Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 SPOR Ulusal Takımunız Avrupa IJluslar Kupası'na hazırlanıyor Macarlarla 5. kez karsılasıyoruz Gençleştirilen Macar Ulusal Takımının yükünü, ortaalan oyuncusu, Nyılaşti, hücum oyuncusu Krekeş, Hannıch ve Polloskei, paylaşıyor. Şampiyonası içın sınav nitelığı taşıyor Macanstan denıhnce akla guçlü ve bırbıBUDAPEŞTE Macansnnden ünlü takımlan Fetan'Ia beşıncı ulusaj maçımı rençvarcş. Uıpeşt M T K , •/ı bugun. Gyor kenttnde ov Honved gehr kuşkusuz Ya nuyoruz Ozel bır karşılaşefsaneleşen yıldızlan' Bozma bu ve her ıkı ulkenın usık. Puskas Hıdegkutı, Koclusal takım larının Avrupa sıs ten her bın başlı başına Can ÖROĞLU HAK,. Oenls Rahml Hıiglet, çıfti oğullan Cemalle dahada mutloJar... (Fotoğraf: Ender ERKEK) 1931 (ISTANBÜL): TÜRKtTE ^ U MACARtSTAN <Bı 12 1931 (İSTANBUL): TÜRKtTE <O» MACARİSTAN «B» 14 11S6 (ISTVNBUL): TURKUE «A. MACARİSTAN «Aı 31 1962 IBÜDAPEŞTE). TITIKİYE «A, MACARİSTAN «A» 12 GORUNÜM: 4 maç, 1 yengi ve 3 yeoilgi. Ahlan gol: 6, venilen gol: 9 Türkiye Macaristan macları * bırer takıma bedeldı doğrusu. Macanstan eskı Macanstan degü artık. Ne güçlu kulüp takımlan. ne de dun ya çapında yıldızlan var çünkü. Ispanya'dakı Dünya Kupası'nda aldıklan sonuçlar da ortada 1938 ve 1954' de üa kez «Buyük Fınal» oy namış bu unlu ülke ıkıncı tura, yanı 12 takım arasında bıle gıremedı Ugranılan bu husran zaten yaşlanıp vereceğını vermış ulusal takımlannm kadrosunun degıştınlmesıne yol açtı Teknık Yonetmen Kalman Meszoly şu sıralarda gençlere bel bagiamış bulunuyor ve venlen bu taze kanın, mutlu yannlar getirecegıne de manıyor. Kalecı Katnz orta alanda Nyılaşi, hucumda Kerekeş, Hannich ve Polloskei, genç leştınlmış Macanstan'ın temel dıreklen 1952, 1964 ve 1668 Olimpivatlannda şampıyon olan Macanstan'ın son 20 yıllık dönemmde ınış ve çütışlar gonılur 1964 yılında Avrupa'da Yıhn Takımı ılan edilen Macanstan, 1969. 1974, 1979 ve 1980 de ılk 10'a bıle gıremedı 1981 'de Avrupa Klasmanında dorduncu sırayı alan Macarlar bu arada İspanyayı dıs sahada 30 yendıler Ne var kı büyuk umıtlerle Dunya Kupası na katılan Macaristan El Salva dor u 101 gıbı rekor bır yengıyle dıze getırdığı halde Anantın e 41 yenıidı ve Belçıka üe 11 berabere kahp tüm ümidini daha ilk turda yıtırdı. Bozsık Puşkaş, Kocsıs, Hıdegkutı. Takacs. Dr Saroşu Albert, Bene. Grosıcs, Deak, Schaffer, Schlosser. Szuzsa, Tıchy, bu fılkenm yetaştirdığı en ünlü yüdızlar. Fakat, onlann bıraktıklan boşluk doldurulamadı bugüne dek. ÜMİT TAKIMIMIZ • 10 YENİLDÎ BUDAPEŞTE Avrupa ülos lar Kupası maçlarına ıc nan Ümıt Ulusaı takimım»! dun Macar Ümıt'len ıle yaptıgı hazırhk maçını 10 kaybettı. Ilk j an Macariann daha iyi oynadıklan karsüaşmada, Ümıt takımunız ıkıncı yan atak futbol oynamasma rağmen gol kaydedemedı Maçın tek rolunu ıse 31. dakikada K. îzso kay detti. TRTye göre bugün Ulusal maç yok Bugün Macaristan fle Icar şılaşıyoruz. Ama, TRTye gö re maç yok. Çünkü ne radyolanmız, ne de televızyonu muz maçdan yaym yapacak. Maç sonrasında da, özet yayuı yapümıyacagını belırten yetkıhler «önemli bır maç değıl» demekle yeUadüer. Eczacıbaşı'nın 2.03'lük devi, Türk vatancaşı Haigler ile İngilizce söyleştik (serttshınım Ruhsan SEKMEN Abdulkadır YUCELMAN Amerika da beğenilmediğim için, kalkıp Türkiye ye geldim Eren KÜLAHLJ v Macarlara karsı ne yaparız? Macaristan ile ozel de ol sa bir ulusal futbol maçı yapacağız. Hangl sonucu a lırsak alalım spor tarihımize geçecek olan ulusal maç İçin bu hafta maçın nasü biteceğini araştırdık. Sorumuz şuydu <Bugtinkü ulusal maçta Macarlara karşı ne yapanz'» sorumuzun yanıtlan şoyle: Eşfak Aykaç (Futbol Federasyonn As Başkau) Bugün Türk ve Macaristan futbolunda herkesm gordüğü bır düş var Ancak onlar blze gore çok daha görgülü bır futbol ortamının üyeleri Dolayısıyla bu karşılaşmada daha çok kazanma şansına sahipler. Di liyorum kendıni bulma çabası içınde olan Türk futbo lu bu karşılaşma İle bu amaça ulaşma yolunda oldu ğunu ortaya koyar. Taciser Capanofln (Yüıme antrenörii) Bir yandan top yuvarlak derler, öte yandan futbol teknik. disiplin Işidlr Bu dü şünceyle, ben başan yerıne şans dıliyorum Çünkü bız herşeyi şansa bırakan bir spor mı oluşturan futbolcularımızın Macaristan karşısın da, kendllerine tanınan olanaklar olçüsünde bir şeyler yapabillrler Seren Serengilli (Şantöz) Ay ne bileyim ben karde şim benim başka derdım mı yok. Bir şey yaparlarsa yap mış olurlar. Oktay Kavrakoğlu (Bevliye mütehassısı) Yok kondisyon çalışması, yok ıstasyon çalışması derken çocuklarunız topa nasü vuracaklannı unuttular. Topsuz futbol oynanmaz Işuniz tamamen şansa kalmış Dilerım ezılmeden oynayıp yurda dönerler Safir tsfandinav (Ressam) Her maç öncesl bu tür ko nuşmalar ve soruşturmalar olur. Her kez olumsuz cevaplar yoneltıllr Ben de ay nı kurala uyarak. bır şey yapacaklanna ınanmıyorum, diyorum Bu futbolculanmızm yeteneksızliğinden değıl futbol oğretısınln yan lışligından 1leri geliyor. Yumrukların yolu oks Federasyomı Başka nı Cemü Erkök spor yonetlcüığı yaşantısına Gureş Federasyonu Baskanı olarak başladı Daha son ra da Boks Federasyonu Başkanlıgına getırildı Aslın da Iktısadı Tıcan Ilımler Akademısmden mezun, müfettışlik yapmış, ekonomıyi bilen bır kışı Hasbelkader (1968 yılında tYI kulübunde Olımpıyat Komıtesuıın toplantısında bana boyle soylemışti) bu ıse geldigınde Türk güreştni hasbelkader yönetmeyeceğını anlatmıştı. B S on yülarda, sporun çeşitli dallannda, gozardı edilemeyecek bir gelışme var ulkemızae Toplumun yogun ılgısuü yonelttığı futbol dışında, basketbol, yuzme, atletızm gıbi alanlarda gozlemlenebılen bu ıyıleşme, büimsellik temellne dayandınlan planlı çahşmalann ürunu. Son yülardakı bu soluklanmanın en çaıpıa omeğı, basketboldu belkı de. Ülkemizde, basketbol dendığınde, ılk akla gelen takım, Eczacıbaşı. Beş sezondur, basketbol ligı şampıyonluğunu elmde bulunduran bu tammın başansında, en onemlı yukü omuzlayan oyunculardan biri de, Haıgler. Evet, 1978'den bu yana, Eczacıbaşı'nın başarı grafıgim yukselten, 1980 yılında Türk vatandaşlığına geçen Amenkalı oyuncu, yeteneklerı, kıvraklıgı ve soğukkanlılığı ıle, kendml kanıtlamasını bildı. Çıkuğı hıç bır maçta bellı bır basketbol düzeylnin altına düşmedL. • «ANNEM TERZI, BABAM ÎNŞAAT USTASI» Metln Ersoy (Sanatçı) Avnıpadaki futbol statümüz bellidlr. Bana artık bu tür soruları sormak da saç ma geliyor. Macaristan her ne kadar İyi bır futbola sahıp değilse de biz bir şey yapamayız. Flkret Güç (Eski Sper âkademisi Başkanı) Futbolumuzda bir toparlanma vardır. ulusal takı 138283 sezonu başlamadan önce kendısıyle geniş kapsamlı bir soyleşi yapma onerimızı ıçtennkle kabul eden Haigleri. Şışli'dekı evınde zlyaret ettık. Karısı Denıs ve üa yasınaata oglu Cemalle bırlıkte, bızı, sade doşenmış evınm salonunda ağırlayan 2 03lük dev, «29 yasındayım» diye soze başladı. «Güney Karohna'da doğdum. Annem (erzl, babam Insaat ustası. Basketbola Ukokul sıralannda ilgi duydnm. öğrenimlm boyunca, gerek okul takunlarında, gerekse amatör takunlarda oynadım. Liseden sonra Pennyslvanla L'nnersitesinde Edebiyat öğrenimi gördüm. Kanm Denis ile universıtede tanışıp evlendim. 1978'de TUrkıye'âe profesyonel olarak oynam» teklifl aldım. Amerika'da nlç profesyonel deneyimim olmadı.» Profesyonellığe ılk ariımını atüğı ulkenın vatandaşlıgma geçme karan. toplumun ilgısinı Haigler Uzenne çeken başka bır olaydı. Tutarlı spor polıtıkasından yoksun, gerek amatorlugün, gerekse profesyoneüığın çikmaza saplandığı, en onemlisl, spora, ÎSTANBUL, (THA) Penergünlük çıkar hesaplarımn kaııştınldığı bir dönemde, komileri albahçe futbol takımı teknik dıkışladı bu kararı, kımılen kuskuyla karşıladı. Haigler, uyrutc rektorü Stankoviç, «tstediğim defıştırmesınde, aldıgı transfer ücretının ve Türklye'de elde ede dlsiplinl ve çahşma ortaramı ceğı olanaklann etkısı olmadığını soylüyor. Kararı, salt kisısel tcmin edemediğim takdirde çebır tercıh olarak değerlendırıyor. Ve konuşmasını sürdüruyor: Up giderim» dedi. • «PROFESYONEL OLAMAY1NCA, ÖGRETMEN OLMAK ZORLNDAYDIMJ. Fenerbahçe soyunma odalarını pis sular baştı Erkok dostumuzun Yılmaz Akar'dan najUetügıne bakılırsa ışler nep nasbelkader gıtmış MünıhtekJ Danya Kupası sırasında Erkök dostumuz anlatıyormuş, « Benim böyle bir işe geleceğlm hiç aklnnın kenanndan bile geçmezdt Ben doktor olacagun diye tutturmaştum. Sineklerın kafalarım kopanp başka sıneklere takar, kanatlannı jontar sonra nçup uçmadık lanna bakardmt. Yoldan ge çen adaralann kafalaruu keser otekiue yapıştınrdım kendi haval alemim içlnde. tşte bnnun glbi şeylcr...» .. Ve sonunda ışte bu kafadakı çocuk büyümuş, eko nomı ögrenımi yapmış sonunda Türk güreşi Üe TÜTK boksunu yoneten ekıbın başına geçmış Erkök bir dost sohbetinde anlatauş, « Biz boksun ana kuraunı öğretıyoruz daha çocnk yaştakilere. Mesela bir tamircl çırağun duşunun, ustası çekiç istiyor çocuk kerpeteni uzatı>or ranlışlıkla, usta bozuİujor, ulan ben sana kerpeten mi dedlm? Sallıyor çeki ci, çocuk eğiliyor kendini korumak için. tşte ba boks U esgiv oluyor, boksta Tuınnık yememenin tek çıkar yolu » Şaka ve dostluk bir yana bugün Ankarada Türkiye şampiyonası ringi kurulacak Bu ringde Türkiyede çeşitli sorunlarla karşı kar şıya savaş veren boksdrleri miz Almanyadaki daha iyi koşullarda boks yapan vaüe ddvüşecek* Cy nemli olan ringdeki mücadelenın v e rekabetin ring dışına kaymasını engellemek, bu konudaki en ufalc aıuaşmazlığı anında onk> mektır. Rıng dışındaki rekabetı koruklemek ısteyenlerın oldugu kulağımıza geliyor. Bu nedenle dost Erkok'ü bu konuda uyarmayı görev bıldlk Buna benzer bir rekabetin mlnder kenannda da oldugunu Erkök eger anımsarsa alacagı onlemin ne ise yarayacagını da tahmin edebılir Yok eger Erkok bunu yapmak ye rine yangına korükle gideceklerin yanında yer alır, onun kafasını bunu irafjvsı ile değiştirtr, buradakılenn kanatlan ile Alrnanradan konuk olarak gelen vatandaşlarunızın kanatlannı denkleştırirse o zaman esgiv bile yapamaz ve çekici tam alnının ortasına yıyıverir Yumruklann yolu abldan geçsın diyelim, başa nlar dileyellm. Aynâ ayna söyle bana •Futboı takımlan, antrenor fri«ıi«^iaıiını«nı birer aynasıdır > Kım demış bu sözü? 27 agustos 1982 tarihınd» futbol sezonunun açılışı nedenıyle Futbol Pederasyonu. •Ligler baslayalı 3 hafta oldo, kulflpler antrenor kıyımma basladüar.» Kım demış. bu sözü; 16 eylül 1982 tanhinde, •Antrenörler Dernegi» Başkanı Günaydın Ozyurt Futbol takımlarımız mı, antrenörlerın. yoksa, antrenorler mı, kulüplenn. yoksa yoksa kulüpler mı. Futbol Federasyonu nun aynası .... tşler iyıce kanştı galıba... Şu aynayı şöyle bir dolaştırsak da kim klmın aynası, kım kımin kumanyası bir anlasak... Ve de şairtn «Ainesi iştir kisinin l&fa bakılmaz» deyışini anımsayarak „ Stankoviç: "Disiplini sağlayamazsam giderim» Ben oezsyı, hatalanm tekr»r etmemelerl İçin verdlra. Za»«n Bahtiyarı ikiüç kez ikaz etraiştim. Ben buraya saka )»pmaya gebnedim. Ben bir profesyonel antrenorum, fatbolcula nmm da bojle olması gereklı.» Takımın oyun düzenı hakkuı da yapılan eleştinlen de cevap layan Stankoviç, takımın oyun düzeni bskkmds basm surekli elestirüer yaptnakta. EUmdeki kadro belli. Oyun düıenini değiştirebilmem için yeni oyuncuiar gerekli. Bu da su anda im kansa olduğuna gore, ba kadro Ue ligi götureccğiz. Tabi öralayscağınuı futbolcular da olacakttn dedı. Öte yandan, geçtiğımiz pazar Fenerbahçe Altay karşılaşması ıle açılan Fenerbahçe Stadı'nın soyunma odalarını pıs sular bastı. Fenerbahçe Stadı'nın tnbun altlannda bulunan, soyunma odalan ve kondorlkn pıs sularm bastığı dün farkına vanldı. Soyunma odalan ıle kondor lann gular altmda kalması, Fe nerbabçe kulübune yaklaşık 30 mılyon lira zarar açacağı sarulıyor. C Haftanın futbolcusu Trabzon amator ugmde oynayan Bayram Altun'u kım tamr? Hıç kımse. Onu tanıtmaya çahşalım. Bayram Altun 20 yaşın da. Amatör lıgde futbol oynuyor. Şanssızlık bu ya Bayram ın sag ayağı bır maçta kınlıyor. Sonra ıyıleşıyor. Sahaya çıktıgı gün sağ kolu kınlıyor. Bunlan düzeltip futbola başladıgı gun düşüp burun kemığml kınyor. «Ha di o da bir şey mi> dıyor. Bayram, futbola devam . Ama, son kez yıne rakıbı üe çarpışarak, koma halınde hastaneye kaldınlıyor. Tam 36 saat komada kalan Bayram kefenı yırtıyor, ama«paydos» derruyor. Ve yıne sahaya koşuyor Bayram başına gelen bunca olaydan sonra Anadolu Ajansı'nın muhabırıne ne demış bılıyor musunuz «Trabzonlu inadım tuttu. Atm ölümu arpadan olsun.» Şımdı Bayram'ı tanıdınız mı'' Bayram haftanın futbolcusu olur mu, olmaz mı? Olmaz dıyenlere profesyonel Ugde tnbunden yükselen, «Kansızlar. ruhsuzlar» temposunu anımsatmak ıstedık. o kadar.. «Amerika'da basketbol çok (arkh. Profesyonel ola nedeni çok basit: Beni beğenmediler. Bu dnrumda oğretmenUk yapmam ve basketboldan kopmam söz konusuydu Turkiyeden gelen öneriyi kabul ettim. Daha sonra Turk vatandaslığına geç«Bu ild fotbolca dddl bir $etim. BD karara aflem tepkl gostermedi. Tek soranunraz, sık «k Ulde çalışmalara devam ettıkgoruşememek.» Haigler aüesl, günlük yaşamını, tipik bir Türk aüea glta sür leri Ukttirde belli bir sfire sondüruyor. En yakın arkadaşı, Eczacıbaşı'nın diger ünlü ısmi: Ne ra kadroya ahnacaklardır. catı. Kansı Denıs, Haıglert eskı ısmı ıle çagınyor. Türkiyede Türk gıbı riavranriikignni boylece sorunlarla karşılaşmadıklannı soylüyor. Kendısme, bırcok Turk aılesının çocuklannı Amerika'da okutmayı duşledığını hatırlatıyoruz ve Cemal'ın eğıtımı :çin planlannı somyoruz Soruyu Haigler yanıtlıyor. Türk egıtımıne Yıhnaz AKAR güvendığını soylüyor. Sozu teurar basketbola geürmeden önce, Baıgler'ın gunluk yasarnlannı dolduran çeşitli uğraşlara değinlANKABA Türkiye Blyoruz. Gbrdüğu eğıtım geregi, edebiyata doğal bıl ügı duyan reysel Boks Birincüiğı, buHaigler, genelhkle populer yazarlan ve kitaplan okuduğunu ve gün Ankara Atatürk Spor başta caz olmak üzere, çeşitli mıızık türleruıi dinlediğffii söylüSarayı'nda başlayacak. yor. Oysa, söz donup dolaşıp polıtıkaya geldığınde susmayı terBugün, yann ve cuma gü clh edıyor. Haigler, Turk basketbolunun gelecegınden umutlu. Konu basketbolsa eger onu susturmak oldukça güç. nü elemelerin yapüacagı bi rincilıkte cumartesi günü • «ERMAN, AVRUPA'.NIN EN tYI OYUNCULARLNDA.N» nü sporcular dınlenerek ge çirecekler. 26 eylül pazar «Törk basketbolu hızlı bir geüşme lçerislade Teknlk adamgünü ise flnaller yapüacak. larm ve yetenekli oyunculann bunda bfiyük payı var. Ancak, 2731 ekun tarihlerı ara Turk basketbolunu Amerıkan basketbolu ile tayaslamak dogru sında Bursa'da vapılacak olmaz. Aıolarında mutlak bır duzey farkı var. Amerıkan basketolan Balkan Büyükler Boks bolu, keodı içınde surekli değişen ve yenilenen bir yapıya sahip. Basketbol orada çok yaygın. Takunlar gençler tarafından stırek» Bırıncüiğıne katüacak ulu11 besleniyor. Bu faktor, basketbola defişik bir gorunüm kazandırıyor. Yetenekli baskelbolcu açısından zaten zengln olan Turk AT YARIŞLAR! basketbolnna, bu turden bir kaynak sağlanabilırse geüşme oız1. Koşu: F. Penkızı, P: landınlabUir. Efe, Melıh, Necati, bunlar çok iyi oyuncuiar. Hele Akarce, bir Erman var ki, değıl Türkije'nin, belki de Avrupa'niD en iyi 2 Koşu: F: Taşel, P: Çetmbasketbolcularından. Avrupa'da So^etler gibi, Yugoslavya gıbi kaya, çok guçlu takunlar var. Yine de Türkıve'nın, Avmpa basketbolun3 Koşu: F: Oktay, P: Seydakl yeri yadsınamaz. Sovyetlerde basketbol biraz tutocu. Bamen, sansız olma kajgısı ile kadrolanm gençleştinniyorUr. Yugoslavlar bu koouda daha cesur. Bir Oalipagiç var ornegin. Her nuça 4 Koşu: F: Tathcak, P: çıkjyor mııtlaka, ama yanında dört tane genç Burçm, 5 Koşu F: Frekermoni, P: 0 «EFE'DEN YOKSUN ECZACIBAŞI, YtNE ~ÜE Rıyenstart, ŞAAtPlYUN OLUK» 6 Koşu: F: Reteak, P: Sinane Konuşmamız, basketbol genelınden, £jczacıbaçı özeliiM ge7. Koşu: F Bibioğlu, P: flnce, Haıgler, bu takımın başarısındakl payuu abartmadan ksbullenlyor. Eîe'nin yokluguna karşıa, Eczacıbaşı'nın bu yıl da şam Bılgehan, Afacan. pıyonlugu kucaklayacağını soylüyor Yen< transfer edilen Bnnt ALTILI GANYAN Tıilman'ın takıma giıç katacağını, Karşıyaka'dan oiaylı bu biçimde transfer edilen Bençet'ın, kısalığına karşm iyi bir oyuncu oldugunu Delırtıyor Soyleşımızı boylece noktalıyoruz. Profesyonel bir sporcu olarak, mesleğınm gereictırdıgi tutar tüıgı, dısıpuni ve sportmenlığj yerme getinyor Haigler. Surekli performansı, bıtmez tükenmez enerjlsı ile maçlann skorlannı yükselten, zaman zaman tek başına takım kurtaran sıyab dev den, bütün profesyonellerm oğrenecegı çok şey var T'jsacası, «Haigler sldığı paranın hakkını veriyor» dıyebilır mıylz acaba? Kesın olarak yargıya varmak guç Onun hakkmda an dogru ve kesln karan, basketbolseverler verecek. Altay gaübıyetınden sonra af edılmesı bektenen Bahtıyar ve GüngorMn çalışmalannın Enver Katıp nezaıetmde devam edece ğıni belırten Stankoviç THA mubabırine şunlan soyledi: Sîkeyi beklerken Yugoslavya'nm Makedonya CumhunyetTne bagb Gevgeh kentmın bölge hgmdekı bır maçta FKİ takımının Mladost takımını futbol maçında 134 1 yenmesı Yugoslav ya'da yıhn olayı olarak nıtelenmış Devresı 8 8 0 bıten maçtan sonra Make donya futbol federasyonu oturmuş. «Ba maçta olsa olsa şike vardır» demış ve 1979 dakı bu maçın so nucunu onaylamamış, her üa takımı ugden atmış, karşı takımdan bazı futbolcular ve yönetciler hakkmda belge bıle aramamış ve üçunü tutuklat mış ve dığer yönetıcüeıi de omur boyu spor ışlenyle utraşmaktan menet mış Bu tutuklu yöneücıler üç yıllık cezalannı çe kip tutukevınden çıkmışlar. Şimdl «3 yı| Snceki bir olayı burada anlatmanın ne geregi var» dıyeceksıniz. Bız de öyle dıyoruz da bır noktaya aklımız taküdıgı ıçın bu gende kalmış olayı eşelıyoruz. Belge yok, tanık yok. Şıke var! Aynen bizdeki gıbi.^ Ama adamlar oturmuşlar, «küt» diye karar vermişler, «ŞtKE VARDIB.» Şımdi bızımkıler dıyecek kı. «134 l* lik maçta elbette şike var dır.» O halde oturup bız de 134 l'lık bir maçı bek leyelim «Şike var» demek ıçın Bekleyelım, belkı bu gıdışle o da olur bır gün.. Boks şampiyonası bugün baslıyor sal takımımız için aday kad ronun da belirleneceği birincllikte 100'ün üzerlnde sporcunun altın madalya için savaşun vermesi bekleniyor. Boks Pederasyonu yetkililerinden edinılen bllgilere gore bundan bir sure önce Erzurum'da yapılan grup fınallerinde Ilk üç dereceye gıren sporcular ile geçtıİlmiz yıhn Türkiye Şampı yonasında final oynayan sporcular bu gampiyonaya davet edUdi. Türkiye Blreysel Boks Bırincillğinde bu yü Federal Almanya'da boks yaşamlarını sürdüren 6 sporcu da katüacak. B. Metin ve Rasit Finlandtya'ya gidebilecek İSTANBDL, (THA) 29 Eylül çarşamba günü Avrupa Kupa galıplen Kupası tlk Tur rövanş maçında Fuüandiya'nın Kuusysı Lahb takımı ıle oynayacak olan Galatasaray futbol takimımn asker futbolculanna izin çıktu TUrklye i k m d liginde A grub u puan durumunda dizgi kanşıkhğı olmustur. Düzeltır, özür dılerız. Beylerbeyi 2 2 4 1 4 Yedikule 2 1 1 5 2 3 Vefa^Slmtel 2 1 1 5 3 3 K. Gümrük 2 1 1 2 1 3 Tekirdag 2 1 1 2 1 3 Edıme 2 1 1 1 3 Lüleburgaz 2 1 1 3 3 2 Davutpaşa 2 1 1 2 2 2 Fenköy 1 1 2 2 2 Beykoz 2 2 1 1 2 2 1 1 3 4 1 Alıbeykoy 2 1 1 2 3 1 Anadolu S Sırkecl 2 1 1 2 3 1 tst Spor 2 1 1 1 3 1 Eyüp 2 1 1 1 4 1 Galata 3 3 1 4 DUYDUN MU 27 eylül pazartesi günü Ffnnaır uçagı ıle Helsınki'ya bareket edecek olan Galatasaray kafılesınde yurt dışına çıkarılabılroeleri ıçın ızın alınan asker futbolculardan B. Metın ve Raşit'te yer alabılecekler. Galatasaray futbol tatamında nalen B. Metin, Basit, Ayhan ve Cüneyt asker olarak bulunuyorlar. DÜZELTME Uluslar Kupasında bugün 5 maç var Spor Servisl Avrupa Uluslar Kupası eleme guruplarmda bugun 5 karşılaşma yapüacak. Türkrye'nin de yer aldıgı 6. gurupta Avusturya Arnavutluk ile Vtyana'da karşılaşacak. Günün diger karsüaşmâlan arasında 2. gurupta Fınlandiya Portekiz, 3. gurupta Darumarka tngütere, 4. gurupta Galler Norveç, 7. gurupta HolUndA Serbest îrlanda müsabakalan yer alıyor. F. Bahçe Stadı 19 yü sonra açüdı. Gazeteler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog