Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

1983 (ÜSSUYS)ye HAZIRLAMA ® yıldız dersanesi SO LİSE S0NLARA = 2EKIVı BEK|EMEIİLERE*<3EKİM Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20883 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 22 Eylül 1982 Çarsamba madde üzerinde üç önerge verildi. Mehmet Aydar ve arkadaşlannın önergesinde tedbir yoluyla dağıtutun önlenmesıne ilişkin hükrnün maddeden çıka nlması istendl. Soz alan Mehmet Aydar, 28. maddenin Türk basııu için fevkalade agır hüküınler tasıdığuu belırterek aynı konuda blr başka önergesinı komısyonun dıkkate alabılecegıni belirterek bu önergesini Ren aldı. Dana sonra Ozer Gürbüz ve arkadaşlarının aynı hükmün ta san metninden çıkanlmasına ilışkın onergesı ele alındı. Gttrbüz. yann siyasaj donemlerde bu takdir yetkisimn kotüye kul 1983 USSUYS KURSIAIr Nol H r i oUol 1<A* *sr» «wr« tınuıav acdlt J! • t»d L»l»U'ı*l T*l 20 57 35 Dağıtımı önleyecek merci ve suçlar yasayla belirlenecek DM'de basın özgürlüğü ile ilgili madde değisti Sendika üyelerinin aidatlannı kendilerinin yaürmasını öngören hükmün maddeden çıkanhnasına ilişkin verilen önergeler reddedüdi ANKARA. (Camhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Genel Kurul'unda Anayasa tasansının 2. tur görüşmesine dün başlandı. îlk gün 72 madde kabul edılırken, görüşülen değişiklik önergelerinden sadece 5'i benımeendi. Basın özgürKiğu başlığı nı taşıyan 28. madde venlen tolr önergenın kabul edümesı lizerine degişti. Bu maddeye «bacm orçanlarmın tedbir yoluyla dağıtımını önleyecek sorumla mercifn ve bu suçlara alt hükümJerin kanunda açıkça gösterileceği» hükmü kondu. Kısa adıyla CheckOff olarak bı lınen ve üye aıdaüannın kaynaktan kesılmesini ortadan kal dıran, bunun yerine üyelenn aidatlannı sendikalara yatırmasını öngören h\ikmün maddeden çıkanlmasına ilışkın önergeler yine reddedildl. Danışma Meclisi Genel Kuru lu'nda ö|leye kadar 39 madde kabul edıldi. Basın nürriyeti başlıklı 28. eadışesinl taşıdığını soyledi. Gürbuz şöyle devam etti: «Yoruma ve istenflen ta. rafa çeküebileceK böyle bir yet klnin partizan blr iktidaruı elln de, basın hürriyetini kullanılmaz hale getirebilecefinden en dışe etmekteyim. Böyle blr teh dit altında yaşa?abilen basının yansız çörev yaptırından kuşlm duyulacaktır. Bağımlı ve iirkek bir basın yaratılmak isteoeeektlr.» EVREN • PLANİNÇ Restai bir dvaret İçin Yugoslavya da bulunan Devlet Başkanı Renan EvGürbüzUn bnergesi açık oya ren'in dünkü programı havll yoçun ve vorucu idl. Evren dün sabah YuROslavya Başbakanı bayan Mil sıınularak 39 kabul ovuna karka Planinç ile gorüştü.. EiTen ve PlanJnç birlik te görülüyor... (Fotoçraf: A.A) şılık, 70 oyla reddedildl. Daha sonra Mehmet Aydar' ıc aynı fıkrayı degiştiren ıkincı onergesı ele alındı. Komisyon Başkam Aldıkaçtı, «Blr ha berin bir sabab rsıeiede yayımlanabileceği haberinin alına bOeceğini» belırterek, «tahribatı önlemek için dağıtımdan önce topUma yapılması uygun gö rulmüştür^» dedi. AlcUkaçtı, Aydar*m bu önergesıne karşılık Komisyon'un bir baçka onergesinı Başkanlığa sundu. Bu önergede dafıtı. mın tedbır yoluyla bnlenebılmesine, o yenn mülki amırtnın karar verebüecegi önerildı. Kotriisyonun bu onergesıne Fevıl Feyzioğlu, Teoman özalp katüYugoslavya Devlet Başkaıu'na sorunlann madıklannı, Turçut Tan ile Re. temel nedenlerini anlatan Evren, yakında c*p Meriç karşı olduklaruu, Tevfîk PHort Alnaslan Ise muyapılacak temaslann verimli olmasını temenhalıf kaldığını bıldirdiler. ni etti. Petar Stamboliç'in toplumlararası göMehmet Aydar, Komisyon'un rüşmelerden yana göründüğü belirtiliyor. bu onergesıne karşılık, kendi metnının açık oya sunıümasını ıstedi. Açık oylama sonucunda, altı çekımser, 34 red, 88 kzbul Hasan CEMAL bildiriyor ovu çıktı ve Aydar'ın onergesı maddeye eklendı. Önerge ile beşıncı fıkramn son cümlesı, BEIiGRAD Devlet Başkam ve 1974 Banş Harekâtı'nın ne«tedhir yoluyla dafıtımı önleHasan CEMAL Kenau E%*reo, Yunanıstan'dan denlerıne d^^inrii. yecek sorumlu merci ve bu kaynaklanan «bao gölge düşüYugoslavya'nın Kıbns'a doyanyor surlara alt hükümler kanunda rücü oUylara» rağmen İki ul nük tutumu büindlği gibi A U açıkça gösterilir» oldu. ke arasında yakında yapıla na vo Kıbns Rum yonetımine 28. madde de eklenen önerg« BELGRAD Topçu Decak temaslann «verimn» olma çok daha yatan. Bununla birile bırhkte oylanarak kabul re... Kale Meydanı.,, Orossını temenni etti. TUrk heyehkte, Türk heyetmden Ust düedîldi. pu Köprüsu . Bu soactiktinden ust dtizeydeki bir yetkı zeydâ bir yetkilı, Yugoslav Dev 28. madde kabul edilirken, ler halen TUrkçe olaraic liden edınilen bılgiye gore, Ev let Başkanı'nın toplumlarara30. madde uzennde Cahit TuBelgrad'da çeşitli tarihı Ten Aynea Kıbns sorununda sı gbruşmelere «Ağırlık veriltum ve arkadaşlanrun basımyerlerin ısımlen olarak ko toplumlararası müzakerelerın meaindeo» yana bir tavır içinevı ve eklentılerinın suç aleti runuyor. Belgrad Belediye çozüm tçin tek yol oldugunu de gozuktugumi beiirtü. olduğu gerekçesiyle de zapt ve Başkam. dun sabah Evbeurterek Yunan v« Rum tara Devlet Başkam Evren'ın dün müsaadere edılemeyecegi, işleren'e kentin altın plâfının meseleyı BM'ye goturku programı hayli yogun ve tılmekten alıkonuiamayacağı ketıni venrken, Osmanlı mekten vazgeçmesını «Basire^ yorucu idi. Evren, dün sabahAikmünü içeren önergesi Gedöneminden kalma tanîıî ll bir davranış» olarak nitele hın erken saatlerinde kalmakta nel Kunü'da reddedüdı ve 30. yerlerin isimlerini hiç dedi. olduğu Beyaz Saray'da Yugosmadde de tasandakı bıçuniyle ğiştirmediklerini sSyledi. Evren, bu komılara önceki lavya Başbakanı bayan Milka kabul edüdi. Daha sonra 31, 32, Gerçekten, Sırpça'da hagün Yugoslavya Devlet Başka Planinç ile bir saatlik görUş33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. madlen 7200 Türkçe kelime nı Petar Stamboliç ile heyetler deler de tasandaki bıçimiyle me yapü. Görüşme ekonomüc var; halen kullanılmakta h&lmde yapılan göruşme sıra konularla sırurlı kaldt Uluskabul edildı. olanların sayısı ise 600 sında degındı. Tasannın başlangıç böliimülararası ekonomik durum ve 700 civannda. Bunların ne ihşkın olarak Nurettin Ayao Yunanıstan ile ilişkilerin ge özellikle yaşamakta olan ekonoSırpça'dan temizlenmesi oğlu ve arkadaşlan bir önernel seyrini ve sorunlann temel mik krizin gelişmekte olan üliçin sürekll çalışma yapüge vererek, mettadekl «AUtürk noktalannı Yugoslavya Devlet kelere olumsuî etkisi üzerinde (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) milltyetçiHği» tanımı yerine Başkanı'na anlatan Evren, Tür duruldu. Bu arada. Evrenie (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) kiye'nin Kıbns'a yaklaşunına (Arkası Sa. 11., Sü. ı de) Tahvil sahipleri icin cözüm • • ekim ortasına kaldı £ 4 büyük holding üzerinde aylık faiz kuponu bulunan yeni tahvil bastırdı Devlet Baskan», bugün Manastır Askeri Idadisi'ndeki Atatürk büstünü acacak Evren, TürkYunan sorununu görüştü Izlenimler Ekonomi Servisi Banker Kastelll'den tahvU almış bulunan vatandaşlarm sorunlarına hâlâ bir çözüm bulunamadı. Tahvilzedelerin ellerindekl tahviUerin değiştirllmesini ve mevduat sertifikalarında olduğu gibi aylık yüzde 2.1 faiz bag lanmasını öngören formülün uygulanması çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne dek gerçekleşemedl. TahvU leri çıkartan bazı holdlngler ve firmalarca bu operas yonu gerçekleştlrmekle görevlendirilen bankalar. uygulama için gerekll lşlemlerin tamamlanmadı|mı be lirterek buna ragmen tahvil sahiplerinln endişe etmeme lerini, faiz ödemelerinin ekim ayında başlayabilece61ni bel'rtlyorlar. (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da> Evren ve Dostluk Parkı YÖK, ek sınavlara giremeyecek olanları belirledî ANKARA (Cnmhurtyet Bürosu) Yüksek öğretim Kuromu (YÖK) çerçeve ydnetmellkle ünlversite öğrencilerine uygulanacak ek bütünleme sınavlarına 1119kin yeni düzenleme yaptı. (Arkası Sa. 9. Sü. 6 d») BARO BAŞKAM APAYDIK: İDDtA HAVADA KALIYOR Orhan Apaydm, «Banş Dernefcinin kurulmasına kaynakhk eden toplantıyı ben düzcnledim. Ben TKP güdümünde olmadığıma ve iddia. namede de böyle bir iddiaya cesaret edilmeaigine göre Banş Dernefinin TKP'nin yasal kuruluşu olarak oluşturulduğu iddlası havada kalmaktadır» dedi.(Fotofrat: Erdoğan KÖSEÛGLU) Orhan Apaydın'ın sorgusu başladı Iddiaların kanıts yok,, ı İstanbul Barosu Başkanı Apaydın: «Ülkemizde ve tüm dünyada hukukun üstünlüğü ilkesini, insan hak ve özgürlüklerine saygıyı gerçekleştirme mücadelesini veriyoruz. Ozde ve gerçekte, burada yargılanmamızın nedeni de bu mücadeledir.» dedi. lsunbul Haber Servisi Banş Derneğı davasında dün eorgusuna başlanan istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydtn, Banş Dernefmin yasadışı örgüt niteliğine dönüştüğu iddiasının her tur geçerll kanıttan yoksun oldugunu sdvledı. YargiÇ sorulanna geçılmeden önce iddıanamenin bütılnu naktanda diyeceklenni açıklayan Orhan Apaydın tstanbul Barosu olarak ABD Barosunca kurulan «Huknk îoluyla Banş» çağnsını da yaptıklannı arumsattı. «ABD Barosunca kurulu bu merkezin toplaotısına ilişkin çağrınuz iddıanamenin manütrına pöre, ABD vanlısı, CIA giidüınlüsü bir polltika izlediftmia biçlminde degerleodtrroek gereklr» dedi. İstanbul Barosu ve Başkanırun ne Banş Derneginln kurulmasına kaynaklık eden lconferansın düzenlenmesınde, ne de ABD Barosunca kurulan Hukuk Yoluyla Banş Merkezt çalışmalanna katüma çsğnsında, herhangı bir yabancı devlelin yarüıa davranışta bulunmadığvnı büdirdi. Özetle şöyle dedi: «Blzun için, ABD veya SSCB <aabsı olmak bakımından blr ayınm da sâs konusn değildir Biz sadec« barışın, demokrasi nin, insan hak ve özgurlüklen(Arbas Sa. 11., Sö. 5 de) YÖK'le ügUi diğer haberler 12. sayfada Yüksek Öğretimde Ön kayıt tarihleri ve taban puanlan 7. Sayfada PEKŞEN :$S^^$K«$x$S^S§S "Sigorasız Bir Gün,, kampanyasi açılacak Burgiba'nın ülkesi halen Fransızların etkilerini tasıyor ^ Tunus caddelerinde fesli, uzun entarili erkeklerle Pierr e Cardin giysililer ve çarşaflı kadınlarla mini etekli kızlar yanyana. Mini etekli kızlarm Avrupalı kızlardan tek farkı bacaklarındaki sayısız sivrisinek ısınğı izleri... rupa kenti üzerinden gıdilebdiyor, şöyle böyle yarım asır kadar tleriye gitmiş sanıyorsunuz kendinızi. Bu kentten aynhp iki saat sonra Tunus'un Kartaca Havaalanı'na vannca da 20 30 yıl kadar genye gidiyorsunuz. Daha Ük dakikalarda yani para bozdurma ış,lemlert sırasında bir Arap ülkesinde olduğunuzu (en azmdan Av(Arkası Sa. 11.. Sü. 7 de) Sigara, seks gucünü azaltıyor İstanbul Haber Servisi Sıgara Içmeyenler Derneği ocak ayında tüm ülkede «sigarasız bir gün» kampanyasi açacak. «Bebek ticareti* olayından tutuklu bulunan, Dr. Oktay Cumhur Akkent'in yerine getiri len, Sigara tçmeyenler Dernegl Başkam ürhan Erdenen, dün düzenlediği basın toplantısmda, hastahklann yüzde 50'sinden fazlasımn sigara nedeniyle meydana geldiğlnl belirtti ve sigaranın çevreye rad(Arkası Sa. ». Sö. 5 de) ANKARA, (a^.) Anayasa Komisyonu Başkam Prof. Orhan Aldıkaçtı, «Siyasi Partüer ve Seçim Kanunlanıu venl seçilecek Anayasa Komisyonu'oun hanrlayacağını. söyledı. Aldıkaçtı. «Siyasi Partiter ve Seçim Kanunlan» ile ilglll bir sıstetn tercıhi bulunuD bulunmadığı yolundaki soruyu yanıtlarken, «bu yeni seçilecek Anavasa Komisyonv'nun ifidir. Ancak. Türkiye'nin bu alanda tecriibeleri oldueıı tibi, bundan çıkardığı sonuçlar da vardır. Memleketin ihtiyaçlari elbette* ki hazırlanacak bu kannnlarda gozönunde tutnlacaktır» dedi. Danışma Meclisi Ba$kanlı^ı'. na kesın olarak adav olra3yacağını belirten Orhan Aldıkaçtı, «yeni Anavasa Komisvonn'nda (törev alacsk mısınız% sorusunu şöjle cevaplandiTdv. trr: (Arkası Sa. 9. Sü. 8 da) Aldıkaçtı: • Siyasi partiler va secim kanunlarını yeni Anayasa Komisyonu hazırlayacak Kampa giriş iznini Şaron verdi TELAVtV, (AJanslar) Menahem Fegin hükümeünın Batı Beyrut'ta gerçeklestırilen fecı katlıamdan başuıdan ben haberi olduğu ve buna rağmen bırşey yapmadıgma ilişkin kanıtlann giderek artması üzenne dünya çapındakı tepkı Israil halkı arasında da yayıhyor. tsraü Devlet Baskanı İ2ak Navon ülkede katliama karşı hızla yoğunlasan tepkiyi göze alajak olay konusunda soruştur ma açümasını ıstedi. Ancak îsraü radyosunun haberine göre Begin hükümeti katliam konusunu araştınnak için bir «Soraşturma Komisyonu»nun kunümasını kabul etmedi. İsraıl basını ise dün, Rlistinlileri katleden Hıristıyan Palanjistlerın b\ı kamplara girme lerine bizzat Israil Savunma Bakanı Anel Şaron'un izin ver diginı öne sürdü. tngiltere'de yayınlanan Times gazetesi ise Lübnan ordusu subaylannın açıklamalanna dayanarak verdiği haberde, Saad Haddad'ın katil mihsleriıun, perşembe günU kaUiamın başz önc© îsrail uçak ları ile Guney Liıbnan'dan Beyrut Bavaalanı'na getirıldilUerıni büdirdi, ŞARON lsrail'de tarafsız «Haaretn gazeteslnin en nüluzlu yorumcusu Zeer Shify dun yazdığı yazıda Hlristiyan milislerin Fılistin kamplanna girmelerine bizzat Savunma Bakanı Ariel Şaron'un izin verdiğinl 1leri 3ürdü. Shify, LUbnan savası sırasnv dalri sagduyulu yorumlan nedeniyle tsrafl Gaıeteciler Cemlyetl» taranndan ödullendirönüşti. Shify yazısmda, Şâjon'un, Hv Tistiyan milislerin kamplara gir melerine, bolgedeki yükssk rüt beli tsrail komutanlannın muhalefetine ragmen izin verdigini ve durumdan Israil hükümetini daha sonra haberdar etöğini belırtiyor. Gazeteye göre, îsrail Savunma Bakanı'nın kamplara girmeleri konusunda verdigi izin Hıristiyan milislere îsrail irtibat subayı tarafmdan Uetildi. (Arka« Sa. 11., Sü ı de) Arafat: Oldürülenlerin sayısı 3200'ü aşıyor , nsan tstanbul'dan yo la çıkıp yaklaşık 12 saat içinde Tunus'a 1 vannca TV'de gösterflen zaman tünellerinden blrlne girmiş gibi oluyor. Once Yesilkoy Havaalanı'ndaki karmaşadan kurtulup 23 saat içinde bir Avrupa havBİimanına vannca (Turkiye'den Tunus'a dogrudan seîer olmadığı için bir Av Adliye personeline tazminat verilmesi teklifi reddedildi ANKARA, (»J».) Danışma Meclisi But<^Plan Komısyunu, hakım ve savcılarla. Adli Vjp Kurumu'nda çahsanlar hariç, adlı, idari, Askerı Yargı mercileri ile icra dairelerınde ve sıvü ceza infaz kurumlannda ve tutukevlerinde eörevli oersonele, brüt avlıklanmn vüzd© < Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) GOZLEM UĞUR MUMCU Yersiz Bir Endise... • Emin Cemayel Lübnanhn yeni Cumhurbaskanı ABD, Fransız v e İtalyan birüklcrinden oluşan çok uluslu kuvvet yine Lübnan'a gidiyor. Dış Haberler Servisi Baü Beyruftaki Sabra ve Şatila kaUiamının bütün dunyada Israil'e karşı yogunlaştııdığı tep kiler sürerken, Beçtr Cemayel'. In ölümüyle boşalan LUbnan Cumhurbaşkanlığına Emin Cemayel seçildi. Kardeşinin Ö U 1 miinden tam bir hafta sonra Cumhurbaşkanlığına seçuea Emin Cemayel 39 yasında. Sunye ve Filistinlilerle ıvi illşkllere sahip. Emin Ceraayel. FKÖ Kuvvetleri'nin Bata Beyrut'u terketmesinden bir nafta once kuşatma altmdaJd kente girerek FKO'nün üeri pelenlennden (Arkası Sa. 9 Sü. 4 de) Anayasa'nın geçlcl ll'lnci maddesi Danışma Mecllsi'nin «her türlii karar ve tasarruriarından» dolayı, «c^zai, tnali veya hukuki sorumluluk» altında tutulamayacaiını hükme bağlamaktadır. Ayru madde, MGK üyelerinin. 12 eylül hükü(Arkası Sa, 11, SU. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog