Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 21 EYLUL 1982 EKDNOMİDE GÜNÜNMNASI 1983de 7,1 milyar dolar ihracaf hedefleniyor Prognmın YPK taralından benimsenen ithalatla ılgılı bolümlenne göre 1983 yılmda petrol faturası bu yıla göre yüzde 7 oranında daha büyük olacak, son tahmın çalışmalara göre bu yılın ham petrol faturasının 3 milyar 540 milyon dolar olması beklenirken önümüzdeki yü 3 milyar 785 milyon dolarlık ham petrol Ithal edilmesi öngörüldü. 1983 yüı lçin programlanan 10,2 milyar dolarlık ithalatın mal gruplan itibariyl e dagılımı şöyle: 1) Tanm ve hayvancılık: 170 milyon dolar, 2) MadenciUk kesimi 4.035 milyon dolar, ham petrol: 3.785 milyon dolar, diğerlerı: 250 milyon dolar, 3) Sanayi kesimi: 5.920 milyon dolar, 4) Bedelsiz ithalat 75 milyon dolar, Toplam: 10. 200 milyon dolar. Genel Müdür Rahmi Önen, Cıunhuriyet'e acıkladı: Ziraat Bankası tarıma dayalı sanayie yaygın destek sağlıyor Rahmi Önen, söz konusu krediler için belli bir fon ayrılmadığını, talebe ve ihtiyaca göre kaynak aynlacağını söyledi. İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Ziraat Bankasfnın son zamanlarda gazetelerde yer alan ilanlannda tarun ürünlerini işlenmiş olarak ihraç etmenin onemı vurgulanıyor ve bu yola gidılmesi halinde Türkiye'nin kazançlı çıkacağı belirtilıyor. tlanlarda bankanın tanm urunlerini ışlemeğe yonelık projelere destek sağlayacağı da kaydedılıyor Konuyla ilgıli olarak bılgisine başvurduğumuz Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen. «Cumhuriyet»e yaptığı açıklamada, «Bankamız bundan sonra ta rımsal basılayı artıracak proieleri daha etkin olarak kredilendirmeye karar verdi» dedi önen açıklamasında. Türkiye'nin tarımsal alandaki buyük potansiyeiının tarunsa| sanayi projelen 'Agnndus) ıle çok buyuk değerier yaratabileceğıne ışaret ederek. bankanın tanmsal ürün len işlemeye doniık her turlü projeyi kredilendirmeye hazır olduğunu büdırdi. Önen. bu amaçla başlatılan reklam kampanyası uzantısında bankanın tüm servislerınin bu tur talepleri karşılamak için hazır olduğunu ifade ederek, şu bilgiyi verdi: •Söz konusu krediler, proie bazına göre degrişik olacaktır. Ancak, bankayı ikna eden. Türkiye'nin bu alandaki hasılasını artırmaya yö nelik her proje en etkin ve en maksfmum düzeye kredilendirilecektir. Söz konusu kredilerin toplam miktarı için. belli bir fon aynlmamış olup, talep ve ihtiyaçla ra göre esnek tutulmu;tur.> Ziraat Bankası Geneı Müdürü önen. kredılendirilecek tarımsal konulann. ilan kampanyasında duyurulduğunu. fizibilite raporlannın hazırlanmastnda bankanın uzman personelinin katkıda bulunacagını da bildirdi. ö nen. kredilerin etkin sonuç verebilmesi için kredi talebinde bulunan kişinin durumunun dikkate aiınacağını ve söz konusu kişilerin bu alanda çalışmasmın zorunlu olacagmı açıklamasında kaydetti. Tarıma dayalı sanayi, Tür kiye'nin dışa açüma ve ihra catını artırma çabalannda en büyük kozlarından biri olarak deterlendiriliyor. Bir yandan bu tür sanayii için gerekli tarımsal girdilerin ülkemizde bulunması, diğer yandan özellikle Ortadoğu ülkelerinde işlenmiş tanmsal ürünlere ve gıda maddelerine yönelik büyük bir pazann mevcut bulunması Tür kiye'nin bu alandaki şansını artınyor. MURVMDOĞAN Bol Bol Tebliğ!.. Herhalde bir kitap oluşturur. Banker iflaslarının başlamasından bugüne dek geçen sekiz dokuz aylık süre içinde 48 ayn tebliğ ya da yasa gücunde kararname yaymlanmış... Tam 48 tane... Peki, yayınlanan bu tebliğin ya da Kararnamelerden sonra banker iflaslannda parasmı (tasarrufunu) yitirenlere bir çözüm getirilmiş mi?.. Sorun burada düğümleniyor. Bu kadar çok sayıda karara gidümesi ve bunlann emredicl kurallara dönüşmesi, bir kez Işin kansıklığını göstenneye yetiyor. lcra iflasla borçlar hukuku, ticaret hukuku ilkeleri ile yürürlüktekl mali kurallar lç içe girmiş durumda. Maliye Bakanlığında ve Başbakanlıkta aylardır hazırlanmakta olan bu karariar için harcanan zaman, tüketilen sınır ve vanlan sonuç insanı ilk anda belki de şaşkınlığa itebilir. Ama. parasmı bankere kaptıranlar haklı olarak tek bir soru yöneltiyorlar: «Paramızı ne zaman ve nasıl alacagız?...» Bu soruya yayınlanan tebliğ ve kararnamelerın en somut sonuçlanndan bin olan Tasfiye Kurullarmın yoneticileri. pek de öyle «ferahlaücı» yanıt veremiyorlar. Kendileriyle görüştüğümüz bazı Tasfiye Kurul üyeleri aynen şunları soylüyor: «tsler gerçekten çok yogun. Başlangıçtaki bürokratik engelleri de aşmış durumdayız. Çalışma koşullanmız biraz daba dbzeldi. Ama, çok is var. Tüm bu olaym sona ermesi, tesflyelerin yasal yollardan bitirilip. bankerlere para kaptıran vatandaslann yatırdıkları paralara belli ölçüler içinde kavuşması yine de üç yü alabilir.» Tasfiye Kurulu üyelerinden bazılannın yukandaki sözleri. aslında 48 sayıh tebliğ ya da kararname ile nasıl bir çözüm getirdiğinin de galiba yanıtmı oluşturuyor. Ne var ki, burada vurgulanması gereken bir nokta var. Son yayınlanan ve geçtiğlmiz cumartesi günu yürürlüğe giren 48. tebliğ, bize göre, «banker faciasında» en somut adımların atıldığı tebliğlerden biri olsa gerek. Bir önceki kararname ile oluşturnlması öngörülen «menkul kıymetler tanzim font» işte bu 48. tebliğ yoluyla biraz daha somutluk kazanıyor. Buna göre, Kalkınma ve Yatırım Bankalan dısındaki türa bankalar 30 haziran 1982 tarihinde verdlklerl krediler itibariyle Merkez Bankası'ndaki ilglli fona binde beş oranında para yatıracaklar. 30 haziran tarihinde bankalann toplam kredi miktarı yaklaşık birbuçuk tnlyon lira. Dolayısıyla, fona yatacak para yaklaşık yedibuçulc milyar lira. «Menkul Kıymetler Tanzim Fonu» bankalardan kesilecek bu yedibuçuk milyar lira İle lşlerlik kazanacak. Fon geriye dönük değil. geleceğe yönelik işleyecek. Bir başka deyimie. bundan sonra pazarlanacak tahviller bu fonun lşletilmeslyle güvence altına almmış olacak. Bankalann fona para yatırmalan sanırız l efcimden ltibaren başlayacak. Kredilerin binde beşine denk gelecek bn paralar lçin, bankalara ayrıca belli bir falz ödenmesi söz konusu. Faizin oranı henüz belli değlL Ancak bu. halktan çok. bankalan ilgilendlriyor. Halkı ngilendiren, «Tanzim Fonn»nun olr an 6nce çalıştmlmaya başlanması. Dolayısıyla da, Kastelli tarafından pazarlanan tahvillerin dışında, diğer bankerlerce satılan tahvillerin karsılıklannın garantl altına alınması. Bundan başka, Tasfiye Kurullannın cftiigmainTT.ni biraz daha hızlandırmalan... Çahsmanın hızlandmlması lçin belkl 49. 50 ya da 51. tebllğlere gerek duyulabilir!.. Üç yıl sonunda ele geçecek paranın değeri ne olur ki?.. Bu sorunun yanıtmı da belki, 52, 53, 54, 55, 56 sayılı tebliğler verecektir!.. ANKARA, (THA) Hal«n Yüksek Planlama Kurulu'nda görüşülmekte o lan 1983 yıü programında dıs ücarete Ulşkin büyüklükleıin kesinlestigi ogrenıldL Konuyla tigill olarak Devlet Planlama Teşkılatı tarafından önerüen 10,2 milyar dolarlık ithalat ve 74 mılyar dolarlüc ihracat hedefleri Yüksek Planlama Kunılu"nca da uygun görüldü. Programa göre önümüzdekl yıl gerçekleştirümesi hedeOenen 7 milyar 100 mılyon dolarlık ihracatın 4 mil yar 20 milyon dolarlık kısrru sanayi, sanayi kesimi ihracatından oluşacak. Programda tanm kesimi lhlaeatı içın yüzde 11.9'luk madencilik kesimi içinde yüzde 12,5 lik artış oranlan öngörülürken, sanayi keslmi ihracaünda yüzde 232lik tür artış öngörülüyor. RAHMİ ÖNEN Gelecek toruna dayalı nnarilerde... Fiyat artıslarmda OECD ikinciliğini koruyoruz Ekonomi Servisi OECD ulkelennde tuketici fiyat artışlannda Türkiye ikinci sırayı koruyor. Temmuz sonu itıbariyle altı ayhk fiyat artışlannda Izlanda yuzde 22.1'lik bir oranla ilk sırada yer alırken Turkiye yüzde 14.1'lik bir artış oranı Ue ikinci sırada bulunuyor. Japonya ise yüzde 0.3'lük bir oranla en alt sırada yer alıyor. Japonya'nın 12 aylık artış oranı ise yuzde 1.7 olarak belirleniyor. Fransada altı aylık artış oranı yuzde 3 4. 12 aylık artış oranlan ise Ingiltere'de 8.7 iken ABD'de ise .5. Fiyat artışlaruun en hızlı olduğu OECD utkeleri şoyle sıralanıyor: 6 ayhk 12 aylık Izlanda 22.1 45.5 Türkiye 14.1 33.6 Portekız 10.7 25.8 8.4 Yeni Zelanda 17.0 9.7 Yunanistan 22.9 8.2 îrlanda 21.0 7.2 Ispanya 15.3 Italya 6.8 16.0 6.0 10.8 Kanada Norveç 5.7 11.0 BuSday satarsak para kazamnz, t çok para kazamrız! 100YILQ£Rt! T.C. ZtRAAT BANKASI Buğday 185 dolar, un 346 dolar, blskÜTi 1280 dolar.. Transit fasımaalıktan 900 milyon dolar bekleniyor MERStN, (a*.) Bu yıl, ülkemızden yapüacsk transıt taşımacılıktan elde edıIsaek dövız miktannın 900 milyon dolara ulaşmas] bekleaiyor. Kısa adı ÜXD olan «Ülnslararası Nakllyeriler Derneği» Merstn Temsilclligi yetküüerinden aünan bllgıye gdre 1982 yüı sonuna kadar elde edilmesl beklenen dövız miktarmın tiçte birini olusturacak 300 milyon dolarlık bölümü, Mersin ve Iskenderun Umanlarından elde edilecek. Sezona gîrerken, beyaz perdenîn geleceği karanlık Manajans "Ekonomide Reklam,, konulu yansma erçfı Ekonomi Servisi «Türkiye'nin Ekonomik Geliştnesinde Reklâmın Yeri» konulu bir araştırma yarışması düzenlendi. Manajans tarafından düzenlenen yanşmaya katılacak yapıtların son teslim tarihinin 29 nisan 1983 olduğu bildiriüyor. Yarışmanın jürisl Prof. Dr. Cem Aşkun (A.Ü. Açık Öğretim Fak.), Dr. Metin Berk (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.), Nezih Demirkent (Dünya Gazetesi), Can Kıraç (Koç Holding AJJ.) ,Prof. Dr. Kemal Kurtuluş (LÜ. Işletme Fak.), Prof. Dr. Mehmet Oluç (tÜ. Işletme Fak,), Eli Acıman (Manajans)dan oluşuyor. Yarışmanın ödulleri ise birinciye 125 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin, iki adet manslyon için de 25'er bin lira olarak saptanmış bulunuyor. 'Bilet fiyatları artırılmazsa, iyi film görmek hayal olur99 Ekonomi Servisi Slnema Işletmecıleri yeni sezona girerken oldukça karamsar görünüyorlar. Sinemacılar, dolann sürekli olarak lira karşısmda değer kazanmasmın fılm maliyetlerinde artışa yolaçmasının janında elektrık. yakıt, kıra. işletme gibi bir dizı mas raflann da arttığını, belediyenin ise toplam maliyetlerdeki bu artışa karşm bilet ücretlerini çok düçük seviyelerde tuttuğunu kaydedlyorlar. Ayrıca piyasaya sürülen video bantların ken dileri için haksız bir rekabet ortamı yarattığına işaret ediyorlar. Türkiye'de sınema bileti fiyatlarının bir dolann altmda olduğunu açıklayan sinema sahipleri ve yöneticileri, dünyada sinema fiyat lan ortalamasınm 5 dolar olduğunu belirtlyorlar. Türkiye'de filmcüik ve sinemacılığın sorunları konusunda bir rapor hazırlayan tstanbul Sinemacılar Sendikası Başkanı Mehmet Soyarslan, 1979 yılmda Türkiye'de sinema fiyatlarının 35 lira ya ni ortalama 1,5 dolar olduğunu. bugün ise bllet fiyatlarının yarım dolar dolayına düştüğünfl belirtiyor. tthal edilen bütün fllmlerin fiyatlannm Türk lirasınm dolar karşısında sürekli değer yitirmesi sonucu yük Maliye'den yeni kolaylıklar istemislerdi Bankaların mevduat stopajını yatırma süresi uzatılıyor Eski seks filmlerine mi kalacağız? seldiğl, yerll film hammaddesi için de aynı durumun söz konusu olduğu belirtilen raporda, bugün dolann 175 lira dolayında olmasına kar şm sinema ücretlerinin 70 lira ile 85 lira arasında değiştlği kaydedillyor. Raporda belirtildlğine göre, Şişll'de bir sinemanın yalnız yıllık elektrlk, yalcıt, işletme, reklam, kira, bakım, temizlik masraflan 10.5 milyon lira tutuyor. Bu sinemanın belediye payt dahil yalnız bu masrafları kar şıiayabllmesi İçin 31.5 milyon liralık bllet satışı y»Pması gerekiyor. Bu ise 437 bin 500 biletli seylrclnin bu sinemaya gelrnesinl gerektiriyor. Diğer giderler ve amortismanlar da hesaba katıldığında bir sinemanın yaşaması için gerekli seylrci sayısı yılda 600700 btne kadar yükseliyor ki. bugünkü şartlarda bir sinemanın bu kadar seylrciyl toplaması olanaksız görünüyor. Sinemacılar bugün için renkll televizyonlan bir teh like olarak görmemekle birlikte videoların sinema için bir tehlike olduğunu belirtiyorlar. TRT'nin bütünü ile renkli yayma geçmesi halinde bile sinemalar Ue rekabet edemeyeceğlni. çünkü sinemalarda vizyona sokulan filmlerin yeni çevrilen, dünya sinemalannda yeni vizyona giren filmier olduğunu vurguluyorlar Ancak sinemacılar videoların yaygınlaşmasını sinema içın bir tehlike olarak görüyorlar.. Sinemacılar ve Sinemacılar Sendikası yöneücileri sonınlannın çözümlenmeme si halinde getirmeyl tasarladıkları kaliteU filmier getirme imkânlannın ortadan kalkacagını bildiriyorlar. Sinemacılar, bilet fiyatlarının tesbiti için her ilde sinemacılardan oluşacak bir kurul oluşturulmasını, bilet fiyatlarının bu kurul tarafından tesbit edilmesini. aşı rı fiyat yükselmesinl önlemek içinse 1.50 dolann baz fiyat alınmasını önerlyorlar. Aynı zamanda sinemacılar TRT'nin televlzyon yayınlarında sinema ve filmleri tanıtıcı programlara yer verilmesini, reklamlarda slnemalara öncelik ve lndirim uygulanmasınm sağlanmasını lstiyorlar. îsteklerlnln gerçekleşmemesl durumunda tcapasitesi 800 İle 1400 arasında olan büyük slnemalann bn sezon yeni film getirme imkânlannın kalmayacağını bellrten sinemacılar, bu duruma geçen yıl gösterilen fllmlerle birlikte, düşük kaliteU fllmlere yöneleceklertnl vnrgulayarak, so eaman seyirci, seks filmlerlyle ikinci sınıf kovboy ve «Çin» filmlerine talim edecek» diyorlar. ANK\RA, (Cnmhuriyet BüTOSU) Maliye Bakanlığı'na brjîkacılık sektöründeki k n a n önlenmesi için, bankalara destek verılmesine devam ediiiyor. Bu amaçla Maliye Bakanlıfı tarafından yapılan çaüşmalarda, vadeli mevduata uygulanan fai2den kesilen gelir vergisi stopajımn bankalara hazineye yatırüma süresinin uzatılması öngörülüyor. Maliye Bakanlığı'nca, eylul ayında bankacüık sektöründe çıkması beklenen bunaJımm dn lenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Banker Kastelli olayı ile bankalara ssğlanan kredi desteğınden sonra bu kez de bankalann Maliye'ye olan yükUmlülüklerinin chafifletilect^i» oğrenildi. Bu amaçla Malıye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve Hazıne Genel Müdürlügü tarafından ytinıtülen çalısmaiaraa bankalara yeni koiaviıklar sağlanması içın «önlem» alıruyor. Onlem alınnw ıstemının onumüzdekl 6 ay ıçmde odeme sıkıntısına düçraekten korkan bankalar tarafından yapıldığı öğrenildi. Maliye Bakanlığınca da oluniu karşılanan istek üzerine ilk 11ke olarak bakanlarca kesilen gelır vergisi stopajınm haztneye yatınlma süresinin uzatılması öngörülüyor. Bu amaçla vadeli mevduata uygulanan laızdsn bankalarca kesilen yüzde 251ik gelir vergisi stopaunın Hazine'ye yatınlması süreslnm vade sonuna kadar uza tılması planlanıj'or. Kamu kesiminde atamalar ANKARA, (CumlHiriyet Bürosu) Karadenıa Bakır Işletmelen Anonun Şırteti Genel Müdürü Ahmet Can Bügm görevöen alınarak, göreve Etibank Genel MUdür Muavıni Turgut Yılmaz'ın atanması tygun görüldü. Resrnl Gazete'de dün yaymlanan atama kararlanna göre, Köyışlen ve Koperatifler Bakanlığı'nda 1. sınıf Müfettiş tlker Kıranbay ve 2. sıml Muietüş lsmaıl Hakkı Ersds görevden ahndı. tzmir YSE 3. Bölge Müdürü Mehmet Dagdelen başka bir gbreve atanmak üzere bu görevden alınırken, Istanbul Topraksu 3. Bölge Müdürü Oğuz Korikan Bozkurfun da görevden almması uygun görüldü. Aynca Kırklareli Sağlık ve Yardım Müdurlügü'ne Bingöl Sağlık ve Sosyal Yardırn Mudürü Dr. îsmet Bayrak'ın atanması uygun gtirülürken, Kastamonu Orman Bolge Başmüdürü Orhan Mert görevden alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan dığer atama kararlan ise şöyle: • Trabzon Orman Bölge BaşmüdUrlügtt'ne Mahir Efr kın'ın atanması. • Antalya Bölge Çabşma Müdürlüğü'ne Erol Vural'ın naklen atanması. • tş ve Işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlügü Sakarya Bölge Müdürü Omer Yalçuı'ın görevden alınması. • Kocaeli Eölge Çalısma Müdürlüğü'ne Adnan Avcı'nın atanması. • Iş ve îşçt Bulma Kurumu Genel Müdürlügü Diyarbakır Bölge MüdürU Sait Tunç'un görevden alınması. uygun görüldü. Hisse senetlerinde canlanma sürüyor ANKARA, (ANKA) Hisse senedi piyasasmda önceki haftalarda başlayan canlanmanın devam ettiği bildiriliyor. Bu arada geçen hafta içinde yedi kuruluşa ait hisse senetlerinin değer kazandığı belirtildi. Serpa'ya göre geçtigimJr hafta bisse senetlerinde en yüksek artış olan şirketler. Ercan Holding ve Çukurova Elektrik oldu. 800"er liralık değer artışı sağlayan bu iki şirketten Ercan Holding'in hisse senetleri 2000 liraya. Çukurova Elektrik'in ise 28000 11raya çıktı. DCVtZ KLJRLARI DOVIZ DÖVtZÎN CtNSl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 1 1 1 1 1 ABD Dolan Avustralya Dolan Avusturya Şilını Batı Alman Markı Belçıka Frangı Danimarka Kronu Fransız Prangı KoUsnda Florini Isveç Kronu Isvıçre Frangı Italvsn Lireti Japon Yeni Ksnada Dolan Kuveyt Dinan Norveç Kronu Sterlın S. Arabıstan Biyali Ahş 174.00 166.64 9.95 69.85 3.62 19.88 24.69 63.75 28.01 8186 12.39 66.11 141.19 598 33 25.18 298.27 50.59 v.v.v1 T1K Satı» 17952 İHM Satı? 177.48 169.97 10.15 71.25 3.69 2058 25.18 65.03 28.57 83.50 12.64 67.43 14401 610.30 25.68 30424 51.60 Ahş 174.00 154.31 9.95 69.85 3.44 19.88 24.69 63.75 28.01 81.86 11.77 62.80 134.13 568.41 2352 296.27 48.06 TV'den korkmayan sinemacılar video rekabetinden cekiniyor tsmet Kazancıoğlu (AS Si neması Sahibi) «Bugün bütün blrananelerde, kahvehanelerde tüm vergilerden muaf olarak bu lunan videolar. sinema içın bir tehlike teşkil edıyor. Sınemalarda vizyona sokulacak filmier videocular tarafından getirilerek, bu video kasetler piyasaya sürülüyor. Bızlerin getirdiği birçok film sansürden geri dönerken. bugün video şirketleri bu sansürden geri dönen fîlmlerin kasetlerini 6atıyorlar. Aynı zamanda video şirketleri filmlerden belediye payı da vermıyorlar. Kısacası her açıdan denetım den uzak sagladıklan bir haksız rekabet ortammda çalışıyorlar.» Barbaros I9IkIar (KONAK Sıneması Yonetıcisi) •Renkli televizyonun sinema üzerine etkisi henüz bel li değiL Sinemalar getirecek leri kaliteli fümlerle renkli televizyonla rekabet edebilırler. Ancak sinema ücretlerinin düşüklüğü kaliteli film geürmeye önemli bir engel teşkil ediyor.» Hıdır Akgüloğlu (DÜNYA ve FÎTAŞ Sineması Müdüru) «Yaygınlaşan videolar henüz sinema için etki goster medi. Ancak bu videoların bir etkisi olacaği açık. Sine raalar lçin bu videolar bir sorun meydana getlrebülrMehmet Soyarslan (tstanbul Sinemacılar Pendikası Başkanı) «Yurda kaçak getirilen vi deo bantlarla, dünya sinema lannda gösterilen fllmler vi deo teyp sahiplerıne kıralanıyor. Böylece (1) Film itha latçılanna ait haklardan. video firmalannca kanunsuz olarak istifade ediiiyor. (2) Belediyelerin bu filmlerın sınemalarda gösterilmesinden doğacak gelirlerine engel olunuyor. (3) Filmlenn kontrolune ait tüzuğe ay kırı hareket ediiiyor. Yurtta gösterilmesi yasak edilen filmier dahi gosteriliyor ve tüzükte güdülen gaye baltalanıyor, (4) Haksız rekabet yoluyîa büyük vergi ve döviz kaybına sebep olunuyor, (5) Gün geçtikçe artan ve çok ucuza malolan video kasetler her geçen gün sine ma seyircisini azaltıyor. Bu video kasetler yurdun en ücra kösesinde hiçbir denetime tabi olmadan gosteriliyor. Sinemada çok hassas davranan sansür video kasetlerde hiç çahşmıyor.» FKPJLAPiM m • 61658 2554 30752 52.11 7155 3.73 20.48 25.43 65.66 28.85 84^2 12.76 68.09 145.43 1025 Hisse senetlerinde geçen haftaki değer artıslan Kuraluş Ercan Holding Çıdrarova Elektrik Arealik Çelik Halat Bagfas Rabak Kordsa Artı? (TL.) 800 800 700 500 300 300 100 Fiystı (TL.) 2000 2800 2B00 2800 2800 2700 4700 Merkez Bankası, bankalara 5.8 milyar daha aktardı ANKARA. (ANKA) Merkez Bankası, Hazine'ye ve bankalar aracılığıyla özel kesime yönelttiği destefini sürdüröyor. Eylül ayı başında Merkez Bankası'nm 7,3? milyar lirahk kredisini geri cektifei bai) kalar 310 eylül tarihleri arasmda 5,85 milyar liralık net kredi kuHandıIar. Kredilerin bankalar kesimın de dagılımı ise. bu kesime ticari senet reeskontlan ola rak 8.3 milyar Ura verildljini, buna karşın tahvil avans lanndan 1.6 milyar lira, orta vadeli sınai kredilerden de 840 milyon lira çekildifını ortaya koydu. wm « « « « v « « 20 Eylul 1982 Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bilezik Gümüş 17.00017.100 17.00017.500 2.535 2.540 2.310 2.410 50,00 51.00 17 Eylülle farl 150 lira dügtü Fark yok 4550 Ira düştu 40 lira düştu Fark yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog