Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyel 12 19 EYLUL 1982 *3ARIŞ DERNEĞİ DAVAŞI Reha Isvan: Iddianame vanîıslarla dolıı tstnbul Haber Servisi Banş Derneğı davasıran 14 eyluldakı celsesınae sorgusu yapılan Reha Isvan, ıadıanamenın somut yanlışlıiclarla dolu oldugunu üen surdu ve «Hurriyet ve demokrası şampıyonluğa yaptıgımız dogrudur. Ama bu ovunulecek bir şejdır» dedı Iddıanamedekı «ıllegallık» savuıa karşı da «savcmın bo>le bır seje kendını daJıi inandırabıidıgıni sanmıyorum» şeklınde konuştu. El yazısı üe 17 sayfalık bir metnı maiıkeme he>etme veren ls\an, ıddlanaraede Banş Dernegının kurucusu ve kuruünasından bu >ana yoneticısı olmakla suçlandıgıaı blldırdl ve şoyle dedı «Banş Derneği knrucnlan »rasında yer aldım. çünkü barışın berkesin önde celen sorumJuluğu olduğu inancında. vun. Zaten dünyayı. tarihinl, msanlıgın eeleceginl akUyla kavrayabılen bir kimse, banş fikrine dört elle sanlır. O sıra'arda dunya kamnoyunda coşkujla benimsenen. TC devletinın de onavladıgı Helsinkı Nihaı senedi, dunyanın ıclnde buInnduğa bunalımdan kurtulma uınudunu banş kavramının MtIrlerce bentmsenmesine bağiıyordu. Ve diinya barısını tesis etmek ve korumak rorevinl hukumetler duzeyinin de 5tesinde hflkümet dışı örgütlere ve kişıJere veriyordn. Biz rte bn hizmete koştuk. Hele banş hareketınin duma capında, tu. günlerde alaştığı boyutlan okudukça, ba dernegin kuruculan arasında ver almış ve faaUyetleri durdnrulana dek yonetimıne katılmıs olmaktan busbürun onar dnyuYonım.» Banş güçlerlnm olaylara ne herhangi bir ülkenın siyasetl açısmdan ne de kendl ülkelenade o gün içın egemen olan poliüka açısından baktıklannı büdıren îsvan, «Belki Iddia makamını vanıltan da bu olmustor. Banştan vans olanlar, dünvadald ve Olkelerindeki gelişmeler* objektıf olarak ve vslnızca banşa katkisı (va ds aksi) açısindan değerlendlrirler» dedi ve iddıanamedekJ «Banş sözcüfünfl paravan vaparak hürriyet ve demokrssl samnlyonlufcu yaptıklan» savma karçı şöyle konustu: «Taptığımu is o ksdar herkesin cözfi SnSnde. vasslac çerçevesmde vapılmıstır Id, paravan sözcüffü elbetteld yer. sizdlr. Karsınızda bnlunan arkadaşlanmın ve bcnim, öyle Rizli kapaklı i»ler cevirecek konam ve kişilıkte bısanlar olmadığunız açıkiır. Ancak biTaz tuhaf bir anlatun tarzı kullanılmış tse de «Hürrivet ve demokrasl şampiyonlngn» vaptığımız dogTudur Ama bn 5vünOIecet bir şeydlr.» tddıanamede «illeral Srjtütlerle, hattâ partilerle. anarşist ve terörlstlerle IşbirlHH vaptıklan, hattâ onlara yön verdikleri» savı bulunduğunu da belırten îsvan «savcınm böyle blr şeve kendinl dahi inandırabüdigınl sanmadığinı» bıldlrdi ve şoyle konuştu: «Bans Derneğl anarslzme, te. rfire karşı kurulnsas bır dernektir. Tcrore, aaarşıve karış nuş hiçblr orgutle Isbirüği sözfcoaasu oUmaz. Kaldı kı bans içın bırlıkte çalıştıgunız örgütler içinde, payiaşmadıeınuz rörüslere sahıp olanlar da buiunabiliı. Bu örputlerle bans doğnıltıısunda beraber calıştık diye brr türlü dusunce, inaaç ve eylemlennden sorumln tntulamayız. Ne demek istediğiml örneklerle anlatavım: Filıstın Kurtulus Orgutü'nün mflcadele yontemlerl berkesce bilindigı halde, esas davalannda haklı olduklan icin, Türkiye olarak, dıs politıkamnda FKÖ'nü destekliyoruz. Batı blo ko içinde ver aldıgınuz halde Bab'nın sempati lle baktığı tsrail'e karşı tavır alıyonız. Tine örnek olarak. Fransa birtakun teröristlere arka çıkıyor. Ba davranışmı olnsca kınıyoroz. Ama Batı Ittifakı içinde Fransa ile ortak sornnJanmıza ortak çözflm anyablUyornz; ve bu, bızım de (Tür kıve'nlr de) Fransa eibi terorlstlen destekledığımız, onlara von verdiğımiz anlanuna geimiyor.» Iddjanamede 141 ve 142 mad delerm kaldırümasını ısteraelerınden devletı yıkmavı anıaç ladıklan sonucuna •vanlaundı ğıni de belırten Isvan şovle dedı «Ba tur maddelere gerçek deraokrasılerde artık ras>tlanmıyor. Bızde de kalksın, gonı MOKGLL GOTtKCLUIOE Aradan henuz 15 dakıka geçmıştı kı, ellerı tabancalı gorevlıler Emın Morgul'u tcslım sunü savunmak, nasıl olup da alarak bınanın kapısından dışarı çıktılar. (Fotoğraf. N'ecdet DOĞAN) mesru dnzenı yıkmak. Batı blo kundan kopmak savaşunı olarak yorumlanabılıyor. anlavamıyonım. Ne demek Istedıjimız açıkca ortada ama ille de bir yorum yapümak serekıvorsa, ba dıleümlz, olsa olsa, BaHüseyin AVUÇ lu, Emin Morgül'ün glzlen matik sllahlannı çektlkten diginl soyledi tı demokrasilerini ömek zosdiğl evi kuşattılar. sonra Emln Morgül ün dalDetektifler, anlayış gostennek dive yornmlanabilir. Çevre sakinlerine korku re kapısının her ikl yanına terdıklerl vedalaşmadan Kendı duzenimizj, mesra rolSaat 19 30 . Asaylş Şube lacak bir durum olmadığını yanaşıp, «Polis, bizi ror knl sonra bellerlnden çıkardıkdan, daha uvgar hale eetirmek sl, Infaz Masası yetkillleri ve bir süre evlerlnden çık lanmağa tnecbur etmeden lan kelepçeyl, kaçağın biIstediflmlzden sozedilebillrj. hırsızlık suçundan 4 yıla mamalan gerektiğinl soyle kapıyı aç ve teslim ob> de leklerlne taktılar Aynı anIsvan daha sonra iddıanahükümlü bır kaçağın tstln dıler. tstinye sırtlanndakl dıler Aradan bir kaç daki da blr başka gorevli lse, ekip mede bulundugunu üeri stlrdjğlı yanlışlıklara defcndı ve ye'de gızlendıği ihbannı al ikl katlı evin sağ ve sol ko ka geçmeden dalre kapısını otosundakl telsizle amlrledılar... Istanbul Emniyet şelerinde siper alan ozel eğl açan karısı. kocasının tes rlne hitaben şoyle konuşuşoyle konuştu lim olmak istediğinl soyledl yordu, «Gorev Ifa edilrniş«Dernek toplantılanmızda Müdürlüğü'nün Sirkecl'de tim gonnüş gorevliler llk blrtakım sloçanlar atılmıs, ara kl binasından hızla yola çı olarak, kaçağa teslim olma Daha sonra ortaya çıktı 28 tlr.» Operasyon 15 daklka mızda sakıncslı olduklan rıva kan detektifler, sık sık ad sı içtn çağrıda bulundu yaşlarındaki Morgül, eşi ve süTnflştü (Arkası 9. Sayfada) res değiştlren gıyabl tutukKarşılık gelmeyince oto çocuğu lle vedalaşmak iste2 YILDA 2210 SUÇLU YAKALANDI tstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asaylş Şubesl, Infas Masası Detektlflerlnce İkl yıldan bu yana, çeşltll suçlardan aranan 250'si kadın yaklasık 2210 klşi yakalandı Günün 24 saati görev yapan detektlflerce gİ7İendıkleri yerlere düzenlenen dolayında olan tasarruflar îsveç'te 1976 1982 yülan •Sosyal Demokratlara göre krizden çıani baskınlarla yakalanan bu yü %17"ye dıişmüş; işsızarasuıda şirketların karlan suçlular arasında 1200 hflkış için tasarruflan ve yatınmlan arlık artarak %4'e yaklaşır^50 oranmda artmış, ama kümlünün bulundugu oğreken, enflasyon oraru %8l yatınmlar %35 oranında aürmanın tek yolu olan Ücretliler Fonu, nlldi. aşmıştır. Savaştan bu yana zalma gostermıştır. Yatınmaynı zamanda iktisadî demokrasi yolungorülmemış boyutlara varan lar sanayıe değıl, gayrimenkrizden çıkış, tasarruflann kul alımına ve spekülatıl da önemli bir adım.» artırılması ve sanayıe yatırıl £aalıyetlere kaymıştır. masıjla mümkun olabılır. 2) «tcretlller Fonu»nun 1 met edeosk: Sosyalist olmayan partılekıncı temel amacı, ekonomik Şahin ALPAY rln 1976'dan bu yana uygula 1) Isveç ekonomisinln hayatın demokratlaşfırümadıklan daha sx vergi + daha 19701enn ortalanndan bu sıdır îsveç'te iktisadî güç r yuksek kâr+ücret artışlan yana ıçıne gırmiş olduğu belırli ellerde aşın blr topnın ve sosyal harcamalann kriz, ancak bu yoldan gidelanma gostermektedlr örno kısılması polltikası çıkar SosyH Demokrat Parti'nin rilebılır. 1974'ten bu yana ğın 1975 venlerlna gore, ülyol değıldlr Bu reçete ABD. 1981 kurultayında alıcan «tsülkede sınaî üretun yennde kede toplam hanelenn yalInglltere glbi başka ülkeler veç'in Gelecegiı («Framtld saymış; yatınmlar 1982'da nızca %11'i şırketlerde hisde de uygulanmış, ama uy tör Sverl^e») bashkh karara se sahıbidır Hanelerin sade 1969 yıh düzeyine inmış, gulandıgı hiç blr yerde bagöre «Ücretliler Fonn» tasace %llık bir bolümü, birey 1970lerin ortalannda gayri şan sağlayamamıstır n u başlıc* iki amaca nız(Arkası 9, Sayfada) safl yurtlçi hasılanın 15 dakikalık operasyonîa ele geeiriîdi Isveç'te "Ücretliler Fonu,, tasarısmın baş muhalîfi de bir Sosyal Demokrat 2 Dilligil Mumcu'ya hakaretten mahkum oldu ANKARA (CTimhuriyet Bürosn) Adalet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Turhan Dilligil, yazarımız Ugur Mmncn'ya hakaret suçundan 3 ay 15 gün hapls cezasma çarptınldı. Ankara Toplu Basm Mahkemesi, Dllliginn «seçmlşteki haHyle ahlaki temayullerini» dikkate alarak cezanm ertelenmesl istemlni reddetti. Dllligil'in hapls cezası, daha sonra, yasa gereğl para cezasına çevrildi. Mumcu, Mıgırdıç Şellefyan'm banka hesabında Ke mal Hıcak ve Tnrhan Dllligfl'ln adlanna rastladığın> bellrten blı yazı yazmış Dilligil bu yazıya yanıt vertrken agır hakaretlerde bu Jmunuçtu, ANKARA (CmnrmrlyetBft rosu) Mamak özel Askon Ceza ve Tutukevınde müvekkıh Fethiye Çetin ıle gö rüşmesınm vasalara aykın olarak enKellendı&ı savıyla Ankara Sıkıvönetım Komutanhğına başvuran avukat Halit Çelenk hakkında sorusturma açıldı Avukat Celenk, Türtaye Ba rolar Bırlıgı ve Ankara Barosu Başkanlıgına yaptığı başvunıda, muvekkılı Fethive Çetın'm yareılandipı An karaTKP davası duru'şmasmda «tecrite alındıfrını ve kendisine agır baskılar uygrulandıgını» söylemesı üzen ne Çetm'le gorüşmek üzere özel asken ceza ve tutukevıne gıttıgını Çelenk müvekkıli Cetın'le bu konuvu konuşması sırasında orada bulunan ve konuşmalan dın leyen ıkı assubayın konuşmayı kestıklennı ve görüşmeye engel olduklannı belırtti Çelenk, dılekçeslnde gorevli assubaylann «bize verllen emlr böyledlr. konus manızı kesiyoruz dıyerek tutuklu sanığı göturdüklennı bıldırdı. Avukat Çelenk, Baro Başkanlıfma sunduğu dılekçesınde daha sonra şu görüşlere yer verdı «Bunun uzerine olay yerin de fotokopisi ekte sunulan ve durumu saptayan bir tu tanak düzenlenleyerek Ankara Sıkıyonetim Komutanlığına başvurdum ve şikayet çı oldum Bu şikayetimde, 3S3 sayılı yasanın 91. maddesine göre dava açıldıktan sonra yapılan avukattutuklu göruşmelerinde hiç kimsenin hazır bulunamayacagı nı konuşmalann dinleneme yecegini, hazır bulunabilecek görevlileria konuşmala n dinlemek için değil, güvenliği sağlamak için bulunabıleceğini, olayda bu yasa hükmünün ihlal edıldigini, yasaların uygulanması gerektiğini büdirerek g«revhler ve emiri verenler hakkında yasal işlem yapılmasını ve muvekkılim Ue serbestçe göruşmpnin sağlan masını talep ettim. Bu yasal ve haklı talebim hakkında işlem yapılmasını ve soruştunna açılmasını beklerken, Sıkıyonetim Aske ri Savcüığı tarafından Hz. 1982/679 sayılı dosya ile hak kunda soruşturma açıldıgını Sğrendim ve sorguya çekildim. 15.91982 gününde musteki ve sanık sıfatıyla ifadem alındı 16 91982 gfinunde de assubaylarla yflzleştirildim. Olay bir tertipten ibarettlr Bu soruşturma halen sfir mekte ve tanıklar dinlenmektedir. Ileride kamu dava sı açüma olasılıgı büyuktflr: Avukat Celenk hakkında soru turma • acıldı • Haber Merkezı YOK un >enı kararlan ve duzenıemelerı ıle ılgrılı olarak ogrencıler goruşiennı bıldınjorlar Osıencıler daha çok kazanılmış hakların gerı al'nmasını eleş*ınyor ve îeru kararlarla y\.Ksek ogretım kurumlarında huzursuzluk tohumları atıldıgını ılen surujorlar Lzennde onemle durulan bır konu da çalışan ogrencılenn okuma olanagından joksun bırakılması Ogrencl goruslenm yayınlamayı surduruyoruz • Sefaı Server Dık (Caa Uruversıtesi Beden Egıtımı Bölümü) Ünıversıtelerarası Öğrencı Seçme ve Yerleşttrme sınavındakı yığılmava bulunan çözüm bılındıgı gıbı juksek ogrenım programlanndaki kontenıan arttırımı olmuştu Ek bır program açılmadan mevcut program la»^. yerleştınlmek ıstenen bu CEtrencıier nasıl ve 9 nerelere yerleştTnleceklerdı Mevcut eerıtım gorevlılernm artan ogrencı sa>ısı karşısındakl ılgılen ne denlı veterh olacaktı? Işte bu soruların vanıtını YOK mevcut yüksek ogrenım gençlıçını O S Y S dekı arttınlan kontenjandan dolayı, bulunduklan yuksek öçrenım programından uzaklaştırmakta buldu YÖK un bugunku kararlan uzennde saplıklı tarafsız ve durust düsunuldugunde başka bır yanıt bulmak olası değıldır Bovlece bu konudakı sorulan yan'tlamava gerek kalmavacaktır Burada ortava çıkacak olan soruna, mevcut ogrencılenn yuksek öğrerumden uzaklaştırılmasma kım nasıl bır çözum bulabılecek dogrusu merak etmıyor degılız • Lütfı Çakmak (Ankara Unıversıtesı Veteriner Fakultesı) Gunumuz gerçeklerl ıle kesınhkle bagdaştınlmadan hazırlanmış olan çerçeve yonetmehgın, unıversıte gençlıgıne ve topluma verecek hıçblrşeyı yoktur Tum ekonomık ve demokratık haklanndan yoksun bırakılan unıversıtelıler sadece ve sadece kıtaplara gomülerek sosval hayattan kopanlmak ve suskun bır yıgın oluşturulmak ıstenmektedır Oysa bır ulkenın gözü, kulagı, dıh ve kanı ancak gençhk olabılır Bu durumda Turkıye'nın gelecegı ülke sorunlarından, halktan dolayısıyla çagdaşhktan uzak bır yönetıcı kadroya bırakılmış olmayacak mı? • Selçuh Aydın (Ankara Unıversıtesı Zıraat Fakultesı) Yeru hazırlanan Anayasa taslağında da sergılenen temel hak ve özgürluklerden gen dönulmesı yarışında YOK son hazırlanan çerçeve yonetmenlıgı ve daha öncekı kararlarıyla bınncılıgi elden bırakmamakta kararlı olduğunu gösterdı YOK ün daha once almış oldugu kararlarla. mali ve ıdarı ozerklıkten yoksun unıversıte oluşturulup ogretım üyelen oluşturulan dar kalıplarda çalışmak zorunda bırakılırkea son YOK kararlan ıle ortaya çıkan çerçeve yonetmelı&ı hem çalışıp hem okumak zorunda olan ve geçmışte kendı kazanımları sonucu oluşturulan sınav yönetmelıklerınden dogan haklannı kullanamavan ötrrencılen sokaga atmakla kalmavıp tum yuksek öğrenım genç lıgmın akademık haklannı gaspetmıştir Bugun, akademık kazanımlann savunma mekanızmalanndan yoksun yuksek öğrenim gençllgınl çerçeve yönetmelıği ıle duvara asılacak süs duruma getırecek uygulamalar acaba unıversiteler de huzuru saglamayı mı amaçlamaktadır? . Kemal Nebioğîu: IsverenSer de hdleri • •* greve sürükıedi tstanbul Haber Servisi DISK davasında, 17 eylul gunİU durusrnada soreusu sürdUrulen eskı yürutme kurulu Uyesi Kemal Nebioğlu, grevın sadece sendıkalann istedıgı ve kuUandığı bır eylem olmadığını, zaman zaman ısverenierın binkmış stoklaruu veya başka problemlenni çbzmek içın ışçllerl, sendıkalan greve zorladiklannı bıldırdi DÎSK'e ağır suç lama nedenl olarak göstenlen maden ve tekstıl erevlennde lsveren sendıkalarmın stoklannı tüketmek içın işçılen greve surüklemış olabıleceklenni söy. ledi. Durusma Yargıcı Cetln Güvaıer'ın, «1 Mayıslarda egemen föçlere gereken cevabın verildiği, enffellertn asıldıeına» llişkln DISK göruşlennın açıklanmasını isteyen sonısu üze'ine açıklama yapan Kemal Nebıoğlu, bütün dünyada 1 Mavıslarda isçilerin istemlennı dıle Betirdiklermi söyledı Patı demokrasılennde Basbakanlann toplantüara katıiarak istemler üzennde konuşma vaptıklarını dahl vurgulayan Nebioglu, lsçilerin istemlennin daha 1yi yaşama koşullan olduSunu, bunun da isverenlerin daha vüksek Ucret ve sosyal haklar vermeleri anlamına geldigıni, sonuç olarak da isçılenn bu istemlennden ışverenlerın korku ve rahatsızlık duyduklanru anlatü. Yargıç işverenlerden değıl, egemen güçlerden soz etuklenru aaımsatınca. sermaye sınıflannın çıkarlannı koruyan partılenn iktıdarda oJduğu ulkelerde sermaye sınılınm egemen güç durumuna (teldığını belirtti. Nebıoğlu, bu nedenle bu çevrelenn baza basının da desteğl lle 1 Mayıslarm kutiau ması aleyhıne kamuoyu yarattıklannı üen sürdU 1 Mayıslann yapılamıyacağına ıhskın bır yasa maddesi bulunmadığını vurguladı. 1 Mayıs mıtınglennde ban yabancılann resım ve portrelennln taşınması konu su üzennde durarak DtSK ın slogan ve afişlerinın Onceden bellrlenip gbrevlüere venldıgini, miticg alanına ririlırken, herkesin tizerinln güvenlik görevlüennce tek tek aran'iıgını alana girlldıkten sonra sozkonusu vabancılara ait resım^rin ortaya çıkmasının anlamlı oldugunu, o noktadan sonra da, DtSK eOrevlilerinin. kalabalık kitle içinde yapacak blr seyi olmadığını arüattı DtSK'in belirledjgı afış pankart slogao dışında, DÎSK'e ait olmayan ki. şüerce ortaya atılan slogan ve afışler, resımler nedenı ile suçlanamıvacaklarnu bildırdl DGMler konusunda. DİSK1in eylem karan olmadığını, g«> nel yasın pasıf bir tavır olduğunu, aynca yasal ve izinli vünivüş yaptıklannı söyledi. «DGMler Anayasava sonradaa Rirdl. Yasalara savmlırız. Ancak Anavasadaki tabii hakim Ukesi ile cellstiğ) erirfişünde. yrt. 273 sayılı yasaıun 9. mad. desinl kapsama alrvor. tşcOeri vakından ilçilendirlvor Tabl5 haklm ilkesinin çiğnendiği ko. nosonda, Askeri Yamtay da karan ile bidmle »ynı görüste,> dedi Kemal Nebioglu, iddlaname. de daha once açılmıs davalan da içerecek sekilde bu konularda çelışkıh gorüsler olduğunu sövledı 20 Mart Paşlzme thtar Eylemı'nın yünitme kurulunda karar!a$tmldı*ını belırterek «DtSK bq eyleml y». parken ne ücret ramraı ne sosval hak istemtstlr tnsan. Iar öldörfilmesln istemiştir. CajMns demokra«flerde bn anIamda dernokratık kumlnslann Anavasil terkiierl o'nr En son ttalva'da. Fr?nsa'da sendikalar benzeri nedenlerle. benxerl eylemler» fercek'estirmJş. lerdlr» seklınde konustu SÜRECEK MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ BUGÜN BAŞLIYOR tSTANBÜL (UB4) îstanbul Ünıver&ıtesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araş tırma Merkezl tarafından düzenlenen 4 Mllletlerarası Türkoiojl Kongresl bugün başlıyor Fen Fakültesi konferans salonunda yapılacak açılış toreni ile başlayacak kongre, 25 eylül cumartesi günü ne kadar sürecek. Kongreye yerli ve yabancı bilim adamlan katılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog