Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 19 EYLÜL 1982 DÖŞLÜOĞLU Sermaye piyasası tarafından hazırlanan bir yönetmeliğe göre borsa bankerlik belgesi verilecek kuruluşlar için anonim ortakhk bıçiminde kurulmuş olmalalan. odenmış sermayelermin Maliye Bakanhğı'nın belirledigi 200 miİ5on lıradan az olmaması. hısse senetlerimn en az yüzde öl'ının nama >azüı olması ve tumünun nakıt karşıhğınm çıkarılmıç bu'unmasi, kurucularının müflis olmadıgının veva yu/ kızartıcı bır suçtan dolayı hukumluluklerinın bulunmadığınm tespit edılmis olması. ongorulen faalıyet hacmı ve alt bırımler bakımından yeterli şörulmesı, Maliye Bakanhğı'nın kuruluş için uygun görüşünün alın SORU Saym Döşlüoğlu; bankerlikla ilgili son düzenlemeler, parasını menkul değerlere yatırarak değerlendirmek iıteyen tasarruf sahibı açısından neler geüriyor? Ağzı çok yanan tasarruf sahibine yeni güvenceler getiriyor mu? İlk olarah bu noktayı aydınlatmanızı rica edeceğim sizden. DOŞLUOCLU Yeni kanun hükmündeki kararname, tasarruf sahibı açısından önemli güvenceler getırmektedir. Bunlardan birincisi, menkul kıymet alım satımında iskonto esasını, iskontolu tahvil sabşını getirmesidir. Bu uygulama yatınmcıya yatırdığı paraya eşdeğerde menkul kıymet teslimini zorunlu kılarak yatınmcıyı güvence altına aldığı gibi, aracı kurumlann açıktan para toplamalan imkârunı da ortadan kaldırmaktadır. Böylecp tahvilin sermaye piyasasında mal olarak ı^lem gormesi de sağlanmış olmaktadır. EKONOMİDE DİYALOG Zeki Döşlüoğlu kimdir? 1633'de dogau Ankara Sıyasai Bılgıler Fakultesı'nı bıtırdıkten sonra on yıl kadar Malıve Bakanhgı hesap uzmanı olarak çalıştı Daha suira Dev let Yatmm Bankası na geçen Döşlüoğlu 1971 78 vıUarmaa bu banka nm Cenel Müdur yardımcılıgını yaptı 1978'de kurulu.tundan ben 13 bankanın pay sahibı bu lundugu Yatııım Finans man'ın Cenel Mudüru Zeki Döşlüoğlu (sağda), Ulagay'ın sorula nnı yanıtlarken. Tasarruf sahibi yüzde 45 faizli bir özel sektör tahvilini iskontolu alarak yılda yüzde 53 net gelir sağlama imkânına sahiptir. SORU Tasarruf sahıbini yakından ilgılendiren bu konuyu biraz daha açıklığa kavuşturabılir mıyız Sayın Döşîuoğlu? Yani belh bır parayla tahvil satın almaya gelen tasarruf sahibi açısından ne anlama geliyor iskontolu tahvil? Mesela elinde 100 bin lira olan birisi iskontolu tahvil almaya geldiğinde alış veris anında ve dönem sonunda eline geçecek olan nedir? DOŞLUOCLU Bizim uygulamamızda yüzde 45 faizli kuponu uzerinde olan 1000 liralık bir tahvilin bir yıl sonunda yüzde 53 net gelir getirmesi esas alınarak yıl sonu değeri hesaplanmakta ve o bir yıl sonraki değer bugünkü değere indirgenerek bu tahvil tasarruf sahibine 948 liraya satılmaktadır. SORU Yani elinde 100 bin lira bulunan kimse 95 bin lira civannda bir para ödeyereh bir yıl vadeli 100 bin lirahk tahvile sahip olacak, 5 bin lira kadar buradan kazancı var. Ayrıca bir yıl sonra yüzde 45'den faiâyle eline 145 bin lira geçmiş olacak kendi ana parasıyla beraber. Böylece 85 bin lira yatınp bir yıl sonra 50 bin lira civannda bir gelir elde etmiş olacak. Bu da dediğiniz yüzde 53 rakamına geliyor her halde? DÖŞLÜOĞLU Evet öyle oluyor. Aynca aracı kurum da 3000 liralık tahvıli, ihraç edenle yapmış olduğu anlaşmaya göre mesela 900 920 lira arasında bir fiyattan almış oldugundan ona da bir komisyon kalıyor. SORU Bunun dışında kararnameyle getirilen yeni güvenceler var mı? DÖŞLÜOĞLU Bunun dışında çok önemli bir konu bu kararnameyle getirilen menkul kıymetler tanzim fonu: bu fon sermaye pıyasasına ve dolayısıyla yatınmcılara büyük bir güvence sağlamaktadır. Ve gerçek anlamda bir sermaye piyasasınm kurulması için çok önemli bir müessese hizmete girmiş olmaktadır. Bu fonun yönetimı Sermaye Piyasası Kurulu'na verilmektedir. Böylece sermaye piyasasının gerçek sahibi de belli olmaktadır. Daha evvel Maliye Bakanlıgı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu arasında paylaşılmakta olan sorumluluklar şimdi bir tek kurula verilmektedir ve daha saglıkh işlemesi böylece sağlanmış olmaktadır. Burada tasarruf sahibmin garantisi ne? Daha evvelce. borsalann olmaması dolayısıyla aracı kurumların yüklenmış olduklan likidite garantısinin sağlıklı bir şekilde yenne getırilmemesi haünde tasarruf sahibi bır yerde bunu temin edemez duruma duşuyordu. Halbuki simdi tahvil konusunda Merkez Bankası'nda kurulmuş olan bu fon aracı kurumlann elindeki tahvillerin her zaman için yüzde 10 noksanıyla paraya çevrilmesi imkânını ge Tanzim fonu, tasfiye fonundan farklı olarak aracı kurumları yaşatmayı amaçlamakta, likidite riskini zorunlu hallerde bankerin üstünden almaktadır. nıış olması şaıtlan aranmaktadır ki. bundan sonra aracı kurum olabilmek için, bır kere sermaye bakımından 200 milyon gibi oldukça onemlı bır sermaye rakamı istenmektedir Bir de son bır husus daha var kı bu da sermaye tutarının yuzde 50'sı oranında teminatm Merkez Bankası'na bloke edilmiş olması gerekıyor Böylece artık boyle mantar gibi bırtakım sorumsuz kışılenn aracılık faaliyetine gırmepi önlenmış olmaktadır Ancak bu ışi yapabilecek kapasıtedekı muesseselenn aracı kurum olarak sermaye piyasasında fonksıyon yapmalanna imkân verilmiş olmaktadır SORU Burada adı belırtılen kuruluşlann eski taahhutlerinın tasfıvesı konusunda ne getiriyor son kararlar DOŞLUOCLU Bu kuruluşlann daha önce yapmış olduklan tahvil satışlan ıçın de fondan yararlanmalan kararrameyse resmı güvence altına alıniuş olmaktadır Kuruluşlara ıade edilen tahvıller varsa bu kuruluşlar tahvillpri Merkez Bankası'na ıbraz etmek suretiyle ve bunlan yüzde 10 iskonto ettirerek bir lıkit temın etmiş olacaklardır. SORU Yani daha önce salmış olduklan tahvıller için ae .. DÖŞLÜOĞLU Bu fondan yararlanma imkânı olabilecektir. Fakat mevduat sertifikası için boyle bır şey yoktur. SORU Şimdi efendım, yeni uygulamada gorunduğu kadar ağırhh tahvil satışlarında olccak Peki ama hu ıhtıyacı karşılayacak olçude tahvil mevcut mu, bu sırkülasvonu karşılayacak ölçüde tahvil pıvasada mevcut mu bır kere'' DÖŞLÜOĞLU Şu anda tahvil, sermaye piyasasının en önemli a'etı olarak, aracı olarak elde kalmış bulunuyor. Fakat Tıcaret Kanunu'nda sirketlerin sadece odenmi$ sermayeleri kadar tahvil çıkarma kısıtlaması var Bir çok sırket bu limitlere gelmiş olması açısmdan zorlanmaktadır. Bu nedenle de venıden değerleme hukumlennın bır an evve) çıkanlması için Maliye Bakanlığı'na talepte bulunmaktadır kuruluşlar Bana gore Ticaret Kanunundaki bu hukum ödenmis ssrmayesının ıki katına kadar tahvil çıkarabıhr şeklınde çok kısa zamanda değıştırılebılir. Ve yeniden değerleme hukumlennın çıkarılmasından da evvel. sanayi kuruluşlarına acıl olarak bir rahatlama imkânı setıri'ebılır Zaten herkes de tahvil çıkaramavacaktır Tahvil çıkarma izni mutlaka Sermaye Piyasası Kurulu'nca incelendıkten sonra verılecektir. Bu tahvilleri ödeyemeyecek olan Ulagay sordu, Döşlüoğlu yanıtladı: Sermaye piyasası, iskontolu tahvil satışıyla canlanabilir tirdiğinden artık aracı kurumlar bir likidite sorununa düşmeyecekler, dolayısıyla tasarruf sahıplerı de ellerindeki menkul değerleri her zaman için paraya çevirme imkânına kavuşmus olacaklar. SORU ciışına .. hkıdıte garantisi aracı kurumun insıyatifi SORU Güvence konusunda baska ekleyeceğiniz bir şey var mi? DÖŞLÜOĞLU Benim dikkatimi çeken bir başka husus şudur: Kararnamede muktesep haklara tiüzlikle nayet edıl miş ve tasarruf sahibinin sermaye pivasasına olan güveni daha da pekiştınlmıştır kı. bu benım için gerçekten çok önemli bır husustur. Bundan sonra da artık sermaye piyasasına gelen bir kimsenm 'acaba ne olacak'''' şeklindeki bır tereddudü tamamen ortadan kaldınlmış olmaktadır. SORU Muktesep hah deyince burada0 DÖŞLÜOĞLU Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Ilerde Sermaye Pıyasası Kurulu tarafından tespıt edilen ıskonto haddı degışir, dolavısıyla tasarruf sahıplennln. \ a nı ellerindeki menkul kıymetlerın daha az bır gebr sağlaması soz konusu clursa bu Kariye dönuk uygulanmavacak. SORU Yani tasarruf sahıbi açısından parayı yatırdığı cnda bildiği faktorler. vadedılen aehr oranı değıştirilmemıs oluyor DOŞLUOCLU Evet, onceden bılmedıği bir surprizle karSilasmıyor. Bir emrı vakıyle karşılaşmamış oluyor. SORU Karamame 9 kuruluş adı vermiş, bunların belli bır tarıhe kadar borsa bankeri belgesı almalannı zorunlu Mmış Borsa bankeri olmak için aranan sartlar tasarruf rahiplen açısından ve bir de tahvilini pazarlatmak isteyen firketler açısmdan ne gibi güvenceler getirmiş oluyor? Son kararnameyle kurulan menkul kıymetler tanzim fonu sermaye piyasasına ve tasarruf sahiplerine büyük bir güvence getirmektedir. DOŞLUOCLU ...Fiılen insiyatifi dışına çıkmış olmaktadır Onun dışında Merkez Bankasfndaki bu fonla garanti altına alınmış olmaktadır kı bu çok onemlı bır güvence. Böylece daha oncekı tasfıye fonundan çok farklı olarak olay olup bıttikten sonra tasarruf sahiplerinın haklannt koruyacak bır fon oluşturmak yenne olayın olmasını, yani aracı kurumun ortadan kalkmasmı onleyecek bir mudahale imkânı getirmektedir bu tanam fonu ve bu açıdan çok önemlidır. Ticaret Kanunu'nda desisiklik yaoıîarak şirketlere ödenmiş sermayelerinin iki kati kadar tahvil ihraç imkânı verilirse 20 30 milyarlık yeni tahville piyasa canlanabilir. kuruluşlar zaten bu izni alamayacaktır. Bence yeniden deferleme hükümlerinden evvel bu çok daha pratik yola gidilirse 20 3a miivarlık bir tahvil ihraç imkânı doğacaktır. Ve bu da kısa zamanda sermaye piyasasının hic olmazsa bir soluk almasına imkân verir. Yeniden degerteme hükümleri belki ondan sonra yetişebilir. O da aynca bir imkân tabii. SORU Sizin buraddkt Izlenlmlnize göre bu imk&n qetirildiğinde firmalar tahvil çıkarmaya hevesliler mi? Buçün kü sartlarda böyle bir finansmanı kullanmak eğilimindeItr mi? DÖŞLÜOĞLU Tahvil çıkarma eğilimindeler. Tabiatıyla en önemli olan sermaye piyasasında halkın. yatınmcılann daha önce olduğu gibi bu tahvilleri almaya arzu göstermesi. Bu olaylardan sonra sermaye piyasası gerçekten bir vara almış durumdadır Bu çıkanlan kararname bu yarayı sarabilecek önemli bir unsurdur. Ama bugünden yarına sermaye piyasasının eski haline, yatınmcilann eskl psikololik rahathğına, güven ortamına kavuşmasını beklemek biraz iyimserlik olur. Ancak daha uzun vadede sermaye pi yasasının yeniden canlanacagını ve arzu edilen seviyeve peleceğine inanıyorum. SORU Ozel sektör tahvillerini tasarruf sahibi için yeniden çekici bir yatınm aracı halino getirmeh için neler yapılabilir sizce? T.C. Dz. K.K. TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY İSTANBUL Genel Müdurlügumüzce aşağıda belirtilen malzeme ilgili tdari ve Teknik Şartnamesine göre TEKLÎF İSTEME USULÜ ile satın alınacaktır. MALZEMENİN C1NSİ: SEYYAR FAN MtKTARh 12 AJDET MEVLİD Aziz eşım, sevgili anamız; TggEKKÜR Yureği sevgi dolu, eşsiz insan FATMA ANIL'ın aziz ruhuna, 20 eylül 1982 pazartesi (YARIN) oğle namazından sonra, Kadıkoy Moda Camıinde Kuranı Kenm ve Mevlid kıraat olunacaktır. Akraba, dost ve dın kardeşlerimıze duyururuz. EŞİ : Hamdi ANIL EVLATLARI : Hayat ANIL. Avni ANIL CEMAL GÜRSOY u (CEMAL abimız) •vaybetmenın uzuntüsü ıçindeyız Tedavisi süresin:e ılgısını esirgemeyen cenazesme katılan. acuııızı paylaşan tüm dost ve yakuılanmıza teşekkur sdenz. GÜRSOY AİlESt 1. Malzemenin maktu geçid teminatı 35.000. TL.'sıdır. 2. Teklifler Idari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 3. Satın alınacak (1) kalem malzemeye ait tdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığı Ofisı'nden 500. TL. (Beşyüz) lira Dz. Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yardım makbuzu karşılıgında temin edilir. 4. Posta ile şartname gönderilmez. bu husustakl müracaatlar cevaplandınl maz. 3. Genel Müdürlügümüz 2490 sayılı kanuna tabi değUdir. 8. Genel Müdürlüğümüz'ce herhangi bir teklifin seçilmesi ve uzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlanü garantisi yüklemez. 7. Geçici teminat olarak Tedavülde olan Türk parası, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalann verecekleri vaaesiz teminat mektuplan, borsada kayıth esham ve tahvilattan Maliye Bakanlığı'nca tayin edilecek olanlar veya Devlet İç tstikraz Tahvilleri Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğu veznesine makbuz karşıhfı verilecek ve makbuz teklif zarfının içine konulacaktır. 8. Teklifler en geç 1 EKİM 1982 cuma günü saat 10.00'a kadar Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Ofisi'ne kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığı'nca acılacaktır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ OCRENCILERİNE DUYURULUR 1 1981 1982 ders yılı ikinci bütünleme sınavlan daha önce bildirilen tarihlerde yapılmaktadır. 2 Bu sınavlarda başansız olanlara Yuksek Oğretım Kurulu'nca verilen ek sınav hakkı ile 1 1 gıü sınavlar 4 1 8 ekım 1982 tarihleri arasında yapılacaktır. 3 Sınav gunleri dekanlıkta ilân edilecektır. 4 Sürmekte olan 6. yıl eğitiml hariç. 1982 1983 öğretım yılı 18 ekim 1982 pazartesi gunu başlayacaktır. Oğrencilerimize başanlar dıleriz. (Basın: 21770) TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEKEL MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞ1 GİRİŞ SINAVI 1 Açık bulunan Müfetti? Yardımcıhklan fçin 30.10.1882 günü baslamak üzere îstanbul ve Ankara'da yanşma sınavı yapılacaktır. 2 Hukuk. tküsat, Sıyasai Bilgiler, lşletme ldari llimler. Jdari Bilimler Fakülteleriyle. tktisadi ve Ticari îlimler Akademllerinın meslekle ilgili ve enaz dört yıl öğrenim sörell fakülte. akademi ve yüksek okullannı veya bunlara denkliği Mılli Eğitim Bakanlıgınca onaylanmış yabancı okullan bitirenlerden; Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı koşullan taşıyıp sınava başlama gününde 30 yaşını bitirmemiş ve askerük görevini yapmış veya erteletmiş bulunan lsteklllerin, Sınav Programmı ve diğer koşullan öğrenmek uzereA) tstanbul'da Karaköy Bankalar Caddesl No: 48'deki Tekel Genel Müdürlüğu Teftiş Kurulu Baskanlığına. B) Ankara, lzmır, Bursa. Eskişehir, Adana, Samsun. Erzurum. Diyarbakır Tekel Basmüdürluklerine. Basvurarak istenilen belgeleri. engeç 8.10.1982 günu çalışma saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığında bulundurmalan fierekmektedir. 3 Müfettiş Yardımalığma alınanlara Devlet Memurlan Kanunu ile Harcırah Kanununa göre ucret ve yevmiye ödenir. Aynca. tüzük hükmü gereğince 3 yıllık stai devresinin sonunda yapılacak veterllk smavını başararak Müfettişliğe atananlar. bir sure sonra çeşitli dallarda inceleme yap mak üzere vabancı ulkelere gönderilebilirler. Duyurulur. (Basın: 19689 / 6184) Tasarruf sahibinin güvenini yeniden kazanmak için ilk vauılacak şey tahvillerin itibannı iade etmektir. Son kararname, tahvili esas almakla tebrike şayan bir adım atmışür. DÖŞLÜOĞLU Bir kere tahvilin enflâsyonun fizerinde bır reel gelir sağlaması lazım. Aksi taktirde gayrimenkul ve altın gibi şeyler daha cazip gelebilir tasarruf sahibine. Tahvilin enflâsyon dönemlerindp tutulmasının nedeni euveneeli bir reel gelir sağlamasıdır. Tahvilin canlanması açısmdan en önemli noktalardan birl de tabil bir menkul kıymetler borsasının harekete geçirilmesi konusu. Artık bundan sonra daha önce yasadığımtz hadiselerin tekrarlanmaması içın tahviller de tıpkı altın borsasında olduğu gibi. aracı kurumlarca alınıp satılmalı. fiyatı genel arz ve talebe göre degişmeli Altın alan safan nasıl flvatlardaki inış . çıkışlar nedeniyle sarrafı, kuyumcuyu suçlamıyorsa yatınmcı da artık tahvil veya hisse senedi aldığında bunun fiyatımn fnio çıkabitere&ini bilmeli SORU Ozel sektör tahvıli ve halen oldukça durgun butunan hisse senetleri dışında baska araçlar, baska menkul değerler devreye gırebilır mi sizce? DOŞLUOCLU Belki uzun vadede olabilir ama şu anda önemli olan tahvih canlandırmak Özel sektör tahvili son zamanlarda buyuk yara almıştır. Yüksek çeilr vaadi ve likidite garantisiyle satılan tahviller. maalesef aracı kurumun aradan çekilmesiyle yatınmcılan 2 7 yıl arasında değişen surelerle beklemek durumunda bırakm^tır Tahvilin arkasını okumadan almış olan tasarruf sahiblne. tahvili ihraç eden kuruluşlar da sahip çıkmayınca bu. yatınm cıyı çok olumsuz yönde etkilemlştir Bu bakımdan gerçekci bir yaklaşımla evvela tahvili canlandırmak. itibannı iade etmek lazımdır. Kararnamenin tahvili esas alması bu bakımdan tebrike şayandır. Kâra ortakhk belgeleri ve dığer araçlar ancak ondan sonra düşünülebllir. İSTANBUL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE SINAVLA ŞOFÖR ALINACAKTIR Idaremizde açık bulunan Genel îdari Hizmetleri Smıfına dahil 7 ve 9. derece iki şoför kadrosuna Devlet Memurlan Kanunu'nun öngördüğu şartlan haiz askerük gorevini vapmış. 30 yaşını geçmemiş profesyonel ehliyeti haiz (ağır vasıta tercıh edilir) olanlar arasında sınavla şofor alınacaktır. Yazılı sınav 14 101982 perşembe günü saat 9 30 dadır. İstekülerin aşağıda yazılı belgelerle Sultanahmet Yerebatan Caddesi'ndeki Özel İdare Müdürluâü'ne muracaatlan duyurulur. 1. Dilekçe. 2. Nüfus Hüviyet Cüzdanı aslı, 3. Tahsil belgesi. 4. Şoför ehliyetnamesi, 5 2 adet vesikalık fotoğraf. (Basın 21771) î LA N Örtanu ÖZEL FIATL*» O E v 236vU araf .ia900rL BUrom C MAKEJOTEL 24^00 Kooperatifımls îstanbul lli Jataloa Ilçesl Büyukçekmeos Bucagı"nda Toplu Konut Kreiıslnden yarsrlaaarak 28 daıre yaptıracaktır. 1 Projeiei tooperatıfımiTİn «Buyükçekmece, Belediye Sosyal Tesui Z/8» adresindekı burosunda görlilüp ıncelenebilir. thale 6.1U.1882 günü saat 15. OO'de kooperaufimiz burosunda kapalı zart usulü yspıiacaktır. Kooperatifunız 2490 sayılı yasaya oağlı olmayıp ınşaatı dı ledığıne vermeüte serbesttar. Katılmak ısteyenlerin yukarıda adı geçen gün ve saatte, yeterllk belgeleri ve teminat gösterecelüeri menkul ve gaynmenkul değerlenne an belsolerının asıllan ile birlıkte hazır bulunmalan nca olunur. ».S. BÜYÜKÇSKMECE Ö6RKTMEN • MKMLR VE D K (İKURLILEK A KÜMT Y\P\ KOOPERAl'IFt • Cumhuriyet Gazetesinden aldığırn kımlık kartımı ve bono senetlerimi zayi ettım. Geçersizdır. I jm p^n^'tn 17.500 ^^BodmmT.M.T. T75OOrt TÜRK ALMAN EĞİTİM MERKEZİ ALMANCA DİL KURSLARI Yeni dönem kayıtlanmız başlamıştır. Nonnal Kurslanmızın yanı sıra ÇEVtRÎ. MATEMATÎK FtZlK KİMYA TERİMLERİ ve MÜHENDİSLER İÇİN TEKNİK TERİMLER kurslan acılacaktır. Dönem sonunda di] bilgısi, sertifika yapılır. sınavlan Marmaris Sultan Sarav 17.000 TL Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden Bildirilmiştir 1982 1933 ogretım yılında Üniversitemıze bağlı Edırna Meslek Yüksek Okulu. Kırklareli Meslek Yuksek Okulu. Çanakkale Meslek Yüksek Okulu. ile lekirdağ Ziraat Fakultesıne baglı Meslek YükS .C Okulu na ön kayıtla başvunna süresi 4 ekim 81932 pazartesi günu ınesaı bıtımıne kadar uzatılroıştır. Duyurulur. (Basın: 21772) Bankalardan tanzim fonu için 73 milyar cekilecek ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Merkez Bankası, banker tasfiveleri sırasında kullamlacak o!an «Menkııl kıvmrtier tanzim fonu»na bankalar tarafından vstınlacak nsra ile Diyasadan 73 milvar Ura ceiıvor. Merkez Pankası'nın vasa tnicündekj karamamenin bır aıad desine davanarak. «fonu vfirörIfljfe kormak» amacıvla vavmlandıftı tebliSe göre. M«rtte« mıs olan fon hesabtnın olufturulmasında, 35 hazintn 1043 Unhinde bankalann toolnm lweciı mıktan esas alınaralc. BankaJann kredilerden Resllece» olan binde bes oranındakı mıktarlan ne zaman, nasıl ve hangı iuraUar lcerlslnde Merkez Bankası Ankara stıbesine vatırafsîklpn sermave t)1«asası kurulu tarafmdan arnca FtthiyeSEKE TUE otel A GRO6U OnlOKshu». IkraaNar BLLVAR! 35,S BES1KTA5 T * « ı i 0 ' « ı ? J ( I 61 «3 26 0» 1610! KAYITLAR: 16. 17. 20, 21. 22 eylül 1982 saat: 15.00 18.30 arası. ADRES: Alman Lisesi. Dairesı yanı Tunei. TELJ 44 86 08. Beyoğlu (Moran: 463) 8185 Imbat Abefflıu37 6IO7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog