Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 21 EYLUL 1982 AKŞAMın SonYilları HıfzıTOPUZ "Para kazanmak için gazeteci olmuyorum; ben, meslek olarak gazeteciliği seçtim,, Akşam çalışanlanndan: Enis Tahsin Til, Cemalettin Bildik. Sadettin Gökçepınar, Vâlâ Nurettin, Şevket Rado, Şahap Balcıoğlu ve Faik Şenol. Akşam'daki ilk öğle yemeğim: Peynir, ekmek ve kavun. Adliye ve polis muhabiri Remzi ağabeyîn ziyaretçileri arasında çok genç ve güzel kızlar da olurdu. 1 Eski "Sanıklar intikam hislerini tatmin edecek nitelikte kisiler aradilar,, • 7 kişmin öldürülmesiyle ilgili davada Askeri Savcı bir idam istedi kaldığı Mahmnt Korkroaz'ui akşam uıerl erine peldlği anlasıtaıaktadir. Sarık Haluk Kırcı'njn e\v «elmesi U M rine daha önceden ddrumdan Mahmnt Kotkmaz vasitası ite haberdar edilen Kürsat Poyraz ve Abdullah Çatlı da e\e gelmişter ve Mahtnnt Korkmaj: vasıflan dosvada v». nlı bulunan «d adet tabancayı getirerek eylem icin karan olan Haluk Kurcı'va tesliıo Etlemin eerçekleştirihnesine blr iki sa, at kala durmpu rnerak edin ve rapıtdığnu ve vaotlacaeım «erenmek iste%en ve butrun için merakb bulunan Ercüment Oedîkli. Haluk Kırcı'nra bnlundnfu e\e celmi» planlann hanrîanınakta vt e\lemin bu ak^am eercekle?tirilec<;sini öerentnesî üzerine pe* de hevesli Röriilmen»e«iine rağmen Halnk Kırcı'nm. bn ive katUdin sen de olmalısm, deniesi üfnae de hirliee katılmı?tır. 4NKARA (Cumhurijet Bnroso) Bahçelievler'de 7 TIP üyesirun öUlürülmesıne üıçkın davada, esas hakkındakı şoruşiir.ü açıklaî'an Askeri Savcı, «\şın söla mensnp ve intikam hislerin; tatmin rdebilecek nitelikte şahıslann bo)gede bnbmup bnJnnmadıkları araştmldı» dedi. Ankara Sıkıyoneüm Komutanl^ı 1 numaralı Asken Mahkeme&i'nde 16 evlülde yapıian duruşmada, Askeri Savcı Sedat Oiray sorüslernı açıkiadı. ?amWardan Ibrahnn Çiftçi. Omer Xıwn Hacı Olerocln, Abidin Sahiner. Mehmet Kundakçı. Kadir TPmur1 ım beraaüerme. Duraıı Demirhıratı, ömer Ozcan, \hmet Ercüment Cedikli'nin ömur bo>aı ağır hapislerıne. Haluk Kırcı"nın < > hım cezastna carptırılnıas.ına karar \enlmesı ıstendı. Asken Savcı esas fcakkındaki gorüşlerinde olavın ?elişimıni şdvle anlat":: <WS «ilının ekim ayı başlannda sağ ?örü?ün temsilctsi olao ve Istanbul fl! Başkanı hnlunan Recep Hasatlı \e oğlu si^ısı görıi?ü nedfnl ile nldürulmüşlerdir. YAZl tŞLERİNDE (Sağdan sola) Onıalet tin Bildik, Cemal Refik, Şahap Balcıoghı. Sadettio Gökçepınar, Arif Derebeyogiu ve ben. 1949 ekiminde gazetenin yazı işlerindeyiz. 7 kisinin bulunduğunu tesbit ettiler Zamanm geldiçinin tesrrit edilmesl uxe» rine Abdullab Çatb'nm kullandıeı vasıta ile Haluk Kırca. Ercüment GedifcH. Matumıt Korkmaz ve Kürsat Povraz kararlaştınldı« 51 sekHdc tespit edilen e\1n kauistna ?elmislrr, Abdullah Catlı dıyanda kalmtş. thıran Demtrkıran ve Oroer Ozcan'a da ev d> varmda nöbet tutup itahmda çirvenlik knv\etlerinin selmesinde haber verilnıek ürere îözfüh'ik görevi verilerek dBrt kisi maktolle. rin bnlundufu kanırı çalmıs. kapi arılır acılınaz iceri>e eiri'miş. içeride tahmin edtl" diçi şekilde üç dört kişi değil fakat Ser. dar Altan, Hürcan Hürses. Ffrail Rzyi. Osman N'uri t'zunlar. Salih Se^end. Hanra Er5^n re Latif Can adlarmda 7 Idşinln bulunduüunu şjörüp tesbit etmişlerdir. POLÎTİKA Vt Mehmed KEMAL EsatU'yı odasma çaeiTdı. Bizi tanıştırdı. Ragıp beyin kim Dostum Mehmet Seyda'nın Yeditepe'de M)yazdığt «Ak oldugunu zaten büıyordum. Kartal'dan re Nişantaşı'ndan şam» anılan bem 3035 yıl öncesıne gotiırdu. Hukukta o cok uzak bir komşuluğumuz vardı. Ama, o beni elbette kuyordum. Gazeteci olmayı aklıma koymuştum. Hemen tanımıjordu. Kâzım bey. Hıfzı beyi gazeteye aldım. Beyoğlu*na bakacak. liemen bütün gazeteleri dolaşarak muhabirlık anyordum. Akşam'a da gittun. Necmettin Sadak'la btrlikte gazetenin şahap bey bu Işleri Hıtzı beye devretsin, dedL Hagıp bey çok saygılı davrandı bana karşı. Büytik sahibi ve aynı zamanda genel mudürü durumunda olan Kâzım Şinasi Dersan'ı gördüm. Kâzım bev gazetenin pat yakmhk ve ilgi gbsterdi. Beni alıp Yazı tşleri ve îstihbaronu sayılıyordu. Beni biraz soğuk karşıladı. Oysa Kâzım rat salonlanna götürdü. Yazı işleri müdürü Enis Tahsin beyle «sıhrî> bir akrabalıgımız vardı. Ama kendisinı Mç TH'di. Enis bey bütün yaşamını yazı lslerinde geçlnrıış, gormemiştim. Kâzım bey beni uzun uzadıya sorguya çek cok saygınhğı olan, aydıru bilgili. görgülü bir kişiydi. Önti. Nerede okudunuz? Babanız kımdi? Nıcin gazeteci ol ce onunla tanıştık. Büyük nezaketle beni karşıladı. Mesmak istiyorsunuz? Yabaneı dil bıliyor musunuz?. Sonra legimde başanlar dıledi. benimle Fransızca konuşmaya basladı. Sonunda da «ŞimRagıp bey sonra beni Hilâli Siymene tanıttı.. Hilâli dilik bos kadromuz yok. Olunca ben size haber veririm» bey gazetenin sekreteri. yani. Enis beyin yarduncısıydı. dedi. Bır ara umuda kapılmıştım. bırdenbire fena bozul Gıritli olduğundan Türkçeyi Rum gibi konuşuyordu. Hıdura. lali bey Osmanlt döneminde sansür memurîuğu yapmış Beyefendi, dedim. beni boşuna oyalatnayın. Iş yok olduğu için bütün yazılan makaslar. kuşa çevirirdL Ama gazetenin temel direklennden btıydi. Yazılar mutlaka diye açık acık sbyleyin. Boş yere beklemeyeyim.. Hayır, dedi. İleride iş olabiür. Sıze haber rerece ondan geçerdı. Enis beyin hasta veya lzinl) olduğu günlerde gazeteyı o cıkartırdı. Bir yandan da iki traçuk liğlm! raya «Her Akşam Bir nikâyes> sütununa çeviri hikâyeler Kös kös döndiirn. Ama. aradan bir ay gecti geçmedi. yazardı. Hilâli bey kendinden büyük. önemli kişllere karAkşanı'dan haber geldi. Kâzım bey beni eağırmış. Hemen 5i cok saygıh olur, onlarla telefonla konuşurken bile düâgittim. 1947 yüınm eklm ayıydı. Yine Kâzım bey beni bi melerini ilıklerdi. Ama, muhabir takımma hic yüz verraz soğuk karşıladı. Hemen o gün işe baslayabilecegiml mezdi. Telefonda uzun konusan oldu mu «Kardasum, kes söyledi. artık şu telefonu!» diye söylenmeye başlardı. Yatnız. dedi. Yekta'nın kardeşi olduğunuz için buGazetede daha baska kimler vardı o gün? Anunsarada imtiyazlt bir muamele görmıyeceksiniz. Aylık konumaya calışıyornm: sunda da fazla umuda kapılmayın. Blzim durumumuz 6teki gazetelerinkine benzemez. Ayda ancak 50 l!ra ala # YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ caksınız! Tamam. dedim. ben para ka?anmak için gazeteci Cemaleddin Bildik: Gazetenin sorumlu yazı işleri müolmuyorum. Ben mef,lek olarak gazeteciligi seçtim. Bunu dürüydü. Ama. eazeteyi çıkartmak yalnız pazar günleri bvr basamak yapmak niyetinde değtlim. Paranın da öne onun göreviydi. öteki günler o da Hilâli bey glbi sekreter olsrak çalıçırdı. Gazetej'e sabahlan saat yedide gelir, samt yok! Gerçekte paranın öyle bir önemi vardı kl.. Üç yıl ön bah gazPtelerini tarar. yazılara başhk atar ve öğleye doSc? babam ölmüştü.. « ru giderdi. Haftada birkac kez de röportaj yapardı. Bildik. Yazı İşleri odasında değil. Îstihbarat odasmda ça1ı% BÜYÜK PARA şırdi. Conal Refik Delifcay Çok efendi bir dostumuzdu. üBentaı de hiçbir yerden bes paralık bir geiirim yoistu. Ağabeylerimden avda 510 üra alıyordum. Bir dp bO çüncü sayfada tek sütunîuk bir fıkra yazardı. tc sayfalaryükinnemin üc aylıklarından bana ufak blr pay düşü da da «Mahkeme Koridorlan» adlı sütunları doldurmakla yordu: o kadar. 50 Hra aylık o zaman benim için buyük görevliydl. Bunlar hep uydurma adlive hikâyeleriydi. Cemal Refik'ln de Îstihbarat salonunda blr masası vardi. para sayılabllirdl. Kazım bey benim Beyoglu rauhabtri olacaiunı söy Kendisiyle yıüar boyu hep aynı odada cahştık. Yazı İşleri salonunda Enis ve Hilâli beyierden başka ledi. O ramanlar Beyoğlu muhabir'.erlnin görevi Istanbul'a gelen yabancılan büyük otellerde. örneğin Park O iki kişinin daha masası vardr Vâlâ Nurettinie Şevket tel'de. Pera Palas'ta. Konak Tokathyan'da veya Yeşil Rado'nun. Gazeteye ilk gittiğim gün onlarla karşılaştıgıköy hava alamnda yakalayarak demec almaktı. AkşanV mı sanmıyorum. Ama sonra. yıllar boyu hep birlikte çada ba işe Galatasaray'dan arkadaşım Sahap BalcıoSlu hstJk. Gelelim Îstihbarat kadrosuna. Bütün Îstihbarat kadbatayormus. Kazım bey bu konuşmasmdan sonra interîonun dügmesinl cevirerek îstihbarat Sefi Mnstafa Raçıp rosu üç kişiden oluşuyordu. Ben gelince kadro dörde ytikseldi. Istihbaratta ilk tanıdıfeım kişi Sadettin GSkçepınar oldu. Sadettin o zamonlar Vilâyete. Belediyeye, Mllll Eşitlme ve Saghk Müdürlüğüne bakıyordu. Hemen Sadettin'le dost olduk. Şahap o gün gazeteye uSramamıştı. Sadettin beni yanına alıp kendi glttiğl yerlere götürdü. Saglık Müdürü Faik Yargıcı ile. îktisat Müdürü Emin Em'le tanıştırdL Her gittiğimiz yerde beni tanıtırken öyle abartıyordu kl. biraz sıkıhp kızanvordnm. Kan davası takipçiliği Anarşik ortamın sürp^ldiH bu dönemde okullar kapatılmıştır. Yurtlar kapatılmıs, S|r«nciler saçda so\da kendi insijatifleri ile vaşantılannı sürdiirmevp başlamıslardır. Okulun kapaoına<ii rnrdun kapanmasi ve tstanbul'daki olaym ziıhurt» öıerin« sağ pörns mensubu o\an Halak Kırcı, cena7f tnerasimine" katılmak üzere arkadaşiarı ile birlikte Istanbul'a gitnıi» merasime katılmıs ve ddndü^ünde btısnmet hissi d ö f nıanlık \ e kan davası takipcilijîine dönöşfrek bunun intikamrmn mutlak suretle alınmarı Iazım çelditi kanısıaa vartnıstır. Sa> nıklardan Haluk Kırn'nın mutlaka intikam alınması lannı ^eldiçi kasti kendi fikrinden kısa bir zamsnda oluşmuv ve vanında kalım? bulundufu sağ evleraci Mahmut Korkmaz'a bu kanaat ve fikrini ararak kendifctne TgrdHncı plup oiamavacağinı »onmıss o da arnt kanaat taşıdığmı. gerekirse kendisine tabanca temini suretiyle ve her tiıriü >ar. drmı ^•aparak vardımcı otabfleceçini sriylemi« ve \aatte bulunmnştur. Polatlı yolu ve eter Verilen karann bu kadar büruk bir »avardıinun duşötnilmentiş olması karsanık Haluk Knxı ve pelen suç arkadaslan blr hal caresl aramı$lar. ancak, bunlann bnlundtıklan yerierden başka îere ^ntünütip öldürütmek suretiyle l$i halledeMlecekleri kanısina varmıslar el ve kollar». m bağladıklan iki şahsı Abdullab Çatlı'nın knllandiffi vasıta ile Kürsat Povraı ve Halnk Kırcı iki kişiyi ahp Ankara Polatlı voltl iizerine ıssız bir yere (jötürmek icin bare. ket etmişler serive kalan be^ kisinin de bir hadise çıkarmaması ve srralanniD eeldıjrinde eötiîrülmek Msti ile Mahmot Korkmas taradndan geUrflen eterle tmğularak odada mubafara altina tntulmuşlardır. Kırcı ve Kürsat Povraz Polath rolnnda i$slz bir aUna jfpldiklerini tespit etmelerî üzerlne itd kisİTi eötürmüşler ve Haluk Kırcı elinde tnılandnrduğu tabanca l)e bn İM şahsa avn arrı ateş etmek suretiyle ikisini de öldürmüş ve Keldikleri ara* bava bfnerek tekrar olay maballine eve gelmiîlerdir. Haşatlı'nın ölümü ve intikamı Sanık Halak Ktrcı kararına vanbfi fikrl gerçekleştirmek için ervelce tanıdıçı ve Pü>ük V\ku DerneJI'nden görev almış bolnnan Krcüment GedikU'vi btılarak kendisinin Recep HasatU'nın intikamını almaya karst verdieini. ancak. bölcevn iji tanımadığını aşın sola meıtsnp ve intfkam hlslerinl tatmin ettebUecek nitellkte şahısİ3nn bn böleede bulonup bulunmadıklannı, var Ise, bunlann adresl ve kJmliklerinin kendisine bildirilmesinl talep etrnlstfr. Hedef tesbit edilîyor Sanık Ercüment GedlkH bu j?e eveliy». tinda neresU eöriiltnekle birlikte. bir arastın r netlceyi sana nildJrlrim, deraek suretiy. le bn talebi karşıladığı. bunnn iraerine Er. cnment Gedikll'nln evvelce birarada çalıştıklan Dnran Demlrkıran ile ömer öıcan'ı gürereb bildlkleri hölçede a<in solmı tenv »llcisl olabDecek nitelikte kim>îelerfn kalı?» halmadı^ını sordngn bo sahıslann da. araşttratınt boldnStımuîda siıe haber verirfo, deroek sureti\le Tapıtması dü.sönfiien ptonıg eerçeklesmesl için i^rdıma Riri^tlkleri, vaptıklan araştırma sonncnnda Bahçrtievler 15 sokak S6/2 nmnaralı evde Vatan Parti"rf'ne mensnp oldnklannı tespit ettlkleTİ v« konom ttlbariyle de uveun verde bnhman evfn hedef nlacafinı tespit ederek. bu dnrumn Ercüment Gedikli'ye nlaştırdıklan, bn tespltten Mrkaç pün sonra Ercüment Gedikll ile Haluk Kırct'nm BahçeUeTler senv tinde bntaşttıklannda Ercüment Gedikli'nin sranan vasfa ve duruma nygun bir erln oldnğmra ve bn «vde Vatan Partili « t n solctüarm banndığım btldlrdlği ve bnnn aian Halnk Ktrcı'nm da olay verini Rörüp tesWt etmek. eylem çekinıhıe bellriemek üıere mahalline eidlp incelemelerde bnianduİ u kapt arahftndan leerisinl gözledlfi ve tespitlerbıl yaptıktan sonra geçici olarak «Siz buradan ayrılın işi ben bîtîrîrîm» 4ncak bn »rrada olay yerindea bir poiîs arabasınm geçHğini. ölöm olayuiı dnvrrp ba. rekete çeçmiş olabileceklerini düsüntip feonnşmaları inerlne bu işin bövlece WthrOrnp^inîn mümtiin ohnadıfım orada söyt«ye> rek Halnk Kırcı di|er arkada$lanna si2 bnradan aynlm, Reri kalanımn hesaplannı ben burda çörürnm, sn; gidin, demek suretiyle onları olay yerinden n7a.klastırdıeı ve teenidi»Inin Mde vatan kalması üzerine getirUen ikinci tabanca ile de nıaktülleri otopsl raporunda rösterndipi şeldlde arn avn vnrarak öldürdÜRÜ ve hemen olay retinden teç» maya başladığı bn sırada «ilah sesinj duT3n tarafnz amme şahltlerl tarafindan k»çtiğı sırada valnn olarak çörüldüju tekmll doşya münderecatı, dosya arasında tnevcot otonsl Tanorlan. sanık Halnk Kirn*nm mah. teüf safahatta, açikça tespit edllen ikran, bu İkran teyit eden kamu taruklarnun beyanlan tle anla^ılınıstır. Izah edîlen duıuııı ksr^ısuıdd. ımktiNI^ rl samk Haluk Kırcı'nın öldürdnffl eksper> tiz raponmdaki ölüm olaymdaki tnennl çekirdek ve kovanlarmın ayrı ayn tabancadaa atıldıgma dalr tespit npornndan befll «I* maktadır» Demokrasi İcîn # oranla blr azataa görülürken, 1973 1981 dönemine göre blr artma var. Ancak toplulugun çeşitli ülkeleri arasında dokuz yıllık bir döneme dagılan bu ortalamada önemli ayrılıklar gözleniyor. Demokrasiden ve işlerüginden en çok hoşnut olan ulkelerin başmda Almanya geliyor. Almanlar. yüzde 74 evet demlslerdlr. Almanlan, Danimarkalılar, Luksemburglular. HoUandalılar, Irlandaular ve Ingüizler lzllyor. tngillzlerden çıkan evet yüzde 53"tür. Daha sonra yüzde 481e Belçikalılar, yüzde 441e Franstzlar. yüzde 19'la da ttalyanlar geliyor. Araştırma sonuçları üstünde görüşlerini belirleyen yazar dlyor kl: «... 1981 yüı sonunda, Luksemburg, Danlmarka, Fransa'ya yönelik sayılar, sıraladıgunız ulnsal ortalamaların çok tistünde yer ahyor. Hattâ Fransa'da •evet' yanıtı çoğmnlngtı otuşturnyoT. Buna karşıhk tngiltere'de ve özellikle Belçika'da belirgin bir gerileme görülüyor. ttalya'da balkın hoşnutsuzlnğu. yüzde 49'a karşı yüzde 35 olnyor. 1980 ile 1981 ekim döneminde sol görüşlü Fransızlann hoşnutsuzluktan hoşnutluga döndüklerini izliyonıu» Demokrasi çetin bir rejimdlr. Ekonomlk ve sosyal koşullan hazırlanmadan geçlllrse çogu ülkelertn ellerine yüz lertne bulaştırdıkları, dahası var, diktaya dönüştükleri görültir. Demokrasiden halk kadar, halka kargı güçler de ustahkla yararlanırlar. îşin tuhaf yaru, bunu gene demokrasi adına, halkı aldatarak yaparlar. Bunun için de klmileri. «Kötülerin Jçinde en lyisl ffiae demokrasidlr» derler. göz boyarlar. Herkes bllir ki, demokrasiyl. halk kurar ve benlmser. Halk adına başkalan demokraslyi kurmaya girişince sls tem yozlaşryor. bunalıyor. Oylamanm, seçimlerln gecikmesi karşısında, halkm sisteme katüması da güdümlü oluyor. Belli demokrasiye karşı bir bezglnlik baslıyor. Bu bezginlik sadece gert kalmı§ ülkelerde görülmüyor. decckraslnln beşiği sayılan ülkelerde de kendini gösteriyor. tngiltere'de bu bezglnllğin sağa, Fransa'da sola kaymasmı böyle yorumlayatüar var. Kamuoyu yoklamalan bunun İçin yapıüyor ama. değerlendlrmeslnl bOenlere... Bilmeyenlere ne denlr!.. BALCIOĞLU KULUNUZ Yazdıklanmra pekistlrmek, ya da suslemek lçin eski şalrlertmizden dizeler, lkl dizeler (beyitler). ya da dörtlukler alınz. Bunlann dill eskldiğlnden anlaşılması İçin açıklamalar yapanz. Tanınmış, yazılan tatlıca okunan genç yazarlanmızdan birl. geçenlerde bana bir şey sordu: «AbU dedi. «Şecaat arzederken merdi kıpti sirkatin söyler'in bogünkü dille tam anlamı nedirî» Dilimin döndügünce anlattım. Sonra sordum: <Bu dize kimindir. biliyor musun'» «Aaa, bu dize midir? Ben atasötü sanıyordmn.» dedi. Söylenecek söz yoktu. Blr şeyler söyleyecek olsam, bilgiçllk taslamış. uka lahk etmiş olurdum, sustum. Düimiz özleşip. gelistlkçe eski dlzeler. ağdalı deyimler de kullanümaz oluyor; bu yüzden de eski sözleri kullananlarla gençlerin arası açılıyor. Ba durumu açıklar gibl olduğumuzda, «Adam sen de, şimdi bnnlan kim bilir, kim kuUanır!» diyenler çıkıyor. Eski dilden yana bağnazlık edenlerin ekmek lenne yağ sürmemek için kurcaVamak istemiyorum. EsM bir şaiıimte, «Herkestn n»mksudu bir amma rivâyet muhtelif» demiş. Bunu öyle sanıyoram ki demokrasınin tanımı için söylemistir. Gerçl bu şairimlzdn bu dizeyl söyledlşl dönemler de demokrasi yoktu ama, herhalde kargaşalı tartışmalar çoktu. Bugün demok rasi çok gibl görünüyor, kargaşah tartışmalar sürüyor. Anayasal bir demokTasi kurmak için başunıza gelenlerl gör müror musunuz? Her kafadan blr ses çıkmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğn Olkelerinde (AET). 1973 yıhndan bu yana, Mlda iki kez, genlş capta kamuoyu yok İamalan yapıîır. Bu kamuoyu yoklamalan sadece Avrupa'nın geçmlşüü değil, geleceğinl de kapsar. Ekonomlk, sosyolojik, polltik sorular yanında, demokratik sorular da soruyorlar. Bu sorulardan birl de, «Detnokrasinln çalışma biçimlnden memnim nrasunnz?»dur. İşte demokraslnin beglği olan ülkeler halklannın soruya »erdiklerl yanıtlar llginçtir. Yanıt verenlerin yüzde 43'ü hayır dftrken, yOade 4O'ı evet diyor. Yanıtlarda 1978 yılına Şahap Balcıoğlu hem okuldan. hem Izcilikten. hem de Nişantaşı'ndan arka,daşımdı. Aynı sokakta oturuyorduk. Mesleğe baslayah üç dört yıl oluyordu. Basanlı bir röportaj yazan olarak tanınmıştı. Geniş bir çevresi vardı. Haberlert genellikle telefonla alıyordu. «EfendiHnj, Şahap Balcıoğlu kulunnz arzı hürtnet eder.j» dlye söze baslıyor kahkahalarla süre giden bir telefon konuşmasmuı ardından bütun h?ber'erl derieyip toparlıyordu. # REMZİ AĞABEYÎN ZİYARETÇİLERİ 21 EYLÜL 1932 Remzi Tozanogla en büyüğümüzdü. Adliye ve Polise bakıyordu. Herkesle «Agbeycl^im» dlye konuştuğu İçin kendisine «Remzi ağabey» denlyordu. Remzl ağabey de gazeteye sabahlan altı buçuk. yedide. geceden kahna blr mahmurlukla gelir, telefonla Ankara haberlerini alır. Savcılıga, Emniyet Müdürlüğüne telefon eder. haberleri toparlar giderdi. Remzi ağabeyin ziyaretçileri hiç eksik olmazdı. Aralannda çok genç ve güzel kızlar da olurdu. Remzi beyle konuşmak için sıra bekleyenlere rastlardık. Remzi bey onlarla neler konuşurdu. bilemezdik. Sonunda Remzi ağabey onlardan biriyle çıkardı. Remzi beyin özel yaşamı hepimize biraz gizemli göTünürdü. Ama hepimiz Remzi agabeyi sever, sayardık. Kimln poliste isl varsa, Remzi ağabey hemen telefonla hallediverirdi. Spora Şari Tezcan bakıyordu. Çofe erken öldü. Stad müdürü olduğu için gazeteye az uğruyordu. Onun yazılarmı genellikle Haluk San getiriyordu. Şazl ağabey stadda herkese bllet ayarlıyor ve çok seviliyordo. Foto muhabirimiz Falk Şenol eski ve tecrübeil blr muhabirdl. Ama, bir süre sonra bir dergl yayınlayarak gazeteden ayrıldı. Yerine önce Mfleddep Erkmen baktı. sonra da Mefton Olgaç # Tevfik Rüştü Bey Cenevre'deki Cemiyeti Akvam top lantısmda hazır bulunacak olan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey dün sabataki ekspresle şehrimize gelmiştir. Tevfik Rüştü Bey. Haydarpaşa gannda mebus arkadaşlan ^efaret men suplan v© Vali muavini tarafmdan karşüanmıştır. Hariciyo VekiUmlz akşam üzeri Dolmabahçe Sarayma giderek Reisicumhur Hazretlerine arzı tazimat eylemiştir. Cenevre've gidecek olan heveti nra rahhasamız Haridye Vekilimizin baskanlığmda bu akşamM ekspresle hareket edecektir. ye Müdüriyeti tarafmdan Ahırkapı ve Kızkulesi'ne konulan sis düdüklert lş lemiş ve bunlann memnuniyeti gerektiren faydalan görülmuştur. # Yüksek mekteplere girmek için Bu sene Üselerden mezun olan talebeler henüz diplomalannı alamadıklanndan doğnıdan dogruya fakültelero girememektedirler. Ancak bunlann müracaatı üzerine fakülte ve yüksek mektepler, mezun olduklan lisclerden resmi tezkere ile malumat aldıktan sonra kayıtlannı yapmaktadır. # PEYNÎR EKMEK VE KAVUN • DU Kurultayı tlk gün Sadettin'le Belediye ve Vilâyet turunu tamamladıktan sonra gazeteye döndük. Akşam çoktan baglanmış, basılmış ve satışa çıkmıştı. Artık ertesi günün iç sayfalan hazırlamyordu. Mürettipler gellp gidip ertesi güne glrecek yazılan topluvorlardL Mürekkep ve kagıt kokusu vardı bütün gazetede. Sadettin «Yemek için bir sözünüt yoksa beraber ylyelim. Ama kosnra bakmayın» dedi. Ne sözüm olacaktı ki. Yıllardan berl bu havayı bekliyordum. Sadettin odacı Cavid'in eline blr lira verdL Kavun. beyaz peynir ve ekmek ısmarladı. Sabah gazetelerini masamızın üzerlne serip soframızı hazırladık. Akşam'da İlk öğle yemeğiml Sadettinie birlikte yedim. O kavtmun. beyaz peynirin tadı hâîâ damağımdadır. Ondan sonra daha aylarca, yıllarca o masalann üzerinde hep birlikte çayınuzı içtlk, simldlmizl yedik. Aynı heyecanlan hep birlikte yaşadık. Sadettin, Şahap, Arif Derebeyoglu, Semih ralcıoğlu, Ferrah Dogan, Melih Cevdet.. O ilk günden sonra Sadettin en yakın dostum oldu. Aradan 35 yıl geçti, halâ öyledir. (1) Yedttepe San«,t Peryisi, nfaan 19S8. # Reisicumhur Hz. Gazi Hazretleri dün sabah Sakarya motoru ile Marmara'da blr tenezzuh icra buyurmuşlar. ögleöen sonra Dolmabahçe Saravmda meşgul olmuş lanhr. ^ # Dünku sis Türk Dill Tetkik CemiyeU dün de Dolmabahçe Sarayı'nda bir hazırlrtt toplanösı yapmıştır. Bu toplantıda kurultav için icap eden hazırlıklann tamamlanması konuşulmuştur. Dil Kurultayı görüşmelerinin butün halk tarafmdan dinlenmesini temin maksadıyla Belediyece çehrin muh telif sekiz noktasına hopartörler konmasına karar verilmiştir. YARIN: MUSTAFA RAGIP Dün sabah Bo^aziçi'nl keslf b!r sis tabakası istila etmls va sabahleyin Bo ğaz'dan ancak bir vapur hareket edebilmiştir. Kesif sis tabakası saat dokuza kadar de\"am etmiştir. Saat dokuzda vapurlar işleyebilmiş, fakat bu defa da fazla yolcu yuzünden izdiham tehlikesi baş göstermiştir. Bu gibi vazlyetlerde vapurlann kafi miktarda yolcu aldıktan sonra mü tebaki lskelelere uğramamalan ve dogTUca Köpni'ye gelmelerl larundır. Dünku si3 dolayısıyla Tlcareti Bahri (günün ilanlarî) Satılık ev Langa'da Sepetçi sokağında 74 •an rah 3 oda, sarnıç, kuyu, elektrik, bahçeli ev satılıktır. lcindeküere müracaat edilmesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog