Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 19 EYLÜL 1982 tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi 11 ölü sar’.. cüue adı a’ıan ulan dalıa nice olu taJ ii le:: cloııerneç.erlkimb:lir. ‘ Kanıyorılata vılkienıp oarnuic ıri g:ueu Urtalı bi tur vazgısı dönemeç:eıde dili T;!ai: rııyJr uısaoın Devl.r:ın aı:no. to.)‘ak Urun Meınnuu muci’ve sorııyoruz. . Sükür Buğday ek. tmil. bul lira iiecti elime. 1W b,ıiıii reforma kira diye ‘erilim. karlar toprak ili? vyrcPlır dönüm tamı tamamı. Yanı, kırac. az bir kısmı tahan. e’ bır lira ile riası! :eçı. 4. Cudi doğru ço: gerilerde c:rn yuDe rer ve Iarrnı Reicrrnunuri ovasında yok biHar Urfa Anayasa ‘dan Anayasa ‘ya hatırlarlar Harranlıların eskiden yalnızca toprakları yoktu. ağaları bevleri vardı. topragı olafllfl da olmayanm da umutları bile yok. 1)el bel yasa bakıyorlar. Toprak Reformu divorsunuz bel bel bakıyorlar. sonra da brifing Ankaralı hevlere. Pr,tt iki de adam buldusor lar, biri cin biri yörük. Yusut Heıflevıoğulları. Getımler. heriler. :ilustafa Kjiıc. la’lar ve ılalıa niceleri lup eski tas eski hamanı de. dirttiler. kötu bır sayılı Toprak geçirdi Tarım Reformu Yasası. diyor Mehmet Yalçın, Urfa ve 160 Akçakale’de bin dönüm arazi toprak sahiplerine bir karıs bırakmadan kanıulastınldı. Ankara’da kendisini sorun Tuzluca köyünden t(Iprak sahibi Ali Dogana. U d açacakurumda adam. Toprak Reformu Iyi oimuştur. diyor Mustafa ancak Kcrkma.z, tapumuz da tamam olsa bir derdimiz kalmayacak. bükerdi Eskiden topraksızlık kırdıbelimizl. tapusuatuktan yoruz şinıdi. Ağanııı yanında daha iıi diyor Musta Es mer. eski agaların verme geçtl asiretler şimdi. şo ağa der yüz sürerdik. sim. di aşiretinin başı Ah. met Yılmaz Tekin diyoruz ovasındakı Urfa’nın Harran durumunu anla’an bu konuşrrıa lar Toprak ve Tarım Reformu beri uvrulamasının vardığı son aşarniıvı nlmalı. Alan da memnun değil veren de 50 [ 1932 19 EYLUL 1932 yöresLıde. rnnn ses seca Ura ve ağalari za• olsa, . var. Turkyede Anayasa sonmı Mühim iktisadi kararlar verildi j 7,1 ‘ . Beykoz orta mektep istiyor t t t Ile Urfa’nın topraktopralari sizlan mutlaka yer alırlar. Tur bir Anayasa kiye’de ne hazırlansa. bır madde de onlar adlarına için yanlir. konusanlar kürsülerde büyük sarfederler. Topbüyük Reformu ve topraksiz köylü, toprak ağası diye Topraksız köylülerin tümü Urfa’da sanki. Ya da dağıtı. Bar. toprakların hepsi ran’da. . Urfa’da Anayasa•nm getirip ineeiemektense, götlirdüğünü kapanmayan Toprak ve Tarım Reformu yarasını deşnıekte yarar OldUğUflUanladım. Yasa deyince buralarda. Toprak Re diyor Mi foımn yasasmdan başka birşe> gelmez akla. ııın flgında ede: toplantıdi biic tıLhm uzun bır Yaptı. Ha kadar ıki uç obi.ii Harrıye edı!::0r Honnon ve ?rıde bır orta me:;tta \1aorL: t Ee’koz ve 10 ttınbi; s. . ..arlr Erbil TUŞALP Ne demek tasarının ideo. lojik yanı? Tasarıyı Iyi lncelerseniz. bekleyenlere yıllardır toprak bu tasarı ile de birşey verilmediğini göreceksiniz. Kannilaşn. rılan topraklar, yasada gösteri. len gerekçelerle dağıtılanların elinden bir süre sonra almacak ve sonunda toprak mülkiyeti böylece devletleştiriiecek. TekirUrfa’da dejil Yalnız dağda Adana’da da bu iş böyle olacak. Devletleştlrme para kimileri demektir kazanmak çtj.: !2rı trrilçloıb •. Dalıa tcnr ‘:y ik: çap bi ren : ı::r t ‘ . Garip bir raslantı için. Bu konuşma Urfa Ziraat Oda Sn Başkanı Avukat Adil Pasgeldi ile yapıldı. Harran’da ve tüm Urfa’. da sorunların kaynağı, diyor Toprak ve Tarım Reformu deniidiğinde akla konusahibi Ilhan Oztrak geiı. yor. 19fl yılında çıkartılan ya. diyor iptalinden sonra, Adil Rasge1di. evladını rniş gibi üzüldüğünü söyleyen Oztrak bu mezara hiç uğ. ramadı şimdiye kadar. Prof. Devlet Bakanı birçok şey sıralanıyor ardarda. Anayasa Mahkemesi’nin ip. tal kararmdan sonra, biz yeııi yasanın çıkmasını beklerken, birşeı daha bekliyorduk. Yasa. Urfayı gelip yı hazırlayankrm görmelerinl isti>orduk. Olmadı. 0 dönemde de, şimdi de gelen giden yok Urfa’ya. 12 Eylül’den önce trfa’ya gel belki bir ınarereti gnemenin olabilirdi. 12 Eylül’den sonrasına ne demeli peki. 12 Eylül’hazırlıklar <ten sonra yapılan da masa başında. kapalı kapı. larm ardmda gizli olarak yapıldı Son tasarıyı hazırlayanlar da ülke gerçeklerlne uymabekleyenleri de. yan. toprak de büyük toprak sahlplerinl iten tasarıyı kan,uovundan gizlediler.’. Bizce de vamtlanması gere. ken en önemli soru şu oldu: MiLli Güvenlik Konseyi’nin gündeminde olan Topraic na. ve Tarım Reformu ani oldu da Dıuusma Meclisi alıraverdi’ Tasarının Danışma Mec Iisi’ne geliş nedenlerinin başında. tasarının Ideelojik yanının ağır bas.ma.’n gibi bir neden bizce tespit edilmiştir. CeııgizlıanÇ.etln.kamulaştırılan 2,8 milyon dönümden fazla ara (ifraz yazide bölüştürmenm pılmasıdır. Kavga bu arazinin kuilaııımından kaynaklanıyor şimdi de. Yeni düşmanlıklar dogu. yor, diyor Naci Ipek. hiçkinı. se bunun farkında değil. Isanınoruna gidiyor. Bizden alıp z kime kira4a veriyor biliyor musunuz? gelip de nüfus kağıdı çıkaran Araplara. Bizim Surlye’deki Hafız. üstüne topraklanmızın olurdu Kimseden ses aeda yok. Mas! paşası olan toprak. larını kamulaştırınadan kaçır. dılar. diyor Ali Taran. kaçıramavanlar şimdi sorrusuz sunisürsiz ekipbiçip dönüyorlar pekala. Önce e :t:5,ın 1 cihetın.n rıt:;ar ‘.‘‘ ‘ ‘ a.31Du.lrd Tetkikat bitti! Beyoğlu Ziyanın ()suıafl aga. (,ecinemiveeeğiz elbet be. :tim ‘ç mezarı çok ama. Çıı. rözü mü kiırova’da ırgatlıjııı (iktı. Ha Harran ha sonra. ben olan vErTT,etÇtO kalıl l:c’Tı ‘‘ bu ‘r r ıl • ‘ insaatına bt Ee‘dlye F..•n . o’’iu hel. n .i 1 ii’. ., ur k: ş’aIiıırt idi: r bu as Şımd:.’o ‘ r . pı .• :1 d «1973 yılInda ve Tarım çıktırtılan Toprak Yasası’mn ip ha E.,a.,la, .lh:ncot. tesbıt «amdan itbaron kadar bu . eın:n v Göztepe galip .4tina talinden sonra eviadını yitirinis gibi Ilhan söyleyen esika alan rıl’Au:dur ol uiı’ca t’’.. ) T’” .ıı . a buiun bu :. ‘aktmırtı uçe kare: ııae! u p ş’ 17 (:t a oe Oztrak mezara lık bu ramadı şimdiye kadar.’> Yolculuk ne zaman? Simsar bilir begiuıı. Kanıyonu ne zamanı vanaatmrsa idi ye çul çapıt doldurur giderizl’oprak sahipleri icin belki ortada. yaşamsal sorun yok Onlar bulup buluşturup. yakıp yakıstırıp idarelerini sürdürebi livorlar. Ama yıllarca. toprağı o’madığmdan. emeğini Çukurovanın pamuğu.na akıtarı yokbır sul köylüler için değişen Eskiden yalnızşey var ca toprakları yoktu. Ağaları beyleri vardı. Şimdi toprağı ol .n da. olmayanın da umut..,n’ ları hile yok. Analar. bevler var ama. Anayasa diyorsunuz. Bel oel Toprak tarım refor bel bakı• mu divorsunuz. yor!ar. . Bun1:ıı re dahi ‘e olar: ;cnyn t oti rnut.bor :1 k qünon . . Şikago’da panik bonkalora .. BiI.Ço,i st günü nın ‘<aldırılma yamtlaması gereken muhtemeldir. gene olmak ‘ızere S rıurraıa!’ kırarnamesinın de koruma paramııı itibari’7lF. degistırflmesj Yapı!acak değışiklik tısule ait o!aca k. döviz t’darik etmek isteyen ter bunu dal’a tom’n edeNeceklerdir. en Cari sıkıcı bır havayı olduren rakip muhtesem yatıfli musavver Opera Şfl7iu habır Komikler müsabakası 20 °yIul gore döviz geçenseneye nazaran deha .runu ıksım’. Şevki, r’e Ha Farah . Ehliyetsiz şoförler Joludan yeni eden :orr,ık .ılh. L*up. Sabri mılftch;ren s:iakivle büyük fıs’atrosurıda. Localar ver. satti:’ . Çukurova yollarında haber bill TRT YARIN: Urfa’ya toprak anlasmazlıkları terıinden dinlenileni. gazeteierde okunulanı gördük Harran ovasında. .rCukurova’va giden Son günlerde bir takım ehliyetsi? şoforleıın bilhassa gecelen bun çalıstın!makt.a olduğu haber alındıdından lar hakkında sıkı bir surette bulunaiması alakadarlara blldlril‘ntştir 1 Musiki muallimi Soltet VO bır nıuallımı arzu edenlere ders verir. Muratbev Sokak Ne 20 !vloda Kadıköy. muktedir traktörle girdi... 1 1 Harran’da BİR ZAMANLAR EVRENI GÜRÜRLERDt onun da rasat kulesi varbir zamanlar üniversite, mış. Rasat kulesinden evreni görürlermiş. Günıimfiz Ifarrau’mdan üniversite gitmiş, bir taş yığmi kalmış.. GününKitaplarıGününKitapları GününKitaplarıGününKitaplarıGünün KURTULUS SAVASI 1 GÜNLÜGÜ MONDROS TAN ERZURUM ‘ ir L’1C31 Mehmed KEMAL Sözcükten Korkmak ve korku dönemlerinde becerilerini gös Yazma ve anlatına terebilirler. beceri güçleştiği yazma ve anlatmada için, artar. Dikkat edin, büyük şair gittikçe Ve yazarların çoğu baskı ve korku dönemlerinde çıkmışlardır bir öcü gibi Ulkemizde komünizm de her solcu düşünce gösterildiğinden. öcünün içine girmiştir. Solcu yazarların söyliyebilmelerl düşündüklerini için. yeni söz. sözcük, kavram dahası bulmalart. var, yeni bir dil kat etmeleel gerekir Yasaklardan çıkmak, yasak DAYANILA KAYNAKÇAYA RAK.HAZIRLANMIŞ ÇIKLAMALI A LOJİ.0 GÜNÜN bZETLERLE. BuYOKBOY440 s.650TL İSTEME DÜNYASI TUNACAD 2/402 KIZILAY ANKARA ONUR YAYIN LARt BiLGISAYARLAR’a ilgi duymılu . . MUKADDİME. Birinci Cilt. tbni Ha’dun. 400 Lira. BUTU N YAPITLARI d.rglsI siz. 1172!0 bilişim içindekiler (SEÇMELER). 300 Lira. 400 Lira. . Hele mu? korkulur Sözcüklerden korka edebiyat ve korka sözcüklerden mi? Ulkemiz çok essiyaset yapılabilir kilerde olduğu gibi, yakın zamanlara değin uzanan korkma dönemleri Süzcüklerden geçirmiştir. sonra korkuyor, soyletmek istemiyenler da yazdıkları zaman başlan derde girkorkuyorlar. Bunlar diği için yazarlar bilinen gerçeklerdir, neden saklayalım? Çok yazan vazarlarımızdan Hüseyin Cahit Yalçın olsun. Halit Ziya Uşaklıgil Önce yazdırmak. . . . . . 1, Hegel. 250 Lira. İNSANIN TUREYIŞİ. Darwin. TLJRLERtN KÖKENİ. Darwin SEKSÜEL SEÇME. Darwin 400 Lira. EMEĞİN VE EMEKÇiLERİN TARİHİ. Brizon. 400 Lira. Einsteln İnLeid. FİZİĞİN EVRİM!. 250 Lira. ALBERT EiNSTEtNBİLİMSEL KİŞİLİĞİ VE DÜNYAMIZA ETKİSİ. İnfeid, 150 B,5$.”i ii TrC ş’. t ,t AVISÇ EntuT Bifg,s’.v’.r . V’. A.ir t.sal A . 5 .e k YI M,ı15 9, tl,,$I İşlem 5 3. Debı t iyrI’ E> v’. .p t.’> Liıe’re Yeni Kitap Pazarı . . e . . . . . . . bazı söz. döneminde olsun. Abdülhamit korkulduğunU t,öZCü.k ve kavramlardan yazarlar. Yal bunların kullanılamadığını için. •ip üstünde cart buz çin gazetecilik lik gibi bir şeydi. der. Halit Ziya ise çevirirken olsun. yazarken olsun bazı anlatır. Bu kullanamadığını arasında, sözcükler tepe, boya. sakal, yıldız, burun. ihtilal, isyan, çıkıntı, cum huriyet. demokrasi gibi sözcü.klerin busnatar. 11km hürriyet vatan. lunduğunu millet. zulüm. adalet gibi elli, yüz sözsonraları girdiği ONUR KİTABEVi’NİN, KİTABEVINDEN OKURA YURTİÇİ VE YURTDIŞI KİTAP VE DERGİ SATIŞ SERVİSİ ROLATİVİTENİN ALFABESİ. Russel. 150 Lira. ROLATİVİTE VE KOZMOLOJİ. Kaufmanıı. 150 Lira. MADDE VE İNSAN. Vasilyev Stanyikoviç, 150 Lira. TBO Bb. sauoar v. V’.fl Ve De haberler ABDae 85şrY rBrr,i’ iergI$1 A;o’ı rt. MıIietter B;,Sr . M K3yi ii’. M,r,i sesi’..’ Söşei TeD ; 9 A 5..’. 8D v, TL, 5*1.1Ş M’..t. Eytüf hürıerdir. layanın elinden kurtulma bunu yapmak dönemlerde yazarlar Çoğu zorunda kalmışlardır. önü ülkemizin 27 Mayıs’tan sonra biraz sola doğru açilmıştı. Söz. sözcük. kavram korkusu o zaman da kendini Verilen özgürlük yetmiyorgöstermişti. söz. 567rf1k du Yılaridır halkı korkutan seviınlilerinin ve kavramların yerine 0 günlerde bulunması da rerekivordu mi diyelim. solcu çevrelerde sosyalizm ma açılmıştı. Sosyaiiznı denilirse bu ko münirm anlamına gelir. halk da solculardarı çekinirdi. Tartscms ene»re ‘jzıtn Sonunda sosyalizm dendi ve hiç nı • olmadı de korkutucu ‘t, savRn solcuların hepsi e’ sosyalizmde Gerçi birleştiler. bitmedi tartısmalar 21 BLŞrY TARİFESi: AIOP4E ısc . am. gezi Roman. öykü, şiir, deneme. bilgileri; tiyatro, sinema. reedebiyat sina. karikatür; tarih, felsefe, iktisat eğitim siyaset: çocuk vb. toplumbilim, kitaptan, Edebiyat EVREN VE Ommes. 150 Lira. KEMAL ATATÜRK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE. Giasneok. 250 Lira. TURKİYEDE FAŞİST ALMAN 250 Lira. PROPAGANDASI. Glasneck. GORÜNMEYEN HÜKÜMET CIA, Thomas Ross, 150 Lira. TURKİYE’DE KAPİTALİZMİN GELİŞME ÖZELLİKLERİ. Rozaliyev. 300 Lira. OSMANU İMPARATORWĞU’NUN YARI SÖMÜRGELEŞMESİ. Noviçev, 130 Lira OKULUN TOPLUMSAL İŞLEVİ Szaniawskl. 300 Lira. KITABEVI SİPARİŞ ADRESİ: Selanik Cad. 72/22 Yenişehir TeD ..,,ia e’.’ak TL, Abon, beOt, ve ıyeli ! 1tı Mkirı 4C 3 . ; e TC. Ziraat 25815 T3D tiıwr’ı 75) adt.’.i,e 5 ıekrılkbiirni bilişim dergisi Turkiyede, bilgi işler, kesjmtrıde yakın çevresinde ve ciryada o’up ; Kuşekapık ıleinek steveı 20 < 27 içerısrnde 4 renk 68 sayfa. cmbcyutlarırtda toplumculuk mu divellm diye bir tartış . . sanat, inceleme ve araştırma sayısının arttığını yana yakıla açıklan Falih Bıfkı Atay. Cumhuriyet minin ellesilme? yazarlarından biriydi. ‘.Yeni Rusya adli kitabının önsözü.rıde, dönemin çok .Sözcüklerden korkulan arkakırda kaldığLnı söylerse de. kitabına Rusya adını kovduğu, Rusya’dan söz dergileri. Dil. sözidit, ansiklopedi. YENİ KİTAP PAZARI SERVİSİ, KİTABEVİ BULUNMAYAN YA DA YETERLI DÜZEYDE KİTABEVİNDEN YOKSUN YERLERDEKİ OKURA, SAKİTAP VE DERGİLER TIŞTA OLAN KONUSUNDA BİLGİVERİR. OKURUN KİTAP VE DERGİ GEREKSINMESİNI KARŞİLAR. Satışı yapılan kitap ve dergileri ren ve satış koşullarını belirleyen katalogisteme adresi: içe in dünyasında en;1] önde ettiği için eleştirilere edemez. Böylesi resmi bir yabelirlemeden ,:arın sözciikleri bile gizli bir denetim onavlanmayan altında olursa, kinıbilir ne yaparlardı? kavram yasağı, yanında ve duşünce yasağını elbette. düsünme da getirirdi. Bir ülkede açık ya da ve düşünce yasağı oldu düşünme kapaU yasalciannuş mu, çalışma da neden demek:i. Neden gebşemeyiz. bir cizgiyi izleriz Bat:lılara V:intti, safltnm. bu sınırSöz, sözcük :..,,, ‘ rtıcmalar kesilmişti. Bugün bırakın sözcük. söz ve bari çevrelerde kavramlan, arılaşan dilin tümune karşı koyma vardır. Bazıları is Atatürk’ün terler ki, gelisen. arılasan. başlattığı dil devrinıinin tümü yasakları YENİ KİTAPLAR F’ Soze. dee rtorr.edı]:ları sLrl sözcdtre, kavrama va7artar da. içlerin tut s.’!i bir korkunun mı:, :oplumda. Dlur da düşünme güclesir baskı ve korku değerli ve dönemlerinde erçekten g çıkar diye kuşicuya Bence, değerli yazarlar, yazarlar disenler daha vardır. çok baskı smt., Bunu. bu kadar açık Niyetleri söylemiyorlar, ve kerınlarında ki. karFakat sakladıkları budur. görüyoruz şı koyanların çoğu bilerek ya da vardıklarında tutmuş söz. sözbilmiyerek Yasakkullanıyorlar. cük ve kavramları yana olanlar bil‘re vasaklamadan mivorlar ki. gün aeltr kendileri de ytıv gınlaçen bir vessğin enzellevici sınırla1 .airerler içine Bir kez yasak ve yasaklama baştadı mı tek yanlı olrnqz. çok yanlı olur. içinde boğular yRsaklayan da yasak!arın yasak dönemleOrnek mi istiyorsunuz. ONUR KITABEVİ YENİ KİTAP PAZARI SERVİSİ Sekınik Caddesi, 72/22 Yenişehfr / ANKARA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ.., SINAVLARIHA AN400LUİSESİ L HAZIRL.AMADA MEHMETKIYAT1 şiir YAZILAN 80 TL. YENİ BASIMLAR CETINALTAN AL IŞTE ISTANBUL İ 140 irc (1. ba5ırn) TEST DERGİSİ AYSELOZAKINı roman GENÇ KIZ VE OLÜM i 160 ırc (3. ‘kazandırır. . . . . . . bile magazinleştirildiği bir Edebiyatın dönemde söz getiren dergileri okuyunEİL Edebiyat bilimi ve tarih. Eleştiri dergisinde Adnan Bealce yanıti Müzik üzerine tartışma. hasım) ARİFDAMAR/ şiir KARDEŞLIGIN 100Iırc (2. rin hepsi böyle olmuştur. kazanamayandaıı ALICI KUŞU basım) ÜCRETALMAZJ UCRETS İZ ÖRNEK KİTABI HEMEN C..d aD ştşIı/IST: 4681 ‘fl.laekaıgazi KAVAFIS/şıir BARBARLARI BEKLERKEN 60 hra B. Pirhasan) (Türkçesi: E. Alova 12 hasım) .‘ Kiı’alık Daire Aramyor Yeni evlenecek çalışan dar kimlik daire aranıyon Tel: 22 P7 çift için 12.000 TL’ye ha.. SATILIK VİDEO makbuzlu Tel: a8 it 58 Tarık Dursun: Vesaireler. Yıllık Abone 500 TL. Yazışma ve Havale Adresi Piç. 387 Kızilay ANKARA rd4eeı BÜTUN KITAPCILARDA e i< nı?. 5 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog