Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

19 EYLÜL 1982 •••* Cumhuriyet 11 Geçici maddelerin tam metni Bu Anayasanın birinci kısmmdaki genel esaslar ile lkinci usmında yer alan genel hükümler kisinin haklaıi ve ödevleri »syal ve ekonomik haklar ve ööevler ile siyasi haklar ve odever anayasanın yayınlanması ile yürürlüğe girer. Mevcut kanunlarda değisiklik yapılması veya yeni kanun çı:arıiması gereken hallerda Anayasa hükümleri Anayasanın 10. aaddesi gereğince doğrudan uygulanabilir. Üçüncü kısmın birinci bölümündekı yasama organı ile ügii hükümler yapüacak ilk genel seçimler sonucu TBMM'nin topandığı günde jjirürlüğe glrer. Üçikıcü tasmın iklnci bölümündeki yürütmeye iliskin hürtimlerden Cumhurbaşkanlığına Bakanlar Kuruluna batenlıklain kurulması ve bakanlarla tüıüklere ülşkin hükümleri, mall ıukümler ve mahalli idareler dışmda kalan idareye iliskin hüriimVari Anayasanın yayımlanması ile yürürlüge girer. Mahalli jdarelere üişkin hükümler mahalli idareler seçimerinin yapılmasmoan sonra yürürlüğe girer. Mali hükümlerden ayük ve ücret gelirlarinden asgari ücrete ekabül eden miktannın vergüendirllmeyeceğine da;r hükmün lygulanma yüı bakanlar kurulunca belirlenir. Yürütme ile ügili hükümlerden Anayasanın yayımanması üe jirlikte yürürlüğe komümamıs olanlan ise yapüacak İlk genel ieçim sonuçlannın ilanı üe birlikte yürürlüğe girer. Üçüncü kısun, üçüncü bölümde yer alan yargıya ilişkin hürtlmler de Anayasanın yayımianması ile yürürlüğe girer. Ancak >evlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hüküm kuruluş kanu:unun kabulü Ue birlikte uygulanmaya konulur. Bu Anayasarun halk oylaması sonucu TC Anayasası olarak tabul edüdiğinin, usulünce ilanı ile birlikte halk oylaması tariündeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet, Baskanı, üumhurbaşkanı suaü kazanarak 7 yıllık bir dönem için Anayasa ile Cumhurbaskanına tamnan görevleri yerine getirir ve yet •leri kullanır. 7 yıllık sürenin sonunda Cumhurbaskanlıgı seçini bu Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır. Curahurbaskanı ilk genel seçimler sonucu TBMM toplanıp )aşkanlık divanı oluşuncaya kadar 12 aralık 1980 gün ve 2356 sayılı kanunla teşekkül etrniş olan Milli Güvenlik Konseyi'nin :aşkaniıgı ile Genelkurmay Başkanngı suat ve yetküeriıu nuhafaza eder. Ancak Genelkurmay Başkanlığı yetki ve göreverinin tamanunı veya gerekli gördüklerini kıdem ve rütbece jygun bir general ve anıirale devredebiür. Iik genel seçimler sonunda TBMM toplanıp goreve baslayıi] :aya kadar geçecek süre içmde Cumhurbaşkanlıgmın lıernangı Dir surette boşakaası halinde Milli GUvenlik Konseylnin on kıiemli üyesi TBMM toplanıp bu Anayasaya göre yenl Cumhurbaşcanını seçinceye kadar vekalet eder. Danışma Meclisi'nde "Baslangıc Bölümü.. kabul edildî ANKARA, (Cumhuriyet Büroan) Danısma Meclisi Genel Kurulu'nda dün gecici maddeleri Ue baslangıc bolümünün kabul edilmesiyle Anayasa tasansınm 1. tur görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul'un dün 24'e kadar suren birleşiminde Evren'in halk oylaması üe birlikte 7 yü için Cumhurbaşkanı seçilmesini öngören ikincı madde alkışlanarak kabul ediidi. Üyelerden Mehmet Famak baslangıc bölümünün «Allah hnzumnda» dıye başlamasmı lstedi, tepki üzerine önergesini almak zorunda kaldı. Anayasa oylamasında oy kullanmayanlann ilk eenel ve yerel seçime katüamayacaklarına ilisküı hükmün maddeden çıkanlması benunsenmedı. 194. madde, başlannc bölümü ve 12 geçici maddeden oluşan Anayasa tasansınm ilcinci görüş melerine sah günü baslanacakDanışma Meclisi Genel Kurulunda geçici maddelerin açık lanmasından sonra saat 16.20'de görüsmelere geçüdi, geçici hükümlerin ilk maddesi görüşü lürken, maddenin 6. fıkrasında yer alan «mali hükümlerden ay Iık ve ücret (telirlerinden asga ri ücrete tekabül eden miktann vergilendirilmeyeceğine dair uükmün uygulama jnlı bakanlar kurulunca belirlenir» hukmünün çık3rılması istendi ve as gari ücretle ügili hükmün ana yasanın kabulünden sonra ilk mali yılda uygulanması Bnerildi. Üyeler tasannm 139. madde sinde maaş ve ücret gelirlerin den asgari ücret miktannın vergilendirilmeyeceginin hüknıe baglandıgını belirterek geçi ci maddeyle getirilen bu hükmün söz konusu maddenin uygulanmasıru askıya alacağuıı kaydettUer, üyeler geçici maaderun kabulü üe asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgüı uygulamanın hükümetlerin insafına terkedümiş olacagı görüsünü savundular. Anayasa Komisyonu Basksnı Orhan Aldıkaçtı «sonradan yaptığımiT deçerlendirmede bn hükmün hemen uysu^nnıava honması halinde devlete ınali yönden bir çok »r»rlar getirecefini gördük» dedi. Bu nedenle bakaniar kuruluna süre verildigini belirtti. Komlsyonun katılmadı gı önergeler roddedildi Daha sonra geçici 1. madde bir fık ranın eklenmesiyle birlikte oy lanarak kabul edildi. Anayasa oyiamasıyla beraber Cumhurbaşkarunm seçilmesini öngören ikinci madde üzerinde konuşan Kasam öztürk EvTen'in anayasa ile bütünleşmesinin refarandumda kullanılacak oylan olumlu yönde artoracagmı söyledi. Bu maddeye karşı oy yazısı bulunan anayasa komisyonu uyesi Tevfik Fikret Alpaslan aönerilen usul demokratik kural ve teamüllere uysun değil dir, en uygun olaoı taaanda ya ulı olan jeküdir» dedi. Alpaslan Cumhurbaşkara seçiminin anayasa oylamasından sonra bir veya birkaç rakiple yapılmasının daha uygun olacagını savundu. Üyelerden Muzaffer Endet de konuşnıasında «Kenan Paşa nın ve MGK üyelerinin şahsiyetine bu maddeuin zarar ver illği düş&ncesi jayfindır» diye rek Anayasa'nm reddedilmesi halinde durumun ne olacagın: sordu, «Anayasa reddedlllrse mUli bir kahraman reddedilecektir. Devtet Başkanımız aday lığuu ayn koyarsa anayasadan daha çok oy alır, bunu avn ay n yapaltm, bu tip oyunlara gerck yoktur» dedi. Cahtt Tutum da komisyonun anayasa üe Devlet Başkanını özdeşleştirmekten nasıl bir siyasaı yarar beklediğini sordu. Daha sonra anayasa komisyonu baskanı Prof. Orhan Aldıkactı söz alarak «Lasandaki düzenlemeyi yaparken hlçbir nımAtı MGK 'jrelerini korurnayı düşünmüyonra. onların bulunduk lan meslek ve mevkileri kendi lerini korumaya yeter» dedi. Ko nüsyonun Devlet Başkanı'na lütuflar vermediğüıi savunan /Udıkaçtı «Bu milletin ve bu meclisin MGK'ya şükran borcu vardır, bunu baska tfiriü de ğerleBdirmeye çalışmak yanlış ve hatah bir yoldur, anayasa ta sarnı bir btitündür, belirli hükümleri birbirinden ayırmak yanlıçtır, geçici maddelerde ye ni Cumhurbaşkanı seçimini ve MGK'nln statüsünü tesblt etmek istedlk» dedi. Aldıkactı ilk parlamentonun kurulması ile olaganüstü dönemin biterek normal düzene ge çüecegini de sözlerine ekledi. Maddeyle ilgili görüşmeler sona erdikten sonra Adana üyesi Tnrgut Yeg«naga «Türk milleti Uderini seçmiş ve benimseraiştir» diyerek maddenin ayakta alkışlarla oylanmasını istedi. Gecici 2. madde oylana rak alkışlarla kabul edildi. Genej Kurulda 3 ve 4. maddelerin kabul edilmesinden son ra 5. madde görüşüldü. Aldıkiçtı geçici maddelerle konseye yetkiler verildigini konsey üyalsrinin bakanlar kurulundan bilgi alabilecegini belirtirken. «bakan bilgi vennezse o zaman Cumhurbaşkanı de\xeyp girer ve yeni anayasamıza göre devreye girer» biraz kuvvetle girer» dedi. 6, 7 ve 8. maddeler görüşme siz kabul edildi. 9.*NCU MADDE DEĞÎŞTİ Geçici 9.'ncu madde Ahmet Sanver Doğu'nun verdigi önereenin kabulü üzerine değiştiril d:. Madde şöyle oldu: «Bu Anaya.sa Ue kabul edilmiş olan >"eni organ, kurum ve kuruJIarın kumluş, görev yetki ve işİPrişleri Ue ilgili kanunlar la anayasada konulması veya defi?tlrilmesi öngörülen diğer kanunlar anayasanın kabulünden baslıyarak kurucu mecli. sin görev süresi içinde. bu sure içinde yetiştirUemeyenler TBMM'nin ilk toplaniısuu izle yen bir sonuna kadar çıkartıhı> C»hit Tutum. bütün yasalan Kurucu Meclisin çıkarması ha linde gelecek ıktldarlara ne ka lacağmı, bu yasalan değistirmerün mi kalacagmı sordu. Tutum, 70 kadar yasayı kısa zamanda Kurucu Mecüstn çıkarmaya kalkmasının sakıncalar coğurabilecegini söyledi. Geç.ci 9.'ncu madde bu değişlklikio oylanarak kabul edildi. Geçici 10,'ncu madde görüşü lürken sör al?n Aldıkactı. Anayasa'mn bir süre bütünüyle clsvamını arzu ettiklerini, omın için sert hükümler getirdüc lerini belirterek. «Anayasa'nın kortınman çeregine inanıjoruz» dedi. Geçici 10."ncu nwdde de oylanarek benimsendi. Madde. üzerinde redaksiyon amacıyla yapılan deftiîiklikler sonucunda çöyle oîdu: «Bu Anavasanın kabul edUmesinden itibaren 7 yıllık süre içinde yapüacak anayasa degişiklerirü Cumhurbaşkanı TBSrRÎ"ye geri gönderebilir. Bu takdirde, TBMM'nra geri gön derilen anayasa değişikliği hak kındaki kanunu aynen kabul edip yayınlanmssı için tekrar Cumhurbaşkanma gönderebilmf»1 ancak üye tam sayısuun dörtte üçüntin çoğnnlağn ile mftrakün «tabülrj. Gecekl oturumda baçlangıç bölümüne ilişkin önergeler ele alındı. Kazmı öztürk'ün «12 Eylül berakatının başlangıçta yer alması» yolundaki önergesi reddedildi. Mehrr.et Pamak ise. boşlangıç böîümiınün «AUah hu zıırunda» biçinıinde başlamasım isteyince üyelerden Hayrl Seçkin oturduğu yerden «Yakışmaz bu meslice» diye bagır di. Pamak'm bazı Batılı üike anayasalannın Allahia başladığı'nı söyiemesi üzerine S«çkin «siz de oraya gidin» dedi. Aldıkactı eleştirileri yanıtla'ken baslangıc bölümünde 12 Eylül 's kasten yer vermedilue rinl, hedefısrini belirtmeji uy gun bulduklarını söyledi. Aldı kaçtı «Anayasanın her tarafında 12 Eylul'ün hedefleri buram buram kokuyor» dedi. Utkan Kocatürk'ün metni eleştırmesi üzerine sinirlenen Al dıkaçtı şurüan söyledi: «Bir öğretim üjesi biri imtihana çeker gibi tavır takındı, buna müsadc etmeyiz, penrasıı ca konuşmasınlarj) Kocatürk bu sözler üzerine oturduğu yerden «Bu konuda çok şey öiretebilirün» diye bagırdı. Genel Kurulda Başkanlık Di vanının Anayasa tasansımn ikinci görüşmesiyle ügili olarak aldığı karar uyannca Anayasa tasansinın üıinci görüşmesine 21 eylül salı günU saat 9'da baslanacak. Anayasa Komisyonu üyelerinin verecekleri değişiklik önergeleri, en geç 20 eylüi pazartesi günü saat 13^0'a kadar Başkanlık Divanına iletil miş olacak. Başkanlık Divanı bu önergeleri aynı gün saat 18'e kadar tüm üyelerin dolaplanna dagıtacak. Karar uyannca anayasa tasansıyla ilgili ildnci görüşmeler 26 eylül pazar günü saat 20'ye kadar tamamlanmazsa Danışma Meclisi Genel Kurulu Kurban Bayramı'nm ikinci gününden itibaren çalışmalara devam edil mesi için aynı gün yeni bir ka rar alacak. Verilen aradsn sonra Anayasa Komisyonunun düzenleyerek getirdigi baslangıc bölümü Genel Kurul'da alkışlarla kabul edildi. Baçlangıç bölümü şöyle düzenlendi: «Tarihi boynnca bağımsız ve hür raşaran ve Atatürk'ün önderliğinde hak ve hürrtyetleri için nvaşarak Türkiye Cumhu riyetini kuran, eğemenliğin ka yıtsız ve sartsız millette olduğuna inanan, adaleti, devletin temeli sayan, türn fertlerini Atatürk miiliyetoiHği ilkesini uyjulayarak, kaderde, kıvançtA ve tasada ortak bölünmez hir bütün ffiilli şuur ve ülküler etrafında imtiyazsız \e sırufsız, kaynaşmıs bir kitle halinde top layan laiküğin lcjtsal din duyffiılanıun, devlet işlerine ve politikaya kanftrnlmaması ve devletin din kurallanna dayandınlmanıau seklinde anlayan. vurtta sulh, cihanda sulh ülkü sü ve inkılaplanyla çağtiaş 117 garhk düzeyine erişip, dünya millet ler aitesinln eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak seçkin verini almış bulnnan bü yük Türk Milleti, düşünce hurrlyeti ve bısanlar arasuıda kar şılıklı ve sevgi ilkelerine daya lı demokrasi rejimi gerçekleştirilirken, Türk miUetinln bağımsızlık ve bölünmezligini, ül kenln bütünlügünü, Cumhuriye ti, Demokrasiyi korumak ve top lnmun hnzur ve refahını safla mak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hMirianan ve Atatürk mkı laplannı ve Atatürk miUlrrtciliğlnl temel alan demokratik. laik, sosral bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirieyen bu anayasa'yt kabul ve ilan ve onu hürrlyetçi demokrasiye aşık evlatlarnıın korujucıilnfuna emanet eder.» Daha sonra tasanmn «baslau gıç ve kenar başüklar» başlığı nı taşıyan 199. maddesi ile ana yasanın halk oyuna sunulup ka bul edihnesiyle TUrkiye Cumhu riyetinin anayasası olacagı vs geçici maddelerde belirtilen esp^s'.ara göre vürürlüge girecegine iliçkin 200. maddesi de ka bul edilerek. anayasa tasansımn 1. tur görüşülmesi tamam'.snmış oldu. 4 Agustos İS eylül tarifceri arasında 29: saat 50 dakika ça lısan Danışma Meclisinde 2834 konuşma yapılırken 1418 öner ge verildi. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Savunma Bakanüğı'na «yazilı eınir ile bozma» tıaşvurusunda bulunmuştur. Dosya, şu anda Milli Savunma Bakanı Sayın Ümit Haluk Bayülken'ın masasındadır. Sayın Bayülken, gerek Ecevit'in avukatlarının, gerekse askeri savcmın görüşlerine katılırsa, dosya Askeri Yargıtay Başsavcılığı'na gönderilecek, Yargıtay'ın ilgili ualresi bu konuda karar verecektir. Olayın niteliğini ve özelligini kısaca özetleyellm. Sayuı Ecevit, yabancı basma verdiği blr demeçten dolayı. tek yargıçlı ve sanık için Yargıtay yolu kapalı olarak, 2 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi'nce 2 ay, 27 gün hapis cezasma çarptırılmıştır. Yine Sayın Ecevit, 10 nisan 1982 günü, j'abancı basma verdiği ilerl sürülen bir başka demeci nedeniyle gözaltma alınmıştır. Bu sava iliskin tutuklama istemi. Sıkıyönetim Mahkemesi'nce önce red edilmiş, ancak, itiraz üzerine, Sayın Ecevit, 19 nisan günü bir başka Sıkıyönetim Mahkemesrnce tutuklanmıştır. Sayın Ecevit'in bu dava nedeniylfc tutuklulugu, 3.6.1982 günkü duruşmada Sıkıyönetim 1 Nolu Mahkemesi'nce kaldınlmıştır. Devam etmekte olan bu dava nedeniyle Sayın Ecevit. gözaltı ve tutuklu olarak, 54 gün cezaevinde kalmıştır. Şlmdi sorunumuz şudur: Devam etmekte olan bu dava nedeniyle Sayın Ecevit'in cezaevinde geçirdigi gflnler. Sıkıyönetim 2 Nolu Askeri Mahkefnesi'nln verdiği kesinleşen ceza süresinden düşülebillr mi?. EHmizdekl mahkeme kararları ve bunlara bağlı eyerleşmiş hukuk anlayışı», bir başka suç savı ile ilgili gözaltı ve tutukluluk sürelerlnln, çekilmekte olan ceza süresinden indlrileceğlnl gostermektedir. örnek verelim: Yargıtay'ın 6.3.1940 gün ve 1940/5 esas, 1940/ 68 karar sajnlı «içtlhadı birleştirme karan» açıkça «Bir ktmsenln beraat ettiği bir suçtan dolayı tutuklu kaldığı sürenin. beraat kararının kesinleşmesinden önce işlemi; oldugu diger bir suç için verilen ceıa süresinden sayılması» gereğlni ifade etmektedir. «Bir kimsenin mahkum oluncaya kadar nıasum sayılması» yolundaki «masumluk karinesl» de gözönünde tutulursa, blr başka suç savı nedeniyle cezaevinde geçirilen günlerln, bir başKa dava nedeniyle verilen mahkumlyet süresinden düşülmesl gereklr. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 17.1.1962 gün ve 960/ 24 esas, 960/13 karar sayılı kararında, yukarıda andığımız «çtlhadi blrleştinne karan»na yollama yaparak, Yüksek Adalet Divanı tarafından tutuklanan Mithat Dülge'nin, gözaltı ve tutukluluSta geçirdiği sürelerln bir başka mahkumiyet süresinden düşülmestne karar vermiştir. Yargıtay karannda Dülge İçin «Suç tarihinde nezaret altına alındıgi ve tevkifi gerektiren suçlardan dolayı henfis hüküm verilmemiş olmasına...» denilmekte; bu gerekçe ile gözaltı ve tutuklulukta geçirilen sQre, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünden düşülmektedir. Sayın Ecevit'in durumu, Mithat Dülge'nln durumundan farksızdır. Askeri Yargıtay'ın 9.3.1965 gün ve 161/214 sayılı kararmda ise aynı ilke şu sözlerle kabul edilmistir: thtlİM suçundan dolayı Askeri Mahkemece hükmedilen ve kesinleşen ikl ay bapis cezasının Isteniml 4. Sorm Hakimliti'nd» herriiz s«nuçlanmamıs olan limmet suçundan dolayı mevkuf kaldıgı 4 sene 7 ay 3 günden mabsnbuna ve keyfiyetin rerek kesln ceza dosyasına ve gerekse halen ilk sonışturrna safhasmda olan tstanbul 4. Sorgu Hakimligi dosyasına işaret olmak üzere ilgili mercllere büdlrümesine karar verildi... Adl suç sanıklan için duraksanmadan uygulanan bu kural ve ilkelerin, siyasal düşüncelertnden ötürü yargılanan blr eski Başbakan İçin yok sayılmalan elbette düşünulemez. Bu açık haksızlığın en kısa sürede glderileceğini ummak lstlyoruz!. i % GEÇİCİ MADDE 1 fc GEÇİCİ MADDE 2 Anayasa icin sonra 'Baştarafı 1, sayfada) da unutmuş göründüklerini söy ledi. Bu acı ve karanlık zünlerin Tokafta da yaşandığını, Çorum'un Maras olmasına ramak kaldıgını belirtti. E\Ten, sözlerini şöyle sürdürdU: Anayasa'yı ve kanunlan ha nriayanlsr her deliH hapataınazlar. Kötü niyetüler o kadar cok kı. kanunlann aeik tarafını bulacak vera (Uetral vani eavri menrfl vollardan hsrRket edebilereklerdir. Bu eibi tıal. leri 8iz farketmeli ve onlara perekl!" vp ISvik oldutu cevabı vfrmelislniz.» 12 Eylül nnresı \n'jksek enf!a«.7on ve döviz dsrbo*a»ı yılzurden U!k»min düstüStl dıtrumdan kunanlması icin hük'Jmetin bir progrnm saptavarsk. bımun tirerinde hassasivetle durduguriu belirten Evren. sıkmtılara kartanmadan feraha cıkma olanafı bulunmad7?mı ka^'dederek, «unlan sftyled1BANKER OLAYIN! tSTtSMAR ETTtLER «Fakat bu yönetimiıı, basfiııdan beri karsısında olanlar bü kümeti ve ySnetüni yıpratobilmek için mütamadiyen maksatü baberler yalan haberler çıkardılar ve maksatb tefairler yaptılar. Bu arada, bankeıler olayını istismar ettiler. Hatta, bir büyuk banker kunıluşunun tflasına sevinenler oldu. Bu hadise, bu yönetlrai yıkar dediler. Göriiyorsunuz ki ybnetira yıkılmadı. Eğer hir devlet bir bankerüı iflası Ue baUcaksa. o devlet. devlet defildir. O devlete devlet denmez. Aşi"t denir öyle bir kuruluşa... Hükuırtft bunlar için «ertkli teUbirleri en kısa zamanda aldı ve vatandaşlann fazla zarar görmemoleri için ba2i sıkıntıla ra da katlanrh Dünyanın birçok çelişmiş ve sanayileşmiş iilkelerinüe sık sık cereyan eden bu glbl olaylar karsısında onlann yanttii gibl (ne haliniz varsa görün, parayı verirken batıa mı sordun) demedik.» t.ira» bu hükümet vatanda?larm zararlannı en asgari sevi yede tutmak için yapüabilecek İerin hepsini yaptı ve yapmakta da devam ediyor» diyerek konuşmasını sürdüren EvTen, kötü çalışan banker kuruluşu ve digerleriniT çalışmalarına düz«n getirüdiğini, bu gibi ku ruluslara vaki olan itimatsızlığı giderecek önlemlerin aluıdığını bildirdi Devlet Başkanı daha sonra üreticilerm sorunlanna değindi, Toprak Mahsül leri Ofisinin. KooperatUlerin TC Kooperatif birllklerinin aldıklan ürünlerin parasını peşin ödemeraesi konusunun istismar edlldiğini belirten Evren. «Bu parayi slre pcjin verebtlir dev let. Ama ne yapar. Merkez Ban kasma der ki ealdden oldnğu gibi 12 Eylülden önce oldogu gibi (para bas) der. Ondan son ra biraz evvel söylediğhn gibi ne çay sigara bulabillrsiniz ne akaryakıt bulabilirsiniz. \ e de diğer bazı maddeleri bulabilir«iniz. Bulsanız dahi »«tronomik rakamlar ödersiniz. lşte bunlara mani olmak için bir karar aldı hükümet. Dedi ki, (malını tesllm edene yüzde 25 peşin ödeyeceğim. geriye kalan yâzde 75'ini de altı ay içinde ödeyece ğim, küçük çiftçiııinkini de pe şin ödüyor» dedi. BAŞB.AKAN DEĞtŞMEYECEK Zaman zamsn hükümetfn değişecegi, Başbakanın degişecegi haberlerinin maksatlı olarak ya\nld!ğını bildiren Evren, «Ben her zaman sizlere söylüyorum. Bunlar yalan düzerler, çünkü yalan makinasıdırlar. Cünkü onlann mayalannda yalan ve fesat vardır dlve »öylemedim ml bugüne kadar?» dedi. Evren, söyle devam etti: «Hepsi düzmecedlr. tnammrmız. Bnndan evvel de hatta 12 Evlül'ün hemen sonrasinda, •z mı dedlkodu çıkaniılar. Kon «ey üyeleri arasmda anlasmazhk vsr diye. Brzi blrblrimire düjürmeb için ta mi etrrrikalar çevlrdfler? Bütün milletçe Kördünüz ki biz bövle entrlkaİ3ra kapılmadik. Cünkü o çibllerin her türlü hilere ve desiveve basvuracaklannı cok lyl bfllyorduk. Çıkanlan «ayialann hepsi valandır. G5nül Wrli»i tle fikir birlisi fle Ulerimizi yürütmekteyiz.» ft GEÇİCİ MADDE 3 Milli Güvenlik Konseyi bu Anayasaya dayalı olarak hanrlana rak siyasi partüer kanunu ile seçim kanununa göre, yapüacak Ik. genel seçimler sonucu TBMM toplanıp Başkanhk Dıvanmı îluştunıncaya kadar 2324 sayıiı ve 2485 sayılı kanunlara gbre gö•evlerini devam ettirir. Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı kanunun 3. madiesindeki Milli Güvenlik Konseyi üyelikJerinden birisinl herhan;i bir nedenle boşalması halinde doldurulması usulüne iliskin lüküm uygulanmaz. TBMM toplanıp goreve başladıktan sonra MUU Güvenlik üonseyi Cumhurbaşkanınin 7 yüiık süresi sona erinceye kadar îumhurbaskanlığı Konseyi haline dönüşür ve Milli GOverılik ionseyi üyeleri Cumhurbaskanlıgı Konseyi üyesi sıtaünı alıriar. Cumhurbaskanlığı Konseyi üyeleri bu Anayasada TBMM lyelerinin haiz bulunduklan özlük haklan ile dokunulmazlığına îâhip olurlar. 0 Cumhurbaskanlıgı Konseyinin görevleri a) TBMM'ce kabul edilerek Cunıhurbaşkanügına gönderiîen t>u Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere lâiklik ilkesir.e Atatürk inkilâplannın raüü güvenligin ve kamu iüzeninin korunmasına, TRT Kurumuna, mületlerarası antlasmalara, dıs ülkelere silahlı kuvvet gönderümesine ve yabana kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne. olaganüstü yönetime, sıkıyttaetim ve savaş haline dair kanunlar üe Cumhurbaşkanmca gerekli görülen diğer kanunlan 109. madde İle Cumhurbaskanına tamnan 10 gunlük süreden ayn olarak yaymlanmalanndan once 10 gürıü aşamayacak bir süre içinde inceieme, b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit «decagi süre lçlnde: Genel milletveküi seçimlennin yenilenmesine ve ertelenmeslne, olaganüstü yönetim yetkislnin kullanılmasına, Olaganüstü yönetim yetkislnin kullanılmasına ve mnacak tedbirlere TRT Kurumunun vönetim ve edzetimine. Bençligin vetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin dürenlenmesine tliskln ICODUlan, incelemek ve görüş bildirmek, c) Cumhurbaşkanının istemlne göre lç ve dı? (tüvenlilt İle [jerekli görülen diğer konularda inceieme ve araştınna yapmak ve sonuçlannı Cumhurbaşkanına sunmak, d) Yukandaki fıkralarda bildirilen çalışmalara iliskin konularda Bakanlar Kurulundan sözlü ve yazılı bilgi almak. % GEÇİCİ MADDE 4 Bu Anayasaya göre yapılacak Uk genel mületvekili seçlmi sonucunda TBMM toplanıp Başkanlık Divanını olujtunnasıyle birlikte: a) 37 ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa düzeni hakkmdaki kanun, b) 12 aralık 1930 gün ve 2356 sayılı Milli Güvenlik Konseyi hakkındaki kanun, c) 29 haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu MecUs hakkındaki kanun yürürlükten kalkar ve Milli Güvenlik Konseyi ile Denışma Meclisintn hukuki varlıklan sona erer. otoylarm ardındaM Evren: Seçimler en gec (BaşUrafı 1. Sayfada) nin geleceğinde yeni bir tattifmarun kaynağım ve gerek çesini yaratacak, istenilenin ya da, amaçlanamn tam tersi sonuçlar verecektir. Geçici maddeler Anayasa tasansı ile birlikte ele ahndığmda demokratik bir rejimden söz etmek olası değildir. Demokrasi (alternanifler) seçenekler rejimidir. Oysa seçeneksizlih Cumhurbaşkanı seçimi ile birlihte başlamaktadır. Anayasa kabul edilirse MGK Baskaru Saym Evren, yedi yulıh bir süre için Cumhurbaşkanı olacaktır. Seçmenlerin Anayasa oylamasına katıl~ mama haklan yoktur. Bir teh Cumhurbaşkanı adayını Anayasa ile birlikte onayîamaya zorlayan bir düzenlemenin niteliğini olduğundan başka biçimde göstermeye çalışmak yararsız ve aldatıcı bir çabadır. Anayasayla yetkileri alabildiğine genişletilmiş ve so rumluluğu kaldırilmış bir başkanlık sistemi öngörüluyorsa böyle bir sistemi hukuk bilimi adına savunmaya da olanak yoktur. Gerçekleri olduğu gibi gör meh ve söylemeh onurlu yurttaş ve ulus ölmanın koşuludur. Bu anayasa tasansı ve bu geçici maddeleri» önerilen rejimin adı kuşkusuz demokrasi değildir. Bu rejimin adı nedir sorusunun yamtını vermeh çok zcrdur. Ancait CumhurbaiİHinı seçiminin bile Cgereksiz vere) ustune gölge düşürecek *>ön temlerı daha baslangıçi* olusturup önerenlerin kraU dan fazla hralcı mı, beceriksizlik şampiyonu mu, yofc »o ard niyetli mi olduklan ister istemez gündeme girecektir. Geçici maddeler öyle bir mantıkla düzenîenmistir kl. bu nitelikleriyle uygulanırlarsa yaratacaklan huzursuzluh geçici değil sürekli olacaktır. Daha başka deyisle. gecici maddeler kalıcıdtr. (Bastarafı 1. Sayfada) Türk nülletine ve gerekse dünyaja demokratik ststeme geçiş takvünini verdlk. Bu takvimde verdiğimiz sözler, o tarihle re uygun olarak birer birer ta hakkuk ettirilraektedir. Aynca, X3 Eylül 1980den evvel Türkiye'nin ekonomik durumu da çok kötü ıdl. Ekonomimizin düzeltiimesl için de gerekli ça bclar yönetimimiz taraündan sarfedllmi; ve durumumuz, gün geçtikçe daha da düzelmeye başlamışfar. Şundl o verdiğfanis takvime uygun olarak, Donısma Meclisi kuruimus ve birinci vazifesi olan Anayasa çaiışmalanna başlamıs ve son aşamasına gelmiştir. t u Anaya sa taslağı, Danışma Meclisinden sonra MUli Güvenlik Kon seyl'ne gelecek, son seklini aldıktan sonra kasun ayı içerisinde bâlk oylamasma sunulacakttr. Kabulünden sonra da partiler kanunu, seçim kanunu hanrlanacak ve parti çalışmalarma müsaade edüecektir. \'ine verdiginıiz takvim doğrultusunda 1983'ün sonbabannda ve y» eger bu parti çalışmalan bu sore sarfında yetiştirümez>e en Keç 1984 genesinin ilkbaseçimler yapılacaktır. Evren, Balkan Ulkelerinin lşbirliği konusundaki bir soruya ise şu karşılığı verdi: < Turkire, Balkanlarda dalma birlik ve beraberük fikrinin öncülerlnden olrnuş ve bölgede barıs ve istlkrann teaisini her zaman canı gönülden arzulamışür. BUdiğiniz gibi bu. gün Balkan ülkeleri deiisik siyasi. sosyal ve ekonomik fö~ rüslerl paylasmakta ve tarlb. ten celen bazı sonmlarla da karşi karsiya bolnnmaktadırBu bakımdan Türkiye, Balkan ülkeleri arasında öncelikle itdli düzeyde iUşkUertn geUstlrih&esi ve karşılıkh çüven ortamınnı varatılmasma ö n e n »ermekte ve gerekli lemuı ve sartlar sağlanablldl&l takdlrde Balban ülbelerinin çıkarlarma nygün düşen çok taraflj IşblrBfiğlnin vapılabileceğl tSrüsöna tasımaktadır. Bu alanda Balkan ülkelerlnin ekonoml uzmanlan zaman zaman bir arsva eelmektedlrler. Bildiğüniz eibl Türtdve de ba çalışmalara önem vermekte ve eereklî katkılarda da daima bnlunmaktadır.» • Nüfus cüzdanımı ve sigorta kartımı kaybetöm. Geçersizdir. SE1AHA1TÎN GÜVEN • Nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçerslzdir. Abdullah IAVÜZ # GEÇİCİ MADDE 5 Anayasanın halk oylaması için seçmen kütüklerine yazüdığı ve seçmen kartını aldıgı halde sandık başına gidip oy kullanmasına hukuki veya fiili herhangi bir engeli bulunmayan seçmenler Anayasa oylamasında oy kullanmadıklan takdirde Anayasa oylamasını takip eden ilk genel ve yerel seçimlere kaulamazlar. Seçımlerde aday olamazlar. # GEÇİCİ MADDE 6 Yapılacak ilk genel milletveküi seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulu"nca üanını takip eden 10. gün TBMM Ankara'da TBMM binasında saat 15.00'de kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya en yaşlı milletveküi başkanlık eder. Bu toplantıda mılletveküleri and içerler. % GEÇİCİ MADDE 7 Bu Anayasaya göre kurulan TBMM'nin toplantı ve çalıçmalan ile kendi iç tüzükleri yapılıncaya kadar Millet Mecüsinin 12 Eylül 1930 tarıhinöen önce yürürlükte olan içtüzugünün bu anayasaya aykın olmayan hükümleri uygulanır. # GEÇİCİ MADDE 8 İlk geneı milletvekih' seçimi sonunda TBMM toplanıp bu anayasanın 126. maddesine görs yeni bakanlar kurulu kuruluncaya kadar iş başında olan bakanlar kunilunun görevi devam eder. Ü VEFAT VE TEŞEKKÜR Canımızdan çok sevdiğimiz, f akirler babası, çocnklarımm can hamisi, ilim hazinesi, arkadaşlarınm can dostu. eşim ve babamız, %, GEÇİCİ MADDE 9 Bu anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ kurum ve kuıuUarın kuruluş görev yetki ve işleyişleri ile ilglli kanunlar anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanunlar anayasanın kabulünden başlayarak en geç TBMM'nin ilk fcjplantısını izleyen bir yıl sonuna kadar kurucu mesllc ve TBMM tarafînri^n ÇlkartlllT. Doç. Dr. # GEÇİCİ MADDE 10 Bu anayasanın kabul edilmesinden iübaren 7 yıllık süre içinde yapılacak anayasa değişikliklerini de Cumhurbaskaıu TBMM ye geri gönderebılir. Bu takdirde TBMM'nin geri gönderilen anayasa deşişikligi hakkmdaKi kanunu avnen kabul edip Cumhurbaşkanına yayınlanması ıçın tekrar gönderebümesi ancak Uye tam sayısırun dörtte Uç çoğunluğunun oyu üe mümkün olabilir # GEÇİCİ MADDE 11 Münir Karcıoglunun her şeyinden çok sevdiği vazifesi başında geçirdiği ani rahatsızlığı sonrasında tekrar hayata döndürmek için çırpınan Ege Tıp Fakültesi camiasına, meslektaşlanna ve ebedi yolculuğa giderken bizzat gelerek ayrıca telefonla arayarak, telgraf ve çiçek göndererek büyük acımızı paylaşan bütün kardeşlerine, arkadaş lanna, dost ve yakınlanna. hakiki kişiliğini belirten Cumhuriyet Gazetcsi'ne teşekkürü borç biliriz. EŞİ VE EVLATLARI Şimdi yegane düşüncemiz, hazuUnmakta olan Anayasanın Türk milletlne en uygun bir sekilde düzenlenmesidir. Bütün çabalarunızı bu yönde sarfetmekteyis.» 12 î^'lü! 1980 rarihindtn ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM'nin başkanlık dıvarunı oluşturuncaya kadar geçecek süre içicde yasama ve yürütme yetidlermi Türk mületi adına kullanan 235e sayılı kurucu meclis hakkındaki kfcnunla görev ila eden Danışma Mechsi'nin her türlü karar ve tasarruGanndan ve bunlann idarece veya yetkilı iniintTHM organ merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı karar alanlar tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cszai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası Ueri surülemez. Ve bu maksatla herhangi bix yargı merciine başvurulamaz. Bu dönem içinde çıkartılan kanunlar, kanun hükmünde karamameler ile 2324 sayılı anayasa düzeni hakkındaki kanun uyannca ahnan karar ve tasarruJların anayasaya aykırıl'gı iddia edılemez. Pazaroyun çözümleri GİZYAZl L Çok güvenirseniz aldanırsmız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer. (Frank CBANE) gin kadar yersin. Denlze testlyl daldırsan alabileceğl kadar su alır, gerisi kalır. (Mevlana) I. TALfP APAYDIN • SABI TRAKTÖB II. ATiXr.ATT.HA N . FE NA HALDE LEMAN III. PAKtB BAYrTORT • KÖYGÖCÜREN IV. SALAH BİRSEL DÖRT KÖSELl ÜÇGEN V. ÖZDEMİB ASAF ÇİÇEKLERt YEMEYÎN VI. ŞÎAB YALCIN PAZAR BÜLMACASI AZÎZ NESİN GOL KRALI OKUROYUN n. Uluslann hayatı t«hllkeyle karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir clnayettir. (Atatürk) # GEÇİCİ MADDE 12 Bu anayasanın halk oylaması sonucu ile birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını da kazanan MiUi Güvenlik Konseyi Başkanı ile TBMM'nin toplanmasıyla Cunhurbaskanlıgı Konseyi üyeugi sıfatını alan Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin görev süreleri »ona erdikten sonra da dolcunulmazlıklan devam eder ve haklannda anayasanın 117. maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. m. Ne kadar zengin oln n , ancak yiyebllece
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog