanlışlıkl»» yazı lann okura yansıtılması soz konusu olabüir. Sozkonusu aians, Tur kıve Odalar Birliği Genel Kurulundan «notlar» geçmisti. Notlar"ın bır yerınde Bırhk Başkanı Mehmet Yazar'ın delegelere «a^ite çekmeye> çahşırken kendısının «aiite olduğu» bildirıhyordu Mehmet Yazar'ın Istıklâl Marşı'ndan dizeler okuduktan scnra salonda dınnaek btlmeyen alkışlarm başladığı anlatılıvor ve «bir gazetecl»ye atten 5u ciddî yargıya vanhyordu: •En az 30 delegeyi dah» kafaya aldı.» Doğramacının itirafı YÖK Başkanı Prof. thsan Dogramacı'nm dü yenledıgı son baiin toplantısında söylediklerinden bır bölümünü ayuen aktarmak lstiyoruz: «Bugün bazı fakUUele rimizde öfcrencl sayısı o turursa o dersanedeki yer «sayısından daha fa/ İa olıır. Bunlann devam 7orunluğu. aslmda olacak bunlardan bir bölü münün ünlversltenln tak dirine kalmıştur. Diyecek ki, ^11 alanda su kadar ögrencl alaca|ım.» Prof. Dogramacj'mn bu sözlerlnl teyblmizden bir kez daha dınledikteu sonra inandık ki. bu söz leri PTOÎ. DotiM»» 0 ' S W lemlş. Üniversitelere aUnan 6|renci kontenlanlannı bir mlsll artırmakla övü nenlerln kulaklanm çın latmak gerek. Ünlversitelerdeki ögrencl sayısmm, oturacak yer sayısmdan fazla oldugunu itlraî ettlgi için sayın Bofcraman'vi kut lanz. On kayıt tarihleri ve taban puanlar Haber Merkezi Es&şehir Anadoîu Üıuversıtesi Ue Trabzon • Karadenıa Üniverslteslnde kesin kayıtlar bnceki gün başladı. Kesin kayıttar 24 Eylüı cuma günu sona erecek. Atadolu, Ankara, Atatürk, Bogazlçi, Ege, Hacettepe, Karadeniz, •Oludağ ve 100. Yü 'Ünivetsitesıne bağh b a a IakülW ve yüksek okullarla Istanbul'dakl Yüksek Deniz . cılüt OkuUından da on kayıtlara önceta. gun başlandı. A Aaaüolu Universlteu: Afyon, BolvatSa, Ellecik ve Külahya MYD'da öncekı gün başlayan ön kayıUar s> Ekim'e kadar sürecek. • Ankara Universltesl: DilTarih Coğratya FakiAltest'nın tiyatro bölüraüne 330 TS puarn olanlar, Zlraat fakültesi'r.in Ev Ekonomısi YO'na 325 EA taban puanı olanlar cuma gününe kudar ön kayıt ıçın başvurabılecelvler. Antora Ümversitesıne bağ'iı Çaoiun. Kmkkaıe, Kastamonu MYO'daki 6a kayrt ışlemlen btogün akşama kaöar sürecek. • Ataturk tniversitesi: Encurum ve Erzincan MYO" lanyla Yüksek Hemşirelik Okulunda ön kayıtlar 24 Eylül'de sorıa erecek. Erzunun Yüksek HemşireUlî YO'da en az 300 EA puan, Erzurvıra ve Erzincan MYOlannda çeşitU hölümlerin(l<; 300 TM ya da 300 MF puanı koşulu aranvj'or. 4 Boğaıiçl Vniverîsitesi: Eğıtım Faku'tesı'ndekı on kayıt ışler.ııeri 7 Ekım'e fcadar surecek. Bu lakultemn MatematikPirik ftğretmenliği bölümü için 350 MP, KunyaFızık ö^retıncnllğı bölümlerine tse 350 F taban puan» koşulu aranıyor. • Cmnhuriyet tnlversitesi: Ön kayıtlara dün başlandu Kayıtlar cuma gUnu sona erecek. Sıvas Yüksek Hem şırelık Okuluna on kayıt ıçin 300 ve daha yukan AE puanı Sıvas MVO'da taşaat, Eleitrik. Elektrontk ve Motor bölumlerı ıçın 30ü MF puanı koşulu aransyor, Bu okulnn tşletme Muhasebe Bölümüne de 300 ve daha yuksek TM puanı oulunarüaî on kayıt yaptırabüecekler. Tokat MYO'nun Işietme, Harıta Kaöastro ve Elektnk Bolumlenndeki ön fcayvtlar ıçın ea az 300 MF, Işletme Muhasebe Bottmü ıçm 300 TM, Sekreterlik Bblumu için 300 TS puanı gerekıjor. % 9 EyUil V.nncrsitesi: On kayıtlar dün başladı. ve 7 EkinVe kadar surecek, bu ünıversıteye bağlı Buca Eytım Fakiiltesi'nın Beden Eğitım», Eesıra ve Muzık bolum leri Içın 300 EA. taban puanı olanlar, îlahıyat, Fakü:tesi ıçln de en az 350 EA pusnı buiunanlaı bn fcayıt yaptıra bUecekler. Güzei S3natlar Pakültesinin Gosterı Sanatlan re Plastık Sanatlar bolümlenne yapüacak ön kayıt Urda da 300 EA puan gerpkiyor Izmir MYO nvın înşaat, Elektnk, Maltına Rpsını \e Konstürksiyon boiumler.ne 300 MF taban puanı Ue on kayıt yapılacas. Aynı okulun Sskreterlik ve Turızm Işletmecılıği bölumlerı ıçm 300 TS. tşletmeMuh&sebe Bilumü için de 300 TM taban puanı gerekiyor. Buca Efıtım Falailtesi Sanat Egıtimi YO ıçln yapılacak on kavıt'arda da 300 EA taban püanı koşulu aranacak. • Ege ÜniversUesi: Ysni kurulan Su Ürurüeri YUksek Okuluna en az 350 Fen puanına sahip adaylar, Ön kayıt içta başvurabılecekler. •• Hacettepe Laiversıtesi: Egıtim Fakültesı, Ankara, * Zonguldak ve Ereğlı MTyO'ıannda on kayıtlar bu akşam sona erecek. • İsUnbul Teknik UniversJtesl: Sakarya ve Düzce KÎYOTannöa süren 5n kayıt ışletnleri 5 Ekım'de sona erecek. tstanbul'da bulunan Denizcilik Yuksek Okuluna Gürerte ve Maktna Bölumlerı içın 363 Fen taban puanı Ue yapılacak ön kayıtlar 24 Eylül'ds sona erecek •' Van 100. Vü Cniversttesi: FenEdebiyat Fakullesinın bazı bölümlen için açılan ön kayıtlar 24 Eylul'de Bona firecek. FakuUenın Matematık boiumune 345 MF Bıyoloji bölumüne de 350 B taban puanı olanlar başvurabılıyor. Bu Fakültenın ön kayıt işlemlen ErzurunVdakl Atatürk Üniversıtesmde yapüacak. • Trakya tniversitesn Tekırdağ'daki Ziraat Fakulteslnde an kayıî ışlemlen sürüyor. Bursa'daki Gludag ttnlversltesine bsglı llahlvat ve Egltim Fakülteleriyle <350 FA puan), Balıkesir MYO"da (300 EA puan) ön kayıtla dğrencı etaacRK Bu ok'ollardaki bn kayıtlar 5 Ekim'de sona erecek. • îstanbul Yüdız Cnlversitesl: KocaeU Mühendıslik Fakultesine bağlı Kocaeli MYO'na ön kayıtla öğrenci annacak, ön kayıtlar 24 Eylül'e kadar sürecek. • tstaabul >Umar Slnan t'nİTersitesi. Güzel Sanatlar Fakultesine 3n kayıüa alınacak adaylarm kayıt Iş. lemleri 24 Eylul'e kadar sürecek. ö n kayıt yaptıracak adaylarm, ÖSYS'nin blrinci aşaması sonunda en az 105 puan ataış olraal^rı ve nerbangi bir yuksek ofretim kururouna kesin kayıt hakkı kazanamanuş buiunnalan ge• Trakya t'niveTOtesi: Üniversltpye bağlı bazı Fakulte ve YO'larda devam tden »n kayıt ışlemlen 4 Ekim &kş8mı sona erecek. Trakya Ünıversites^ne bağlı KırklareU MYOnda tnşaat. Elektnk ve Motor bolümlenne en az 300 MF IşletmeMuhasebe boıümünde de en az 300 TM taban puanıyla. on kayıt açüdı. • Karadenit Ünlversitesl: Glresun, Gümüshane, Ordu R«e MYOnannda ön kayıtlar cuma punUne kadar «urecek On kayıtlar Trafczon'da Rektörlük bmasında YÜZ SAVSASI Yüıe âuş ve sıcak lıuhar uygulayan bu araç sergide oldukç» llfi cektt. 3aponl»nn geUştlrdiği aracın değeri 500 mark rtvannda. . (Foto|rrf: Ender EBKEK) Baslık paralarında indirim Suudı Arabiitan'da ya bancılarla evlenenlerin sayılannın artmaya baş laması. başlık paralannı «olumsuz» (') etküiyor. Sırf bu nedenden başlık paralannda ytede 30 ln dırım yapüdı. Suudi Arabistan'da. yaymlanan «AlNadva» gazetesi'nde yapüan açıklamada kı« Ue evlenmek isteyen da rnad adayının 30 bin Riyal (1.5 milyon lira), be karetınl daha 4nce kaybetmiş bir bayanla evlen mek Isteyenlerin öe 10 bin Riyal (500 bin) baş hk vermeleri gerektlği belırtüiyor. «Banl Habian» aşlrftti nin bişkanı Şeyh Abdul lah Bin Satar'm Talfte yaptığı lncelemeler sonunda belirledi&l başhk paralanndakl bu Indlrimler. Bölge EmİTİ Şeyh Ibrahitn Bin tbrahlm t a rafmdan onaylandıktan sonra yürürlüfte glrecek. YÖK'te sigarayasağı YÖK Başkanı Prof. thsan Doğramacının 16 eylülde düzenledıgl «Basuun Desteglni Safclama» toplantısmda, basın mensupları bir sorunla karsılaştüar. Basın mensupları, toplantı salonuna glrerken ellerlnde dumanlarv tüten sigaralan varâı, gazetecüer toplantı salonunda kül tablası aramaya başladüar. Bunu gören görevliîer, «Saym Dosramacı'tnn slgara Içilmemesi rlcasmı» Üettiler. Yerlerin halılarla kaplı oldugunu gören basın mensupları, dışan çıkarak slgaralannı söndürdüler ve basın toplantısı boyunca sigara içmedller. Billnen 0 ki, Prot. Dottamacı sigara Içmez ve yanmda sigara içilmesini de sevmez. YÖK'te yapılan Rcktörler Komitesl toplantısma katılan rektörler bile Proî. Dogtamacı'nm yanmda sigara lçemezler, saatler süren toplantüar sırasında zaman zaman dışan çıkarak sigara içlp dönerler. Sayın Doğramacı'nın bu davranısmın lnsanlann sağlığını düsünmesinden ml, yoksa otoriter demokraslye inancından mı llerl geldigl merafc konusu. de parayla Uluslararası Estetik ve Kozmetoîoîi Kongresi ancak 3500 lira ödenerek idenebiUyor. Kurslara katılmak için de 210 bin üra yatınnak gerekiyor. Cengiz TURAN Uluslararası Estetik ve Koımetolojı Teşkılatı'mn 36 Kong resıni ızlemeye gıttıgımızde açılış gunünde oldufcu Kibi «Estetik ve KoxmeUk»ten ve «büte» den nasibini almaya selmış bir kaiabalığı asmaauz gerekmedi Kongre üyeleri koltuklannda sakin sakin Konusmalan ızliyordu. Ancak organızasyonda düşunülmemiş bvr nokta vatdı. Estetik üzerine bildirüer ömlemeye gelecek üyelerin. kişısel estetik ve bakınüannı ıtımal etrneleri sbz konusu olamazdı. Bunun birinci kosulu lyi bir uyku olduğu için toplantımn erken başlatılması pek çok izleylcinin canırn sıktı. Ama bazı üyeler kongrenin rulıuna uygun \Ar görunumde olabilroek için •biVimselUkten birbuçuk ikı saftl ltadar leda ederek toplantıya geç geldıler. Bir süre konusmaları izledikten sonra, «Vkna VuİRaris'ln tedavislnde dfrmatoloilk ve kox metolojik sıwr» konusunu ilgi çekicı bulmayan bazı izleyıcilerın peşme talulıp sergı salonuna geçtlk. Fiımalara 50'ser bin liraya kıralanan 6 metrekarelik reyonlarda sergılenen kozmetik ürünlenne ve güzeUık araçsrereçlerıne goz gezdırirken bir reyonun basmdaki kalabalıŞa yoneldık. Kalabalığm nedentnin tirmamn sundugu eşantiyonlar olduğu anlasıUnca dijer reyoplara geçtık. Sergılenen araç ge. reçlerin arasmda kırk vülık agdamn «Depilator GKıllann sıcak talmumu ile yokedumesi» adı altmda sunuldugu pavyonlann vanında, vüz ssftUSı İçin gerçekten yararlı olabilecek yuz saunası sibi «Japon icattannın. da Rbrulebümesi mümkündü. mal edümemesi Kerekir. BUiyorsunuı bava kirlilisi böyük tahribat yapıyor» Bıa yaııından aynlırken kuaîor salonu, Türkan Şoray'ı karsılamaya hasırlanıyordu. Şoray. 1983 kış makvaj rnodasınm sunulmasında modelhk edecek ve az sonra kendint buyük üstadın ellerme teslım edecekti. Jean d'Estrees'in yamndm aynlarak, «tepeden tmıajça pu«cUlk.uı kaça maloldugunu öğ renmeye gıttik. «Otorittler». en azmdan süt, tonik eibi temızleyicller, nemlendirici, sece kre mi, gözaltı kteml kullanarak makyaia hazır hale gelmenıı gerektigini söylüvorlar. Kuj, nmel, gbz tan, aUık, londotende makyaj malzemeniz. Bu elbette çok mütevazi bir liste. Ama masralımz şimdiden 8000 lırayı aştı. Güzellık maskeleri. kürler, tıanyolar. tgneler srrada bekliyor daha. Derneğe üye ol, ver bin lira Müli Egitim Bakanlığı. Bakanhga bağlı okullarda kayıt Islemleri sırasmda ogrenci velüerinden para ahnmasını yasaklamıştı. Ancak ögTencl vehlen, kayıüarda para alındıgından yakımyorlar. Okullarda para toplamanın gerekçesı da bulunmuş. Veli kayıt dncesinde Okul Alle Birliği Dernegi'ne üye yapıhyor \e hemen makbuzlar ortaya çıkanlıyor. Okul yö neticîleri lcendilerine gore bazı düzenlemeler de yaptnışlart Ön«e|in kapıcı isenia 100 TL, memur iseni* 500 TL.. mühendls isenir 1000 TL. Cstelik dernege uye olmak istemeyenlere. kayıt yapılmayacafeı da söyle^ niyor. Bakanlık okuUardakl uygulamalardan habersız, kayıtlarda para alınamaz deyip duruyor. Ög renci velileri da derneklere üye oluyor hem de zorla. Esi dostu en cok ölüm ilanı veren gazete ile takip ediyorum,, Şüe'de bir bankanın sevimll ve slşman müdüru. eçl ve dostunu en çok ölüm llam veren ga zetelerle taklp cttığini söylüj'oc ve gazeteyl §oy le tanımlıyor: «&arde$Sm burası Ana dolu deel. Bit kimin nerede ne yaptıgım ne bileltm. Es ve do«tu gazeteden takip edlyoruz. Hele kinıln ve hangi dos tumuıun nerelerde öldügünü bilemeyizkl. Bunun için ben stirekli okudugum bir gazeteyi bı rakarak daha çok ölüm ilanlan veren gaıeteye abone oldum.» Banka müdürü lçin gazete ölüm ilanlarırun yer aldığı bir kağıt pat çası sadece.. DOGVM Cevrıye ve Vedat BAUK, o g u 1 1a r ı EMRAHın dünyaya geld:.|\nı müJdeler'eT Îstanbul Sbz îiyatlardan acılmısken Bır yanda kongrenin sel çalışmaian» sürer. bir yan konşrenin ancak 3500 TL bdeda sergıdekı ıigı çekıci araçge yerek, ızlenebıldiğinı. kongre reç ve urünlsr ıncelenirken, bır sonrasında açılacak olan kursyanda üa genellikle pek dikka lara 2 bm İle 10 bm lira arası tı çekmeven bır laahvet buru para yanrtnak gerektı^ını de yordu. Okuyucularına «lenkli» belirtmeden gecmevelım. Kurv bırşevler sunabümek için ora lara katılmak icln koncreve 'sadân oraya hızlı hızlı yurüyen yıt vaptırm* da zorunlu «SîOLosuştururlarsı dıSer Razetecııı en güıel g&steten ma^ai» lenn ılgısını çekebıUrlerdı) ba kursuna katümanız hal'ide sm rnensuplarımn eizlice oluş 13 500 TL'yı gözden cıkarmanı?, turmaya çalıştikian tıuzansen gerekiyor. *ma ne de olsa bır ler. Tanınnuş bır lirmanın epi serüîika alacay«ıt"r. Bu da belasyon aracında sırt tüylertain davadan olacak de*fl va.. nasü almdığını makyaj üstadı Jean d'Estrees'in hangl muhabıre ne tur bir makva.i yaptıfını kongre üyeleri ancak cumar tesi günü gazetelerden ögrenebilecekü. TOMIİKSekukDemirel Cinsel sorunlar da ele almacak Istanbul'un en guzel say {lye yertade Tuzla Aydınlık köyü bitisifci çam a|aç lan içtnde ve havuzun kar çı kbşesinde 27i m2 arsa saUlıkür. TEL: 59 14 21 • Ankara 241902 nolu e h liyetiml kaybettim. Hüküm &ü?dür. Erdogan V1LDIZ • l i s e çıkışımı kavbettım Hükümsuzdür Gülsevil BINGÖL • tstanbul Tıp Fakultesınden aldıgım çebeke. paso, sımt kaıtımı k» v bethm Hö Jean d*Estrees'ı biü deTrabya Oteli'nin kualöründe, Estetık ve Kozmetolo]! Teşkilatt Der neğl üyelerinden birine makyaj yaparken bulduk. d'Estrees 1953 modasına uygun, koyu renk elbıseler ıçm bır gece makyajı yapıyordu. Ayaküstü yaptıgımi2 sohbette makyal Ustadı yaptıgı her makyajın kendine özgü olduğunu, yaptıfeı isin engın bır yaratıcuığa ve isarşısındakınin na istediğıni sezinlemeye dayandığını söyiedı. Jean d'Estrees guzellik konusunda, «Güıellik blt bütundür. Tepeden •hrna|a Wr bftWn. Kadınlsrın gözel olmatan için Ule de genç olmalan eetekmeı. Çafdmş tıbbl bakımt kendlletine. uypüamayı bilmelerl y«terli» dedl. Kısacası yeni btr çey yok. «KadınUr 24 saat kozme. iikle yaşamak lorond» mı yani?» diye sorduğumu2da, üstaddan bayanlar için gece iznı koparabildik. Jeen d'Estrees geceleri cildin dinlenmeslnde, tokstnlertni atmasında yaran ol duğunu söyleul. Ama sabah kaı kar kalkmaz ««yna b»sı» yapılarak. Kremler, süner vs... Üstad bir de erkeklen azad edivr «F.rvek'rrde ms'kvaia Var SIMH» ama cUt bakımının ih 2. Ulusal Ps'\kolo\i Kongresi basladı ANüAKA (Cumburiyel Butosu) îkıncı Ulu&ai Psıkolou Kongîesı, bu sabatı Ankara'da Hacettepe Üniversitesı «M» salonunda yapüacak. Psikoloji bıUmindekı yenı ge lışmelerm, bzeüikle de Turkıye'de psıkolojinin çsşitll dallar nnua yürütülen arastiTinaların taruşılacafı kongreye 41 büdırl gunulacak. Bildırilerde, endustn kuruluşlarmda i§ ve ınsan lllşkılen, yurt dışındakı Turk çocukları ve aüelerı, kaygımn okul başa rısıns ve öğrenmeye etkısı, kronık agn ve kontrolu, oınsel sorunlara tödavüerl, Türkıye' de kullanılmaya elverişu nale getlrüen psıkolojlk olçme araç lan, çalısan kadınlann sorunia n gfoı konulann ele alınaragı oürenıldı. Kongre üc eun sürecek. Ne cahil? 10 Eylul okuma yazma haîtası dola yısıyla gazetelerimız yakınıyorlar. •Clkemırde rıala milyonlarca kara cahil var'. Hiç uzulmesinler. YÖK sayesinde kı sa sürede hepsinı aydınlık cahil haüne sokacağız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog