Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1813 ÜSSİİYS KURSLAR1 BEKLEMEÜLEa Cumhuriyet / / • • Mahmut TEZCAN vöinetimindeki dergınız OSS CARANTİEDİYOR ÖSS 82 soru veyanıtlannın tamâmiilksaVımızlaLicretsiz .; gazele. bayjlerinde.., ASAMA 59. Yıl; Sayı: 20881 Kurucusn: Yumıs NADt 30 TL. 20 Eylül 1982 Pazartesi Anayasa tasarısınm geçici maddeleri tartışılıyor "Demokrasiyi geciktiren bir ara dönem yaratılıyor Barolar Birliği Başkanı Sav: Maddeler melez bir geçici dönem hukuku varatmava çalisıvor. Anayasa Mahkemesi üyesi Yekta Güngör Ozden: Anayasa ile Cumhurbaşkanının seçilmiş sayılması ağır bir empozedir. Türk Iş Başkanı Şevket Yılmaz: Tasan heniiz halk oyuna sunulacak bir metin değiL ANKARA, (Cumhurtyet BüroSD) Türkıye Barolar Birüğı Başkanı Atilla Ssv ve Anayasa Mahkemesi ujesi Vekta Gun gftr Oıden, DM'de kabul edalen Anayasa Tasansı'run geçici maddelerinı eleştırdıler Sav «maddrierln bfilünlükten yok Bun. slstemi de narçalavan melez bir çeçid dönem tıukuku yaratmava çalıştığını» beiırtırken, Ozden, «Anayasa Ue biılikte Cumhurbaşkanı'nuı seçilmlş savüması ağır bir empoıedir» dedı Türk Iş Genej Başkanı Şetket Yılmaz da, tasan nın daha henliz halkoyuna su nulacak bır rnetın olmadıgı ka naaunı taşıdığuu beilrttı Türkıye Barolar Bırlıgi Başkanı Atilla Sa\, geçici madde lerle sonımsuzluk esasının ge tirildığmt, ancak bunun hukuk devletı ükelenyle bağdasmadı ğını soylerken, «amaç, demokrasinın bütün knmm ve knrallanyla tslerUğini saglamak olacak Uten. bnnn feclktiren, uzatan bir ara dönem daha >aratüıyo» bıçımınde konustu Sav, tasan ve geçici maddelerîe ügül eleştirılennl daha sonra şöyls sürdürdü«Demokrasintn tek sağlam yöntemi «seçımndir Demokraslye geçiş seçimle başlavacak Iken, geçimsiz atamalarla kan$ık bir seçlme yanaşmak wbıncalı gözükıiyor . Geçici 2 madde Anavasa'nın halk oylamasından geçmesl ıle ilk Cumhurbaşkanı sıfatım halk oylaması tanhindeki Uev let Başkanma kazandınyor Bıı Başkan Cumhurbaşkanlıih jrtldlerinl yedi yıl süreyle ktıllanacaktır Tasann hazırtavanlar «seçım» terimini kullanmamışlar. B«vlece yedl vıl rçın Cumhur başkanı «seçümeye ceka, «bu sıfatı kullanacalu bir başkan bnlnnacaktır. Ulusal Egemenllk ilkesinl zedeleyen boyle bir düzenleraenin kendlsine bn yetki verüen başkanı da rahatstz edeceği duşünulmeU dır. Aynı hökme göre, ılk başkan aynı zamanda Genelknrmay Başkanı sıfatuıı da kornyacaktır. Olafan AnavasaJ dnzende. blrblriylf hağdaşmayacak bo tkl Snemli eörevin aynı kişlde blrleşmesl çok lor. Tasannın 133 maddesıne çorc. Genelkurtnay Başkanı Başbakan'a karşı sorumlndur Cumhurbaşkam ise 5ze) durumu gözonunde tutularak sonımlnktan azak bırakılmıştir Ovsa avnı kimse, kendl seçtigi Başbakan'a karşı, bır başha sıfatı nedenlyle sorumluJuk taşıvacaktırj» Sav, elestinlermi daha sonra şöyle sürdılrdı! «G^çlcl maddelerîe blr de or^an oluştnrulovor: Cnmhurbaskanlıgı Konvyi. Böyle bir orçana gerek var^a, (teçlcl htikümlerle oluştnrulmamalı, çüııkü bn konspy, yasama meclisinin yetkllerinl tasmen de olsa paviaşacak gîhl duşünulmâştür Gecid 10. maddevle de Uk başkans, Anavas» detlşfkllklerini veto vftkial verilivor. Bn olaeanüftö vetki de aslında ta sannın 109. maddesindeki kuralla ceHşivnr. çünkfl olatan dönemde Cumhurbaşkanının v» salan ırrrl çrvirme vetklirt v*r, ama Anavasıvi ve bfltçe yasalarmı ferl cevinne vettdsl voktnr. Tani tasan, yedl vıl sfire* le deÇistirllıneme tflveııcesml Cumhnrbaşkanı'na vermektedir. Ba da nlcnal ef^menltk ntcestv1e baCdaştınlnıam rüc blr hflköm. Gerid madde 11 İle ceclf dftnemlnde efiı^v vapaniar İle Da. ni9tna MeelWnln her tBrhl k«rar ve tasamıfian «hnlruk de> netiml» dışınds bırakilmaktadir. Sorumsuzlak esası katnt} edllmektedir BSvIe btr kabnl de hufcnh devieü HfcesİTle httdavmsmaktadır. Oiafanflsta dSnrnün de fcendlrw «rrf blr huknk dttzenl nldnjn knsknsnzdnr. Bn dSnem de nnkııkl sarmninzlnk ea*sının katralü tçin Anayam kvr». h olnvtarnTması ds Mkmesli Ko^fikuvoT rMınerırtn hötön Im» kuk tasamtf ve lîiemierlnm eBl re alrınds kslma»md»o vsrar tmıanlaT» llertde fır^at verebl lyl olnr. Geçld maddeyle svnı dSnemde cikanlan (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) DM'de 2, tur görüşmeler yarın 107 madde değişti ANKARA (Cumhnriyet Bürora) 1982 Anayasa Tasansı'nın bırıncı tur gorıismelen ta maımandı Tasannın iKmci tur görusülmesine yarın başlanacak Üyelenn, tasannın ıkıncı gorüşülmesınde verecenleri aeğişüüık onergelennı buKün 14 30'a dek Baskardık Dıvanına sunmalan kararlaştınldı rasa rının Uunci gorüsmesinın 26 ey. lul pazar (rUnü saat 2Ü'ye dek biünlememesı durumunda Kur ban Bayramı'nın ikıncl günü de çalışüması konusunda karar alınabilecefti belirtüdl. Anayasa Tasansı. «BaşlançK» lle 593 madde ve 12 geçici maddeden olusuyor. Danısma Meclisl Baskannğı* na 300 madde oiarak sunulan tasandan 4 madde çıkarıürken, 6 yeni madde eklendl 8 madde de 4 madde oiarak birİMtirUdi Danısma Meclisl Gene) Kuru lunda 84 madde Anavasa Komis yonu'ndan geldıei bıcimiyle ka bul edildi. 107 madde lse debenımsendl. 4 agustos . 18 evlül tarthleri arasında Anayasa Tasarıst'mn bırıncı görüşmesmi tamamlayan Damçma Mecllsi tootam 34 birleşım, 126 oturumda 291 saat 50 daMka çalısu. Tasarıcın tümU üzerlnde 94 Uye kocuşurken, maddelen Uzerinde Uyeler ve komisyon tarafından 2834 kez konuşnıa vaoıldı. 1418 de^şıklık »nergesi vertldl Danışma Meclisi stenograflar bu süre lçinde 9 564 savfa tutanak düzenlediler Görüsmeler sırasında Uyeler den tsmail Arar KalD spazmı geçirerek nastaneye kaldınldı, Abdnlhaki Obeci seker Srtzı Hamdl Erotln tse tansivon vük selmesi ned?niv!e tedavi »ltma Blınrlılaı Bu arada 10 itadar Uye cesıtlı rahatsızhMaT nedenıyle izınli savıldılar Anayasa Komısyorm'ndan 200 madde oiarak gelen tasanda Dsvlet Damşma Konseyı'ne 1 llşkln 8 madde Ue beıCdiye, bzel tdare ve Kamu tkttsadı Tsşebbüslerl oütçelerine Uiş kın madde çıkanıldı Bu arads TUrk Dü Akademisl çıkanlarak yerine AtatUrk Akademisl maddesı, Ekonomik v e Sosyal Konsey çıkanlarak onun yertne de KlTiertn TBMM tar» fından denetlenmesl tnaddelerl konuldu Tasanya eklerjen yenl maddeler ise şöyle: «Devlet şpkllnln defişnıezllğl esnaf ve ssnatkinn korunması, kornnmava mnhtac çocnklann topluma kazandırılması, ?ehlt!prin dnl ve vetlmlerlyle malfil gazüerlnl korunması, Cumhurbaşkanının lptal kararlanm venlden incelettirmrsl, bilim ve teknolojinin pellştlrilmesl.» Genel Kurui'da, kışı özgürlü 8ü ve kişi güvenligi çalışma şartlan ve dinlenme hakkı bUtçelerın hanrlanması ve uygulanması ile mali yü maddeleri birieştirilerek üç madde hallne getirildi «TUBK MILLETININ ATA OLAN SEVGlStNl SEMBOLİZE ETTİK Dügun sahıbi, gehnin niçın aUa düğtln salonuna gırdıgini şoyle anlatti: At olayı ile törelerımızi ve ecdadımızı sembolıze ettıK Atı bir dostum çiftlıgınden getirttı Otel yonetıcılen «p^olsun izin verdiler Bugun burada sprrrnla bp^ledık \nadolu'da bıliyorsunuz anamız, babamız atla gelin oldular Türk milletinin at sevglsini sembolıze ettik.» (Foto Erdoğaa Köseofchı) Hilton'daki düğüne gelin at üzerinde geldi Tarihe tutanaktır! Yalçın DOĞAN ANKARA Şöyle geçerken olanagırus bulunsa da, görebilseniz1.. Btr uğrayabllseniz ve tanık olabilsenlz!.. Bger halk taratmdan kabul ediîlrse ülkemlzde bundan boyle yonetim llkelertnl bellrleyen «1982 Anayasası»nm Danışma Meclislnde nasıl gorüşüldügünü blr izleyebilsenlz» Sanırsınız ki, sıradan ve günlük yaşamda pek de oyle bnem taşımayan blr yasa ele alınmış, o görüşülüyor... öncekl gün Danışma Meclisl Genel Kunılunda Ttirklye'nln önümüzdekl yedl yıl boyunca kaderlnl etkileyecek olan «Anayasamn geçici maddeleri» işte boyleslne sarip blr hava lçinde ele alındı 12 maddeden oluşan «geçici maddelerin» llkl içln blr saat zaman haıcandı. Gertye kalan onbtr madde tkl sa(Arkssı Sa. IL, Sfi. 1 de) Avuc dolusu altın atıldı Turgut Özal'ın da çağnlı bulnndnğn düğünün sahibi Malatyab iş adamlanndan Muaııımer Şahin 600 çağnlı için Malatya'dan özel çiğ kofte ekipleri getirta Dügünde Hilton mutfağında olmayan tandır ekmeği, Malatya peynir ve pasürmaları ile Malatya karpuzu sunnldu. Hilton Oteli'ne aynca L5 milyon lira ödendiği öğrenildi. Yalçın Malatya «eşrafından» ve ayru zamanda «Hububat, Bakliyat ve Yagh Tohumlar Ihracatcılan Blrligi Başkanı» ve yıne aynı zamanda «Üç altın madalyalı» ıhracatçılanmızdan Muammer Şahm 23 yaşmdakı oğlu Enver Şahın'ı öncekl gun Hılton OteU'nın balo salouuna kadar atla gelen Çoriulu ÇlSdem Kötaal İle evlendırdi.. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken Enver Şahın'le tanışıp evlenmeye karar veren Çıgdem Koksa.1 davul zurnalann çıkardıgı gürultuden ürktugu içın, beş kışının zor zaptettagı ata yanlamasma bınmıs oiarak balo salonunun ortasına kadar geldı Bu arada, deımadın babası ve düğünun sahıbi Muharrem Şahin tarafından gelinin avuç avuç altm serpıldl. Gehn Çığdem Köksal turistterin şaşkın bakışlan arasında Hilton Oteh'mn bahçesmden geçlp balo salonuna doğru at üzennde ilerlerken otelın üst katlanndan birkaç avuç altın atıldı önce Aynı işlem at salona gırdıkten sonra da yinelendı. Ne kadar oldugu blünme(Arkaa S». İL, Sü. 3 de) Batı Beyrut katliamından İsrail sorumlu tutuluyor Sokaklar cesetlerle doluydu; evlerde colukcocuk öldürülmüş, üstüste yıgılmıstı.. Dı? Haberler Servisl Isr&il güvencestodeki Hıristıyan milis lerın Baü Beyrut'takı Fılistin multeci kamplan Sabra ve Şetılla'da ginştıklen katlıam tüm dünyada şok etkısi yaratırken Israıl birlıklennin Baü Beyrut' tan çekılmeye başladıklan bil dırüdi. Öncekl gun meydana gelen ve yaklaşık 1500 kjşinin oldü ğü kaüiamın sorumlulugunu «Lübnan'ı Yabancılardan Kortarma Cephesı» adlı bir tedhiş örgütü üstiendl. Ancak godemciler bu üstlenmenın Israll bir Uklerini ve Hıristiyaa Falanjıst leri suçsuz göstermek amacıyla yapüabileosgine dikkati çekı yorlar. Bu arada önceki gün meydana gelen ve binden fazla masum ınsanın ölümüyle sonuçla nan katlıamın sorumluluğunu «Lübnam yabancılardan kurtar m> cephesi» adlı bır tedhiş ör gütü Ustlendı Beyrut'takl (AFP) ajansı bü rosuna telefon eden kjmliği meçhul bın, Sabra ve Şatüa kamplanndaki katlıamdan ken dilennın sorumlu olduğunu ve eylemlerıne devam edeceklennı büdırdı Meçhul taşi, «Lubnao'daki yabancuara karşı mıicade lelerlni surdureceklerini» bıldır dıkten sonra telefonu kapadı. Soz konusu örgütun öncekl faalıyetlen hakkında elde fazla bılgı bulunmuyor. Katlıamı görüsmek amacıyla Öncetd gece geç saatlerde olağanUstU toplanan Birlesmis MU letler Gtivenlik Konsevi. PIUsUnlilere karşı Klnsüen ka<lıamı kınadıktan başka Baü Beyrut'taki BM gözlemcilerinln sa. vısını lO'dan 50've cıkartü ve Genel Sekreter Perez De Cuel lar*ı 48 saat içinde Konsey'e bil gi vermek ve gerekirse BM Ban3 Gücü'nün Batı Bevnıfa gön derilmesi de dahil ahnacak bnlemleri önermekle vetklll Küdı. ABD Başkanı Reaean katliara uzerıne alışılmamıs ölçüde sert bir dille kaleme aldıgı blr açıklama yayınladı. Reagan, Fılistin camıasına ve katlıam kurbanlannın ailelerine başsag lığı dileyerek olaydan «dehsete» kapüdıgını büdirdı ve tsrail kuvvetlennin Baö Bevrufu der nal terketmelerinl lstedl. ABD Başkanı, «israU, Baö Beynıfa glrisiııl haklı çıkartmak icin şiındl mevdana felen trajedlyl Bnlemek amacınds ol dnğtınu iddia etmisti» dıyerek katliamın kısmi sorumlulugunun tsraü'e alt bulundugunu lma e t t l ABD Dışisleri Bakanı Shuitz da, olayı «korkunç b u trajedı» oiarak niteledı Washıngton da açıklama yapan Israü yanlısı senator Henry Jackson. Söultz Ua görüştügünU ve vonetunın olaydan tsraili sorumlu tuttu ğunu bgrendığinı bildırdi. Israll Dısişleri Bakanıığı Şatüa mültecl kampına Falanjıst müislerin saldırdı&ını. tsrail kuvvetlennin katlıamı durdurmak İçin «mOmkün olaa bil'u» araclarla inOdahale etttfeu) ve önJem aldığını» iddia etu tsra. U birlıklennin dun r s l 1130" dan ıtıbaren multeci kamplannın Kontrolunün LUbnan ordo> suna tPrkettikleri Tel AvtVde açıklandı Fülstm Kurtulus örgütü Yttrütme Komıtesi de Sunye'nin Baskenti Şam'oa toplandı. Top lantıdan sonra yapüan açıklamada, çok uluslu banş ğticü(Arkası Sa, 11., Sü. 1 de) Yugoslavya gezisi bugün boşlıyor Evren, Manastır ve Usküp'ü de ziyaret edecek ANKARA (Cumhnriyet Bü rosu) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, bugün Yugoslavya Sosyallst Federal Cumhurlyetfne gldıyor Beraberinde Dışlşlerl Bakanı tlter Türkmen ve resml blr hevetle bu sabah Belgrat'a hareket edecek olan Evren'in VuRoslavya ge zisl Bulgarlstan ve Romanya'dan sonra Balkan ülkelerine yaptıgı üçüncü gezl oluyor. Evren bugun Uk oiarak Mareşal Tito'nun anıtına çelenk koyacak, Meçhul A&ker Anıtını ziyaret edecek ^gleden sonra da resml göOsmeler başlavacak EvrenMn Yueoslavya Cum lurbaskanlıJı Konsevl Do lem Raskanı Petpr Slambo 'Iç i!e yînacaöı Borüsn "lerle iktlı ıl'şkı'erln eeiistlrllmesl yanında ulmlararası durumun ele aiinması ve blr çok ulus'ararası sonın üze(Arkası S» İL, Sfl. 7 de) AKSAMın SonYJbrı HıfzjTOPUZ Yarın Cumhuriyet'te Esld DlE'nin sihiıTı formülü Asgari ücretle nasıl gecinilir? Kira ve yakacağa 1328 lira 75 kuruş Sağhğa 121 lira 75 kurus Aylık kültürel harcama 180 lira ANKARA, (Cumhunyet Bürosa) Devlet Istatıstık Ens Utusünün «19"S819:9 Kentsel Verler Hane Halkı Gelır ve Tnketim Anketl Sonuçlan» açıklandı DIE asgan ücretten aylık alan bır aıleye, zorunlu gıda gıderi duşuldUkten sonra 4125 Ura ıle nasıl geçınılece|ını gostenyor DÎE tarafından uzun suren çalışmalar sonunda kentlerde yaşayanlann gelırlen ve mketınılen ıle ügüi anket sonuçla rı açıklandı. Buna gore asgari ücretle geçuıenlenn sayısı 2Aİ bın 312 kışı oiarak be1ırlendı DtE"nın anketmde asgan ucret üe geçınmek zorunda kalan blr aıleye gelırlennı nasıl harcartarsa geçınebıleceileri göstenlıyor DÎE'ne gore bır işçı aılesi 7 bın 500 lıralık asgari ucretin yuzde 45*ı olan zonınlu gıda harcaması "Î375 ltra'daıı artan tea'an 4 bm 125 lıra Ue bir ay geçınebıür Yeteı ö harcama.arını DlE'nin onerdığı bıçımde yapsın DIE tara fından asgan urretle geçınme nın «sihlrli formulü» ŞOV)P Avda ? bın 500 lıra ge!ır sağ layabılpn bir tsçi aılesi bu eeUrin yüzde 45'ını gıda harca malarına ayıracak Oygıı'an makta olan asgari Ucretın yüzde 45'1 3 bın 375 lira tutuyor. Bu paray'a ornegın dort kışl bır ay boyunca olemeyecek kadar beslenırse genye başka gerassınımler ıçuı 3 bın 375 lıra kalıyor. Gıyım ve kusara masrafı oiarak ise 7 bin 500 ur* nın yüzde l6 6Tsi 1260 ayınlacak Bununla ancak bır gomlek ya da bır pantalon almak mum kun Ya da dort ay gıyun masrafı yapmayıp sonra bir palto edınmeK de başka bır seçeneii DIE anketinın sonucuna gore asgan ücret ı)e geçinen b r n\e ev eşynsı ıçm ayda tf!S lıra ayırabihr bu da 7500 tiranın ancaK vu«de 9"unu oluşturuyor fi75 llra üe bn ay tenceremr <nrvsi ^b)ir nv rt» H(Arkası Sa. 11, Sü 6 da» İsvec seçimlerinde Sosyal Demokratlar iktidarı aldı Olof Palmenin 6 yühk muhaiefetten sonra Komünistlerle hükümet kurması bekleniyor. Abdullah GÜRGÜN bildiriycr STOCKHOLM tsveç'te düı fapüan seçımlerde Sosval De fcokratlar altı vıllık muhalete ta ardından iktidan ele geçir liler. 953 seçlm bölgesinden 920'sinden aUnan sonuçlara gore, Sosyal Demokratlar oyların yüzde 46s»nı Merkez Partısı yuzde L5^unu H<Uk Partısı iuzde 6'sı m, KomunıSt Pa'tı ise oylaruı mzde 5 5'ını aldı. Buna ?ore partüerır kazar Iıklan sandalye sayısı joyle Sosval Demokratlar : 1» 6 Muhaîazakârlar : 86 Merkez Partisl : 56 Halk Partisl ! 23 Komunıst Partl : 20 Sosyal Demokrat Parti lıder Olof Palme'nın, komünıstlerle oırlıkte hukumet kurması bek lenıyor Sosyal Demokratlar ıle Muh azakâr Partı geçen seçımlerı ıranla milletvekıll sayısını 12 jer artınrlarken, Merkez Part 5i 8, Halk Partısı 16 rrul etve tallığını kaybetti Komunıs Partısı sandalye sayısını konı du Parti sözcüleri secim sonuç(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Gecici Maddeler ne ^unulan geçici maddeler cl'umhurhaşkanlıâı makanıı» üzerinde sürekll tarcışmalar yaratıcı sakınoalar la^ımaktadır Geçici maddelerîe kalıcı bunalımlara yol açılacaksa bun(Arkası Sa. 11, Sü 7 de) Yüksek On kavıl ıcii basvunj süre!' i ve taban puanlan Bugün 11 Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog