Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 EKONOMİ 22 EYLÜL 1982 EKDNOMİDE GÜNÜNAfNASI DIE'ye göre 1982ye yılı kalkmma hızı 4,3 olacak ANKABA (ANKA) Devlet Istatistik Enstitüsü, 1982 yılında büyüme hızmın yuzde 4,3 oranına ulaşacağmı tahmin etti. Enstitü'nün temmuz ayında yaptığı tahminde ortaya koyulan yüzde 3,8 oranının yükseltilmesinde, günlük devalüasyonlar sonucu Türk 11rasmın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi etkili oldu. Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybedince, büyük bölümü işçi dövizlerinden oiuşan tdış alım gelirleri> artmış oluyor. Enstitü'nün yurtiçinde yaratılan gellrln artış oranıyla llglli olarak temmuz arında yaptığı yüzde 4,6'lık gelişme tahmini, bütçe ve program çahşmalarma esas alınan son tahmlninde aynen korundu. Son iki yılda ihracatımîz yüzde 100 arttı 6 milyar dolan aşabilir mi ? 7Aylık İhracatımîz (MİLYONDOLAR) Yıbn ilk yedi aymdaki artış temposu sürerse 1982 ihracatının 6 milyar 150 milyon dolar olması gerekiyor. Ancak kredi yetersizliğj, dıs pazarlarm dururau ve fiyat kırmalar ihracat hedefine varmayı güçleştirebilecek ctkenler arasında sayılıyor. Türkiye'nin ihracat pazannın dovma noktasına yaklasması nedeniyle 19S3'de 7.1 milvar dolarhk ihracat hedefine ulasmak da kolay olmayacak. sinin uzun olması ihracat kredilerine duyulan ihtiyacı artmyor. • Özellikle bakliyat gibi yılm son beş ayında ihraca ta konu olan bazı tanmsal ürünlerde ihracat kredilerinin azaJtılmasıyla son iki yılda iyi kâr eden ihracatçılarm, «iki yıl kâr ettik bu yıl fazla riske girmeyelimdiyerek ihracattan cayabilecekleri belirtiliyor. • Dış pazarlardaki kıyasıya rekabet bazı Türk ihra catçılannı sürekli fiyat kırmaya itiyor ve bazı mallarm miktar olarak ihracatı artarken. bu ihracattan sağlanan gelir azalıyor. • Özellikle AET'nin başta tekstil ürünleri olmak üzere ıhracaUmızı baltalamayı amaçlayan koruma önlemleri de ihracatımızı smırlıyor. Bunun dışında son yıüarda ihracatımi7da önerali pay alan bszı ulkelerdeki ödeme sorunlan ve diger güclükler de ihracatımızı sınırlayıcı bir etki yapıyor. Tüm bu etkenleri hesaba katorak bir değrerlendirme yapan uzmanlar Türkiye'nin bu yıl milyar dolarlık bir ihracatı gerçeklestirmesinin «başarı» sayılacağını. 1983 için öngörülen 7,1 milyar do larlık hedefin ise. biraz iyim ser olabileceğini kaydediyor lar. Yukarda sorunlara ilâve olarak Türkiye'nin «normal ihracat kapasitesî>nin 7 milyar dolar dolayında doyum noktasına ulaşabileceği ni belirten uzmanlar bu ra kamı aşmanın cok daha zor olabileceğini belirtiyorlar. Haddad: Suriye, Türkiye için önemli bir pazardır Ekonomi Servisi Yur dumuzda bulunan Surîye dış tiearet heyetinin Istanbul Ticaret Odası'nı ziyareti sırasında yapıian toplantıda Heyet Başkanı Salem Haddad «Surlye kısa zamanda Türkiye için en önemli pazar olacaktır» dedi. Türkiye'nin ihraç mallannı yakmdan görmek ve ihracatcüarla tanısarak ti. caret ilişkilerini genişletmek istediklerini beluten Haddad, «Vlkemlı fhtlyacı olan mallann büyfik kısmını TürMre'den a'mak dunımnndadırj» dedi. Kuşçulu ise Suriye ile ys, pıîan dıs ticaretin artınlmasının önemine deginere!: hu ülkeye yaralan ihracatta gıda maddelerinde, tekst.il ürünîprinde ve nakIiyede ftnpmll a\"srf)}lanrmz oMujrunu söy'Pdi. bursa'da 604 yi raye Yüzde 23 artan banka plasmanlan 2,2 irilyon ANKABA, (ANKA) Ban kalann kredileriyle diğer plasmanlanıun, 1982 yüının ilk yarısında yüzde 22,6 ora nında bir büyümeyle 2.184.4 milyar liraya ulaşti. Banka plasmanlan, yıl başında 1.78.2 milyar llra düzeyinde. Bankalar Birligi verueıine göre, bankaların tarım, gay rimenkul ve meslek, Denizcilik kredileri ile, îller Bankasj ve Kalkınma ve Yatın m bankalan kredilerinden oiuşan ihtisas kredileri ve ih tisas kredileri dtşmdaM diğer kredileri yüzde 19.5 oranmda bir artışla 1.391,9 milyar liradan 1.670'i milyar liraya çıktı. îh tisas kredilerindeki bÜ5Üıae yüzde 185, ihtısas kredileri dışmdaki kredüerdeki büyüme de yüzde 20 oldu. Bankaların, menkul degerler cüzdanı. mevduat karşılıklan. yasal yedekler karşılıgı kıymetler ve iştirak lerindan oiuşan ötekl plasmanlardaki büyüme ise yüzde 32 düzeyine yafclaştı. Bu plasmanlar, yılbasındaki 390,3 miiyar liralık değerinden ha ziran ayı sonunda 5145 milyar liraya ulaşti. Tarım ve Orman Bakanlığı uluslararası ihale açfı ANKARA, (ANKA) Tanm ve Orman Bakanlığı, tahmini tutan 5 milyon 970 bin dolara yaklaşan çeşitli makina arac ve yedek parçalan satm almak amacıyla uluslararası ihale açtı. Tarım ve Orman Bakanhğı. Orman Genel Müdürlügü'nden alınan bilgilere göre, kendi yürür silindir, sürücülü vinç, vinçli hava hatü, seyyar kabuk soyma makinası, traktör, çalı doğrama makinası, zincirli örtü temizleme makinası. Mercedes Benz LK 153/38 kamyon diferansiyeli. FiatAllis AD20 Angıl dozer yedek parçaîan i!e. Ünimog 406416 motor yedek parçalannm satm almmastm öngören ihale uyannca, alınacak malzeme için yapılacak makina, ekipman ve yedek parçalann finansmanı. Dünya Bankası ile Avrupa Yatmm Bankası'ndan sağlanan kredilerden karşılanacak. thalenin Dünya Bankası'nm bütün üyeleri ile. tsviçre ve Tatvan'a da açık olduğu beHrtildi. Ekonomi Servisl Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayın da gerçeklcştirdiği ihracatın dolar değeri 1980 yıhnın bütününde erişilen ihracat rakamını aştı. 1980 yılı sonunda 2 milyar 910 milyon dolar olan toplam ihracatımîz 19*1 yılında yüzde 62 artarak. 4 milyar 703 milyon dobra eriştikten sonra bu yılın ilk vedi ayında da 2 milyar 932 milyon dolarhk ihracat gerçekleştirildi. Böyle ce ilk yedi aylık ihracatta önceki yılın rakamı yüzde ıoi. gecen yılın rakamı ise. yüzde 30 oranında aşılmış oldu. thracatta geçen yıla oranla yüzde 30'luk artış tempcsunun yıl sonuna dek sürmesi halinde 1982 yılı ih racatmın 6 milyar 150 milyon dolan bulması mümkün görünüyor. Bu hedefe erismek için Türkiye'nin bu yılın son beş ayında 3.2 milyarhk bir ihracatı percekleştinnesi gere kiyor. Türkiye'nin 1980 yılın da ihracatınm % 49.5'inl gecen yıl ise. % 51.7'sini yılın son beş ayında gerçeklest.irdifti Bnımsandıi^ında rakamsal oiarak bu hedefe erişme nin münkün olduğu ortaya çıkıvor. Ancak. özellikle bazı geleneksel ihraç ürünlerinin ihracatı açısından önem taşıyan bu bes aylık dönemde etkisi artabilecek olnn bazı olumsuz etkenlerin bu hedefe erişilmesini gücleştirebilece^i kaydediliyor. Bu etken'erin başlıcalan şunlar: • Başka alan'.ara kaynak aktarmak icin bir ara daraltılan ihracat kredilerinin aksaması. her alandaki ihracat çıları olumsuz etkiliyor. ö zellikle sanayi mallnnnda ih racatın tamamlanma devre Deniz Nakliyat'ın 50 gemisi birden seferde Haber Merkezi Son yıllarda ilk kez Deniz Nakliyatı TAŞ'nin 56 gemısınden 50'si aynı anda denizlerde seyir halinde bulunuyor ya da limanlarda yüklemeboşaltma vapıyor. Deniz Nakliyat vetkilileri, dünyada bir yük taşıma ve navlun bunalımının yasandıgını, bu kosullara rağ men kuruluşu pivasada veniden sayem bir konuma yükseltmek icin voftun çaba harcadıklanm ve cesitü girisimlere basladıklanm açıkladılar. Deniz Nakliyatı TAŞ'nin •30 ARustos» ve «tsdemir» gemileri, ABD'den ithal edilen kömürün ikincl partisini yurda getinnek üzere yola çıktılar. eemilerin bir kaç gün sonra Türkive'de olması beklenivor. 13 Ağustos 1982'de. ABD'den alınan 240 bin ton koklasabilir taş kömürünün taşmması için açılan ihaleyi Deniz Nakliyatı T.A S kazanmıs ve «29 Ektnu ile «Men tese» gemüert ABD%e giderek ilk parrt 84 bin ton kömürü yüklemislerdi. HububatBakliyat Ilıracatcıları Başkanı Şahin: Bakliyat ihracatmda miktarlann artmasına karşılık rekabet nedeniyle ihraç fiyatlannın düşmesi ihracat gelirinin artmasını önlüyor. Ekonomi Serrisi Ihracatçı Muammer Şahin, bu yıl 6 milyar dolarhk ihracat hedefine varamıyacağımızı ilert sürdü. ihraç krecTllerlnin artmasını ve «asgari ihraç fiyatı» uygulamasının başlamasuu istedi. Istanbul Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Ihracatçılar Birliği Başkanı Muammer Şahin, gazetemlze verdlğl demeçte, lhracatımızda önemll yer tutan hububat ve bakliyat tirünleri İçin İhraç sezonunun ağustosta başladıfını hatırlatarak, bu nedenle kendilerinin 1982 yılı toplam ihracatına tllşkin en saglıklı tahmini yapabilecek durumda olduklarım kaydetti. İhracat kredllerine son aylarda yapıian kısıntınm ve ihracatçılarm blrbirterlfr le flyat kırıcı rekabetlnin dışsatımı olumsuz etkilemekte oldugunu söyleyen Muammer Şahin, «bu yılkl toplam ihracatımîz, geçen yılki 4.7 milyar dolarbk düzeyin Uzerinde gerçekleşir, ama 6 milyar dolarhk hedefe ulaşamaz» dedi. Şahin. firmalararası kıncı rekabet konusunda ise şöyle konuştu: «Bu yıl iyi tnahsul oldu. Tüccar, elinde olan çok nıiktardaki mah satabilmek için fiyatı düşürüyor. Bu da rekabet yaratıp ürünlerimizin dışarıda ııcuza gitmesine neden oluyor. Mesela geçen yıl 1 ton kırmızı merciraejfi 660 dolara satarken. bu yıl anrak 330 dolara, yani yarı fiyattna satabuiyortız.» "* 4 Bh durumuı» ihraca» »lfctannı artu'acağını fakat, yurda daha az döviz gettreceğini de vurgulayan Şahin, rekabetin zararlannı gidermek İçin «asgari İhraç fiyatı» uygtılamasını önererek, bunun dünyadaki arztalep değlşmelerine uyacak biçimde esnek bir yapıda olmasım ve 15 günde bir yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Altı milyara ulaşamayız Pasin, Briiksel'e gitti TürkTunus ekonomik komisyonu Tunus'ta toplanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bü j rosu) Türkıye Tunus 'Karraa Ekonoraik Komisyo': nu 1 Ekim'de Tunus'ta. top' lanaealt. Türkîye'yi Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Tunus'u da ülusal Ekonomi Bakanı Abdülaziz Lasram'm temsü edecekleri Karma Ekonomik Komisyon'da ortaklaşa bazı sınai tesıslenn kurulması görüşülecek. Edinilen bilgiye göre, Tunus'ta cam, buzdolabı kompresör, patnuk elyafı ve dokuma, di zel pompa motor fabrika&ı kurulması fle ilgili görüşmeler korhisyonun gündemin de yer alıyor. Aynca Türkiye . Tunus . Kuveyt isbirJiği ile Türkiye'de bir suni gübre fabrikası kurulması, Türkiye Tunus arasında deniz ve hava ulastırma bağ lanhsı ohısturulması da ele alınacak TürkiyeAET iliskilerinde zorlu dönem basladı ANIURA, (Cnmhuriyet Biirosu) Devlet Bakanı Sermet Pasin, beraberinde Maliye, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı ret Irililerinden olusan bir heyetle Brüksel'e gitti. Sermet Pasin, Türk konfeksiyon ürünlerine AET tarafından uygulanan anlaşma dışı kısıtlamanın kaldırılması için topluluk Komisyon Başkan yardımcıları Dawingnon ve Fafferksmp ile görüşmeler yapacak. Türk heyetinde, Dışisieri AET İsleri Daire Baskanı L'Iuc Öıiilker. Ticaret Bakanlığı AET Dairesi BaşAanı Aydenıir Alpkava. Maliye Ba> kanlıgı'dan MİÎT Genel Müdür Yardımcisı AIi Kocatörk ile Devlet Bakanlığı Genel Selc reteri Mehmet Perçin de bulunuyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yakında Dıs Ekoııomik Işlerle görevlendirilecek o . lan Devlet Bakanı Pasiııin Brüksel gezlsi öncelikle AET yetkUlleri ile bir «danısma* amacına yönelik olarak saptandı. AET yetkiüleri ile Paşin'in «danışms» riyareti sırasında Türkiye AET anlasmazlığı konuları da ele alınacak. Yetkililer, Prükseı gezisinin Türkiye açısradan kesin «çörüjmelerin» öngörülmesi anlamına gelmedigini de belirttüer. Ancak top luluk Türk konfeksiyon mallanna uygulanan kısıtlamaya Uişkin bir karar bildirdiii takdirde Türk heyeti de kendi «tezini» beürtecek. Vetklliier, Brüksel'deki sörüşroeler sırasında /»ET^ıin Türk konfeksiyon ürünlerine 15 Ekime kadar uygulayacagını bildirdigi kısıtlamayı yıl sonuna kadar uzattığını büdirebilecegini belirtti. ler. Bu durumda da Türk heyeti, AET yetkililerine Türk tarafının «misilletne» koşullannı aktaracak. Bu arada görüşmelerin «pazarlık» haline dönmesi halinde Türkive asTica «misi!leme»nin ülke temelfnde Recerinigi o!acag:nı AETye bildirerek. Yetkililerden edinilen bilgilere (»öre. Türkive'nin kar$1 »mİjilİCTne» de bulun&cağı ülkelerin basında nîıöltere v« Fransa »elivor. Buna gerekçe olarak da. Türk konfeksiyon ürünlerinin AET pazanna girme. mesi için bu ülkelerin ısrar etmeieri gösterüdi. Yarm Brüksel'deki eörüsmelerde bir sonuç ahnmadıgı takdirde Türkiye aynea basüa görüsmelerin başlatıîması için de eirisimde bulunacak. "Paris Deri Haftası,,nda Türk ayakkabılan begenildi Ekonomi Servlsl Her yıl eylül ayınm llk haltasında tekrarlanmakta olan «Semain du CultDeri Haftası» Ayakkabı ve Deri Eşya Fuan bu sene Parls'te 11 eylül 14 eylül arasında yapıldı. Dünyanın sayılı ayakkabı ve deri konfekslyon fuarlanndan blri olan bu fuara Türkiye'yl temsilen Cankurtaran Holdlng (Esem Ayakkabılan), özer, Saat ve Dasa flnnalan katıldı. Fuarda Türk firmalannın büyük ilgi gördüğttnü belirten Türk Ayakkabı Sanaylcilert adına Cankurtaran Holding Yönetlm Kurulu Baskanı Emln Cankurtaran, «Paris'teki Ayakkabı Deri Fuannda üllceınizi lyl tanıttık ve dünyanın her tarafından büyuk «iparişler aldık» dedi. MUAMMER ŞAHİN: Asgari ihraç fiyatı belirlenmeli. Her İsrailli ydda 600 dolar ABD yardımı ahyor Kalite belgesi almak icin sürenin uzatılması istendi ÎZMtR. (Cumhurivet Ege Bürosn) Ege Sanayi Odası Baskanı Ersin Paralyalı, «Kalite ve Yeterlik Belşesi» verilmesinde öngörülen sürenin bir yıl için uzatılmasm.' istedi. Paralyalı, bu komıda Sanayi ve Teknoloji Bakanhgı"na yolladıgı yazıda, bir vıl uzatma karannın «spesifik ma rnnl bnal eden sanaylcilerin mağduriyetine sebep vrrmemek» tçin almmaSı dilejtinde bulun^u. 23 Ekim 1981 tarihinde 17493 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bir bakanhk tobliginde Türkiye'de Uretimi S'apılan tüm ürünler İçin 14 ASustos 19S2 tarttıine dek kaîite ve imaîat yeterlik belgesi ahnması önjjörlüdii. Ancak sürenin kısıtlı olması Minında bazı kurumlann taliolerine kar ı sı!ık ıızman yollanamadığı I ögrenildi. Israil'in savas harcamalarını ABD yardımı finanse ediyor t ABDDE 62 BİN CYESÎ BV. LUNAN ARAP LOBİSİ, İSR.\İL'E HER TÜRLÜ YARDIMIN DURDCRtLMASINI İSTEDİ. Ekonomi Scrvisi ABDaeki Arap lobisi Lübnan'daicı Filistinli rcültecüerin {tatliariiincian sorumlu tutuian İsrall'e ABiynin yaptığı her türiü var. dımm kesilmesini ıstedi. 62 bin üyeli «Amerikalı Araplar Milli Birlifi»'nin Baskanı Kobert D. Josepn önceki gün vaptiğı açıklamada, Israil'in izni olmadan Falanjistlerin bu katliamı gerçeklestiremeyeceîuerını oelirterek, ABD'niıı İsrail'e vaptiğı her türlü ekonomik ve askeri yardımı hemen durdurma. sıru, îsrail Batı Bevrut'u aerhal terketmezse. ABD'nin Telâviv BUyukelçisini aeri çefcmesini ve Lübnan'daki düzenin sağlanması için isgal altındaki bölgelere uluslar&rası banş pü. cü kuvvetlerinin yerleştirilm«sini istedi. Joseph, eeçen haltaki kaUiam sonrasında tsrail'e yapıian yardımın devam etmesüıi «anlasılman fiic bir tntnra» olarak gördüklsrini söyledi. Yülık bütçesi 20 müyar dolar olan İsraü'in ıtayrisafi milli hasılası da bu rakaraa e$it Bu durura ancak ABD'nin vardımlanyla mümkün olabillyor. ABD îsrail'e 785 milyon dolan ekonomik, 13 milyar dolan da Bağbank menkul kıymetler Tanzim Fonu'na karsı çıktı ÎZMİR, (THA) Bag Bank Genel Müdürü Dinçer Turgay kararname ile kurulan «Menkul KıymeUer Tan zira Fonunun» BagBank Ge nel Müdürü Turgay Türk bankalarının şu anda ekono minin getirdiği sıkıntılar içe risincte bulunduğuna dikkat çekti. Tahvil piyasasına istik rar sağlamak ve daha geliş kın bir sermaye piyasası oluştunnak amacnylft yaynnlanan karamame re bu kararname ile kurulan «Menkul Kıymetler Taazim Fonu»nun bu sıkıntı'.an daha da artıracağım üeri süren Turgay bu bankalann nakit ve mali yet açısmdan sıkıntılara düş mesine neden olacağını beürtti. Pahalı olan banka parasj» mn daha da pahalılaşacagını sözlerine ekledi. ;Üİ DCVE KURLARI m DÖVÎZÎN CİNS1 1 ABD Doian 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 tsviçre Frangı 100 İtalyan Ureti 100 Japon Yeni 1 Kar.ada Doları 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. A. Riyali DÖVİZ Aüs Satıs 174.40 166.78 9.93 69.75 3.62 19.89 24.67 63.57 2759 81.71 12.37 6551 141.68 599.41 25.12 29828 50.71 177.89 17012 10.13 71.15 3.69 20.29 25.16 64.84 28.55 8334 12.62 6753 14431 611.40 25.62 304.25 51.72 trtJMİr Alı? Sat* 174.40 158.44 953 69.75 3.44 19.89 24.67 63.57 2759 81.71 11.75 62.61 134.60 56944 23.86 29858 48.17 17949 171.78 10.13 71.84 3.73 2049 25.41 65.48 23.83 84.16 12.74 67.82 14553 617.39 2537 30723 5223 ABD F151eri teriror, l s n i l masum balkı bombalıyot kullamldıgı belirtiliyor. Baa Fransız japısı uçaklar ve îngiliz yapısı tanklar dısında Israilln kullandığı Hlm askeri teçhizat ABD'nin yabana askeri satıs programından saitlanmı? durumda. îsraü, 1951 yılından beri dünya ülkelerina yapıian 28 milyar dolarlık bu satislardan 15 milyar dolarlık pay almış durumda. ESO, kalite kontrolu icin A Ü. ile isbirliği yapıyor tZMİR, (Cumhnriyet E* ge Bürosu) Kallt* belgesi uygulamasında ve deneöminde kurumsal sorunlar oözümlenemezken, Eskişehir Sanavl Odası, Türkiye'de ilk kez tuâla va Wremit üretiminde kalite kontrolu uygulamastm bu alandaJd sanayicilerin gönüllü basvurusu sonucu baslattı. TUrkiye'de «örnck olay» olarak nitelenecek bu gelisim sanayicilerin Esklşehir Sanayi Odası'na basvurusuyla basladı. Oda «Uk rapılması gereken seyta tnfla, Idremit Imalatçım 1sletmelerin Tfirk Standartlar EmrtitSsti'n«e konolmu? olan standarttara uyrun Oretimde bulunrnalannı sağlamak oldajrtmn» gözliyerek venl adı ile Anadolu Üniversltesi Muhen dislik ve Mimarhk Fakültesi'yle iliskive gecti. askeri olmafc üzere vılda U,b milyar dolann uzerinde yardım yapıyor. Nüfusu 4 milyon olan İsrail'e ABD yılda kisi bafina 600 doların üstünde ysrdım yapmıs oluyor. Alrika'mn 30 yoksul Ulkesinde kisi ba?ma dilşen GSMH'nin 410 dolar oldufu gözönüne alımrsa ABD'nin İsrail'e vaptıfeı vardımların boyutlan netlesiyor. Bu yıl 5.5 milyar dolarhk askeri haroama yapacağını açık layan İsrail, bu mikt&nn üçte birini ABD kaynaklanndan karşıiayacak. LUbnan'ın istilasından önce İsrail'in elinde bulunan 567 savas uçağından 467'sinin ABD tarafından temin edildigi ve geriye kalan 80 îsrail yapımı KFİR ucafında da General Elektrik motorlan SFİTCTLARI^m 21 Eyltil 1982 20 1Eylülie ;fark 600 llra düştü 250 llra düştü 115100 llra düştü 110 lira düştü FarK yok Beyaz et alt komisyonu Izmir 9de toplandı tZMİR, (Canürariyet Eft Büroıu) Beşincl 5 Yüük Kalkmma Planı"nu> hazırlıklan İle ilgili olarak DPT tarafından gorevlendirllen özel İhtisas Ko misyonlan'ndan. Bevaz YX Komisyonu tzmir'de toplandı. Görevi Türkive'nln tavufcçuluk potansivelini deSeriondırerek Dlan icin asai olacak e:l«tleri ha^ırlamak oiauîu oelırtilen komisyonun tzmlrii Uyesl Reb» Tanör tavukçuluk sektörüntin bugunku durumuna deginerek su görilslere yer v«di: «Tflrk Uvnkçnluga l'Bncü 5 Tılhk Kslkmma Planı'nda Aneörfllen h«def1ert asabllen nadir sektfrlpnlen Mrldlr. T»nma davıli nanavlmirirt m haS«nlı »meklerinrien hiH «!an tavııkçuluk sansvimiı bundan sonran lcin bürnk capU Mr döviz kaynaftı olma.51 kendine bedef olarsk «.Imılı. Besinci 5 Yıllık Kalkınma PUm il« rıllık pro|Taral»rda bnnu saitlayıcı esasUr röröniine ahnarak h*zırlaıunaltdır. Günrr ve GOnpv dniiı Anadolu'nun hfirfik bss havvan vetlştlriHHfrine uveun olmavap kı^ımlarında riesteklfnecefc modrrnirp edilmis aile Uvukculufuııda bem Ibraost, bem dr halkunınn bol Te ocnz protein kamajrı saglsmak bakımından çok elverijll bir &retim Mriktml meydans retirUebflecektir.» 5. 5 Yıllık Kalkınma Planı Bevaa Et Alt Komisvonu'nun tnnlantısı is Kasıma değiD süreceği bfldtrildi. Kastelli'nin iadesiyle ilgili işlemler sürüyor ANKARA, (Gumhuriyet BüroSB) Banker KasteUi Cevber özden'in Tunus'tan Türkiye'ye iadesi ile ilgili islemlerin sfirdüğü belirüldi. Dışişleri Bakanlıgı yetkilileri. iade işlemlerinin 3 ile 8 haf. ta arasında bir süre aldığım belirterek, Banker KastelH'nra Türkiye'ye iadesi ile ilgili islemlerin usulüne uygun olarak sürdürüldü&ünl! ve işlemler konu«ır"Hi n;r pürüz cıkmadıiım ifade ettiler. Cumhuriyet 16.400 16.500 Reşat 16.750 17.250 24 Ayar Gr. 2.420 2.440 2.200 2 300 22 Ayar Gr. 900 Ayar Gümüş 50.00 51.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog