Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

.cu>. Devlet, herkesuı MADDE «3 yaşamım, Deuen u ruh sağlıfı içinde darnıesini sağlamava .insan \c maddı cünde tasArruf ve verimi artırmak. Işbir Utini gerçekleştirmpk amacıvu sağlık kuruluşlaruun tek eldeıı planlanıp, vönctilmesini diızenlemeve çalışır. Uevtet bu görevini, kamu ve özel kesımlerdeki sağlık ve sosyal kurumlanndan \ararlanarak. onları denetleyerek yerine ge Bunlano aranmMt aittlr. „. ..... devletin Stej teşebbusle oruk \eytı doğrudan doffruya ozel teşebbü* eliyVe yapıbnası kanumın açık iznine bağlıdır MADDE 1W D1YANET tŞLERt BAŞKANUGl: Genel idare içinde yer alan tHyanet Işlerl Baskanbgı îslâm dininm çerçek kvral \e llkeleri doğrultnsunda bütün siyasi görüş ve düşümişlerin dışında ve üstünde kalarak ve milletçe dayanı^ma ve bütünleşraeyi Mrir amaç edinerek, dzel kanunds gösterilen Sağlık hızınetlenmn verıne getirUmeai tçin pörevleri yerine «etirir. yapılacak harcamalara herkesin katkı ve Dlyanet Işleri Raskanı özel kanunda bekatılımlan şenel sağhk sicortası İçinde llrttlen nitelikleri taşıvan \e Bakanlar Kuoluşnr ruln'nca ^österilen üç aday arasmdan Cum Katılma payını karşılayunayan yoksal ve hurbaşkanınca tayin edilir. burbaşkanınca tayin edilir. dar gelirli vatandaşlara devletçe vardıın ANAYASA MAHKEMESt ÜYELER1NIN MADDE 181 HAKLARI VE Y l K L î u ı ^ o ı ^ r , ^ vapıhr Bu yardun ile harcaraalara katılHAKLARI VE YCKUMLtLVKLERI: Ana~ı,ir«m»^i iıvclerl asli eörevleri dıraava ve çenel sağlık si?ortası knrunmyasa mahkemesi uyeleri asli eörevleri dınun gellştirilmeslnl sağlayan esas, uaul ve şında resml veya ÖB1 hiçbir iforev alamazsartlar kanunla düzenlenir. lar MADDE 12S BAKANLAR Kl!RLXUNU\ KURL'LUŞU. Anavasa mahkemesi üvelitine seçilen ünlBakanlar Kuralu Başbakan ve Bakanversit" öfretim ııyclcrinin unberatedekı lardan oluşur. Başbakan Cumhurbaşkanınkadroları saklı tutulur ca TBMM uyeleri nrasından atamr Ana>ftsa malikcmesi uvelerı, ü^pllk söreBakanlar, TBMM üyelerl veya muletvekUt vinden a> nlm,i3anm i»lev°n iki yıl içtnde secılme yeterliüğine sahip olanlar araauıkamu kurum ı e Inırulu^lan İle kamn kudatı Başhakanca seçillr vr Cumhurbaakarurn niteliğinfiPki mestek kuruluslarının nınca atanıı. Gerektljfcinde Başbakan'ın vönetîm re deneiim orçanlarmda gore\ ala ftnerlsi fizerine Conjhurbaşkarnnca sörevmaziar t.eıvl \c rnahaıli seçimlerinde lerine son verilir. adav olamaı'ar ı e ^eçileme7.ler. MAÜDfc 132 TBMM SEÇİMLERİNİN CUMHURBAŞMAI>DE 183 CAUSMA VE YARGIL.4MA l SITLL: AnaKANINC* YENtLENMESl. Anayasan'm ya«a mahkemesi baskan \e baçkanvrkili İAS veya 128'nci maddeleri uvannca verldaiiil '1 ii*a ile toplanır ve toptantna karılen KÜvensizKk ovu ile Bakanlar Kurulu lanlann salt roğunluğtı ile karar verir. An rtüsmiisse. Bashatnn (umhurbaskanından cak. kanun hükraiındekı kararname \e içTBMM seçimlerinüı yenilenmesini isteye. tü.üsim veya buntartn belli hOkiimlerihllir. Oüsörülen Başftakanm birincl fıkra nîn iptaliııe karar vrrebtlmesi için uçte iki marnva tecinOerin yenJlenmesini istemeoy çoijuni'H'» şarttır tnesi ve venl Bakanlar Kurnlu'nun 30 efin S<>MI bozukluçuna dayalı ımal da\aiari Içindr kurnlamaması halinde ise CumhurAnaya*a n^ahkeme^ince öncellkle incelenip, başfcsnı. TBMM Baskanına danı?arak. sekarara bağlanır. \na%asa rr.shVcıtıesinin ku Cimlenn yenilemmesine karar verelıflir. ruUtşo VP varsılama u.sulleri kanunla ıluYenîlentr karan Resmi Oazete'de vavmlalentenır. Nnavasa "ra'"':pm»sinin kıınıl lıa mr ve hemen secime ridilir Hnde çalı^ma usııiü davaların haskan \e MAODE t48 KtTTERÎN DENFTTMI: Kamu Iktisadi baskan. ekili dışmda uveıer arannda denTe?cbbüslerinin TBMM'ce denetlenjnesi celi daŞılımını ve her davaya bakacak uyeusnl ve esaslan kanunla düzenlenir lerin önc^den hir sıraya uyjrun olarak MADDE 158 OENEL 1LKELER Devletin ve dijer tubeltrlenmr'iini "uıfetay^rak ^Pkılde tç tüzük rel kişilerinln vörütmekle yukiımlu oldukte eö?terilir. lan kamu hlzmetlerinl yerine getlren kamu hlzmet) Rörevlilerlnüi niteUMerl, hiıSrkil bozuklujpına dayalı iptal davasının mete çirişleri ve yükseltilmeleri förevleri Anavasa ınahkejnesime reddine dair kave hakları aylık ve bdentklert fle diger 07 rar Cumhurhaskauhfcına sıuıulunca söz îük tşlerl kanun!» düzenlenir. konosu kamın ılerhal vayımlanır. Devletin ve diger kamu tuzel kisilerinin Anavasa rpahkemesi siyasl partilerin kayürüttukleri kamn hianetlerinln jerelrtirpatıbnası hakkındaki davalar dıçmda kariiği çörevler. kanunun gosterdifti t&tisnalan Işlrri dosva ürerinde inceler. Ancak, lar di5in<1a. kamu hlnneti gbrevlileri eliy çerekM eordüeü hallerde sörlü açıklamaUrmt dlnlrmek ürere llîilüerl çagırar.)Hr. le eörülör MADDE 186 AN'AYNSNY* AYKIRIUGlN DÎGER Kamu hlımrtl eurevHleri >etenek ve. liyaMAHKEMELERDE iLERt SÜRtLMESÎ: ' kftt llkelerine uyeun olarsk işe atamrİM Bir davava bakmakta olan mahkeme uyvc cörevlerini e«ritlik ve tarafsıılık llkeleeulanacak Mr kanun veva kanun hükmünrine uvtun olarak yerine Ketirirler. deki kararnamenln hükiimlerlnl Anayasat'«it kaderne ynneticisl kamu hizmeti görev ya aykınlıV iddlasmm verecefji karara kaKlertntn. atarana ve gnrevden alınnıa usul dar davavı Reri bırakiT ve esislan. kanunla ozel olarak düsenleMahkeme, Anayasa'va aykınlık iddiastnı nlr. ciddi eörmez^e. bu iddia üzrre. bes av içln MADDE 15» DtSlPLÎN KOVCŞTURMASINDA GÜVENde karannı verir VT açvklar. Bu ^üre IçtnCE: Kamu hizmetî sörcvlUeri İle k*mu de karar veriimewe mahkeme davavı yfikıımmtı niteii^inde mestek kuruluîlan rurlükifkl kanun hükümlerine ertre, mve hunlann ö«;t kurulu?l»n menstrplan nuçlandınr. Ancak, %navas» mahkemesibakkında yapılacak dtsiplin kovuîturmanîn karan esas tmkkındaki kamr kesmielannda. isnat olunan husnsun ilgillve açık şmcrre k»dar seHr»e. mahkeme htma uv. C» ve yatılı olarak htldlrilmesi. dinlenilmak Tormıdadır, mesi, TavTinmasım vapma fmtinı tanınAnavaia mahkemesinin verdigi red karanması Torurdudnr. nm Resml Gszetede vavimlsnmasından wm Bn esaslara uvuimadtkça dlslplin c«sası r» bes yiı «çmedikçe aynı kanun hükmüverilemernün Anavasava avkınlıjh Iddiası ile tekrar Uyarma ve kınama ceralanyU flgllJ olanbaTvnroda hnmnulamm. lar htriç, dlsiplln kararlan yvrgı denettMAÜDK 194 ASKERt YtlKSEK.tDARE MAHKEMESt: mt dıgmda birakılamaz. Asketi yukaek Idarp mahkemesi asker kiSilahlı KnvM'tlrr rnenütrplan Ue hiktmler sileri tİKHendİTen ve a«<keri hremete fflşhafckindaki hükürnler «aklıdır kln, idari tttne) ve eylemlerin yanasal MADOE 160 Pf.^VT.AMA: Eknnomik, sosval ve kfiltflrel denetiminl yspan ilk ve son detece mahkemestdir. kalktnmayi 8x«llfkle sanarlnln ve tanırnn Aükeri yültsfk İdare mahkenıeslnin askerl reliime^ini ve ekonomlnln bütün alanlahlklm sınıfından olan örelere, mahkemem l ı ölkenln bötönBnde denceli ve ttrmnnln bu smıîtan olan ba'skan ve nyelerl In Mclmde kalktntnasını. ün» kaynakiarıtam üayı^ımn vM eofcnnlujhı tlf en »* mn dRtrBm ve drterlendMlmeslnl yaparak varbay rutbe'çinde birirtci sınrf «»keri hâvfrlmli »ekilde kullanılmasını planlaırak, Hmler içlnden ner bo» ver lcln eosterllehtı amsrla rerekli te«k11âtı Vurmak drvcek üc adav arasmdan hâktm mnıtmdan Planda, mllil tegarrnto ve Oretimi artıncı. olraaynn ftyBİerl Ud vıhnı doldurmus. ktırfiv*tlard* Istfkrar ve dı? Bdemplerde denmay yarbaylarla, aîbav rütbesinde uc vih. e*ri tvtfnnn. Yt\mta v« Istlhdam eellv m doldurmftmı^ knrmav <«obaviar içinden tiriri tedMrter oneBrölür. Vatinmlarda «etıelktrrmav basknnlıirınca ber boş yer toninm vararlan veeereklerl ^Szettiir. Ka? ICIB çöst»rilçcek flr vlav annrndan ctımr»»kl»nt> vertanll şekild* kultonılman hebttrbaikanınca seçilir. ıief »linır. Askrri hlkirr «nnfmdan nima%an fiveierln pSrev ^Bresl en faıla dört vtldır. Mahkemenin naskaru. bas kanun SÖTCÜSÜ, dalre haskftnbn hâkim <>tnıfından olanlar Imnımla d8 DM'de kabul edilen GÖRRÜH /aiçın pekşen çıktı. Gazetecıler postaneye yakın meyhanelerde otururladı. Oradan bdemell arardık. Hademe gelir, çağınrdı telefon bağlandıgı zaman. Demek gazetecUerin içmeleri bu alışkanlıktan doğtnuş... Evet gazetecıler gece çalıştıklan için içki içerlerdi. Meyhanede beklerken ne yapacaksın? Sonra ustalar içkl içerlerdi. Bız de onlan gördttk. avıptı tcmemek. «İçerier» lafı buradan geliyor. îyi de içerlerdi Siı de epey iciyordunuz galiba. Anlatırlar.. İçiyorduk.. Bıraktım Neden? Safra tesesınde bir rahatsızlık çıktı. d Gazetecinin yasamı '*n'ni1rw«, irMİırri « » emre Çn TtMWM: vetler ve kaynaklar devletln hüküm Deniz Eğitim Komutcmlığındcm Duyurulur 198283 EGİTİM / ÖĞRETİM Y»U İC1N ÖN KAYITLA ÖĞRENCI 1 1. Denircillk Yüksek Okulu'na 1982 83 Egitlm / ögretim yılında Matematik Fen taban puanı üz*>nnrîf>n ve kendüerine Cniversitelerara&i Özrpnci Seçme ve Yerlegtirme Merkezi'nce bir yer gas!enlmenr:$ tiârencıler arasmdan aşağıda belirtilen boş kontenjanlara ön kavıtla puan sıraiamasına görp oörencl alınacaktır. a. npni?oiHk Yüksek Okulu parasız yatılı blr okul olop. oftrencllerin iaşe, ibate. giyimkiısam ve diSer Ihtlyaçlan devletçe karçıla2. ö n kayıt yaotıracak olan aday ogrencilerin 20 24 eylül 1^2 tarihleri arasmda mesai saatlen lclnrtp Denl?c1l'k YtikRek Oku'u ve Eeitım Merkpj;! Romutanlifti Tiızla ÎRTANBUL'a basvnrmalan zorunludur. Yapılan s\ralama sonucunda aday kaydına hak ka^ananlann Hstesi \ ek'm 19S2 ta>irılnde anılan Komutanlıkta ilan edllecek ve kayıt kabuUeri 46 ekim 1982 tarihleri arasırtrla vapılacaktır 3. OKIH.DA BOS BUI.TTNAN KONTENJANLAR: Güvme BftîOmO: 20 Makine BnlOmü 13 4. OtRtS KOSUTXAR1a. TC erkek vatandaşı olmak. \ temmuz 1982 tarihi itibariyle 31 yaşmdan b. gttn almamıs olmak. c. Nlşanlı ve evlenmemls olmak. rj. A«sken ve slvll okullardan çıkanlmamış olmak, e. Askerlik İle tUşlgt olmamak. I. 17 yaş içln 1.65 cm., 18 yaş için 168 cm., 19 yas tçln 1.67 cm., 20 yaş tçin 1.68 cm.'den urun otmak. g. Boy uzunluftunun santimetre olarak Uade edilen dpeprin son iki rakammdan en çok 5 fazla veya 15 noksan kılo'da olmak. SaSlık durumunun denl7.ctli?;e elverlşll oldufcunu (O7.elllkle gftrmenln tam olmasi ve rpnlc körlUSUnun bulunmaması. her iki fculaftınm an?alı oimamasv v.b), Sa^lıb Kurulu karan Ue bellrlemek. ı. Ltspdekt y Llsedek yanancı dill tngillzce olmak. i. Sabıka kaydı olmamak. J. Herhangi bir kuruma karsı hlzmct ytiküm Şimdi emekli olduğnnuzu biliyorum. G P çim şartlannız nasıl? Emekiıyım Şınıdi serbest meslek sahibivım Telıf hakkı ile çalışıyorum. Çalışmak ^orundajnm çünku Emekli maaşı yelmijor tabii.. EraekU maaşlan çok dıiçük Üç ayda altmış bın lıra alıyorum. A>rda onbeş bin lira yakıt glderim var. Telefon falan. Emeklı maaşı evın giderlerml karşılıyor. Yanl emekli maaşımın tümünO 5060 sayfa yaa yaııyor. bu eve veriyorum. Ev benim olduğu halde. Köçe yazarlığı, kitap, röportajlar, ondan da ne kazamlır. Sen blltrsin. tçin ekonomik şeyl bu. Vergl de vertyoraz tabll bu kazanç lardan.. Yani gazeteclnin, ya lann yasamı pek I7I değil galiba, Manevl bakımdan lyl. Dünyaya yeniden gelsem yine yazar olmak isyınlardı. Haber acele tse Ulus gazeteslne gotilrdü terdim. Maddl bakımdan telgrafla yazdırılırdı. TeOzan, yazar ve gazetecı Yanlarını derleylp, topla çok sıkıntı çektim, ama lefon bulmak mtimkün Mehmed Kenıal'le Etıler'yıp kitap yapacaktı. Ben geçiml pek düşünmüyordeğildl Bulunsa bile padeki bodrum kaümn bahde yardım edecektlm. O halı ldi. Blze kızarlardı dum. Şimdi blraz düşünçeye bakan odasında koîaman ilk defa gazeteyl telefon ettiğlmiz İçin. Blr dürüyor lnsanı yaşlanmnuşuyoruz. Üç tarafı kigördüm. Tuhaf bir şey... çok Anadolu şehrinden ca... Ama ben kendimi taplarla kaplı, bir tarafı Ben doğrudan doğruya telefon da edllemezdl. emekli de hlssetmiyorum. pencere olan odayı gösteköşe yazan olmak Istlçok güçtü.. Gecelerl teleBenim yaşımdakiler çlmren Mehmed Kemal «îşte yordum Muhablrlik aklıfon ucuz oldugu içln gece di kendilerinl emekli sabenim butün dünyam btımın kbşesinden geçmezyazdırırdık haberleri. Hâyıyorlar. Ben saymıyorası» diyor. dl. Orada çalışırken blr lâ bende o günlerden kal rum. Boş vaktim yok çün Gazetecıler arasmda adı dış politika yazan vardı. ma «acele», «yıldırım» te kü... Statü olarak emek«Baba» olan Mehmed KeHikmet Bey. blr gün «delefon yazdırrna korkusu li oldum. ama hayattan tnal'e kuralı bozmadan likanh.. delikanlı» dîye vardır. Hâlâ «acele» ve emekli oVmadım. «Yoksa Baba, diyorum. İl beni çağırdı «Ben, dedi, «yüdırım» yazdıramam. t»m perisi ite burada mı clgarayi bıraktım. Git 41 Kahve ve tmluşuyorsunuz?» ; y uıwurıa Yok be canım dtyor. îlham perisi blze gellr «GazeteciHktc cok şey değişti. Teknolojı çok E§1 aüşverişe çıktığı ml? Eğer llham «peri» İçln, yazarla cvde yalnıilerledi. Mektupla, telgrafla gönderırd*^haIse zaten bu yaşta bıze blr berleri. Telefon ettİjjimiz laman bıze kızar ar zız. Mehmed Kemalısrar gelmez. Zaten yazmanın kahve plşLrmek İçln dı. Hâlâ bende o günlerden katana «acele», ilhamla da bir alakası ediyor. «Zahmet olnr» sbz yok. Eğer Uhama kalsayleriml dinlemeden hemen «vıldmm» telefon yazdrrma korkusu vardır.* dik işimiz zordu. Çünkü mutfaga gtriyor. «Yok ditlham sık sık gelmez. Hal yor, korkraa ben yemek buki bi2 hergün yazı yaz Teknik dışında, &afslan da plsirirhn. Elltnbana on kuruşluk kabak tnak 7orundayız. zetecllik kalitesi açısınden gelir.» O mutfakta, çekirdeRi al.» Gencım ta Kaç senedir yasıyoT ben odada konuşuyoruz. dan.. bıi... Gittım... Aldım, sunuz?. H&ngt yemekleri pl Blzim kuşak gazeteama yazar olmak Isteyen ciliğe edeblyattan geldlk. Ben şiirle baçladım. şbiyorsnnıız?. biri içln kabak çeklrdegi Düe özen gosterlrdik. onu saymazsak. Hanım olmadıgı zaalmak agmma gitti. CeOnun için gazetelerin dl Onu da sayahm... man yumurta... Pişirdlkettol giydim... Gittlm. li daha sağlamdı gibl ge Öyleyse onbıroniki ğim tek yemek yumurtaBir sene uiramadım galiyor bana. O zaman hayaşında.. Ama cok abuk ?eteye Sonra üniversitedır. Ama yumurta deyip berde bile uslup vardı. sabuk şeyler yazarak.. de okurken yine Ulus'a geçme. Ylrml çeşlt yuAskerl rfifcsek İdare mahkeme<tinin knn»Şımdl bütün haberler aySiır zannettiğım bir şeyler IUÎH, Weylçl. vareiUma wu'ler!, h&fcimKk bu seîer musahhih (dümurta pişiririm. Bunun nı teknıkle yazılıyor. öntemmatı ve iskeri'is hitm»tintn gerekleriyazarak bu işe başladım zeltmen) olarak girdtm. ustasıyım, başka yemek ce haberin ük cümleslnu e ({öre VonınıİT ı»'i»«»ı'ontx önceleri şiir yazmayı çok Sonra poüs adlıye mubilmem bak... de herşey özetleniyor. kolay bir şey sanıyorhablrllğl... O zaman böySonra konu yavaş yavaş le başlanırdı gazeteclllaçılıyor. Bunu ben anlağe. Çok genç yaşta da... «Benim yaşnndakikr «Maddi bakımdan yamadım kardeşlm hâlâ. 2223 yaşmda parlamenşimdi kendilerini e« Nedir bu?.. çok sıkıntı çektim. to muhablrl oldum. mekli sayıyorlar. Ben H Meyhane mi, O zamanm jrazeteclAma geçimimi pek liği ile şimdlkl arasmda saynuyorum. Boş büro mu? düşünmüyordum. Ge bİT tnyaslama yapsanız.. vaktim yok çünkü... Yanl eskiden daba çim sorunu şimdi biA Değişenler iyjydl dlyorsunuı. Statü olarak emekli raz düşündürüyor inDENİZCİÜK YÜKSEK OKULU'NA Çok şey deglştl. Şlm öyle demlyorum da oldum ama, hayattan sanı yaşlanmca.» dl teknolojl bakımmdan belkl bana ters geliyor. AUNACAKTIR emekli olmadım.» çok üstün basm, lletlşlm Gazetecinin hiç blr gülulügU olmamak, îülüftü olmamak araçlan çok tistün.. Ofvencest yoktn. Kovulmak. Kendisl ve aile efradının lyl ahlak ve kadum. Oysa sonra çok çeset teknlği falan, esklmak İçin cok clddl çalışraktere sahlp olması. kanun dışı siyası ve tln blr iş olduğunu herBunlan söyledikten den haberler mektupla mak zorundaydınız. Ansosyal akımlara kapîlmamıs olması, yaptırtkes gıbî ben de anladım. sonra, «Eyvalı döktUk gonderihrdl. Gazete de kara'da gazetelerin bülacak güvenllk soruşturmasinda olumlu çıkDemek ki elll senedir yakahveyi» diye söylenerek bunu «MuhabirtmU flıel rosu bile yoktu Ankara zıyorum, Yanl yaşımız cezve ile çalışma odasına rnak, ulakla blldirlyor» dive vabürolan 1950'den sonra aUmışiki falan oluyor. dönüyor. «Şimdi, diyor 1. Yapüacak mülakat / beden yeterliligi sıama sorduklan ?aman hanım kızar, bir kahvenavlannda başanlı olmak. yi hile pişirenıiyorsun» ellitkl dlyorum ben Guverte bölümüne alınacaklarda: llerl fen m diye programı uy^ulayan lhelerden. d İhtiyar değilim Modern ögrenim yapan llselerin matemaMehmed Ketnai'le ko Neden elliiki dıyortik kollanndan. 6fretmen hselerlnln matenuştuklanmız bu stitumatik kollanndan. teknik liselerln fen ko«unuz. nun çercevesini çok aşıluna davalı bolümlerindpn. endüstri mp^îek yor. Başbakan Şiikrü Sa Çunkıi \asinii hılrnellsesl gtlverte. aviama, Işleme ve üretme kolraçofclu'na kadar uzanan ypnler daha a2 venyorlannm birinden mezun olma kosulu aranagazetecilik anılarını gaze lar Gerçeğı sövieyınoe ttı caktır. te sayfaîanna sı|dıramacl. kaçıncı oluvor ıhtın. Makine Bolümtine ahnacaklarda: llerl fen yacağını bildiğl içln zayar muamele^ı cor'noprogramı uyguîayan liselerden. klasık ögreten amîarını yazıvor Meb rum. Oysa lhtıv\! dtaınim yapan llselerln fen kollanndan modern med Kernal. lım. Bana sorar^an Pi.ıKi öftrenlm yapan llselerin matematik kollannden yukan çıkmAm her Sabah saat 06 00'dan dan. ögretmen lıpelerinin matematik kollabakımdan gece saat 22'ye kadar çanndan, teknik liselenn fen kotlanna dayalı Rimi kaçırı^or >lehlışarak ve günde yakîabolilralerinden, enddstrl meslek lisesinin mcd Be\"î Ki?lan mr.' şık 5060 daktllo sayfası gemi makine ve geml yapımı kollannm bt Y«k Bı?)m fcı/l ırla yazı vizarak kendısine rlnden mezun olmak koşulu aranacaktır. bir ilgımız yok 3H yıllık gosterişslz bir yaçam sag 5. BAŞVURÜ KOŞULLARI: e\iıyim îki vetıskin çolayabılen Mehmed Rea, 1982 yılında Ö.S.Y.M. taraîmdan yapılan cuğum var Bir kP1? »vmal'i, ?vralannda yirrailendlm, hâlâ eviıvım. en az 365 ve daha yüksek matematik ten ye yakını kendislne ait olan kitaplarıyla başba Şîlrden sonra ya/ı... puatn almış olmak. şa bıraktyorum Kapıdan b. 1982 yılında ÜniveTsitelerarası öğrencl SeçOaha dogrustn faîeteciçıkarben şunları soyltime ve Yerleçtirme Sınavı ile hlçbır yüksek lik \asam1n17 nasıl lıa^yor: figetlm programına kayıt hakkı kazanmaladı. e. Glriş koşullanna uygun olmak. «Yahu. Ben bu kadar H Kabakcekirdeği «. ÖN KAYIT ÎÇİN GEREKLt BELGELER: röportaj yaptım. Ama >Ü2Ünden a. 1982 yılı Ü.S.Y.S. klmlik kartu şlmdl sen gellnce vallahl Şlmdl mesieğe %\r\heyacaniandım. Demek b. 1982 yılı Ö.YS sınav belgesl. ş!ml anlatayım istersen çok zor bır şeymlş karşı c. Nt'ifus cOzdanı aslı ve noterden onaylı suLlsede okurken bir hotaraftakl adam için. Şimd. Use dlplorpasının aslı veya resimli. tasdıkll cam vardı. Aynı zamandi anladım bunu...» da gazeteci ldi: Nnr«ttin arkasmdaki gtılü«ü etkilemedı. çıkıs belgesi. e. Aday kaydının yapümasını i&teyen dilekçe, t. 4.5X6 ebadında 6 adet fotoŞraf (bıyıksız. sakalsız. kravath v« cepheden çekilmis). Mehmed Kemal: Dünyaya yeniden gelsem, yine yazar olurdum SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog