Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

21 EYLÜL 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Beyaz Saray'ın eski personel şefi: Siyasi tutuklular serbest bırakılmayacak "Humeyni, CtA'nın devrik şahı öldürmesini istedi,, YORK, (AP) EskJ ABD Başkanı Jimmy Carter dd nemmde Beyaz Saray Persone) Şefı olan Hamılton Jordan, anı lannı içeren kitabında, Hutneyni rejıminin devnk Iran Şahı'nın CIA tarafından öfcturülmesini istediğira ileri sürdu. Bilindigi gıbi, Tahrandaki ABD elçılığinm basılmasından sonra Humeynl reıımi Araerifc&iı rehinelere karsthk devrik Şah'm iade edilmesini şart koşmuşfrı. Şah ise o sırada ABDde Kanser tedavisı görfltikten sonra Panama'ya gitmişü. Hamitton Jordan, kitahnöa ABD elçiliğinin baaftnasmdan 4 ay sonra, ismini venwdiği btr yerde Humeyni rejtinmin Wr temsilcisi ile glzîlce buluştuklanru ve *«msncinrn tnmaumın çozümlenmesi için Şshm CIA terafından öldürühneftlnl önerdiğmi bellrtiyor. H&nıllton Jordfio s&hneyi şöy te anlatıyor: «Humeyni'nln temsildstoe bunalnm nasıl çözümleyebileceğimizi sorduro. Sınsi ciçinv de gülerek «Gayst kolay» dedi. «Nasl?» dlye sorumu yineledim. Şahı öidürttn dedi. Şaşırrmjtrm »Şaka ediyorsunuz galıba» Şöyle cevap verdl. «Akstae çok ciddiyim. CIA Şah'ı öldürebilir. Örnegin bir iğne yapartar. Dünya da Şah'm hastalıktan öldüğtinü sanır.» Jordan, fcıtabında btı öneriyi kesinlikle reddettağini ve konuyu kapattığıru belirttyor. Honduras: İşgalcilere öclün yok Dı? Haberler Servisi Honduras'da bir grup gertllanın öncekl gece San Pedro Sula Ticaret Odası'nı basarak aralarında iki de bakan olan birçok: kişiyi rehta almalan eyleml sürüyor. Honduras hükümeti, gerillalann ülkedeki 80 siyasi tutuklunun serbest bırakılması yolundaki lsteklerini kabul etmedi. Kendilerini «Cinchonero özgürlfik Cephesi» üyeleri olarak ntteleyen ve El Salvadorlu gerillalarla bağlantılan olduğu sanılan gerillalar 80 kişiyi rehin tutuyor. Rehineler arasmda Ekonomi Bakanı Gustavo Adolfo Alfaro, Hazine Bakanı Arturo Corleto ve Merkez Bankası Başkanı Gonzalo Carias Pineda da bulunuyor. Ergun Politikada Sorunlar# Deir Yasin'den, Batı Beyrut'a arih 9 nisan 1948. Kudüs'ün batısındakl ve silahsız bir Arap köyü olan Deir Yasin'e ansızın yapılan baskında 400 kişilık köy halkından kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 250 kişi öldürülür. Katliam haberi hemen yayüır. Araplar dehşet içindedir. Tüm yöreden panik içinde kaçarlar... Geride, topraklarmı, evlerinl hatta en gerekli eşyalarını bırakarak. Katliam Yahudi tedhiş örgütü «trrnn» tarafından gerçekleştirilmiştir. Irg^n'un başmda ise Israil'in şimdiki Başbakanı Menahem Begtn bulunmaktadır. Deir Yasin katllamınm gerek îsrail, gerekse Arap tarihlnde önemli yeri vardır. Katliam, îsrail devletinin ilan edildiği 14 mayıs 1348'den beş hafta önce gerçekleştirilmiştir. Menahem Begln katliamdan sonra «Deir Yasin xaferi olmadan, blr tsrail devletinin olamayacağinu söyleyecektir. Deir Yasin katliammdan sonra on binlerce Arabm dehşet içinde terkettikleri topraklar, Yahudi birliklerlnin eline geçmiştir. tsrail devleti terör ve katliama yabancı detlldir. Bu devletin kuruluşu teröre dayanır. Yahudi devletinin kuruluş tarihi olan 14 mayıs 1948'e dayanan altı ay içinde Arap köylerine düzenlenen sayısız baskınlarla 400 bine yakın Arap topraklannı terketmek zorunda kalmıştır. Delr Yasin katllamı bu baskınların en ünlüsüdur. Filisttn, 29 kasım 1947 tarihli BM Genel Kurulu karan lle Araplarla, Yahudiler arasında bölündü. Ama 14 mayıs 1948'de Israil kurulduğunda, 6 ay süren baskın ve tedhiş politikası sonucu, Yahudiler BM karannda kendilerine aynlan topraklardan çok daha fazlasına sahiptirler. I ZAFER SEVÎNÇİ Isviçre'nin eski Başbakanlanndan Olof Palme, 6 yıüık bir aradan sonra yeniden bu koltuğa oturma hazırlıklan içinde. Merkez • Sağ Koallsyonunu eıici bir venilgiye uğratmanın mutialağunu eşi Llsbeth ile birlikte gülerek kutluyor. Monaco'da eğlence verleri yîne acıldı 6 yıl sonra iktidara gelen Olof Palme: Bu, büyük bir zaferdir Isveç9 yine sosyal demokrasiyi seçti Abdullah GÜRGÜN bildiriyor STOCKHOLM Isveç eski B&şbakanlanndan Olot Palme'nin Sosyal Oemofcrat Partısi geçen pazar günü yapılan seçımîerden zaferle çıktıktan sonra derhal hukutneti oluştumna hazulıklarına başladı. 6 milyonu aşkra segmemn eo90'ının kabldığı seçımlenn resmi olmayan sonuçlaıı açıklandı. Buna gbre ülkeyi 6 yıldan ben yoneten Merkez Sağ koalısyon hükümetinın üyalerinden Muhafazakâr Partl 86, Merkez Partisi 56, Halk Partisi de 32 millevekıii çıkardılar. Olof Palme'nin Sosyal Demokratlan ise 168 tiyelik Sol Parti Komünıstler de 20 üyehk kazandılar. 2 tnilyon seçmenın posta ile oy vermesi nedeniyle kesın sayım işlemJerinin henüz tamaırüanmadığı ve res rrü sonnçlann 5 ekimde açıklanacağı belirüldi. Ancak bu sayüarda fazla değişıklik bekienmiyor. Sonuçlann kesin olarak duyu rulmasından sonra yenı hükümetin 8 ekımds açıklanrnası bekleniyor Olof Palme nin 6 yüUk Merkez Saf koalısyonuna a»ır bir darbe indinnesi tsveç basmı tarafından «Pahne'nin bftyük »aferl» oîarak nitelendi. Seçtm sonuçlannın lcesinleşmesinden sonra gazetecüenn karşısma «Bn b%ük bit zaferdir» diyerek çıkan Palme, yeni huldiraeti mumkün olan en Josa sürede kuracatuu söyledi. Palme, seçim sdnuçlannı yorumlayan konuşmasında, Isveç halkının altı yıllık tu tucu bir ıktidar döneminden sonra degışıtlik istediğini kaydertı, Falldin'in yenılgıs:ne, ekonomik sonmlar karşısmda acız kai masının yol açtjğını ileri surdü. Palme'nin sosyal Demokratlan ülienm ekonomils sorunlarına ve özellikle işsizUğe kesin bir çözüm bulacaklan vaadı 'Je seçımi kazandılar. Palme'nin hanrfadığı yenı plana gore işverenlerden kesilecek fonlar. işçi sendik&lannın kontrolündekı bir «t'cretlıler fonnnda» toplanacak ve bu fon da işçilerin şirketlere ortak olmalan için harcanacak. Palme, bu planın Isveç'de «Ekonomik demokrasi» yaratacağını santnuyor. îşverenlere göre ise, bu fonun gebşmesine müsaade ediîdîği takdirds ülkenıa serbest piyasa kuraTlanna dayanan ckononnsi sosyalist bir ekonomi halina geiecek. . ,, Gerillalar, isteklertnin yerlne getirilmesl İçin bir komisyon kurulmadığı taktirde rehlneleri öldürecekleri yolundaki tehditleri tizerine San Pedro Sula kentinln rahibi lle Venezüella îşgtlderi arabuluculuk görevi üstlenmişlerdl. Ancak arabuluculuk çalışmalanndan şimdiye dek olumlu bir yanıt alınamadığı bildiriliyor. Gü venlik Kuvvetlert şefi Albay Daniel Beli Castillo. lllkenin en seçkin antiterörist birliği Cobra üyelertnin kent içine dağıldığını, ancak Ticaret Odası'nı basmak gibi bir plan olmadığını söyledi. Gerillalar tarafından serbest bırakılan rehinelerden biri Ticaret Odası'm basan kişilerin 10 kadar olduklannı söylerken polis içeride en az 25 gerilla olduğunu sanıyor. Yerel bir radyo lstasyonuna telefon eden bir gerilla lidert. ülkedeki 80 siyasi tutuklunun saüverilmesinden başka, antiterörizm ya sasının kaldınlmasını, 100 kadar Amerikalı. îsrailli, Şi lili ve Arjantinli askeri damşmanın smırdışı edilmesinj ve hükümetin El Salvador hükttaıetine yardımı kes taeatoi istediklerini bellrttt. MONACO (AP) Monaco'da Prenses Grace Kelly'nin ölumü nedeni ile kapanan eğlence yerleri ve ünlu kumarhane dün yine açüdılar. Prensesln cenaze törenl İçin Monaco'ya gelen ünluler İse ülkelerine gert dündüler. Prenses Grace'in rol arkadaşlığmı yapmış olan tanınmış aktör Gary Grant önceki akşam Monaco'dan ayrüarak ABD'ye uç tu . Prenses Grace'in cenaze törenine katılan bazı tanınmış milyonerler ise, Monte Carlo kumarhanesi yine açı lmca oyun masalarınm başına gittiler. Prens Rainerin ise şoktan hâlâ kurtulamadığı ve derin bir üzuntü İçinde olduğu bildiriliyor. Grace Kelly Ue birUkte kazada yaralanan ve hâlâ hastanede bulunan Prenses Stephanie'nin sağlık durumu ise hâîâ açıkhğa kavuşmadı. Halk arasında Prenses Stephanie'nin ağır yaralı olduğuna Üişkin söylentiler yayılırken, hastaneden yapılan açıklamada Prensesin durumunun ağır olmadıgı, ancak daha bir süre yatması gerektiği beUrtUdL Irak basınına göre, Hafız Esat Iran'a yapılan silah satışından komisyon alıyor BAĞDAT. Jaa.) Irak'm •El Cumhurive» gazetesi. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve kardeşinin Iran'a yapılan silah satışlarraa ara cıbk ederek yuksek miktarlarda komisyon aldıklannı ve sırf bu nedenle, savaşa devam etmesi için tran'ı kış kırttıklannı iddia ettt. Gazete, gecenlerde yapılan Fez donık toplantısında, Irak ve Suriye Devlet Başkanlan'nın ild ay içinde bir araya gelmelerinin kararlaş ttnldığını, ancak böyle bir gorüşmenin Hafız Esad'ın kışkırtıa tutumu ışıgıpda şüpheli olduğunu belirtti. Kuruluşundan birkaç hafta önce Deir Yasin katliamını gerçekleştiren İsrail, «Deir Yasin olmasaydı, tsrail olmazdı» diyen eskt Irgun liderinln Başbakanlığında bugün Batı Beyrut katliamının sorumlusu olarak sahnede boy göstermektedir. IsraU'in, 1500 Filistinlinin öldürüldüğü bu iğrenç katliamm sorumluluğunu Falanjlstlere atıp, kendisini temize çıkarma olanağı yoktur. Haber vermede yansızhğı ile tanınan BBC radyosu pazar gecekl yayınında «tsrailli yetkllllerin katliama ilişkin açıklamalan çelLşiklerie dolu» diyordu. Radyoya göre. bir tsrailli askeri yetkili «kentte, katliam yapıldığından haberimiz yoktu» derken, diğer bir askeri yetkilisi ise «katliamı dnrdormak Jçin Îsrailli askerlerin darnma müdahale ettiglnis llert sürmüştür. Ancak BBC radyosu, îsrailli askerlerin de katliama katıldığına ilişkin haberler geldiğini duyurmuştur. Bâylece tsrailli askerlerin katliamı durdurmak için değil, katliama katılmak için duruma müdahale ettlğl kanısı güçlenmektedir. Bir îsrailli komutan ise. «Falanjist birliklerinin FUistin kamplarraa glrdlgini farketmedHc» demtştir. Oysa İ s rail telerteyomı, tepeden tumağa silahlamnış Falanjist millslerle dolu İM kamyonun, îsrail tanklanmn önünden geçip kamplara girerken filmini çekmlştir. îsrail dünyayı yıllardır «2 bhı yıldır acı ceken nk» ya da «6 milyon insanı Kazilerin gaz odalarmda yaşamını yitiren halk» sloganlan ile «yutmuştur. Kendi bünyesl içinde faşizmin Yahudi halkına karşı işlediği cinayetlerin doğurduğu suçluluk duygusundan kurtulamayan Avrupa ise î s rail'in söylediği «ninnilerie» uyumayı çıkanna uygun bulmuştur. Ama îsrall bu nlnnllerl söylerken, sürekll genişlemiş ve Yahudi devletinden Yahudi tmparatorluğuna dönüşme eğilimine girmiştir. Günümüzdekl tsrail'in yönetici kadrosu, trgunlann, Haganah'lann eski liderleridir. Bu kadronun İsrail halkına ve dünyaya Yahudi milliyetçiliği diye sun duklan Slyonizm ise çağdaş mılliyetçilikten çok uzak .militarizm. şovenizm ve ırkçıük kanşımı gerid bir ideolojidir. Araplara felâket getlren slyonizmin faturasuu tsrail halkı da İçeride %200'e yaklaşan enflasyon ve hızla agırlaşan ekonomik bunalimla ödemektedir. Siyonlzm. îsrail'i 34 yıl İçinde Deir Yasin baskınından Batı Beyrut katliamma getlrmlştlr. Bu olgunun üzerlnde yalnız dünya de|U bizzat îsrail halkı da düşünmelidir. Suudi Arabistan gösteri yapan Iranlı hacıları geri CtDDE (a.a.) Suudi Arabistan îçişleri Bakanı Prens Neyef, önceki gün kutsal yerlerde incelemelerde bulundu ve devrimci görüşe sahip tranlı ya da diğer Ulke hacılannın derhal smudışı edileceklerl konusunda uyanda bulundu. Her yıl ikl milyonu aşkın hacı adayının ziyaret ettiği kutsal Mekke kentlnde düzenledıği basın toplantısında Neyef, siyasetlerinin tüm Müslümanlann hacı ol ma haklannı kolaylaştırmak olduğunu, ancak ülkede güvenliği bozmaya çalışacaklann geldikleri yere gbndertleceklerini söyledi. Geçen hafta îran'ın dbü lideri Imam Humeyni'nin bir özel temsilcisinin baçkan lığındakl yüzlerce h a a adayı Suudi yetkililerince en az iki ayn olay çıkartmakla suçlanmışlardı. Bu olaylardan sonra îranlı hacılar güvenlik güçlerince dağıtılmış ve 21'1 sınırdışı edilmlştl. Aynca cuma günü Lübnan'ı işgal eden Israil ve ABD aleyhlne Medine'de gösteri yapan 40 kadar Iranlı hacı adayından 181 bnceki gün Iran'a gert gönderildi. tran yetkill makamlan, Suudi Arabistan hükümetinden, tutuklu bulunan dlger, tranlı hacı adaylann da bir an önce Iran'a teslim edilmelerini isterken, Suudi Arabistan hükümet yetkllileri, göstericiler arasında 21 îranlı hacı adayı bulunduğunu, bunlardan 18'inin ise Iran'a gönderildiğini tlerl sürdüler. Libyada biryakınınız çalışıyor mu? Size göndereceği havaleleri, Pâmükbank süratle ve ücretsiz olarak yurda ulaşünyor. Şubelerimize gelin, bilgi aîm. (Bir yakınınız da Pamukbank'tır.) Dünyadan 5 gündür yağan yağmurların meydana getirdiği sel baskınlarında yaklaşık 500 kişi öldü. Sellerden en çok hasar gören bölgenin Montebello olduğu ve buralarda toprak kaymasınuı da görüldüğü bellrtildi. Durumun glttikçe kötüleştiği ve maddl hasarm mllyonlarca dolar tutannda olduğu yetkililerce büdirildi. İSLAMABAD (ANKA) ~ Geçtiğımiz ay Paklstan'a sıgınan Afgan hava albayı Abdul Hai, Afganistan'da savaş uçaklarını sadece Sovyet pilotlannın kullandığını soyledL Albay Abdül Hai Afgan pilotlannın sadece nakliye uçaklarını kullanmalanna izin verildiğini kaydettl. Havacı Albay Sovyetler Birliği'nin, rejlm aleyhtan gerillalara karşı karada sürdürdüklerl savaşta başanya ulaşamadıklannı ve artık hava kuvvetlerini de artan bir biçimde devreye soktuklannı bildirdL # El Salvador'da selden 500 kişi öldü £ Afgan uçaklannda Sovyet püotlan YASEMÎN ALSAJf ile DR. SAVAŞ DEBVENT evlendiler Beşihtaş Evlendirme Dairesi 20.9.1982 £ Şili'de huzursuzluk Şüi'de huzursuzluğun ve Pinochet rejimlne karşı tepMnln gl derek arttığı bildiriliyor. «Washington Post» gazetesinin haberine göre, kiliaenin başını çektiği muhalefet, Pinochet rejimine karşı gittikçe sert biçimde direnlyor. fur Vtur «t«r viur ortur Orfur vtur vnr viur viur Viur vtnr <nıır Polonya yetkilileri, kapatılan Dayanışma Sendikasının tutuklu bulunan lideri Lech Walesa'nın bu yılki Nobel Barış ödülünü kazanması olasılığına karşı kamuoyunu şlmdiden hazırlamaya başladılar. Polonya televlzyonu bu amaçla «Nobel Ödülünün siyasal yönleri> konusunda bir program yayınladı. Programda, İsrail Başbakanı Menahem Beglnin 1978 yıünda Nobel Barış Ödülünü kazandığı belirtüerek, LÜbnan'a yapılan son İsrail saldırılarıyla ilgili fllmler gösterildL 4 ) Polonya ve Nobel Ödiilü tur *SBP Ht> c n ı kttiM k n b l Nefubffpbjda Denu prmtk oicneal ALANYA A U A D ^ Aynur ABDİK il© Ha$im MBAYRAK evlendiler 20.9.1882 FATÎH tstanbul PAMUKBANK % 10 » « OLAĞANÜSTÜ GENEL T d o : KI06 OROB TR. KjdAir \nutMC MM» TulaB t t t I? Cl «T KÜRUL Kulübümüzün Olağanüstü Vtur viur vittr vtur vtur Ornr vtur vtur viur viur orrur ortur ortj Genel Kurulu 8.10.1982 günü saat 19.30'da Küçükpazar, Melekşah Sokak 4/1'deki merkezimizde aşagıdaki gün demi görüşmek üzere toplanacakür. Oyelerimize duyurulur. Küçükpazar Gençlik 1 V&LÜSJTH 12METIERİ: ATÖUfCAgjSn* 3 ^ ? Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurultt GÜNDEM. 1 Açılış, Divan Heyeti seçimi. KURBAN VE KURBAN 2 Tüzük tadili 3 Kapanıs. DERİLERİNİZ İÇİN ytto mthasSn» yakmO«ğijik mırru/lü.Tenu Rcaoran B» GDtBjltnmfToaa.Roo» B y Ç ı f t Aaru&ri) 1» *.! Usa'nm 6aen» yemeklerl.deniılorenbınvo.du» WC I l M o d j Her gec* müjlk OİSCO TROPICAL * Tam Partsıyon 1 3 5 0 0 TL. iGrafikerier ve' pikaiörfer. anyoruz, iyi bonkodır # • Nttfus cüzdannmn, ebliyetnamemin, banka cüzdanımm, senetlerimin bulundugu çantamı kaybetttm Hükttmsttzdur. T. HaUa ÎAZIO • 34 ZR 697 Nolu tek plakamı kaybettim. HUkümsüz dür. Cemal BURNAZ ^ NOfns cOzdanımı yitirdiın* Gecerstıdir. NeanetttB AKOLIC T. SAKATLAR DERNEĞÎ ÎSTANBUL ŞUBESÎ TeL : 21 88 82 ADRES: Lünapark arkası, Aşağı Guraba Cd. No.: 31/33. FEVDEKZADE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog