Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 21 EYLÜL 1982 televizyon 19.20 19.50 !Programda dogumdan sonra ük bebek bakıını anlatıhyor. Programa Profesör Dr. Tahsın Tuncalı konuşmacı olarak katıhyor. YUGOSLAVYA'YI TANITICI PROGRAM SAĞLTK "Yol,, ya da büyük bir ilginin gerçek nedeni (Kültür Servisl) «Yol» filminm dış ulkelerde gordüğü ilgi artarak sürüyor. Le Monde gazetesınde ünlü Kuzey Afrikalı yazar Tahar Ben Jelloun, olaya ügınç ve değisik bir aç> dan bakan yazısında dıkkatleri ozelhkle az gelişmis Ülkelerin sinemasına çekiyor. «tnsanlann kırk, elli dakıka beklemek zorunda kaldıklan kuyruklar. Ouartıer Latın'de tıklım tıklraı dolu bir salon, dıkkatlı, duvgulanmıs seyirciler. Fümin sonunda büvük bır sessizhk. arriından alkıslar Yılmaz Güney"m Yol filmı üzeruıe çok şey yazıldı. söylen dı. Ama asıl olay, filmın seyırci tarafından karşılanma bıç> mi. Kuskusuz, Cannes Festivalı'nde aldı&ı bdül, ardından ttelen reklam kampanyası, yapımının özel öyküsü var. Bütün bunlar basanya ulsjsmasında yardımcı etkenler. Ama, en önemlisı. Hollywood va da CJie. cıtta yapımlanndan hıçbirine benzemeven, büyük bır uygarlık ve kulttir farkının vurgulan dıgı Üçuncü Dünya'dan bır fılnın Fransa'da seçkin bir ver ve büyük seyirci bulması. Yol, belki de Fransa'da (iln> dağıücılannm önyareılarmı ve ortaya çıkardrklan eneelleri vık makta. İşte ticari vönden de kendini kabul ettiren. başka bir verden, uzak ve v»bancı ya ratıcılardan kavnaklanan filmleri gorecek, sevecek. hiç değılse ılgıyle karşılavacak, azımsanacak bir sevırci bulonduğunu karutlayan bir fılm. Yol\m basansı, ço£u kez festivallerde gösterilen, ödülleri top layan. ama sevirci bulamayacaklarını ve para getirmeyecek lerini öne süren dagttunlar tarafından kenara itiîen ueğerli filmlere kapüar açacak belki de. 31 agustos taribli Ve Monde gazetesinde IJOUIS Marcorelles' in belirttiği gibı, «Üçttncü Dünya'dan gelen her film ozellikle de bo Üçfincü Dünya'dan geldiği için tyl değüdir» Ama, Yol%u alkıslayan seyirciye Eösterilmeyi hak eden filmler de vardır. Lübnanlı Burhan Alaouie'nin son filmi, Beymnt. CezayirU Faruk Bellufa'nın Nahla'sıru, Tunuslu Yeni Tıyatro grubunun Dü&ün'ünü, Fasü Mümm Smihi'nın 44 ya da Gecenin Öy kületi'ni, Tunuslu Tayeb Luhıchi'nin Yeryuzünün Gölgeal' ni ornek verelimj» 1) Ankara Divan ayağı, 2) Ulusdan oyun havalan seslendinliyor. 20.10 URMEL 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.05 YENİ ANAYASA OLUŞMA YOLUNDA 21.20 HALK EZGİLERİ 21.30 TVDE SİNEMA: «MATA HARİ» HABERLER KAPANIŞ Filmle ilgili ayrmtıla bilgıyı yandaki sutunlarda bulacaksınız. 23.05 23.10 LT.V Televizyonu tarafından hazırlanan, 1. Edward adU diri film, alandaki başarüarının yenl bir kanıtı. lngilizlerin bu İzleyici Gözüyte Televizyon kitle iletişim araçlan içinde en önemll yeri tutar. Ne ki bunun büıncıne herkesten önce yayını gerçekleştiren kuruluş varmahdır ki seslendigi kitleleri doyurabilsin Oysa televizyon kuruluşumuz «televizyonun başına oturulsun oyle ya da boyle zaman geçinlsin de programm içeriği önemli değil» anlayısı içindedir. Ne var ki her geçen gun televizyon izleyicisi sayısındaki düşuş gozle gorulmektedır. Oysa pek çok ülkede olduğu gibi. geniş çaplı bir anket Üe izleyidnin göruşünü almak zor olmasa gerek. Erhan SUNGUR ANKARA Bu da baskalarının televizyonu En talihli televizyon * izleyicileri Ingilizler Kültür Servisl îngüiz televızyon seyircisi mutlu bir ınsan. Yılda otuz dort sterlıne (yaklaşık on bın Turk hrası) BBC.'nin kendı sıne sunduğu ikisi reklamsız (B B.C. 1 ve B B C 2) birı tıcari (Î.T.V.) uç program arasında seçim yapabiliyor. Yıne ticarı olan bir dörduncu program da bırkaç aya kadar yayına başlayacak. Altmışıncı kuruluş yılmı kutlayan BBC, televizyon yayınına tkincı Dünya Sava şı sonrasında başladı. Geçen yıllarda da gerçek bir kurum halıne geldı Fazla tantanalı, ağır, yerleşik goruşlere saygılı olmakla hep suçlandı ama, belki de Î.T.V.'nın rekabeti sayesinde geliçmeyi ve seyircilertoin gözundeki ayncahklı yerini körumayı becerdi. Bu olay büyük olçüde, iktidardaki hükümet karşısında bağımsızlıgını koruyabilmesiyle açıklanıyor. B.BC. bunu en iyi başaran kurum. Kurulu* yasası yönetim kurulunun seçılme biçınıi, radyoculugun emekleme gun lerina dayaoan bir gelenek bu bagunsızlığı güvence altına alan ögeler. Bağımsızhk, ozellıkle radyo ve televizyon haberlerinde kendıni bellı ediyor. Sunucularla yo rumculartn en büyuk kaygı sı yansızhk ilkesıne gölge duşurmek. Hukümet üyeleri nın televızyonda görunmeleri ve bazı durumlarda mu halefete soz hakkı tanınması açık seçık kurallara bağlı. Ama dış pohüka konusunda durum bıraz değışıyor. Hukümet. dış pohüka gundeme geldı mı B B Cnın kendi yanında yer ahna sı isteğınde. Oysa BB.C. bu na yanaşmıyor. Geçen yıl Kuzey Irlanda konusunda yapılan bir program ve bu yıl Falkland sorununda Arjantın kaynaklı büdinlere ve yorumlara yer verilmesi bu yöndeki en açık kanıtiar. B.B.C. l'in haftalık yayın süresı ortalama 103. B.BC. 2ninki 83, bağımsız tT.V.'ninkiyse 104 saat. Dört yaşından başlayan SI milyon izleyici için bu üç progranun hazırlayıcüan yanşıyor. 1981 yıhnda bağımsız Î.T.V. programlannın izleme oranı yüzde kırk dokuza yükselırken B.B.C. 1 yüzde otuz dokuzda, kultur konula rma agırlık veren B.B.C, 2'yse bu nedenle yuzde on ikıde kaldı. Her uç programm da ağırüğını haber yayınlan taşıyor. Ardmdan spor ge lıyor. Neredeyse her gun bir film sunuluyor izleyicüere. Î.T.V.'nin buyük başansı ha zırladığı dızı fılmlerde. Bıtmek bilmeyen. ama büyük bir ilgi gören Coronation Street ve Ewelyn Vaugh'un romanmdan uyarlanan eşsız Brideshead Revisited l.T.V.1nın buyük başarüarı arasm da. Ama Îngüiz seyircisının en talıhh olduğu konu haber yaymlan. Her pazartesı akşamı BBC. 1 ızleyıcılenne elh dakıkabk Panorama ad\ı bir program sunuyor ve dunyadakı en guncel konular burada belgesel filmlerle desteklenerek ekrana getıri liyor. Aynca her gun, BBC. 1 saat on uçte eksiksız bir haber prcgramı veriyor. Ak şamları da aynı seyi BBC. 2 Neıvsnight programıyla ya pıyor. Robin Dayin BB.C. 1 de her hafta hazırladıgı Question Time, aÇik oturum konusunda yetenegın. yansız lığm ve canlıhgin tıpık bir orneğı tzleyıcılenne layık oldukları programları bir turlu veremeyen TRT sorumluları ıçın Amerıka'yı yeniden keş fetmek gerekli degıl. BBC. örneğınden ders almalan da zor olmasa gerek. TARIK AKAN: «Tobun başarısında payı büyük. Sanat radyo TRTI 05.00 Açüış ve program, 05.05 Ezgi kervanı. 05.30 JŞartnlar ve oyun havalan, 06.30 Köye haberler. 06 40 Gunaydın, 07.30 Haberler, 07 40 Günün içınden. 10.02 Arkası yarın, 11.05 Türkuler geçldı, 11.25 Hafif müzık, 11. 45 Şartalar, 12.10 öfcle uzen, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 14.45 ögleden sonra, 16.05 Şarküar, 16.25 Hafıf İntizü, 16.40 Türküler ve oyun havBİan, 17.00 Olaylann içınden, 17.30 Erkekler faslı, 18.05 Çocuk bahçesi. 18.20 Haftanın çocuk şartası, 19.00 01.00 TRT 2 ile ortak yaym,"».00 Haberter. 19J0 Ş M Mar, 3ftOQ Koyüttüz icdylüınus. 20.20 SoUstier geçıdı, 20,40 Tüdcce sozlü b&nf muzik. 21.05 SoUstier geçıdı, 21.35 Dınleyıci isteklen, 22. 05 Küçuk konser, 2255 ŞarRılar, 2235 Türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin ıçın den, 0055 Günün haberlennden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 05 00 Gece yansı. ri, 10.00 Şarküar, 10.20 Türküler, 10.40 Ekonomi dergisi, 11X0 Şarkjlar, 1150 Türküler, 1145 Ahmet Rasım'ın ölümü özel programı, 1200 Kadınlar topluluğu, 12.30 Kü çük koro, 13.00 Haberler, 13. 15 Hafif muztk, 13.30 Turküler, 14.00 Şarküar. 1450 Yabanca dıl bgrenelim, 15.30 Ba rok müzik, 16.00 TUrkülenyle Ege, 1620 Arkası yarın, 16.40 aarkılar, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Yurttan sesler, 18.00 Çağdaş TUrk sanat mü zığl, 18.30 Hukuk ve sorunlanmız, 1900 01.00 TRT ile ortak yayın. Q Concertgebouw Orkestrası tehlikede Dunyanın en büyuk senfoni orkestralanndan, 1888 yılında kurulan Amsterdam kenünın Concertgebouv» Orkestrası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hollanda hükümetı orkestraya mali yardımı kesti. Amsterdam Belediyesı'nin gucü butün giderleri karşılamaya yetmiyor. Orkestradan müzisyen sayısını azaltması istendi. Bu da, ünlu orkestranm uzmanı olduğu Mahler ve Brucokner senfoni lerini çalamayacagı anlamına geliyor. TVde Sinema: Yönetmenı George Fitzmaurice / Oyuncular: Greta Garbo, Ramon Novarro, U oneı Barrymore, Lewis Sto ne / 1&32 yapınu / 92 daki ka. 1919 yılının Fransa'sı, savaşın yanı sıra vatan hainleriyle ve casuslarla da baş 'MATA HARİ etmeye çalışmaktadır. O sıı.; unlü kadın casus Mata HP.I, Paris'te Fransızlarla Ruslar hesabma ıki yanh ca susluk yapmaktadır. Bu ara da Teğmen Alexıs Rosanoffla tanışır, birbırlerine aşık olurlar Ama Mata Hari'nin casus olduğu ortaya çıkar, tutuklanır ve ölüm cezasma p Mata Hari'nin hayatı sinemada üç kez fılme alındı. 1920'lerde, 1932'de, ve 1960"larda Jeanne Moreau'nun oyunuyla. Bunlardan en unlüsu bu akşam izleyecegimiz Mata Hari. Fiün George Fıtzmaurice'in son derece akıcı, gorsel açıdan zengınlikler taşıyan anlatımı kadar. oyunculannın başansıy la da degerlendı. 1885 1941 yıîları arasında yasayan Fransız kokenh yönermen Fittmaunce. Şeyhin Oğlu, Leylaklar Açarken, Beni İstedigln Gibi. Arsen Lüpen'in Dönüşü gibi yirmllerdeki ve otuzlardaki fıunleriyle un yapmıştı. Mata Hari, Gre ta Garbo'nun ise on sekizınci fılmıydi. Oyuncu, ünlü di şi casusa bütun gizemli tavırlannı, kadınlıgıyla gorev duygusu arasında gidip gelen duraksamalannı vermeyi bilmışti Garbo'nun ünlü oyuncu Ramon Novarro ile ilk ve son kez bir araya gel dığı film çevnldiğı yıllarda buyuk başarı kazanmış, ellılerde Turkıye'de ıkıncı kez gösterıme çıkmıştı. Garbo'nun televizyonda izleyecegımız dorduncü fümi olan Mata Hari'yı, otuzların sinemasını ve bu unlü oyuncuyu anımsamak veya tanunak ısteyen herkesin izlemesinde yarar var. 0 Ünlü kemancı Ferras öldü Fransa,'nın yaşayan en büyuk kemancısı Christlan Ferras'm 49 yaşında olmesi büyük uzuntü yarattı. Henüz kısa pantolonlu bir çocukken dinleyinleri büyuleyen Ferras, Karajan yönetiminde yaptığı Alban Berg'in ünlü Bır Meleğin Anısına konçertosu plağıyla anılardan silinmeyecek. TRTIII 07.00 Açılls ve profraan, OT. 02 GUne baslarken. 08.00 Sa bah konseri, 09.00 Türfcoo haberler, 08.03 Çesttli aololar, 0950 Carl Sımon söylüyor, 10.00 Caz muaö, 1050 Hafif Batı müzifcinden seçmeler, 11.00 öğleve âoğru, 12.00 Haberler 12.12 Diskoteğimızden, 13 00 Konser saati, 14.30 Türkülerimlzin dünü bugünü, 15.00 Müzikll datü. kalar, 1640 Günün konseri, 17 00 Haberler, 17.13 Süler için, 18.00 Gençlerle beraber, 19.00 Haberler, 19.12 Oda müziği, 20.00 Hafif müzık, 20.30 Caz dünyasından. 21.00 Solodan Orkestrava, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Ses ustalan, 24.00 Gece ve müzik. OIJOO Program ve kapanıs. ^ Kütahya'da Macar miizesi açıhyor Türk Macar işblrliği sonucunda Kütahya'da bir Macar Müzesl açılmas» kararlastırüdı. Kral Kossuth'un Kütahja'da kaldıgı ev 30 milyon liraya restore edilerek raüze haline getirildi. Müzede. 1848 yılında Kütahya'da kalan Macar ulusal kahramam Kossuth'un kisisel eşyalan sergüenecek. 0 Belediye Konservatuanna 900 öğrenci alınacak TRTII C 70 Açüış ve proEram, 07. T.0 02 Sohstlerden seçmeler. 07. 30 Haberler, 07.40 TürîriUer ve oyun havalan. 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarküar, 09.15 Folklorumuzdan, moöfler, 09.30 Sabah konse îstanbul Belediye Konservatuan 1982 83 ögrenim yılı için ara sınıflara 730 öğrenci. aynca 170 ögrend de kon tenjandan olmak üzere toplam 900 ögrencl alacak. Almacak ögrencilerin bölümlere gore dagıhmt şöyle Piyano 194, baîe 175, Türk müzigi bölümu 157. yaylı ve nefesli calgılar 154. tiyatro bölümü 84, şan bâlümü 43, sınıf tayini için 5. dışardan bitirmeye 2. 0 Cumhurbaşkanhğı Senfoni'nin ilk konseri . Ilavıaııı * / f5A7PTFSİ\ ÎSTANBUL Cumhurbaşkanhğı Senfoni Orkestrası sezonun program dışı ilk konserini verdi. Konserde orkestrayı Hikmet Şimşek yonetti, kemancımız Ayla Erduran da programa solist olarak kaüldı. Adnan Saygun'un «Ayin Raksı»yla başlayan konserde Ayla Erduran Szymanowski'nin Blrinci Keman Konçertosunu ssslendirdi. Erduran, ikinci olarak çaldığı Bach'ın Solo Sonatuu Faruk Guvenç'in anısına sundu. GRETA GARBO Ünlü yıldızı bu gece MATA HARİ filtninde izleyeceğiz. 0 «Sanat Olayı» kapandı Bayram günleri yurdumuzun her yerinde okuyabileceğıniz gazete ISTANBUL BAYRAM GAZETESl'dıt. llân vererek yüksek tirajından yararlanabilecegmiz yegâne gazete. ofset baskılı İSTANBUL BAYRAM GAZETESI'dır. Aât^: GazetecılerCemiyeti CağalogluISTANBUL Tel:2212 22 22 54 08 26 80 46 AMERIKALIROMANCIJOHN GARDNER ÖLDÜ Kültür Servisi Genç kuşagın en yetenekll Amenkalı yazarlarmdan John Gardner, bır motosiklet ka zası sonucu öldü. 21 Temmuz 1933 günü New York eyaletlnin Batavia kentinde dünyaya gelen Gardner, 1958 yıUndan beri San Francisco'da ve tllinoıs Ünıversıteslnde Ortaçağ îngilizcesi dersleri vermekteydi. 1961 yılından bu yana, Kral Arthur dönemi rotnan lannı çağdaş tngilizceye çeviren ve bu konuda incelemeler yayımlayan, daha sonra da Chaucer'ın yapıt lanna eğilerek The Life and Times of Chaucer (Cha ucer'm Hayatı ve Çağ) ad U bir de kitap hazırlayan Gardner, onceleri dar bır çevre tarafından tanınıyor du. îlk romanı The Resarrection (Dirilış)'la 1966'da ilgiyi çeken yazar, 1970 yı lında çıkan ve eski Sparta' da Lycurgos'a karşı ayaklanan köleleri konu alan ikinci romanıyla büyük ba şarı kazandı. 1971'de Gren del, 1972de Sunlight Dialo gucs (Günısığı Konuşmaları)'la Melville, Henry James ve Faulkner'a benzetil di. Homeros'u anunsatan destansı şuri Jason ve Medea (1973), hemen ardmdan gelen dördüncü romanı The Nickel Mountain (Nikel Dağı), daba önceki romanlannda işlediği düzen ve özgürlük. doga ve uygarlık, blreysel ve toplumsal insan temalannı yl nelıyordu. Kralın Kmlderi lisi, Ekim Işığı adlı Iki bykü kıtabı. Freddy's Book (Freddie'nin Kitabı) ve 1982 yıluun en çok satan romanlanndan Michelson's Ghost (Michelson'un Hayaleti) Gardner'ın son yapıt larıydı. On yedi sayı yayımlanan ve temmuz 1982'den bu yana yayımna üç ay ara veren Sanat Olayı dergisi kapandı. Şubat 1961'de yayın dünyasına giren Sanat Olayı haziran 1982'den sonra yayınına ara verdi ve eylül sayısı çıkmadan kapanma karan aldı. îlk sayısuıdan ara verdiği 17. sayısma kadar Sanat Olayı'nra Genel Yayın yönetmenliğini Ülkü Tamer yapnuşü. ı Selim lleri'nin >G61» adlı senaryosu filme ahnıyor Hikâyed ve romancı Selto tleri'nin «Göl» adlı dzgüa senaryosu Ömer Kavur*un yönetmenliginde filme alınıyor. Cekimine Egridir'de başlanacak olan fılmde başrolleri Müjde Ar, Hakan Balamir ve Bulut Aras oynuyorlar. DÜZELTME 16 Eylül 1983 günkü gaseetc dın ressamlannuz «Ankaralı mizde «Ataturk'ıi Kutlama Fo Kadın Ressamlar Derneği'smin nu yararma sergi açıiryor» baş fiyeleri içerisinde gösterilmiştir. lıkb haberimizde, Levla Onat, Bu ressamlanmızın, adı geçen lanen Erfen, Necla özbsy öz dernekle Uçilerinin ohnadığını demir, Sevgi Sencer, Gülşen öğrenmi? bnlnnnyomz. DüzelErdofan, Nartaç Öıler adlı k» tir. öciir dileriz. Ortaokul ve Lise mezunlanna. JŞGARANTtSî. jlkokul mezunlanna BEYOĞLU lstiklalCad877 Tel.4490U BEYAZIT MithatpBsa Cad.14 Tel 22 2106 İŞOLANAKLARL SinemaTiyatroGaleri üanlannız için... bulmaca 1 2 3 4 5I 6 7 8 9 1 2 3 4567 8 9 KADIKÖY AltiToLKuşdili Cad No:S Tel:361150 ıiopımevi Y AYINUIJKTA vrTIM tsüklal Cad. Fıtaş Sineması karşısı 69/4 Mavı HanTaksim Tel: 45 46 71 TANINMIŞ RESSAM VE ÇÎZERLERtMlZİN YAPITLARINDAN OLUSAN Zeytinlerin gri, çamların koyu yeşiline dalmak istiyorsamz... £ Doğayla bütünleşerek; dinlenmeyi, yenilenmeyi, tazelenmeyi düşlüyorsanız. £ Denizi, giineşi ve mehtabıyla dost söyleşilerinin özlemini çekiyorsanız... Sizleri Cennet Oren'de VUla Lale'de bekUyoruz. Tel: Oren . "»43 Ayrıntıh bilgi ve rezervasyon için htanbul 61 31 67. l tebrik kartları U+k UT V 1 25 çesit renkü resm, tanea 20 lıra 8 çeşit îstanbul Gravuru. tanesi 20 lira 20 çeşit kankalur. tanea 15 Ura To isteklerde % 25 indiıim OdemeB gönderilmeı Tonlu YENİ YAYINLAR KARTLARI Ankara Cad 45/11 Sirkeci. T«L • 26 23 10 •^•^ i : SOLDAN SAĞA: 1 Abdülkadir Geylânl ta rafmdan XII. yüzyılda kurulan tarikat. 2 Sınır nişanı... Bit hayvan... Stronsiyumun slmge si. 3 Erken bunama. 4 Bir dilden başka bir dile olduğu gi bi çevrilen deyim... Dyarı. 5 «Zeytin Dağı>, «Çankaya» glbl eserleriyle ünlü bir gazeteci ve yazanmız... Tantalın simgesi, 6 Zafer tannçasının Yunan ca auı. 7 Mendelevyumun sımgesl... Yurdumuzda bir dağ. 8 Cemal Gürsel'in lakabı... Halk dllinde babanın kızkarde şi. 9 Siyah toz biçiminde bır element SÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Zambakgillerden bir süs bitkisl. 2 Operalarda bir kışt taralından söylenen uzun dramatlk şarkı... Ağaç oymaya yarar balta. 3 Saçı dokülmüş kimse... Bır yiizey ölçüsü, 4 Petrolde bulunan renksiz, hidrokarbonlu sıvı. 5 Sergen... Pslkanalizde kişinin öz benligi. 6 Seryum filizlerinde bulunan de ğerll bir element. 7 îlave... Oy. 8 Üstüne atma, yukleme.» tstek. 9 KasımpatL 1 2 3 4 5 6 78 9 E |H .A. J 1 2 E »|o|s 1 [V [/V 3 O • j x ]l t [A ]e 4 5 0 i 1* JA [ " X |î 6 7~•ÂJH •7 t t İD 7 T • \(j \i H |A |K ll \L |A 8 ÎE i |R. A 9 F • j ı lo u •• I ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog