Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

21 EYLÜL 1982 Cumhuriyet 7 Anayasa Tasarısmın 2. görüşmesi 26 Eylüle kadar sürecek 117 degişiklik önergesi verildi 4% 10 îmzayla verilen önergelerin kabulii için 81 oy gerekiyor. Açık oylamada 117 önerge için 18.720 isim okunacak. ANKARA. (Comhuriyet Büto•U) Danışma Meclisi'nde Anayasa Tasarısı'nın ildnci gorüsmesine bugun saat 09.00'da baslanacaîc. Genel Kurul'da alınan karar uyannca, görüşıaeler 28 Eylül pazar günü saat 2/njüffde tamamlanacak. Buna gore. geçici tnaddeler dahil 205 maddelik tasanmn günde 34 rr.addeslnin görüşülmesi gerekijror. Ikinci görüşmede maddeler tizerinde dün saat 14.30'a A?K basfcanhta 117 değişiklik önergest veriîdl. VERÎtEN ÖNERGELER Anayasa tasarısının ücinci gö rüsmestnde 60 kadar tnadde üzerinde 117 degişiklik önerge!"' verildi. Ögrenildig.ne göre TurhHD Gttven ve arkadaşlan geçici 2. maddemn degistirilerek Cumhurbaşkanı ile Anaya•a'nın ayrı sandıklarda oylanrnasırc ıceren bir önerge verdiler. Mehtnet Aydar ve arkaöaşlarının 103 imzalı önergesin de basın öfgürlüğünü lusıtlayan maddelerde yavımdan önce tedbir koyacak tnerciin yasada beiirtilmesi istendi. özer Gürhttc ve 29 arkadası ise yayimlann dağıtımından önce ted bir yo!u ile önlenmesine ilişkin tıkranın metindea çıtouılmasını Istediler. Ahnıet Sanver Doğu ve arkadaşlan verdikleri bir önerge İle asgari ücretin vergi dışı bıratalması ile ilgüi Anayasa hük müntin tasandan çıkanlmasmı istediler. Kamulaşhnna ve devleUeşür madde rayiç bedel yerine yalnızca vergi değerinin esas alınmastnı isteyen önergeler de başlcanlığa sunuldu. Cumhurbaşkanının Anayasa M&hkemesi'nce verilen iptal kararlannı yeniden incelettirme hükmünü içeren maddenin tasarıdan çıkartılması istendi. Temel hak ve özgürlüMerle ügili maddeler üzerinde verilen degişiklik öner gelerinde sınırlamalann azaltürnası istendi. Geçici birinci maddedekl 2. tıkranın tasandan çıkarüması ve halkoylamasına katümayan lann genel ve yerel seçimlerde aday olamıyaraklarma ilişkin geçici 5. maddeniri de mettnden çıkanlması önerildi. Geçici 1". madde Anayasa degişikliklerinin ikinci kez Cumhurbaşkanına gönderilebilmesi için gerekli dörtte üç çoğunlugun ücte ikiye indirilmesi yolunda bir önerge de verildi: Abbas Gokce ile 111 arkadaşırun başkanlığa sunduğu değişiklik önergesinde de, oakirn ler v e savcılar yüksek kuıulunun yeniden duzenlenmesi talep edildi. Mustafa Alpdfindar ve arkadasları da sendikal hürriyeUer ve çalışma hayatına iüşkin ba2i hükümlerin degiştirümesi yolunda önergeler verdiler. Bun lann tasaıı metoisden lok&vtın çıkarılması, işçilerin aidatlannı kendilerinin bizzat sendikaya ödemelerine Uiskin nük mün kaîdırüması ile grevin iki ay Ue sınırlandırüması olduğu, küçük işyerlerinde grev, İokavt ve toplu iş sözleşmesi yapılma sını yasaklayan maddenin degiştirilmesi oldugu öğranildi. Verilen bir önergede tasanmn 9' maddesiade sendikacılara milletvekili seçilme hakkı tanm raadığı ifade eciildi. Basın özgür lügü ile ilgill maddenin degiştirümesini lsteysn önergede is« tedbir yolu ile dağıtımı önleyecek sorumiu merciin kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtildl. Bu arada ilginç önerüere de r»s«andı. Tülay Öney vs arkadaşlan tasannm 135. maddesîndeki «ajır ekonomik bunahm» ifadesinin çıkarılmasını lsterken, Fikri Devrimsel ve arkadaşlan da verdikleri onergede and içme metnindeki adalet sözcüğünün başına sosyal kelimesinin eklenmesini önerdüer. Anayasa Komisyonu pazar günü va dün de çalışmalarını sürdürdU. Komisyon tasanya son hüMimlerden önce «m»H ve iktisadl hükümler» başhğı altmda dördüncü bir kısun ekledi. 173 ve 188. maddeler arasında düzerüenen bu kısımda, planlama, btltçe, Merkez Bankası, kartel ve tröst yasağı, piyasalann deiKtimı, vergi madelert biraraya toplandı. ögrenildiğine göre, komisyonun pazar günü yapügt toplantıda tasan yeniden dUzenlendi. Değisen ve tasanya eklenea maddeler yerlerine yerleştirildi. Yeniden madde numaralaması yapıldı. 81 OT GEREKLt tçtüzüge göre, ikinci görüşmede tasannın tümü üzerinde görüşme yapılmayacak, ancak degişiklik önerçeleri görüîülecek. İkinci görüşme sırasmda verüen önergeîer üzerine, komisyona geri verilen maddeler hakkında, dığer üyeler tarafmdan da komisyondato görlişmeler sırasında değişiklik Önergeleri verilebiîecek. İkinci göruşmede, tasannm daha önce kabul edilen maddeleri hakkında venlecek degişils lik önergelerinin, komisyon hariç ilgüi maddenin görüşülmeve başlanmasından ftnce verülmesi ve on üyenuı imzasını tasıması gereklyor. İkinci görüşmede, önerge sahiplerinden yanlış birisi ör.ergeyi açıkla'.'abilecek. Komis yonun yanıt verme hakkı saiclı olacak. Bundan sonra geler açık oyla sunulacak. Onergenin kabulü için üye tamsayısınm salt çoğunlugu olan 81 oy gereklyor. önergeler, bu görüşmede açık oya sunulacağı için 117 önerge için yapılacak açık oylamada 18 bin 720 isim ofeunacak. Tasan maddelerinln görüşülmesi tamamlanınca tasarının tümu açık oya sunulacak. DEGERLENDlRME YAPILDI Ögrenildiğine göre, cvunartesi günü ögleden sonra bazı üye ler. Danışma Meclisi'nde bir araya gelerek tasannın bir degerlendirmesini yaptılar. Gorüşmelere, Hamza Eroglu, Rıfat Bcyazıt, Alaadin Aksoy, Fcv tl l'yguncr ile bazı üyeler katıldüar. Rıfat Beyazıt, bu konudaici sonunuzu >"anıtlarken. ba2i üyelerle bir toplantı yaptıklannı doğrulayarak, şunlan söyledi: «Cumarlcsi güııü saat 14 ile 16 arasmda bir araya gelerek tasarıda noksanlıklar var nıı diye, bir değerlendirme yaptık. Maddelerj okuduk. Redaksiyon bakımından tasarı>n Inccledik. topiantıda ele alınan konular, bundan ibarettir.» Genel Kurul'da tasannm birlnci görüşülmesi sırasmda maddelerin daha olumlu yönde çikması için çaba harcajTin üyelerin düîı Danışma lleclisi'nde toplantı yapmadıklan beUrtildi. Cahit Tutum, böyle bir toplantmın söz konusu olmadıgını, hazırladıkları önergslere imza atalması için bazı üyelerle bir araya geldiklerini söyledi. İki dakikada gitti tekerlekler AAT on ikiye geliyordu. Beyazıfa bağlı Mercan Tıgcüar Sokakta Belediye'nin öışarıda yiyecek maddelerl satanlara karşı kampanyası sonuçsuz kalflı. Mercan Tığcüar Sokakta yiyecek satanların hemen hepsl yakalanmıstı. Bunlar Tıgcılar Sokaktakl bir ara sokağa getirllip bekletilmeye bırakıldî. Bunlar arabalarında köfte. kavun. karpuz, bîftek, şiş satan altı yedi araba sahibiydi. Başlannda İse bir Belediye zabıtası bekliyordu. Orada bulunan köfteciler. ka\runcular mailanm zabıtantn önünde satmayi sürdürdüler. Zabıta onlara bir şey demlyordu: çünkü biraz sonra bir kamyon gelip arabalarmı götürecektı. Aradan bir saat geçmesine karşın gelen giden olmayınca zabıta bir ara telefon etmek için oradan aynldı. S Bu arabacılar için büyük bir fırsattı. Arabaların tekerleklerirü söküp içindekı mallannı alıp kiçtılar. TÜm bunlar iki dakika içerisinde olup bitti. Daha sonra gelen zabıtalar hayret içinde arabalara bakıyordu. Zabıtanm biri. orada bulunan halka. «Ne oldu bunların tekerlekleriyle, içinde bulunan mallar?» diye sonınca. Valla abi biz görmedik, daha yeni geldik, yamtını aldı. Zabıta amiri <Yahu sen burda değil miydin?» diye sordu ilk zabıtaya: Ben buradaydım ama, telefon etmeye aynldundı slze. Kolay mı. üc tekerlek on bin liradan aşağı değildi, zabıta ikide bir tekrarlıyordu. «iki dakiKada götürınuşler tekerlekleri, iki dakika.> DTCF İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dil Tarih ve Cografya Fakültesi'nin İnkılâp Tarlhi Enstitüsü Ankara Üniversite'sine bağlandı. 1940'larda özel kuruluş kanunu ile oluşturulan İnkılâp Tarlhi Enstitüsünün başma da Prof. Aydın Taneri getirildi. Kendlslni, «Derlet», dergilerden DM'de kabul edilen maddeler MADDE 113 n)MHt'RBA!<KANIMN GOREV VE VETKtLERt: Cumhurbaşkanı devletin basıdır. Bn «ıfatla Turkive Comhurlyetl'nln ve rfirk milletinln birlifini temsll eder. And.Tasanın uygulanmasını. devlet organ•annuı düzenll ve uyumJu çalışmasını sözrtir Bu arnaçU anayasanın ilgill madde> leıinde pösu?rilen şartlara ayarak vapaca<i görev ve kullanacağı yelkiler şnnlardır: a. Yasama Ue ilgili olanlar: Her yi| eylül ayının Uk günfi Tfirklye Büyük Mlllet Meclisl'nln açılıs konuşmasını vapmak. Türkiye Büyük Millet Meclislni eerektiğin de toplantıya çağırmak. Kanunlan yayınlaraak. Kanunlan, trkrar görüşülmek fiz«re TiirfcİTf Biiy8k Millet Mecllst'ne geri göndermek. Kaaunlann, kanun hâkmönde kararnamelerin. Türkiye Rfirfik Millet Metlisi 1çtÜEÜefi'nün tümünün veya beHrll hükfimlerinin anayasaya şekll ve esas balatnmdan aytan olduklan Kerekcesi fle Anayan Mahkemesi'nde İptal davast açrnah. Anavasa Mahkemesi'nden iptal karanmn Tenlden Incelnımesin! istemek. Türkiye Bmiik MlHet Mectisl seçtaılerlnin ertelenmesini İstemek. Türktye Büviik Mlllet Merllsl seçimlerlnln yentlenmeslne Inrar verrnek. b. YOrütme alantna lllskin olanlaR Basbaksnı atmmak ve isHfaaını kalral etmek. Kashakan'in teklifi iizerine bakanlan ata. ıtıah ve fförevierine son vermek. «rtrfkll e.irrlüpii hallerde Bakanlar Rnnıla'nu, baskanltjh altınria tnplnnbva c*tır> mak. Vabancı devletletr Iürk devletiıdn temsiU rileıini enndentıek, TOrldve Cnmhnrtveri'np ennderilprek vahancı devlet tftnüileilerlnl kihul etrnelt. Millrtlerarası antlaşmalan onaylamafc ve Tarmlammk. Törkive RÜTÛk Millct Mpcllsl'nt temsilrn Tfirlı Sllahlı Kurvetlrıi'nin başkomuUnlıfinı vapmak. TBrk Silahlı KuvrrtleH'nln kuUanılmasına kmrmr vermek. On«llnirm»v baskuıını staraak. Miltl Gövenlfk Knnıln'rra toplantıy» Ç»|ırmak. MIHI Gövenük Kurulo'na basksnlık etmek. Rakanlar Kurnlu ile birlikte oUfeanüstü haı flSn etmek. <M»franfiMü nallertlp Bakanlar Karula ile hlrdkte kanun hükmflnde kararname çıkar mak SfirrkH Dastalık, »akatlık ve kocams *• «• bohi tie beltrli Msllerm ceralannı hafif»etmek veya kaldırmak. rttftm ceralarmtn verlne rettrllmestne kmrar vermek veva öwl af yetkisine dayanarak nliim cezamnı mOebbet ağır bapis ceç lıpvlet Denrtleme Knrulo*ımn üyelerinl rr tta?ksnım alamak. lv»«let Denrtieme Knrn1«"na Inceleme. aras tırtna VP denetleme raptırtmak. Tflrtrtre Radvo Televizyotı Kiırumu çenel m'irtürü fle üç vnnetim kiımlo üyesmi a U mak. Ktnrmmeteri lınzalamak. Tüniklerl Imalamak ve f«vtmlamak. IDrkive Cıımharlyet Merkn Bankası ba». ktnmı ^ecmeh. Ifnlversite rektörlerlnl »eçmek. niTanei t»terl baskanın» seçnwk. Anıvmsa veva ÖMİ kanunlarda cumhnrbm»kanına atama yetktsl verilen görevtere gerekli stamalan yapmak. c. Yargı tle ileltl oUnlar: An&vtns Mahkemesl ttvelerlnin, Danıster flvetermln dfirtte Mrfnl. ctnnhnrlyet baş•SVCIÜI ve vrirfflni. Askeri Vaivrtav ByeJe. rtnl, Asi»r1 Yfiksek tdare Mahkemesl five lertnl. Hâklmler ve Savcılar Yüksek Kuruta flyelerfnî seçmek Cumhnrhaskam a m c s , «nayasada ve dlğer kanunlsrda cSsterilen eörevleri yerine «ettrir ve vetkllert knllanır. MADDE 114 rW*IHimBA.ŞKANINlN 8ORÜMS15ZLUftf: Comhurbaskam, gSrevlerl İle llslH Islemlerden sornrnln defilrilr, gornmsvz. Intu »omjcn cumhurbaşkanımn hütün kararlan. bastmkan ve Ugfli bakanlan» hnzatamr. Bo ItsrarlarıJan başbakan ve llgiö bakan «ornmltnlrrT Cumhurhs^kanımn amvasamn flglH tnaddelertnde r»WteHlen ^rtlara nyank tek h«gma imzaJaracatı kararlar tse sıralardır: «. Yasama İle UgiH oUnlart Tfirklye Bftviik MHlrt MecBsl'nl eerektl. glnde tonlantıya cafirmalî. Kanunlann. kanun haîrmünde kararaanıelerin. Türkive Biiyiik Millet MeciM Ict9ztifü'nün tümünün veya beiirli hükümlerlırfn anavamva s«Ml ve esas bakıramdan avktn olduklan «rerekçetrt ile Anavasa Mahkrme«rmJe fptal davası açmak. Mahkem*sl*n<JM» »Trtsl karannm y ttwHfnıııe«lnl htemek. Tfirldve B«v«k Mmef Mecll«l «ecimlerSnm ert^ı,.nme«fn» tstnnek. TBrldv» Bflvfik Mltlet Merllsl secfmlertnln karar h vr.Httme «lanms ItlsUn olanlar; (îerekli ıjördüpi) hillrrde Bakanlar Kurulu'nu toplantıva çağırmak, Tflrh Sllahh Kavvetleri'nin kullamlmasına karar vprmeU. Milll Gövenlik Ktırulu'mı toplantıya çagırmakSürrkli hastalık, sakatlık ve kncaraa wbeMyle belirli kişllertn cezalannı hafifletenek veya kaldırmak. ölfiıtı reîasını müebbet ağır hapis ceıasına çevirmek. Vniverslte rektnrlerini seçmek. c Yarçı ile ilçili olanlar: Anayasa Sfahkemesi üyelerinl, Danıstav flyelerinin dörtte birini, Cumhuriyet Başsavcısı ve vekflin». Askerl Yanrıtay üyeterini, Askerl Yüksek Idare "ttahkpmesi üye. lerini. Hâkimler ve Savcılar Töksek Kurulu üıelerini seçmek. MADDE 165/a BtLİM VE TEKNOLOJİMN GELISTtRÎLMESt: Devlet. blnm \e teknotojmin seUstirilme<ii ı m a n ile. kamu kunıluşları, bilimsel ve eodüstriyel kuruluslar arasında işbirliçi sağlıyarak arastırmsları teşrik eder ve destekler. MADDE 1*3 HAKtMT.İK VE SAVC1LIK MESLEKLERt: Yarçı yetktei mesleSteîr hikHiıİpr Cumhuriyet Savcıhğı görevl meslekten savcılar eHvte yüriitülür. Ancak îdare ve verXİ mahkemeleriıtoe nitelik ve özelliklertSe çocnk mahkemelerlnde lorunlulnk sebebiyle meslekten olmayanlann (förev almalan mümkfindiir. Görevlerinde ve «uel hayatlannda tarafsıziıkLın hakkında çevrenin inancını sarsacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Hâkimler mahken'elerin bağımsızlıjh ve hâkimiik terainatı esaslanna göre SÖTCV ifa ederler. Hâklmlır ve Cumhuriypt savcıîan idari efirpvlfrf \önünden Adalet Bakanhğına haŞlıdırlar. Kamu davasınm açılmasinm förevi Cumhıırlyet savcisımndır. Adalet Rakanı kamu davasını açmak için Ctrmhitri>et savrısma yazılı olarak emir AdH Merdp zabıta eBrevlilerl Cumhoriyet «avcısmın emrmdedir. Adalet B;\kanı. perikmeslnde sakınea bulıınan hallerı'p HâkİTİer vp Cıımhi'rivet »avcılarını eeçlrî »Ttkl ile rör*v1en<HreWlir. Bu karsn hâkimler vr ssvcılar yüksek ktırnlumm l'V topHnt"ü»"'a o^ava sunar. H&kinı ve Savcı «ımfmdün o'tro da Adalet Bakanhtimn meTkez kurnlusunda eecîel veva sürpkli n\arak çatıstın'sıaklann atama yetklsi Adalet Bakantna alttir. Bnn l»r savcılar hakkmdski hükömlere tsbtdir. Bakanlık htanetinde calisan hâkun vp Cmnhurlyet savpılan ıserektîrinde Adalrt Bakam*nm tekliti fiıeriw hâkimler ve «avpıla» yüfcsek Kunıln tanıfından durum lanns u>Trtın hâldmlik ve «avcılık KÖTÜVI. ne atanırlar. Ku mAddede sörü edı'ra sav«hk mesleJHyle iWH hökümler İdari vareıdakl kamın «Brciilerl ieln dp pp'PTHdlr.» MADDE 1 " HAKİM VE CUMHtJRtYET SAVC1LARININ DEVETtMt: HâHmler Cumhuriyet Savcılan ve kanun srâciilerinin görevleTini usuliince yerine getirip ftetirmediklerinl denetlemek perektiçinde görevleri sebebivle veya eörevleri sırasında bir suç i v lpvip tslemediklerini totum ve darraruşhınnın sıfat ve gSrevlerine uypun olup olmadıtinı araştrrmak ve lcabında haklannda Inceleme ve soruştnrma vapmak «örevl hâkimler ve savcılar yüksek knrnln tarafmdan ntanan bakanlık teftis kuruluna hağlı *<la|pt müfettişleri tamfmdan adalrt bakantnın izniyle verine setirtlir. Adalet Bskam inceleme vp sornştnrmayı hakkında Inceleme ve soruşturma yapılacak h&kinı riprecesindPki vrya öst dereoeH hlr hâktm. CumboHvrt «ıvnsı hakkmdatd Incelenıe VP sonısturmayı i»e avnı veya fist dprecell Cumhorivet savcıst elly. |p de yaptırabilir. H&kimler VP Cumhuriyet savcılarmuı hikfmlik ve *avcılıfc mesleklerine alınmalan nltelikleti l u mesteklerp aynlmalan ve bn göreviere stanmalan. haklan ve ödevleri aylık ve ödenekleri meslekte ilerlemelpri çörevlermin ve eörev verlerinln eeçici veya sürpkli olarak de^iştiritmesi lıaklarm da dlsiplin kovuşturması içılması ve dislplm rezası verilmesi çörevlerlyle iiçlH ve jtfirerlerl sırasında işlpdikleri s\ıçlardan dfllayi soroşturma vapılması ve varenlan. malarma karar verllmpsi meslrktpn cikarmavı eerektiren sucmlnk ve yetersizlik hal lpri meslek içl eğitimieri ve diser Szlük l?lerl hâkimiik veva savcılık teminatı esas larma çöre kanunla düzenlenir ve lıâkimlar v? K^vcılar yüks?k kurulu tarafmdan rurötfilür. Rfiktmler ve Cumhuriyet savcılan ile ba mestekterden sayılanlar 85 va?mı bittrtnceye kadar hizmet çöriirlpr. Askeri Hâkhn ve savcılann vas hadrti rükselme ve emek liilkleri ile diSer firlök Işleri hâkimlik temlnatı ve askerl yareının Szelliklertne göTf kanunU düzenlenir. Hlkimler ve savcılar ile hn mesleklerden «avılanlar kannnda bpllrtUenlerden başka Ceael VP 3ZP! hiçh'r görev alamaılar. DM'den izlenimler Emekli maası ödenmeyen işçi, gecikme zammı isteyecek Kİ yıl önce emekli işlemlerinl tamamlayarak Istanbul SSK îhtiyarhk Sigortası Bölge Müdürlüğü'ne başvuran 3 425 425 slgorta sicil ve 93567 emekli tahsis nolu Şükrtye Inak, «yazışmalar sürüyor> gerekcesi ile halen emekli edilemedi ve maaş alamadı. Türlü ekonomik güçlükler içerisinde çırpmdığım söyleyen tnak. gecikme nedenini anlayaraadıgım söylüyor ve Sosyal Güvenük Ba kanı Şide'ye şöyle dlyor: «15 teromuz 1980 tarihinde dosyamı tamamlaya rak emekli olmak istedim. Her ne hikmetse sizin dediğiniz gibi 59 gün de degil aradan 15 kez 59 gün geçmesine karşın emekli olamadım. Bu nedenle SSK Genel Müdörlüğünden gecikme îaizi isteyeceğlm ve bu hakkımı mabkeme yolu ile arayacağım.» Kendisl glbl bir çok kişinin emekli lşlemlerinln uzaması ile magdur duruma düştüğünü ve hatta evine tek ekmek dahi götüremez hals geldlğini belirten ÎNAK. emekli işlemlerinin kaçmcı 59. günde tamam lanacaSmı merakla bekliyor. Zor kosvülar Betül UNCULAR ANKARA 1982 Anayasa Ta sarısı'mn ilk göruşmesı Daruşma Meclisi'nde tamarolandj. Bugün başlanacak olan ikinci görüşmede tssanda degişıkiikler beklemek fazla iyimserlik, ÎBlurr» Zira ikirıcl görUfm** nı£ rasında verilecek değısiklüt 6nergelerinin kabulü için 81 oy gerekiyor... Bu nedtenle. şimdiden Anavasa Tasansı"na kesinlesmiş gözüyle bakılabilir. Ilk turun son gecesi Ge nel Kurul'da tasarının «Başlangıç» böiümü görüşülüyordu. Anayasa Tasarısı'ndan «cagdas» kelimesini çıkartarak aıanında başarı kaeanan Mehmet Pamak. bu kez de, «Allah»ın adına «Başlangıç» ta yer verılmesını ısteyerek. «Allah huzurunda» diye başiamasını önerdi. Hayri Seçkin'ın clayanamayıo «yakısmaz bu MecUs'e» diye bagırması üzerine, üyeler kendilerme geldiler. Pamak, bazı batüı ülkelerin Anayasalannda Allah'ın adı nın geçtiğmi söylemeye devam edince, Seçkin «siz de oraya «idin» dedi. Bu sırada. gözler Şeaer Akyol'a takıldı. Din ve vicdan özgürlüğü maddesi görüsülürken Akyol, «Musterih olıın Allah'ın adını da koyacafız» detnişti. Ancak. Aldiiaçtı atak davranarak. Pamak'ın önergesıne katılmadıklarını söyledi. Bunun üzerine Pamak önergesiru geri aldı. Ancak, önerge oylansaydı, belki de Genel Kurul'da veterll cogunluğu satlayabilirdi. Bövleliltle «Allah» kelimesi Anayasa'va eirmedi. Kısıtlanan özgürlükler, lşverenlerin ınsaîlanna bıratolan işçiler, örgütlenmeierlne ızin verilmeyen memurlar. susturul mak istenilen basın, din dersi okumava zorunlu tutulan ögren ciler, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını yıllarca umutla bekleyecek dar çelirliler, sınırlamalarm dışına cıkamavacak olan sıyasi partiler... Anavasa Komlsyonu'nun bu konularda çerekli önlemleri aidıgı eörülüyor. Anayasa"nın ka buı edilmesinden itıbaren vedi yıllık süre içinde Anayasa değişiklikleri yapüması olanaksız, Danışma MecUsi'mn kabul attiği geçici 10. madde uyarmca bu süre İçinde yapılacak Anavasa değişikliklerim Cumhurbaşkanı TBMM'ne peri ^önderebilecek. TBMM'nin, gönderilen Anavasa degisikliği hakkındaki yasayı synen kabul edip Cumhurbaşka nına tekrar gönderebümesi ıçin üye tamsayısının dörtte üc çoğunluğunun oyu gerekiyor. Yani 450 milletvekili bulunan Mecl i s t e 338 üvenin ov vermesi şart.. İşte burada anlasılamayan nokta, Danışma Meclisi'nde güzel ve iyi hazırlandıSı. gelecek için çok şeyler vaad ettigi tek rarlanıp durulan Anavasaran c*e ğiştirümesi için zor koşulîar neden getirildi? tyl. eüzel olan şeyin değiştirümesi zaten düşü nülemez. Dsnışma Meclisl'nin bu madde ile kendisine haksız lık yaptıgmı sanıyoruz.. I Lüks otel odrum'un adı ve Ilyatı çokça geçen lüks motellerinden birinde bir müşteri resepsiyona yaklaşır ve «kar dcşim, odadan fare çıktı» der. Resepsiyondaki çok şakacıdır: Müessesemiıin ikramı elendim. Dalga geçmrfyin, bu ikinci oluyor. Büyük mü küçük mü? Korkuyoruz kardeşini. siz hâlâ dalga geçiyorsunuz... Hem nasıl anlayacağun büyük mü küçük mü olduğunu? Tavaya gelir m! ya ni beyefendi? Otel müşterisi de resepsiyondaki görevll ka dar şakacıydı en azından. Bu soruyu da büyiik bir sabırla yanıtladı: Biraz tavaya baglı ama, eger içinde yiyecek birşey varsa mutlaka gelir. öyleyse betnen 8nlemini alıyorutn beyefen di... Odanıza bir Kedl gönderiyorum. B Iğne batan ayak alçıya aiınır mı? özleri kocaman ol muş. neredeyse korku filminin fi nalini az önce seyretmiş gibi bakan bayan okuyucumuz kapıdan içeri girdi. Ne DM'de Anayasa tar tışmalannı izlemiş. ne de korku filmi seyretmişti. Ayağına iğne batıp bir parçası içinde kalan çocuğunu Hacettepe Hastanesi'ne kaldırmış. bastanede iğneyi çıkarmak yerine ayağı alçıya alıp. 38 gün sonraya randevu ver mişlerdi Bir özel kunıluşta muhasebeci olan Ayten Aygün anlatmaya başladı. «Evdeki konnklanmız diklş dikmişler. 12 yaşmdaki oğlura Volkan'm ayağına hahya duşen iğne batmıs. Kırılan iğnenin bir parçası başparmağıDin İçinde kalmış. Hemen o çok güvendigimiz saglıh kuromumuzun acil serrisine gittik. Acil servis gidip film çektirmemi zi istedl Çektirip geldik. Bu kez (sizin işlniz bizle degil, ortopediyie UgilL Oraya götürün o&lunuzul dediler. Ortopediye götürdük. Ortopedide Dr. fSI bey hemen oğlanın ayagtnı bilegine kadar al çıya aldı. Ameliyat defterini çıkartıp. 20 ekime gün verdi. (Bir gün önce gelin de birtetkikedelim. Sonra da ameliyat ederizl dedi.» Bu kez DM'de Anayasa tartışmalannı tzlemiş gibi dururna bix düşmüştük: Yanhş duymuş olabiliriz diyerek «YanJ Ignenin battığı ayagı mı al G Atatürkcü Pamak M ehmet Pamak, Danışma Meclisı kürsüsünde, Türk Dil Kurumu'nun «Atatürk ün yolundan saptığı» gerekçesiyle kapatılmasını istedikten sonra şunlan söy ledi: «Tftrk Dil Akademisinin de Atatörk'nn vasiyetl ve direktifi olduğa için kunıl. ması lâamdır. Biz AUtürk' ün vnlanda olan insaalar olarak, bir meclis olarak bu Cörevi yapmak zorundayK.» Pamak'ı dtaledürten sonra tnsan ister lstemez kendi kendine soruyor; Okullarda. genç kızlann başörtü takmasını, duı (ters lerinin zorunlu olmasını öneren Pamak ne kadar degişrıuş?. Atatürlcçü otmus. çıya aldılar?» diye hayret le sorduk. Ayten hanım anlatınca rahatlamış olmaiı, bu kez gülerek başını salladi: «Çocuğun alçılı ayağı müthiş ağn yapmaya baş ladı. Hacettepe'nln yaptığı hiç aklımıza yatmamış tı ama koca doktorun bir bildigi vardır diye düijünüyorduk. Bir tanıdık «A man iğne bu kalbe yürür. Oğlan gider» diye bi zi uyannca kalkıp bir bir tanıdık hekime götürdük. Dr. oğlanı görüp biz de durumu anlatınca saçuu başını yolmaya başla dı. Yapılanlara, bunca yıldır hastanede olan bitenleri gören ve artık kanıksaması gereken doktor bile inanamıyordu. «Olamaz böyle şey. Cahil insan bile yapmaz, bunu. Türkiye'de bangi hastane hangi doktor böyla şey yapar?» diye ba&ırmaya başladı. Hemen alçıyı kırdırdL Ameliyat için film çekildi. tğne 3 günde ayak bilegine kadar ilerlemiştL Ameliyattan sonra iğne çıkanldı. Içeride paslanmıştı iğne.» [hbt Rahat uyu •Çağdas'a karsılar, 'Ulusal'a da« îzinde'ler Atam. UyuyabiHrsen. ra hat uyu. Gazetecilere sermaye nayasa Komlsyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, btr soruyu yamtlarken, sornyu açıklamak için örnek veriyordu: Ben her hafta uçakla beraber Izmir'e gider, gelirdim. Prof. Aldıkaçtı'mn «ucakla beraber gidlp fc"elme »i»ni söyîemesl üzerine Danışma Meclisindeki üyeler kahkahalarla gülmeye başladılar. Bunun üzertne Prof. Aldıkaçtı, yerinden doğruldu ve önündekl mlkrofona uzanarak, «tzmir'e nçakla gider, gelirdim» dedikten sonra ekledi: Gaıetecflere sermaye Terlyorot. Biz de Prof. Aldıkaçtı'yı kırmayıp sermayemlzl değerlendirelim dedik. O da bir şey mi? Türkan Şoray Bodrum Kalesi'nde Lady Dora'nm elbisesini giyip Bodrumlulara Ortaçağı yasatmış. O da bir şey mi? Aldıkaçtı ve dostlan biçtikiert yeni tasanyı biz© giydinneyi bir başarsmlar hepimizi Ortaçag'ın göbeğine götürecekler. A SATILIK VÎDEO gümrük makbuzlu Tel: 58 17 58 BÎTTt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog