Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKCISI AZRA ERHAT 2. BASI EDERt. 150 TL. tsteme Adrest: Tfirkorafı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBUL » umhurıyet 59. Tıl; Sayı: 20880 Kuntcustı: Yunus NADİ 30 TL. 19 Eylül 1982 Pazar 7 yıllık süre icerisinde yapılacak Anavasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı TBMM'ye geri gönderebilecek. TBMM'nin Cumhurbaşkanına tekrar gönderebihnesi için TBMM'nin üye tam sayısuun dörtte üçünün oyu gerekecek. 12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimlerin sonucu alınıncaya kadar geçen süre içinde yasama ve vürütme vetkilerini kullananlar hakkmda tasarruflanndan dolayı cezai, mali ve hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemeyecek. İlk genel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanhğı Konseyi üyelipi sıfatını alan MGK üyelerinin görev süreleri sona erdikten sonra da dokunuhnazhklan devam edecek. ANKARA, (Cumhurfvet Burosn) Anayasa tasansının geçici maddelen dün acıklandı. Geçici maddelere eöre. Anavasa balk oylaması sonucunda ka bul edülrse MGK ve Devlet Bas kanı Kenan Evren Cumhurbaş kanı sıfatını kazanacalc ve 7 yıl süreyle Cumhurbaskanma tanınan gdrev ve vetkilerl üstlenecek tlk genel seçimler sonunda TBMM toplanıp göreve başlaymcaya kadar gececek süre içinde Cumhurbaskanlıih makammın herhangi bır nedenle bcşalması halinde, MGK'nin en kı. demll Uyesi yenl Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçımine kadar. bu eöreve vekalet edecek. Geçici maddelere eöre. TBMM göreve başladıktan sonra MGK Cumhurbaskanının 7 vühk görev süreBi sona erlnceve kadar «Cmnharbaskaolıgı Konsevia haline ddnusecek. Cumhurbas kanlığı Konseyi üvesi sıfatını alacak olan MGK Uveleri 'se TBMM tiyelerinin dokunubnaa lık ve özlük haklanna sahip ola eaklar. CumhurbaskanlıSı Kon DORUER DERSANESI Use Son: 11.1825 Eylül Beklemeliler. 418 Ekiın CAĞA LOĞ LU tSTANBU L 22 24 60 Anayasa kabul edilirse Kenan Evren yedi yıl için Cumhurbaşkanı olacak ACIKLANAN GECİCİ MADDELERE GÖRE Cumhurbaşkanbğı boşakrsa T6MM toplanana kadar vekaleti MGK'nin en kıdemli üyesi yürütecek. Cumhurbaşkanı, TBMM toplanana kadar MGK ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerini sürdürecek. Daha sonra bu yetki ve görevlerinin tamamı ya da gerekli gördük lerini devredebilecek. Cumhurbaşkanlığı Konseyi, bazı kanunla rın denetimi ile güvenlik konulannda araştırma ve inceleme yapacak, hükümettenbügialabilecek. Anayasa oylamasına katılmayanlar, ilk ge nel ve yerel seçimlere katılamayacaklar ve aday olamayacaklar. Anayasa'nın kabul edilmesînden itibaren MGK Cumhurbaşkanhğı KonseyVne dönüşüyor seyl Uyelertnin dokunulmazlıklan bu Körevleri sona erdikteo sonra ds devam edecek. Cumhurbaskanhğı Konseyi, Cumhurbaşkanına f ™ » " on günluk süreden ayn olarak vayınlanmalanndan önce on günU asamavacak bir süre içinde bazı tetnel kanunlan ve Cumhurbaskarunca gerekli ssörülen diğer kanunlan incelevecek ve Rörüs btldirecek. CumhurbaskanUgı Konseyi. aynca Cumhurbasfcanmın isteftine göre io ve dıs guvenlik Ue eerekli eorülen diger konularda inceleme, arastırma yapalabilecek ve sonuçlannı Cumhurbaskanına sunabılecek. Geçici maddeiere göre. asgari ticretin vergi dısı bırakılmasına ilişkin Anayasa hukmiinün uypularoa yıh Bakanlar KuruluYıca belirlenecek. Aynca, Anayasa ovlamasma katılmayanlar ilk genel ve yerel secimlerde aday olamayacaklar. Tasırmın geçid maddelerine göre Anayasanm kabul edılmesinden itibaren 7 yıllık süre içinde yapılacak Anayasa degişikllkleri Cumhurbaskamnca TBMM"ve gen göndenlebılecek. Bu deglsikligin tekrar Cumhur başkanı onayına sunuJabümesl için TBMM'nin Uye tam sayıs> run dörtte üçunun onayı çerakecek. 12 Evlül 1900 tarininden tOc genel seçımlerin sonucu alınıncaya kadar geçen süre İçinde yasama ve yürütme vetkilerini kullananlar hakkmda tasamrfla nndan dolayı cezai, mali ve hu kuki sorumluluk Iddıas» Uert sürülemeyecegi de ftecici maddelerde yeraldı. Geçici maddelerin tam metni ve DMdeki görüsmeler 11. Sayîada Evren, Tokat konuşmasmda "Bir bankerîn iflasıyla devlet batmaz,, dedi Anayasa için sonra konuşacağım Haber Merkerl D«vlet Bas. kanı Orgeneral Kenan Evren dün Tokat'ta halka hıtaben yap tığı konuşmada, «Anavasa komısunda zamanı gellnce konuşacağını» bıldirdi, sunlan söyledi «Dikkftt ederseniı anayasa konusuna hic deeinmedim, onun da samıın ıcelecek ve o konud» da konnsacajhm, bir havll konnsacsğtm zamanı geh diçinde.» Banker iflaslanna da deginen Evren, «bir bankerin iflasıyla devlet batmaı» dive konuştu. Turkiye'de bugün anarsi ve terdrden bahsedılemeyecegini belirten Evren, uretlcinln parasınm peşin ödenmemesinı ıstismar edenler bulunduğunu büdırdi. Devlet Baçkanı Evren. dün beraberinde MGK üyeleri Başbakan, îçiçlert ve Köy Isleri Bakanı olduğu halde Tokat'a "eldi. Ziraat Okulu'nda Afganlı mUltecileri ziyaret etü. Afgan mültecıleri, Evrent sıraya gıre rek karşıladı ve bir ağızdan «ET ren çok yaşa» diye sevgi gdst«ri sinde bulundular. Altı gun once dünyaya gelen bir çocuSu seven Evren, kundağa bir Cumhurivet altını taktı. Dsvlet Başkanı Türkçe ögrenen Aigan çocuklarına sorular sordu, kadınların karşılamada bulunmadıgını gö. rünce, «ksdınlar saklanmama. h, baslannı örtsünler ama yüı. lerini açsınlar» dedi. Ziraat okulundan sonra vilavete gelen Evren kentin sorunlan hakkında bUgi aJdı. Burada Beledivs Başkanı tstnet $araçoiln kendisıne kentin fahn hemserillk be ratı İle anahtannı verdl. Devlet Başkanı Kenan Erren, halka hitaben yaptıfiı konuşmada önce anarsi konusuna değındi. «Bugün için Türkiyede snarsi ve terSrden bahscdilemtx. Turkiye'de anarsi ve ter6r vardır denemez» diven Evren, «Gerçi srada sırada tekrar ba$kaldmnak isteven veva veniden o meshnr öreütleri ktn mak İçin caba sarfeden yerll uşaklan çıkıyor, (akat bunlar henuz bunetlenmeden yakalanıyor ve adalete teslim ediliyorlar» dedi. Evren, bueün yurt dışında hâlâ vakalanamamış 7400 suçlu arandığını bildirdı, ve «vanl hersey bitmls defildlr» dedi. Devlet Ba&kanı, Türldye'de olaylann azalması üzerine ban çevrelerin bilerek veva bilmeyerek 12 Eylül önceki durumu (Arkaa Sa. 1 1 , Sü. 5 de) Yülcsek Öğretimde Ön kayıt için Başvuru süreleri veTaban Puanları Bugün 9. sayfada Yugoslav TV'sine demec verdi Evren: Seçimler en gec 1984 ilkbaharında OSMAN PAŞA"N1N MEMLEKETÎ Devlet Başkanı Evren'e Tokat'ta yurttaşlar büyuk sevgi gösterilerinde bulundular. Evren, kendisine kentin fahri hemşehrillk beratının verilmesi üzerine «Burası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın memleketi, bu benim için büyük mutluluk» dedi (Fotografı a.a.1 ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren«scçimler en geç 1984 senesinin Ukbahannda yapılacaktır» dedi. Orgeneral Kvren Yugoslav NoviSad televiryonu muhabiri nin sorularmı yanıtladı. Evren demokrasiye geçis takviminln aksaksız uygulandığını söyleye rek bu konudakı bir soruyu şoyle yanıtladı • « 12 Eylül'dtn berl gerçek leştirdlğlmiz nedener, bütün Türk milietinin ve dunyanın görü öniinde oereyan etniekte» dir. Bundan sonra da gerek (Arkam Sa. U, Sü. 7 de> AKSAMın Sonlâlları 195O'li yıUarın basın ozgürlüğü mücadelesL 0 Demokrat Parti'nin kendisini destekleyen basına armağanı. % Basına lotaryacılığm girişL # Batı Beyrut'ta Filistinli katliamı Filistin mülteci kamplannda aileler tiim fertleriyle öldürüldü. Erkekler duvara dizilerek başlanndan kurşunlandılar. Dıs Haberler Servisl Isra11'iD Batı Beyrufu ışgalınden sonra kentte katlıam başladı Israil işgal kuvvetlerının sardı gı ve gırişçıkışı yasakladıklan Sabra ve Şatila adlı Fılıstm mülteci kamplanna sağcı h n s byan milislenn sokulduğu ve bunlann kadın, erkek, ve çoculs lar da dahil olmak üzere bu kamplarda yaşayan yüzlerce Pı listinııyi öldürdükleri görüldü. Sabra ve Satila mülteci kamp lErının sokaklannın ve evlenn ıçirun cesetlerle dolu olduğu AP muhabırlerınce bıldirüdı. KatUamın yapıldığı Filistin mültea kamplan Sabra, Şatila ve Maı Elias adlı multecı kamplarında kı oldıirülen yüzlerce kisının başlannm arkalannda ya da sırtlannda kurşun delıklert gö riıldü. AP muhabirleri Labelle Ue William Foley, ailelerinin tüm fertlertnin evlerinde öldü rüldüklerini, ban durumlarda da erteklerin yüzleri dbnük du rumda duvara dızılerek kurşun landıklannı haber verdıler. Sabra ve Şatila kamplarmı gezen AP mubabırlen duvar diplertoe uzanmış cesetlerle, evlerin ıçinde birbirlen üzerine yığılmış aile fertlennın ölüleriru gdrdüklerini, ölü sayısî hajckuıda tahmınde bulunmanın çok zor olduğunu belirttüer. Her ıki kampta da buldozer ız lerine raslandı. KBtliamdan kur tulabilenler, katülerin katliam dan sonra kamplara tekrar gelip ceseUeri îsrail bombardırnanlan sonucunda meydana ge len bina enkazlanyla örtmeye çalıştıklannı anlattılar. Cuma günü Sabra tnültec) kampından kurşun eesleri duyulması üzerine kampa gırmek ısteyen gaaetecıler, goğuslennde «Lübnan Knvvetleri» yazan Falanjist mıhsler tarafından engellendıler. Dün kamplardan kurtulan bazı kişıler gazetecıle re öldurülenlerin Falanjıstler tarafrndan kurşuna dızılerek öl durüldüklennı naklettiler. Ancak Falanjist Partisi, bu kamp larda bulunanlann kendi mılıs leri olmadığım, îsrail yanlısı sagcı hrıstiyan Bmbası Saad Haddad'ın mUisleri olduklannı üeri sürdü. îsrail hiınayesinde kı katlıanu Falanjıstlerın mı, Haddad'ın milislennin mi, yok sa her ıirinm birden mı yapüğı konusu aydınlanamadı. Sabra kampısda yasayanlar dan biri gazetecılere yaptıklan açıklamada. bir tsrail askeri kâmyonunun noparlorle anons yaparak sorgulama için halkı yakındaü stadyumda toplanma ya çağırdığını, sorgulamadan sonra hristiyan milislerin gelerek evlenne dönmelerini, boy le jrtlvenlikte olacaklannı bil. dirdiklennı söyledi. Daha son. ra da katliam başladı. Söz konusu kamplarda toplam kaç kişinin katledildığı be lülenemedı. Kaç kişinın yaşadı ğı da kestinlenuyor, çünkü bu kamplar iki buçuk aylık Beyrut kuşatması boyunca tsrail tarafından hava, kara ve denız den aralıksız olarak bombalan mıştı. Lübnan basınmda tahmı ni rakam 1400 olarak verildi. Katliamın cereyan etti|ri Sabra, Şatila ve Mar Elias (Arkaai Sa. 9. Sfl. 7 de) HıfzıTOPUZ Gazetecıük smılarını ve \M ğazetesindeki ollarını yazdı SALI GÜNÜ Cumhurivet te Honduras'ta bir toplanhyı basan gerillalar 2'si bakan 60 rehine aldi Dıs Haberler Servisl Honduras ydnetimine karşı savasan tepeden tırnaga kadar sılahlı 25 solcu çerılla önceki gece Ticaret Odası merkezini tasarak 60 kişivı rehine aldılar Genllalar tarafmdan rehine alınanlar arasında Ekonomi Bakam Gnstat Alfaro, Malive Bakanı Artoro Moreira, Honduras Merkez Bankası Başkanı Gonralo Pineda, iki Amerikalı, bir tsviCTeli, bir Kübaü. dort Meksıkalı ve iki Şüili ls adanu bulunuyor. GeriUalann lideri oldugunu söyleyen ve aduu «Komutan üno» olarak veren bir kisi AP ajansı bürosuna telefonla vaptığı acıklamada, bUktimet isteklerini kabul etmediSi takdirde, rehineleri öldurecelclerinl söyledi. GeriUalar TO sly&si tutuklunun salıverUıneslnl. eözaltmday ken kaybolduğu sövlenen kişi lerin bulunmasını, Honduras'a sığınan Somoza yatuısı Nıkaragua askerlerinin ve Amerikan, îsrail, Şili. Arjantin askeri danısmanlannın Ulkeden cıkartıl(Arkssı Sa. 9. sa. 5 de) Bir Infaz Sorunu... Yasaların, herkese eşit olarak uygulanmas» gereklr. Bu. yasaların genelliğl ilkesınin sonucudur. Ceza yargılaması hukukunda «şüphe sanıgın yararma yorumlanır» kurah soz konusudur. Bu kural, davanm özüne ılişkın suç karutlarının degerlendlrilmesinde olduğu gibi, infaz hukukunda da geçerlidir. înfaz hukukunda, bır hukuk feuralının ya da bu kurala bağlı mahkeme kararmın yorumunda şüpheli bir durum olsa blle. şüphe sanıfe yaranna yorumlanır. Bu kural, ceza yargılaması hukukunun vazgeçilmez temel ilkelerinden nlriuir. Eskl Başbakanlardan Sayın Bülent Ecevlt ıcm bu kurallar. bugune dek geçerll olmamıştır. Bu açık haksızlıgın düzeltilmesl için Ankara Sıkıyönetlra Komutanlıgı Askeri Savcısı Albay Zeki BSIn, Mllü (Arkasi Sa 11, Sfi. 7'de) Geçici maddeler 1982 Anayasa tasarısırun geçici maddeleri de açıklandı. Tasan üzerindeki tarhfmalar noktalanmamışken ge çici maddeler m ilginç nite~ liği olaya yeni bir içerih kazandırmakta ve bir yön ver^ mektedir. tlk bakısta geçici maddeîerin bazılarında geçiş dönemini guvenceye bağlayacak gerekli ve mantıkh önlemlerin ahndığı samlabiUr. 12 Eylül harekatuıın yetki ve torumluluğunu üstle nenlerin gelecekteki güvencelerini yasal biçimde sağlamah doğaldır. N» var ki, geçici maddeler bu doğal mantıh sınırı içinde düzenlenmemişlerdir. LA PAZ (a.a.) 1980 tem Demokratik bir gelişmeyi olanaksızlaşUracalz ve seçe muzundan bu yana ülke yönetlmlni elinde tutan BolWneklerini yok edecek önlem ya ordusu yonetiml sivilleler geçici rnaddelerin manUğını ve özünu olufturrnah re bıraktığın açılcladı. tadır ki. bu yaklaşun ülkeBollvya Silahlı Kuvvetlerl adına bir açıklama yapan ••• Hava Kuvvetlerl Komutanı General Natallo Morales, (ArkMi Sm. İL, Sfl. 8 da) (ArkMi S». 9. S4. 1 4e> Bolivya'da ordu, yönetimi sivillere bıraktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog