Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

| 19 EYLÜL 1982 DIŞ HABERLER CumHurıyet tftonako Prensi esininin cenazesinde ağladı Dıs Baberler Servtsi Haf ka başında geçırdığı otomobıı kazasmda yasamını yıtiren Mo naco Prensesi Grace Kslly, ı 5in dün görkemli bır cenazf töreni yapıldı Monte Carlo Ki. tedralinde yapılan dınl törendt Prensesin tabutuns :ofc vakır perde duran Prens Ranieı In eendini tutamayfiralt aSlariı gı fffirüldü Prens Raıner'ır sağında 25 vasmdakı Prenses Caroiine solunda ıse 24 yaşm daki Pn»n<. Albert ver aldı Prenses Stenhanie tse halâ has tanede oldugundan törene fca ölamadı 800 kışilik katedralde dttnya nın ünlü kışıleri yer aidı T& eni izleyenler arasuıda Başkan Reagan'ın esı Bayan Fancy Reagan Wale!s Prensesi Oiana ve Pransa Devlpr Raşka nı Francois Mitterrand'ın eşj Bavar Danıelte de bulunuyor du. Prenses GTacein tabutu Monako bayrağına sanlı bir sekiide lcatedrale s^tirlldl Prenses Grace aynı itatedralde 26 rıl finoe Prens Balnler Ue evlenmlştl Fransa'da "Dogrudan Eylem üyesi 14 kisi tutuklandı PARtS ( M ) Pransa'da çürenlik kuvvetlerinin eirişttlîleri blr operasvon sonucu «l»ofruiaa Evlpm» adlı asın soi "Jr güt mensubu H kistnln vaka landıfı ve cok savıda silah ve patiayıci maddenin ele çeçlrilüği açıklandı. Grosmaneta adlı tki terörtstı ele eeçiren oolis bunlardan airiıSı bilsrtvle cum& gec cumartesi sabahma kadar rPn operasvor srmunı 14 Iciçv Michej CamıUıen ve Charles LONDRA, (AVKA DPA) İngiltere'de tş çi Partisi Galler'de yapılan bir ara seçimde büyük başan kazandı. Galler'deki Gower seçim bötgesinde yapılan seçimde îşçi Partisi nin adayı oylann 17 bl nini aiarak seçlml önde bitirirken. Sosyal Demokrat ve Liberal partüerin ortaklaşa çikardıklan aday yaklaşık 10 bin. Muhafazakar Partinin adayı ise 8 bin dolayında oy alabil dl. İngiliz Işçi Partisi ara secimde basarı * ka^andı F.AImanya'da sağ koalisyon hazırlığı sürüyor Demokratlar koalisyon icin muhalefetle görüşecek 18 Hür Demokrat milletvekili sağ koalisyona karşı çıktı, geriye kalan milletvekilleri Hıristiyan Demokratlarla koalisyon kurmaya yeterli ülya ÜÇER büdiriyor BONN Pederal Alman hü kümetınin parçalanmasmın ar dından Hür Demokratlar ve Hıristıyan Demokratlar Başba kan Schmıdt'in erken seçim ö nerisıne kesin red cevabını ve rerek koalisyon hazırlıklanna giriştüer Hür Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlar Schmidt hükümetüıe «vapıcı sizlik oyu» vererek aralannda koalisyon kunnayı düşünüyorlar. «Yapıa püvcnsizlik oyn> önergesiyle birlikte bir Başbakan adayı ve bır kabine listesı nın venlmesini gerektinyor. Bu durumda Schmıdt'in erken se çim bnarisi suya düşmüş oluyor. «Yapıcı güvensizlik önerge si» çoğunluk alırsa, önerilen hü kümet başa geçecek, çoğunluk alamazsa eski hukümet gdre viai sürdürecek. Hıristayan Demokratlarla ko alısyona gıdilmesi konusunda alman karar sırasında Hür De mokratlar bölündü. Parti Genel Sekreten Gunther Verheugen'in de desteklediği 18 mület vekıb koalisyona karşı. tki ay n oylamada da hiçbiri tavnnı yumuşatmadı. Bu grup olağan üstü parti teongresi istiyor. Par lamento antmeüğine göre Hıristıyan Demokratlann kendı gruplanna ek olarak 23 kışiye ıhtiyacı var. 53 Hür Demokrat milletvekilinden 35'i bu iş için yetiyor da artıyor büe. Ancak Hıristıyan uernofcratlann ıç dunımunun da sakın oldugu söylenemez. Başta CSD nun aşın sağcı Uderi Frana Josef Strauss olmak tizera Brnss Albrecht gibi, Kohl'a raı halif Hınstiyan Demokratlar ko alisyonda yer almayacaklannj belırttUer, Pederal Alman hukümetinio dağıünasına henüz resmi tepki lerın gelmemesıyle birlıkte, Kohl*un iktıdara gelecek olma sına sevindıgını belli eden tek taraf ABD. Beagan"ın yakın çev resı rAvrupa'daki en önemli mütteökleriyle varolan sıirtüş melerin Kohl*un iktidanyla son bulacagını umuyor. Ingıliz hükümetine yakın çevreleı ise muhaiazakâr olmaianna rağmen duruma Uzülüyorlar Brandt, Schmidt gibi politikaa lan gayet tyı tanımalanna kaı şılık Hıristiyan Demokratlan hemen nemen hiç tanımıyorlar Sovyet resmi kaynaklan tse şimdiki hüktlmetın devamım ar ÎU ettiklenni, Schmidt hükı) metinin düşmesinin uluslarara sı dunımu yeniden yergmleşti rebilecek bir gelisme olduğunu belirtiyorlar Ooğu Almanva oa sını ve televizyonu olan bütün aynntılarıyla ızlemekle birlikte vorumda biılur>Tnuyor. BL I AC Ergun Politikada ^ Sorunlar» t Brejnev'in Barıs Planı ovyetler Birlığı Devlet Başkanı Leonid BrejnoV m çarşamba günu ortaya attığı Orta Ooğu banş planı, temel çizgıleri ile Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu konusunda şımdıye dek savunduğu resmi göruşü yansıtmaktadır. Ancak, gerek önerinin zamanlanması, gerek plandaki bazı maddelerdeki tace nuanslar gerekse. Brejnev'in planı açıklarken yapüğı konuşma, bakımmdan, bovyet lıderinin girişuninin uzertnde dunılması, herbaide yararh olur. Leonid Brejnev'ın Kremlin'de Guney Yemen Cumhurıyeti Devlet Baskanı Ali Nasır Muhammed onuruna verilen yemekte açıkladığı 6 maddelik plan şöyle. • Israil 1967 savaşında işgal ettigl tum Arap topraklanndan çekilmeli. • Batı Şeria ve Gazze'de bağımsız bir FUlstin devleti kurulmalı. • Kudus ün Doğusu Araplara iade edilmell ve Filistm devletinin ayrılmaz parçası olmalı. • Bölgedeki tum devletlerin bağımsız olarak ve güvenlık içinde yaşamalan garanti edilmeü. • Savaş haline scn verilmeli ve Israü'le Arap ulkeJen arasında barış 6ağlanmah. tsrail ve Filiatın devletleri dahil, bölgedeki tüm ülkeler birblrinin hükumranlık ve bağunsızhk haklanna saygi göstermeU. • Güvenlik Konseyi'nin datmi üyeierl ya da Güvenllk Konseyi üyelerinin tümü tarafından taraflar arasında vanlacak anlaşma garanti edilmell Once Breınev'in yukarıdaki barış planının zamanlaması anlamhdır. Sovyet lideri banş önertlerini, Fez dorugunda kabul edilen Arap bans planının açıklannıasından çok kısa süre sonra ortaya atmıştır. Arap banş planında, bilındiği gibi Tunus. Reagan ve Fahd planlanndan yeni bir sentez 01119turulmuş. ancak bu sentezde Sovyetler Birliği'ne yer verilmemiştır. Fez'de ABD'de goruşmeler yapmak üzere Arap Üderleri arasında bir komitenın kurulması da kararlaştınlmıştır. Orta Doğu bunalımının çözümünde ABD başrole çikarken, SovyMler Birliğinin devre dıçı bırakılması, Leonid Brejnev'i büyük bir olasılıkla tedirgin etmiştir. Kremlin lideri Fez doruğundan hemen sonra Sovyet barış planını ortaya atarak gerek Araplara gerekse ABD'ye <biz de buradayız» demektedir. Dikkati çeken başka bır nokta Leonid Brejnev'in gerek konuşmasında, gerekse, öne sürdugü planda ABD ve Israil'le polemiğe girişmekten kaçınmasıdır. Aksine Sovyet Liderinın planı. lsrail'in tanınması ve bu devlete gerekli güvencelerin saglanması açısmdan Arap planından çok daha tleridedir. Fez'de kabul edilen. Arap planının 7. maddesmde. «Güvenlik Konseyi, Filistin devleti dahi] olmak üzere bölgede yaşayan tüm devletlerin barış içinde yaşamasını güvence altına alacak» deniyordu. Böylece. Araplar tsrail'in varlığını. adını anmadan dolaylı biçimde kabul etmiş olmaktadırlar. Brejnev'in planında ise. açıkça, •İsrail ve Filtotin devleti birbirinin bağunsızlık ve toprak bfltftnlügüne saygı göstermelidirler» deniyor. Brejnev'in planı tsrail devletinin adını açıkça belirtmesi ve bu devletin bağımsızİLk ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savuoması bakımından ABD'nin görüşune daha fazla yaklaşıyor. Bu bakımdan, Brejnev'in önerileri Arap, planı ile Reagan planı arasında bir köprü olarak görülebilir. New York Times'in yazarlanndan Flora Levrta üç hafta kadar önce Moskova'dan gönderdiğı haberde Sovyet liderlerinin Orta Doğu konusunda devre dışı hıra.ı<ıimakt.an tedirgin olduklan. kendilarine bir rol verüdiğı takdırde barışın saglanmasına katkıda bulunabileceklerini bildiriyordu. ABDye ya da Sovyetler Birliği'ne karşı olabiliriz. Ama, bu iki süper guç işbirliği yapmaaan dunyamızdaki büyük bunalımlann çözülinesinin çok guç olduğunu da siyasal bir gerçek olarak kabul etmek zorundayız. Nitekim 1956 yüında Süveyş krizl ABD ile Sovyetler Birliği arasmdaki isbirliği sonucu kısa sürede çozümlenmışti. Hint . Pakistan savaşı da 1966 yılında Sovyetler Birliği Baçbakanı Kosigin'in gerçekleştirdiği Taşkent antlaşması ile sona ermiş ve iki ülke arasında banş S Pierre Cemayere göre oğlunu İsraîl öldürttü £ Cemayel'in Falanjist gençler arasından «İntihar Komando Gruplan» oluşturduğu öne sürülüyor. bunlann Beein"i. Saron'u va da ikisini birden öldurmeyi deaeyeceklen ftne sürülüvor Pierre Cemavel, Begın ve Şa ron'dan aidıklan emır eeregtnce. oglunun tsrail Gizli Servisi «M(«SAD. tarafından «ldürül diigtine ınanıyor. Gazete. Cemavel'in kaldıftı binava çok az savıda insamn. bu arada ban vüksek rütbeli tsrailU subaylann Ririp çıkabilrtigine dikkati oekivor Yapılan sonısturma ise. Beçir Cemavel'in ölümünp ve binanın cökmesine neden olan 300 kllo patlancı madde nin, olaydan birkaç eün m« binanın terasırm yerlestirildiSi ni ortaya çıkardı. LO.NURA, <»a> Lübnanlı falanjistlerırj Uderi Pierre Oetnayel, LondrB ve Cidde'de sadece cumartesı gunlen vayınla nan «B> Şark el Avssat» (Orts Oogu) eazetesine verdigı demec te, TJlbnan Devlet Baskanligırs seçilen oglu Beşlı Cemayerin tsraiUiler tarafından öldürüi. dügUne inandıfıru sövledi Haberini Omayel'e cok vaKn bir kavna*»a dayandıran ?a2ete ye çöre Pierr*» Cemavel. oglu nun öcünli tsrail Basbakanı Vlsiahem Peein va da Savun ma Bakanı Arieı Şamn'dan als saftına vernın etb Haberde O mavel"ta fatnntfsf eencler ara ^ından «tnHhar Komandn firrnı Imn* oJuşturraakta oldugu ve daha yakalandı ve cok sayıda silah buldu. Brüksel'de bir sinagog tarandı, 4 yaralı var BRÜKSKL (Ajuıslsr) fta eelu gün Parts'te tsraü ^lçili ğıne alt blr otomobıle bombs yenestirilmestnden sonra diin de Belcika'nın baskenti Brük sel'ie bir sinagoe matnnaü *ö fekle tarandı Olavda birt ijhı otmals Ü2ere 4 kisi varalandı Saldın sırasınris sinaeogd* tbnnt tsfcvımine eflre vılhasi nı Sutlavan 7akla«ik VKi Yahu di mılurvıvordu Ortreü tanık<a nna e«re <w1n dolavısivla *ip«ı ?ogun tapııan KiiıtUvdl ve v* rahlann tçeri tasmabılmesı ıcta sivil muhafızlann kaoılan vuro rukHmasi eerektı Olavda •'s ralananlardan binnln sinagoft sörevlisi ıkisinin eüvenlits efi revlisi birinin ise 78111111 <» Tiaatinden nlduBu beHrtilıvm Matnnalı tülekii saldırean <>ıa; verinder sosarak uzaklastı. Pc ıis olav verinde 20'ıiert 'azla Sovyetler uzava bir otobüs daha gönderdi MOSKOVA (a.a.1 Sovyetler Birliği Salyut 7 uzay aracmda bulunan iki kozmonota malzeme göturecek yeni bir uzay otobüsünü daha fır lattı Progress 15 adındaki ikma! otobüsü birkaç gün içinde 25 ton a&ırlığindaki Salyut • 7 ile kenetlenecek Anatcli Rerezov "e Valrntin lebp^ev'l ta$ıvar« Salyut. 127 gunden beri uzayda bulunuyor. "Bizler de hasarımızı aldık^ 45 Eylül 1982 gecesi, İstanbul, Bayrampaşa, Dökümcüler Caddesinde DEKA Mcnsucat depolarında çıkan yangında mallarımız tamamen yandı. Zararımızı büyük bir süratle bizlere ödeyen AKSİGORTA Şirketine teşekkür ederiz. Orta Doğu'da barışın kurulması çabalarma Sovyetler Birliği'nin de, katılması, bunalımın çözümlenmesine yardıma olabüir. ABD ile Sovyetler Birliği arasında yapüacak bir işbirliği, bölgede diplomatik faaliyetlere çok daha fazla etkinlik kazandırabilir. Bu bakımdan Leonid Brejnev'in bans planı uz«rinde durmakta yarar vardır. TEŞEKKÜR FARUK GÜVENCin S H Î H EIJCJBR KOLL. ŞTİ. EMİHIATAB, 5392Y19467 No.lu Poliçe Sahibi "38 Müyon Liralik hasariTnı nakden aldım. Hem de yangm yerlnde ... Akslgorta'ya şufcranlanım arzederim." hastalığı sırasında yaşatmak İçin büyük çaba gösteren Hacettepe Üniversitesi Hastanesi genç doktorlanyla, Tıp Fakültesinden arkadaşlan, tüm profesörlere, ölumünden sonra mektup, telgraf telefon, çelenkle, acımızı paylaşanlara ve uğurlamaya gelen tüm dostlarunıza teşekkür ederiz. SDNA KAN ŞİBVJUffU TBKSTİt MAMÜLLEBİAJŞ. MİHBİ ŞİBVANLI 2310Y17676 No.lu Poliçe Safcİb! aldım. Aksigorta tıasar ödemeda dalma önâfcüfc ediyor. İş yerünlze para ödsmeye geldiler. Varolsımlar." / 8ABB7 A.TDIIT SUHEBZR KOL. ŞTİ. BİLGİN 5^21Y00690 No.lu Poliçe Sahibi "8,5 Milyon liralik hasanmı nak.den aldım. Bu kadar sur'atli tdzmetl düşunmemlştdm. Yangm yerlne kadar geldiler. Tebroi: ederim." / KENT OYUNÇULARI ankara sanat tnatrosu SatıÇarş PerşCuma 2199 CumartesiPazat 15°°182° KOHTAUC İ P I İ K Ç İ I İ K TİC. HAMDİ KONTAU 5594Y20530 No.lu Poliçe Sahibi "7^ Mflyon TJT^IIV hasanmı nafcden. aldım. Ben değü onlar peşimderL ]îDştular. Bu ustun lılzmet anlayışmdaa dolayı Aksl^orta'yı Tmt.1a.nTn n / yalnız3 hafta Edmond Rostand v CYRANO de BERGERAC ^ BİLETLER TİVATRO GİŞELERİNOE N^ * *şi" (oyun>2 b ö l ü m ) GİŞE T E L . 2 5 0 2 5 6 ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog