Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

19 EYLÜL 1982 Cumhuriyet 5 Sonbahar çiçeği gibi rengim solmuş, Bugünlerde bilmem bana neler olmus, AaaaahL AhL Neler olnıus.. Sonbahar Bu yıl yine rengi soimuş, kolları ipliklenmış, yakası lirae lime, sırtı elek gibi olmuş, havı kaçmış, tüyü dökülmüs giysiler revacta. Kadınlar bitkin mak yajı yanacakîar. Ellerde kömür isi. mazot lekeleri görülecek. Evler de, «odun günleri» düzenlenecek. Bakışlar me !ul mahzun. Göz altlan morartılacak. Erkeklerde kızarmış burun ııcu cok makbu!. Omuz !ar cökük, bapW yerde. Bu kıs titıpme mndası hakim. Burunlar özellikle çekilecek. Ayakkabılar az topuklu, bol delikli. Ökçelere ke ce koyulacak. "Artık dernir alma vakti gelmişse zamandan Vleçhule giden bir gemi kalkar bu limandan,. Duruıınn!.... Durun! !a kazanç gösterip vergi ayı gelince Mahyeye. «Kazandıerıma da ka/.anacagı ma da çok pişmamm. beni affediıı» >ollu dılekıje vermek. SON DAMLA BardaŞı taşırır. Batc. Örnek: YükseK Hakem Kurulundan 32 ay sonra ısveren lehine bır karar çıkar. Bu arada işçi ıginden atılmış, karısı çoculc yapmış, oğlu sokakta taze ceviz satmaya, kendisi bir SOV PtS.MA.NXIK Faz ickili lokantanm onünde deşnekçilik yapmaya başlamıştır. SON YUDUM Agzı bl güzel snazladıktan sonra. bardağı ınasaya vurup arnirinı. memurunu. evdeki!eri, dışardakileri yakalayıp yalpalıyarafc meyhaneden çıkmak. SON BAKIŞ Filmlerin sonundaki jön bakışı. «Mualla anam ben gidiyorum... birbirimizi göremiyecefiz.. Ağlaına anam.. Kız sahiden mi ölüyorum kum! Çekimden sonra odama gel.. Öbööö. Öhöööööj» SON TANGO Her yerde yapılabilır. Büyük pi&t istemez. Üyeler toplanır. sıra kapaklan vurulur. Hoca bildığini okur. El çırparak tempo tutulur. Üç geriye, çok azıcık ileriye atılır. Bedeni yormaz. Gozlüklü. göbekli. kahn enseliler tararafından rahatça yapıhr. SON NCMARA Son iki sayısı 57 Ue biten amorti. «Size de çıkabilir». SON DURAK Git. git bitmez. Yanmda bir tanıdık olmaymea hiç çekilme<j. «Aab. paranı olsa daha rakında ev tutardım» diye düşündürür. Kazayla evde bir evrak unutursan sliründürür. SON HABER Haberin kaynağma göre degişir. «Son tnodel bir araba almış». «Son sevgillsi kendin den 16 yaş kıırükmüş». «Son işinden de çıkınış». «Onu son gördiiğümdfi sürünüjor du», «Son bombardımanda öldügü sanıfıyor.» SON VAPUR Sessiz Ge mi. «Artık demir alma vakti gelmişse zamandan meçhule giden bir tremi kalkar bu limandan». Duruuuuun! Benim evim Kanlıca"da, meçhule gridemez bu gemi" SON KARAR Alınması kolay. anlaşılması güçtür. Okur. okur deli olursun. «Acaba şimdl ben YÖK'iin son çerçevesine göre mi sınava girseeeeem.. Yoksa eski yönetmeli&e göre mi? Ya 21. tnra mı atsaaaara.. \\lahım ben şimdi ne yapsam? Çalışsam da mı okumaya çalışsam. okusam da mı çah^maya çahşsam.» SON DIUUM Durumu belirsizler için kullamlır. «Bi durum mu var?», «N'aAnlaşıldı. tamam. SON SÖZ Yeter! Söz tzzefindir. flzzet kendi hallnde. kiracı. üç çocuklu. Ucretlt. zor geçimli. kısaçası bizdendir). CtDDtYETİN BÜYtK ARAŞTIRMASI: YAŞLILIKTA NELER OLUYOR? NEDEN AZIYOR ÖMtRLERtNtN SONBAHA RINDA BU ADAMLAR? ARPALARI MI FAZLA GELİYOR? NEDEN DOY5IAK BİL^IİYORLVR? ÇOCIKLUKLARINDAKİ BİR BEST.ENME EKSİKLtGÎ Mİ.' DtNYA MALINI SIF.TL.ARINDA ÖTEKİ DÜNYAYA MI TAŞIYACAKLARINI SA NIYORLAR? KAZIK MI TAKACAKLAR VOKSA BU 1>ÜXYAYA? CtDDİYET BU SORULARI AYDINLATIYOR. İSTE I>OKTOR RAPORLARI. ACrKLIYORUZ: R. REAGAN îki ruhlu. Sessiz, zararsız gibi görünüyorsa da çok tehlikeü. Her an patlayabilir. İki büyük etkinin altında. Genclıginde ojTiadığı kotü adam nıllerlni, jönden yediei dayakları unutamıyor. Bir de babasınm kardeşini aç balıp yeraesini. Dişlerini sıkar?k gülümsemesi bundan. Onu illet eden sözcükler: Boru.. Gaz.. Doğal gaz.. Dayamşma.. Oskar.. Karaipler.. Banş.. Afganh rnüiteciler.. Ortadogu.. Filistin da vası.. M. BEGtN Saldırgan ruhlu. Ke zaman klmi ısıracağı belli degU. Çig. çiğ yemek istiyor Araplan «Bana baban Arap deseler hiç düşünmem onu da yerün» diyor. Ernir almak ist«miyor kimseden. Şeker hastası olabilir. Fil'le başlayan sözcüilere karşı allerjisi var. Hernen ateşl yükseliyor. Vilika derseniz. «Neee? Filistinliler filikaya bindiler, bııraya mı geliyorlar?» Fiie derseniz. «Tamaın Filistinlileri kapana sıkıştırdık, bombalayın.. Parça. parça edin.. Kemlklerini bana ve rin!» diye bagırmaya ba^lıyor. A. ŞARON Sadist ruhlu. Küçükken babasmdan çok dayak yemiş. Evden kaç mak istemiş, kapıların arkasına sürgü koymuşlar. Şimdi pasaportsuz sınır geçme egilimi var. İyi koku alıyor. «Koş, tut, yakala, parçala» emirlerine dayanamıyor. Onu çıleden çıkartrnak için şu sözler yeter: «Önde gideni Şamda görürler», «Halep oradaysa arşın burada», «Ne Şamın şekeri, ne Arabın jnizü.» ümur BüGAY Cok Acı Bir Kayıp Babamu, babalanmızın da babası mıjteşebb:s Sabri, Leyla. İhsan. Suheyla Parayut'un biricik am"caJan iBaba yans:) müteşebbis Asiye Paıayufun canından da kıymetli kocası (AJlah için. hem kocası hem de manevi babası) buyuk müteşebbis, aiıemizin direği, iş hayatımızm babası.. SALİH PARAYUT 18 eylul 1982 rumartesi akşamı televizyondan <Anayoso Oluşına Yolunda» adlı programı izlerken, «HöId oluşmadı muı?» diye sesler ÇLkarmıs. ansızın gbz lerini yummuştur. Memlekete yepyeni döviz kaynakları saglamak üzere tesebbüslerde buiunurkea teşebbüslerine yeni teşebbüsler katamadan, hayatanıa en müteşebbis döneminde. sonbahanna doyamadan, beklenmedık bir zaınanda bakkın rahmetine kavuşarak bizleri derin elem ve kedere garketTniştjr. PARAYUT AİLESİ Sonbahar'dan en son matraklar Ilkbahar'da 'cihad, bitirilemezse, Sonbahar'da 'ricat, baslar har'da umutlar vardı. Mevsim bahardı... Hiç se^iniyoBtR MATRAK: Gül gibi rum Sonbahar'ı, AUah kahoturup dururken neyime be retsin karnabaharı, ülserinim pansiyonculuk. îlkba tni azdırıyor... )ERT BABASI "Güzel,, diyorum. Doğru olmuyor! "Doyru,, diyorum. Güzel olmuyor! VuralSOZER Sevgili Okuyucula*. Farkma vardınız sanıyoruro. blz Ciddlyet yazarlan epeydir. bir konu seçiyor; hepimiz o konu uzerine söz ediyoruz. Bu hafta «Sonbahar>ı ortak konu olarak seçtik. Ben oldum olası sonbahan severim. Ilkbaharda bir özlemden çıkmanın. özlenane kavuşmanın sevinci vardır. Oysa sonbahar, bir varlığı tüketmenin, yokluğa adım adım yürümenin mevsimidir. îlkbahar şımanktır. Sonbahar ağırbaslıdır. Yüreklidiıi Bu nedenle, Dert Babalığıni bir yana bırakıp. şaarleştiğim sonbaharlardan bır kaç seçme sunuyoruni: ANLAT... HAYDİ Pervane nasü hoştu ate$et Bmir alnuşcasma. Nasü duştü ateşe deli t&vane ölüme geç kalmıscasınat Sonra, pervane nasü kalkmaya uçmaya uğraştıl Pişman olmuşcasma, Sonra. nasıl da yanıyordu atef... Bir şey olmamışcannal * * • Dovulcuî.. Sen de sokaktasm ben ds. Uyhuculara inen tokmak sende. Sen, sahur vaktini'naberverirsin Davula verecek kulaksa... bende. • # * Haram yivicilere yemeyenler hor bakarl Defter onlann sanki. durmaz günah yazarlar 'Akdsızlar! Her haram bir şerbet damlasıdır, Cennette çeşmelerden işte bu şerbet ahar. *•* Sunan aym îçen aynu~ Söz başkadır'l Teller aym... Gövde aynı... Sap başhadırl Bizi böyle sarhoş eden. Hayyam usîa; Senden kalan testıdeki son katradır. * * • Hazan olunca guller gene boynunu büküyor Cüle hasret bülbüUer gene ahüvah ediyor! Bu güzelim tablonun yalnız bulutları mahzun. Zira, şimdi jetler var; göğü ikiye biçiyorl • •• Biri var, hep tutuyor. Biri var hep yoluyor. Biri var. pişiriyor. Biri de hep yutuyor! Sana öğüt evladım; yutucu olmaya bak. •Hani bana» diyenier, kazan dibi yahyorl • •• Elbiselerinizi lütfen çiviye asınız Peştemaia sarınıp göbektaşma yatınız: Subay mubay, yargıç margıç, savcı mavct.. Aranızda fark var mı, birbirinize bakımzt Fuat ORER Son • SATILIK çatı. Ostunde kınk üç kiremitiyle elli metre kare bacası, durnanı içinde. îlkbahara dognı dişı leyleftı gelır. yuvasını yapar. Isteklilerin Hüda Verdı Apartmanı AUah Kerim Caddesinde, Çok Şükür Çıkamazına müracaatlan. • KELEPtR pardesü. Az kullanılmaş. iki kez tersyuz edilmiş, üç kez kuru temizleyiciye verilmiş. az su geçirir. üçtincü sınıf lokanta ve meybanelerde sandalye arkasında itinayla serilmiş sobada kurutulmuş. üç kez dügun salonunda vestiyere Bu yıl okullann erken açılması Sonbahar'a cabadan bir hüzun daha ekledi. Yazlıklar hava hücumuna uğramış gibi bir anda boşaldı. Dış turizm zaten nanayasılmış, numara verilmiş, gotgulü bir par mış, öyle diyorlar, ben nerden büirim! I5 turizm de desü ehven fiyatla satılıktır. • AZ DELÎKLI şemsiye. Rahmetü pe bu yıl banker tufanından derden kalma, emektar. Güneşte, yagtnur sonra şinanay oldu. Okulda tam randımanlı. Itühatçüann kavgasın lar da yaz ortasında kapada bulunmuş. Şirketi Hayriye vapurlann nıp yaz ortasında açıldı mı da çok kaybolmuş, bulana hiç bir hayn do sana! Oooh!.. Mastika maskunmamış. dört defa geri geürilmiş. üç sa tika... (Sahi nedir bu masğanak yağışta açılmayarak pederden sun tika?) turlu klıfürler yemış. aksi tesısatlı antika îkivüzellibin harcayıp yaşemsiye. Merakhlanna hemen satılık. tak yorgan nevresim aldım. Erimin her yanını temizleyip boyattım. tlk müşterinin kakası boruya ulaşmadan yaz sezonu bitti. Btr daha pansiyonculuk yaparsam ne olayım... baharlık TRAFİK Bu duzen değişecek. Çocuktan al haberil Don kıçvmdan düşecek, sıkacağım kemeri. 'Beni hiç ırgalamaz, kendini düşün..» deme Bezi getirmek benden; silmek senden Cafer *•• Hangi hulah yorulmuş sesin sağırlığmdan? Hangi yıirefe ezilmiş sevgi ağırlığından? Kendi kendimi yazdım, aldattım sayfalan. Kitabm haberi yofe seni taşıdığmdanl • •• Duygulardan soyunsam şimdi doğmuşcasma Annsam isteklerden tamam olmuşcasına. Bıraksam duş görmeyU kucaklasam gerçeği Ararken gökyüzünde verde bulmuşcasına. HADDİNİ BİLMEK *•* Savaş BÜKE Elinde parçalanm 'nr butune dönmekte. Hiç kirılmamış gibi. toplanıp derlenmekte. Mesleğiniz efendim? Söz Kuru bir teşekkürle atlatılmaz bu hüner! yazan. Ne sozü yazarsınız? Şar Hüner, şimdi böyle bütün Izalabilmekte. Sana seni getirdim. kırk yıl süren seferden Arkada kalan yollar birer çizpi köpükten, Çözulmem nhttmdan, seyu «açıi git» diyene dek. Söz etme Mmselere, 'dönemeyeeeğımden. Sondan bir bahar «A'dan Z'ye» zamia girdi Sonbahann E>'lül ayı. Bu gidişle yedirecek Ekim, Kasım ham ayvayı. Akar, kokar yakıt satan, Bugün gülen gözle bakar. Ocağına düşmeye gör Karda kısta çok can yakar, tıMuhstabı» çocuk olan Tüm esnafat vurur vole. Onterino top (!) düşmesın Çevirirler hemen gol'e. Alm, t«n ucuz satar. Dogaı kaynak ise sonsuz. Paçasını işveren'e Kapüranlar kalır donsuz. Düşmez gundemden Acıya doyrnaz haber. Kaza «görünür» asiında «Geliyorum» da der... Boşuna degisir Çoğu adresler... Tahsin ŞENTÜRK ÎKİ MATRAK: Şimdl geldi sonbahar... Açıldı tüm okullar... Okulda ilün irfan, Burhan, Süleyman var. Turizm dersi de okutuyorlar... Boynumda bojrunbagı, sınıfın içi hamam, tahtanm önü göbektaşı... Bu yıl «Elişi» dersinden en \yi biz ye tişeceğiz. Maçlarda İşe yarar diyorlar. Fen'den «E1. iş»ne ders kaydırmışlarw Ah. terler göbeğimden süzülüyor. Gözlerim acaktan büzülüyor... ÜÇ 1VL4TRAK: îlkbahar 1 da «cihad» bltirilmezse Sonbahar'da «ric'at» başlar, diye pek matrak bir sözle, Eylül'e gözleri yaşlı giraim. Turgut Abim ekonoıniyi iyi bilir. bu söze ziyade gül dü. Çok matraktır kendisi, üstelik de emekli... Kazancmı kendine uyduramayınca, kendini kazancına uydunıp barsaklanndan otuzüç santtm kestirip atmış. Enflasyon oranı yüzde otuzüç ya... Allahtan fcandırraışlar abimL İyi ki oturup bir bir hesaplamamış. Yoksa gittiydi tüm barsaklar dibinden... DÖRT MATRAK BU ÇOK MATRAK: «ârropa Yöneticileri Fornmu» geçen gün Hilton Otelinde, cYnvarlak Masa Toplantısı» düzenledl. Toplantının konusu: «Ynvariak Masa»ya çalısma izni verilip verilemeyeceğl miymiş neymiş?.. Ciddiyet Pazarcılık Sunar: Kıs geliyor, kovalayın "Sopa^ız bizden... Ja sozü, aranjman sörü yazarım. Bazen kltaplara önsöz yazıyorum. E"ekl son söz yazmaz mısınız hiç? Hayır efendim asla. O işe kesinlikle Kançmam. Niçin? Son söz milletindir... M. Nezihi Gulcüoğlu Taksitle, peşin f iatma faizsîz îsteyen herkese 4< beklemeden istediği kadar SOPA,, >•••*•»•••••••••<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog