Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ÇAÖDAŞ YAYINLABI Ben Atatürkçü Degilİm NADİR NADİ EDERt 200 ÜRAÎ drtk Turhoeağı Ca3. ÇAÖALOĞVU <* İSTANBUL Cumhuri 59. Yd; Sayı: 20882 LUTUCUSU öefc/eme// 4 Ek., ktonbul Edirne Çmrakknle 274092 3159 2359 : YtmT» NADİ 30 TL. 21 Eylul 1982 Sah Devlet Başkanı Belgrad'da DM üyesi Alatlı'nın eleştîrisi: Evren: Katliamın sorumlusu IsraiVdir Q Devlet Başkanı, Belgrad'da Yugoslavya Cnmharbaşkanhğı Kurulu Başkanı ve Başbakan tarafından karşüandı. Görüşmeler dün basladı, Hasan CEMAL büdiriyor BELGRAD Devlet Başkanı Kenan Evren 4 günlufc resml bir ziyaret içm Yugoslavya'ya gıderken, uçakta Turk gazetecilerine verdığı demeçte, Batı Beyrut katliamı konusunda lsrail'1 suçladı ve «bu saldırmm oluşma«ınd,ı bölgeyi kontrol altında bulunduran Israil kuvvetlerinin ve genel olarak İsrail Devleti'nin büyük sorumluluğu vardır» dedı. Devlet Başkanı Kenan Evren, beraberinde Dışişleri Bakanı tlter Türk men ve öteki heyet uyelen Izlenimler ile birlikte THY'na ait bir ııçakla saat 10.00'da Esenboğa'dan hareket etti. Esen boğa'daki şeref salonuna sıvil giysiler içinde gelen Evren'i, havaalamndan, Devlet Başkanı vekili Orgeneral Nurettin Ersin ve MGK üyeleri ile Başbakan Tasarı, bir bomba gibi inf ilak edebilir Ertuğrul Alath, milletin tasanya oy verirken anayasa ile devlet kurucusunun karizması arasında açmazda btrakıUnamasiDl istedi. Betül UNCULAR Danıyma Meclısi Merkez Vy°«ı Ertuğrul Alatîı, «lldıkactı t.sansı bu Iıalıylc sa.ılli bomba ıribî tıkırdamava başlamıştır. Dedantörü Milii Gmenlik Konseyi tarafından çekilip alıranazsa zamam dolunca infitak rtmesi mukadderdir» dedı. Alatlı, milletin oy venrken tasarı ile devlet kurucusunım kaıısînası aıssiüda BÇTSZZ* ' bırataîtnaması gerektığlnı soyledı . Tasarmın milleta emnoe edi) ır.eır,?siru ı«teîsn Eriuinıl Alath. sılVtı'ı .rjLv\et'.er"i getecekıe de hir?sete gırîîîtıek sorunda k?Jacağını dne "îürGa Ala'lı <sC\ımhun>et» in Anavasa tasansıni ilışkın çesith sorularmı yanıtladı. Sorular ve yanıtlan şoyle: (Arkası Sa. U.. Sü. ı de) Türkls Başkanı Şevket Yılrıaz: "İşcinin kaderi, iki dudak arasında olacak., ANKARA. (Cumhuriyet Bü rosu) Turk ls Genel Baş kanı Spvket Yılmaz. Anayasa tasansının bu haliyle ka bul edilmesl halinde ozgur sendıkacı'ışın sona ereceğını vurgulayarak, İşçilerin kaderi işverenin iki dudaeı arasında olacaktır» dedı. Da nışma Meclısı üyesı Imren EVREN STAMBOLİÇ Dort giinlük bir ziyaret için Tugoslavya'y» çiden Devlet Başkanı Kenan Evren. Belprad Havaalanı'nda Yugoslavya Cumhurbaşkanlığı Knrulu Başkanı Stamboliç tarafından karşılandı, Fotoğrafta, Evren ve Stamboliç, karşüama töreninde Aykut ı^e Anayasa Ussansıırn aPdınlar ıçin ılen tıükur"ler t'.şıdığını behrtti. Tür1; lş ve kısa adı «AAFLJ» olan Asya Amerı'ka lîur Çahsantar Er.stıtüsü'nn ortpV.laşa duzenlediği «Kadın tşçiler Liderlik Eğitim Seminerinde konuşan (Arkast Sa. 11., Sü. 4 de) "Buraları görmek, babama ısmet kICTVlfkf ıcuıvı olmadı,, Hasan CEMAL yaaayor BELGRAD Devlet Başkanı EvrenTe dün sabah uçakta yaptığnnız ayaküstu sobbet sırasmda, dedesınin Prişöne'deki kabrine yapacağı ziyaret dolayısıyla kendisimn hayU mutlu ve heyecanlı oldugu izlenımıni edindik. Bır ara, «babatn oralan çok gortnek istemişti, kısmet bizeymlş» dedi.» Evren'in dadesl ile ba. baannesinin isimlen Hasan ile Hacer imiş. Dedesinln mezannm tanı tes(Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Bülend Ulusu ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad Baykara uguriadı. Evren'in Esenboğa'dan aynbşı sırasında 21 pare top atısı yapıldı. Devlet Baskanı Kenan Evren'i Belgrad. Havaalanı* nda Yugoslavya Cumhurbaşkanlıgı Kurulu Bask&m Fetar Stambollç karsıladı Devlet Başkanı, uçakts Turk gazetecilerine bir demeç verdi. Demecinde, Batı Beyrut katliamını .vahşiyane olarak niteleyen Evren. aynen şunlan söyledi: «Batı Beyrut'a giren kuvvetlerin bu bölgede yapöklan vahşiyane saldınyı tüy lerimiz ürpererek televizyonlardan seyrettik. Saldın yı kim yapmı$ olnrsa olsnn, vahşice ve barbarcadır. Bu saldunnm oluşmasında bölgeyi kontroUerl altında bulunduran tsrall kuvvetleri(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) DM'DE 2. TUR BUGÜN 7. Sayfada ERTLGRLX ALATLl Tasanyı saaili bombayA benzoten Merkeı üvesi MGK tarafından tasarmın dedantörü Infîlak edeceğini Bütün dünya IsraiVi lanetliyor Mısır elcisini geri cağırdı Brejnev Reagan'a ortak davranış önerdî Dı? JUberler Serviı) Batı Beyruttakı Sabra ve Satila adlı mülteci kamplannda yaklaşık 1500 Filistinlinin ölduruldügü katliama tepküer çıderek büyttyor. FKÖ liden Taser Aratat, BM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanttya cagırdı ve «Tilistinli ve Lübnanü kanını döken herkesi halkunız ve uiusmnvra cezalandıracaktır» dwerelc Sabra ve Satila katliaminın öcünün aünacagun bildirdi Sovyetler Birligi Devlet Ba^kanı Leonld Brejnev. Baştıan Rrapuı'a yazüı bir mesaj göndererek Israil'e karsı ortak bnlem alma önerısinde bulundu. Israil ile diplomatiK uiskisi bulunan tek Arap ulkesi olan Mısır ise Tel Aviv'dekı biıyükelçısiM geri çagırdı. ABD, Sovy^tler, Almanya, Danimarka, ttalya, Çin, Japonya ve Pakistan da tsrail'i kınadı. Brejnev ve Arap ulkeleri. Baö Beyrutta yspılanlan Nazüenn Ikına Dünya Sav&şı'nda yaptıklanyla kıyasladılar. Reajçan'a mesajmda, «Lübnan'da oluk olnk akmakta. olan kandan özellikle Tel Aviv'in yapmak istedlklerini bile büe en^elleme>renlerbı de sortrtnlu olduklannı» kaydeden «Bejnev. böylece katliamdan dolaylı olarak ABD"yi de sorumlu tuttu. Brejncv, Reaçan'a eönderdigi mesaim sonunda BM GUvenlik Konaeyi'nde tsrail'ln Orta Doğu 'dakı eylenüerini dizsinlemek amacıyla ABD"nin Sovyetlerne birlikte çaba harcamasını ıstedı. önceta gün ve dün yaymlanan Arap R&zeteleri siyah başlıklarla çıktüar. Gazetelerde ortak tavır olarak,, kendi hükümetlerinın çarasizliği konusunda alaycı bır dil kullandıklan ve hemen hepsinin İsraü'e kar sı savaşa girilmesi çagnsında bulunduklan dUücat cektl. Arap kamuoyunu saran buyult 6öce kar$ısında Arap rejimlertnin en dışeye k&püdıklan AP ajansının haberlerinde ifade edıldı. Ortaya çıkan bu atmosfer nedenıyle Suudi Arabıstan Kralı Fahd'm Başkan Beagan ile surekli temasta oldugu kay dedüdı, Arap Ulkeierinden birçoğu olayda ABD'nin de sorumluluğu bulundugu îsanısmdalar. Or dün Dışişleri Bakanı Mervant El . Kasım, Amman'dakı Amerıkan Büyükelçisini cağırarak hükumetinin bu yöndeki <Öü ; rV şünü kendisine ilettı. İSRAİLDE TEPKİLER Katliam, tsrail polıükasım da karıştırdı. Muhalefet lidert Sünon Peres, Başbakan Begin, Savunma Bakanı Saron ve G»nel Kurmay Başkam Ralael Fytan'uı istifalannı istedi (Arkası Sa. 11., Sö. ı de) Hıristiyan milis "hepsini boğazlıyoruz^ diyordu KastellU İsvicre polisinin oyununa mı geldi? £ Tunuslular önce bu olayı önemsemediler, Ozden'i Kartaca havaalanuıda yakaladıklarında kim olduğunu, ne suç işlediğüü bile bilmiyor lardı. İşin ashm ilk kez Türk gazetecilerinden öğrendikten sonra epey afalladılar. BBC: Israil hükümeti katliamın başladığını önceden biliyordu Dış Haberler Servisl tsraıl hülnlmetınin tum ıddialarına ragmen, katliaradan baberdar oldugu ve beklediğıne ilışkın kamtlar gıderek yoğunlaşıyor. Nııekım olayın İsraıl'ın ıçınde büyük. boyutlara ulaş ması üzerme tsraıl Devlet Baş kanı Beyrut katliamı hakîor.da tahkıkat açümasını emretti. BBC radyosunun Kudüs munabınnın «çok sağlam» Israil kay naklanna da dayanarak gonderdığı haberde Israü yetkılılennın Batı Beynıt'taki Filıstm kamplannda katlıam başla» dıgını, perşsmbe gecesmden itıbaren bıldıkleruıi, ?a da en azmdan suçtu bıçimde şiiphe(Arkası Sa. U., Sü. 6 da) 1 T UNUS 5 Eylüı 1982 sabahına kadar Türkiye ıçm bır Alrlka ulkesı olmaktan oteye hıç bır anlam taşımıyord'j. O sabaiı saat 1C30 cıvaruıda Banker Kastellı olarak tanınan Cevher Örden'ın Tunus Havaalanı"nda yakaianmasından sonra ise bambaşka bır anlam kazandı. Bu andan ıUbaren her kesımden yaklaşık 1 müyon yurttasımızı ılgüendıren bır ülkeydı artık. £u yüzden büyük gazetelerin muhabirleri o giin akAlmanya'da şam üstü yola çoktüar ve ertesı sabahtan itıbaren de Habib sağ koalisyon Bnrgiba'nm ulkesine ayak basgörüşmeleri basladı tüar. Gazetecilertn ayaklannın toauyla ülkeye gdnderdıkleri b*berlere batalırsa Cevher özden şöylç yakalannnştı. üluslararas tnterpol örgütü Abidia Cevber özden adb. Türk'ün arandığım ve î n görüldüğü yeroa y«^ifaiRTi'tPB'' ' istemişti. Bir rastlantı sonucu Tunus înterpolü Cevber Öıdenlu Tunus'» girmesınden bir kaç gün önce ülya ÜÇER Kartaca Havaalanına elektronık bır suçhı tarama aygıtı büdiriyor yerleştırmişti. Bu aygıta «aranan> Mşüım adı verUdiği saBONN Sosyal Demokrat man kırtnızı bir ısık yamyorlarla 13 yüuk ortakug} bozan du, Verilen aramnıyorsa yanan ışık yeşüdi. Elektronik aygrt Hür Demokrat Parti (FDP) gün önce havaalanma man•ağ partıler bloku CDUCSTJ iki edilmis, Banker KastelU'nin ta İle koalisyon görüşmelerine baş Tunus'a gırmeye çaüsüğı 5 Eyladı. CSU lideri Strauss. kesrn lül sabahı ise ilk denemesl likle bu yü içinde erken seçlm (Arkası Sa. 11M Sü. 4 de) yapılmasını istedi ve bu amaç İçin gerekirse erken secune kadar SPD azınlık hükumetinin başta kalmasına raa olacakla* ön kayrt nnı bildirdi. tarihleri ve Dün partilerta vonetbn kutaban paanlar ruUan sürekli toplantılar TO önUmüzdeki eünlerta 9. Saytada neterinl belirievecek tavnlan(Arkan Sa. IL, SS. ı de) ABD, lsrail'e ilk kez gerçekten kızdı Haluk ŞAHİN büdiriyor WASHİNGTON ~ Anıerikan başkentinde ilk kez îsrail'e kar» BU SEFERKI FARKL1 tsrail'de Lübnan saldınsımn başladığı giinden bu yana Begin • Şaron ikllisinin polîtikasmı protesto ama şı gerçek bır kızgmuk dalgası dolaşıyor, Bugüne kadar, Amertcı güden çok sayıda gösteri yapıldı. Ancak ilk kez önceki giinkü gnsterilerde polis söstericilere karşı çok sert davrandı. Göz ya kan makamlan, dünya kamuoyunun batırı için Îsrail'e kızmıa gıbi yaparlar, ooür yandan da Israil'lilere göz kırparak, «sen g v jartıcı bombalar ve coplarla göstericilere salduan Israil polisi birçok kişiyi yaraladu (Fotograt: AP a.a.) ne bildiğini okumaktan geri kalma» derlerdi. Bu kez cfke ve sinirUlik gerçek. Satila ve Sabre FUistinli mülteci kaaıplanadaü vahşetin resimlerinı, fümlsrini gördülcten, görgü FKO Ankara tanıklannm söylediklerini duy duktsn sonra sınirlenme temsilcisi Firas: meye imkân var mı? îsrail, istediği kadar suçu başkalannın Ustiine yıkmaya çahşsm, balçık kam örtemiyor. Başkan Beagan bile bunun lartanda olduğu için «Bn toynnm sornmlnsn tsrail'dir. Biz tirmerin de diğimiz balde Beynrt'a girdh «Kentte güvenligi saeiayacağım» dedi. Işte, sonnçlan ortada« demekten kendini alamıyor. Aslında, bu kıytmda îsrail 1n ANKARA (Cmnnuriyet Bürosu) Beyrut'tabi soykırım, yirminci yüzyüuı InsanCemal Nadir'in Amcabey'i. Filisun Kurtuluş Örgütü Ansoramluluğunun «Gfivenliğl sağ lıgı adına utanç verici olaylanndan biridlr. Hitlaysmama>nm çok ötesine geç kara Temsilcisi Abu Firas, dün Babıâli'nin en az para veren patronlan. ler'in kirll keleni ile tsrail hükumetinin başına tiğini hemen herkes kabul edi duzenledığı basm topianüsmd» Mekki Sait Esen, İlhan Çevik, Nizam geçen terönst Başbakan Begin ve katil Bakan Şa«Türkiye, tsrail bayra|unn An* yor. Oîayîann gelişmestne baron, soykırım sorumlusu Binbaşı Said Haddad ile Payzın, Çetin Altan ve Mehmed Kemal. knı ve parmak öme vöneliyor, kara'da dalgalanmasına iıin vet memeüdir» dedı. birlikte bu insanlık suçunun baş aktörleridlr. siz karar verin: Sicimle ölçülen yazı boylarına göre Abu Fıras, Beyrutta Fih* Fillstin halkına karşı, bütün dünyanın göstsrail, FHtsttn KnTtnln; tin kamplannda Israil desteğin verilen ücretler. ta Beyrnt'n terkettikten terdiği bu olağanüstü kayıtsızlık da herhalde in(Arkası Ss. 11., Sü. 5 de) dekı Falanjistlerin yaptıklan sanlık tarihinin utanç sayfalanna ştmdiden kakatliam karşısında Türk hükü zümıştır. tnsan kanına susamış saldırgan ordunaetınin, Türk halkmın ve Turls ların, «kınama bildlrilerb ile durdurulduklan göaydınlarının metin bir tutum Deir Yasin'den rülmemiştir. Sovyetler'l ve Blrleşik Amerlka'sı ile içinde oünası gerektiğıni belirt dünya devlerl, bu soykınmı bugüne kadar göz uti. Fıras, «Türkiye terördea Batı Beyrut'a ERGUN BALCrnm çok acı çekmlştir. Beynıttakl (Arkası Sa. 11, Su. 7 de) katliamdan sonra Türkiye, tsrall bayrağı'nın Ankara'mn gök yorumo 3. Sayfada (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Strauss erken secîm AKŞAMın Eslü Insanlık Sucu... "Türkiye, Israil bayrağının dalgalanmasına izinvermemeli,, HıfzıTOPUZ BUGÜN 8. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog