Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 22 EYLUL 1982 Öğretim yılına yaklaşırken üniversiteler Yüksek öğrenim öğretlm üyeleri, kararlann içeriği kadar geclkmesinden yakınıyorlar. Çünkü kararlar değiştikçe ve geciktikçe. yenl ders yılı hazırlıkları aksıyor. Programlann hazırlanabilmeslnden daha önemllsi, derslerde ağırlıklann değişmesine bağlı olarak. fakültelertn öğretim üyeleri kadrolannda bazı alanlarda açıklar. bazı alan larda da fazlalıklar doguyor. Halen öğretim üyelerinin önemli bir grubu, hangi bölümde, hangl oranda ve hangl dersler için görev ala caklannı btlemiyorlar. • Alparsan DebreU (ODTÜ Idari Bilimler Fak.): YÖK'ün aldığı «tek Up efitim» karanyla bırakalım en temel eğitim ve öğretim ilkelerini, insanın doğasına ve «eşyanın tabiatına» aykın bir sistem yerleştirilmej'e ça. lışüıyor. Yetiştirilecek aydınlan herhangi blr fabrikada üretüen, sıradan niteliksiz mal gıbl görme anlayışı ile yapılan bu uygulamanın gözardı ettiği gerçek, sosyal bilimlerde tartışmasız «tek tip» doğrulann olamayacagıdır. Sosyal bilimler kürsüleri tek tıp doktrin aşılanan yerl°r halıne gelince üerde tam bir çöle dönecek ve YÖK'ün istediği konularda bile çalışacak araştırmacı bulunmayscak. Yüksek öğretim kurumlarmı artık «liscüstü» egi tim kurumlan diye adlandınlmalı, kapılanndaki tabelalar değıştirilip yerlerine «... maarif üniversitesi» yazdınlmalı ve üniversite 1. sınıftaki öğrencilerin kimliklerine «lise 4. sınıf» yazümalı. • IlaUt Çetin (Gazi Üni. tkt. vc Id. Bilimler Fak.): Çerçeve yönetmelik acaba şarlncınm «eylülde gel* SÖÎlerinden mi etlrilenip böyle sınavlar öncesinde çıkaşeldi? Çerçeve yönetmelikle «yoîca» durumuna gctirilen öğrenci sayısı hiç de az değil. Dileğimiz, üniversite denen öğrenim ve araştırma kurumunun idarl ve mali, bülmsel özerkJık olmadan yönetilemeyecegmin bir an Once anlaşüm&sı. • All Yüdınm (AÜ Fen Fak.): YÖK kafalanmızı öyle bir kanşürdı M, neyin ne olacağını kestırmek çok zor. Acaba atuacak mıyım korkusu büyük oğrencı kitlesini etkiliyor. G«çmıştekl olaylan da dikkate alarak ögrencıler lehine kararlar almak YÖK'ün görevıdir. Atüacak mıyız korkusu bıtsin artık. • Nuri Kavukçuofiu (tÜ Hukuk Fak.): Prof. Doğramacı ve arıcadaşlan, onbinlerce öğrenclmn kaz&nıimış haklannı ellerinden alınca, öğrencUerm bukuk öevlenne güveni sarsümayacak mıdır? Ögrencilenn son umudu Müli Güvenlik Konseyi'dir. Konsey DU işe derhal elkoymalı ve kendini her şeyden ustün gören Dogramacı'nın yönetmeliğini iptal etmelidir. • Zeynel Aksoy (Yüdız Ünl. Inşaat Fak.): Birçok dersten suıava girmek zorunda kaldığnnızı öğrendiğimizde, zaten sınavlann bir bolümü geçmışti. Bir gürde iki sınava girmek zorunda bile kaldığımu oldu ve tabıi tam anlamıyla hazırlanamadan girdik. Büyuklerimiz Doğramacı'ya yetki verirken, dofacak ögrencı kıyunını goremediler mi? Gördülerse neden eski öğren cilenn son karar kapsamı dışmda bırakümasını istemediler? Bizjra okuldan atılmamız neyi düzeltecek? • Nuri Lyjar (İTÜ Geml Insaat vts Deniz BiUmlerl Fak.) Yuksek öğretimdekl aksaklıklan glderme amacıyla kurulan YÖK bugüne dek yUksek öğrenim gençliğinde tedirginlik ve karmaşa yaratarak üstlendiği görevin her şeyi bozmak oldugu imajını yaratmıştır. Üniversitelerde demokratik ortamın kınntısını bırakmayan YÖK, şımdı âe binlerce öğrenciyi atılma durumuyla karşı karşıya getlren bir yönetmelik çıkarmıştır. YÖK'ten bundan sonra üniversıtelen kapatarak yüksek öğrenim sorununa kesın ve kalıcı bır cözüm getirnıesini bekliyonız. • Zekai Fidan (9 Eylül Üni. Endüstrl Müh. Bölumü): Saym Prof. Ihsan Doğramacı'ya haddım olmayarak sormak istiyorum. Kararlar almırken, ailelennin biricık kurtuluş umudu dunımundaki binlerce öğrencınin atılmasmm doğuracağı sorunun ekonomik yükü hiç duşünüldü mü» Bir öğrenci devlete her yü kaç liraya maloluyor? Ekonoroiye en çok dikkat etmesi gereken Dir ülke iken, bcyle bır yasa ile bu gerekliiığe ne ölçüde dikkat edildı? Bizier, izin verilirse okumak istiyoruz • Haluk Ayyıldız (ODTÜ Inşaat Müh. Bölümü): Bızleri anlamıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetı'mn kurucusu, ulusal kurtuiuş savaşımızm büyük lideri Atatürk, eğer hayatta olsaydı ve YÖK kararlannı görseydi, Türk gençliğinin nereye süriiklenmek istediğini anlar ve kararlan alanlara iyi bir ders yerirdi sanıyorum. • Muzaffer BakırUş (Gazi Ünl. Teknik Eğitim Fak.): Yeni YÖK kararlannı duyduğumda önce ınanamadım. Çünkü daha önce akademik ortalama sistemi ile stmfımı geçmiş olmama rağmen, yeni karar ile zayıf olan derslerimi çok kısa bir sürede vermem gerebyor. öğrencilerl «arkadan vnran» Sayın Doğramaa ve YÖK üyeleri hukuk devletl kurallannı çiğnemislerdir. • Abdullah Yavas (AÜ SBF) Eytip Birliktırtan (AÜ Hukuk Fak.): Prof. Dogramacı'yı canı gönülden kutluyor, zabıta amirliklerine önümüzdeki dönemde denetimi artırmalanm, gerekirse seyyar tezgah yapımcılanyla ilişkiye girmelerini tavsiye ediyoruz. • Dofan Duman (1Ü Hukuk Fak.): Saym YÖK üyeleri, Mustafa Kemal'in Cumhuriyetl emanet ettiği gençlerin ellerindeki emaneti çahyorsunuz. Gençliğe destek olacağmız yerde köstek oluyorsunuz. Çer çeve yönetmelik öğrencileri muazzam bir karamsarlığa itti. Kontenjanlann artınlması eğitün nimetlerinden yararlanan insanlann sayısını artırmak İçin değü, okuldan atılanlarm sayısmı artırarak, neticede aym sayıda mezun vermek içindir. • All Borucu (Tddız Ünl.): Üniversitelere bağlanma umudu ve sevinci lçindeyken kendimizi çaresizlik içinde bulduk. YÖK yöneticilerinı ve sorumlu kişileri ellerini vicdanlanna koyarak düşünmeye davet ediyor ve büyük bir Mtlenin haklanna saygı gösterilmesini dlliyorum. • I$ık Özünlü (9 Eylül Ünl. tkt. ve îd. Bfltanler Fak.): Bir üniversite kuruluyor, rektörü atanıyor, ama bu üniversite, üniversita olmanm hiçbir özelliğmi tasımıyor. Başka bir Universiteye bağlı îakülteler bu kez bu üniversiteye bağlanıyor. Fakülte kapüanndakl tabelalar indiriliyor, yerine yenlleri asıhyor. Hatta aynı bına içinde iki üniversite birden çalışmaîc zorunda kalıyor. îzmir'imiz böyle uzun, yoğun ve yorucu çalısmalarla yeni bir üniversiteye kavuşuyor. Sonra smav yönetmeliğimiz değişiyor. Ön yönetmelikle birden sınavlara girip çıkıyoruz. Kimse bir şey acıklamıyor... Yapmaym, bizleri karanlığa itmeyin, yardıma olun. MHP davasmda "Gizlî Oturum,, yapıldı ANKARA, .Cumhuriyet Bü rosu) Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde dün deva medilen MHP ve Ülkücü kuruluşlarla ilgili davanın öğleden sonraki bölümü Alparslan Türkeş dışındaki sanıklarla avukatlar ve basm mensuplanna kapah olarak yapıldı. Duruşmanın sabahki bölümunde, 103 no'lu klasörün okunmasından sonra sıra 104 no'lu klasöre gelince söz alan sanık Alparslan Türkeş,, «klasördeki belgelerin devletin gizli yazışmalan» olduğunu belirterek. bu bel gelerin dosyadan çıkarılmasını ya da duruşmada okunmamasmı istedi. Ancak. bu talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti, oturumun öğleden sonraki bölümünun gizll yapılmasını kararlaşürdij Yüksek öğretimde kargasa bilancosu Şakran KETENCİ Birçok fakültenin bölümleri belirlenmedi Nerede ne görev alacağım bilmeyen çok sayıda öğretim üyesi var Çerçeve yönetmeliğin uygulanışı hemen hemen her okulda farklı Yönetmelik komisyonlan neye göre, nasıl davranacağını kestiremiyor Çalışan öğrcncilerin durumu açıklığa kavusmadı Gerek öğrenim programları, gerekse öğrencilere iliş kin uygulamalarda değişen YÖK kararları ile ünlversitelerde kargasa giderek artıyor. Ünlversitelerin yenl öğretim yılına başlamalan lyice yaklaşmışken henflz bölüm lerl dahl bellrlenmemiş fakülteler var. özellikle iktlsat ve siyasal billmler alanında, ana ünîversîteler lçln dahl llgili fakültelerln bölümleri bellrlenebllmlş deBil. Bu arada siyasal, lktisadl ve idarl billmler fakültelerl için gönderilen llse türü tek tlp eğltlm programından başka, ünlversitelerin diğer fakültelerl için «kurumlarda eşdeğerlilik» adına ardarda yeni kararlar ge liyor. Daha önce bilira dalı olan bazı konular, ana billm dalma dönüştürülüyor. Zorunlu okutulması öngörülen ders saatlert bellrleniyor. Fakülte yöneticllerl ve Prof. Doğramacıya yasayla celisen yetkiler tanındı ANKARA (Comhurlyet Bürosu) YÖK Başkanı Prof. thsaa Doğramacı'nın görev ve yetkilerinin 2547 sayılı Yüksek öğretim Yasası'na aykın olarak yönetmcliklerle artınldığı belirlendi. Yüksek Öğretim Yasası'nın Yüksek öğretim Kurulu' na ilişkin 8. maddesinde YÖK Başkanı'na Kurul'dan ayn olarak görev ve yetki tanınmasma ilişkin hüküm bulunmuyor. Yasanın 6. maddesinde sadece YÖK Baskanı'nın Devlet Başkanı tarafından seçileceği belirtiliyor. Yüksek Öğretim "Prag Baharı,, liderlerinden Mlynar: "Cekoslovakya'da Polonya'dakine benzer bir gelisme olamaz.. Çekoslovakya Komünist Partisinin eski üyesine göre Helsinki anlaşmasının yarattığı umutlann hayal olduğu ortaya çıktı. Dış Haberler Seırisl Polonya'da cDayanışma» Sendikasmm lklnci kuruiuş yıldönümünde, askeri yönetlmln tüm baskılanna rağmen protesto gösterllerl düzenlenmesl, ilglyl Doğu Avrupa ülkelerine çevlrdl. Polonya* da ortaya çıkan gtlçlü muhalefet hareketl Doğu Avrupa'nm daha demokratlk yapılar kazanacağı umudunu canlı tutuyor. 1968 «Prag: Batıan» yönetiminln eskl liderlerin den Zdenek Mlynar Stern derglsiyle yaptığı ve özetlnl aşağıda aktardığımız görüşmede Doğu Avrupa lçln demokrasl umutlanna değlnlyor: Stem: Çekoslovakya'da ekonomik gfiçlükler artıyor, zamlar yapılıyor. Çekoslovakya'da da bu ekonomik guçlükler Polonya'daki gibi sonuçlara yol açabllir mi? Mlynar: Polonyalı lşçller daha 1956. 1970 ve 1976 yıllannda, tabandan yönetlme baskı uygulanarak tavlzler kopanlablleceğlnl öğrendiler. Sonuçta 1980 sonbahann da Dayanışma kuruldu. Aynca Polonya'da her zaman killse bağımsız bir ldeolojik güçtü. Bu yüzden Çekoslovakya'da. hoşnutsuzluk artsa bile, TtXE ÇERÇEVE YÖNETMELİK Ylne de üniversltelerde en önemli kargaşa kaynagı. öğrencller lçln YÖK'ün hazırladığı çerçeve yönetmelik oluyor. GÜz dönemi sınavları başlamışken alınan ikln ci smav hakkı karannın uygulanabllmesi, ünlverstteYasası'nın Kurul Başkanı ile Kurulu bir bütün olarak ele lerde önümüzdekl yıla ilişaldığı anlaşılıyor. kin öğrenim takvlmlnl alt Ancak, Yüksek öğretim Kurulu tarafından hazırlanan üst edlyor. Yönetmeligl tam 18 şubat taribli «YÖK teskilaü ve çalışma usulleri yönet olarak uygulayanlar. yeni meliği» YÖK Başkanı'na yasada olmayan bazı yetkiler ve öğretim yılmın başlaması görevler veriyor. Sozkonusu yönetmeliğin S. maddesinde tarihlnde 45 hartaük bir öğrenci Secme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı'nı YÖK gecikme kararı aldılar. BöyBaşkanı'nın doğrudan atayacagı belirtiliyor ve aynı hüküm lece sadece üniversiteler de(Arkası 9. Sayfada) ğil. fakulteler arasında da ders yılı başlama tarihlerl arasında, aylan aşan farklar doğarken, ikincl smav dönemi kavramı çok farklı yorumlanarak uygulamaya sokuldu. Bazı fakülteler. sadece aynı dersln sınavı tekrarlanırken 15 gün ara verilmesl kuralına uyarak. sınavlan lçlçe duruma getirdiler. Aynı günde iki sınavlı programları düzenlendl. Böylece ikinci bir smav hak (Arkası 9. Sayfada) Polonya'daki glbi blr gelişlm beklenmemelldir. Stern: ABD Polonya'da sıkıyönetlm ilânına karsı ekonomik yaptınm karan aldı. Bu önlemi nasıl buldunuz? Mlynar: Bu türden kı sa vadeli siyasal çözümlere karşı itirazım, uzun vadeli olumsuz sonuçları nın gözardı edildiği şeklindedir. Mlynar: Stalinlstler Stern: Dogu ile Batı arasmdaki ymnuşama poZdenek Mlynar litlk&sının sonu ffeldl Elci ve Midyad'ıni tahlîyesi reddedîldî v YÖK kararı Mylnar: Bu. yumuşamadan ne anladığmıza baSh. Bence yetmlşli yıl ların yumuşama politika smın cıkmaza glrmeslnin nedeni. Sovyetler Birllği'nin bu dönemde dünyanın bloklara aynlması yönünde blr polltl(ârkan 9. Sayfada) Mlynar kimdir? Zdenek Mlynar. Dubçek dönemi Çekoslovak liderleri içinde Çekoslovakya'nın işgalihin perde arkasını en iyi yaşamış olaru. (Arkası >. Sayfada) Fakültelerden meslek okullarına srecis kosullan belirlendi Berlin'de kacak Türklere karsıi polisiye önlemler sertlestiriliyor Beriin hükümeti 28 Idşilik bir ozel polis grnbu oluşturdu ve buna «Yabancıları Gözetim Grubu» aduu verdi. Atıl GELEN îki yıl önce siyasal sığınmaa «innm» uğrayan Federal Almanya'nın aldığı cid di önlemler ülkeye bu gerekçeyle girmek isteyenlerin sayısmı gecen yıl önemli öl çüde azalttı. Vize uygulama sı. mahkeme işlemlerinin ça buklaştmlmasıyla. 1980 yılında 80 bin olan, sığınma talebinde bulunanlann sayısı böylece geçen yıl 13 bine kadar düştü. Ancak, Berlin'de hükumet buna rağmen, yabancüara karşı alınan ve başanlı sonuçlar veren bu önlemleri giderek sertleştıriyor. Bunun nedeni coğrafık özellığinden dolayı kente vizesiz girebüme olanağının bulunması. Son aylarda bu yola başvurulması sonucu yabancı sayısı tekrar arüş gösterdi. Kente vizesiz giriş, da ha dogrusu Batı gümrüğünün kontrolundan geçmeden yapılan giris metro yoluyla oluyor. Şöyle ki, Batı Berlin metro şebekesinin iki hattı Doğu Berlin'in de altmdan geçiyor. Doğu Berlin'e geçişler için tren Doğu Beriin sınırları içerisinde bulunan bir istasyonda duruyor. tstasyondan cıküğınızda yalnızca Doğu gümrüğü tarafından kontrol edi liyorsunuz. Doğallıkla bir ülkenin sınırlan içerisinde bir başka ülkenin polisi ve güm ruğü bulunamaz. Doğu'dan Batı'ya yasadışı geçişlerde bu yola başvuruluyor. Istanbul'dan Doğu Berline ge len yolcu havaalanında Doğu Berlin'e giriş vizesi ah«yörüşlerini almaiar» ve koca yor. Böylece kente girip Bafotograflaruu yayınlayarak şı tı treninın durduğu o metmartmaları sonucu ortaya çı ro istasyonu buluyor ve kan «skinheads» (derikafalar), İngiltere ve Batı Almanya'daki kentten çıkış yapıyor. Yenn Yeni Nazilerin izinden gıderei altına inip trene biniyor ve yaptıkları ırkçı eylemlerîe Ka engelsiz, kontrolsuz Batı'ya muoyunda kendilerinden söz geçiyor. ettiriyorlar. Eyalet hükümeti «Yabancı Ku Kluı Klan, ABD'deki ün lar Gözetim Grubu> adıyla (Arkası 9. Sayf»d») (Arkası 9. Sayfada» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) YÖK, fakiUte ve yüksek. okullardaki başarısız öğrencılerın meslek yüksek okullarına geçiş koşullarını belirledi. YÖK'ün 82/246 sayılı karan tüm Üniversitelere bildirildi. Karar aynen şöyle: «Üniversitelerde ilk eğltlm öğretim yılı sonunda lisans ka demesindeki: a) Yan yıl için smav ortalaıtuOan ber dersteo tam notun en az yüzde 30 ve üstünde olan öğrencilerle, b) Yüzde 4» ve üstünde not alarak sınavlara jiren takat, ilk Ud yan yılı sonu sınavlann da veya bunlann bütönlemelerinde başarısız olan öğrenciler den lisans öğretimine devam etmek Istemeyenlerin ön lisans diizeyindekj nıeslek yüksek okullanmn ikincl aınıflanna öğrencl olarak kaydolabilecekleri ne, Bu (fibl öğrencilerin kaydolduldan okulnn birind smıfına ait meslek derslerinden han^ilerini almak zorunda bulonduklannı o oknlun yönetim ku (Arkası 9. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Bflro. su) Görevim kötüye kullaamak ve rüşvet almak iddıasıyla Yüce Divanda yareılanan eski Bayındırlık Bakanı Serafettin EJçi ve Yapı îsleri Genel Müdurü Adnan Midyat'm tahliye ıstemleri kabul edilmedi. Bir saat geçıkmeyle Daşlanan duruşmada sanıklardan Norl Go beloğlu'nun rahatsızhgı nedeniyle bulunmadığı görüldü. Eiçi'nin avukatı, delillerin tümünün toplandığını, biri fiişiTVİf^ tüm sanıklann HiniMifiıginj, toplanan deliller ve beyanlar uyannca müvekkilinin suçlamaların doğnıluğunu gösterecek bir kamt bulunmadığınm anlaşıldığım söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Adnan Midyafın vekili de. tahlive istedi. Cumhuriyet Başsavası Flra« ÇDİngiroğla, tamk Ziver Midyat'a gönderilecek olan müzekkerenin Içisleri Bakanhğı kanalıyla gönderilmesinl ve sanık lann tutukluluk hallerinin da vem etmesini istedi, Mahkeme Elçl ve Midyat'm serbest bıralcumalanna ilişkin durumun ortadan kalkmadığım beUrterek tahliye taleplerini kabul etmedi. Duruşmayı 19 ekime bıraktı. MSP davası Avukatlar, sorusturmanın genişletilmesini istedi Askeri Mfthkpmpjgin(iff ANKARA, (ANKA) MSP davasına dün Ankara SıkıyoneCün Komutanlığı 1 Numaraiı edüdi . Duruşmada, Erbakan'm savunma yapması beklenirken sa vunma avukatlanndan İdrla Arıkan söz alarak soruşturmanın genişletilmesini istedi, ras| g|rl ia|r keri Savcının Esas h " " görüşünü açıklarken kamt olarak «Milli Gazete» ve «Yeni De vir» gazetesinin bazı sayüanm gösterdiğini belirten Arıkan, bu gazetelerdeki demeçlerin veya röportaj lann samklan baglamftrtigirn bunl&rın sanıklarca verümediğini öne sürdü. Duruşma, lstemlerın karara hwğlanma.sı için 12 Ekim gttnüne ertelendi. devam ABD'deki ırkcı örgüt KuKluxKlan hvecte de faaliyet gösteriyor Gürhan UÇKAN geldikça yatap yıkarlardı. Yakalananlann azlığı ve yargı or ganlanna geürüen suçlulann îsveç'te daha önce ırkçılık, çarptınlcuklan cezalann hafifii btrbiriyle ilgısiz gözüken ve ği, «kara komedl» diye ileriei önce&n tasarlanmanuş olaylar basında yar alınü. Aynca, doğla kendini gösterirdi. Amerika ma büyüme İsveçli olup da hayranlıkları ile tanınan ve es sarışın olmayan kLşilerin göçki Amerikan arabalan düşkünü men yerine konup tartaklanma gençler göçmenienn işlettikleri lan bilmen olaylar arasıııdaydu yerlere saldmrlar, ellerindea Son zamanlarda, gazeteleıin MehmetALTAN PARb'ten L'Humanite'nin bayramı ve Aragon Bu yılki «L'hnmanite Bayranu»nm şeref konuğu 85. yaş güniinü kutlayan ünlü şair Loois Aragon'du. Kendisine saygı olarak bayramda üç ayn sergi düzenlenmisti. Aynca Araeon'un 85 yıllık yaşamından kesitlerin yer aldığı bir plyes sahnelendi. «Aragon Cacı Ressamlan» adını taşıyan ilk sergide, bir kısmı sairin arkadaşı olan çok Unlü ressamlann orjinal tablolan sergileniyordu. tkinci sergi, Aragon'un, evindeki gunlük yaşamım yansıtan fotoğraflardan olusmustu. Üçüncü sergide, sairin el yazması siirlerine yer verümlsti. 1113 Eylül tarihlerinde gerçekleştirüen bavramm aynntılı bir programını yayınlayan 9 Eylül tarihü I/htı. manitö gazetesi ilk sayfasını olduğu gibl, üstüne 1952 yılmda Aragon'un koca bir roman ^'azmış olduğu Matisse'in «çömelmiş mav1 çıplak> adlı resmine ayırnustı. Devlet Tanıtma Teşkilatı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'nin tanıölmasım, «iç re dış kamuoyunun aydınlahlmasmın uynmlu ve etkin btr biçtande yayılmasınu sağlamak amacıyla «Devlet Tanrtma TeşMlatu kuruluyor. Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayınlanan yasa hükmün deki kararnameye göre, Devlet Tanıtma TeşMlatının görevleri şöyle beUrlendi: « Kamnoyunnn ramanında ve doğTu bilgilerle aydmlatılmannı sağlamak, Kamnoycna, yasalann ve devlet polltfkasinın nngSrdüffi tlke ve hedefleri tanıtmak. Hükümet raallvetlerinl ve yapılan hizmetleri iç ve dı« ka(ArJcas: 9. Sayfada) kuruluyor * münist Parti'nin «taül ertesi> politik mesajının açıklandığı yer oluyor. Merkez Komitesi'nin saptadığı bir kısı, uzun bir konusma ile güncel olaylar karşısmda partinin görüslerinl acıklıyor. Bu yılki konuşmayı, Politbüro üyesi ekonomi profesörü Philippe Heraoe yaptı. Ekonomik krizin altedilmesi için iç pazann vem'den fethedilmesi, üreümin artınlması gibi partinin bilinen görüşlerinden bahsetti. Bayram, şimdilerde koalısyon ortağı olan partinin «taGeçen senenin sanatsal fatil ertesi» politik mesajım aliyetlerinin simgesi ıse, do kapsadığı için basın ve yayın ğumunun 100. yılı kutlanan orğanlannda geni9 yer alıPicasso idi. yor. Ömeğin bu yü. televizyonun birinci kanah. bayram nedeni ile partinin genel sekGeleneksellesen «Llnnnanireteri George Marchais ile te Bayramı», Fransız Komüuzun bir röportaj vaymladı. nist Partisi yayın orgam olan L'humanite gazetesi tarafınHoş, hafiften matrak gedan düzenleniyor. Tabii hiç çenlere de rastlamvor. Sosşüphesiz Fransız Komünist yalist eğüimli Nouvel ObserParüsi'nin desteğiyle. Böyle vateur dergisi, bayramın «şebir bayramla partinin gelir ref konuğu» olan Aragon'un elde etmesi, propaeanda yagerçeküstüctl aknmn kurupüması, partilüerin arasındaculanndan olduğunu belirtki bağm kuvvetlendirilmesi mek için, dadaist dSneminl ve aynca «bh bayram yasanhatırlatıyor. Yasamının en ması» amaçlamyor. guzel şiirleıini yazdığı ölen esi Elsa Triolei'den önce. Nitekim, 1981 yılı günlük Thorez ve Stalin'e de «deli sabş ortalaması 140 bin olan gibi açık» olduğunu alaycı L'humanite'nin bu yılki baybir dille iddia edivor. 1927 ramına 622 bin kisi katümış, yümdan beri Komünist Parti bunlardan 8.539"u Komünist Partisi'ne, 4.034"U Da Ünm ve halen politbüro üyesi olgençlik kollarma üye 17 W masma rağmen, Çekoslovakya olaylanm kmadı&ına dikni L'humanite gazetesine akat çeldp, bu birbiri ile tubone olmuşlar. tarlı gözükmeyen dönemlerHer vıl eylül a\ının ikinci den hangisinin, Aragon'un hafta sonu düzenlenen bu (Arkası 9. Sayfada) bayram, aynı zamanda Ko Basaran'la ilgili idam dosyası DM'ye sunuldt ANKARA, (a^) Mustafa Başaran hakkında verilen ölüm cezasının yerine getirilmesıne dair Başbakanlık Teskeresi Da nışma Meclisi Başkaahgı'na sunuldu. Basaran'la ilgüi dosya Adalet Komısyonu'nda göruşüldükten sonra DM Genel Kurulu'nda ele aluıacak. NİHAT ERİM'İN ÖLDÜRÜLMESI DAVASINA DEVAM EDİLDİ İSTANBUL (THA) Eski Başbakanlardan Nihat Erim ve koruma polisi Ali Kartal'ı öldürmek suçundan yargılanan Sadettin Güven ve Baki Altın'm duruşmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatlan sözlü ve yazılı savunmalanm ha zırlayabümeleri içüı süre istediler. Mahkeme bunun üzerine duruşmayı 5 ekim tarihine erteledi. Öte yandan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ndeki zimmet davasında iki sanık tahliye edildi. öfretmenlerin bordro defterlerinde yükleme yaparak zimmet terine 1 milyon 518 bin lira geçirdikleri iddiasıyla yargılanan lise mutemedi Davnt îıldınm ile 1 Numaralı Okullar Sayman lığı'nda görevli Salih Candan da dün 60'ar biner lira kefalet karşüığmda tahliye edildil"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog