Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

19 EYLÜL 1982 Cumhurıyet 9 Soruları... Sorunlan. YimazŞİRAL BO$ANMA SEBEBt «EŞCtNSELÜK» İSE: «Boşanma sebebl, toplumun asla hos görmeyecegi «cş cinselllgts* Turkçe deyiml Üe «Sevtcttige» dayanmaktadır. Böylesine marazı bir ahşkanlıgı bulunan kadına Kiz çocuğunun veiayetmıa verUmesı onun gelecegım tehlikeye düşüron bir dvtrum meydana getirebüır. Kü çüğün Idrak çagına erip ki$iligi larara uğradıktan sonra onu anasınaan uzaklaşürmak hıç bır anlam tasımaz. Velayeti düzenlenirken gözönünde tutul*cak husus çocuğun sadece o andaJd d«gü, gelecekteki yararlaruun dahi her yönü lle koruamasıdır Bu baku&dan ço cuk henuz kötu alışkanhklar elde etmeden gerekli tedbirin alımnası zorunludur Hal böyle olunca, küçugün ahiaki gelışimine öncelik ve şefkatia üstünde deger verilmesi gerekir. Oyle ki, «Karşılasılan Ud kötülükten zarardan, taafifinln tercih edilroesi» yolundald kural gözetilerek çocu&un, babanın velayetın» bıraküması uygun olur. Bu yönün gözetılmemesı usul ve kanuna aykındır» (Yargıtay 5. Hukuk Dairesl 1962/2944 Eaas, 1982/4601 Karar 10.5.1882 Tarib). «Bir sahtekardan soylu ldşi, yerlesık bırinden gezgin yapıiamaz, gölgede kalmış olana basan, vebalıya sağlık venletnez.» Elsa TRÎOLET IGün Doğarken Bülbul Susar). "Yurdakul'un katlini Durmaz planladı ANKARA, (TH*> Adaaa Emnıyet Mudüru Cevat YurdakuTun da aralannda bulundufu 3a kışinın oldürülmesl olaynnn laül oldugu ıddıa edüen 94 sa nık hakkında dava acüdi. Ankara Sıtetyonetim Kotnutanlığı Asken Savcıüfcmca (1> NumaraJı Askeri Mahkemeve açılan davada, MHP ve Ülkücü Kumluslar Adana kanadına mensup 94 samktan 42'si hak kında ohim cezası ıstendı. Asken Savcüık Adana Emnıyet MUduni Cevat Yurualrti Proîesor BedH tnsal. avukBt Halii Sıtkı Gundoida ve Ka« m tnceler'in de aralannda bulundugu 38 tasııun öldürülmeH, çok eayıda yaralama, kurçunlama, bombalama. ev yakma olaylannın taili olduklanm Iddla etögi samkîardan 43'si hakkmda ölüm cezası diğerleri haktanda da çesitli hflpis c«zalan talep ettt Eylemlerde kuBtndsklan 8ilahlan ile bırtOrt* yakalanaa sanıklann suçlanm ıural eıuklenni bıldıren Asken Savcılıgın naklannda TCK'nun 149/2. maddesi gereglnce ölüm cezası ıstedığı sanıklar sunlarFatib Tukaççı. Ertuftrul Vıldıı. Muzatter Kuşdemır. ökkeş Kayran. Ekrem Meral ibraMtn Miral, Halit Oıkan. Recep (Hkurt. Bızır OTOner. Mahir Panavıı. Naci Sahin. îekJ Söyiemex, Yücel Ink, Mehmet Kutluca. Recep Küçnklssi». Galio Kfttük, AU KaraAag, Necmettin Kahvacı, Kemaletün Koca, Mustata Demiı, Seıai Dnrmaz, Osmaa Engın, Mehmet Eme«, önder Enov, Metin Ersoy, Mustata Gttlnar, Irian Giılnar. Adnan BuTgac. Osman Bırbiçer, Salih Bekci. Bölent Bülbül. Abnser Çaüskan, Mer Âdana MHP davası Ânkara'da açddr, 42 idam isteniyor vın Cab«. Taylan Çoklar. HalU Ceylan, Şabm Çetm. Ahmet Aksoy, Bayram Aydın, Necij» AMCT. HalU İbrahim AHmışık, Kadlr AkgoUu, Hacı Bavrak Askerl Savcüık, ıddıanamesmde \dana Emnivet Müdarü Cevat Yurdakul'un Bldürüıme Einı MHP tl Yonetiın Kuruhı uyesı Sezal Dunnaı'ın planladıgmı, Yucel lnlrtn kullandı* ğı araçla sanıklar Kadir AkgoU lu Mustafa Gulnar. Halil îbrahim Altnuçık ve Tfieel İTik*. ın cınayetı oşledıkleruu iddıa ettt. İstanbul Tabib Odasrnın Anayasa paneli: Cimento SanayiVndeki ihale usülsüzlüğüne Evren elkoydu tstanbul Haber Serrisl Türkiye Çimento Sanayıi'n deki usulsıiz üıale olayına Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in elkoydugu ögrenildL Fueloü Vle çahşan çlnıen t o fabrtkalarmm kötnüre donüşturülmesl için açılan mllyarlık komür kurutma x& a n t m a tcslslerl lhaleslnde usulsüdük yapıldıgı lddlal a n üzertne Devlet Başkam Bvrenin lmzah yazısı ü e MGK, Türkiye Çimento Sanayil A Ş Yonetun Kurulu'ndan ozel bır rapor iste fll. MGK'nin, olayı soruştu ran Sanayi ve Teknoloji Ba kanhğı Tahkikat Komısyonu*nun raporunu da ıncelemest bekleniyor. Türkiye Çimento Sanayti Yönetım Kurulu'nun 1 eylül 1982 tarüılnde ihaleyi vermeyi kararlaştırdı|ı Pf eıfferGürlş îırmalanndan Gurış'in, olayın kamuoyun a yansımasından sonra 1haleden çekılmesi konusu j e n i boyutlar kazandı VB Gürlş tinnası 6 eylül 1983 tarıhli yazısı » e işten va2geçtiğlm bildirdi. 6 eylül gü n u Ihaleden çekılen fumaya 7 eylül günü ihalenln v« nlmesi. Iglli çevrelerce «11%Inç» olarak nltelendiıildij Istanbul Haber Servisl tstanbul Tabıp Odası'nın düaenledıgi Anayasa açüs oturum ve paneli dün yapüdı. Dr. HaBm Dlnç'in yönettigi Hahet MerketJ YUksek d{ ltmmalan gerekiyor. Öo kayıt NtVERStTESt Kesin kayıt tematikten taban puanı aranıhakkı kaaıanan, ancak tek ders yor. <ya kayıtlar 2022 eylül ta açık oturumda ilk konusmayı retim kunnnlanıuîa kesin ka lar 24 eylülde bıUsx5r. yapan Türkiye Mııaar Odalan yıtlar süntkec, bazı yUksek • ANTAL^A AKDENtZ V ten bütünleme smavı olanlar, rthlerı arasında yapılacak. öSreüm kurumlannda da on NtVERSITESt Antalya, Bur bu «nsvda başan gösterdikleri • ı» suyıs ünlvEKStrE Başkanı En<in Omacaa, hazırkayıUa alınacak oğrencüer i dur ve Isparta MVO'da ön ka takdirde, 1115 ekhn tarthlerln St ~ Bektörlük daha önce îanan taslagın insan mutluluguçm başvuru surelerj ve taban yıtlar 1 ekimde başlayacai. Ge de kesin kayıt yaptırabılecek' ilan ettt|ı ön kayıt tarihlerini nu ve gelısmesını sağlamaktan nmrahai ler. ÇANAKKALE Canakkale" rikaları kunıcu v» puanlan açı&aıuyor. reili taban puanlan İşletme Ekonomi Servtel ertelediglni açıkladı. Yapuan uzak oldugunu savundu. OmaYüksek ogretün kurumlanna Muhasebe 30C, Ttlrkçe mate• BUGAZtÇt tNtVERStTE pçıklamaya gbre, bn kayıtlarla can, «Bu taslak ancaklarla sı oğlu Cavuşoftlu erubu sahip nin Çan üçesıne bafib Semede azası, ÎSO Meclis Baskanı t\u fto kayıüa bgreaci alacafc okvU matüs, Elektnk, Motur. tnşaat, St EJitun Fakültesı'nin Ma Ugüi basruru koşullan ve ta nırlı blr cemberdlr. Tum n»d lennden ömer CavusoSlu, Ub U köyünde dünyada uvsculanan rahım Bodur, «En buynk Iba. detln cahşmak, tnsanUra resmı, tematik Fizik öğretmenliğı rıhlerl daha sonra yeniden be deler İki ».ıklıdır, bınnci madde ya'da taahyet gosteren taahhüt en son ve modem teknolojı îann başvuru tanhlerl ve pu Eîektronık, Makıne Konstrüksıyon ve Harita Ka de hak verUmis, ikinci maddede tırmalan üe Lıbya arasındaki İle aejamik üretimı vapacak ve naet etmek ve insanlann anlanıun blr bolutnu şoyle* Bölürnü'ne taban puam 350 ma lırlenscek larına bir dUim ekmek koy. • ANKARA ÜMVERStTESl dastro bolUnüerı ıçm de 300, tematik ten puaru olanlar, • YDJJIZ tîNtVERStTESÎ hak ancakla sınırlandınlmıstır. ılıskıler konusunda blr açıkla 13 müyar Uraya cıkacak bır mak olduğona inamvoruz» dedi. Zlraat Pakiillesi Ev Ekono Maternatıkfen, Tunzm îşlet Kiınya Plzık öğretmenlıgı ile Kocaeli MÎO"ya önkayıtla \ani bu t&slağın tıirlnci madde ma yaparak. çesitli nedenlerle labrika ınsa edUıyor. Bodur. «öunya uazarlanud» mısi VO"ya Î5n kayıtia fccs bg me Ue SekıeterUk bölumuleri Biyolojl • Kımya ögretmenlıgi öftrena abnacak Taban puan si dısanya karsı, Udnci maddesi Türkiye ve libîa'mn ekono300 btaraetrekareUiEalan üze lafla rekabet obna». Derl ülke. rencf aimacak Adaylarda en 300, Türkçe sosyal, Antalya Bölümlertae ise 350 {en taban 300 olarak belirlendı. Başvuru de blxe karsıdır. diye konu«tu. nük bir darbogas içinde oldurine kurulacak tesislerde TEK' lerin sanayide uvjraladıklan MYOtıun ön kayıtlan bu okul az 335 eşıt agırlıklı taban pu puanı bulunanlar on kayıt laı PTT veya bizaat 24 eylül Omacaa, «Bu taslakla l«iye, gunu, bu durumun karşü&lı teknolojl Ue mal üretemMseoi» an ararujor Ön toyıtlar yann da, Isparta ve Burdur MÎO" yaptirabüecckler. ö n kayıtlar taribıne kadar Ümversıtede ya kojrlüye, doktora, mimara, n » çabaiarla ravır» Kİrmis isbir in d« ortaftı bulunduSu Çanakbaşlayıp 34 eylül günü sona e nun ön kayıUan da Isparta rnur» ve gençlert eÜvenUmedi lıği kosullanıu kısmen islemez kale Serannk Pabrikalanrun dı« paıarlarda nasıl sanayl urtt 20 eylül 1 eklm tarüıleri a pılacak. MühendisUk Fa&ültesi'nde 10 rasında Çan üoesındeki 11 labnkasına nu sataramnt? tste burada ko« recek. |ini» belırttı. «Gertre kalan duruma Eetirdıginl belırttı. • TRAKtA tNlVERSÎTESt rnlacak yeni te«lslerde tayansı İMF saksakçtcı üç be» tekeldÇanfcın, Kınkkale ve Kasta ekim'e kadar sürecek Bu durumüB çösümlenmesi ek olarak dordüncü tayans fab • VAN 100. Xlt ÜNtVEBSt Edıroe, Çanakkale, Teklrüç saat \erlne 30 dakikada pi• AN<VDOLU ÜNİVERStTEraonu MYO'daU bn kayıüann içln her ıkl ülke içın geoerli nkası da yer alıyor. TESİ Fen Edebıyat Fakul daj ve Kırklareu MYO'da ön j e (çuvenilıyor» dedı. da 22 eylül aişaımna kadar u St Afyon Mahye YO'da ke tesı'mn Matematik bölümuaa Semedeli kovünde eunde 250 şirecek en ılerl \e modern tek Kristal îş Sendıkası Genel olabüecek venl ve atalcı vönkayıtlar 4 ekime kadar uzablsın kayıüar 2024 eylul arası noloil UTSBİanacaktır. Bu teknt» zatıldıgı açıîüandı. 345 matematikten, Bıyoloji bö dı. 300 matematik £en agırlıklı Başkanı Hasan Basri Babab temlerin uyKulanmasının ÎO bın adet îayans üretecek £ab loji ile butTik oranda enerj DTCFnın Tıyatro bolümüna japuacalc Bu okula gırn» hak lumune de 3öO ten taban pua puana sahip olanlar başvurabı da konusmasında, «Bn taslak nmlu kümdılbnı bellrttigl rika ve aralama tesıslennın 6n kayıt başvurusu içın en az kı kazamp da Uselerde tek nı olanlar ön kayıt içln basvu34 ocak kararlarının siyasal açıklamasmda Çavusoftlu soy temellni atarken bu konusma tasarruln sağlannus olacakto» lıyor. dedı. 350 Türkçe • sosyal puan gew dersten butUnlemeye kalnuş o rabüecekler. Aynı takulteye bağh olarak gıvusldlr. 24 ocak kararian ö»tt le dedl «Son Iki aydır odeme yapan Canakkale Seramik tab* toyor Kayıtlar 2024 eylül a lanlardan bu sıaav sonucda ler ktmostmd» olumlu RelHfine• 9 EYLÜL ÜNtVERStTE Edime'd* açüan Fen Edebv mesln, boxnlm»8in dı^e hanrbaşan gösterenlenn kesin karasmda yapüacak V yat Fakültesl'nin matemaük lanmıs bır örtu, btr battamye 1er kaydedttmekte, ber tW Ö • ÜI.ÜOAĞ ÜNtVERStTE. yıtlan U12 etam gunlertode SI Daha önce 13 eylülde liak ve blyoloji bölümü ile dlr» dedl. Ozgürlüklerin de kenln ekonomik sornnlannm baslanacağı açıklanan bn kaSt Ünlversıteye bağh lakul yapılacak. yolaçtırı problemler vavas va• E1A23G FIRAT CNtVER^ yıtlar YÖK'ün karan üzerine Tekirdae'da açılan Ziraat Fa mokrasının, sendıkal çaüşma va? ortadan kaldınlmaktaoır» te ve TO'da kesm kayıtlar 1 (Baçtarah 1. Sayfada) nüduler. MahaUeleri dolasaa StTESl Su Orünlerı 'TO'da 21 eylül tarUune aiındı. Kayıt külteal'nin Tarla Bitkıleri, Bah lann kısıtlandığını savanan Baekimde soaa eriyor Üabıyat adb. multecı kamplan bır Israıl askerleri, halto meydan çe Bitkileri, Gıda BiUmi ve talı. «Sendikai otgurlttklerin lıklarda ya da kıyı boyundaki ve Egıtim takültelertyle BalJ on kayıtlar 4 eküade baslaya lar 7 ekim'e kadar sürecek Büre öncesıne dek FÖK'nun kaldınmlarıa uzerınde toplaya Venl kurulan Su Ürünlerl Teknolojısı Ue Reoteknık Bb obnadığı bir ülkede feçUertn tesir MYO'nun çeşitiı bölüm cak. 8 ekimde sona erecek ön lUmlert'ne de on kayıtia og sendlkalara aidat odemesi anmerkezlennın bulundugu rak goUirduler. Polıs, 1000'den lennde on VtaysUar 2024 eylül kayıtlar içln 350 ve daha yuk YOtıa en a» 350 len puanı o renct ahnıyor. lamsudır» dedi. Fakhanl semtuün yanıbaşm lazla şüpheli solcunun üç gün lanlar başvuncak. arasmda yapılacak. tlahiyat i sek £en puanı isteniyor. Yapılan açıklamada bu lakül Ankara Tabip Odası Başkanı • HACETTEPE ÜNtVEBStda, Batı Beyrut'un güney ke içmde toplandı|ını bildirdi. çin «n a» 350 eşıt ağırl&h, Egi • SELÇUK ONİVERStTEAynca, Lubnan'da yayın yasımınde yer alıyorlar. tlm tçin tse 300 eşıt ağırlıklı Sİ Tıp, Vetertaer, Ziraat ve TES» Ereğli MYCnun E telere on kayıt yaptınnak Iste Nevtat Eren, Anayasa konusun yen adaylann en az 350 fen a da toplumun tüm insanlannın pan radyolar tsıaü bırükleripuan aranıyor. Ilahiyat PakÜltelerl Ue Konya lektrik, Dökum ve tnşaat boKatlıamla ü«üi olarak Sa nın kenU terketmelerini ısteyen ğırlıklı puan alnnş olmalan ge soz sahibı olması gerektığtai be • KARADENtZ ÜNtVERSt ve Nlğde MVO*ya ön kaytt içln lünüerine 300, matemaOkJen, rekıyor. ö n kayıtlar 4 ekimde ad Haddad adına bır açvk gostencılenn vustms ates açANKARA, (Cumhurtyei Bttro. lirttl, tasanda sağük hakkjna TESİ Gıresun, Gutnüşbane, 43 ekırn taribleri arasında baş Işletaıe • Muhasebe bblümüne sona ereoefc Bununla tıklannı ve en az bır klsiyi oi *B 300, Türkçe • matemaök tayer verümeytştol blr ekstkUk «u Ânkara'da Yüksel Cadde lama yapılmadı. Ortla w Rtee MYO'da ön ka vunılacafc ~ si'ndeki park törenle hiamete bırlıkte b a y gorgu tanıkları dorduklennı, bırltaç klşiyı d« • ÇUKUROVA ÜNtVEaSI olaraJc nıteledı Veteruaer ve Ziraat «n kayıt ban puam ile ön kayıt açüdı. ytüar 2024 eylül tanhlert araSaad Haddad'ın. müislennm yaraladıklannı haber veıculer Zonguldak MYO'nun Maden TESt Fakulte ve TO'da bn îstanbul Unıversıtesl ögreüm açüdı Ankara Belediye BaşkaHnda Trabzon'daki H*Wöılük ıçin en e2 375 ten, tıp 425 ten, Prot Dr. Gen nı Sfileyman önder Beledıye Gxıney Lubnan'dan gelerek Lübnan devlet radyosu, FUıs îlahiyat fakültesl ise 350 eşıt bolümüne 300, materoaükten, kayıtlar 20 eylül 5 ekiro, kesin gorevUsi btaassnda TOpılacak. tın mülteci kamplan lle Fakb • tSTANBOt MtMAR S t ağırhklı taban puara gereki Muhasebe bolümüne de 300, kayıtlar 1115 ekim tanüleri a cay Gürsoydan sonra konuşan nın amacının, «daba çok ycsll kamplara gırdıklennın go nl seırtınm ve Mazraa Bulvaı yor. Nığde MYO"nun Motor Türkçe Tnatematik taban pu rasmda yapılacak. TGS Eğıtım Sekreten Sökran •Jan, daba çok yay» bolgeslnin ruldugunü belirttiler. Kamp NAN ÜNÎVEKStTESt Gtiael Iskenderun, Mersrn, Ceyhan, Ketenci basın bzgürlüftü konu yapüman» oldugunu soyiedı. lann içinde îsraü asken go nın îsraıı taraiından «gırüm» Sanatlar PakUltestne bn kayıt bdlUmttne 300 yuksek matema anı ıstenıjor. sl yasak askerl bölçe» ilan ed Egıtım Faküttası'nin iümya Antakya ve Osmanıye Meslek suna degındı. Ketenci, «Basın Farkın yapımını üstlenen Bisar Içto adaylann ÖSYS'nto 1. aşa tıkIen puanı, tşletme Muharülmedlyse de kamplann gl digmi va buralarda suresiz • tnası sonunda en az 106 puan sebe bSlunatine de 300 Türkçe Fizik ögretmenligı Bölümünde YOIannm ban bolümlenne on tagürlâtttne getlrllen tmınV bank A^. Merkez Sube Müdiın ? çüoşlan Israıl askerlen kağa çıkma yasağı uygulandı bulunahlar 350 lea, Pızık • Matematik ög kayıtla toplam 790 oğrencı alı maUr yalnızca basmla UgUl dtt. rü Tartvt Bnyursan ise, park almalan ve herbangi bır yuk Matematik puanı nın kontrolünde ve gırışçx nı büdirdi rettnenUği Ue Matematik • Fı nacak. Posta ile da on kayıt sealemelerin yer aldıiı madde ve gezi 9i»Tnnm düzenlenmesi sek îSjtrenirn teurumuna tessin on kaytt yaptırabüeeekler. ŞARON1JN AÇÜCLAMA' • DttARBAKIR DtCLE Ü zik üğretmenligınde de 350 ma yaptırüabilecet lerde değU, dl|er btr cok mad yapuırken yesil alanlannın la*. kış yasak. kayıt hakia kazanamamış buîsraal Savunma Baka la olması için öaen KOsterildigiİSRAÖLLILER EV EV dede var» dedı. Ariel Şaron. dün bir açık Avukat Tnrprt Kasaa da, ni beUrtü. ARAMA YAPIÎOE Hlsarbank taratmdan gerçekAnayasa taslagmm insanı haBaü Beyruttaki Füistin mül ma yaparak tsraü'ın B /A smı olarak ele aldıjını, insanla lestlrilen Yüksel Caddeaitıdeld teci kamplannda tsrail gozeu Beyruttaki mevzüennl L park ve gezi alanı Ankara Be mınde hrlstiyanlar katlıam ya nan ordusuna terkederek (Basiarorı 12. SayUda) lanndan biri ve belkl de iotdanB devtet, beleâiyeter, s)r kıimaktadır, Ancak bunu sağ rtn düsünmesıns, konusmasını, en etküı olanı Sosyal Da ketter, haneler, sendikalar, st layacak brüem, ıktisadı gucün ve biraraya gelmeslni ıstemedi lediye Başkanı Süleyman ön parkeru kent merkezınde de l s kılmesımn haîtalar alab lerin sahip olduğu hısselenn mokrat Parti'nın içindeydl. ts yasd partiler ve kultur deroek beurlı «oeelı ellerden aluup, ğtai soyledi Kazan. «Bn taalak der'ln açış konuşmastyla hiz rail askerleri ev ev dolaşarak cegını soyledi Şaron, Is, %75'ınl elinde bulundurmak İeri gıbı çeşıüı örpjtlenmeler olağanüstü güçlü tek bır kuru yasamava Ku\enmeviv t&n so mete jardi. önder, konusmasın. süah ve «supheü sahıs» arama kuvveüerman Batı Beyru veç'ın en önde geleo ıktısatçı tadıı. (Bıreylenn sahip ollanndan buı, gerek Tage Er arastnd» ^^fcıitnış olmasına da lusa (sendıkalara) vsrUmesı o rmnlnluirn yüriıtnıeve vermlş da büyük sehirlerde yaçayanla sı yapıyoriar. Lubnan polısmm kontrol altına aldıklan dugv hlsseler giderek azaur n n en büyük sıkıntısmın tra blldırdigine göre, Batı Beynıt lander ve gerekse Olof Palme' yanmaktadır.» Bu çogulcu mo lamaz. İküsadı demokraslnın ör, yargryı vok etnolstir» dedi. ken, sıgorta ve yatırıın şırSon olarak soz alan Gırgır tlk kargasası ve gürültti oldu un birkaç mahallesinde yüaler lert kademeh olarak tc nın başkaniıklan sırasınâa Sos deUn temelınde de «çok faas cay^rtmtun ıçm toplumsal serkâtlennın, bankalann ve dı deceğını beurtü ve bu yal Demokraüann onde gelen sas blr mekanizma olan paıar veüı. (hisse senetieri dahil) çe Dergismin Genel Ybnetmenl ğunu belirt«rek, «Ankar» Be»e« ce kısi tsrail askerleri tarafın ğer malî kuruiuşlann hıssedamşmanı olan Asser land ekonomigi sistemi, yani şu ve şitlı öirlennın mumkun oldu Oğn» Aral da «Egemea «ml dly«sl yaya yollanm arbrmak dan ev aramalannda toplana ne kadar zaman alabıle< lerdekı payı giderek büyubeck, ortaya atıüşından iüba ya bu ölçüde serbest piyasaiar gu kadar çok sayıda kısiye (do lan» vulardır yapüas dft«to üıtre bötta olanaklanm eeter rak bUtomeyea bir yere gdtü ne ılışkm bır soruya mektedır.) 1976'da yapılan da mal, bızmet, aermaye, işffö layısıyla «ncretlı.ye) dağılma ctyi knntiama, gellsmeyl m»r ber eteüs bulunmaktadır» dedi. ren tasanya şiddette karşı çık kaç günden söz etmiyo bır araşurmaya gdre borsab. Denebilır ki, Lmdbeck'in yb c u ve bUginln an, talep ve 0 sını, sermayenın ybnetımının durm» ba taslafcla açık olarak ya kayıüı şırketlenn üçte ıBırkaç ay da degU. Bi çok daha fazla sayıda kişinın yapuacaki»» dedi. neltügi eleştinler, tasannın çe yatlan arasındakt karşıhklı et kısinde en çok iki kisl şır hafta surebilir» yanıbm pay ve karar sahıbı olduğu ku* (Baştarafı 1, sayfada) şıüı defalar gözden geçınlmesı kileşme» yatmaktadır. kat genel kurulunda oylann dı ruluşlara geçmesıni sağlayacak ne ve en son şeklınde dahi de ODtenin ekonwnik, toplumçoğunlugunu temsü edıyor Unubeck'e gbre, Isveçt» sağ îsraü ın Batı Beyrut'v ğışebıleceğine daır kayıtlar lanan ikösadi ve sosyal gelış önlemler gereküdır. Iktisadı du. öte yandan, 1977 sayılasal ve siyasal bır bunaüm demokrasi mülkıyeün «sosyalkonmasına yolaçan başlıca et«na göre en büyük 32 şir(BaşUratı 12. Saytada) yaşadıgım ve bu durumun lını goruşmek içın Lül kenlerdendır landbeck'ta sos me, olağanüstü bzgur ve yara leştinlmesi» ya da «sendikaUş vet edflen kisller vamıs; idket, bael sektbrde çalışanlaülkenin güvenlıglnl tehdit m çağnsı üzerine top yal demokrasi acısından yonelt raaa bır ozel sektor; Işçı ve tiTilması» Ue değil, topluma dianamede boyle denlliyor. nn %40'ını çaüstınyordu. Birleşmlş Mllletler G Işverenler arasmda olağanüstü yaygınlaştnüması Üe gerçekleetüglnl söyledi tıği bnemli etestirüer Üzertads lik Konseyi oyblrliğl: önce ba bılgUer sacuklı mı? ıyt isleyen bir lşbirligı ve sos şebilır. tstaabnl Haber Servisl Bekısaca duracağiz (Lındbeck'ın Sosyal Demokrat Partt ve Morales'ta açıklamasmda rall'ln Batı Beyrufu Kimlertn btldirimlcrtoe dsy«m süctaş Şaır Nedim llkokulu'ngörüşleri içın bkz. FondJragan yal güvenliğın sağlanmasasda Ijü'ya gore, ıktisadı eücün olağanüstü etkin bır kamu hiz Tüm uyanlanna rağmen, « t c larak saptanmı* bn vBisasun» da ana sınılı açüdı. Hacı Yıl lktidann nasıl devredüece llni. ateşkes Ihlallerii {Poc Sorunul, 1979 ve Makt belırü ellarde toplanması Güvenllk Konseyi fcs och EkonomJ: Om Fondtragan metleri kesimı ögelerinin bıra retlller Fonu» tasarısının, bzfo lar? Bn konnda cîdö! ksypla dız Erten taralından yaptmlan gl telirtümedl. bnlenmekle birukte. pıyasa itküdar ve Ekonomi: Pon So raya gelmeslyle gerçekleşmlş nü defiştınneyen değısıkukler nm var. Zlra Iddlanamrte so ana suulmda 60 ogrenci kapasiBazı kaynaklara göre se n n a aykın tutumunu ekonomisı korunmalıdır Pile korunması uasnne, 35 yıidır nnıt vanlıslar var Aynntıda telı ikı dershane, yemek, yatak çimlerle oluşmuş olan, antır. îsveç «karma ekonomısı» runu üzennel, 1982) yasa esononıısının Sorunma dı îsrail'ln 15 eylö nin bırçok ulke tarafından ıl üyesi bulundugu Sosyal De bövle yanhslar oldafnna sörc, \e oyun odalan, tuvalet ile dus sı çaUşatuann çıkannadır. cak temmuz darbesl nede bncesı ateşkes <an\ Undbeck'e gore Sosyal De ginc bir örnek olarak görül mokrat Parti'den ısüfa etö. vanlı« kaysaklaT, aıraclı bildl lar bulunuyor. Merkeaden ybneülen planlı nlyle çabşamayan parlamen çekılmesını ıstedı 1 mokrasının geleneksel, surekb mestai sağiayan ozelukleı bun 103.1982 tanhU »Ula mektu rimler sÂtkotrasn olabUtr kn«ekonomılerde çalısanlann Bu ögretim yümda hlzmete tonun dogrudan çalışması Batı Beyrufu ışgali bunda, tasannın uygulanması knsn nraıııyoT. retonn polıtıkasmın bır halka lardır. ybnetımde so« sahıbı olması glren ana sınıîınm vanısıra Ha> saglanacak. halınde, Isveç'te iîctıdann Bau lulde fcaşlamiştı. Blr örnek vertnek istJvonım: sı olarak sunulan ve ıktısadl oUnaKlan suurlıaıı «Ücret«ÜcretUler Fonu» »nertsi uy dunyasında gorülmemıs bır öl Son Ik» aydıt bitiiMe vatötım ca Tıldsz Erten taraîmdan 1981 bayatın demokratlaştınlmasıGüveniık Konseyi Siyasal gözlemcller, son Jiler fwra» yera ou çeşit • 1982 yüında da avnı ilkokulvu hedet aldıgj ileri sürulen gulandıgı takdirde, işçilert tsm çüde (şundıden tazlasıyla güç bir kognş arkada«nB var. Ber âa bır laboratuvar ve Dsi yatak günlerde ülkede yoneüme nın tfgınç yani. bug koliektü müifcıyet oıclmı osü eden ve aynı zamanda ken lü gruplann) siyaset adamlan rln TJyar. Bask» blr davadan Meidner Tasansı ve onun çesıt lup, ekonunuk gücün onenv karşı yogun gostertlertn var tsrail aleyhlndekl hı lı revir yapUnlmıstiL. dısi işvereo olan tek bir brli bıçinüerı, Dogu Avrupa ulk« gut, sendikalar koniederasyo ve sendıkacüann elinde topla tatuklu. Ban« TJeroeJH Mdlv U Dir üolümünü çauşanlara lıgına ve Işçl sendlkalannm rı veto ederek en nacaguu bir kez daha vurgulu nsmesinde Berrtn tlv»r*m Erolenndekı sosyalleştırmeler ka nu, bırkaç yü içınde sermayevereuektu Pıyasa ekonomıyor ve «Partl, ton tasansıyl» nivet ifadeatade, Bans Dertıet* yaptıgı blr genel grevîe eko ABD'nln bu kez dlğ« dar ekonomik sistemi altust e nın yoneommı eline geçırecek; suıı Korumakla olrlıkte çatkl seçim jenılglsınden geç voneticileri *e tarncalan aranomik hayatın durduguna ü e btrlikte olumlu c decek, Isveç toplunuınun da Isveç toplum modeUnin dayanUşantann ekonomik ıktidar U: 8İ0Kİİ de blr uçuncusünu go ması oldu. dikkat çekiyorlar. yandığı çoğulcu modeli orta dığı çogulcu yapı ortadan kal ze alıyot. O halde, lsi.eç'te sjnda TKP üvelerinSn bulnndn. daki payını getusleten ödan kaldıracak bır projedir. kacak, tsvec ekonomısınde ye mülknettn koUekune^ttribne feunu soyledlü beUHBlvor. ŞanemU bır tedbirdu ka TOIIH kerkâislne tataldım ve nüıkçi ve yaraucüıgı saglayan 0 «Batı toplumlarmın kışısel ınısıyatıî boğulacakur. sırü gerçektea duşünmelrtedlr. blri îhbar nu ettlHnl sordum. £ Tasanya tepkiler Bnna yapamayacağım vaısayarak partıyl desteklemeye de Krrcağn dehsete kaflildı. Hetemeli: Ekonomide, Tasan uyguianırsa, çogunlu vam eâemem» diyordu. Bu men avukatlarma ti «UcretUier *onu» tasansı siyasette, kültürde gun ybnetmesi ve seçme öjçür sozlerle Oloî Palme'nto seçnn çektt. Avnkaaan nemen ortaya auıısıudan tubarea luğünün bulunması anlanunda sert DU aıuiıaıaleUe karşıkampanyası sırasında mubalıl ler ve Emuiyet tfadestode bSrçoğvüculuk» Sevgül eşim, babamız ve dedemiz, Onar sıyası demosrası yaşasa bile, lerı yatışarmak için, «tasan le Ur «erte otaudtgnn btldlrtUlasu Son aylaroa yapılan Şlrketi Mobilya ve Dekorasyon atolyesi sah tuinıuoyu yokiamaıanna goBaö toplumlan ve bu arada temel dernokratik hak ve oz nııt öıel htsimın goruslen ab> ler. Berrto T3y» *a kctroda re seçroenienn %5"! dolakuruculanndan, Suadıye Reklam ve Emlâk B tsvaç toplumu ekonomide, si güılükler tehdıt alüna girece< narak uypüanaeağı», «nygnlaa* enuıtyette tek keHme bUe koyında DU bölümü tasanya yasette ve kültürde çofenlculuk ür. Zira cezalandırma korkusu masının zatea yıllar stireceği» noıjmamştı. EmnHette sa4e«e ortaklarından karşı çıkarken, yalnızca temel; üzerıne kuruludur Batı duymaksızın bıreylenn dusun şekhndeM konuşmalanna atıt kendi^ne, içînde Mehmet AWf %15 dolayınua oır bolumü ve Naroık Kemarm de ismimn toplumlannm çogulcu oluşu, me, davranma ve kendi ışlen ta bulunuyordu. desteklıyorflu sosyalıst ol bnl'mdotn bir Utam Isteüer bu toplumlann şu İki özellıği ne kendılert karar verra» osmayan partller ve Isveç İsgürluğu yalnızca seçımden setaşımalanna bağUdır. Bugün yapılmakta olan ts listesi gösterümls ve «BimtervererUer Sendıkası (SAF) 1) Bu toplumlarda birbırle çane ayasi parHler arasında veç genel seçimlennin sonueu dan banıtisJıü taınvorsmı?» ditasarıya şıddetıe Karşı çıkxrinden oldukça bagımsıa ve tercih yapma öakkıtun buhm nun büyük blçüde, seçmenle TC sornlmas. O da, Mahnmt yonar Onlara göre bu tasabırbırlenyle hıç degüse kıs masını degil, ooguleu bir eko rln %20 gibi büyuk bır bolü IMkerdem'in admı «5rdSSa«n «tsveç'in eolonyalaştınlnomik sıstemin varlığını da ge münU oluşturan «kararsnUnn» de «Bu adı tanryorom. KendlSATHJK men yansma hahnde olan, tıer mast» demektir IB»O 81'da tîcreüiler Fonu tasansı üze sı Siüeyman Demîıel »bi ünbırt farklı çıkar ve degeryargı rektirtr. îsveç'tem sanayi sırketleririnde ne karara varacaklanna lü bır adaradır,» denrfs. Bu Murat 124 larına sahip, çok sayıda 3U5 nır» toplam borsa dageri 33 bağlı oldutunu soylemek yan •anhsiiEİardan sfis etmemin £ lindbeck: Amaç ve karar merkea bulunması; nulyaı kroo dolayında oldulış olmayabüir. neden). Iddlanamede dlger «>çok temi» doğru, araç yanhş 2) Gelir sahito, tüketici, ürefuna gore her yü sırketlernmt vanlıjlann da bulmıablle. 1775 • 400 bic üci, tasarrul sahibt. yazar, saden sesilen 4 miiyar kron ceğto) töstermtktir.» 18 9.1982 tarthinde geçlrdigl blr kalp krlrf Undbeck'e gore, «Ücretliler natçı ve genel olarak yurttaş dolayınfla oiı birtkimi temGürsesPlUc vefat etmlştlr. Cenazesl 19 9.1982 pazar gü Ponu* tasarısının çıkıs noktaolarak tüm bireylertn resnü eu edecek olan Fonlaı 45 AtOtaU Durağı gün) kılınacak oğlc natnazma müteakıp F. makamlardan tdevlettea') ve sı, amacı, yani toplumda ekoyü ıçtnde sirketlenn hissa münden Topkapı aile kabnstanma deîned diger çok güçlü kunjluşlaıdan nomik gücün belırli ellerde çogunlugunu daha uıun bir (Baçtarah l. Özel Muhasebe toplanmasıyla roücadele hakü Izm almak rorunda olmaksı vadede ttimünü ele geçireAUah rahmet eylesta. E§ı Lütîıye özkara. masnn, tsct ve kdylU koruîuv ELEMAN zın, kendi Işlertnl kendılennın ve doğrudur. Bu, sosyal decektü Bu dünyarun başka Vecdl ve Lütfl özkara, gehni Serpü Ozki lanna yatnian «b»»Warm. aoDefteri tutulur. mokrastnln temel gorevlenngbrebılmelen. hıç bir lilkestnde denenra» • Klmya ÖJretmeni aramn ı n l a n Asude ve Bahadır özkara. n* ermesml *• HondurM'm H3 "«^e btr Undbeckin sözlertyle: «Bau den bırtdır Çogulcu yapının Salvador yOneörainl destrtüe yor 53 25 37 korunabümesi, »amaayenin ve 27 91 58 flunyasında çogttleuluk, adem»• Yabancjdan garantili ınınekten vaz geçojestoi tetiyorservetin dagılımındala estt^s •' Uararalma dan 33 88 56 tar. i i aorunla Önkayıt icin başvuru süreleri ve taban puanları belli oluyor "Anayasa taslagı 2 4 Ocak kararlarının siyasal giysisidir,, Cavuşoğlu: Lîbya Ue sorunlar çozulüyor Can'da 1,5 milyarlık seramik tesisinin temeli atıldı Bodur: Fayansı üç saat yerine üç üretecegix BATI BEYRUTTA Ankara Yüksel Caddesi'ndeki Park törenle açıldı İsvec'te "Ücretliler Fonu tasarısının Reha lsvan ŞAİR NEDlM İLKOKÜLU'NUN ANA SINIF1 HİZMETEGtRDl Bolivya ACI BİR ÖLÜM HAŞİM ÖZKARA BİTTt Hondurasta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog