Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÖR YAŞAM 22 EYLÜL 1982 televizyon Türidye'de bugün orman lçi ve bitişiği olarak adlandırüan yerleşim bölgelerlnin sayısı 17 binl bulmaktadır. Bu 17 bln köyde yaklaşık 9,5 milyon onnan köylüsü yaşıyor. Sosyo ekonomik ve kültürel yönden dlğerlerine oranla daha düsük bir hayat düzeni içinde bulunan bu köylerden fnsan Orman llişkisl sürekli olarak ormanlann aleyhine gelişmektedir. Bu ana konuya bağh olarak Tanm ve Orman Bakanlıtına bağh ORKÖY Dalre Başkanhğının yürüttüğü dam örtülüğü projelerl ve sonuçlarının ele alındığı program Trabzon ve Artvin'e baglı köylerde hazırlandı. Sanatcının yazgısı yine değismedi 19.50 ÇİFTÇİDEN ÇİFTÇİYE Yönetmen Aydın Arakon, ölümünden sonra TRTve basın tarafından unutuldu ür DİCLELt «l'urdumuıda sanatcıya gereken dejer verilmiyor» cuye yıllardır bu sözü söyler, yazar, çizer, yineler aururuz. Heie iyi anlaşüamarruş, adını iyi duyuramamış ya da son dönemlerinde verimlı olamamıs birl olursa, unutulup gıttı demektir. Bir sanatçı, bir yarsiic» tum yasamını uğraşma adamış, onca yapıta emegini. ruhunu katmıs, sırasında begemimiş, övülmüs, yüceltilmis. alkışlan. mıstır. Ama yıllar sonra yaşamdan aynldJtında iki satır«k ölüm haberiyle söz edilmesi ya da hiç arumsanmaması artık sanat evrenimizde olağan sayılmaktadır. Geçüğinüz günierde Türk Sineması'nın 1950'li yıllannda bir çok yapıtına senaryocu. yönetmen olarak imzasını atmış, on binlerce sinemase\'eri beyaz peıdenin nniir^ı citmig unlü bir kisisi aramızdan aynldı. Bir iki gazetede çıkan uç bes satırcık cılız bir ölüm haberi Aydın Arakon'un tstanbul'un nin dısında ne bir ses, ne bir Ayanoğlu oynamıştı. nefes. Aydın Arakon"un ölUmü nedense basm dün\ası gıoi radyo ve televizyonumuzda da yeğledi. Çalışma kosullarının yanküarunadı. Oysa baska bir elverîşsiz olmasına karsın, yıülkede bir sinema yonetmeninin ne de yönetmen ve oyuncu ölümü, hiç değilse onun bir arasında \% törelerine uyulafilminin ekrana getirilmesıne bilirse bunun sonuclanrun oneden olurdu. Bizde ölüm ^la lumlu olacagını kamtladı. Siberini yaymlaraayı bile çok nemada zlhniyet deji?iml olgördülar. Arakon'un ölümü sa madıkça. kalite deftisimi de nat dünyamızm skandal kraliçesi sarkıcılarının, cinsel gö'rünümlü vıldızlarmın ask dediko. dulanrun doldurduSu sözum Şimdi gözler ona magazin, sinema dergi ve ga2etelerinde de yer almadı. yeni filminde Bu yayın orKanlarının sayın V2. lemleri. belki de bövle bir senaryocu yönetmenin vasadığının bile farkında dejMlerdi. BU. yük ve savlı sanat dereüerimiî de ne yazık ki, Arakon'a kendüerinden beklenen ilgiyi esirgemekte yarıs ettüer. ölüm haberiyle yetindiler. Kültür Servisl Bu yılkl Gecikmiş bile olsa, bir göre Istanbul Festlvali dolayısıyvi verine getirmiş oltnak için sinemaya bir dönem damgası la düzenlenen sinema haftasında, ülkeslnde bile tam vurmuş, «tstanbnl'un Fethi» gibi bugüne degin bir daha çev nınmayan bir Fransız rejirilememiş, tarihte çaft açmış sörünün ilk filmi gösterildi ve slnemaseverler tarafınbir olayı, «Vatan tdn» gibi dan bUyük ilgiyle karşılanKurtuluş Savaşımızm destanmı bejazperdeye getirmiş. «Anka dı. Jean Jacques Beneix ra Ekspresi» gibi casusluk film adlı bu genç yönetmenin îil lerinin, «Fosforla Cevrlye» gi mi Diva adını taşıyordu ve bi argolu filmler çagını baslat Fransa'da gösterilmeye baş mış bir sinemacının vasamma landığında beğenllmemişti. ve yapıtlanna deginmekten Plhnin gösterildiği salonlakendimizi ai»mBf*'*r ra on bes yirmi klşi ancak Aydın Arakon geçis döneml geliyordu. Ama Beneix yılsinemacüanndandı. Yasamını madı ve Diva, şimdiye kadar 64 yua sğdırdı. Gorüntü yönet görtllmemiş bir yöhtemle. meni tlhan Arakon'un kardesiydi. 1918 yüında Edime'de dog kulaktan kulaga aktanlan övgülerle yavaş yavaş ilgiyl du. Istanbul Işık Lisesi'nde üzerine çekti... Derken üst okudu. Bir süre edebiyatla ugüste ödüller aldı. Birleşik rastı. Şair Sabahattin Kudret Amerika'ya satıldı. Ve oraAksalla <Sokak> adlı edebiyat da büyök bir patlama yaptı. dergisini yayımladı. Askerliginl yaptıktan sonra agabeyi tlhan Bir Fransız filminin görArakon'un etkisiyle sinema üe mediği ilgiyl gördü. ilgilenmeye başladı. Senaryo Şimdi prodüktörîer, Beyazımını denedi. Yönetmen Şaneix'le anlaşmak için neredan Kamil'in istegiyle 1948'de «Efe Aşla» filminin senaryo deyse yarışıyorlar. Ve otuz sunu yazdı. Bunu aym yülar beş yaşmdaki. yıllarca Adaki «DümbuJlü Macera Peslnmerika'da ve Fransa'da baş de» ve «Dinmeyen Sızı.nın se ka yönetmenlerin ayak işnaryolan izledi 1949'da «Çig lerinde çahşan bu genç uslık», «Efsoncn Baba» filmle ta. şimdi Roma'daki Cineriyle yönetmenliğe başladı. cltta stüdyolarında ikinci 1953'e dek Atlas Pilm'de aga filmlni çe\lriyor. Hem de, beyiyle birlikte çaüstıktan sonra aynldı. Raşka yapnnevleri ilk filmindeki gibi adı duyulmamış oyuncularla değil. ne film yönetti. Genç oyuncularla cahşmayı Aydın Arakon «Çıtük» gibi ilkel korku filmleri de yapta. «Fosforlu Ovriye», «Kıtıplyoza Tnı»k» gibi argolu. küfürlü, külhan tipli kadın kahramanlan yaratan fUmlerin öncüsü oldu. Ancak bunlann yanında tarihsel filmler çığınnın hızlanmasına yol açan «lstanbuı'nn Fethi» «dbl bugün hâlâ yerinl dolduracak bir benzeri yapümamış filmlerin de vönetmeni oldu. Döneminin en basanü iş filmi olan «tstanbul'un Fethi» yapımcı Murat Köseoglu tarafrndan yapay bir bovama ile renklendirüip 1972'de piyasaya surüldügü zaman da vine Ugi uyandmnıstı. Yüdız Kenterin ilk filmi sayılan «Vatan tcin> Kurtuluş Savası yatntlan arasında hâlâ saygın bir yer futmaktadır. Aydın Arakon'un hemen hepsinin senaryosunu da yazdıgı filmlerinin başlıcaları şöyle: 1949: «Çığlık», «Efsuncu Baba» (Hüseyin Rahml Gfirpınar'dan uyarlama), 1950: «İsUnbul'ıra Fethi». 1951: «Vatan İçin», 1952: «Ankara Eskpresi. (Esat Mahmut Karakurttan uyaurlama), «Kınl TuS> (Abdullah Ziya Kozanoğlu"ndan uyarlama). 1954: «Sshfldeki Kadın», 1955: «Garlpler Adası». 1956: «Tozak OteU». «Mins Cfnınrfa», 1959: «Fosforlu CevrİTe., «Krtıpiyoz» Tnzsk». 1960: «Ynranrcak», «Kahpe», 1962: «Fosforln Orans Gelmez». 20.15 WALT DİSNEY 20.30 HABERLER 2L00 HAVA DUEUMU 21.05 YENİ ANAYASA OLUŞMA YOLUNDA 21.20 SAZ ESERİ 21.25 Sazkar Saz Semaisl. (Tohumluk Üretimi) Ülkemizin, dünya buğday Üretlmlnde flst sıralara tınnanışı, verimll bugday çeşitlerlnin tanmunıza glrmesiyle mümkün olmuştur. Programda, buğday tohumluk üretiminin sağladığı yararlar ve verlmln artmasındaki nedenler lle bunlann yurt ekonom'sine kstkıian trnnu BUĞDAY m TÜLAY GERMAN Gözden ırak, ama gönulden ırak degfl. Fethi filminde başrolu Sami olamayacagı inancını vurguluyordu. Yapımcı egemenligıne. senaryo dUzenine ve oyuncu saltanatı Ribl konulara karşı savasım verdi. Yeşilçam kurallarına ayak uyduramadıSı cin yenitc düstügünU anlayarak 1980lı yıllarda çekildi. ParisHe Tülay.., Hıfaı TOPUZ 22.10 Edip Akbayram ve Dostlar, adlı programda sanatçı gu eserleri sunuyor: Aman Kerem, Darmadagın, Hastetlnle yandı gönlüm. Klbar gelin. 21.50 TÜRK HAFtF MÜZİĞt İlk filmiyle gise rekorları kırdı Hap adını taşıyan dizlnin bu son bölümünde. Doktor Bonham gençlere tehlikeli Uaçlar yazmaktadır. Maureen ölur. Peter vicdan azabıyla Bonham'ın dosyalarım çalar. Rossl'ye teslim eder. Rossl'nln başı yetkililerle derde girer, tutuklanır. Bu arada gençler Tribune gazetesinde bir sayfayı yönetmektedirler. Bonham'ın peşine düşerler. Aynca, Lou, Hume, Bayan Pynchon ve bütün Tribune gazetesl Rossi'nln arkasındadır. GAZETECİLEE 23.05 HABERLER 23.10 KAPANIŞ 1zleyici Gözüyte Yabancı film secimi TRT, yabancı yapım satın alırken, bunun eğiticiöğretlci, eğlendirid ve sürükleyicl olmasına özen göstermelidlr. însanlara kin beslemeyi aşılayan, tahrik edici, kötü yöne çeklci filmler toplumu olumsuz etkller. Öğrenlm cağında olan klşüerin lzleyecegi filmler, gece geç saatlere bırakılmamalıdır. Yeni yayın döneminde istegımiz budur. Bir filmin yapımında emeği geçen kişiler bir kartona daktiloyla yazıhp halka gösterilmemelidir. DüşUnünüz ki bu yayınlan yabancılar da lzlemektedir. Hakan Cengiz tSTANBÜL Paris'te eskiden meyve ve sebze hallerinin, toptancı kasaplann, zaiıire tüccarlannın bulunduğu, her türlü tüketim araçlarının depo edildigi bir mahalle vardı: Parisin Halleri. O manallede bütün caddftlerde, sokaklarda gece saat ondan sonra toptancı pazarlan kurulur, artık hiçblr araba giremezdi buralara. Lokantalar sabahlara kadar açık kalır, tiyatrolardan, slnemalardaa ve barlardan çıkanlar gece yansından sonra buraya soğan çorbası içmeye, istridye yemeye gelirlerdl. Belki yirmi yn oıuyor, Paris Belediyesi Haliari kentin dısına çıkarttı. Hallerin buıunduğu yerlerde kültür merkezleri kuruldu. Şimdi bu bölge gündüz gece, gençlerle ve sanatçılarla dolup taşıyor. Son yıllarda sayısız galeri açıldı bu yerlerde. Sergiler düzenleniyor, konserler veriliyor, toplantüar yapılıyor. Haller mahallesinde yeni havaya uyan yerlerden biri de Saint Eustache klllsesi. Bu kıllsenin «cripte» denen mahzeni şimdi konser salonu olmus. Geçen aksam Tülay German'ı dinledik bu salonda. Tülay iki Fransız sanatçısıyla birlikte on günlük bir program düzenlemiş. Kılisenin mahzeninde Fran.si7.lara Yunus Emre, DBdaloğlu, Pir Sultan Abdal, Hekimoglu, Karacaoglan ve Oede Efendi dinletıyor. Resıtal Erdem Buri'nin Yunus Emreye adadıgı bir kompozisyon lle bashyor. Türkülerde Tüliy'a Mogollar'dan Cahit Berkay esKültür Servisi 30 lik ediyor. Tülay gittikce daha eylül 2 ekim tarihleçok îriyngini bulan bir sanatçı ri arasında New York'oldu. Bir bakıyorsunuz, kiüseta «Yeni Roman» konunin mahzeni, Orta Çaglaıdan kalma mistık bir havaya bürünlu bir toplantı düzenlemüş; bir bakıyorsunuz Tülay, necek. Toplantıya Fran Anadoiu ozanlannın turkuleriy. sız Yeni Romanının önle kılisenin mahzenini gümbiir de gelen dört temsilcisi. , gümbür bıl^tiyor. Eski ile veJlobert Pirıget. Alain Ro ni bagdasıyor bu türküüede. be Orillet. Nathalie Herkes de kendini kaptutyor Sarraute ve Claude Sibu havaya. Tülay geleneksel mon katılacaklar. Topmüziğin temsilcisi ama. bunlalantıyı New York Ünin çağdas bir havada uygulaversitesi Fransız üygar dığı için Fransızlar oekâlâ anhgı ve Kültürü Bölümü uyorlar kendisinlve Fransız BüyükelçiliBir de şu var: Tülay bir iki gi Kültür Servisi Ortak ay önce son plagı Ue Charles lasa düzenleyecek. YaCros armaganım kazandı. Gnpıtlan Fransız Yeni Robeş yıl önce de Moğollar kaYönetmen Eenei.\ ve Gerard Depardieu çekim sırasmda. manının Izlerini taşıyan zanmışU bu armaganı. Kolay İki aydır, ortalama günde onbeş saat çabşıyorlar. dört Amerikalı romandeğU böyle bir basan. Aferin cı. John Barth. John Nastassia Kinski ve Gerard yüceltici sözleri de, yeni fil Tülay'a ve kendisine veai *omHawkes, Jonathan BaDepardieu ile. Amerikalı ge min baş oyuncusu, usta ak pozisyonlar kazanduran Erdem umbach ve Robert Corillm romanı yazarı David tör Gererd Depardieu söy Buri"ye. Tülay, Ruhi Su*nun doğrultuover da bir açık oturuGoodis'in bir kitabından u lüyor: sunda bu ise girişti. Sonra bamma katılacaklar. yarlanan «Hendekteki Ay» «Görünüşüne aldanma b&şka bir yol seçü kendlne. filmin adı. Bu. ilk bakışta yın. Bu ufak tefek adama Ama yine Ruhi Su'nun etklleri cılız görünüşüyle güven ver iyi bakm. Başardıgı büyük var birçok yerlerde. New York'ta 'Yeni Roman,, tartısılacak meyen yönetmen için en şey.> radyo TRTI 05.00 AçUış ve program, 05. 05 Ezgl kervanı, 05.30 Şarkılar VB oyun havalan, 06.30 Köye haberler, 06.40 Gunaydın, 0730 Haberler. 07.40 Günün içınden, 10.02 Arkası ya ım, 11.05 Hafil muzik, U.20 Türküler, U.40 Sarkuar, 13. 10 ögle üzeri, 13.00 Haberler, 1315 TTaftf müzik, 14.45 öğleden sonra. 16.05 Türküler, 1620 Şarkılar. 16.40 Hafif müzik, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Fasıl. 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanm çocuk şarfcısı, 19.00 • 01.00 TRT 2 üe ortak yayın, 19. 00 Haberler, 19.30 Azeri türküler. 19.45 Şarkılar. 20X0 Köyümüz köylümüz. 20.20 Ye ni sarkılar, 20.40 Turkçe sozlü hafii müzik, 21.05 Yurt tan sesler, 2130 Sarkuar, 32.05 Türküler, 2220 Küçük konser, 22.40 Şarkılar, 33.00 Haberler, 23.15 Gecenin için den, 0055 Günün haberlerin den özetler, 01.00 Program ve kapanış, O O • 06.00 GeL â ce yana. 40 Dünden bugüne TUrk mutfagı, 11.00 Kadinlar toplulugu, 1130 TUrkce sözltt hafiı müzik, 11.45 Türküler, 12.00 Dünya folkloru, 1220 Şarkılar, 12.40 Türküler geçidl. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri, 13.30 Haüf müzik, 14.00 TUrküler. 14.30 Ya bancı dil öğreneum, 1530 Oda mUzlgi, 16.00 Musikimizde UnlU eserler, 16.20 Arkası yann, 16.40 Oyküler ve Ttlr. küler, 17.00 Olaylann içlnden, 17.30 ÇeşitU sololar, 18.00 Erzurum radyosu Turk halk mudğt topluluftu, 1830 Bilim dergiai. 18.50 Çocuklar çarkı söylüyor. 19.00 . 01X0 TRT I tle ortak yayın. Türk Sinemasının yeni bir basarısı Sinan Çetin, Hyeres SenligVnde ödül aldı Kfiltfir Servisl RE8 / Fransa Hyâres'de 11 eylül günü başlayan 18. Uluslararası Genç Sinema Festivali 19 eylül günü sonuçlann açıklanmasıyla bit U. Festivalde gösterilen 12 fllml değerlendtanek İçin lkl ayn Jürt vardı. Blrincisi profesyonellerin Jürisl olarak adlandırılan ve yedl tanınnus klşiden olusan büyük jüri, ikincisiyse Hyâres ve çevresinde oturan otuz kişiden oluşan halk jürisi. Her İki jürinin seçeceği ve ödüllendireceği filmin Fran sız Kültür Bakanlıgınca alınması öngörülüyordu. Büyük Jürinin festivalin son günü gösterilen Avusturya filminl blrinci ilan etmesi sürpriz olarak karsılandı. Siyah beyaz olarak çekilen ve annesi tarafından deli diye akıl hastanesine yatırılmı§ bir gencin psikolojik öyküsünü anlatan film seyirciler tarafından sıkıcı olarak nitelendirilmlşti. Asıl büytik tartışma, Sinan Çetin'in Bir Günün öykflsfl filmiyle birlikte bir Alman filmlne blrincülk ödülü veren halk jürisinln karan üzerine çıktı. Bu tartışma da ha da süreceğe benzlyor. Bu günkü yerel gazeteler, <Fes tival bltti, Bir Günün öyküsü» bltmedi diyorlar. Genç yönetmen Sinan Çe tin, önce Sabsb adıyla çektiği ve lkl yıl sansürde kalan ilk filmlni daha sonra Bir Günün Oyküsü adıyla yeniden çekerek festivale ka tıldı. Fe&tivalde ilk olarak gösterüen bu film burada çok beğenildi ve festival sü resince tartışıldı. Halk jürisinin ödülü ikiye bölmesl, hangi filmin Fransız Kültür Bakanlıgınca alınacağı sorununu ortaya çıkardı. Bu konuda kesin karan Kültür Bakanı Jack Lang verecek. Eğer ticari sinemalarda gösterilme ola nagı bulunursa. filmin Fran sa'da büyük başan kazanacağı inancı yaygın. Hyeres Festlvalinden sonra, önümüzdeki günierde Sicilya'da yapılacak olan Akdeniz Fes tivaline ve Almanya'da yapı lacak Mannheim Festivaline de katılacak olan bu filmin festivallerde alacagı so nuç merakla beklenlyor. Fransa'nın Cannes'dan sonra en İyi festivali olan Hyeres Film Festivallnde, Cannes'da oldugu gibi birincilik ödülünü bir Türk filminin paylaşması sinema çevresinde ilginç yorumlara yol açtı. Şu günierde Paris'te büyük başarı kazanan Cannes birincisl Yol gibi Hyeres birincisi Bir Günün Öyküsü de Fransa'da Türk slneması adına etkin bir propaganda aracı olacağa benzlyor. KISAKISA ve İstanbul Devlet Tiyatrosu 1982 . 83 mevsiminde tstanbul seyircisine biri çocuk. biri gençlik oyunu ounak üzere dokuz oyun sunacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu perdelerini ekim aymda oçacak. Goldoni'nin •İki Eferutinin Uşağı* adh yapıtı ilk kez sahnelenecek. tbsen'in •Rosmersholm'unu Kemal Bekir. Strindberg'in *Hayaletler Sonatı*nı ise r *vent öktem yoneüyor. îzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin düzenledigi 2. Ulusal El Sanatlan Sempozyumu için hazırhklara basladı. Sempoz yuma çeşitli üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi ile el sanatlan uzmanlan, Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanhğı. Tanm Orman Bakanlıgı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temsilciler katılacak. 0 El sanatlan sempozyumu hazırlanıyor TRTIII 07.00 Açılıs vs progTam, 07. 02 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri, 09JÛ0 Türkçe haberler, 09.03 Barok müzik, 0930 Cat Stevens söy'.üyor, 10.00 Hafif müzik dünyasından, 11.00 ögleye dogru, 12. 00 Haberler, 12.13 DiskoteğimİJden, 13.00 Konser saati, 14.30 Caz müzlgi, 15.00 MUzikU dakikalar, 16.00 Günün konseri. 17.00 Haberler. 17.12 Sizler için, 18.00 Haftanm topluluğu, 18.00 Haberler. 19. 12 Bir konser, 20.45 Hafif müzik, 2 J 0 MUzlkde 20. 1O yüzyıl, 21.45 Saz eserleri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdiklert, 23.00 Çarsamba konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 ProKram ve kapanış. £ Dünyada okuma yazma bilmeyenler artıyor Yeryüzündeki nüfus artış hızı bugünkü temposunda sürerse, 2000 yılında okuma yazma bllmeyenlerln sayısı 900 milyonu bulacak. 1970'de 780 milyon olan okuma yazma bilraeyen sayısı 198O'de 824 milyona ulaştı. Bu konuya deginen UNESCO yetkilileri, okuma yazma bilmeyenlerin çcğunlugunun Üçürtcü Dünya ülkelerinde bulundugunu, ancak daha çok kadınlar arasında görülen bu olguya ABD'de bile rastlandığını belirttiler. TRTII 07.00 Acüış ve proeram, 07. 02 Solistlerden secmeler, 07. 30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun bavalan. 08.00 Sabah için müzlk, 09.00 Şarkılar, 09.15 TUrk büyükleri. 0930 Sabah konseri, 10.00 1050 Türküler, 10. bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 78 9 • • P # SOLDAN SAĞA» X Aatalya'nm 30 Km. kuzeybatasmda bulunan antik bir keat 2 Birleçmis Mllletler Eğitim, Bilim ve Kültür Te$kilatı... Ortanuı ortası. a İyi. hoş... Tahıllar için kullanüan eski bir agırlık ölçüsü. 4 On lkl düzine... Selen, 5 Giysi 6 Ki»i... Japooya'da kentleri koruduguna irmn||an Şinto dini tannsı, 7 Ortaklannm sorumu, koyduklan anapara ile suurh bululan ortaklık. 8 Ibrani alfabeinin ilk harfi... Bir ceait Ingiliz urası. 9 Kolorimetre. YUKARIDAN AŞAĞIYAi 1 Ural Altay kavimleri toplulugundan yan göçebe bir halk. 2 Bir çeslt yabanmerslni... Temel niteliği bir olan dil. nayvan ya da bitki topluluğu. 3 Rekor kıran kimse. 4 «Isa'dan Sonra> anlammda bir kısaltma... Başüca içeceğimiz... Bir suçu birine yüklema. S Çanakkale'nin bir ilçesi, 6 Blr balık... Tanntanımaz. 7 Duman lekesi... Ünlü bir söylesi. deneme ve eleştiri yazanmız. 6 Fransa'da bir ırmak... Alfabemizln 15. harfi, 9 Havacılara gerekli bılgileri vermek için sürekll Okyanus'un bir noktasında duran gemi. TRT Bulgaristan'daki şenliğe katılamıyor tebrik kartUtrı (u 26 çe$H renkli resim. tanesi 20 lira 8 ç,e?it Utanbu! Gravuru. tanesi 20 lira 20 çe»it karikatur. tanesi 15 lira TANINMIŞ RESSAM VE ÇtZERLERtMlZtN YAPTTLARINDAN OU5ŞAN U II u * Tonetmenllğini Okan Uysaler'in yaptığı •Sönmüş Ocah» adlı TV filmi Bulgaristan'da düzenlenen TV FUmleri Festlvali'ne katılamıyor. Bir süre önce Reşat Nuri Gün tekin'in yapıtından yararlanılarak televizyona uyarlanan •Sönmuf Ocah* adlı filmin DGSA Enstitüsü'nce gerçeklestirilen yıkanma ve renkli kopya basım tşleralerinin İyi socuç vermedlgi, kötü bir kopyayla festivale katılmanın da sözkonusu olamayacagı belirtildl. 0 tzmir Opera ve Balesi provalara başlıyor •••^ ! V • "ophi isteklerde % 25 indirim. öderaeb gonc? YENt YAYINLAR KARTLARI Ankara Cad 45/11 Sirkeci. Tel 26 23 10 L 1 a» 1 2 3 4 5 6 9 1 8 7 8. 1 1 A 7 T f H t n A A K 7 A 1 A 0 | N 1 A^ u H u M A f, ' i M' A V l LL O 1 U y \TA V [t 1234 56 78 9 Izmir Devlet Opera ve Balesi bu yıl •Çeşmebaşv balesiyle «AfeıUı Kız» operasun sahneye koyacak. Fent Tüzun'ün besteledlti «Ç«jm«bafi» balesinln provaJanna ls ekimde. Karl Orffun *Akuh Kif operasının provalannaysa ekim sonunda h»^ı*n«^«y • • •T • r ( • • 1I k 0 Kuvayı Milüye fotoğraf yançması Hasan Tahsin'i Yasatma Dernegl tzmir'de Kuvayı Mllliye Fotoğraf Yansması düzenledi. Yanşma, sanat fotoftrafı ve tarihsel fotoğraf dallannda olacak Yanstna »onunda her iki dal İçin ayn ayn birinciye 15 bln, Uclnciye 10 bin, üçüncuya de S bin lira ödül verilecek. I •• % Steinbeck'in bir romanı ilk kez basılıyor John Steinbeck'in hiç basılmamış blr romanı, yazann sekseninci dogum yıldönümünde yayımlanacak. Robanın adı »Kral Arthur v« Ytğit Şövalyleri.* Yuvarlak masa sövalyelertnin öyküsu ünlü Amerikalı romancı tarafmdan çok değişik bir biçimde anlatılıyor. T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog