Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLÂBI Ailenin Çîlesi Bosanma H.V. VlLÎDEDEOĞLtJ Htr sjdınıu okmnssı genkeo EDERt: 200 TL. tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLC tSTANBUL Cumhuriyet 59. Yu: Sayı: 20863 Kurucusu: Yturas NADÎ 20 TL. 2 EyM 1982 Perşembe bünyesinde oiuşturulan btr kurulun iigilendiâi &aptanü\. Gelen tiosva iie onemli ihbar Tnefctnpîarımn cok ti«1? biçimde BnsbaKantik Milli Gfivenlik vc MNletlerarası İstihbarat D3iresir.de konusu dosya !ar Sen ve çıkarılan ve basma yatjsıdıgı kadanyia kamu kuıuUjşları ve kamu görevülerinin adınin kanşuşı önetnit volsu?l'.;k o'ayları i^e söyl? 1 TEK İstanHo» SlUhtaraşa Santralının kmr.ür tasınva işinrie jıtıı milvııîiluk voİMizluk 2 TPAü Snrt Batraa.ı Petrol Rafinp.risintn do!ı;m tesislerinde akaryalut suistunaii. < O mıiyon 1O voJsuziukia ılgıü olarak aöretıli. biri pet.roı ofis.1 vii tüçîant 'îl kisi tr.Mfc' S İstanbut Karıil hiıı lira rjsvet aian 'î lutukiandı. 4 îur»/rm tıırizm »^eigeii ^imdiye kadar SöO lira rösvet alan taya çıtearıldı. Sıkıybnptını Komutanhiıncii bazı r.urt?m ı.ıırma arıUrken. bir aeve< fnüdflr yarriımcısı. üc ddir»başkânı. iiç viik^ek ınühcnıii>, üv u/nyjo dcnetf:i >.>!mak üvere toplam 10 £<<açıldı. 5 Ank*ra Nnmune Ha>! tanesinde. hau>tane müdür yardınK'isı \\c • bayan ec(Arkası S». 9. Sü. 6da) ÇAĞDAS YAYINLARI Ben Atatürkçü Değilim NADİR NADİ EDERI: 200 ÜRA httm» AdresU Türkocagı Cad. 30/41 CAGALOĞLU. * İSTANBUh Basbakanlığa yapılan ihbarlar titiz bicimde soruşturuluyor 200 200 AYKARA fCumhuriyet Brtrosu) Gürt geçmiyor ki kamu Kunüuşlarından birinden «yeni hir yolsuzluk çetest ele geçti» ya da «rüsvet şebefcesi ortaya çıkartldı» haberi ulaşmasm. Son ayiarda yolsuzluklarla ilgili haberlerde belirgin bir arttsm olması yalmz bu olaylarda meydana gelen artı$ı degil aynı zarcanda yolsuzluk ihbarı bu Sconuda etkin btr sava, açıMığiDî şösteriyor. Yolsusluklarla \\zi\\ olaraK aeıek MGK"ya gerek Ba ; hBkanltea çok c ayida dı>syanın tesUm edildisi. ayrıea ihbarlann ynpHriıŞı < ş, >rrentldi. Son ik1 ay içinde yalr.ta BaşbakanhSa 200'ç yalnn yolsuzlıık ihbar sre dosyssinın ulaştınldıâı. yol suzluklarla Basbakanhfc milyon lirahk TEK yolsuzluğu dosyası MGK'ya sunuldu vürütüiüyot bir ay içinüe ortaya Kapıkule'de, 2'si müfettis 4 görevli rüsvetten tutuklandı Önce rüşvet verdi, sonra ihbar etti EDIRSE (Cumhuriyet) Gunırük ve le^el Basanügı'rur. % s yarduncısı, Kapıkule'deki «ienetiemelerl sırasında Aırnan* ya'dan eşya getıren 4 toşıden rüşvet alciiklan ıddıasıyla xuruic:aodslar. Mahîceme, üti gümnUt görevlisı için de tutultlatna karan verdi. Almanya'da çalışan Ahmet Demir, Ahmet Taş, Ahtnet Ooşao ve Cmn» Doğan adlı CJaziantepü yurttaşiar. Türkıye>e tesin dönüs yspOiar ve trenle TV, video, raüziic ctolabı glbi esyaıar geurdıler. Bu araöa gümrük saîıasında teftişte bulunan anlmrljlc n>ütettişlen Turan Engîn üe H»Üreticilerin tddiast san Balsban. adı gecen yum&3lanu getirdikleri esvalann «vedikkate altnıyor ni» o'.öuğunu blldirerek. evtaklan tnoeiemeve aldilar. îddiay» göre. plimrük müfettis v»rdımcüan. bu esyaıarı «buluml DU». Köstennek icUı 140U DM »e 18 bin tlra rtlçvM istedııet. ASmanva'va KacaK sırip Jaha sonra vurda döoen dftn :s<? <ie, ısienüertn tamamlanması tçin bo parayj vertüler. tsçHet. daha sonra dnrumu Edın» C\»mhuriyet Savcıst Mnstaf» Koçak ile Jandamıa Alav Komutanlıfiıi» başwiTtixılar ve ANKAHA, ICumhuriyet venükleri t»Tatenn seri Büroeu) Ticaret Bakanlı ralanm bfldirdiler. Cumhurivet Savaa Ue Jan^ı. Gülbirlik'in bu yıiki gülçıçe^i alimlan ile ilartti uy tfarma Aiav Komutanı. Kapıku fruîsupasıaı ıncelemeye ala le'w Siderrt eömrük raUIeniB vardnrniarHnr (iserlerini aracak. ' dı'.ar. Aram» sonıırn Tnran RtıTîcaret Bakanı Kemal Can atn'in oantoion cPbtafle 1ta »törk, Cumhuriyet muhabiri ciat 5 bin lira. Hasan BaJaban' ne ga2etetni!îde yer alan ın ceket cebtnde de 3 adet 5 •Gül çiçeği firetictteri Göl bin Hranm, verilen serl numabirlik yöneticflerîni öze! rab ralanna uyduŞu saptandı. Anf^rkasi S». 11.. Sü. 3 dc> cak Ur"»rlertr!c!e Aftnan marln çıkmadı tki sümrtrtc mtöetösivle ol«Yargıtoy Genel va fiücn '««rajf prtiMMi w»ttrtilcn Kaptkule Gümrük Miidür Kurulu kararı: yardırncısı Erdoğan Knrtoğlu v» Tahalîirjk muayene meTmrru Halok Sfin <Sün AdUyeve diidiîer San*.l3t ilk (Atkası Sa. H.. Sü. 5 de> ABD ile Batı Avrupa arasındaki gaz boru hattı anlasmazlığı büyüyor ABD /..\reR tSARETl FKO hderi Vaser Arafat'ı Yuııaııısiaıı Ba^h^kaıu \ua,u: > reu karşıla<lı. Aralat'ı getiren «Aöamis» semisindfn ITCO Si>asi Bttro Şeti Farnk KadUutni ve Avalafm kardeşj FetW Aıafat da indUer. (Pro£: APajı.» lere türbin gönderen Ingitiz sirketine yapUrım uygula\(icakhsövledi. SÖECUSÜ. Sovvet JKOJEYE RARS1 %BU Ba<&nnı. Sov^etler'irı çaı satısmdan elde lcrl para>ı «Hahlanmaya harca>atasrm öne sürüyor. DM'de Anayasa görifcmeleri Ticaret Bakanlıgı, Gülbirlik'in alımlarını inceleyecek Dı^ Haberler Servisi ABD ile Batı Avrupa arasmda do|al gaz boru hattı projeslne ilişkin sürtüşme. Reagan yönetuninin Ingiliz şirketl John Brown"m Sovyetlere proje için gerekll mabeme göndermesi halinde sert öniemler ahnacaâım açıklaması üzerine yeni boyutlar kaîandı. ABD Dışişleri Bakanlıgı sözcüsü John Hughes, ABD teknolojisinin yardımı ile üretilen türbinleri Sovyetler Birlifei'ne gönderdlgi tekdirde İngiliz «John Broivn» siTketine karçı sett Snl^Tn'er aUnacaâını MldirdV «John Brown» şirketinln ürettigt türbinieri» Öneeki giln Sovyetler Birliüi'ne göndeiilmek ü?ore gemtye yüklendiğl açıklanmıştt. tngiliz şirketinden önce de Fransada faaliyet göstcrcn merkezi ABD'deki «Dresser Fnınc*» şirfcett. boru hattı için Sovyetler Birli5sl"ne üç kompresör göndennisti. Reagan yönetimi bunun özert«Arkas» S«. 11. Sn. 3 dH İlk ve orta öğretimde din eğitiıni zorunlu kıluıdı (Cumheriyet Bstro«ı> Danıştna MetUsi Gerteî Kurulu Anayasa tasansı maodelen tiaerindekı gbrüşıreler! ni dun de silrdUrdu. Tasantin serbest bırakUan din egitim ve ciğrctiml, kotnisyonca yenider; Genel Ktrrut'a getirilen bir rnao de ile Uk ve orta ögretim kurumlannda zorunlu kılırrdı. Kn mısyon s&zcüsu Şraer Akyol. Anayasa'nın başlangıç bölümuu de «Allah» adına yer verileceg: ni böirtti ve bunun layikliğe ayknn bir tarafı bulunmaasgın; soyledi. (Atkssı S». ». S&. 4'*e> Arafath Papandreu öperek karşıladı Habbaş: Yalnız İsrail içinde eylem yapacağız ABD Sa\iuuna Bakanı Weinberger Beyrut'ta Reagan Begin'e bir uyan mesajı gönderdi, İsrail kabinesi olağanüstü toplandı ATÎNA Filisön Kurtoh« gâta lideri Yaser Arafat dun gddt|ö Atina'da Yunanistan Başbakam And reas Papaadreu tarafindaa öputerek karşüandL Yunan mitoloiismtn üntu Ülke>sinin adını taşıyan Yuna si Atlantis» ile AtlnA yakmifida yst ümanma gelen Arafafı <Aı*a» Sa, 11., Sö, 3 de) FKO sozcusunun CUMHURlYET'e demec'ı Dayanısma'nın ikinci yıldönümünde gösteriler Polonyada 2 kişi öldü, 4 bin kisi gözaltında * 0 Varşova radyosu Lubin kentindeki çatışmalarda 12 gösterici ile 11 poH&in yaralandıguu duyurdu. Haberi 3. Sayfada # DM'de kabui edilen maddeler 9. sayfada Labadi: Terorun her an başlaması mumkun ?KO sözcüsü Mahmut labadi, ArafaCia birüfete Beyruî'u terketmed€n bir gece önce arkadaşımız Cmgiz ÇASDAR'm sorulannı yanıtlodı. labadi'nin anlattıkları. ?KC vönetiminin geleceh do neme ilişkin belirgin fai; karan olmadığırn vurgu iuyor. (Arkan Sa.tUSfl.tde Sözlesmeleri 1980de biten iscilerin ücret zammı yüzde 70'e tamamlanacak Esenboğa'da yaralı olarak yakalanmıştı Peri Docalannda Danok mü2ik IMüserref HEKIMOGLU Ermeni terörist Ekmekcivan tutuklandı ANKARA (1HA) 5a, havaalansnda 7 Biustos TSL nü silahlı baskın düzenleyçrek 13 ki5inm öîijnıüne ve çok sayıda yurttaşm yaralanmasma neden olan Ermeni teröris*'.er rt«>n. vnralı otarak eie gecen Lenn Ekmekcivan t'atuldandı. Ankara Sılavönetim Koaıutanlığı '2> mm»rah AsKerı ^!ahkeInesT•nce daha örxe titk kmda gı^bi tutuklama kararı veriler Ekmekciyan'nn Sa. 9. AĞLA1VIA DUVAR1 \NKARA (Cnmhuri>et Büro$a) "Sargıtay Hukuk Getıei Karulu, MGK kaıan gereğmce J980 yıh içiEde toptu sözleşrneierı biten ve ücretlerine yüz öe 70 avans zammı yapıian ısçiienn WpW sozîeşme ile ticret lerine yapılan düşuk zamlarra l ka Yarçıtay HuKuS Gerel Kuru \a karannds MOK îsaran ujftnuca ücrenn tıelirîenmesı sırasmda toplu iş sözieşmesi iie gerçckleşen dururmuı dilîiîate aünması gercktigi beîirtüöi «Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) FKÖ'süz BeyruVu cileli günler bekliyor Ç Güney Sanayi'nin yenı yönetimi beitrlendi ADA^A, tCumborıyet Uüoey Üleri BurosuJ lurkiyenin en büyuk teksül kuruluşlarından Guney Saaayi"nin yeni yöneticüeri belir lerürken, sermayesi de 200 uülyoodan 1 müyara çıkanldı. Bir yıü aşkaı suredea beri düştutu ekonomlk bunalxm uedeniyle lfîas durumuvla karşı karşıya gelen Guney Sanayi için Ankara'da başlatılan kurtarma operasyonu olumla sonuç vertsâ% vt> fabrikaya tş Banka(Arkas» SJ 9, Sü. 5'dc> PERt BACALARISBA MtZÜC ŞOLESI Antaıra OJ» Orkesttası Pert Banüannda ilk ktraser veten nriaik tophıinğu. «rkestrayt Gtoer Aykalyönettt, Snna Kan »e arkadaşlan VhakU ve Mo zartm çeşitli eserlerini çaiddar. Altıkafın cenazesi yarm getiriiiyor (Cumhurivet Biirosu) Ermeni terönstler iarahndan öldüriilen. Ottowa Asteri Ataşesi bava pilot tmrreay albat Atilla Altıkafın cenaaesi yann Ankara%a getirüe cefc. Kanada Hava Kınveüeıme ait öaei bir uçakîa Turtajre^ye Ketirilecek otaa AttHa Altıkaf m csna. ssb» Kanada Hava (Arkan Sa. VL, Sü. 6 da) aışam'oa saatlerinde son Pilistinii Savaşçı Bir lijn de Baü Bevlut'u terkettı, Böylece, FKÖ'HÜE ae«;icı başkenti iialine gelmis ol&a Batı Beyrinta FKÖ'nün savas oı varlıgı kalmadı. KaueriTi cilvesi, Fılistinli sava$olarm Beyrut liHiamna dugru yola çıktıgt saatlerde Lübnan'a ilk ayafc basan Asxıerij£an Sarumna Baiam Caspar TVeinberger, limandan Beyrut'un Hıristiyan Jtesürüne Lübnanlı yet küîlerle sörüşraeler vapraalt amacıyla haıeket eaiyor. Aym saatlerde isa, pazartesl günü Bau Beyrut'u terkeden FKö lideri 1'aser At«tat usam yillwdır süren sürsrün îjayatırun s«ıi bir evresine girtyor Yuıan topraSiartEa cüojfordu. Ve yme aiTiı saatlerde t Başkanı Reagan'ın Ba'.ı kası'ndaki Yahudi r< şim rnerkezleri kuram na son verümesini ve Yakası'nın b:r barış s masıyia Ürdüıı'e iade mesıni isteyen mek Tel Aviv'e ulaşıyor, j Basbakar.ı Meaahem I tatilini kesip îsrail 1 tnetinl olağanüstü tc (.\rkası Sa. 11., Su, Ankara Oda Orkestrası dinleyicileri büyüledı ÜHGtSP ~ Geçen hatto Kapadokya'nm tarünnde ilS ke» raü îiksel bir olay yasaadı. AaSara Oda Orkestrası Peri Bacalanada Vivaldi"ain «MeTSîmler»ini ve Mozart'ın «fiercnada Nottnmo.svmu çaldı. Yok, ba müzitesel şöleni oluşturscı Kültür ve Turizrn Bakanhgı değfl, baş aa bir lıurura ve kuruluş <ia değü. Ürgüp"e gönül veren Stffet Yatağan. Batı rmMglııe tat kusu var çocukluktan beri Sen Josef de okurkea, orkesta^da çalartnış, yıllarca Snee Ürgüp' d» bir otelıfe görev alıyor. Do|amn ço's büyüleyici bir pirça (Arkası Sa. 9. Sü. l'de» Prof. Dr. Somer... Anfeara üniversite&i Rektöriügto* gettrüetı Prol. Dr. Tarık Somer, «tarafn» nitelikte btr ö | retim üyesi midir?. «Tar*{sıriık» güç istir. Herkesin belli siyasai (Arkası Sa. 11, Su1 <te>; Evren, Gökceada Bozcaada incelemel yaptı Haber Merkezi BaşJsaaı Orgeneral' ren ve MGK üyelet tanbul'dan beükopt kale"ye geçtiler. C Bozcaada'da incele lucdular. Çanakkale'derı GokçeadaVa geçeı gbsteîüeriyle karşi Başkanı Evrer, İa (Arkası Sa. 1 m GÖREMETOEK! MCZIK SO fcEKÎNİ VABANCI TURÎST LER HAYRANTJKIA İZLEDl. • OZEL GtRtŞtMtE GEBÇEK UBŞEN KONSERLE, ÜRGÜPTE MtHâKSEL BÎK OELEYEK KUBClRiaSl İS TENİTOR. Turkiye'dc müzik sorunîan Filiz Ali Laslo'nun y a u dizisi 8, «ayf ad»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog