Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

21 EKLÜL 1982 ••*• lumhurıyet 11 (Baştarafı L Sayfada) bombalarîa dağıtuabüdüer. püdı. Arafat, dün Sam'dan Suu mülteci kamplarımn kontroluIsraü Hükümeti katuamı go di Arabıstan'a gitti. FKÖ lıdenu Lubnan ordusuna devretme. rüşmek üzere pazar gecesi Be ri ancas devlet baskaalarına lennden sonra Batı Beynıt'un gın'm çagnsı üaerine olagan gösterilen bır törenle karşnanbazı kesualennde de devnyeleustü topiandı. Uç buçuk saat dı. rinın sayısuu azalttıklan, bazı suren topıaııudan sonra aün Yaser Aratat, îtatlıam konukontrol noktalannı terketüklen saoana karşı fSI 3te yayuua sunda Fransıi «Le Monde» ea büdırihyoı» Ancak, Israıl fcuv nan Hükümet büdirisinde, Sab zetesine bır deraec verdı. Devetlerinın bosaltrığı yerlerde ra ve Şatıla kampındakı kat meçaıde Batı Beyruta verleştıkuvvetını, 1 U kollan kınıuzı pazubentlı Fa lıamdan Israıl'ın sorumlu ol nlen güvenlık lanjıst müıslenn devriye çez madıgı 6ne süruldü ve bu ko gun erken geri çeken Birlesık meye başlamalan Batı Beyrot'. nuda Israıl'e yonelık suçiamar Amenka'nın olayda üstu kapalı bıçırade rol oynadıSını soyta kaygı yaratö Lübnan Bas lar sert bır dılle reddedildı. leyen Arafat, îsraıl komandola bakanı Şefık Vazzan. Cok Ulus ARAFAT a hı Kurflct'ın yenıden Baü BeyBatı Beyrut k tİTRmfrrnn or nna, bır labırenti andıran ıculm f a rçelerek Köreve baslama tsya çıidrdıgı bır baâka ngffiÇ tecı kamplannda, Saad Hadstmn Muslüman halkın korun gelışme FKÖ, Yaser Arafatın dad'ın Falanjıst mılıs kuvvet voası tçm zorunlu olduğunu Camp Davıd Anlasmasi nedenıy lennın rehberlık ettığını beBöyledl. le resmı üışkilennın kesLk bu lırttı. lundugu Mısır'ın Devlet Baş&aAralat, bu bngılert kamplar Hükütaet aleyhtan Rdsterıler nı Hıisnii Mübarek'e başvura din k^carak cnınarfesı \e caKudus. Tel Avıv kuzevde Lub raK kendısınden ABD ve ulus zar gunlen gam'a eelen FJıs nan sşaın vafcmlannda patlak verdı. Kudüs'te Basbakan Be lararası guçlerle temasa geçe tınlııeraer. alaıgını Deurını ş gln'm evının onuncıekı gosterı rek Lübnan'daki «FıustinlUere ancak Lubnan nüktunetını suç katliamlarını» lamaktan kaçınarak «Hırıstide tsmil guvenhk kuvvetlen ıle yönelen Israil Yahndi göstenciler arasında Is durdurraasını ıstedıâı açüclan ysD Falanjıst Fartisinın. Isra raıl tenhınde ük kez çatışma dı. Açıklama, Mısır'ın resmı ha il »jatu olan btc avuc mel'ünuber aıansı MENA tarafından ya tnaı marifetl» olduğunu soyleaı çıkü. Gostencıler gozyaşartıcı ÇOCtKLAR OIBI AGLADIM Katüam fümını TV ae seyrt derken çocuklar gıbı katüa ka Ula agladığını soyleyen Ara (Baştarafı U Sayfada) m nasıl karşüiTorsunur? ALATU Ben 1861 Asaya iat, <i$kence ıle oldurolen bu Anayasa tassnsının Geneı insanlar beuun (ocuklanm, \e Kurul'da görüşulmesinden önce sası yuzünden 12 Eylul'e gelınkardeşierımdı» addı dıgı varsayımının doğru olduld ve sonrakı dururnunu nasıl Bu vahşı saldırının bır nfr guna kani değüım. Bu varsadeğerlendlriyorsunuz? deru olup olmadıgı sorusunu ALATL1 Toplumsal gelış yun doğru olsajdı 27 Mayısa Teskılau Esasıje Aıaiat. «Bızı \ildirtaak, kormnmiTİn ulaştığı düzey ve ta da 19241in kuUnak uüjorUrdı. Bir FılU rlhı çıagı, TUrkiye Cumhunye Kanunu yuzünden gelindığı ıdUtıU Lübnauın hiçbır >etınde tıtıin Ataturk ükelenne daya dıa edılebüırdl Anayasa uygulı, çok partıli parlamenter de lanmadığı içın 12 Eylul'e gelın güven içinde degildır. \erını yurdunu bırakıp kaçsın istlyor mokrasj duzenını benımseyen, mıştır. Aldıkaçtı bir soruyu ya lar» yaoıtuu verdı. riATnnVTaAinip yOZİaştlTllmasina nıtlarken (Anayasavı uygulaAraiat Suudı Arabıstan'da rafırsat tanımayan banşçı, Insan yacak olan ıktıdarlardır. Eğer haklanna saygıh, sosyal bır hu ıktıcUr anajasamn hUkmüne yıulanan «Arab News»e \erdığı aemeçte de Fas ın Fez kenrınkuk devletı olmasıcı dıkte eder. inanmamış ıse hıçbirşey mevOysa Aldıltaçtı tasansı daha ilk dana gelmez) demek suretıyle ae yapılan Arap Dorugurida kabul edUmıs olan ılımlı barıs gunünde toplumsal gelişmemı demokratık dengeyı nasıl anlazin ulaşüğı duzeyın gensınde u:«ıru açıkça beyan etmiş bu planını artık kabul etmea;Xjenru açıkladı. ve tanhı çızgısının uzağmda lunuvor. Danışma Meclısı, kısüığml bulunuyordu. Tasarının tıimu40 kışldeu oluşan BM goz ne taayır deyişımın başlıca se bulmak ıçın zaman zaroan alev lemoıler hej'etı dün sabah Lub beblerinden bırısi buydu Ge lenmıs ıse de bulutlara yakın nan'ın başkentı Beyruta gelnel kurul, Aldıkaçtı tasansmı olduiOarı sannedıienlerin yogun dı. Boyleoa Beyrut'takı BM goz <daha da genlerdeki bır düze sağp.akiar altında tavsamak zolemcüerlnın sayısı 50 ye ı.lastı ye çekmiş ve tarıhi çlzgısının runda kaldığından, onüne süra BM gozlemcılerıne bır ıstıh daha da uzağındata bır yorün len kargasa ıle malul böyle bır kam bolüfu eşlüc ediyor geye oturtmuş bulunuyor. Şıın anayasa taslagının dar ve karOENEL YAS VE dı ML Güvenlık Konseyl'nın maşıs çerçevesının dışına çıkaıU irUSTEftlLER devlet kurucusu süatıyla bu ol mamıştır. Aldıkaçtı tasansı ÇOK Kaülama tepsi olarak çeşıtguya musaada etmeyecagme partılı parlamenter detnokrasi lı UlKelerde genel yas \e ge duzenım benımsemiş gorün nel grev ılan edıldı. Kuvt.t manmak ısövorurn Demokrasunizin ortalıma mekte ıse de bu dıuenın denge Eırurı i^jb Cabw Ll Ahmet bs her on yılda btr kesfntlre nğ kurma potansıyelini isabetle Sabab uüede yas ılaıı edı.cug;ramasının sebebı, «Bunyemızt kuUanmak becerisinı gftstenre nı ve bu jıı Kurb<m B^i,;u ., uymayan anarasalardır» sa\ı mıstır Bu yuzden bana öyle ge ııın kuUannaayacaguıı oucurciı lıyor ta, oozuk öengemn sebeo KıFD \a Iranod da uçer gun olacaSı kargaşayı ve yıkıntıyı genel yas ılan edıldığı ve DU anlayıp, devlet ve demokrasiyl sure zarunda bajrakiürın yarı va UKunlece^ı açiKlanaı. KrFU nı açıkla&üar sPD'den pek ses koruyuo kollamak için silahlı kuvvetlerınuz gelecekte de ha Baskan^ Ram DeakU? katlıamı çıkmadı. CDU, 1983'un ıli uç ayı lçmde erken seçıme çıdıi rekete gırışmek zorunda kala agır bır aılle kınadı. Tunus ıa aa genel yas ılan edüdi. mesınin uygun olacagıaı belır caktır. SAATU BOMBA Urkea, sağ blokun otekı partıItaijada 1 saat sureyle greBana göre, Aldıkaçtı tasarısı si CSU, daha kesin ve farklı ve gıdıidi. Yunanıstan ın oaşbır tutum ortaya koydu. CSU bu balıyle, saatli bomba gıbı ü kentı AUna'da da protesto gosteruen y&pıldı. New Yors'ıa başlamıstır büe. öndert Strauss halîan son ge kırdamaya Barclay Banjcası nın onunde lışmeler nedeniyle hayad lorık Detantörü, Müll Oüvenuk Konnıeyoaııa. gelen patlamayı Porto ligma ııjhiuiıgın'. 1980 seçinüe seyı taralından çekılıp Rıko adlı orgut ustlenoı. Yunnin sonucuna dayah bir hUkU sa zamanı doluncs goslavya Devldt Başkanı Pet&r metı işbaşmda gormek lstetne sı mukadderdır. tuara'DoUç «jaijn zamanda ben<1i£ın1. bu nedenle ea lyl ço Size gore «Demokrasiye sUmUn erken seçıme gıdümesı geçiş plsno oasıl olmalıdır? î >%cn f dnünıemış bu faşıst saldındaa ea.başta saidırgan Isolduğunu bıldtrdı, secımin en ALATL1 Aldıkagtı tasanrail sonunludur» dedı. Başta geç bu yıl sonuna kadar yapıl sı, çok partıli parlaraenter deÇın Halk Cumhuriyetı olmak mokraai duzenıne (vumuşak üzere çeşiüi Asya ülkelerı de iruş) yapüabılmesi icin, geçıs Stxauss'un bu tutumu Hür k&tliaıudan dolayı Israıl ss Demokratlar ıle CDUCSO ara sürecuun dogasına bzeu kural ABD'yı eleştırdiler. lan gozonünde tutan. hiçbır Itoaiısyon goruşmelerl ŞAMlfN .\DATL1KTAN önemü bır puruz ya oneri geUrmemiştı. Danı^ma ÇEKILDt Meclıaı ıse sadece dnüne getıratabıiır Çunku FDFnın şu an Lubnan Cumhurbaskanlıgı se rilenlen muzakere etmekle ve. çimlerinın önumuzdekı hafta son derece elvenşsız ve bu par tinmıs, devlet kurucususun da japüacagı açıklanuk^ı, FalanUnın bemen yapılacak bır se nışmanj SLfaüyle demokrastye jıst parUsuun adayı Canulle Şaçunde «nillnmesl» oldukça yumusak mış ıçın berhangı bır mun adaylıktan çeiaıoıgını açık onen iiretmemıştır. Dernokramuhtemel. ladı. Şamun «Luunan'ın oıgursıve yumusak inı? yapümazsa Bu neaenie, sag partıler blo çok hassas ve karmasık mekalük \e ulusal birlllrten yoksun ku, ozellıkie CDU, tendılerıne nırmalaria donanmıs olan de\e ışsst altında buluııdugu bır iktıdar kapısını açan Hur De mokratık organlar, daha kurusırada duzenlenPcek başkanlık nıokıuU&n "kttMaına* amacıy* lusunda işletılemez nale eelescçımlennde adajlığımı gerı la seçunın geçıktırUmesıne ru bılirler. aujorum» aed.. a. CDU, nasıl olsa yapılacak IİRDLN R\U¥ÜSL\NDA Ben, Anayasa tle demokrası seçim sonucunda FDP'tien YALNIZ KCR'AN kurallannı saptayan (Sıvasal «kurtulacaklarıru» ve CSU üe ÜKü\UYOR Partıler) ve (Seçim) yaaalannı bırlıkte «tek Do^ına> Lktıdara Fıhs~n Kurtuluş Örgutufulen ve hukuken koruyup kolgeçeceklerıni üesaplıyor. CDU trdun lamasla gbrevh ve sorumlu de nun çagırısı üzerıne ıçlnde bır grup, FDP'nın bır de ışçıler, Beyrufta oldurumokratik organlann Anayasa ta an önce devre dışı bırakMnar len Fıljstınlılere saygı olarak sını ve deroal seçune eıdılme sansımn halkryuna sunulroaogle uîen jarım saat ışı bırak sından önce kuruluo Ulemeve smı ısuyor. ülar. başlamalannın ltlzum ve vaÜrdun'de ajTiı nedenle dun uGerçı sağ blok icındekı g o samsal öneml tteerinde israr lusal yas f ılan edılmıştır Ana ruş ayrıUıdanna Strauss un son edıyorum Bunun ıcin vakit çıkışı tuz bıber aku gerçı, benuz geçmiş degildlr Esasen, man Badj osu'nda sadece Kur' an okunmaKta ve tnar^lar çaama onceden oerı varolan pu acelesi olan millet deftil, yitlrlınmak;ariır. Bayrakiar yarıya ruzler de var. Strauus, «bece dıkleri güç ve iübarlanna her ındmldı ve bütün dıs dUrîya ıle nksız. dıye nıteledıgı CI>U h ne pahasma olursa olsun biran haberleşme kesüdı. den Kotu'un BaşbaKanııgı ai önce kavuşma hırsırun ateşıyle Kral Huseym, Ordun Partında üukümete katümak ısteyanan bır avuç muhterıstır. Olamentosunun bugun yEpüjı nuyor. FDP üe koalısyon nuku nemli olan p " " " " kaybedılgizll oturuma başkanlık ettı. metmde zaten yer almayacagı mesı degü, yenıden teurulmak I>1 haber alan kajnaklara gonı açıklayan Strauss, OUuCSU ta olan çok partili oarlamenter re, Iiübnan dunımu ele alındı. ıktıdan gerçeileşUgınüe bızzat demokrası duzenımn vıkılatnaa Ürdun'de yaklaşık bır mılyon Ba$t>&kaQlıga oyuamavı temellere oturtulması fırsatırıın t'ç ylai bın Fılıstınlı yaşıyor. yor. kaybedılmesıdir Bunun ıçin Bunlann yanısıra, dun Ital1) Devlet Baskanı seçıml va ya'da «katliaraı protesto ve aeucuiialar Bırlığ; sası, 2) Anavasa Bassavcılı Fflistin hallavla da}anı$ma» cseçmerüer tedırguı» 6ı »e Aıwvasa Mahkemesi yasa. amacıyla bır saatlık eeneı greyollu DU açıklazoa yapu ve oır sı, 3) Slyasi partıler yasası, ve gıdıldı. Israıl ısaalı altındaan önce erken seçıme Kidıimesı 4) Seçim vasasından olusan kı Batı Şena ve Gazze'da ya> run en lyı voı olduğunu savun mustakbel Anavasamn temelmi sayan Fılıstin Arap halkına da du. Sosyal Demokrat ıktıdann teşkıl edecek olan dört temel geael grev uygulaması ıçın en onemiı desteğı olarak oıte devlet yasası devlet kurucusu çağrı yapüdı. lenen DGB. bu arada CDU lı sıfatıyla MGK taralından do*den Kohl Başoakanügınaa bır rudan ve vakit geçlrılmeden Ahu Tuğba, son hükumet üe birlijcie caHşabUe yasalaştınlmalıdır. Anavasa tafilmindeki yatak ceğınt ve ışbırlıgı yapacagını du sansı balkoyuna sunulmadaTi once sıvasal partüer vasası ^'uyurmayı da ıhmai etmedı. sahneleri için rurluge konularak sivasal nartı'ern kuruluo ıslemeve baslaifade verdi SDP üe FDt nm seiiÇiii la>ı malan ıle Anavasa sıvasal gularınaa yogun oır venceve ahnmış olur Boyiece ma ve sahne sanatçısı Ahu. Tuğ gozienıyor. 1J yuuk Anavasa tasansı üzerinde sıba, Kadır Inaaır'la çevırdığı buzan uu parrjnın gen^u^ oı yasal partılenn de söz sahrtn «Elveda Dostum» îılmındekı ya gutlerı, geneiüKıe ouuüLe ça;> olmalan saglanacagmdan ?eşıyor ve ortaü tavuuıı oıtaırı nış tabanh tartısmalar sonucu tak sahnelennm basmda yer yorlar Xkı parumn Keuyıü or demokratık çıkar jrruplan bel alması ve mustehcen ıçenklı olması nedenı üe Istanbul Cum guUerı «lopiLunsal retoınnar» li bır as?arl musterekte bultışhunyet Savcüığı'na ıfade verdı. ıçın gaJj^acak Du «sosyai b> turularak müstakbel Anayasa Basın savcılığı'nın yapacagı beral blok» olusturacdtuaıını sahıpsız olmaktan korurrur. soruştunna netıoesmde suç unve suruıacaü croket ko<tlısyoGerçekten bugun bu halivle Al. suruna rastlaadığı takdırde sanu»iLd iarşı çaiL^cakiaruu GU dıkaçtı tasansınm hemen hevurauiaı. iKunuacak sag ı& men hıcbir demokratık sahıbi natçı 2 aydan 6 aya kadar ha pıs cezası ıstemıyle mahkeme tıdarın sosyal tarcamamid, aaü ve savunucustı voktur. >e sevkedilecek lara gereKlı uaetnı vermeyıo TASARI MÎLLETE ozellıkie süaaıanma konusuna E'VtPOZE EDtLMEMELt ftgiriıie tanıyacagını sızngel£Millet, ov venrken. Anayasa mek ıçın cureuimış olr ad bu: (Baştantfı 1. Sayfada tasansı ile devlet ktmıensunun «KüKet koslısyonuj») lerlnde dalgalaomasına izin kansması arasında açmazda bıFDP ıçınde aosyaı DemokraV rakılmamalıdır Bövle bir vön vennemelidir» bıçımınde konuş lârdan kopmaya karsı çıkmış temı çonim olarak önerenleT, tu. mıiletveloUennın ltırazlan, eleş henn millet ve hem de karizma Fıras, tsraıl desteğındekl Paüruerl dınmeüı Bu arada bir sahıbine iyiliy etm«diWertnl bi\ lanjistlenn Fılıstin kamplanna d* gençlık orgutünun sert bır düsstüediklen, çocuklann, kamelıdirler. tutumla ortay çıkması zaten dınlann ve yaşlılann oldüruldlı 12 Evlül hedefine muttaka «siMnme» üıtimalınden sücça ğu katliam ile ilgili genış biluiaştınlmalı ve hedef. «laşansoz edüen bu oarayı ıyıce guç lar tarafından. mikul bir sure gı verdüsten sonra, katlıamrn duruma soktu. FDP'nın genç pekıstirılerek müdafaa ve musorumluluğunun Amenka'run oUk Uderi, Genç Dernokratlar hafaza edılmelidır. Strateitnın, muzlarmda olduğunu soyledi. Örgütü Baskanı Wemer Vatc, vanıîstı kabul etmeî bu ktıralı, FKÖ Ankara Temsılcısi, Fıgelecek partt kongresinde bu kez de uypulanamaz ise, ye lıstın katliamını kmamak ıçın Gesncher Ile Lambsdorfl'un nl 27 Mayıslann, yenl 12 TUrk aydınlanrun manevı deparü yönettmlnden uaaklaştınl MartTann, yeni 13 Eylüllerin gert bulunan konüteler kurraamasuu saglayacaklannı büdir tekrar edecegini, bueünden sov sı gereküğme inandığını da soz rii lemek kehanet sayılmamalıdır. lerıne ekledı, dünya Israil'i lanetliyor Karadenizli mmmmmmm PEKSEN (Baştarafı 1. Sayfada) yapüıruşU. Ve btr rastlann so nucu ılk ısımler arasında verüen Abidin Cevher önJen'e kırtmzı ışık yakmıştı aygıt Böy lece Banker Kastellı yakalan mıştı. Tunıısda bir Uluslararası Estetik ve Kozmetoloji Kongresi başladı İşin aslı ne? Bu nüzansen bir polısıye oykü olarak guzeldı. Ne yazık k., gerçekleri pek yansıtımyordu Çunktl bır ksç gün sonra Kar taca Havaalanı'ndan gınş ya pan gazetecıler gördüler kı böyle bır donaaım soktu Tu nus'da Pasaport polıslen ba badan kalma yontemlerle Arapça yaalt defterleri karıştınyorlar, hatta bu uygulamajı bıle herkese yapmıyorlardt. Ba dafterlere Cevher Özden"in a dmın yazılması olasıbğı ıse yok denecek kadar azdı. Çünkc resmı polıslerden alınan bUgiye göre bu defterlerde Tunus'un içlslen açısından sa kıncalı bazı adlar vardı yalnız ca. Öyleyse Cevher öıden na sıl yakalanmısu? T\ınus Içisle ri Bakanlıga'nın resmen vaptı gı açıtclamada Abidin Ce\her Ozden'ın adının înterpol tara fından kcndllerine gönderildığı, havaalanmda yapılan kontrol sırasmda da bu ışin çÖzUmlen digı belirtiliyordu. Ancak Içisleri Bakanlıgı sozolsü Muhtar Rasau'mn akhnın almadıgı bir şey vardı «lnterpol"un 22 Hazinuulan beri aradıfi bu »dam lsviçre polisl Uratından neden ysk»l»nm»mıştı?» Tasarı, bir bomba Seile<yan. Yahya Demırel se Banker Kastelli ülkemız a;ı sından bunun son örnekterıydı Kast«lh"mn bu ulkede yakalan ması, Isvıçre'ye duyulaıı guve m sarsabıiecek, dunvatun dort bır yamndan akan para selıru azaltabılecektı Fakat înterpol taratmdan u zun süre \e ısrarla aranan bı rinin yakalanmaması da bıra? tulıat olraajacak rnıjdı' O za man ne yapmalıvdı' Akla ge len en ujgun çorum şu olabıur dv, KastelU'\ı isv.çre'den u zaklaştırmak veva kendıhgırı den uzaklaşnıasını r.rsat bmp üaşka bır üUe pohs.ne >a^a latmaktı. Böylece «ne sl$, ne kabab» yanmış olacak, başka bır soyleyışle «bir taşla Iki ku$ vuruunuşı olacaktı Vali Ayaz: İstanbulun estetiğini bozan göruntüleri düzeıtecagiz Istanbul Uıusiara^ası istetuc ve Koîinetoıojı ö.ongresı uun Istanouj aa uaş.a<u. istanoui Valısi Nevzal A;.aza I'UISJ. eaı.în KOug ıeoe Avaz, çerel Baskanuu ja uıusıaıaıası Latetü ^e Kozmeto.ojı leşiUİaıı CIDB.SCO • nun 3ö. Dunya Kongresi dun Tarabya Otetı'nae yapüan konuşmaiar ve hosgeıoımz konteyıı ıle açüdı. uunyaca ünlıi pıastık cerraniann, esıeüsjanlerın, psütologıarm, makyaj uz maniarının, masaj ve guzellik uzmaaianrun katudıgı fcongrede evsaoıplıgını Esteuk ve Kozmetolojı leşküatı Dernegı (iurkıye) japijor. Kongre sırasınaa aunydca unlu makyaj uzmanı Jean d ı^strees tarafın dan lt>83 kış maicyaj modası ua açüüanacak. Kongrsyj ıtuısüen 1* kışilık bir grvıp dün Istanbul Valısi Nevzat Ayaz'ı makamında zoyaret ederes CIDESCO'nun dunya çapındakı çalısmaları üzerıne bügi \erdı ve Vaıi Ayaz'a uluslararası C1DESCO madalya sı sunarak kuruıusun şerel üye hgır.ı kabulunü ı&teduer. Vaiı Ayaz kuruluşun Dünya Şeret Boskanı Prol. P. Rovestl'ye bir Istanbul amblemi verdı. Prol. Rovosu amaçlannın tüm dlinja uiuslarını CIDESCO zinclrıne katarak fızık ve moral g\X ?eluğı jayma^ olduğunu belırttı. Vaiı Ayaz Turs kadınlarının DU sanad» da kısa zamana^ buyuK geıışme ka>âedecegııe uianaigi.ii soyjejerei, «Buradj bulundu^uout sure içinue lstanhui'un es.eti|inl ve konızetolojısinl bozan goruntUıerıe kdr^ıaşaaılıısınız Bız de bunlan duzeltmek ıçm Ç4j oruz» decu Karanhk noktalar VarsayımİBidan hanglsının gerçeklestığı tam olarak bilınerruyor. Belkı KastelU gerçeiKn kendı ıstegıyle Tunus'a turıstik gezı yapmak ıstedı (Ken aıst böyle soytuyor.) Belki ae Tunus'a birükte girmeye çaaişırken yakaiandıgı, (ancak d* ha sonra serbest bırakılan ve kım oldugu halâ anlaşılama>an) Azmi Koru adlı Turk vatandaşının yardunıyla îsvıçre'den aynlmaya razı edildı. Ifin bu noktası da karanlutadır Ancak Kastelli'nin Tunus'a gıtnıekte olaugunun lsv^re pu, sı tarafından Tunus makaıpla nna büdlrildigı ve bu yolla bankerin lsviçre dışında yakalanmastnın sajglandıgı akla en uygun gelen yoldur. Tunus'lular önce bu olaji hiç önemsemediler. Eninde sonunda aranan o:r suçluvda Abıdin Cevher Özden. Yakalarlar ve iLkesıne gerı verirlerdı. Hat. ta Kastollı'nın kım olduğuna, ne SJÇ ışleaifiuıı bıle bılnuyorlardı. Bunlan l!k kez. kendı lerıne bilgı almak ıçın başvj ran TUrK gazetecaenndsn o^ rendıier ve hangı «^ap'a bır ı>e el koyduKİar'.oı anladıktaıı sonra da epey afalladüar. Heıe tannisrınde goruîraemış eır sekılde Turk gazsrecilerınm ıs tılasına ugradıktan sonra akıl ları ıyıce basiarına geldı Isviçre'nin oyunu mu? Bir bılmece gıbi görunan bu sorj aslında akla jakm bır çozunıU de bırlıkte getıriyordu lsviçre polısı Kast«lli"yi yaka lama.î ıs"eraıyordu belkı E J nun da akla yakın bır neae ni vardı: tsriçre1 her türlü da lavereyi çevirm ? ısadsmlan nın en gweniı sıgına^ldı Bı vuzaen de skıl alnıaz b,r para selınin meyvalannı topluyordu Mrauss isçînin (Bastara/ı 1. Sayfada) Turk 15 Genel Başkanı Şevket YıUnaz. tasarının i& unlar açısından umut kıncı olduğunu ıfade ederek «Işç* ler hiraayeden mahrum kalacals, kaderleri îsverenin ıkı dudağına terkedilecektlr. Tabüdir ki bu sisteme gü•\enmeyen işçiler de kırgın ve umutsuz olacaktır» şeklınde konuştu. Yıhnaz, kadınlara seslenerek sendıka ıçınde aktıf görev aimalan gerektıgını soyledj ve şoyle devam ettı: «Çağdas demokrasilorde sosyal huzarun a n a h t a n olan toplu sözleşme duzenı ış lemez hale gelecektir. tki ay la sımrlanan grevler müeyyide gücünü kaybedecegi için. sözleşmeler iW taraflı mfltabakata degil. tek Uraf lı dayatmaya baglanacakbr tşyerlerinde huzuru yok etmek için de bundan daha etkili bir yol bulunamaz. Gre\. aslında bır tahrip aracı degil, haklıyı koruyan \e sosyal huzuru gelistıren bir adalet mueyyidesidır. Iyi ellerde topluma yararlı olur, kötu ellerde yıkıct sonuçlar verebilir. Mesele grev müessesesinin kendisinde de gil, onu kutlanan ellerin lıyakatindedir Grev mueyyidesinl her zaman Uyakatle ve sorumluca kullanmış oJan Türk U'in Genel Başkanı olarak testiyi kırmnla suyu getireni bir tutan ve yerle^miş güzel seadıkal ge lenekleri sorumsuz blr hırçınhkla yıkmayı amaçlıyan bu tasanyı bu derece sakın calı biçımde hazırlamayı beceren kişilere huzurunuzda hayretlerüni ifade etmek is üyorum.» Ikı ayla sınırlama Üe gre vin praükte hıç bır anlamı kalmayacağını açıklayan Yılmaz, Yuksek Hakem Ku rulu'nun sureklı bır kurum halıne getanlmesı ıle Türkı ye'nin yannkı demokrasisının şımdıden tahrip edılece ğın söyledı. Danışma Mechsi'ndeki ikıncı t u r goruçmelennden umutlu olmadığını soyleyen Yılmaz şoyle dedı«Sendikamzuı içinde aktif görev almız, kadın erkek bütün isçilerle kenetlenıniz. Sendikauza ve Türk . Iş'e candan baglanmız. Ev ve aile sorumluluklannınn k u t sal görevlerini aksatmadan, şefkatirüzle, sendikalarınıza da sahip çıkınız. Sendlkalan nız içindeld hizmet yanşına katdınız, sadece aidat ve oy vermekle kalmayunız. Daha yuksek bizmetlere talip olu nuz.» Danısma Mechsi üyesi îm ren Aykut ise Anayasa tasa rısının kadınlar için ilencı hukumler taçıdığını belirterek, «Bizim Anayasadan herbangi bir şfkâyetimlz yok tur. İş yasalannda da kadm lan koruyucn hflkumler bu lunmaktadır.» dedi. Türk îş toplantı salonunda uç gün sureyle düzenlenen semınerde kadın sağlığı, aile planlaması, genel bes lenme, çocuk bakunı, çağdas toplumda kadınlann sorunu gıbi konular ele alınacak. BBC: israil Türkiye lendjjerinı bır şey yapmactüclarını bildirdı. Büıncuğı gibı Israıl hukümetl katlıamdan an ilk onlem Banker Ad k Ce\her Ozdcn'i hıç bır gazete cak cumartesi gunlı haben olüugunu ıddıa etnuştı. cl ıle temas ettırmemek oldu ibRAlL BASIM: Önce Habıb Burglba Caddesı HLKLSIET BILIYORDU üzerinde bulunan ve bir bakanlıt binasından çok, cezaeviru Israıl de aun jayuıianan gaandıran Içıslerı Bakanlığı'nın zeteler, Begıu hukumeurun kat nezarethanesınde ruıtular bır Uamın başuıdan sonuna dek 36 kaç gün. Eu oınanın gazetecı saat boyunca olaydan haberaar ler taratmdan keştedılmestaden olduğunu y&zdılar. TJlkenm en sonra ise 9 Nısan 1938 Cadde ıubarlı gazetelerı arasında olan sı üzerinde bulunan Tunus Sı oflaarett. ıle «Yedioth Ahara\ıl Cezaevi'nde (Haps ı Cedıd) noth» hukumetınm, Falanjıstlebır hucreye yerleştırdıler. Bu rın katliam yaptıklannı ogrearada. Türkıye'den gelen lada nınce Israıl kuvveUerinin dudosyası Dışişleri*nden, Adalet ruma müdahale etbkleri bıçiBakanlığı'na göndenldi ve \ mmdekı açıklamalannın dogru rap ulkeler.ne ozgu «yavaş bir olmadığını bıldırdüer. Hukutetnpos içinde Kasteîli'nin la met sözcüsU ıle askeri sozcusU desı yolunda çalısmalar basla gazeta lıaberlen konusunoa tüdı. açıklama japmadılar. Bu arada dunyanın parasını «Yedioth Aharanoth. muhabinarcayarak Tunus'a gelnuş bu rı E>tan Haber, hukumetın lunan Türk gaıetecüen ne pa peısemoe Runu Falannstlerin hasına olursa olsun haber bui kamplara gırraesuıe ızın verdınak peşmde ldiler. Faka* orta gıru ve cuma sabam bakaulalucta Arapça yasa maddeleruv ı.n \e subayların katlıamdan den başka bir şev bulamayın haberlı o>nıaianna ragmen, ca «kafaltnnı işletmeye» ba? durdunnak ıçın bıçbır çaaa ladılar. Kastellı konusunda bır göstermediklenru büoırdi Hagun tnuhara kaikıştığı, ertesı ber, «3b saat süresınce Falangun moralının son derece duz jıstler vollannın uzerindeki gün oldugu, bır başka gun açl:k gre^ine gınştığı, daha son herkesı oldurduler » Israıl'in en saygın asken yora ıştahırun açık olduğu, vıllaya yerleştıgı, hucreye atıldığı rumcusu olan Zeev îschıff ıse, gıbı çelişkılı haberler bırbın «Haaretz» de yayuılanan tnakanı izlerken, onbeş gun üe bır lesinde «cuma sabahı ben kat. ay arasında sürecef i belırtilen Uamı oğreodim ve vük&ek lütbır bekleme donemine gırüdı. beli subaylara bildlrdlm» deBu bekleme ddnemı ıçınde dı. İsrail basınında çıkan bu habiz bıraz Tunus'dan sözedelım. ber ve vazılar, Israıl hükünıeYARIN: Tunus'ta tının kathamla Ugısı olmadıgı jolundaki açıklamssıru anlamFransız etkisi... sız kılıyorNEW YORK. (Dıs Haberler Servisi) Dunyanın en çok okunan naftauk dergılennden sonra kente einneyecejtine söz birı olan «Newnvcek»in Lübnan'daki katiiamı yennde ızleveriyor. A FKÖ, gerıde kalan sılahsız 5en muhabın, kıyımda Israıl'ın Filistin'Ulenn guvenlıgının sag sorumluluğunun buvuk oidugulanmasını istıyor. Bu komıda nu belirtıyor. lluhabıre göre, Israıl askergiıvence verilıyor. • FKÖ, Beymftan avrüıyoT. len, Filıstinlı multecılerı Beyrut'un batısındakı kartrplarda İsrail blr bahane bulup kcnte etkısız duruma getirmişken, giriyor. FlUstinli multeci kamp Hmstıyan mılısler ellerinı kolUn korumasız bıraküıyor. lannı sallayarak onlenna gelem Israü'ın kuklası Bınbaşı nı öldurdUler. Hatta bu mıSaad Haddat'ın Hınstiyaa aslıslerden bın, Newsweek mukerlerı Israü tarafından «Tehabinne gülerek: « Hepsinl mizhk operasyouo» için Beybofazuyonıı» dedı. rut'a geUnlıyor. Dergi, cuma ve cumartesı m Haddafın birlikleıi Ile gunlen gerçeklestirilen kıyımHıristıyan Faijnjistleruı Fılısda, çogurüugu kadın ve çocuk tuUılerın kampUruıa tumesıae olmak üzere 1000 klşirun oldudoğrudan doğruya israil Saruldügünb beUrtU. vunma Bakanı Geoeral Şaron Olay gunu, Beyrut'un günekarar verıyor. ymdekı Sabra Kampına gıtmeA Israü taoklan kampıarı ye çauştığını soyiejen muhaablukaya alıp, Hıustıyan bırbır, Israü askerlen ıl« Saad lüclemu savunmasız FıhstlnlıHarjria/^ komutasındflkı Hıristılerin Uzenne salıverıyorlar. Bır yan müıslerin yolunu kestüclebuçuk gun sureyle kampUra nni anlatarak, şoyle devam gınş çuosı durduruyorlar. ettı: Kamptan süreklı süah sesleıi «isralllUer kanpUn kuşatave insan çıglılflsrı duvuluyor. rak en M 8OJO0 Fîlistüüi mülVe ertesı gün, ıslenen cıyatetecivi adeta abluka altma altın boyutianndao kendüerı de mnlsrdı. Daha sonra da bölKorkup, suçlu aramava başlıgenin kontrolunu müıslere yorlar. cTetiğe bia basmsdık devrettiler ve ktyımın gece kai, bu vahfetl Falsajistler yap ranbfmda d* sürebilmesinl kotı» gibılerden laylaştınnak içm aydınlatma fişeUeri attdar^ Bu arada Beagan hükumetı, îsraıl'e karsı neler yapabüaceMuhablr, kamplardan sılah ğını saptamaya çalısıyor. Beaseslen gelmeye başladığı vakit, gan, toyımın bemen ertestnde Haddad'ın mıuslerinden bıriyayınladıgı bUdinde Israü btr ne, neler olup bıttlğını sorduliklerinin «derhaU Beyrut'tan ğunu, bu askenn ue kendislne güleıek: tumuyle avnlmasan talep etmısti. Ya Israil bu talebe uy« Hepsüı] bogulıyoruı» dımazsa ne olacak? Amerika ne ye cevap veraığını beUrtu. gibi yaptınmlar uypüayacak? Öraegin, sıiah yardmum durduracak mı? SATILIK BOŞ Bu •orulara kitnse acık seDÜKKAN çik bir cevap vererniyor. Gorünuse baküırsa, is gene oiayKadokfly Halltag» Cad. lsrm akışına kalacak. yann ne Pasa) lçl dOkkan. olacagını BeginŞaron ikılısının MüT.: 38 63 26. oldu bıttUen belırleyecekür. Yavaş tempo (Baştarafı 1. Sayfada) cuyla izlemişlerdir: petrol zengını Arap ülkelerı. kıllannı bıle topırdatmamıslardır, oysa. saldmnın başladıgı ılk günlerde, Blrleşmış Milletter Banş Gücü, hemen Beyrufa yerleşT. geTekırse, Israıl ordusu üe savaşarak, Fılıstm lıalkınra can güvenliğiıü sa|layabılirdı. Ama amaç. Fılıstinhlerm can guvenlıklerınra sağlanması değıl; Fılıstin genllalarının Lutanan'dan soktllup atılmasıydı Bugun. suksek danışmanlan üe Beyrut konusu üzerinde toplantüar düzenleyen ABD Devlet Başkanı Reagan, «timsah Köıyaşlan» dokerelc. bu soykırımı. so?de kınıyor. Israil'i, Ortadogu'da emperyalızmın bır ussu gıbı kullanan ve bu ülkeye. her turlu sılah. araç ve gerec veren Amerıtca. şımdi, kınama bıldırıleri ile olayı geçıjtırmeye çalışîyor Füıstmh gerlllalann Beyrut'u boşaltmalan sırasmda gorevli olan Banş Gücü. nedense, hemen Beyrut u terkediyor Bunun hemen ardmdan, Lübnana Curnhurbaşkam seçilen Israıl janlısı Beşır Cemayel. bılmmeyen k'şüerce oldurüluj'or. Bu olaydan sonra. «ozgur Lubnan» bırlıklen komutam İsrail uşağı katıl Bınbaşı Saıd Haddad, sılahh «Falanjist birllklerini», Müslüman halkın uzerıne >olluyor îsraü işgali altmdakı Beyrufta Israıl uşağı bır bınbaşı. kadm demeden, çocuk demeden. hasta, yaşlı demeden, msanları. tavuk bogazlar gıbı, duvar diplerlnde kurşuna dızıyor. Evet. evet kmamak yetmez BJdırılerın ve parlak sozcüklerin gorevı coktan bıtmiştır. Bundan sonra yapılacak İş. a&kerı guç kullanarak. Israü ordusunu zorla durdurmaktır. Bunun da tek çaresl Blrleşmiş Milletler'm oluşturacagı büyük bir askeri blrligin. ağır sılahlar eşlıginde Beyrut'a çıkarak, gerekırse tsraıl ordusu ıle savaşmasıdır. Blr başka çare kalmamıştır. Birleşmiş Mllletter karan ıle gonderılecek orduların. İsrail'i Lubnan topraklarından çekılmeye zorladıktan sonra, Lubnan. uzunca bır süre Bırle miş Mllletler'in çok uluslu askeri guvencesl altında tutulmahdır. Çünkü. bu insan kasaplannın yann ne yapacaklan belll değlldir. tsrall'e karşı hemen diplomatık onlemler de ahnmalıdır. önce, «silah ambargosu» konmalı. hlçbir filke, bu kanh katlllere süah satmamalıdır Bütün ülkeler. tsraıl'deki diplomatık temsilcıliklenni kapatmalı. büyukelçılerinı gerı çekmelıdırler Ayrıca, blr büyilk mahkeme kurulmalı ve İsrail Başbakam Begin. bu mahkemede «savas suçlosu» olarak yargılanmalıdır. Askeri. siyasal ve diplomatık bütün yoîlar denenmelı, îsraıl, dünya onünde tek başına bırakümalıdır. Eğer, tsrail yılanmın bası bugün ezilmezse, yarın bu yılan. bır ahtapot olup, bütun dünyayı sanp. sarmalayacaktır Bu kanh soykırım, tıpkı nasyonal sosyalızmın ılk baskaldırısı gıbt yenl bır senıven donemmm ılk belırtllerıdır. Bunun İçin onlem bugünden alrnmalıdır. Bütün dünya bu insanhk suçunu yargılamab, elden gelen her onlem alınmah ve israil, sertlvencüere ders olacak biçımde cezalandırümalıdır. Kmama bildırUerinln yermı, Birleşmiş Mületler askerleri almalıdır... GÖZLEM BURALARI GÖRMEK (Hastarıfı 1. Sayfada) ba edılebUİnesı İçm daha onceden bu isimler Belgrad'a büdinlmıs. L>edesi, xi<ukan harbınden once, yanı 1912'den onceki yülarda Preşova tnuftüsuymüs. p^hmııniTi aalaıtıgına göre, oralarda degirmen len varmıs. Evren'ın babası genç yasta, Balkan harbınden önce okumaya Istanbul'a getBüş, bır daoa da doğdugu toprmklan gbrememlş. l u yüda guç bela bagıaaabüen otuz hralık emeklı aylıgı ile gıdıp oralan bır daha görememış. . Halası da daha 13 yaşında ;ken bir kadı ıle evlenip Türklye'ye goçmuş™ Svren, daha Genelkurmay Başkanı oldugu tarıhlerde Yugoslavya'ya davet edılmış. lS78'de Ecevit hükumetı doneminde tam gıtmek üzereyken, Kıbrıs konusundaki bır gelışme bu ztyar«ti engellemiş, Bag lantısızlar Konferansı'nda Yugoslavya, Hındistan ile birlıkte Turkıye'nın Kıbns gorüşune tamamıyle aykın bir karar tasansı hasırlayıoca zamamn Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren'in riyareti de suj a duşmuş». Genelkurmay Baskanlıgı'ndan beri Evren'ın süreklı davet aldıgı ülkelerden btri de gelecek ay zıyaret edeceği Çin HalK Cumhunyeti'ynus. Bır ara yıne gıtmek uzereymıs. aacag bu geaiyl de yaklaşan 12 Eylul tarihı nedeniyle ertelemış. Aralik avmda Çın, Guney Kore, Endooezya ve Bangladeş ı kapsayacagı gezasıcm haylı jorucu oiacagmı hatırlatan bır gazeteclye Evren, «ne ydpalun.' V»tana hizmet için yapıyoruz bu gezıleri. Hamama plren terler» yanıtını venyordu.» Hd ülke arasındaki siyasal iuskilerde herhangi blr sorun yok. Baglantısıziar narekeünın lıdar uUelerınden bırj olan Yu goslavya, Kıbns konusunda Ankara'dan farklı bır konuma sahıp bile olsa en azından toplumlararası goruşmelenrn devamından yana bır tavır ıçınde gozukuyor. Her ıkı ülke ae Baikaniarda ıklı ve çok taraflı ışbırlığını arzuluyorlar. Bununla oırukte e&onomık ve Ucarı üışkılerın beklenenin çoit alünda oiclugu da bır gerçek. Nıtetam, dün oğldden son ra başlayan resmı goruşmelerde Turk tarafı ozeiukle bu nok taya dıkkaU çektı. Dtş tıcaretumzde 56 mılyon dolarlık bır açık var. Bu açığın kapatUması ve tıcaret hacmirun anınlması Turk yetkılılerce özellikle vurgulandı. Turkıye'nın Ortadofu'ya donUk âıssatun ve mUteahhıtlık hizmetlerlne üışkin olarak baslattıgı seferberlık Belgrad'da baslangıgtt hayli tedargmuk yaratnuş. Çünkü bu ülkenın de Ortadoğu Ulkelerlnde haylı büyük muteahhıtUk gırişlmlen var. lilrk şırketlerirun ortak gtrisün çağnsına şu ana dek pek olumlu bır karşıhk almmış degil. Bu arada, TUrk ITBTan İçin Yugoslavyanm ayırdogı yıllık geçic kotası 10 bln adetle sınıru. Bu kotanın artınknası da TUrk tarafının isteklen arasında. E5 Karayolu'ndan traatit geçış y&pan ışçuertmızin dwüert ne de sürekli olarak Belgrad'ın dıkkatı çe&uyor. Türklye'nın bır başka lstegi daha var: Yugoslavya'mn Adrivatık kıyjsmdan Mersin'e tertbot seferleri yapüması. Bu konuda da henüz bır yanıt alınnuş degıl.. Gemi yapunı konusunda İM Ecevit hükumetı doneminde Turkıye'nın başlattığı b a a gırişunler var. Yugoslaviar o tanhlerde Türkiye'ye gemi yapımı içın 70 müyon dolarllk bir kredı verebUeoeklennı söylenuşler, ancak bu gerçeklesmemişU. Daha sonra bu önen, maden cevheri karsüıgında Yugoslavya'dan gemi alımına ddnuşmüştü. Türk yetidlüerden öfrendıgimize göre bu önen halen Belgrad'da ıncelemeye alınmış durumda.... Turizm alanmda da Türkiye'run Yugoslavya'dan ogreneceğl çok şey var kuşkusuz. Türkiye'ye her yü 1 müyonu buraz asan sayıda turıst geürken, bu sayı Yugoslavya'da 20 milyon sınırına varmış durumda. Bızım 60 bın turıstık yatağrmıza karşılık Yugoslavya'da bu sayı çoktan bır müyonu asmış durumda .. Issızlık, enOasyon alanmdft ıse ıkı ülke benzer sorunlara sahıp. Işsiz sayısı 1 mıljon, enflasyon oranı ise yuzde 30 cıvannda Yugoslavya'nın..» Iki ulke arasında ortak sayüabılecek bır Da^ta surun daha var: Terorızm. Hırvat aynlıkçüarının ozellıkie dış ulkelerde Yugoslavya'ya karşı yu ruttuklen teror eylemlen sık; suç dış basında yer alır. Ancak YugosLavlar'ın buna karşı kullanduüan mucadele yontemlerı Ankara'nınkıadea haylı farkıı. Bu, ayn DIT konu. Ancak Evren uluslararası terörizme karşı ışbırlıgme çağn yapmaktan gen kalmadı. Onuruna dun akşam verüen yemekt© daha onceıa gezılennde yaptığı gıbı Belgrad'da da. terörizme karşı ışbırlığı çagrısı yapu. Yugoslavya'da yasayan 150 bın eıvanndakı soydaşunıza geimce, onlar Bulgarıstan ya da Batı Trakya'da yasayan soy daşlanmıza gore Ç k daha ıyi O durumdalar. Turiçe ogrenebılıyorlar, Oiu'üarı vss, Turkçe Oıarak gazete ve kıtap yaymlavabılıyorlar. Tüm anayasal haklan guvence altında. Nitekım Devlet Başkanı Evren dun akşam onuruna venlan yemekte yaptığı konuşmada ba duıuma şoyle degındı: «Vugoslavya'daki 30ydaşlarunızın butun Anayasal haklardan yararlanmak suretiyle var lığını surdürmekte olması, ulkelerimız arasındakl yafcm Uışkilere pek olumlu bir katkıda bulunmaktadır.» Daha önceki yıllarda Türkiye'ye goç etmış olan 250 bın eıvanndakı Turs'ün ıse, Duı emlak ve sosyal haklarla Ügıli sorunlan var. Ancak bu konularda ikl ülke arası&da g o ruşmelenn bır anîayış havası Içınde sürdüruldügünü öğrenaüc... Devlet Ba?1mnı EvrenTe yaptığuniz beşıncı yurtdışı gezisının bınncı gun ızlenımleri dzetle bunlar... ABD, İsrail e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog