Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

| 22 EYLÜL 1982 için saptadığı kota'nın artırıledilenin çok altında oldugu (Baştaraîı 1. Saytada) ması da bulurmyor. Özellıltia (Baştarafı 1. Sayfada) üzeri slyaret eden Evren, daha her lKj tarafça da dile getınhbu son nokta hayli ilgınç. Çiin sonra Belgrad'daki büyukelçimetlerlnln eylem ve işlemleri nedeniyle de sorumlu bayan Planlnç, iki ülke arasınyor. Nitekim, Yugosiav Devlet ku, Yugoslavya halen her yıl lıgimizde bir süre dinlendi, tutulamayacaklarım bellrtiyor. MGK ve 12 eylul Başkara Stamboiiç üncekı asdaki ekonomik üişkiierin arzutopraklarmciau 10 bın TUrtc Türlc dlplomatları ve aUeleriyhükümetlerltıln karar ve işlemlerini uygulayan.ar şam, Evren onurun» verdıgı larının çok alünda kaldı&ıtu TIR'ının geçmesine izın veri* le tanışarak konuştu. yemekte yapugı konuşrnada, için de aynı sorumsuzluk öngörülüyor. beUr«?re3t geUBtirüffleal ternen yız. Bu yanulıkla, üikemiıdc yar. Türkiye, bunun son dereDün ögleden sonm Belgrad' nı ortaya koymaya yonelikür., bu durumdan yatandı ve eko ce yetersız olduğu kanısında. nisincie bulundular. Disipiini Bu hüknaün bir benzeri, 1961 Anayasası'nın ve tüm dünyada, hukukun üsta bir şehir turu yapan Evren, nomik alanda ıkı ülke arasmve çalışkanligı ile tamnjm Baştünlüğü ilkesini, insan hak ve jeklinde konuştu. Mitekun, oncekı gün Turk TIR' geçici 4'üncil maddesindedir. Maddeye göre. «Milli Tuna ve Sava şehirlerınin ker.t Aoaydin. dernegln kuruluş da varolan lşblrllgl potansıyeu fegürlüklerlne saygıyı gerçekbakan, ulkede «Demir Bayan» c;larm;n temsılctlerı bu konute kesistiklerl noktadakl eski Birlik Komitesi» ve «Devrim hükümetleri» haktantarıhmın daiıı ıddıanamede yan nin kuUanılamauığını söyiedı. leştirme mücadelesini veriyodiye tanınıyor. Görüsmenin yact& TUrk heyeu neadinde yoğun şehre de gltti. da da «cezal, mall veya hukukl sorumluiuk» soz otaugunu üelirtu. B*rıs Der luu mılyon uolara ancak vararuz. Ozde ve ıtcrçcUtc, buraıu ptldığı «Beya» Saray», Sırpça bir kuüs îaaliyetine glriştiler. TÜRK YLÜOSLAV bilen dış ticaret bacmi hem ttonusu de|lldtr. d TUrk TlR'cılanna göre Yugosadıyla «Beli DvOr», İîıRllil ve HEYETLERt yeterstz, hera de Türîclye'nln 1961 Anayasası. Darnşma Meclisl'nin o günkü lavy» bu 10 btn adetliic kcna'yı Fransız mimarisinin özelUJderi Evrec, kaimakta oldugu «BemücMleledir.» zennda durarak %oy»8 dedi: 50 müyon dolar dolayında bir karşılığı olan Temsilciler Meclisi'nl bu «sorumsuıen aaından U bine çıkarmalı, yaz Saray»da dun öğleden sonDün saat iU.30'ıla başlıyan «Banç Uerneğinin kurulması açığı sözkonusu. çunHU, Yunarüstan'B unınan luk güvencesl» içine almıç değlldlr. «Aldıkaçtı Anara Belgrad'daki yabancı misBanş Demeği davasında yapıiçin ve doıayısıyla bu derneğın Heyetler arasındaîîi görüşmePLAKET VK Kota Türk TIR'cılarjrun Oadeyasası», geçici ll'incl maudesl, 1981 Anayasası'nm yon şeflerini ltabul ettikten lan sarsık yoklatnasında daha kufulmasına kaynaklıtt eden lerde «konomik ihşKüerln nasin« göre 40 bın cıvsrıncl», AGAÇ DİKME sonra Türk ve Yugoslav heyet 4'ünsu maddesinden kopye çekerken, Danışmn Meckonferansı kl*t olarak ben düönce sorgulan tamamlanan sıl seliştırileceji konusunda so Evren ve beraberinaeks hePianinç'le görüsmesinden son. leri yenlden bir araya geldilsr. üuı.eüim. Ben ihi> guüumuuDernek B8«kanı >l»hmııt îjeralisi üyeierinin «karar re tasarmîîanndan» sorummut ayrıntıiara pek girılmedı. yet dUn ak$auı Belgrad'dan ora Evren'e Belgrad Beledlye Turk ve Yugosl&v Dışlşleri Ba d« uüıı»dı«un» ve oUnııjacayı j foUSr '«krrtlrm İle Keha Islu tutulamayacağı kuralını da «özel ek» olarak geDaha çok genel nıtelikta temeıı zel blr trenle Nîakedoni'a'nm Baskanı Bogdan Bocdanovtç, kanlan btsbaşa bir göruşme nı», iddlunomede üe boyle uır van'ın bul'.ınmadıKlan belırlen rülerle yetlaıldi. Vugoslavya' tlrmiş: Böylece, Danışma Meclisi, dünkü. bugünkü ftaçkentt üskUp'e gıttiler. Evkentln altın plaketi İle beratını ytptılar. H'riiay* c«»»ret ediımeüiiinc dı. Mahkeme oır ara kararı ımn Adriyatik kıyısındaki tersuyarınki «karar Te tasarruflan» için bir çeşlt a! ren bugün AtstllrK'Un 1896 ~ le Dıkerdenı'den sonra Reha Onceki gUnkü görusmelerde gürc, Bitrif UtsrneğinİD Vlvl" ve «undu. rıelerlnda Türkiyâ için gemi ın1889 yıllınnda okumuş olduğu yasası çıkarrnışür'.. daha çok uluslararası sorurüar ı'.:n vasal Uuruluşu olarak Oluş Evren d*h* eonm. «Dostltık tsvan hakkında da «duruşmaşosı, üzerinde duruian projeler Mınastır AsRerl tdadlsrrıi v.\Adının başında «Danışma» yazan bir kurul, konusunda gorü» ahş verışı ya turulduğu iddla&ı tuvada kaiVnln»na giderek, banşın blr da" varesle tutulması» karan den bin. Projeler arasında Tar yaret edec«k. Yıne bu btnaüa rhaktadir. Hartı fts^kanı o>anasıl olıır da kendi düzenlediği Anayasa metninde simgesi olarak agaç diktl, Fl pılmasına karşuık dün daha k;ye'den maden ceviıeıı karşıiı verdı. yapılan Atatürk bıistü Evren çok ikili iuskılere ağırltk verak, değil TKP'nin Baro difjından halindaki blr meM agacını kendi gelraiş, geçmiş ve gftlecek karar ve işlemlerin* ğında Yugosla\"ya'nın gemı batDaha sonra davada 3. sanıs tar&Undaiı toreiiie a<jilacak. Cv rıldi. Siyaaal konularda, iki ülüa tıerlıutıgi blr >as>al kuruludilrtekten sonra ilfc kez aulayan ması, Adriyatik kıyısıauan Mer den öturU, geçiuije ve geleceğe etkili bır af yasası suasmdakj Istanbul Barosu ren v e DeraberindtAi Tvirfc heke arasında herhangi bir soşun vcy> gıioUn gud&mUnde Eyren. «Meşenin ömrü nzunsın limant'na (enbot s«terWnflaşkani Av, Orhan Apaydın benimser?. yetı yarın dğleden sonra Ankarun olmadığı bUUıiyor. Bu ara ma başiatılnıası, Vugoslcvya' de, aiü yülık görev sürem bodor. Bu bakımdan TürkYujos sorgusu ıçın kürsüye çsğinıra'va dofimdş ulaftk 27 Mayıs îhtilâü'nden sonra görev yapan Kuda zıyaıet sonuada yayuUan»yunca kaUnadua. Siyasaı iklinm Türli TIR'larımn jeçışlen Uv dostlnğu da uzun olsun. dı. Apnvdin sorulara geçilnıerucu Meclis'in blr parçası olan Temsilcüer Meclisi cak olan ortak bildiri Evren' üartar dahi Istanbul BaroK'j Bu afacın bakunnu Vuçoslav den önce, ıddlanamenıa butuıv ın Belgrad'a gelmesmden önce \e Başkanını etKiıcnıek ^ " gul > üyeleri, kendileri için böyle bir güvence, böyle bir jnnçllgine bırakıyorum. Bu beluğu uzerinde dıyecesien olda hazırlanmış ve üzerınde anlaştnck gucünü bulaınarnisiaroır. fcırh benimsemediler ve kendilerini. Milll Birlik Koğunu sdyledı. tdlüarıam^ye g o nlra, Ynj?osUv gençligtoe ema. ma sağlanmıs durumda. Bu Ktudarlırıtı nltellft ne oiur mitesi ve bu Komlte'nln emrinde görev yapan devrp 21 niidn lS»7Tdo kurulsın B* netitndi» dedl. ğım saklaniıyorlar. Geçen yıl •a oisun. bu gerçegi muüKemo Buna karsılık özelllkle eko(BusUrad 1. nş, Deıneğmln ıllegal örgut »a rim hükümetierlne sağlanan güvencelenn dışında Belfrrcd y&ktnlanndakl blr eruzöe 4C"a yaklaşan eı^îıasyunızin bnunde ülkemiz ve düıınomik iliskUerln bugün arzu clığı da beiınuıyor. y.ldıgını. kendisinin de btı Orlaktronik tabrifcasını dUn ögle ııun bu yıl yüzd* 30'a dogru tuttular. ;a kamuo\u Uar^ısmda kesınevren, dun ogteden sor.ra gu"un yonetıcısı olaras suçlansşağtya çekildlglrıi beltrtivorlar. Bir ihtilale karar veren, bu kararlannı uyguliklp belirtmek ısujurunı. lsBelgrad'da bir tur yapaıken, dığını, Duna da Derr.egm TKP Buna kar»ılık. Yugoslav pardıer slvll. tster askeri nltelîkte layan ve yönetiml kendi lsteği ile sivil ybnetime «tiale MerüMUsna üa u&radı. Kararı tle kurultiugvı ve gorev Bi Qin»r dtı, son s£ülı uyaa duoisun, sıyasal tklldarlann güdü bırakmak Isteyen her askeri yBnetim, geçiç doneBurası urihl Balgrad Kuı^ı. alanlann bır boluni'inün TKP lar karşısınâa haylı deger müntle veya etkisinde katmılere sunulmu? bir hedlyedtr.» ( B a ş t e n n 1. Bu kale V&l yıiında K»aunl minde kendisi için yasal güvence lster. Bu dogaldır. üyesi oldutclan. illejal TKP kaybeıtnış. 1 dolar 30 dıruır y»n Baronun Barış Uernegimn Üikenin nütuîlu caıetelerlnGueteye göre, kaUiamla ilhultan SiUe>man taratuıoan Başkanı Umail Bilen rarntın27 Mayıs İhtılaH'nden sonra getirilen bu hüktlm ıkan, ar&dan geçen â3 ayua olu^masında yasa difi blr kugili ük haberler İsraülı subay den ElRlvadh tsf Bnt» Ulkeıe»apdedilerek Beigrad, lmparad^n genel kuruluna nıesaj gon gibi. Anayasa taslagı lle getirilen geclcl ll'incl 1 dular 48 dinara kadar yıİKTulutun etklci veya güdümüurini suçlayarak, «Burtn Arap ül lara cuma sabthı ulaştı, fakat toılugunun sınırlarına katı.nıış cterüdiğinin itanıt olarak göste se'.mış. Şımdl özellikıe ihmnıaddeyi, anlayısla karşüamak olasıdır. M U GüU de lıarekel ettiği i(laia«ını, ıdbunlar ne hükümete ne de bol kelerinde oluk gibi akan banl.ir, oldu. Evren ile blrlikte Turk rildigini vurguladı. belli başü cata dör.uk olanlar dışındakı venlik Konseyl üyeleri ile 12 eylül hükümetlert lçvn dia makamını tejııllı ederek, gedeki yuksek rütoeli subay^a yakında Ne» Vork'da. Londr»'heyet 1. bu tarihi meydanâan kanıtiar Uzerlnde açıklamaıaryatınmiar kısıtlanıj'or. lddlanameje benirn için beiirlı eylem ve lşlemlerlnden ötürü sorumlu tutulamayara zamanında bildırümedi. Be.grad'ı tepeden »eyrettıier. da ve faris'de de akabillr» oida bulundu. Bununla birlikte özellikle Ro otl^klarüan j anı>>tıldığını vurcakları kuralını getlrmek. olağan dönemin. oiağanÎSJUİL UÇAKLARI Güneşlı ve güzel blr havaaa ye yazdı. manya ile kıyMianâıgı zam&n sulâjitrak s&lüplerine u ö e ediİLE TAŞINOILAR semfl lklye bölen S»v» ve Tuna Üstü doneme verdigi blr hukuksal ödün olarak karMısır'ın yüksek tırailı El. Orhan Apaydın ör.celıkle, B i Belgrad'da alısveriş yasamıyorum.» İngiliz «Timet» g893tesinm nehırlerinln de keslserek serrış Derneğinın Kuruluşuna ilısAkhbar gazetesı de Araplan ve şüanır. Ve buna bu nedenle kimse bir söz soyıenm h&yiı caıııı olaugu, kuyLübnan'lı BUbaylara dayanara* giiediklerl güzeUlge hep bırkın ıddıanamede ver alan oıigı Batıiı ülkelerı suçUdı ve »u mez. Ama. Daoıçma Meclisl, kendi hazıtladıgı Anaruklanu bulunmadığı ve magaDuruşmanm ögleden sonraki verdıği habere göre, Saad Had satırlara ver verdı: «Araplar suç Ukte t&nık olöular. lerın yanlı^ oldugvtnu ornekıerı zalaiin bir hayıi kalıtaU tukabblümuıide ianııuardan Dr. Krciad'ın miüslerı katlianu yep luüur, çünkü Filistin Kurtuluş yasaya. kendi işlem ve kararlan için af yasalannın Belgrad geroekten tarihi olıle açıkladı. Orneğin 1 eylul tim ır.allanjla dolu olduğu goraaJt için Güney Lübnan'dan Is aal Ata'aek rahatsızlandıgı ıçın dugu kaclar da ilglnç bır kant. U76'da yapılan oanşa «lışkın sonuçlarını doğurucu Anayasal kural getirirse, nuOriütü'ne bühnan'ı (erketmesi rülüyor. raü uçaklan ile Beyıut'a gekatuamaaı 1'ansıyonu yüks>eBu ılgınçlığ.nj saglayan ozeıakademik nıteıitctekı toplantıiçin baskı vaptılar ve bunun na soylenecek çok söz çıkar. DUSTLUK PARKINDA tlrüdl. Timesin muhabiri ıle i&a Aı&oes duri4,.i,au<jı çıKdiua liklerüıden biri üe, tarihi yanın bır kotnıte taralından dübarış için olduîuna «öTledıltı. Danışma Meclisi uyeleri, MGK'ca çıkartılan BAGLANTISULAR konuşan bir Lübnanlı subay, rak blr aure diniendırüüı. pıların ve »okakların aynen res 7^nlendlğiru, kendısinın de o C.'ok OIUNID kuvveti oltt«turan Evren'in dün sabah blr me tannte Istanbul barosu Başka yasa gereğı görev yapmışlardır. llerisl için enâışeüzerlerinde Haddad'ın müislerı üç Batıiı ulkr, gerlUalar «ynldık tore edilerek korunuyor olmar se agacı üıktlgi Uostluk Paı nı değil sadece uyesı oidugurin Uniıorması bulunan bir Daha sonra Orhan Apaydın ye ve korkuya kapılacak biçbir sorun. söz konusu sı. örneğln, yüzyıüüt geçmışe tan sonra KtltnUnll sıvillerl kokı'nd» haylı ugınç gorüntüler olıl adamın, Beyrut havaalanın sorgüüU ile J 0 Sajiaiiii uneıtçesahlp Skadarska sokagı bunnu anımsattı. Istanbul Barodeğüdlr. Vertlen görev yerine getirilmiştir. Bu yüzruvacakl»nna söz vcrdller, onvardı. Paıkın gırişınde daiları daki tsrail kampuıdan çıkarak, yargıcı suncıa Barış Komibyonunun. » Ginı oKuau. üuruşma den, «ymrın biıden hesap sorarlar» endişesi kanıdan sonrm onitrt B«rtn ve !>»• lardan btrl. yeriere kadar sarkaıı buyuk çıkente doğru yöneldiktenni görEaroların bır meslek örgiıtu old3ietlı ve tcalıcı evrensel barıron ıtibi kasaplarin flinde ' »t«ÇİÇEK PASAJ1.NA nar agaçlan dikKatıtruıı çekıı. yersiı» oır etıuiîcu^. dUgünü söyledi. Yine «Times» mızca «yersiz» bir endişedir. duğunu biidirerek sıva&eüe ug şuı sagiann»a*ırtda hukUÂsal BENZİYOR Ağaçların aitında tantadan ya ganşmalar yapniâjt üzeıe olu*1 garetesinln muhabirlne göre, liaml» vflzyüıp bırakarak terteBir Başbakan, iki Bakanı ipe çeken. bir parü pımaş plaiceiıer topraga çakıu Onceki ak^am gezdlğımlz bu îsrail ordusu katliamın yapıl ettîler.» turuldugunu oıidırdl. Komı.sgrubunu toptan yargılayıp, mahkum eden U Mayıs 7 Bunun Uzerıne Orha.ıı Apaydın duruyordu. En ba^tikı ^ınar semt istanOulun «ÇıçtU PasaKuvevtin tftnınmıs ElK»hf»!> dıgı «ChatlUa» kampına girlşı, yunun sadece avukatlardan u«dcmokratlk orUunda birolar yönetlmlnin gdrevlendlrdigi Kurucu Meclisi. kendi ajacımn aıtınaat;ı plal<etin üae nı.ş!ugunu blldırdı. jı» ya da Atına'nın vPtaka» ArRülann •dlolom»tlU kanlı olaydan bir kaç saat önDunyamn baskı grupıarıdır, ayrıt.» ı» hazırladıkları Anayasa ile kendilerine sorumsuznvıcte şoyie yazıyordu: « Josıp semtımn bır ber^en. Taş par» bıratao tsrail'e ce milislerin denetimine terket bınjok Ulkesmde öan» harekeianbnl Barosunun iktldaı» völuk sağlayıcı hukümler getirmediler ve o günden istedl Ga Broz Tito 4 Eyiül 1961». ke sokaklarıyla yuzyıldır Beitl. Muhablr, Beyrut havaalanın sı savBsa tmın örgüUenmesına, ABD'u^ nelik hlç bir f»all>Ttl olın»mış. bu güne, toplum lçinde açık alınla dolaşmayı yeğgrad'dakı s&r.atçıltiTin, gazeteBu çınar as=»cı parka Bajda yaptığı arasürmada per 2etenin başy»2ismda su satırde dahll olrnak Uzere baror<ınc» dedi. ctlerln, şalrlerm konuşup sohlantısız ısr haıekeıiruu onderşemba günü havaalanına Îsrail lar vavinlsndı: «tdratl ordusulediler. rın öncülük ysptıgını söyleciı. bet ettiklerı ilginç bir yer. Gı lerınöen Tito tarafmdan barıhava kuvvetlerine ait iki «Her nun ttcte Ikisi ISKSI altındald Ulkemızde barıstan ve demokAcaba, Danışma Meclls\ sayın üyelert, hangi Genel gorüşü soıulan askeri ımUlıçıkıntılı ve yer yer mer şın bır sımgesı olarak bundaıi dıstndadır. $Hmö! colea C130» tipi nakliye uça Filistfn'tn rasiden yana aydmların Örgüt sava Mustaia Cül sanıklaruı tu«karar ve tasarruflanndan» dolayı sorumlu tutuladivenlerl« süslU bu semtin hetam 21 yıl önce I9ol yıunda gınon indigini bgrendığini bll tam zamanıdır. Ejter ABOM sei blrUginı tamsmak Utere 3 tukluluk durumlormın aevam caklarım düşUnmektedirler? Endlşelerl yersizdlr: men her tarafında ınüziklı tabağlantısulık hareketlnin resdirdi. «Tlmes» muhabirlne gö birkaç hafta Içhi n&tnllze ^derus&n 1917'do bır konıeraoa düetmesini ve durusmanın ileri Dolayısıyla kendilerine at sağlayıcı ll'incl maddeırujet kazandıgı Belgrad Konre blr BM gözlemcısı de, hava bilirsek. Snriye. Crd&n ve W vernalar var. Blr köşede bızım zerüedütlerınl, bu konuyu tar bir tarihe ertelenmesini istedi. nln kaleme ahnması da blr o kadar yersizdlr!. kokereçe benzer mezelerle biferansı'nuı açıiuıgı gün dikılalanırun yakrniarmda perşem llstin tnıvvetleH Aran hava des tışınaK uzere çagrı yaptıklarıianıkiardan Meıih luıntr ı ay ralkrın içildiğl tertemiz küçük mıştı. Sırayla Tito'nun diktıgi be günU sllahlı miUslerle cipSayın ttyeler, kendileri için al yasası çıkarmaknı, Baronun, Barış Derneğinın aır tutukju olauklarını, sorgutavernalar... Bir köşesinde şarçınar agacının hizasuıdaiii atler gördügünü «öyledi. BM gdz kurulmasın» kattusuun DunANKARA BAROSTJNÜN la değil: TUrk ulusu İçin Anayasa hazırlamakla göda sıranın hesaplanna göre, 6 lo'nun sessia lilmierlrü oynager çınarlarm altındaki t a h u kmciBine göre bu millsier dan ibaret oidugunu anlatu. İSTEĞt tan açıkhava sinemalan. Beyaz plaketlere baktık. Ve şu isimHaddadin birliklerinin unüorrevlidirletl.. Oenei egllim nedeni ile Deme ay sonra kendislne eeleceğinı Ank&ra Barosu adına bir perdenln önünde yerlerde seler dikkatimızı çekti. Hındlsmalanzu giymişler. ğm kuruculan arasında yer al beiirterek üurusmanırj haltada. açiklama yapan Baskan Prof. reserpe oturmus genç insantan'ın Nehro'su, Aigauiâtan'ın .mavı.kabul *ttiğini, anoak Is ıkivEün. yanumaşını Utedi. AvuMu&mmer Aksoy, tsrail Times muhaDinnin PlUstin Dr lar tilm. san&njun klasik örnekPavud Hag'j. Mısu'in Nnsır^i, tanbul Barosunda usUaadıgı kat Burhan Apaydın. söz alalerini" lıleıebiliyorlar. Sokagın kampmda görüstUğü Fılistm Barosunun Dünya Bsrolar BirTunus'un flabit» Burgibaty, Ortaaâ ApayBaşkanlık görevi, yofun çalış rak muvekkilı li»i'nden cıkanlmasmu Istedi. bir diğer köşesinde ressamlar Uler ise, katlianun perşembe Gana'nm ^tkruraah'ı, eftlsı Tandın 'ın tatüiyesini istedi ve şunson yaptıkları tablolaTa rnüşgünü başradıgvnı ve kampa 30" «Eger fcu feerimis tate« edi'l a n söyledi: teri buima çabasındalar. Sokakamyön dolusu Hırisüyan mi mpzse. hukukun Kattli olan bir rere'si, Kamboçja'run Sibanuk' «Orhmn AptTtlın bu demefln yönetım kurulunda da görev İ.n\ uçlannda ise, Batı'da benllsta geldigini anlattılar. Kat hükümete karsı gerekenı yaou, Endonezya'nın Sukarno'su, kurucusu olarak suçlanmaktaya'.madıgmv, daha sonra Barış leritıı çok gördüğümüz başlaliamdaa sag kurtulaa Filistin mavan İsrail Barosu ile aynı o zamankı adıyla Habeşistan'ın sa da derne^in kuruluş tarihinDernegi çalışmaları ile ılgilene rında kasklanyla motosikietU lilere göre müısler kamp sa catı aitında bulunma avıbına Haile Seiasiyesı, o zaıııankı de sıkıyönetim bulunmadıgınmediğini bildirdi. tkincı genel kinlerinı önce bıçaklajıp, bo katlanmenm bizim icin son de gençier dıkkatı çekiyor. Tumü adıyl» Seylan'ın b»yan Başbakurulunda Baro Başkanı sıla dan Askeri Mahkrme bu davanün de üzerlerinde blucinler bu ğazlannı kesüler. Daha sonra re'e ZOT o'î»cagmı belirtmek ıskanı Bandaranaike'sı ve Klo tı İle kfttılıp kısa blr Konuşma lunuyor. Belgrad'a blucin moya bakmaya görevsizdir. 353 »aTunus 28 yıl öncesine ka^ evinden çıkan barkesı kurşun terim» dedi. rıs'ın Makarios'u... yaptığını, seçildiğl yönetim ku mast öKİlikle gençier arasmyılı yasanın ilgili maddesl gedar Fransızların egemenliği ladılar. Asü büyülc kaüiam Çınarlana bir kısrru kökleşrupa'da olmadığınızı) herulundan da yıne yogun çalışd? hala çok yaygm. regince görevsizlik kararı veril. ise cuma günü ögleden sonra aitında bulunuyor. Bu tarıh m;ş dıpdırı ama bır lusrnı samaları neder.i ıle istıfa ettığını men anhyorsunu2. 100 dolar sin» dedi. Burhan Aoaydın dubaşladı. te, şimdi Devlet Başkanı oBu semt turistik broşürîerde rarmış. açıKludı. «Bu açıklamayı, Ba nıçmalarm uzun arahklarla uza karşıhgı 61 Tunus dinarı öOysa bazı tsrail askeri yetlan Habib Burgiba önculuBelgrad'daki sanatsal bohemiBundan 20 yU önce buyük bır n ş Demcfine jddianamede yük tılamayacagını be'.irtti ve «Adademesi gereken Tunuslu ban küiieri, katliamın perşembe gezlm merkezı olarak tanıtıhyor. günde başlatılan bir devrim heyecanla başlatılmış olan Bag lrnen suçlamalardan kaçınmak let geçiktirilemeı» dedl. ka görevlisi makbuzla birlik cesi başladığuu, cuma sabahı Fakat aynı zamanda Belgrad'hareketi başanya ulaşıyor amacıyla yapmadığımı özelliklanusızlık Hareketi o gunden Verilen aradan sonra Mahkeise tsrail birliklerinin duruma te 51 dinar uzaUyor sadece. da en lyı yemegın buradaki le belirtmek isterim. Barı? Oer bu yana hangi noktaya gelmı^ve Tunus bağımsız bir üllte ANKARA, a.a.) Adalet Bame çörevsizlik istemini reddetmüdahale etuklerınl öne sürParanın eksik oidugunu farrestoran ve tavernalarda yenneğinin katvlm» olanağını bula tı. O günun Bağlantısız ülkeoluyor. Ancak, Burgiba Bakanı, Haiamler ve Savcuür müşlerdı. dığine de dıkkat çekiiiyor. ketmişseniz, «pardon» diyemadığım çslışmalanndan ötu tt. Durusmanın haftada b:rg.ün lerin, baglantısızlık hareketi htı kültürünü yadsımıyor. La\uksek Kurulu Başkanı uevdet y?P7İmasını karara bağlayan ARAFAT: 3200 ÖLÜ VAB BKNZtN KCYRUKLARI rü 7 aya vukın aüretiir tatulc rek bir 10 dinar daha uzaüoV3rlerının bugün hıçbıri haik demokraUk, bir Cumhumahkeme Orhan Apaydın'm Cidda'de bir açutlama yapan MenKş, yenı atanan 15 YargıBelgrat'da ben2it kuyrukları lu bulunmam ve hakkunda çok yatta dejüdı... yor. tay uyesmı, dun bır basm topriyet kuruyor. Hattâ Fransız FKÖ tideri Yaser Arafat, Batı da dıkkatimizi çekti. Benzın fıağır cezalar uygul&nması Iste sorgusuna devam edilmek UzeBu satırları y&zdıktan az son lantısı auzenleyereıc agıKlaoı. Bır Tunus dinarı yaklasAk dilini ikinci resmi dil duruBeyruttaln kaüiamda 3200'yatlarına büyük ölçüde zam miyle yargılanmama Uarşın, ha re durusmayı 23 evlül perşemra YugosUıvya'nın önderı MaMenteş, bu arada, Yaıgıuy'den fazla Filıstmlının öldüıUı300 lira ediyor. Fakat tuhaf muna sokuyor. Böylece Arış hareketinin Türkiye'de ör be sününe ertelediyapılmış. Orneğin, süper benreşal Tito'nun öeel trenıyle Üsda oalen 13 Uyeligın daha 3oş Dünkü durusmayı Paris Baduğünu söyledi. Araiat, Israıl gi'tlenmeslndeki katkımdan oîinin litresi 130 liraya yükselblr bölünmesi var. Diger par raplar, «hafifçe» Fransızlaküp'e gıtmek uzere Belgrad Isolduğuau bıldirerek. «Hakunbudozerleruun bazı ceseüerı türü onur duyuyorunı. Yaptı rosu Paşkanım temsüen ve tilmiş. Aynı zamanda ham pe^ ra birimleri gibi 100'e degil, şıyorlar. tasyonu'na doğru hareket edıgömmesi nedeniyle gerçei sayı ler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ğım açıklama. TTluslararası Insan HaklanKoa rol ithalatı da bir havli sınıryoruz. E^ren'm beşinci yurt1000'e bölunüyor kendi içlngöBunun sonucunda run üiçbir zaman beiirlenemebu kadrolara da en kısa salanmış. Konustuğumuz Yugosfederasyonu adma avukat Lardışı gezisinm son duragı olan de. Böyle olunca bazı kanrünümler ortaya yecegini sözlerine ekledı. Suumanda gereken atamaian yapalav yetkililer, ülkelerinuı ekowin izledi. aitında Üsküp'den yarın uçakla yurda dekı leçal şıklıklar da oluyor. öraeğin Fesli uzun eteklı erkeklerle di Aıabistan radyo ve TV'sıne caktır> dedi. nomik bir darboğazdan geçtU dönülecek. blr buçuk dinar şöyle yazüı Pierre Cardin giysilüer ve deraeç veren Yaser Arafat, Adalet Bakam Menteş'ın ayor: 1500 D t Hele ödeyeceSaora ve Şaüla katnplannda öl çarşafh kadınlarla rruni eçıklamasına göre, Yar^ıtay üğiniz paranın biraz da kü tekli kızlar yan yana doladürülenlerm sayısırun IUÜO'U yeliklerine atananlar sunlar: buldugAınu, buucian b&ska bu suratı varsa örnegin 1,5 di şıyorlar. Mini etekh Tunus Sadettin Kıymaz (Adalet Bakanıplardâ bulunan Gazze has kanlığı Tetkik Hakimi), Mennardan blraz fazla (1.530> kızlannın Avrupa'h kızlartşnyşır^A 1097, Ajika nastânemet Nihat Aryol (Adalet Batutmuşsa, bu rakam bize gö dan tek farkı bacaklarmriastade ise 4uü k>şimn öldürüldukanlıgi Teıuş Kurulu Ba#k*nı), re rahatça 15.30 okunabılıki sayısız sivrisinek ısınğı günü bUdirdi. Necmettin Ekrem Alpdoğan yor. Gazze hastanesinde öldürülen izleri. (Yargıtay Tetkik Hakıml), CA. Bu farklılıktan kâriı çılere uışkin sayıouı Batuı bır Turistik otellerin barmenhit Karakoç (îzmir Cumhunyet AbduUah ve merhume kanlar da bavaalanı ile Tuhemşıreıün yemınli ıladesinde leri bir yandan burunlarını Savcısı), Saim Dinçaslan (Annus merkezi arasmda taksi bulunduğunu soyleyen FKO ü kara Icra HaiDml). Mehmet babalan, Derüz ve Selkanştınrlarken. bir yandan işleten şoförler oluyorlar ge oeri, «bu bemsuenin Uadesine l Oemirtürk (YenunahaUe Asiiye da sizin içkınizi AiTupa öldedeİerîrÖzgür ve Taşçıoğlu ailelerinin enişgöre hastanedeki hemşirelerin neilikle. Havaalanından takHukuk Hakimı), Muanuner £1> çülerine gore hazırlayabiîiçuk'un kayınpederleri, Bıırak ve Hande nın ırzına geçildikten sonra oradasiye binip kente inen herke3 çin (Izmir Asiiye Hukuk Hayorlar. Fransızca konuşan ki tüm bemşire, doktor, hasia bu kansıkhktan payını alıteleri, Süheyla Göğüş'ün çok sevgik esı kımi), Tttrkan Giiven (Yargıtay îüheyla Göğuş'un ÇOK sevgıu «^ •• • ** ve mülteciler oidurüidü» deaı. dilenciler 100 200 kutuş yor. Hem Tunus dinannm Araıat, A Ü U yonetınunın FKü' Tetkik Haıumi), Hamdi Do«au almadan peşinizi bırakmıyor bu garip bölunmesini farke(Yargıtay Cumhuriyet Başsavnün ayrümasından sonra Batı lar vb. cı Yardımcısı Hukuk Dr.), Sademeyen, hem de Tunus't&ki Beyrut'u ve orada yasayanları Tunus kenti de bu havaya fiyaüar ücretler konusunkoruyacağına daır yazıiı gü mi Selçuk (Yargıtav Cumburiuygun. Medina adı verilen yet Başsavcı Yarduncısı), Q u da bilgisi olmayan yabancı, vence verdıgini de haurlatar&K, bölümü en katıksızından bır vit Gençkaya (Trabzon Agır Ce yaklasık 1.100 dinar (1 dinar bu durumda katUamdan ABD Arap kenti. Buraya «eski Baskanı Ronald Reagan'ın so za Mahkemesi Başkanı), Besul dan biraz fazla) tutan taksi Aslankövlü (Mersin Asiiye Hurumlu oidugunu tekrarladı. ücretini 11 dinar (yani yak Tunus» da deniyor. kuk Hakimi), Namık Kenul Sokak aralanndaki uzakIsraıl'ae occeiu gün yonetım lasık 10 kab) olarak ödeyeYalçınk3ya (Ankara Asiiye Hualeyhtan yenı gösterıler yapülık zaman zaman yarım met biliyor. kuk Hakuni). Hüsevin Özkan dı. Katiıamdan öıenlerın yasını reye kadar iniyor. Daracık edilecektir. Bu sözlerie Tunus taksi Suner (Adapazan Asiiye Husembolize eden sıyah giysıier sokaklarda yüzlerce donsuz şoförlerini suçlamak istemikuk Hakimi), Seyfettin ÇetkiUl gıymıs bır grup Kadm TeLavıv çocuk, kirli sular ıçinde oyyorum. Eğer besabmızı bilir (Yargıtay Tetkik Hakimi). Meyaaru'nda gösterı yaptı ve naşıyorlar. Bu sokaklarda do de, 1.100 dinar öderseniz. siMenteş, «mümtaz elemanlarçok sayıda ınsan Begın, Savunlaşırken her taraftan uzatıze «şükran»lannı sunup içma Bakanı Arıel î$aron ve Ue la» doldurulan Yareıtay'm bu lan satın elleri arasında ken nelkurmay Başkanı Hafaei £yatamalar nedeniyle hizmetin ifa tenlikle uğurluyorlar, Andinizi Humprey Bogart'lı vetan'ın isuiasını öngören pan sında daha da gücleneceğinl cak en fazla 1,5 dinar vereya Jean Gabin'li macera fUrr kartlarla yürüyüse eeçtıler. Ösöyledi. ceğiniz yerde 2 beşlüc, bir te yandan Dogu Kudüsdekı RÖS da tek dinar uzattrsanız, bu lerinden birinde sanabili teriler nedeniyle dükkânlar ve yorsunuz. hatanızı belirtmek için hiç OKuilaj tapandı, Nablus yakıTunus'un modern bölümı bir çaba harcamıyorlar. Yap nındaid Balata mültecı kampmise, Medina ile Tunus gölı bklan sadece bu. da çıkan olaylar nedeniyıe soarasında yayılıyor. Burad. Genel Müdür Yardımcılarımızdan FRANSIZ ETKİSt kağa çıkma yasagı ılan edUdi. hemen hemen herşey Habıl Daha önce de Tunus'tan Bau Beyrut'dakı Sabra ve Burgiba'mn admı taşıyoı ANKARA, (Cumhuriyet Büro Şatüa adlı Püistin mültecı gönderdiğim notlarda belirtEn önemli caddesi, «Avenu su) Ürta ve lıselerde teii kamplannda arınsüen kaUlarn tiğim gibi Tunuslular «haders sınavı bugün yapılacak. Habib Bourghiba Habi Arap dünyasında da Arap refifçe» Fransızlasmıs gorunü Jimlerine yönehk teDiulere neSınavlara, ortaokullar ıle liBurgiba caddesi», en buyü yorlar. Bunun nasıl olduğu se ve dengi okullann son sıden oldu Gazetelerin yönetınu çok uzun ve karışık bJr öy alanın adı Habib Burgib nıflarında olup da tek dersten elestirdiSine asia rastlanmayan alanı». Sağda solda, «Habi kü. Tunus tarihi eski Romaü kalan ögreacıler üe dışandan SuudJ Arabistan'da bile basın, Burgiba okulu», «Habib Bı lardan, Osmanlılara, ltalbıtlrme sınavına girip, haziran katUamdan kendi reiunlerinüi giba parkı» diye sürüp giı Cll.LUCU.ClTk EUVVU yanlardan, Fransızlara kasınavı sonucda merkezi sistepasiIUfrtni sorumlu tutan vazıyor. Her köşe başında bulı le namazını müte me dahil olan derslerden badar bir çok ulusun tarihi ila lar yaymladı. Bunlardan Elailesi ile tüm mesai arkadaşlanna nan açık hava «Cale«leE şarısızlığı olmayau vs diğer Nedve eazetesinde su saUrlar kanşıyor. Bu uzun ve kancektir. Merhvnna derslerden okulu bitirraek için de ltalyan kahveleri içebt dikkatl çekti: şık öyku ansiklopedilerde ga tek dersi kalan öfrenciler giredileriz. yor, Fransız pastalan yiy niş bir şekilde yer aldıçı için «Ba kanb nsezbaha ürtadobiliyorsunuz. cek. ğn'da ban» savuDnculuSro y»ben burada salt Izlenünleriöte yandan ortaokul, lise ve panlsriD türoönön ellerini lekeYABINı Bilgi vermenin ml belirtiyorum. Işin 6zeti dengi okulların ara sınıtlarınleyeeektir.» Cesetler eeriUala«AraDCası» SUi da olup da tek dersten kalan n n (Bah Bevrnt*ıı> terketmeöğrencilerin sınavları ise 8 e8İ için müdshaltde bulunan ve kün çarşamba günü yapüamülteci kadın, çocukları bu verici kadere terkedencak. EVREN, TÜRKYUNAN SORUNUNU GÖZLEM £ ^ Ş ~ den. de b ^ ™ ^ g S j S £ L * u ivren ve DostSuk Kampa girîs îznını Yargıtay'a 15 yeni üye atandı VEFAT CEVDET GOGUŞ VEFAT Tek ders sınavları bugün yapılıyor CEVDET CÖĞÜŞ ü a TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S. GENEL MÜDÜRLÜK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog