Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 SPOR 19 EYLÜL 1982 Bahce Stadı acılıyor İ!k mac, saat 15.30'da FenerbahceAltay arasmda oynanacak Spor Servisl Fenerbahçe Stadı uzun bir aradan sonra bugün Fenerbahçe Altay karşılaşması ile sporseverlerin hizmetine giriyor 13 yıld?n bu yana yapımı sü ren Kadıköy Fenerbahçe yo lu üzerindeki stadın açıUş töre rund3 Beden Terbıyesı Genei Mücüirü YBcel Seçkine, Genç lik ve Spor Bakanı vecdi özgül. Fufbol Feder?syonu Baş kanı Yılmaz Tokatlı îstanbul Valisi Nevzat Ayaz ve ötekj 11gililer hazır bulunacaklar. Yapı'acak açıîış töreninin ar dından saat 15.30'd3 Fenerbah çs Altay Türkiye birinci lı ginın 3. hafta maçı için karşı karşıya gelecekler. İlk ıki haf tada puan yitirmeyen Altay bugtta Fenerbahçe karşısına dr puan parolasıyla çıkac&k Ancak lige iyi bir başlangıç yapamayan San Lacivertli \CT yülardır özlemini çektikleri stadlannın açılışında taraftarlanna tki altın puan armağan etmek amacındalar. Bu karşılaşmanın arduıdan i se Fenerbahçe ile Yeşıldırek profesyonel genç takımları sa at 17.30'da karşılaşacakiar. Haüt DESfNGÖR vet Fenerbahçe nin yeni stadı j bugün acılıyor. Bu nedenle yazımı yazarken kitaplığımın l'zerindekl futbol ya şantımdan geriye kalan bakır blr madatyaya gozüm ilişti. Üzerinde «Kunılnş tarihi: 1907» yazıyordu. Bu madalyanın he men yanı başında lse Fenerbahçe Stadı'nın cahta perde ile çevrilmiş olan eskl stadm da resmi vardı. Bu eski res me bakarken birden ha ıralanm canlandı. Ba eski fakat şirin Feneroahçe Stadı'nın kuzey kısznındakl «Papazın Ba gı» korusunda sabaha karşı bülbül sesi dinleyen FenerbahceiHer. kulüp lokali önündeki bodur çam ağaçları aitındakl yeşil çimenlerin 0zerinde piknik yapan devrin ünlü futboicularını. heykel görünüş10, adeta sembolleşmlş Galip Ağabey'l, kulübün muhasebeclsi Şakir Bey'i Malzemeci Cemil Baba'yı anımsadım. Hepsinin 1 Fenerbahçe Stadı'nın temelindeki alın teri hayalJeri sinema şeridl gibi gözümün önünden gelip geçti. Hepsinin ruh lan şad olsun... Ve sonra mütareke yıl lannda spor sahasmda işgal kuvvetlerini dize getlren ağabeylerîmtzi ve daha sonraki yıllarda agabeylerımizin bayrağını taşıyacak Fenerbahçe'yi amatörltlk ruhuyla 1952'ye dek getiren ama tör savaşçılan düşündüm. O yıllarda ekonomik yönden olmasa da sosyal yönden daha mutlu ıdi lnsanlar. Kulüp sevgtsi. vatan sevgisi gibiydi. KulOp degtştlrmek. 1in degiştirmekten daha zordu Herkesin birbirine sevgl ve saygısı vardı. Bugün için fanatik olan o yıllar çok gerilerde kaldı. Dünya devamtı blr degişme içinde. sokaklar. sahalar, cad«leier hatta ülkeier lnsan lara dar gelmeye başladı. Her ülke birbiriyle çajdaşlaçma yarışına gir di. Fenerbahçe'nin de bu çagdaşlaşma girdabının rüzganna kapılmama sına imkftn yoktu. Nitekim 1952 yılından sonra Fenerbahçe'de çaedaşlaşma sancısi baş ladı. 15 klşilik kulüp kong relerinden tribünaltı kongrelerinden loş sinema salonlanna ve oradan da sokak kongrelerine kadar bir değişim süregeldi. Ama bu kongreler Fenerbahçe'ye çagdaş laşma yolunda blr katkı da bulunmadıgı gibi ter sine kulübü sosyal ve ekonomik yönden kişilerin ceplerine bağladı. onun içinde antrenman saha&ı ile atletizm pisti stadının yanında da bir tenls kortu vardı. Bu te sis Fenerbahçe'nfn tapulu arazisiydi. Ne yazık ki 19S2 yılında Fenerbahçe'nin üzerinde mutlu olarak yaşayacağı ve «Burası hen'mH'n» d'yebllecegi bir yeri yoktur. Mısır'a glden turtstler Ehramlan seyrederken bunların tarihi degerlerlni defil de bu ehramlann yapıîmasında çalıştın lan ve eziyet çeken es1rleri düşünürlermiş. Biz Fenerbahçeliier de bu kiralık yeni stada bakarken altmda kaîmış tatlı anılarla birlikte ağabeylerimizin eserlerine blr kat kıda bulunarnamanın ü züntüsünü çeklyoruz. Herşeye karşm kapısmda Sarı Lacivertlerle yazilı bu yeni <Fenerbahçe Stadı> Fenerbahçelllere kutlu olsun. Ssyirciler Stada nasıl gidecek? Spor Servisi Fenerbançe Altav maçı ile bugun sporseverlerin hizmetine açılan Fenerbahçe Stpriı'na tstanbul'un dört bir köşesin den en kolay nasıl gidılebılir sorusuna bulduğumuz y a nıtlar şöyle: Avrupa yakasından: Istan bul'ım Avrupa yakasından Fenerbahçe Stadı'na gitmenin en kolay yolu Karakoy'den Kadıköy'e vapurla ereçmek Kadıköy'den kalkıp Kızıltoprak yönüne giden tüm otcbüsler Stadın önün den geçiyor. Ancak Kadıköy iskelesinden 2 5 kilometre u zaklıktaki stada buradan yü rümek bize göre en akıllıca yöntem. A y n c a Beşiktas ve Mecidiyeköy'den kalkan Bos tancı ve Ostbostancı otobüsleri de Fenerbahçe Stadı'na gitmek isteyenlerin kullanableceSi öteki yol. SOIN HAZİKLİKLAK DA TAMAıMLANOl 196y yılm.Jan bu yana yapımı süren Fenerbahçe Stadı'nın son hazırlıkları da geçti£mıiz hafta İçinde tamamlandı. Modern makinalarla bakımı yapılan stad yemyeşil çimleriyle sporseverleri bagrına basmaya bazır. (Foto'raf: Asena ÖZKAN) 2Levent DONDURAN tadın tamamlanmasından sonra Beden İTerbiyesi Genel Mü dürlügü 1S64 yüında yapılan sbzleşmeyi incelepp «Fenerbahçe Spor Ku liibunün ba stadı işletemeyeceği» Kanısına vardı ve hazırladığı yeni bir sözleş meyı geçtığimiz ay içinde kuiüüe gonderdi. Toplanan Genel Kurul 137 olumlu oya karşın 18 olumsuz oyla sözleşmeyi imzalayıp stadı devralma karanna vardı. Bu toplantıda «hayır, diye havaya kalkan 18 elden bınnin sahibi Faruk Ugaz. Staduı tüm geçmışini, stada Uişkin tüm gelişmelen yakından bilen Ilgazin neden «nayırı dedığıni kendi ağzından dinledık. «Son sözleşmedeld tfim çatlar Fenerbahçe Kulübü' nün aleyhînedir. tlk sözleşmede belirtilen stadın kullanma hakkı hcmen nemen tamamen Fenerbahçe'den geri alınmıstır. Fenerbahçe ise şimdiki değeri en az 1 miiyar Ura olan arazisindeki bu staddan sadece ban haklar elde etmiştir o kadar. .« Ilgaz daha sonra ilk sözleşme Ue son sözleşme arasmdaki farklan jöyle anlattı: «1964 ve bunu tamamUyan 1986 yılmdaki sözleşmelere göre Beden Terbiye si Stadı mukaveie şartlanna ı>gun olarak Uulübe teslim edecekti; bn yapılma di. Nedir sartlara göre nok sanlıklar?... Otopark yapıia caktı yok. Aydınlatma sistemi yapüacaktu o da yok. Üstelik inşaat eksiklikleri de var. örneğin Şeref Tribünü'ne firmek için tam 250 basamak çıkmann gere kiyor. Sözlesmeye göre m sansör olraası çerekiyordn o da yok. Dahası da var. Fenerbahçe buradaki maçlardan c'o6 pay alacaktı, bu %3'e indiriliyor. Kulübe sa dece stadın altındaki oda Fenerbahçe Stadı'nın öyküsü Sorunlarla hizmete acılan stad hayırlı olsun tarU spor salonu verillyor. Üstelik bunlann bakım ve onanmı da Fenerbahçe'ye ait.» Bir ara Ilgaz'm hızım kesmeyi düşünüyoruz ama o sürdürüyor sözlerini «Isıl ma teşkllatı teknik ve ekonomik sartlara uygun değil Ötadda bulunan tüm ısıtılmaya muhtaç yerler tek bir kazandan ısıtılmak zorunda. Sizin anlayacatına Kulüp müdürü odasını ısıtmak için koskoca bir kazanı yakıp blr kamyon tueloiJ harcamamız gerekiyor. Sonra blr başka nokta da stadm boşalması. Çıkış mer divenlerinin genişliçi sadece 1 m. hinlprce insan buradan ezilmeden nasıl çıka cak merak edivonım . Ve Ilgaz'm son sözieri şöyle: «Altay maçında ilflliler stadı çörfince hurada maç yapmanın mahsurln olduğu na inanacaklar. Bundan hiç kuşkura yok . » 300 MÎLYONA MALOLDL Yapı tşlen"nin Beden Ter biyesi Îstanbul Bölge Müdürlügü'ne verdıgı rakamla ra göre 300 mılyona mal olan Fenerbahçe Stadı'nın kulübe devri knnusunda aceleci davranıldığı fikrinde birleşenler çpgunlukta. Bu konuda da Faruk Ilgaz'ın sözlerine kulak veriyoruz: «Beden Ter biyesi sözleşmede belirtilen şartlar» ojnıtt•119, üstelik stadı da teslim etmesi şrprekpnden 9 yıl sonra tamamlamıştır. Fener bahçe kurulu'nda ba nedenle knlübün bir tazminat hakkının doğrlueunu di le getirdim ve vakıflara ait alan üzerinde bulunao antrenman sahamızın bize tazminat karşılığı olarak veril mesi konusunda giriştmdc de bulnndum. Beden Terbiyesi Vakıflar Genel Mndür luğu Ue temasa gecip söıkonusu araıiyi alacak ve bi ze hibe edecekti. Ancak ba konanan üzerine gidilmedt ve bir an önce stad açılstn düşüncesiyle sözleşme im zalandı. Tazminat olarak stadın verilmesini kabnl el meyip biz 100 milyon Ura isteriz diyenler de ne bu rayı alablldiler, ne de ant renman sahasını . • «43 BtN (Wİ: <S BİN KİŞtLİK Ml?... Stadın kapasitesi komısuna gslınce Yapı Işlerinin Beden Tcrbıyesı tstanbu) Bölge Müdürlügüne verdığı bilgıler arasında stadır, 43 bın kışilık oldugu belirtilı yor. Bu konuda da Beden Terbiyesı îstanbul Bdlge Müdürü Şinasi trtem'in go rüşlerini aldık. trtem şunla n söyledi «Yapı işlerf Ali Saml Yen için 35 bin, tni> n D İçin 40 bin kisillktir di yor. Ancak ba konuda bir kıstas vardır. Stadlann k» pasitesi bir kişiyr 45 cm kare yer ayırmakla hesapla nır. Bu hesaba göre Ali Saml Yen Stadı'nın kapasitesi 34 bin 500, tnönü SUdl' nın 39 bin 500. Kenerbabce Stadı'nın İse 33 bin. Ancmk bir geçmişte yaşanan All Saml Yen faciasmm tekrar yaşanmaması için İlk maçta «adece 25 bin bllet sateöyküsünü sunmaya çalıç tağımız Fenerbahçe Stadı' nın eksikliklerimn de bir an önce tamamlanmasım u marak (!) hayırb olması m diilvoruz 2 GOL 2 PUAN. HEPSI BU Pamuk eller yine gitö cebe. Aknterryle Vım»mi«n milyonlar nmutla, ihtlrasla stad gişelerine yatınldı. Blr Galatasarayhlar bagırdı. «Ooooh...» Bir Sanyerliler bagırdı «Ooooh » Milyonlar ödeyip satmalınan iki içten, yürekten, «Ooooh.» Ve maç bitimin de sevgınin en çoşkulusu: «En büyük cim bom bom. Baska büyök yok™» Hepsi bu. Tribünlere 60rmak lazım. Bu adamlann, sahada fonna ile dolaşan futbolu kısır adamlann hangısı sızler kadar yürekten «Oh» çekti gollere? Hangisi sizler kadar sevmdi 90 <<airiiyanifi sonunda? Sizlerden ^îrfıginın karşıl^mı Herhalde âtlçUnmemek mutlulutu daha toha yapryor. öyto degü miî Pnansip prensip diyerek oynadıgına bir parça" olsun futbol denebilecek ikl adamı aslında prenslpten degil ihürastan kadroya aimayan blr teknlk adama ve alanda iki gol saniyesinin dışında kupkuru dolaşıp duran BUlenfle gelen iki pıan. Ya Bülent'in amatörce bile diyemeyeceğtmiz beceriksizlikle kaçırdıklan? Adana Demirspor'dan tki puanı hasbelkader aldıâı anlaşılan Sanyer'in hali ne? Bu kaöar pas hatasını birinci lige dek yükselmiş bir ekibin yapmaya hakla var mı? Ellennde bayraklarla 42 yıllık özlemi gidermeye çahşan taraftarlara verilecek en güzel şeyleri bu mu? Eğer buysa Sanyer önümüzdeM yjldan sonra bir 43 yıl daha saymaya başlar. «tki gol, iki puan, hepsi bu» dedüc Dogrusu çok bile soyledik. Her zaman çok olanı yasarehk. Güzellüder cok olunca güzeUUderi yazmak sörevimizi de Biizel hale getirdi. DHnkU çirkinligi, futbol alanındaki fut bolsuzluğu yazryorsak pay çıkarsınlar diye. Yöneticisiyle. fut bolcusuyla teknik adamıyla, hatta hattâ taraftanyla. İKİMCİ GOL Bülent'in attığı Galatasaray ın iki nci golü Sarjjer kalesinde.. MUyonlan giselere yatıran fut ^ ^ bol özlemi, son demlerini de """""~"""™~~""~"~~~"~"~~"~~" tamamlayıp söndüğünde BOient ^ Maçın eleştirisi Iki degil 12 gol atsa. SUmer ihtiraslanndan vazgectiğine yeminler etse, Sanyer yenilmek önemli değü futbol onasa bile tribünde bir içten «Ooooh» çe fcen bulamayacaklar. BizdeQ sovlemesi. Abdülkadir YÜCELMAN SARIYER...1 GALATASARAY... 2 Bür.ÜNKTt TR*FtK DÜZENt BELtRLENDÎ tstanbul Haber Servisi FeVe sonuç oiarak da Fe nerbahçe Stadı'nın açılısı nedenerbahçe ztimrelerin de niyle îstanbul Beledivesi Kadıgll. kişilertn egemenllgiköy'deki trafik düzenini degişne girdi. Bu llkel yönetirdi. Sadece bugün için geçertim tarzı Fenerbahçe'ye ü olacak yeni düzenleme konulktidar kavgalanndan sunda Belediye'den şu açıklama başka birşey getirmedi. yapüdı: Fenerbahçe'nin 1935 yı «Saat 8J0dan itibaren Kızıllında şlrin blr stadı ve toprak aJanı • Karacaahmet me zarlığı arası ile Recep Peker Caddesi'nde oıoparü yapunü>d caktır. Aynı saatten maç sonuna kadar Yıldızbakkai kavşajp • Kı. zütoprak arasmda trafik aratıklı olarak kapaıılacaeından, trafik akımı Hılilağa Caddesinl takiben Soğütlüçeşme. Altıyol, Kuşdili Caddesi istikâmetine yö neltilecektir. Maç süresiuce Kusdili mevkündeki Salıpazarı ile AlUyol STAD: Ali Saml Yen Yoğurtçupark arasındakl güzcrHAKEMLER: Yahta Düer (3), Ergin özbay C2>, Çoşkun Dygun (5) SABIYER: Cihat (6) Selami (6), Oguz (3), Sedat (4), Nıhat gâh ve Fenerbahçe anlrenman (?) (Mustafa Nur 5) Hakan (6), Hayrl (3), Cevat (3), Mehmet sabası çevresi otovarak yeri olarak kullanüabileceklir. Kalkavan (4) Oktay (5), Hıfkı (5) Kadıkör'den BostancTya RİGALATASARAY: Eser (6 Ali 4), Raşit (3), Fatih (7), Sefer (3) den otobüsier AJtt^H . KlBt(tbrabim 3) Adoan (S). Cengis (4), Ahmet (5) Murat 7 ) toprak.. Batdai taddesine, ZiMustafa (5), Sinan (4), BUlent (5i verköjr yolu ile gidecek otobüsGOLLER: Bülent Dk55 ve 74, Rıfkı Dk.61 ler tse Kınltoprak'tan KayışdaLevent DONDURAN fı Caddesini takip ederek, Pazariçi yolu knllanılmavacakUr.» Türkiye Birinci lıgıns Fener baîıçe Altay karşılaşmasısının dışmda yapüacak 7 karşılaşma ile devam edılecek. Beşıktaş Zonguldakspor'a ko nuk olurken lıder Sakaryaspor Ankaragücü depiasmamnda puan Erayacak. Haftanın btekl karşılaşmalan ıse Adana O. S. Adanaspor, (17.0ü), Trabzonspor Bolu (Bolu'da) (15.30), Antalyaspor Mersin Id. Y. (15.30) Bursaspor Samsunspor (15.30) \e Kocaelıspor Gazıantepspor (15J0) arasmda oynanacak. Eyüp Stadı: 13.30 KasmiDasa . Ülküspor (terfi ligi). 15.30 Eyüo . Tekırdağspor. Vefa Stadı: 13.30 Yedikule Beykoz, 15.30 Vefa Sımtel LüleburgaE. (Foto: Ali AL.AKLŞ) GÜNÜN PROGRAMI BİTTt Izmir'de Fenerbahce, Efes Püsen'i yendi: 8778 Eczaa yenilmeden sampiyon oldu ÎZMİT, ( a ^ ) Izmit Atatürk Spor salonunda düzenlenen dörtlü basketbol turnuvasmda, Eczacıbaşı, bütün rakiplerini yenerek şampivon oldu. Izmit, Kağıtspor'un organize ettiğı turnuvaya Eczacıbaşı, Be şilrtaş, OYAK Renault. Yugoslav Zelde Nicar takımlan katıl dı. Dün yapılan sampiyonluk ma çında, Eczacıbaşı Beşiktaş'ı 9081 yenerek şampiyonluğu alırken, Beşiktas ikmci, Yugoslav Zelet Nicar üçüncü. OYAK Renault da dördüncU oldular. F. BAHÇE GALİP öte yandan tzmir'de Karsıyaka kulübünün dUzenledigi «Üstün Eğrioglu» basketbol turnuvasma dün yapılan 2 karşılaşma ile devam edildi. Penerbahçe Efes Pilseni 8778 yenerken, Karşıvaka Tofaş SAS"ı 9077lik bir skorla mağlup etö. Karşüaşmalara bugün devam edilecek. ^ Buruk galibiyet... Sümer: «Bütün cezalıları affettim» tSTANBÜt, ( M ) Hafta içinde Kuusysi maçından sonra taraftarlann istifasım istedıği özkan Sümer, Sanyer galibiye tinden sonra yaptıgı açıklamada, «Bâtün cezalı oyunculannılB affettim» demiştir. «Seyircilerin Sanyer maçındaki lehteki tezahUratını nasıl d^erlendirıyorsunuz?» şekıindeki soruyu Galatasaray teknik direktorü özkan SUmer şu şekilde cevapiandırmıstın rfbündeki taraftardan, saha kenanndaki kulubede oturan Ozkan Sümer'e kadar acaba kaç kişi dünkU 90 dairika boyunca yerinde rahat rahat oturabildi? Yavaşlatılmış bir füm gibi çok ağır geçen maçta üstelfk Adana'dan 2 puanla dönen Sanyer'in sadece açık tribünün bir taralıru dol Î duracak kadar taraftan ile bayraklan, flamalan vardı. Sahadaki Sanyer ise tanmmıyacak kadar dafınıktı. Hele ilk yandaki batalan eğer Galatasaray'm bilinçli ve dengeli bir futboluna rastlasaydı, fark açık, sonuç bezimet olurdu Galatasaray özkan SUmer'in slı$ılagelmiş tertibi ile oyuna nasıl başladıysa öyle biürdi. Tempo düştik, orta saha etkisiz, defans bol bol açık veren bir günündeydi. Rasit ile Fatih hatalanna karşm yint de boşluklan kapa^ ma5îTTn bilen bir deneyime s&hiptıler. Üç gol oldu maçta, Uçü de hatalann sonucu idi. Ve bir lig marstonunda 2 puanı alıp dereyi geçen GalatasaraydL Galatasaray kazanımştî, ama bu buruk bir galibiyetti... Spor Servisi Bayanlar voleybol ligi dün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. DünkU maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Eczacıbaşı: 3 Profilo: 0, Ankara Pazarlan: 3 Şehremini: 0. Öte yandan îstanbul'da düzen lenen BTGM voleybol tumuvasmda ise şu sonuçlar alındı. Galatasaray: 3 Otomarsan: 2, Eczacıbaşı: 3 Sakarya Karadenizspon 0. Bugün sona erecek tumuvada Galatasarav. Eczacıbaşı ile birtncüik için karşılasacak. ECZACIBAŞI PROFİLO Bayanlar voleybol ligi başladı :3 :0 Thompson'un işi ile tutkusu aynı: Dekatlon Ayşegül MANÇUHAN 5 Ne iş yaparsmız! «Dekatlon». Tutkulannız nelerdir? «Deklatlon. Dekatlon için y*T, lcer ve uytırum» . Böyle diyor, dekatlonda 8744 puan'n riünya rekonı faran İngıliz atiet Daley Thompson. 1.85 boyunda ve 83 kilo agırlıktaki 24 ya<îincl.ikl dünya rekortmraü. «KoşuyIa başladım. sonra yâksek ve nzun atiamaya yönrldfnı S&refcli çalıştırıcım olan Bob Martimer, dekatlnna denememl söyledi» diye an!atıyor spor goçmişini, yaşamını bu on dala adamış olan Thompson. Dekatlonda 9011 (ideal) puana ulaçma konusunda l«j, «Veden nlmasıtı?» diyor ve e k l ' < w «F^kat. mhit hir ıfö şüncem rie yok. Benl, rekorlarrtan çok. ven»11pr liı»'!^dirivor. Y^samda gerehll olan h>î(<al"ını vcnırrlrtJr • 1983'te Helsinki'de, ertrsı yıl da Los Ar^e'rstp van=ma ya hazır. MosVr>"a Oiınıp'vat'pn'niTi rta ş5>r"TyvoTHı olan Thompson. 1988 için ıse «nfi«flnı''"'ytn n i p v r *mn drkatlcn tarih!, ^ıkathkları hîç hir 7Tan nn'tm'trnılj ^p. k nfrpUi bana O z a f a n 30 o'î"»"l^'ip rnf kpm cksilmpz ama saknt nlop (r'm MVh|Hr?» diyor Nijery&lı bır bnba Ue tskoç bir wtne' ıc?n de vetismiş cocııŞu Thornr)«nn. r>is+' nlanna tanık ed"rok bİTiori anin^' rK!M«P»>WKI't. Ifi V^CI\nA 7 »T'^MISII At'na'da «Fırtma «1W« varspr erkpklfT un'n aflamarta da altın oldular. Itlkp'î'ip bu ontıru ki'arrt nin elde ettföi dprp'o ise. <Ml mp»ı>v1« Moskova o'imoivıtlsnna son an^a Rntı'an r»ı>r"hrowski, aHın msida'vaya u'asırketı. R S4'tllk n°r*vffiv'f aynı zamanda Avrutsa rekomnu da kırmıeti fTpnfte Ifi w». şmdavken 7.13 nMavuı ai'ptfn, di?°r blr tutkusurtakollektlf snorîar. Nitekim, ^<m kifsmria futhol ovnarkm bacağı kınlmı«rt:ı. D Alman sam^vonfin. AtİPR'dnki yonayırte»pripnf')rirkpnie aR.«tllk atı«vı«t«n «onrı dime eüvTnim arttı. Ama 1. stlsv»«m»«ia borirfnni. kü bwsfhn<dı hafff Mr dan snnra. hu ?*nnm bos vt>ir tt\m,ıti% j>n<w«ı>ıfi Rıt ha HmV sitfn madalyay» nlasl.fim Içln. her şeye karsm çok mutlnyumji B İ T T t . 1. Amatör lig tehirsiz devam etti Tunç YARKIN AT YARIŞLARI 1. Koçu: F: Atik, P: Kutan, 2. Koşu: F: Barekethan. P: Rommel, 3. Koşu: F: JoUyet. P: Rlgoletto 4. Koşu: F: Nevan P: Dam la, 5. Koşu: F: Menzllet, P: Nihal, 6. Koşu: F: Hikâye. P: Erdener. 7. Koşu: F: Canzur. P Doligönlüm. Küçük Zehra. Yttksel EROÇ S. StRKECI: 1 HAlAÇ: 1 Eakemler: Erol Polat (8), Erdinç Günüşen CT), Erdoğan Tamkan (7) S. Sirkecl: AdU (7), Mahmut (7), All (6), Tekin (8), Vezir J. Amatör Bgde en farklı scnucu Telsizsporu (SO) yenen Darüşşafaka aldı. En gollü maç ise Demırspor • Cibali (53) oldu. (6), Namjk (7), Erol (8), Birol (9), Erol (8), Baki (7), Kerim(8) «Galatasaray'da eÖFen orU Amator gençlerde 72 gol atılarak gol rekoru kınldı. En farklı Haliç: Semıh (8), Iskender (8), Haluk (7), Yakup Hayrulnum saçlamak için bazı oynnlah (7), Sadettin (5) [Serdar 8 ] , Gürol (ö), Ahmet (7), Ata (7), karştaşmaluda Esnafspor Selv^poru (90), Güngbren Fethıyeyi cnlan kadro dışı bırakmıştım. Ömer (7), Şenol (6) (62) yendı. Sevircilerin bu fiizel düşünceGoüer: Serdar (dk. S4) (Bırol dlc. 85) KARTAL: 1 BAĞLARBAŞI: 0 leri ve bizleri yalnız bırakmaTOPLU SONÜÇtAR: Hakemler Salih Yazıcı (8), Bahatün önen (8), Şeref Tozman malan üzerine ben de seyircile • Prufesyonel sençlerde: Sanyer Beylerbeyi: 40, Yedikule(7) rinıizi ve Galatasaray'da soGalata: 2 1, Davutpaşa VefaSımtel: 42, Beşiktas Anadolu: Kirtal: Erdal (5), Cemal (7), Arif (5), Ahmet (5), Pahri (4), nmlarm ortadan ka'kması çln 50, S. Sirkeci Alibeyköy. 10 Cemal (5), Halit (5), İsmail (7), Metin (5), Soner (7), Rıdvan (6) cezab oynncnlan affettim.» • 1. Amatör ligde: Rami Gedikpaşa: 21, Darüşşafaks TeiBsğlarbaşı: Erdal (5), Bahattin (3), Alaattin (5), İbramm (3), siz&por. 50. Nişantaşı GUrzafer: 00, T. Tayfun Okmeydanı: Osman (2), Fuat (5), Feyzullah (4), BUlent (5), Taner (5), SinaD 11, Küçükköy Soğanlık: 11, Bayrampaşa G. Saray: 10, Yü(3), Ercan (3) cespor DSÎ: 11, Demirspor Cibali: 53, YS. Selim ProfUo: Gol: Cemal (dk. 24) 10, Tekel Selamsız: 31, Sümerspor Sefaköy: 11, Altınay TEKEL. 3 SELAMSIZ: 1 Sanyer: 21. Kartal Bağlarbaşı: 10, S. Sirkeci Haliç: 11, K Spor Servisi tkinci Türid Pazar Sultantepe 30, Yakacık Yalova: 21 Hakemler. A. îhsan Akad (4), Mustafa Singör (5), Halit Tuz ye ligine d ^ üç grupta oynaAMATOR GENÇLERDE: Okspor Güzelhisar 30, EminP >îaya (5) nan toplam 7 karşılasma ile de nü Bağcılar: 20, Erokspor K. Çekmece: 00, H. Taştepe Tekel: Mehmet (5), Engin (5), tsmail I (5), îsmall n (5), vam edildi. Yenişehir: 20, R. Hisan Güneşspor: 43, Netaş Kanarya: 2Irfan (7) Tahsin (7), Erol (7), Oguz (7), Lütfü (6), Şenol (8) Toplu sonuçlar şu çekılde Aitaıova Tarabya: 21, örnekspor • Kircçburnu: 00, Esenler '•arol (7) Fatih: 30 (Hükmen), B. Mensucat üfukspor: 50, Ayazağa Anadolu Alibeyköy: 22, Is Selamaz: Oguz (4), Hakan (3), Haydar (3), Aydm (4), Şe KM. Paşa: 52, YeşUbaglar Beştelsiz: (TEHİB), Boğaziçi tanbulspor . Karagümrük: 11 lol (5), Kemal (5), Mehmet (3), Recep (5>, Yaşar (6), Aptul Harmantepe: 20, Esnafspor Seîvispor: 90. Yenıköy Sili\ Feriköy Davutpaşa 2 1, Bey h (5), I4itfü (7) ri. (M), Yıldızspor Adalar: 71, Güngören Fethiye: 82, Altın lerbeyi . Galata: 3 1. Gençler Goller: Lütfü (dk 53), Şenol (dk. 63), Varol (dk 80), Tah mızrak Altmyıldız: 40, Haydarspor Ç. Talımhane: 30, Hi blrligi Site: 11, Yesilova •ün (dk 83) 'al Atışalanı: 41. Yakank Yalova: 31. Altınordu' 11, Sekerspoı • Petrolofis: 0 0 . 2. LİGDE DÜN 7MAÇOYNANDI ALTILI GANYAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog