Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 21 EYLÜL 1982 Cerceve vönetmelik kazanılmıs hakları sildi Tıp fakültelerinde büyük kesmekes Asiye ÜYSAL îstanbul Tıp ile Cerrahpasa Tıp Fakultelerinin stai öğrencileri, Çerçeve Yönetmeliğin retirdiği «ek» sınavın öncelri sınav sistemini alt . üst ettiğini, özellüde ek sınav sonrası öngörülen, «atılma» riskli bir vılIraTatnilmış tüm haklan bir kalemde sildiğini söylüyorlarönceki yönetmeli&e eöre. staj gördükleri sürece yaklaşık her ay sınava eirebilme haklarının olduğunu kaydeden tiD öğrencl llk eğİUmİD leri, buna karçın yenl hazırlanan ve uygulamasına başlanan «Çerçeve Yönetmeliein» sınav haklarını kaîdırdığı gibi, nasıl uygulanacağının da henüz açık lığa kavu"turulmadıgını belırtiyorlar. Öğrencüer, aynca «Mük tesep haklara» yöneltk olan yönetmeligin geçici maddelerinin kafalarda birçok soru oluşturduğunu ve bunlann bir an önce yamtlanmasmı beklediklerini söylüyorlar. İstanbul Tıp Pakültesi'nm ön. cekl yönetmeli§ine göre. ögrenciler 4'üncü smıfta 2 ile 4 ay arasında degişen 4 dersin 'ta jıru. 5'inci sımfta da 24 gün üe bir ay arasında degişen 16 dfirsın stajını görüyorlardı. 4'üncü sınılta görülen her staiın sınavına o ders yılının naziran ayına kadar Rirmek olasıydı. Cerrahpasa Tıp Pakultesınde 4'üncü sııufı bitiren öğrencüer, bir ayla 3 ay arasında de ğişen toplam 20 aylık staj öönemine baslıyorlardı. Öğrenci 4'üncu sınıftan tek dersten borç lu kalabiliyor, ancak tek dersten kaldığından stai dönemınin sadece yansını görebiliyordu. Borçsuz eeçmişse ardarda tüm staj dönemini tamamlayabili yordu Bu arada gördüâü her stajın sınavma, istediği zaman ve sta.i süresince girebiliyoıdu. Her iki tıp fakültestnin vönetim kurumlannın önümüzdeki hafta içinde toplanması ve eski ögrenim ve sınav sistemlerini yeni Çerçeve Yönetmeligin içine yerlestirmesi bek leniyor. Ögrenciler, kantin ve kliniklerde Fakülte Kurulu'nun Çerçeve yönetmeligini nasıl yorumlayacagını konusuyorlar. Cerrahpasa Tıp ı^akültesi' nde 5'inci sınıfın staj dsrslerini görmüş. ancak 4'üncü smıftan tek dersi bulunduğundan smavlanna alınmamış öğrenciler, ek sınava tek dersten mi girecekler, yoksa stajını yaptıklan derslerin sınavına da girebilecekler mi? Sadece t?k dersten sınava girenler kazanırlarsa; stajmı gördüklerı dersleri yeniden mi tekrarlayacaklar, va da smavlanna mı gi recekler? Suıavlanna gireceklerse; önceden olduğu gibi her ay sınav açıldığında ıstediklen zaman mı girecekler ve başaramazlarsa okuldan atılacaklar mı, yoksa sınav, yıl sonunda «toptan» mı uygulanacak? Tek (Arkası 9. Sayfada) TYS sorusturması Aziz Nesin, Tekin Sönmez ve Osman Arolat'ın da ifadeleri aiındı İSTANBUL (THA) Türkiye •yazarlar Sendikası ile ilgili olarak dün aralarmda Genel Baskan Aziz Nesin'ın de bulunduğu 3 kişi 1. Ordu ve îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri SavcılığTnda ifade ver<ü. Aziz Nesin'den başka dün ifa de verenler arasında Yönetim Kurulu üyesi Tekin sönmez ile eski Yönetim Kurulu üyesi Osman Saffet Arolat da bulunuyor. îfadesi ahnan TYS yöneticilerinin TCK'nın 141 , 159. ve 312. maddelerini ihlal ettikleri iddia ediliyor. Böylece, TYS soruşturması İle tlgili olarak bugüne kadar toplam 19 kişinin tfadesi alınmış oldu. CCCZ ET, CZUN KUTRUK Et fiyatlannın günbepün yükselişi karşısında ucuz et almak isteyen halk, Belediye Et Tanzim Satış Mağazalan öniinde nzun kuyruklar oluşturuyorlar. (Fotoğraf: Ender ERKEK) Celal Bayar 100 yasının ilk altın plaketini Tütünbanktan aldı Bayram yaklaştı, et fiyatlan tırmandı ni ay içinde İki kez zam gördük. Eskiden et fiyatlarım yaflı boya ile yazardık, şirndi ise çok sık zam gelmesi nedeniyle fiyatlan tebeşirle yazıyoruz» diyor. Karaköylü kasap Ahmet Akbal ise, işlerinin son aylarda kötüleşmesinden yakınıyor ve «gelen zammı hemen yansıtmıyornm, o zaman da zarar ediyonmu şeklinde konuşuyor. Beledlye et tanzim satış mağazalannda et fiyatlan kasaplardan 100150 lira daha ucuz. Et tanzlmde kıymanın kilosu 470 llra iken kasaplarda kıymanın kilosu 600650 lira. Biftek et tanzlmde 540 lira İken kasaplarda 650700 lira arasında değişiyor. dikten sonra aldığı İlk madalya 58 yıl önce kuruluşuna öneülilk ettigi Tütünbank'tan geldi. Hisselertain büyük bir bölümli satın alınarak Yasar Holriing bünyesine katılan Tütünbank'uı 58 JTI önce 15 lira üe ortak olan Celal Bayar için hazırlattığı altın plaket, dün Çiftehavuzlar'daki evinde Selçuk Yaşar taraündan Bayar'a totkriİTn edildi. Istanbnl Haber Servisl Kurban Bayramı nedeniyle kasaplara az et gelmesl ve et ihracatının artması. et flyatlannın yukselmesine neden olurken, kasaplara oran la daha ucuz et satan beled'ye et tanzim satış mağazalannın önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Büyük çoğunluğu emekll olan işçi ve memur allelerinin et tanzim satış mağazalan önünde oluşturduğu kuy nıklar sabahlan saat 6.00'dan itibaren başlıyor. Uzun Ekonoml Servirt Celal Ba süre bekledlkten sonra 1 ya da 2 kilo et alabüen yurtyar yüz yaşına gırene dek el taşlann ortak derdl İse, et fiyatlannın sürekli artış gösbette pek çok madalya, plaket, termesL altın anahtar, fabri hemşeüriEt fiyatlannm artısandan yurttaşlar kadar kasaplar lik gibi ünvan ve bediyeler alda dertll. Osküdarlı kasap Mnstafa Taylan Altıntaç, cAy znışcır. Ancak yüz yaşına gir Askeri mahkeme "emniyet ifadeleri zora dayalı» diyerek 3 sanığı beraat ettirdi Dev • Yol üyeliğinden yargılanan üç samğın emniyet ifadelerini doğrulayan hiç bir tnaddi kanıt ve tanık şnlgtimı olmadığı beraat kararında yer aldı. ANKARA. (Cnmhuriyet Bü rosn) Askeri Mahkeme, yasadışı örgüt üyesi oldukları savıyla yargılanan üç samğın, Emniyet ifadelerinin zora dayalı olduğu ve bu ifadeleri doğrulayıcı mad di kanıt bulunmadığı gerek çesiyle beraatlerine karar verdi. Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde sanıklar Cengiz Şallı. Mustafa Mete ve Nevzat özmek'in DEV YOL adlı yasadışı örgüta üye olduklan ve örgüt üyesi olarak bazı faaliyetJerde bulunduklan savıyla yapılan yargılamalan sonuçlandı. 15 eylülde yapılan duruşmada Askeri Savcı, sanıklarm «Mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandıncı deliller bulunmadıgından» beraatlerine karar verilmesini istedi. Savunma avukatı Se dat Çakıcı da sanıklann beraatlerine karar verilmesi is teminde bulundu. Mahkeme de sanıklann b* raatlerine karar verdi. Ankara Sıkıyönetim Komutanlı ğı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nin kararı aynen şöy le: «Her ne kadar sanıklar Cengiz Şallı, Mustafa Mete ve Nevzat özbek'in yasadışı Devrimci Yol adlı örgütün üyesi olarak kimi faali yette bulunduklan savı ile Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nın 5.7.1982 gün ve 1982/ 422 sayılı iddianamesi ile haklannda kamu davası açılarak T.C.K.'nun 141/1 15 31. 33, 173/3. ve 1402 sayüı yasanin I7"nci maddesl uyarınca sanıklann ayn ayn cezalandınlmalan istenmiş ise det Dosya içeriğine göre sanıklann Emniyet ifadelerini doğrulayan hiçbir maddi ka nıt ve tanık anlaömı bulunmadığı gibi sanıklar gerek Askeri Savcılıktaki anlatımlannda ve gerekse son soruşturma asamasındaki anlatımlannda ve aynca hazırlıkta sevk edildikleri Askeri Hakim önündeki anlatımlannda Emniyet ifadele rinin zora dayalı oldugunu belirterek kabul etmemiş olmalan gözönüne abndığında her üç samğın yasa dışı Devrimci Yol örgütü üyesi olup, örgüt adına kimi faaliyetlerde bulunduklanna (.Arkası 9. Sayfada) Yaşar Holdlng Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar va Başkanvekili Seiman Yaşar, altın plaketin yanısıra Bayar'ın bir stire önce ölen babaları Durmuş Yaşarla birlikte 195657 jillan arasında çekilmiş fotoğraflanndan oluşan bir albümünü de armağan ettiler. Bayar albüme bakarken o zamanki izleninüerini anlattı. Sel çuk Yaşar'ın «Saruhanlı Reşat bey» diye takdim ettiği kişi haitkında Bayar şöyle konuştu: (Arkası 9. Sayfada) TGS İstanbul «Anayasa taslağının değerlendirilmesi» konulu panel düzenliyor Haber Merkezi Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, «Anayasa taslağının değertendirilmesi» konulu bir panel düzenliyor. TGS İstanbul Şubesi'nin, 5 ekimde başlayacak ve 4 gün sürecek olan paneiinde «temel hak ve özgürlüklerı, «işçi hakları», «basın özgürlüğü», «yasama yurütme ve yargı» konulan ayn ayn oturumlarda ele alınac&k. Panelin «temel hak ve özgürlükler» konulu bölümüne, îhsan Sabri ÇağlayangU, Mnhsin Batur, Deniz Baykal, Jletin Toker, Mümtaz Soysal, Sadullah Usnmi, Aytekin Kotil ve İsmail Cem İpekçi katılacak. «tşçi haklan» konulu 2. gün oturumunda, «Şevket Yılmaz, Haöl Tunç, Cevdet Selvi, Mustafa Başoğiu, Erol Çevikçe, (Arkası 9. Sayfada) Şubesi TUTANAKLARDAN BARIS DERNEĞİ DAVASI Reha Isvan: Vatan hainliği suçlaması kanıtlanmadıkca geçerli değildir İstanbul Haber Servisl Banş Derneği davasına bugün İstanbul Barosu Baskanı Orhan Apaydın'ın sorgusuyla devam edilecek. Bu arada duruşmanın 14 eylül günlü celsesinde sorgusu yapılan Reha Isvan, hakiondaki suçlamalan reddederken, «belge. kanıt, şahsen yapılmış fi11 olmadan kimsenin illegauiği, hakkında yapılan vatan hainliei suçlamalan bence eecerli de^il dir» dedi ve bu konudaki ömek leri sıraladı. İddianamede DÎSK Genel Bas kanı'nı ziyaret etmesmden, grev dekl işçilere sembolik bağışta bulunmasından, «sucmnî eibl Simitler 9 0 gramdan 6 0 grama indirildi ÎSTANBUL, (aj.) İstanbul Belediyesi'nce bazı unlu znamüllerin satış fiyatlan yeniden belirlendi. İstanbul Beledlye Encümexü*Doe aunan karara göre, dün den iübaren 60 gramlık çatal, herçeşit poğaça 15 liraya, 45 gramlık kar.dil simiti ise 12.50 liraya satılacak. Yetkililer, bu fiyatlar* uymayan işyerl sahipleri hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdiler. öte yandan daha önce 90 gr. olan simidin bundan böyle 60 gr. olarak ünal edilmesi ve ytoe 10 llrad&j satuması da kararlaçtınldL riinden, l'zel Fabrikası sahibin. den makbuz karşıiığı büyük paralar aldım. Yani bu ziyaretlerin bir bölümü legal, bir bölümü Ulegal mi? Ba sirketler U. legal bir örgütü mü. destekledi ler? Asıl, iddia makamının bu yaklasunı ideolojik bir bakı? acısını yansıtmaktadır.» İsvan aynca iddianamede 1951 yüında kapatılmış olan Bans Severler Cemiyeti'nin devanu olan Banş Demegi'ni acmak ve Cemiyet'in eski Başkanı sayın Behice Boran'a plaket verme konusunun da bulunduğunu belirtti ve şöyle ekledi: «Türkije'nin o gunlerden ba günlere uygarlık ve demokrasi yolunda bir takım olumlu aşamalar yapüğı kanısındaydım. Eski hatalann tamir edilnıekte oluşunu sevlnçle karşıüyorduk. 1951'deki tutuklamaların, kapasözedildiğini» belirten Isvan tilmalann sorumlusu bulunanşöyle konuştu: lar bu tür icraatlannm besabı«Emeğe derin sayeı dnymak, nı 1961 yüında verememişleryabancı ideoloji sahlbi olma dir. Kaldı ki sayın Boran'ı anlamına nasıl geliyor? Anlamahkum eden yasa da sonramak mümkün deçil. tîstelik zidau iptal edildi. yaret ettiğlmiz khose de terö194S yüında tnsan Hakları riin bedefi olmuş. Biz anarsiDemeği'nin calışmalanna katıl den terörden yana, teröristlere di diye Mareşal Fevzi Cakmak yol gösteren dlye nitelenebilikomunistlikle suçlanmış, hatta yoruz yine de. seçimlerde kendisine karşı koDİSK'e fiye olmayan sentli mfinizm kampanyası açümıştır. 1947'de Demokrat Parti kongre kalann başkarüannı da ciysret ettim. Türk • İş'e üye olan aeo since benimsenen Hürriyet Misakı için de İnönü'nün tçişledika yöneticilerini de dyaret et tim. Banş Derneği'ne bafı? ri Bakanı "komünistlerin halk toplamak için de isverenleri zi ihtilali yapma çabası' demiş ve Demokrat Parti>1 bir komuyaret ettim. Transtiirk Holdlng (Arkası 9. Sayfada) vöneticisinden. Renault müdü • Sait Rıza Çolak (Marmara Üni. Ikt. ve ld. Billmler Fak.). Efitim verimi konusunda KIilli Egitim BakanlıJh ile, bilimsel ftzeıkiik ve yönetim konusunaa Ana5"asa Tasarısı ile çelişkiye düşen YÖK, getirdiği çerçeve yönetrcelik ile de hukuk kurallarına ters düşmüştür. • Mehmet Coşknn (Eskişehir İTİA'dan belgeli): Geçen öğretim yıtada tek ders jriizünden kaydı sıimmiş öğrencılerir. yeni tanınan sınav hakkmdan yararlanması sağlanmalı. • Rüştü Erata (ODTÜ Endfistri Ürünleri Tasanm Bölüraü): Öğretim üyelerl, ögreöm yardHJCüan, öğrenciler ve memurlardan oluşan bir kurumda, DU kurumu oluşturan tüm kesimlerin gerçek biçimde yönetim sorumluluğuna katılmalanyla oluşacak demokratik bir yönetim, yine bu kesimlerin kendileriai ve bırbirlcrmi denetlerr.eleri cierr.ek olan özdenetim üe özgür düşünce vo nesnel büim için baş koşul olan özerklik, çagdaş unıversite kavramını oluşturur. YÖK'ün savunucusu sayın bihm adamlan, biz bunlara aldırmaz, kendi büdiğimizaen saşmayız. diye mi düşünüyorlar? • Cihan Oğuz (Hacettepe Üni.). Bilimsel özerkliğe lâyık o^amayacak kadar çafdışı, köhne bir halk mıdır Türk halkı? Bunca çaba, yüksek cğrenım gençliğini bir süre için yıpratmak, gençlığe ders vermek için mi? Oniversitelerin halâ özerk olduğu yalaruna artık ooşverelim lütfen. • Tayyip Feten (9 Eylül Üni. tkt. ve ld. BUimler Fak.): Atatürkiin doğumunun yüzuncü yılmda bir yandan yurdun bütün kesimlerinde okumayazma seferberliği yaygmlaştınJırken, bilimsel özerklikle çeüşen YÖK kararlanyla binleroe öğrencinin okuma özgürlüğünün kısıtlanması, müktesep haklann yok olması, ne sosyal adalet ne hukuk ilkcleri ne halen yürürlükte olan Anayasa ne de Anayasa Taslağı'nda varolan, eğitimde tırsat eşitliği ilkesiyle bağdaşu. • Farnk Ülgener (Marmara Üni. Ekonomi Bölümü): Tepeden ınme kararlar hiç değilse bu akademik yılm bitiminde çıkanlsaydı. Böylece tehlikeli dersleri belft o'anlar bunlara ağırhk verirdi. Tam eylü! sınavlan sırasında karan blldtrdiler. YÖK yetkilileri, amacınız ne? Ülkemizin kültürlü serseri sevıyesini artırmak mı? • Rpyhan Yıldmnı (İTu MeUlurji Fak.): Kimimiz öğrenci yurdundaki paket yaşama, büyük kentin köyünden farklılığma ,ay sonunu 1.500 TL. krediyle getirme yanşrna alıştırmayn çalışıyordu kendini, kimimiz aılesinin zenginliğinden sıynhp bunun kendisine tek veremediği şeye, amaçlılığa ulaşmaya çalışıyordu. Kimimiz kişüiğini anyordu. Ama iyi, ama kötü, o kujordu gençler, dört yıl, beş yıl sonra varacaklan yeri düşleyerelî. Dertierimiz dagınıîra.. Yeni yönetmelik şımdi onlara bir çerçeve takü. • Cünert Kayaalp (Yüdız Üni. Ktanra Fak.): 2/3 devam mecbunyeti ve • 30 vize koşullan bizim / > okulda zaten uyguianıyor. Yeni YÖK kararlan. bunun üstüne bindi Bir dersten dahi başansız olunca eski vize ve devarr. haklanmıa ?idiyor. 100 kişüik smıfımızda 40 dolaymda öğrenct yeni kararlarla şimdiden yıl kaybetmis oldular. Bu oran ü^erinda düşünülmelı. Gerekli düzenlemelerir. yapıknasmı temenni edenm. • Ayse Ditek yumaz (t.Ü. Edeblyat FaK.): YÖK getlrdiği yanljşlarla yüksek ^ğretimi baltauyor. YÖK'ün bir an önce değiştirilmesi dileğiyle.^ • Abdollah Yüksel (DU ve TaribCoğrafya Fak!): Arastmcı degil ezberci olmanuz isteniyor. Lisede ds her şeyi ezberledik, ama sadece sınrf geçmek için. Şitndi hiçbıri hatınmızda degil. Aynca yeni yönetmelikla çalışma azmimiz baltalandı, bunalıma düştük. Tek umudumuz, mağdur olan Kastellizedelere sahip çıkan devletin acilen Dotramacızedelere de sahip çıkmasıdır. • Mustafa Onküıç (A.Ü. Hukuk Fak.): Yetkiülerden isteğim, geleceği karanUk bir yasanin yüksek oğrenim öğrencilerinln gelecegini karartmasma inn vermemetericur. • Rana Ürek (İ.Ü. Hukuk Fak): Açıklandığı günden bu yana YÖK'ün am&cımn ne oıduğunu düşünüp duruyorunı. GörUnürde ne cezalandırma amacı taşıyan bir kanun ne yargıç ne sanık var, ama yapüanlann cezalandırmadan öte bir anlamı yok. Onbinlerce öğrenci sınvlara hazırlanır ve girerken YÖK kerarlannm ortaya atüması, usteuk yetkililer danil kimsenin duıumu aydınlatamamasmm yarattıgı gerüun şartlannda, öğrencilerden basan beklenmesi mümkün ırü? Başta yıllann tıp profesörü olan sajon Doğramacı olmak üzere YÖK yetküilerine soruyorum. • Erdal Ertem (9 EylOl Üni. Müb, • Mumrlık Fak.): YÖK kararlanyla şimdiden bir yü kaybettik. Hem yeni yoneîmelik yürürlüğe kondu, bem eski önkoşul sısıemı uygulanıyor. Sınav dönemi... herkss şaşkın, ürkek, ne yapacağını bilemez haide. Yöneticiler bir açıidama yapamıyor. Ne diyelim! Bizlere bunu layık gören YÖK yeÜDİilerine teşekkürler... • 1 Tayfnn (Gazi tniversitesi): Sayın Doğramacı, bazı okuUaroa bir dersten 11 hak oldugunu gördüklerini ve bunun yersiz oldugunu beyan euiyor. Sayın Doğramacı, haku olabilirler 11 hak fazla ve yersiz olabüır. Ancak tartişılacak konu bu değil. Bu tür okullarda okuyan ve yasamlannı ona göre düsenlerr.iş öğrencUerin kazanılmış haklansm ne olacağıdır. Ancak sayın Doğramacı, (kazanılmış hak) tanınıadığmı söylüyor. O zaman bir ricamız daha var saym Doğramacı'dan. Hukuk dersleri okutan tüm okuilardan bu dersleri de kaldırsın. Zira boşuna zaman harcamEyalım, çünkü hukukun baa temel ükeleri bir k&ç kişinin dileğiyle anlam değiştirdiği hatta kalkabildiğine göre, yarın birileri de çıkar, (yasalann gerlye yürümemesi) diye bir şey olmaz diyerek diplomalanrruzı iptal eaebılir. llluslararası silah ihalesine Türkiye katılıyor ^ Filipin ve Malezya hükümetlerinin açüğı ihalenin hafif silah ve cephane bö lümünii MKE'nin kazanmasi haünde Türkiye 150 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayacak. AVKABA (Cumburiyet Bürosu) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, FiHpin ve Malezya'nın açtığı uluslararası silah ihalesine katılıyor. Filipin ve Malezya hükümetleri, ordulannm cephane ve silah gerekslnimint karşılamak üzere uluslararasi ihale açıyorlar. thaleye NATO'nun silah üreticisi ülkeleri olan Almanya ve Belçlka'nın yanısıra Tür klye, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun tekllf leriyle katılacak. Filipin ve Malezya hükümetlerinin çe şitli çapta top mermisi. piyade tüfeSi ile havan topu ve cephanesi için. silah üreticist ülkelerden teklif İstedi. Bunun üzerine Makine Kimya Endüstrisi Kurumu da ihaleye katılacağım blldirerek teklif mektuplannı Filipin ve Malezya hükü(Arkası 9. Sayfada) Avrupa Konseyi alt komisyonu Türkiye'yi görüstü Sinan FİŞEK PARİS Avrupa Konseyi Siyasi ve Hukuk İşleri Komisyonu üyelerinden oluşan Türkîy» Alt Komisyonu dün Paris'te toplanarai yaz aylannda Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri gözden geçirdi. Çarşamba günü yapılacak Siyasi Komisyon toplantısına götürüleoek konulann tartısıldığı toplantıda üyeler, TUrkiye'de demokrasiye dönüş konusunda önceden açıklanan programa genellikle uyulduğunu be lirttüer. Türkiye'de insan haklan konusunun ilgili komisyona havale edildigi beartUerek, Komisyon çaiışmalan sUrerken, bu konuda yeni bir girişimde bulunmanm uygun olmayacağı görüşü de benimsendi. Öğrenildiğine göre yeni Anayasa'nm içeriginin tam olarak büinmedigi de üyelerce belirtildi ve Anayasa refarandumu öncesinde Türkiye'je Alt Komisyon üyelerinden kurulu blr heyetin gönderilmesi tartışüdı. Refarandum günü komisyon üyesi parlamenterlerin gözlemci olarak Türkiye'ye gönderilmesi önerisinin toplanüya katılanlar arasında pek taraftar bulmadığı da Alt Komisyona yalon çevrelerce beurtildi. Ekmekciyan ailesinin Türkiye'ye getirilmesini istedi ANKARA (ANKA) Esenboğa saldınsı sanıklanndan olup, ölüm cezasma çarptınlmış bulunan Leron Ekmekçiyan'ın ailesi ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na yapügı müracaatın olumlu karşılandığı büdirildi. Pışişleri Bakanlığı sözcüsünün ^iklftmssın^a müracaatın gereğinin yapüması için Bey rut Büyükelçiliğimizin görevlendirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıiuaması şöyle: «Esenboğa saldınsı sanıklanndan olup ölüm cezasma hüküm giyen Levon Ekmekciyan iigili makamlanmıza müracai ederek aile mensaplanyla görüşmek arzusonu belirtmiş ve kendilerlnin Türkiye'ye gelmelerinin sağlanmasını talep etmis (Arkası 9. Sayfada) MEYAK kesintilerinin geri yeni bütceye kalıyor Kenan MORTAN tZSÜR MEYAK kesintilerinin geri ödenmesi yeni bütçe yıhna kaldı. Maliye Bakanlığı haziran aymda Danışma Meclisine sundugu tasanyla taizsiz olarak 25 mllyar TL'yi bulan kesintilertn dört eşlt taksitte geri ödenmesinl kararlaştır ınıs, ancak agustos aymda ay m tasanyı «yeniden bıcelenıpek> üzere geri çekmlşti. 1 milyonu aşkın memur kesi mini ilgilendiren MEYAK Sonusunun geçmişi ia70 yılına da yanıyor. Bu yıl 1327 sayüı yasaya yapüan bir eklemeyle me mur maaşlanndan her ay yüzde f kesilmesi kararlaşünlmışü. Aynı yasa, bu konuda bir yü içinde bir çerçeve yasası nın çıkmasım öngörmus, ancak sczkonusu yasa «parlamentodr ki tıkamklik» nedeniyle üç kez kadilk olmuştu. Bu tarihten sonra kesintilertn yasal olmadığı savıyla çeşitli kademelerde dava açümış, bu arada Sa yıştay denetçisi Dursun Bila, kesintlnin yasal olmadığı ve ge ri ödenraesine karar vermişti. 1982 yılı blitçeslyle birlikte 2595 sayıü yasayla yapılan yeni bir duzenlemenin ışıgında kesintinin durdurulması kararlaştınldı. Daha sonra yeni bir yasa tasaraı üe kesintitsrm geri ödenmesi lcararlaştınldı. Ancak yapılan hesaplamala(Arkası 9. Sayfada) Teslim olan 5 TIKP'linin dosyasi Perincek davası ile birlestirildi • TÎKKO DAVASINDA 7 SANIK TAHLtYE EDİLDİ. Haber Merkezi Bir süre önce teslim olan ve haklannda gıyabi tutuklama muzekkereleri vıcahiye dönüştürülen 5 TİKP yönetidsmin yargılanmasına başlandı* Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mahkemede dün yapılan duruşm?la önce sanıklann kim lik saptamalan ile soreulan yapıldı. Sanıklar suçlamalan kabul etmediler. «Kendimiz (eslim oldnk, kaçmamız ve delilleri değistirmemiı sds konom olamaı» deditor. (Arkası 9. Sayfada) Eski milletvekili Alpaslan'ın oğlu ve kardesi tutuklandı ÇORLD, (Cumhuriyet) Feshedilen CHP'nin Teiirdag MiUetvekili ve eski BütçePlân Komisyonu Başkam avukat Yümaz Alpaslan'ın oğlu Ozhan Alpaslan ile kardeşi Tacetün Alpaslan, 6136 sayüı atesli suâblar ve bıçaklar yasasına aykın davranmak iddiasıyla tutuklandılar. Çorlu Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Celebi, «basmdaid bir ibbandan sonra Yılmaz Alpaslan'm Marmara EreSlisi bucağındaki evinde Tacettin Alpaslan'm Coriu'aaki evinde de polisin arama yaptıgım, Tacettin Alpaslan'ın evinde bir bıçak bulunduğunu be(Arkan S, Sayfada) \6KSEKESTIM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog