Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

22 EYLÜL 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Viyana'da Irak Hava Yolları ve elçiliği bombalandı VİYANA ( 8 * . • AP) VIyana'daki Irak büyükelçHiğl lle Irak havayolları bürosu, pa startesi gecesi hilinmeyen klşılerce bombalandı. Irak havayollan bUrosu, tah rtp güeU son derece fazla olan bombanın kulaklan soğır eden bir gürültü lle patlaması sonuou tamamen harab oldu. BUro nun hemen yanındaki blr Mercedes otomobtl galerlsl de patlamnrtan büyUk hasar görrtü. Irak elçiliğine atılan bomba ise sadece pencere camlannın kırılmasına yol açtı. Polis, iki saldınyı da şimdillk Ustlenen olmadığını bildirdl. öte yandan Madrld'de îran Kültür Merkezinde dttn şiddet11 bir patlama oldu. Btnada büyük hasara yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Schmidt, 1 ekimde iktidara veda ediyor Sağ blokla Hür Demokratlar anlaştı. Güvensizlik önergesi 29 eylülde verilecek ve 1 ekim dc yapılacak oylamada Schtnidt Hükümcti düşürülecek. Erken seçim ise 6 martta yapılacak. Ulya ÜÇER bildiriyor Dış Haberler Servisl Federal Almanya siyasal yaşamında yenl blr dönem açılıyor. 13 yıl süren sosyal llberal koallsyonun dagılmasından sonra, sağ partller bloku CDUCSU lle Hür Demokratlar (FDP) önümÜ7deki günlerde atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardılar öncekl gece CDU. CSU ve FDP yetkillleri geç saatlere kadar süren blr toplantı yaptılar ve 29 eylül günü blr güvenslzllk önergesi vererek Başbakan Schmldfl düşürmeyl, gelecek mart ayında genel seçlmlere gltmeyl kararlaştırdılar. Muhafazakâr Llberal bir koalisyon hükümetinln protokolü üzerinde anlaşmayla sonuçlanan görüsmelerde. CDU llderl Helmut Kohl'un Başbakanlığı konu sunda da gorüş birliğl sağlandı. CDU lle Bavyera Hırlstltlyan Sosyal Birllğl'nln (C8U) ortak sözcüsü Eduard Ackermann, pazarlıklann dört saat sürdüğünü, üç partl liderlnin koalisyon ve mecllste yenl blr çoğunluk konularında çalışmalarmı sürdürdüklerini açıkladı. Pa zarlıklara FDP llderl, Dıs19leri eski Bakanı Hans Dlet rlch Genscher lle FDP'U mllletveklli Wolfgang Mlsch nik. CDU llderl Helmut Kohl ve partinin önde gelen lsimlerlnden Schleswlg Holsteln Eyalet Başkanı Oerhard Stoltenberg. CSU lideri Franz Josef Strauss ve CSU onde gelenlerlnden Friedrlch Zlmmermann katıldılar. Geçtiğlmlz cuma günü FDP'li dort bakanın hükümetten lstlfasından sonra Başbakan Schmidt Mecliste güvenoylamasına gideblleceğini blldlrmlş. ama bunun lçin erken seçlm onkoşulunu one sürmüştü Schmldfin önerisl FDP ve CDU tarafından reddedilmisti. Kamuoyunda büyük prestlj kaybına uğrayan FDFnlfl kısa süre İçlnde yapılacalt bir genel seçlmde «sillnme» lhtlmallnln bUyüklüğU. bU partinin seçimlTOÜmkünolduğunca geclktirme lsteğine yol açıyor. CDU da. lktlda", ra uzanabtlmek lçin gerek* U FDP destek ve lsbtrllğlnf sağlayabllmek lçin yenl ori taklarım seçiml geclktirmeyi kabul ederek «kollamaya» çahgıyor. Ancak CDU İçlnde blr grup ve CSU önderllgL seçlmlerln geclkthilmeslne karşı çıkıyorlar. öncekl gece vanlan anlaşma, CSU'nun «lkna edllmlş» olduğunu gösterlyor W, bu en başta FDP'nln ve su anda İktidara gelmek lçin FDP lle sağ partller blokunun ortak hareketine lhtl1 yaç duyan CDtTnun lşlne yarıyor 20 eylülde verilecek güven slzllk onergeslnln hükümetln düşmesiyle sonuçlanabllmesl içln parlamento çoğunlugunun oyları gerekli yor. Federal Alman parlamentosunda çoğunluk 249 oy demek. 226 oya sahip CDUCSU bloktmun çoğun luk İçln 23 oya lhtlyacı var; Bu oylan FDP sağlayacak. 53 sandalyell FDP Meclls grubundan 18 klşl partinin yenl tutumunu onaylamıyor ve sağ partllerle koalls! yona karşı çıkıyorlar. An^ cak gerl kalanlar, sağ partl^ lere çoğunluğu getlrmeye yetiyor. Ne var kl, son gellşmeler FDP içindekî çatlağın büyüme eftiliminde olduğunu gös terlyor. Niteklm Parti politikasındakl değişlkllğin tüm partl tarafından onaylanması gerektiğinl savunan Hür Demokrat üç eyalet örgütü lvedilikle olağanüstu partl konpresl İçln baçvuruda bulundu Bunlara 1 evalet daha eklenirse partl kon gresl zorunlu oluyor. önerge tarlhl olarah 29 ey lülün benlmsenmesl, gerçek te şu anda bellrlenmiş sayılabllecek gellşmelerln bütünüyle kesin, sağlam blr temele oturmadıgını gösterlyor. önümüzdekî pazar ya pılacak Hessen eyalet seçimlerinln sonuçlarına göre siyasal manzarada blrtakım değişlkllkler meydana geiebillr. CSU lideri Strauss, erken seçimln keslnllkle bu yü İçlnde yapılmasını lstlyor v«| FDP'den bir an Bnce «kurtulup» CDUCSU'nun «saf»' iktidarına da aynı süratle ulaşmak istlyordu Öncekl gece vanlan anlaşma, CSU* nun bu lsteğine uygun dflsı müyor. CSU'nun neye karsılık «ikna olduğu» su anda blllnmiyor. Ancak Strauss'un, CDU llderl Kohl'u «becerikslz» dlye nltelediğl ve Kohl'un Başbakanlığı altinda hükümete katılmama eğl llminde olduğu billnlyor. Strauss gibl son derece katı tutumlu blr slyaset adamının erken seçimln FDP** yl «kollama» amacıyla gelecek yılın martına bırakılmasını ne glbl blr «kazanç» karşılığında kabullendiğl. önümüzdekl günlerln en çok tartıçılacak noktalanndan blri olacak. lran Irak savası üçüncü yılına girdi £ GSzlemdlere göre, savaşın yakında sona ereceğine ilişkin bir belirti yok. ka faallyet göstermedlğlnl bildiriyor. Bolgedekl Arap dlplomat ları İse savaşın sona ermesl bakımından karamsar gö rünüyorlar. Bu diplomatlara göre, tran lnatçı tutumundan vazgeçmezse, savaş daha uzun süre devam edecek. Çarpışmalarda Irak hava kuvvetlerlnln tran'a kıyasla daha faal olduklan da gözleniyor. Bu olgu tran'ın uçak yedek parçası sıkmtısı çekmeslne bağlanıyor. > IIELMUT KOHL İktidara gelecek am a işi p«k kolay degıl En yakın ortağı Straııss kendislnl «becerlkslz» diye nltellyor. D19 Haberler Servisl tranIrak savaşı bugün üÇüncü yılına glrdl. lran blrllklerinln Irak ordularını ge rl püskürtmelerlnden sonra lkl aydır Basra bölgestnde devam eden çarpısmalarda lkl Ulke de kesln sonuç ala madı. tran. Basra kentlnl ele geçlrmek Içln bes büyük ealdırı başlatmasına rağmen başan sağlayamadı ve saldınlar Irak btrliklerl ta rafından durduruldu. AP ajansının muhablrl Basra bölgesinde sınıra lkl Ulkenln de on binlerce asker yığdığım. ancak bu birliklerln bir ayı askın süredlr, karşıhklı top ateslnden baş Jantin Dsniz Kuvvetleri Komutanınuı, tngiltere lle Falkland adalan savasındaki komuta blçimlnl şiddetle eleştiren bir PARİS, (Cumhurıyet) Av amiral, deniz kuvvetlerinden arupa Kunseyl Siyasi ve Hukuk bldı. Işlerı Komlsyonları Uyelennden GUney Donanması Komutanı oluşan TUrklye Alt Komusyo Amertla Horacla Zaratlegui ön nunun Öncekl gün yaptığı topla cekl gün Deniz Kuvvetleri Kotıya sunulan raporda, Türkıye' mutanı Jorge Anoya ile 1 ekim de görilşülmekte olan Anayasa de Anoya'dan görevl devralatasarısı ile ılgilı eleştirüere cak olan Amerlla Ruben Frandikkat oekUdlğl öğrenüdl. co'nun yetkilerlnl kullanma bıçlmlerinden memnunıyetsizliSızan naberlere göre Hukuk Komısyonu Başkanı Avustur ftini ifade eden blr blldlri yayalı parıementor i,ulwıı fateıner yınlamıstı. Bunun uzerine Buenos Alres' Üe rupurtor Federal AJııuuı boa dekl Deniz Kuvvetleri Komuyal UemoKrat Uye Hans Bar dens tarulından iıazırlanan Tür tanlığı «dlMpllnl bozucn davrmıuslarda» bulunan Zaratlegui' Juye künuıu raporaa, anayasa üe ügılı gerıde bıraktıgımız yaz nln gHrevden alınmasını kararmeydana geien geilşmeier anla lastırdı. tıldı. übruşulmakte olan Anayasa tasarısını geıek Turkıye da gerekse dışarıaa eleştırUere yoi henUz aimadıgı ve Mllli GUven llk Konseyı'nuen çıkacagı süreye kadar beklenilmesl gdriisune yer verüdl. Avrupa Konseyi komisyonunda Anayasa tasarısı elestirildi Arjantin Deniz Kuvvetleri Komutanını eleştiren bir amiral ordudan atıldı BUENOS AtREs (SJI.) Ar Dıs Haberler Servisl Yıllardır Ortadoğu'yu bir blrlne katan îsrail ordusu hakkında çok şey söy lenip durdu. Dünyanın en modern ordulanndan blrl dendl, nltelikll askerlere sahip dendl. Aslmda bu görüşlerln çoğu doğru. Az sayıda askerl olmasına karşın, Israll'in blr türlü «düsman» Arap Ulkelerl tarafından altedllemeylşl de bunun blr göstergesl olarak kabul edlllyor. Le Flgaro gazeteslnde çtkan blr yazıya gore tsrall ordusunda 34 binl profesyonel 150 bin sürekll asker bulunuyor. Se ferberllk anında 260 bln yedek de silah altına alınınca bu sayı 400 binl bulabiliyor. İsrail seferberlikte 400 bin kişilik ordu çıkarabiliyor dl evlnde tutuluyor. Teçhlzat. sllah birllğe katıl dıklarmda dağıtılıyor. Or du, bllinen anlammda kışlada değll. Sadece eğl tlm kamplarında dayanıklı malzemeden yapıltna blnalar var. Ancak bu blnalar hangar ya da depolama yerl olarak kul lanılıyor. Gerl kalanlar derme çatma barakalarla, çadırlardan baska blr gey değü. Teknisyenlerln çalısma Rİsteml oldukça esnek. Tugayı harekete geçlrmekle gorevli profesyonel askerlerin «çekirdefcl» 60 klşlyl geçmlyor. Bunlar tank motorundan ve taretinden anlayan teknlsyenlerden olu şuyor ve gruplar halinde çalışıyorlar. Haftada bir kez. bu eklpler motor ları çalıştırıyorlar. Ayda blr kez de tankları 10 lle 20 kllometre arasmda sü rüyotlar ve telslz lle ta retlerin çalışmalarmı kontrol edlyorlar. Her üç ayda blr İse uzman yedeklerln yardımıyla tüm motorları iyice gozden ge çirip temlzieylp bataryalan dolduruyorlar Yedekler gellr gelmez, hangarlarda bulunan tanklar, herşeylerl tamam ve çalışmaya hazır durumda ortaya çıkanlıyorlar. Yenlden sllah altına çagnlanlara cephane, ancak gönderlldik lerl bolgedekl blrliklere katılmadan az önce verl llyor. Ülkede genel seferberllk basın yayın organlarıyla yapılıyor. Basın, radyo ve televlzyon kod adları duyurarak, çagrılan blrliklerln toplanmasını sağlıyor. Ülke, mahalleler, kasabalar. klbbutzlar olmak Uzere çeşitll bdlgelere ayrılıyor. Telefonla yapılan bolge seferberllklerlnde her klgl, adreslnl ve Işyerinl blldiğl 10 klşlyl haberdar etmek zorunda. Ayni sekllde bu 10 klşl de DEDELERtN EĞtTİMt lsrail'de askerlik toplumsal yaıjamuı çok Anemll blr bölümü100 klşinln... Her yede nü oluşturuyor. Askefİ egltlm çok genlş bir yaş grubunu kapstyor. Fotografta, 35 yaşını ğln, kişlsel malzemesi aşmış İsrail vatandaşlanndan oluşan «özel yedek ordu» HAGA mensubu yaşü askerler ve savaş Unlforması ken eğltlm sırasmda görüluyorlar. Raporda, Avrupa Konseyince lnsan naklan üe temel hak ve özgürlukıerın korunmasının 6neırunm vurgulandıgı da edinllen Vİ1LA 0 0 Zeytinlerin gri, çamların koyu yeşiline dalmak istiyorsanız... Doğayla bütünleşerek; dinlenmeyi, yenilenmeyi, tazelenmeyi düşlüyorsanız. Denizi, güneşi ve mehtabıyla dost söyleşilerinin özlemini çekiyorsanız... Bayram için Tanm » 1500 TL. Tam Pansiyon 1750 TL. TEŞEKKUR Sevgi ve Coşku Kaynağı Azra ERHAT ın Aramızdan aynlısına dek, hastanede arzuladığı mutlu yaşamı. ona sıcak ılgisıyle sağlayan. Çapa Tıp Fakultesı, Noroloıi bırımi doğerll profesörlerinden, dost insan. Bayıaın İSTANBUL C>GA2ETESİ\ Bayram günleri yurdumuzun her yerlnd» okuyabileceğiniz gazete İSTANBUL BAYRAM GAZETESl'dir. llân vererek yiiksek tirajından yararlanabJleceğiniz yegâne gazete, ofset baskıll İSTANBUL BAYRAM GAZETESl'dir. Soz konusu toplantıda Uyeler Türkıye'de demokrasıye dönuş konusunda önceden açıklanan takvıme genelllkle uyulduğunu belirtüler ayrıca Anayasa Refa randıunu öncesinde rurklye'ye blr heyet gönderilmesmi de be nlmsedUer. Avmpa Konseyi Siyasi Komisyonu'nun bugün yapacajp. toplantıda TUrkıye ile UgUi görUşmelerin gürdurülme si beklenlyor. Sn. Coşkun ÖZDEMİR'e yfne bu süre içınde buyuk esırgemeyen, yardım ve çabalarmı Tel Oren . 343 AyrmUlı bilgl v« rezervatyon lçin lstanbul. 61 Sİ 67. Adres: Gazeteciler Cemiyeti CağaloğluISTANBUIi Tel: 2212 22 22 54 08 26 8046 ABD'de 1971den bu yana en büyük demiryolu grevi 4. gününde CHtCAGO, <a.a.) Birlesik Amerika'da yük ve yolcu tren saferlerinln yanısıra ekonomlyl de felce uğratan 1971 yılından bu yanakt en büyük demiryolu grevi bugün dördüncü günUnde. Bırleşik Amerıka Başkanı Ronald Reagan ise ABD yönetimlne oldukça pahalıya mal olan grevin sona erdırilmesi içln kongreyi müdahale etmeve caGUnde 100 bıni askın banllytt trenlnln seîer yaptıgı Chicago grevden en fazla etkilenen kent oldu Washington'da İse taraflar arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi ve Başkan Reagan' ın mllletvekillerinden grevi dur duracak özel yusayı onaylamalannı istemesi Uzerine kongre dtln toplantı yapmayı kararla» tırdı. Ulastırma Bakanı Brew Lewta, 26 bin tren makinistlnın Uoret anlaşmazlığı yüzünden baslattıklan ısi bırakma eylemlnin Ulke ekonumisine gtlnde yaklasık 80 rnilyon dolarlık zarara yol açacağını ve halen krl ttk durumda olan ısstzliğe 45ü bln kiştyl daha ekleyooepinı açıkladı Zamanın nevlet Bas kanı Rlnhard Ntxon 197 ı grev lerinl durdurmak amaciyla bir ösıel yasa çıkartmıştı öncnki ıriln hszı vUk trenlerı çalıstı Ancak Ulkenln en bü yük otomobi) yapımoısı Oene ral Motors Şirketi otomobll ve kamyon Uretlminin 4 A naat içinde felce ugrayabtleeeglni Sn. Prof. Dr. HIFZI ÖZCAN'a Sn. Uzman Dr. JALE YAZICI'ya çok sevdığl genç asistan doktorlara, klinlk hemşlreleri ile personelıne bu son yolculugunda da onunla beraber olan tüm dostlarına teşekkur ederiz AİLESt İLANEN TEBLtGAT İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEMDRLVfiüNA Dosya 982/5887 Borçlular: 1 Hüseyln Yıldınm, Okullar Cad. No: 52 Zara • Sivas, 2 Zeki Cılgın Vek. Av. Nacl Karaca5 51982 tarihli 202, 900 vadeli 1 kıt'a emre mu, harrer senede istinaden ( ) Hra ve aynca masraflarının tahsili hakkında alacaklı tarafından alevhinlze ikame edilen lcra takıbınde Yukanda yazılı adreslnize çıkarüan ödeme emrl bili tebllğ iade edildiği gıbi zabıta marifetiyle yaptınlan tahklkat neticesınde dahi adresinizin tesbiti mumkün olmadığından 5 gUnluk ödeme emrinln 7201 sayılı Kanunun 28 müteaklp maddelerine tevflkan kanunl sureya 30 gtln daha llâve edilmek suretiyle ilanen tebllfilne karar verilmlstir. Isbu Uânın gazete lle neşri tarihinden ltlbaren 40 gün Içinde ödemenız, takibtn dayandıgı senet kambiyo senedi niteliğine halz degllse 35 gün içlnde mercie çikayet etmeniz, taklp dayanağı senet altındaki imza slze alt değilse ylne bu 35 gün içınde aynca ve açıkça ve blr dllekçe lle lcra dairesine büdlrmeniz, aksi takdirde lcrm takibindeki kambiyo senedi altındaki lmzanın sizden sadır sayılacağı, lmzanızı haksız yere lnkâr edeısenlz, 100 liradan 5000 liraya kadar para ceza&ı lle mahkum edileceğiniz. borçlu olmadığınız veya lhmal edildigi veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında ltirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte 35 gun içlnde tetkik mercllne bir dllekçe ile bildirerek merciden ltlrazınızın kabulUne dair bir karar getirmediğinız takdirde, 40 gün İçlnde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız ödeme emrl teblig yerlne kalm olmak uzere ilanen tebllğ ve lhtar olunur. (Basın: 9832) birliksan HORO MAKİHALAM TAMİR MERKfZl • • • Her marka yazı. hesap, tekslr, kasa ve elektronik hesap makinalan tamlr ve bakımı. Abone kabul edlllr. Kullanılmış makina alınır. Yuksek Kaldınm Cad. OUva Han No: 30 Kat: 3 No: 15 KARAKÖY Tel.: 43 72 59 TEŞEKKUR Kızımız Neç'e Mesutoğlu'nun ameliyatını yapan îst. Tıp. Fak. Çapa K. B. B. Kllniği Kürsü Başkanı. BANKERLER•BANKERLER' HİSSE "SENETLERİ .TAHViLLER. HiSSE SENETLERJ TAHVİLLER. ARANAN HİSSE SENKTLERİ ANADOLU CAM BAÛFAŞ ÇUKUBOVA ELE KOBDSA NASAŞ NUH ÇİMENTO OLMUK SABKUYSAN SÎFAŞ TOZ METAL MKBAN VAVINLARI Para Derglsi TUrkiye'nuı en önde gelen Onans dergisl Sermaye ve para plyasalan Bankacılık ve bankerlik sektör leıi ve Hlrk ekonomlslnin gldişatı nakkında etraf'ı ve ay dınlatıcı bilgileı vsrlr Memleketimizin başlıca yönetl cilerlnln eOrllş ve önerilertnl her sayısında stzlere sunar Ajda blr kez yayınlanır Piyatı m Th Para aboneierıne aynca MEBAN Sermaye pıyasaaı DUltenl üoretsiz gttncierılmektedlr. I1U8F Senrrtl Nedlr? Piyatı tb TL r.ıhvil Nrrilr? «5 rU Prof Vecdet Kayhan Beyefendlye candan llgl ve şevkatlnl gördüğümüz Dr. Güler Saml UÇAR Hanımefendiye. Dost Prof. GUzln DlLŞEN Hanımefendiye ve Klinlgln mesleğlne gönül vermlş tüm personellne mlnnet ve tesekkUrlerlmlzl sunarız. ALİTE ve ERHAN MESUTOĞLD fcrdı MEBAN MtNKLL ' DK6ERLER BANKKRLIKve HNANSMAN A..Ş. T. C ÇATALCA İCRA MEMURLUGU MENKULÜN AÇJK ARTIRM\ İLANIDIH Sayı: 1982/458 Ksas Blr borçtan dolayı haolzll ve aşağıda cıns, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satıça çıkanlmıştır. Blrıncl artırma 18 10 1982 günU saat 15.Ü0 • 15J0 arasında Büyükçekmece Gürpnar Köyü Köy Odası önünde yapılacak ve o gunU kıymetinln %75'şıne talipli çıkmadığı takdirde 19 10.1982 günU aynl yrr ve saatte 2. Arttırma yapüarak en çok fiyat verene satılacagı ve sa tış çarlnameslnin lcra dosyasından görulebileceği, masra fı verlldlğı takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderllebıleoegı, fazla bllgi almak lsteyenlerln yukanda yazılı dosya numara^iyle tcra Memurluğuna başvurma lan Uan olunur. 15 91982 Muhammen Kıymetleri Llra K115. Adet ansl 150.000 00 1 Oto Mahlyeti ve önernU niteUUerl 34 PD 374 plaka sayılı Opel marka mavl renkte Admlral tlpi şasl 274651543 ve Motor No: 28 H 0006486 olan Oto (Basın: 9792) BANGKOK / TATLAND, (aa) Kamboçya Haber Ajansı (SPK) ülkede, eskl KızU Kmerler rejünı zamanında katledılen 1.000'den fazla lnsanın kemiklerlnin bulunduğu toplu bir mezann ortaya çıkarıldıgu nı bildirildl. Ajansa göre Başkent Pnom Fanhh'ln 100 km. KÜneylnde Svay Rleng eyaletlnde bulunan mezarda, çogunlukla yaşlı lnsanlann ve çocuklann iskeletleri bulunuvor. Ajans, bu kişllenn gözlerl kapatıldıktan ve ellerl arkadon bağlandıktaa sonra katledlldlklerinl kaydetU. Mezarda aynca çok sayıda bıçak, kama ve kesicl alet bulundu. Cıvardakl blr agocın Uzerindeki kazıntılardan, bu katliamda en az 1450 kişinia öldUgU belirlendl. Kambocya'da binden fazla iskelet bulunan toplu mezar ortaya cıkarıldı • 451250 Kayıtlı Mermayesi: Slü ( H H I (XKI TL ödcnmiş Sermayesl: 3001)00 ( M J O TL. LEVENT KIRCA TİYATROSU Hodri Meydan Kültür Merkezi •Bvıındu MKKKKZ: istlklAl Cad Oda kule tş Merkezl No 286/A reı 45 12 sn du Hat) relex 24124 MEBAN l'R rahvil nısse senetleri ve mevduat serttttkaiarını alırı/ ve satam Bu Konıılara ıllşkln tüm tşlemlertnİ7de MEBAN uzman kadrusu mzmetlnizdedlx Aşağı Yukarı Kenter Tiyatrosu'nda (Güldürü 2 bölüm) • 24Eylüldenitibaren Yalnız 15 gun hergün 21.30 Cumartesi • Pazar 18.3021.30 STRASBOURG (AP) Av rupa tnsan Hakları Komisyonu'nda Kıbrıs'ta kayboldugu ileri sürülen Rumlarla İlgill o. larak 13 tanık dinlendi. Rura tanıklar, Kıbrıs'ta kaybolduğunu büdirdikleri Rum'larla llgl* 11 olarak Komisyon deliller sun dular ve Türkıye'yi suçladılar. Toplantı hakkında basına bilgl verilmedi. • 1 U Ü 9 7 no'lu San Basın Kartımı kavbettim, hUkumsU» dür. Şebnem AKUULIİM Kıbrıs'ta kaybolduğu ileri sürülen Rumlarla ilgill olarak 13 tanık dinlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog