Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 2 ok açıkseçik gibi gözük&n olgulan açıklamak, aslında, behrsiz ve fcarmaşık olgulan açıkîamaktan daha zor dur. Açıklık ve belırglnllk gdrüntüsü, derlndekl gerçek nedenlere inmemize engel olur. Olgu blze «zaten açıklanmış> glbi gellr Nedenleri «ortadadır» Hele blr de olay lann lçlnde yaşamışsak, bir kerteye kadar taraf olmuşsak, nedenleri çok daha ıyı «bıllriz> Tartışmaya bıle gınnek ıstemeyız Bıze ters gelen bir goruş ileri süren kışi ya «cahıldir», ya «budaladır>, ya da bir «kasıtla» hareket etmektedır Bılimln görevi, çok açık ve anlamı «kendılığmden anlaşılır» gıbi gozüken top lumsal olgulan, tarıh perspektlfi lçinde, toplumsalekonomik yapıdaki nedensellik baglannı goz onune alarak anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır Bu nedenle, sıca ğı sıcağma yaşanan toplumsalslyasal o laylann kulaklan sagır eden gürültüsü lçln de, bilımın sesl bıraz ağırdan çıkar. pek fazla paslanmış ve «kıtabî» gozükür. bu gorüslerin uygulanabihr olmadığı düşün cesi yayıhr Bılım, fısıldar gibl Blr sesle, «ama». der, «kuramdan daha pratlk blr şey yoktur» Sesl lşitilmez blle Çunkü bu sırada uygulayıcılar, siyasetcller, teknokratlar bürokratlar humma lı blr devınlm lçlnde çırpımp durmaktadırlar, bir oncekı olaya tepkl gostermek lçın Blr öncekı olaya tepkl gostermekle, bır sonrakl oluşumu denetleme çabası ara sında sıkışıp kalmıştır çevrenlerl (ufuklan) Bu çevren'ı genışletmek lçln ne zamanlan, ne birlklmlerl ve ısteklerl, ne de soğukkanlılıklan vardır Her şey zaten o OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 22 EYLÜL 1982 nedenlere lnme çabası, asıl boyle yeniden düzenleme dönemlerinde yararhdır. Fakat, ne yazık ki, yeniden düzenleme dönemleri genellikle acelenin, telaşın, kararlıhğm ege men olduğu zamanlardır Bu dönemlerde, taktık stratejıye, hazır ve kolay bılgı çozumleyıcı eğılıme, koşullanmalar soğukkan lı duşunceye jol gostenr. Bu gorüşlerden yola çıkarak, «fllozotlar kral olsun» onensme benzer bır blçım de. «bllim adamlan yönetld olsun», ya da «yonetıcıler bılım adamı olsun» demek yan lış olur Bılım \e yonetım ayn ışlevlerdlr ve oyle kalmasında yarar vardır. Bırınin oburune egemen olması, totallter düzenle melerm en acımasızına yol açabılır. Fakat, bilimsel ve jonetsel kararlar arasında sureklı \e açık bır ılgi ortaklıgı, alışveıış \e obürlerının varlıgını cıddıyet le kabul etme olmalıdır Karşılıkh olarak Ikl taraf da oburünün dedlgine kulak vermell, söylenenl benımsemese blle anlamak lçln lçten blr çaba harcamahdır. Dogada acuna ve duygu yoktur Deger yargılarımız ve beklentılerımiz ne olursa olsun. doğa yasalaıı kendl blldlglnce lçler Toplumsal olaylar da bundan pek fark lı değıldlr îstedlklerımız planlarımız. umut ve duşüncelerımız ne olursa olsun, toplum kendı lç dınamıkleriyle bır yone doğru gelişır Bu ıç dınamıklerl anlamak lçın jeterınce çaba harcamazsak, sonra fena halde düş kmklığına uğrarız Bugün ders kltaplannda hlç de Ugl çeklcl olmayan blrer cümle glbl duran yargıiar, gün gelir toplumsal bır o!gu>a donüşür C Yeniden Düzenlemelerde Telâs, Evecenlikler... Bilimsel düşünce tarzı, geniş bir bakış açısı, derine inen çözümlemeler asıl böyle «yeniden düzenleme» dönemlerinde yararhdır. Fakat ne yazık ki. yeniden düzenleme dönemleri genellikle acelenin, telâşın, kararsızlığın egemen olduğu zamanlardır. Cehennemin Mimarlan... Israıl, Batı Beyrut'u ışgal ettı \e genış çapta bir soykırımı daha yuruttu Bu konuda Amerıkan AP muhabırlermın haberlerı çarpıcı, şaşırtıcı ve mıde bulandıncı olmakla kalmıyor, çağdaş ınsan olmak biuncine ulaşabilmlş her kışlnin yüreğlni allak bullak edıyor, vıcdanını sızlatıyor Beyrut'ta >apılanlar akıl durduru.vor Kadınlar ve çocuklar evlerınden çıkarılarak kurşunlanıyor, duvar diplerıne dızüerek taranıyor Ortada bır savaş yok. Toplu cınayet var. Ve bu cına^etın sorumlusu sırtını Amerıkaya dayamış Israıl .. * Soykınmını Yahudilerin değll Israil'in yaptıgı» nı soylemek. hem gerçekçl, hem mantıkü blr yaklaşım olacaktır 2'ncı Dun\a Savaşında da Yahudi soykınmını Almanlann degıl Nazı devletinin yüruttügünü vurgulamak gerekir. Eğer bu ayrımı japamazsak devlet brgütlertnl değil halklan suçlanz ve insanlık dünyasma sonu gelmez kan davalarmm tohumlannı ekmiş oluruz Tarıhte klmi zaman devlet mekanızmaîarı gozlermı kan bürümuş manyaklarm eluıe geçebılıyor ve bu katıller kendtlerine benzlyen robotlarmı devinlme geçirlyorlar. O zaman ortalığı blr kan gölü kaplıyor Bu goîün içinde boğulanlar jaînız suçs\ız çocuklar, kadmlar ıhtlvarlar degıldır Bu kan golünü oluşturanlar da boğulacaktır Ne zaman' Kimse bu soruya doğru yanıtı vermez Ne zaman' Hangi yıi° Saat kaçta' tşte yanıtı verilemiyen bu soruyla katıllerın cezası başlar Çünkü cehennemm takvıml işlemeye başlamıştır. Eylül ayında Beyrufta gerçekleştirllen Müslüman soykırımı çağdaş dünyada sılınmiyecek ve unutulmayacak ızler bırakmıştır Atlantlk Okyanusu'ndan Hint Okyanusu na değm uzanan topraklarda yaşayan Müslümanların b^r avuçluk îsrail'e dönök duyguları nasıl tepkilere donüşecektir'' Tepkiler ne zaman blllncienecek. bllinçler ne zaman eyleme donüşecektir0 Kur'an İle Talmud'un hesaplaşması degıldır bu doğa yasasımn ya da billm kurallarmın lşlerhgıdlr Ortadoftu'nun pevgamberler tireten c811erinde yaşanan kanlı düşlerm gerçekhğı inançlardan daha baskmdır. Bir avuç tsrallli'nin çığnndan çıkmış eylemlerl. smırsız azgmlıklannm kan tutmusluklarının ürünüdür. Ne var ki yaşadığımız çağda «Talmud»un, ya da «Tevrad»ın değil bllim kltaplannın yazdıkları gerçekleşiyor. • Denebllir kl: Ama îsrail. bilimi de teknolojiyi de Araplardan daha iyi ozümsfcmiştir. kullanmaktadır. başarmaktadır. Evet. çağımızda soykınmı başarmak blle artık billnçll. billmll planlı bu çaba istiyor: ama teknolojlnin üstünlüğüne dayanarak düzenlenen ve gerçekleştlrilen tüm planlamalar toplumlann tarihlnl belhleyen kurallan çlğneyemiyor, hiçleyemiyor, yok edemiyor Geçicl başanların ardından büyük yıkıhşların gümbürtüsü goksel emlrlerln yürurlOğe glrmesl gibl gündeme yazılıyor tsrail, Yahudi halkınm yeryüzündekl mazlum slmgeslni yok ederek canavarlaşırken geleceğlnin karanlık kuyusunu da teknolojhıin şahmerdanıyla kazmaktadır Bundan boyle hiçbir tsrailli (başta Menahem Begln ve Ariel Şaron) yatafhnda rahat uyuyamıyacaktır. Çünkü gortlflfelert düslerirr karabasana ve «oluklannın hırıltıya dönüşmesi kaçınılmazdır. Yahudller kendllerlne blr yurt kazanmak lstemişlerdi. bir cehennem yarattılar. Israilln çügın yoneticlleri... Doç. Dr. Türker ALKAN denll açıktır kl, ne fazla kafa yormaya gerek vardır, ne de boş kuramsal görüşlerl dlnlemeye Aldıklan kararlar lstediklerl sonucu doğurmazsa, gene çok <açık> olan nedenlerle, «çok lyl bildlkleri> yenl durumu «çok etklli> düzenlemelerle ele alacaklardır. Bltkl örtüsünü ağaçlarm dağılımını ve rüzgârın yönünü göz önüne almadan, çalılan teker teker söndurerek orman yangınına karşı uğraş vereceklerdlr. Koklü toplumsal düzenlemeler yaparken, «bu olay yüzyıllar sonra nasıl görülüp değerlendirilecekılr», «tarlhte buna benzer olaylan biz şimdl nasıl değerlendlri yoruz» sorulannı aklımızdan çıkarmamalı yız. Yaşanılan olaylann sıcak etklslnden kurtulup blraz sogukkanh blr bakış açısı edlnebümek lçln böyle blr yaklaşımın bü yük yararlan olacaktır. O zaman, «tekil>, «blze özgü>, «klşllere bağlı», «çok acıkse çik> glbl gözüken olaylann hiç de öyle olmadığını sezmeye başlayabılıriz. Daha derinde yatan toplumsalekonomikkültürel değlşkenler su üstune çıkabıhr Bakış açımızla blrllkte, olaylan degerlendirroetnlz ve aldığımız önlemlerln mteligi degıstneye başlayablllr. Blr savaşı ya da satranç oyununu salt taktlk kararlarla kazanmaya çahşmak, stra tejlyl gözardı etmek ne kadar yanlışsa. dnemll toplumsal dUzenlemelenn kısa donemll «açıkseçlk» glbl gozüken çozümle melere dayandmlması da o denll çıkar yol değlldlr. Bilimsel düsünce tarzı, genl? blr bakış açısı, derine İnen çözümlemeler, «çok açık> glbl gözükenln arkasında gizlenen HVCT OKTAY AKBAL Atatürk Yerine "Ulugtekin,, Öyle mi? «1lerde bir başka Atatürk, bir başka milliyetçi lider çıktı diyellm. Adı da Ulugtekin diyelım. O zaman da Ataturk'ün adını çızip yerine Llugtekin milliyetçiligl mi yazacağız? Olmaz böyle şey. Türk mıllıyetçiliği demek ve bundan rahatsız olmamak lâzımdır.» DM üyesi Bay Pamak'ın sozlerl bunlar. Ibretle okunsun ve bu Pamak adı bır yere yazılsın' Yannkl slyasal, toplumsal yaşamda bu adla sık sık karşüaşacağız. hem de en umulmadık yerlerde, anlarda .. Zaten yeterl kadar ün kazandı. ö n ce Uğur Mumcu, bu Pamak beyln oğrenıml konusunda açıklamalar yaptı En hızlı bıçlmde yüksek öğrenlm yapabllmenln yolunu bulan bir kişiymiş meğer1 Ardından Ostlendiği görevi yeterince yerine getlrmeye çahştı. Nedır o gorev' Atatürk devrimıne yüzde yüz karşıt gorüş \e tutumlara sahıp çıkmak, onlan korumak, bunları Meciıs kürsüsünden kamuoyuna duvurmak Anavasa çahşmalarında da tutucu, gerıcı gorüşlerı alabildlğine yerlegtlrmeye yeltenmek1 «Milliyet» gazetesinde blr konuştnasını oktıdum geçen gün. «Külturun çagdası olmaz» dlyor. Nesl olur peki? Çağdışısı mı? Kültür BÜrüp gider, burası doğru, ama bugünün kültürü de vardu, o da <çağdaş> kültürdür. Çağının kültürüne sırt çevirlp geçmlşten gelen bilgilere, lnançlara sanhrsanız, yerınızde sayar1 llerlemlş toplumlara, uygarlıklara tutsak duruma düşersiniz Blltmde. kflltürde «çağdaş> olmak, çağdaş uygarlığa ayak uydurmak bir toplumun yaşamsal savaşı olmalıdır. Geçmışln oyküleri. masallan ile oyalandık mı. ister istemez gerilerde kalınz. Ojsa Pamak glbilerl «çağdaş kültür olamaz» diyerek Türk halkım geçmişte yaşatmak, çağdaş uygarüğm aydmlığmdan yoksun bırakmak. kendi karanlık düşüncelerini bu toplumda egemen kılmak ozlemindedirler. Biz dedik ki, dıyoruz kl, her zaman da diyeceğlz ki; adam oldüren herkes katildlr, katilin sağcısı solcusu ortacısı olmaz, eline silah alıp cınayet Işleyen herkes cezasını bulmalıdır Biz boyle yazarken, Pamak'larm ağabeyleri, yani o cinayetleri tezgahladıklan adalet onünde kamtlananlar, o katilleri korujanlar türlü kaçamak yollan arıyorlardı Hala da aramaktalar Bay Pamak da bunlardan bırıdır. Dıvor kv «Turk milliyetçilerine hiçbir zaman faşist tanımını vermiyorum, verilmesine de şıddetle karşıyım. Turkiye'de faşist hareket zaten yoktu, olamazdı. Bunu savunan bir ekip ben Türkiye'de gormedim. O halde bunlara faşist denemez. Turk miUiyetcilıği vardv.» Pekı ya «faşıst> olmayan «Türk mıllıjetçısı» geçinen bir takım orgütlerin. bir takım aldatılmış gençlerin işledıklerı cınayetler1 Bav Pamak"ın yanıtı hazır: «Turk milliyetçilermden belki meşru mıidafaa durumunda olanlar olmnştur, ama genelde silah kullanmamıştır. Turk mılliyetçisi ancak kendini savunmak gayesıyle hareket edebflir.» Bu: başka yerde <solcu> ve «sağcı» yaftalı katıller arasında aynmı da şoyle belırtıyor «Evet, ikisi de suçludur, ama ikisı aynı kefeye konamaz. farklıdır. Yani birisi sadece zor kullanmıştır, bunun suçu şudur sudur denılır, ama otekı ıdam edilir, çünkıı onun suçu aslında vatana ihanettir. Bhinctain suçu İle öteki kesinlikle mutenasip değildir ve kesinlıkle aynı kefeye konamaz » Bu tür bir konuşma şu anda Adalet onünde hesap veren «sagcı> katilleri korumak, dolayısıyle Adalefm işleyışml etkılemek anlamı taşımaz mı? Şimdi blr başkası kalksa da «solcu» gençler adam öldürürken halkın mutluluğunu düşünüyorlardı, «sağcılar ise bu ülkeye Ortaçağ karanlığını getirmek, Atatürk devrlmmı yıkmak, «ülugtekln> gibi faşist bır Uderi iktıdara geçırmek ıstıyorlardı, ikısi aynı kefeye konulamaz» gıbllerden bir yazı yazsa, bir demeç verse Adalet o kışinin yakasma ya9 pışmaz mı öyleyse Bay Pamak bu cüreti nerden ve kimlerden almaktadır'5 Sorarım. Atatürk mılliyetçılığı olamazmış Yann blr başkası çıkarmıs, bır «Uluğtekin>... O zaman da üluğtekin mıllıyetçıliğı yürurlüge girermiş1 . Bu ne biçım konuşmadır"' Bu ülke Ataturk'ün kurduğu bir cumhunyettır, Atatürk herhangi blr lider, bır devlet başkanı değildir. bu halkı. bu ülkeyi kurtarmış, yenı bır devlet yaratmıştır ülusumuza yeni bir kultür. b>r uygarlık, bir kişllık venneye çalışmıştır «Milliyetçıllk> anlayışı da, Bay Pamak'lann kafasındakı Faşızme pek benzeyen genci düşunce ve tutuma hıç benzemez Ataturk'ün yerinl ktase alamaz, ne üluğtekin, ne Alpaslan, ne de bilmem kim' Türkive'de *Atatürk Milllyetçılığı" vardır Bunun dışında başka tür bır mılllyetçiliğe ki o Faşizmdir bu ülkede yer yoktur. Hiç bir zaman da olmayacaktır Pamak gibıleri bu gerçeği kafalanna lylce soksunlar... 1 üm dünyada olduğu gibi, ış yaşamında da «ınsan, her şeyın ölçusüdur* Bu nedenle iş yaşamındakı üstün başanlann ancak ustun nitehk ve yete neklere sahip kişilar tarafın dan saglanabılecegını soylemek, herhalde uygun olur. Bu nıtelık ve vetenek'^n şoylece sıralayabüınzj Bır ışı sonuçlanduTna ya da bıtırme dürtüsü; başkalanyla rekabet etmeye iten bir guç. ıhtıras, azım ve sebat, dmamızm Butun bu nıtehkleri. belki de «basan tutkusu» sözcukleriyle de ifade edebilıriz Üstun başan\a sahıo bır kımseyı her yonuyle ıçeren bır tanımlama yapabılmenin mumkun olamayacagını kabul etmekle bırlıkta kanımca şu dokuz nitelık ge nelde kabul edilebüu• Bunlardan binncısi yukarıda basan tutkusu olarak adlandırdıgımız nıtelıktır Ikıncısı zekâdır Bır ınsanm zekâ derecesmm olçulebılmesı kolav degıldır Başarı tutkusu dışuıda, bır ınsanın duygulannı, hatta zayıf yönlenm dahi gizleyebılmesıne yardnncı olan bır nltelıkttr bu Bır olaym b<ızen manbk ve sagdnyu ara cıhgıyla örtbas edüebildıgı düşunülürse, üstün zekanın başan tutkusuna aykın duşen bır nitehk olduğu da soylenebıhr Orneğm akıih bır kimse «başan konusunda bu derece hırslı veya arzulu olmanın yaran veja anlamı nedlr'» «Ben zaten arzuladıgım her şeye sahıbım» «üsrun başan arzusu esasen ınsanın ıradesı dışında olan, mantıksal. akılsal ohnajan bir hırs bu* tut kudur» şekhnde düşünülebılır O zaman da ustün zekâmn böyle bır utku ve>a kuvveth arzuyu bır bakıma frenleyen veya dengeleven bır unsur olabılecegını soyleyebıHız I Is Yaşamında Üstün Basarı Için Nitelikler Besim BAYKALT. Şişe ve Cam Fab A.Ş Eğıtım Müşaviri zu ıyı ayarlanmadığı zaman tatsız durumların orta> a çıkmasma neden olabıhr As lında zameınmda ve yennde vapılan bır espın olumlu bır havanm yaratılabılrnesuıde etkın bır araçtır. Onlu otontelerden bırisı «içten gelen bır kahkaha veya aglama gereğinden fazla duygulann dışan atıhnasına yarayan bır mekanlzmadır der Yedmcısı cesarettır Üstun başan sahıbı kımselerin yaşamı çeşitlı türden tehhkelerle Cnsk) doludur. Boyle bır kımse bır suru ne olduğu bılmmeyen şeylen bulup ortaya çıkarmak zorun dadır. Boyle bır durum İse korkulacak bır ortamın ortaya çıkmasma neden olur Ustün başan peşınde olan bır kimse bu tur durumlarla savasabılmek içm cesur olmak zorundadır. Sekizmcı sı ıyımserlıktır. Dünyada her şeyın ıyıhğe hızmet ettıgıne ınanan bır felsefeye sahıp olabılmedır Insanın cesaretı de smırlıdır Tehlıke veya nsk kışıleri az veya çok. ama kuşkusuz etkıler Bu yazımda «lyımserlık» sozcüğü ıle amaçladığım hu sus, bır duruma gercekçı bır açıdan bakabılmek ve somnların olumlu bır sonuca varacağma inanabılecek bır ruh yapısına sahlp olabılmektir. Bu durum yöneticırun kendısıne guven duygusunun guçlenmesıne de yar duncı olur \6neticının kendısüıe güven duyması da onemli bh husustur, zira bu eksık olduğu takdirde cesaret anlam ıfade etmez. • Dokuzuncu nıtelık yara rıcıhk yetenegıdır. Bu nıtelıği en son olarak ele ahşımın nedenı önemini küçüm sediğımden değildır Başan arzusu içinde bulunan, zekı, enerjik, temkınh ve tedbırh ıkna gucune sahıp, zamanın oa ve dozunda nukte ve espın yapabılen cesur ve iyım ser bır insan kısacası üstun yeteneklere sahıp bır yönetı ci pek tabii. yapıa bır fıkn olumlu karşılayabılen br kımsedır Gıderek, kendısimn şahsen yenı fıkırler yaratabılme gucunden uzak ol dugunu varsaysak dahi bu guce sahıp kışılerin görüşlennı kabul ederek değerlendırebılecek bır kunsedır. Butun bunlarla bırukte şu bususu da hemen açıklamaK gerekir kı, yaraücıhk ystenegı olarak behrledığımU ou nıtelık tanunı zor ve karma şık olan bır konudur Tanırnına dayanarak bır degerle me yapma yoluna gidılırse bunun belki de en onemll nı t hk oldugunu söyleyob.i r z Yaratıcıhk gücünü îadoce yenı fıkırler oluşturt»bil n.e olarak düşünürsek bunu bır yonetid için varolma sı arzulanan ama temel l?ı • nıtelık olarak kabul ed.leme>ecek bir husus ol'îugu da sojlenebıhr Ama b ı cis ha genış bır açıdan bakıVı§Tnda, yanı uygulama va so runlara çozum yolu bulabılrnede başlangıç noktası olarak kabul edilirse, o zaman ptk az kimsenln sahip bulufduğu üstün bir nıtelitc oia'ak ortaya çıkar «Iş hayaünda ustun ba^a rya ulasmış kimseler o>ıs.i s.iptanabıllr?» sorusunu vaıı tlayabılmenin kolav oîiuğu da soylenemez Bugune kadnıkl ış hayatınızda usr.Ji tı^an olarak nitelendırıleblecek ne gibi çalışmaıanEir oldu?» sorusuna bır; >k kimselerin yanıt veremodıtt<ni görürsünüz Baa kunse !<>r de sıze pek çok sev.or erılatırlar ama, bunlann ııv tun başan ile ilgısi yoktır. Sonuç Üstun baş.anya ulaş<*bıin ek ıçın ış bu niteliklere ta hıp ohnakla da bitmlyor, ııra bu kimselerin çevre ert ne uyum sağlamalan da jre reklyor. îs hayatı her geçen gun biraz daha karmaşüc bır duruma gelmekte Pu durum gerçekten ustün nltel.llere sahıp yönetialere oJtn gereksınımın daha aç'klıkıa ortaya çıkmasma neo&n olmakta Yazıtnı şu unıu soz İle sonuçlandırayra. «Gerçek değerlere ve us'un nuelıklere sahıp bır yönoMcı ruzgara; kuçük msan'ar ı=e tarladakı otlara ben'T. Buzgar estıgı zaman ot GgJrrckten başka bır şey yap%maz» Cumhuriyet Sahibi: Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NADİR NADİ Cenel Yayın Muduru Muessese Mudüru Yazı işleri Müdürü HASANCEMAL EMINE UŞAKLICİL „ . OKAYGÖNENSIN Enerjik ve tedbirli olmak jGraf ikerlcr ve pikajörter anyoruz. AM rci • • Üçuncu nitehk enerifk ve tedbırh ohnaktır Bu arYazı İşlerı MüdürYardımcısı J\HMET KORULSAN zulannı gerçekleştuebıhneHaberMerkezı Muduru YALÇIN BAYER sı, ısteklenne kavuşabılmeDOGAN GUNEŞ TATİLİ Mızanpaj Yönetmenı ALİACAR sı içın gereklı olan bedensel KURBAN BAYRAMl güç ve saghkla iLgılı bır nıTBMSİLCâSt • REZERVASYONLARINI2 ' bir ke2 gelın bırçok kez geleceksımz., tehktır. Dorduncu nitehk. • ANKARA : YALÇIN DOĞAN tutum, davranış ve başkala IÇIN • İZMIR : HİKMET ÇETİNKAYA rıyla ıhşkılerdekı tedbır ve [Gu£elvabBjı^Sahıb No ii PFNDİK İSTANBII 2162 Kod '> I'^/TUZLA • ADANA : MEHMETMERCAN ıncehktır. Kışüen motive edebılme organızasyonlan ile yonetme kolay bır ış deSERVİS ŞEFLERİ • S4R1Y HAIJ A.Ş. tDAKE ğıldu. Yönetıa durumunda MECLİSİNDEN Istanbul Haberleri: Selahattin C Ü L E R Dış Haberter : HISSEDARLARA DDYÜBD bulunan kımsemn olaylan Ergun BAIC1 Ekonomı Osman U L A G A Y N u r t onceden gorebılen, bunlara • İU Eylul 1982 cuma günü Haberlerı • Barbaros GENÇAK Kultur Aydın EMEÇ karşı gerekh önlemlen zavapılan levkalâde Genel Kurul Magazın : Yalçın PEKŞEN Spor. Mehmet TEZKAN manında alabılen, olay çıktoplanasmda, şırketımız esas Araştırma: Şahın ALPAY Duzeltme: Konur ERTOP tıgı zaman da bundan aşırı mukaveles'iıın 6 ve 26'mcı mad derecede etküenmeyen mudelen tadıl edılerek, şırket ser BÜROUUt * mayesı 135.000.000. liradan cadele gucünü yıürmeyen 400 000 000 lıraya çıkanlmışbu kışıhge sahıp ohnası geKonur Sokafc No. 24/4 Yeoişehir ANKARA tır. rekır Bu nıtehklere sahıp Tel 175825175866 Idare. 183335 Turk Tıcaret Kanununun 334 olmavan. olaylar karşısında Hılit Ziya Bulvan No: 65/3 İZMİR üncu maddesi gerefmoe şirkesoğukkanlıhğını koruyama2547 Sayılı Yüksekogretlm Kanununun 32. Tel 254709131230 timızın halen mevcut sermayomaddesi uyannca Fakültemizin aşağıdaki bolumyan. kolaylıkla panığe kapısme (A), (B), (C) ve (D) gruAtaturfc Caddesi, T H K Ishanı Kat2/13 ADANA lerıne behrtılen dersler İçm «Ögretun Gorevllsi> labılen bır kımseden ustun bu hısse senetlenyle sahıp DU Tel.1455019731 aunacaktır. başan beklenemez Belırlı lunan hıssedarların, yetu ıhraç bır goruş ve ınanca sahıp Başvuraoak adaylann dilekçelerlne bzgeçmişedüeces (E) grubu hısse senet Basan ve Yayan: bır grubu veya ınsanları bu lermi, bilimsel çalışmalannı ve varsa yayınlannlerınden, her hısse senedı KarCUMHURIYET Matbaacılık ve Gazetecilik T A.Ş. şılıgı îKi adet satın alma hakdan birer ornek eklemelerı gereklldir. ınançlanndan uzaklaştıralan bulumnaktâdır. Hısse freTfirfcocmgı Cad No: 39 41, Cagaloğlo • ISTANBUL Son başvurma tarihı 8 eklm 1982 cuma günü bıünek, inanç ve duşuncelePJ£ 246 îstanbul, TeU 20 97 03 (5 hat) ı.etlen sahıplenmn bu ruçhan mesai bıtımine kadardır rmın hatah oldugunu göste haklamu 20 Tninm 1982 çarşam BÖLÜMÜ SAYISI Okutulacak Dersle rerek inandırabılmek çok TAKVİM ba günü akşamına kadar kul22 EYLÜL 1982 Fonkslyonlar Teorisi, zordur Hele bunu yapmakMatematık 2 lanmaları gerekmektedır Y«nı Matematık Analız. la gorevlendınlmış yonetıa, İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ıhraç edılecels hısseler beheri Flzik Fıziksel Elektronik I, Fıo grup tarafmdan sevıhne5 000. TL.Tık nominal degerzıksBİ Elektronik II, Eden satılacaktır. Bu bisseteryen bır kunse ıse bu ış olar 5.03 6 45 16.32 1306 19 07 20 38 den satın almak isteyen tıisselektronık Laboratuvan naksızdır darların sahıp olduklan hıssd I, Elektronik Laboratu• Beşına nıtelık inandırsenetlennı şırket merkezine van II. ma (ıkna) gücüdur Bu ba(Taksıın Ayazpaşa Mıthatca Biyoloji: şan arzusunun doğurdu^u şa Apf 92/94 No. 8) ıbraz etBotanık Genel Botanık ve Sısteraeleri ve satın alacaklan hisse tur ortur ortur (rtur ortur ortur ortur ortur arrıır orrur nrtnr ortur urttır ve zekâ üe ılgıli bır ozelhk ana bilım dalı 3 matik Botanik Grubu tutarlarının tamamını yatırmatır Başan arzusu zekâ ıle » jrcc 10 «ta Zoolojı lan gerekmektedır. Genel Zoolojı ve Sistebırleştıği zaman başkalarıana bıllm dalı 3 matik Zooloji Grubu. oı ikna etmeğe yonelık lücı 2o Ekırn 1982 akşamına kaıtfğm •" NeT» bır pb^b Kimya 8 Temel Kimya, Kimyabır guç ortaya çıkmış olur dar kullanümayan rüçhan haıt mrmAri ııııı/ııı ^nıv Dttticpmjck iflenejai cılar içln Matematık, Zeki bır ınsan bu guçten söz lannı Şırket taliplerlne satmak Kalitatıf Analiz, Kantita serbest olacaktır. ukleri ıyı kullanmak yoluyALANYA ALİADOUI0U1 tatif Analız, Inorganik Kimya, Fizlkokimya, OrKeyfıyet Türk Tıcaret Kanula yararlanır. Tam Pans.yon 1 3 3 0 0 TL ganik Yapısal Analiz, Organık Kimya Laboratuvanu hükümlerine istmaden Uân • Temei nıtelıklerden alŞthır merkeıliN VaknTOeğıjık mımj'i»ı«Teri> Reaoran \e teblığ olunur n, Fizikokimya Laboratuvan. tnorganik Kimya tıncısı oükte veya şaka yaB v GDmşlennieTs'vRonf BjrÇift AıantörtJ flt Al Saray Halı A.Ş. Teknolojisi, Organik Kimya Teknolojisi, Nükleer pabılmedir Bu da basan arUftl nın uienh yem'klen deniî gftrenbanvo duj W C tdare Meclisi Başkanlığl Kimya. Kimyasal Kinetik, Kimyasal Termodhıazusu ve zekâ ile yakından B 108 <xJ» H « t « " <™tak OISCO TROPİCAL mik, Besın Kimyası, Elektrokünya, Biyokimya O ı d otobft» M «hbertato ıcrrlt. ıhşkilidir Ancak bu çok dık • ırb«ıBol»».JJ/SBt|iktı,^L Td «I 10 »4 «I «^ J« « i r i i l katle kullanılması gereken çıkısımı kaybettjm, Td««.»IO»OROaTR. K»**av trfbai. Ab» T.ıi™ Ict »»«187 (Basın 21870) bır nitelıktır çünkü zamanı hukümsuzdur GUNES n Guneş Otelı doğası plap. lokantası ban ve dtskoteğıyie butun tatıllerınıede vaz ve kts surekh hızmetınızde KURBAN BAYRAMINDA Dicle Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanlığından Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog