Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

18 EYLÜL 1982 Cumhuriyet 9 Alman Hükümeti catladı Çalışanlar..,. Sorulan... Sörunlan... Onun için sağlıh yönünden emeklt olabılir miyim? A. CAffAN • ESKİŞEHÎR YANIT: •lşürakçilerin her çesit ma luUükleri ve ihtisasa taaUüh eden haatalıklar, kuruluşu tam olan hastahanelerin sıhhi heyetlerinin raporu ile beHrülir. Şu kadar ki, bu hastahanelerin bulunmadığ* yer lerde bu raporlar en az uç hekımi bulunan mahalli hastahaneler tarahndan da verttebıhr.» Malul sayılabilmeniz içln yukarıdaki nlteliktekl bir sağlık kurumundan malul oldugunuza ilişkin bir rapor almak durumunY*nazŞİF*L dasııuz. Bunun yanı sıra da size maluliyet aylığı bağlanabilmesi için ae 'Adi maluüuk aylığı tiili htzmet müddetleri SAĞL1K YÖNÜNDEN en az (15) yıl» tamarnlanaş bulunan,' EMEKL! OLABİLİR MİYİM? ya da 'Asgari beş sene emekliliğe esas SORU: Benim durumuma gelınce, bir hizmette bulunmak şartiyle tedaviondört senelıh ukokul öğretmeniyim. si gaynmümkün bir maluliyete duçar Ihi üç yüdan beri kulaManmdaki, ço olup herhangi bir şekilde kazanç ve cukluğumdan halma anzalar doyarat başkasımn yardımı olmaksızm ıdamcı hayat ımkarn kalmayan* durumda olmaz oldu. Karşıtıfelı konuşmalarda agız kıpırdamalartyla anlayabıliyorum. Bu manız da gerskmektedır Geçmış olsun nedenle de görevırru çok zor yapıyorum. dıleğımizle. Seçimlerin IBaştarah 12. Sayfada) fonder» acilı raporunu açıklarfi 'Çausma Grubu'nun çalışmalaruuıı bu sırada tftm^ralan m&sı belki de bir resi&nu değüdi. 1970'lenn ortaianadan ıtl baren, dığer Baü ulkelenyle bırukte tsveç'te de ıküsadı knz kendinj gostsrıyorau. Beş yüda bir toplanan LO kurultayı 1976'da, buyuk özel şırkeüenn hısse çoğunlugunun tednceD sc&dikalar taraiından yoneulen bu lonun deneümıne gınnesini amaçlayan Meıdner Raporu'nu, kuçük degışıkliklerle, benıinsedi. Şubat 1978'de kurulaa Sosyal Demokrat Paıti ve LO ortak kotnıtesı, LO plaıunı biraz daha degıştırea yenı biı ortak plan gelışürdl. Gerek Sosyal Deınokrat Partı ıçınden ve gerekse sosyaust • olmayan parülerden ge len seıt eleştıriler karşısında ortak • plan tekrar gozden geçınldi ve ortak komite Ocak 1981'de «Ücreüilet Fonu, tasa nsıaa şimdıkı şeklıni verdı (bkzj «Arbetarroreisen och Lontagarîonderna» ve «Lontagartonder och Kapıtalbıldnıng» adiı raporlar). «tcreüiler Fonıu tasansı son şeüıyle hem LO hem da Sosyal Demokm Partj'nın 1981 yılı kurultaylann da k&bul edildi. Bununla bırlıkte, kararlarda bu konuya nıhai bir bıçun venlemedıgı, do layı&ıyia kabul edılen tasanya yalnıaca bır çüuş noktası olatak hatniması gerekugı belırüllyordu Bu, eleştınler karşjsında açık kapı bıralnlması aalanuna gelıyordu. # Tasannın son biçimi Tasannın son bıçiml uyannca, genel Ek EmekllUk Fonu lçın ışverenlerden kesüen 6«to""PT" %1 oraoında arUrıltnası ve ylne şirketlerln «normaUl (%15) a$an kârlanrun %20'slnin vergı olarak alınma a yoluyla toplanacals paralar «Ücretliler Fonujnda toplatıacak. Fon, ulkenin nerhangj bır yertndek) (basm yaym ve ka mu şlrketlen Ue yabancı şırketler hariç) herhangi bu şırketm tusse seneîleriuı saun alabllecek. Şlrkeüer Pon'a hısse satmaya zorlanamayacaklar; ancak, ekonomık zorunluluga rağmen tusse satışına gıtmeyen şirkeUerde çaUşanlar, sendikalan araolıgıyla şirketi hıs se senedl satışa çıkarmaya dav«t (!) «iebüecekler. «Ucretliler Fonaı tsveç'ın 24 Uırun her bırinde kurulacak ve her ü için ajm bır yonetim kurulu seçilec«k. Forüarın yoneUm ku rullan llk nyırT|ftiia sendıkalar tarafından; Uerideki aşamalarda genel Beçunlerie beiırlenecek. Tasarmın son bıçimının, Meidner ta^npg^n^an aynldıgı baş Uca noktalar, soa tasan uyannca yukanda sayılan belırll tür şırketlenn tusselennın fon lar tarafından satın alınamayışı; çırkeUenn hisse satmaya zorlacamayıp, ancafe «davet» edilebılmeleri ve nıhayet, toalann yonetim kuruUannm ilerido genel seçiruler yoluyla sel Sosyal Oemokratların «Ücret lfler Fonn» tasansıyla hangi amaclan gerçeklesürmek istediklerini ve tasannın karşılaştıgı tepküert yarmki yaanuzda ele alacağız. YARIN: ÜcretlUer Fonu ve muhalefet... Ankara <Bastarafı 1. Sayfada) ğimit fförüşmenln yapılması bizce normaldir.» Akıman, Yunanlstan'ın. Atlna Askerl Ataşest olayı Ile Uglli verdlgl yanıtın «tat mln edlcf olup olmadjgı» yolundakl bir soruya da gu yanıtı verdi: «Biztm Fonanistan'dan öd tatebhnfs olda. Saclalartn yakalanmasi ve FunanteUn'dakl mflltccilerin siyasl s5st«rl yapmalanna Mn v«rilm«mesl, Ynnanlstan'm yanıtında bu ikl talebln yerine getlrilecegrl beltrtfldi. Tatmln olabilmen i s İçin vaadettlkleri huros l*n yerine getirmelerl la (BaşUrah 2. Sayfada) ristik gösteri olarak Sulukule'dekl esmer kadın ynrttaslann «Benım kalaylı tencerelenm var, çatla1», «Benun de oarçevelı ayoam var, paüa» diye yalandan fcavfaları gibi, bir yazar nasd olur da kendi yapıtını haskalanndan üstiin gürdu^ıinü sÖTİevebillr! Ben, Sevda'ntn romanı kötii, benimki ryi, demedim. Ya ne dedim? Mchmet Seyda'nın «Bır Gun Buyuyeceksın» »dlı romam çocuk romam değildir, ba romanı çocuklar okumaz, dedlm. Gerçekten de çoctık romanı obnadı^ı, çoculüarın olraraadıçı. şijndi o romanın Hürivet (.azrtesi'Dtie tefrika edilmesinrien de belü değil nu1' Şimdiye dek liürrijrt >a da benzeri gazetelerde çocuk romanı tpfrika cdîldiği •hıç goruimüş rcüdür? O yanşmada \lançTi'nun haksızlık ettifini belirtmiştim. Seyda, haksızlık eden kişlnin sbzleriri, bana kar^ı kanıt olarak kullanıyor. Ne mantık!.. Hiç kiaise haksızlık edivorom. diye haksız!)k yapmaz. Her haksızuk edenin, haksızlığına uydorduğu bir gerekçe vardır. Seyda'nm bu romanından hiT parça okul kitalnna Eİrmiş. Usurlu olsun, kntlarun. Çok şfikfir hlçblr satınm okul kitaplanna ginnedi, ama kitapUnm okul kitapuklanndan atıldı. Sonra Seyda yazısında sıksık «rahmetli ranmetlı» diye, kJmilerini ölüra raeleğinin kanatlan sltında eleştiriden koruyarak, bir anlama, sanki ölümütt onlara dokunnlmazlık kaıandırdıçını anlatmatc istiyor. «Üzku> nl mevtaîJUm bUhayır» Seyda bilsin ki, amlanmd» çer. çcfe bağlı kalmak için ölüsünü dirisini bırakacak değUim. Vasasara da ölsem de, benım İçin de aynı şeyin yapılmasını rtllerim. Ru tartışmanın büsbütün bo?a gitraemestni, S«yda'ya bir küçük yardımıra olsun istivorom. Va?am çerçek liğiyle sanat gerçeklîçınln avn oldc|u düşuncesiyle » • * n*t yapttlaruıda doğal gercek deâişHriIcbilir, çarprtilabillr, anlara kaydırmalan yapılabllir. Ama bnnlar, ço cuk yanmnda masallarda oldujhı fibi özel bir egitim amarı yoksa, yapılıunaz Oysa Srvda çocuk romanı dedijH «Bır Gun Buyuyeceksın» de, çoctıkJara ÇOR yanbş şeyler öfretiyor. övle yanlıslar ki, çocuklar sınavlarda bu yanlı«ı bilçüerle ginıfta kakrlar. Orneğin 19 Ara»tos tarthli Hürriyet Gaıetesi'ndeki romanın lefrikasında şöyle bir tfimce var: «Birısi geçenlerde, Kütahya'nın Sandıklı ilçesmdekı kaplıcalann vıstune kaplıca joktur, demişti.» Seyda, bir atlasa bakıverain, Turkiye haritasında Sandıkh'mn Kbtahya'nın defil, Afvonkarabi•ar^n Uçcsl olduğonu pörecektir. 3 Seyda'nın bana soyledlklerine dayanarak, Ta* htr Alangu'nun, yanşmayı düzenleyen bankanın genel yönetmeni Kânm Ta=kent1e llişldye glrdiüni, çıkarılacak dergi için Taşkent'in evinde yemekU toplantüar rapıldığım yasnnıştun. Seyda, düıeltiyor: «Bunun çıkanlarak dereıran onavakçısı Tahır Alangu değîldır. Kâzun Taşkentie yapacağım haarUk sonrası ılk konusmaya Alangu"yu götüren bendim» Bu doğruculuğundan Stfirü SeydaVı kutlamak gerekir. Ayıp kavramı gBrecedlr; kimine s5re çok ntamlası bhr olay başkasına g5re övünülecek bişeydir. Bir yazın yanşmasının yarçıcısı ya da o yanşmayı kazanan yazar, yanşmayı düzenleyen bankanın genel yönetimiyle, bir dergi çıkarmak lçin kendillğinden bir ilişlöye gireTse, bu davranış bana göre çok ayiptır, ntanüır bundan. Ama Seyda övunuyor. Olabtllr, bu tartişüamaz. Kazım Taşkent'e Alançu'yu Seyda götürmemiş, tersine, Seyda Alangu*yn sötürmüs Taşkent'e. Ne iyi, bdylece edebiyat tarihimiz de biraz daha aydınlanmış oldu. îazdıklanmda bir yanlişım daba varmış. Dergiyt çıkarmak amacıyia Kâanm TaşkentHe yapüan toplantılarda yemek ^eroeraişler. tşte edebiyat tarihinıize bir belge daha \emek vememisler, ama elbette bisey yemişlerdir, içmişlerdir. Ne \ediklerini bilemem Sorun, ne yedikleri, ne yemedikieri sorunu değil kl Seyda, boyle bir riereivi çıkarmaya inandırmak için, yaptteı çirişimin nasil desteklendiçinı şöyle anlatı>or: «Mehmet Fuat da, guzel bır gırışıın. Sağdan soldan gelecek engeUemelere, dedıkodulara aldınnadan bu yolda yururaelısınız . diyerek destekledi beni » Seyda, yapmak istediği işin doçnılapundan kuskulu olmalı ki, Mehmet Puat'ın desteğini eereksinmiş. Peki yapmak istedıçi i? ne? Şöyle açıklıyor Seyda: «Demem o lu, b:z Kazun Taşkent'm ıstegıae uygun değıl, kenoı ıstekJerimıze uygun bır dergı çıkarmanm peşıne düv müstuk n Inanıltr şey değil Gerçekten de Mehmet Sevda bu denli saf nu? Hani nerdeyse Alangu*yla bir olup 7a\allı Taşkent'i kandıracaklar . Btr ek daha yapanm da bn konuyn kapatalım. Mehmet Seyda, bana olavi aniatırken, benim alayh yanıtlanmdan hoşnutsuzluğıımu anlayarak, çıkaracaklan dergıde çalışacak yaza' adlannı da kendısine verdıklermi ve bn adlar diıeljtesinde benim de adtmın bulunduçunu sövlemisti. Böylece bana da deeer verdiklerinl anıatmak isthordu. O zamanki yanitımı anımsıyor mu Mehmet Serda? ünutma<nnı hic ı^temem. Se\da «Azız Nesm'ın yanlışlannı, yanılgılannı duzelfmek zorunda kalışıma üzgunum Ve buna uıanmasını istenm» dlve vansım bitiriror. Dogrusu, ben o'nnn yanlışlannı. vanılffilannı dutelttitim için hiç de fi*çun değrilim ^e buna inanmasını isterim. tnsan, bir arkada$ina iyilik yspmaktan neden uzülsün. bundan sevinç duvmalı... Çatalca Nesin Vakfi H Evlül 1982 Aziı Nesin* EVET HAYIR Vefat ve Teşekkür Merhum Mustaîa tskender bey ve merhume Semıha hanımm oğlu. Av. M. tskender özturanlı'nın kardeşı, Seza, Ahsen, Cenglz özturanirnm ağabeylerı, Hayrünnlsa Özturanü'nın sevgili eşl, Necla ve îskender'ln canları, herşeyleri. babalan: Avdm Barosu avukatlanndan, Turkiye Barolar Blrllği delegesl yazar. Avukat Osman Zeki Özturanlı'yı 13 eylül 1982'de beklenmedlls bir anda baybettlk. Azlz naaşı 14 eylül 1982'de Söke Asrl Mezarlıgında toprağa verllmiştlr. Büyüt kaybımızdan dolayı acımızı paylaşanlara teşekkür eder, azız ve degerll rubuua Allah'tan rabmet dilerU, AtLESt SAT1L1K BOŞ DÜKKAN KadıkÖy Halltaja Cad. PawJ tçi dutkan, Mür.: 38 63 26. Iktıdar partisi SDP'nın yönetımı, ıstıfa eden Hür Demokrat Balsanlann yarine veni idşıler atamayıp bazı kabıne üyelerının bu gorevleri de üstlenmesıni yeğledi. Basbakan schmidt, FDP Başkanı Hans Dıetrich Genscber'den boşalan Dışışlerı Bakanlıgı'm kendısınuı, Kont Otto von Lambsdorff'un boşalttıgı Ekonoml Bakanlıgını Malive Bakanı Manfred Lahnstein'ın, Gerhard Baum'un ayrıldığı tçiîleri Bakanlıgı'm Adalat Bakanı Jürcen Schmude'nın ve Josef Ertl'in terk ettiSı Tarıra Bakanlıgı'nı Bilim ve Araştırma Bakanı BJorn Eneholm'un (Baştaratı 12. iayfada) üstleneceklsrini açakladı îesor «on >ıl once badec« on YOLUN SOMJ biu kadar olan ıımuıni telefonlar U7J1S80 arası 180 bine ula$ Koalısyon hükümeti icinde aytı. Bu Fransa için önemll bir lardır süre gelen bunaum, 1983 değişlklik. Sozkonusu >erulik bütçe tasansmın hazırlanması tepki topladı. Telefonlar sai sırasında FDP'u, kabine üyeledurganların bedefi haline nel rınin Hıristıvan Demokratlar"uı di» dıyor. Ayrıca, saldırüarın göruşlerine yatan önenler orgeçic; oidugunu ılerı surerek, taya atmalanyla iyice su yüzüFransa'dan daha once teieion ne çıkroıstı. FDP aynca Hessen kabını sorunucu oozumlı>en eyaletı seçımlertnde Hinsnyan Avrupa ulkeierınde bu tür sal Demokratlarla seçım ittıfakına dırüann çok az olduğunu ör gıtme karan almıştı. Bu karar, nek gosterıyor. Sosyal Demokrat cevrelerde PTT yonetunı, sosyolojık «cepbe degiştirme» biçimtn<ie agiklftrpa]a]~]a riıı^ııîmn USteSUl yoromlanmıs, «düsmana iltica» den gelineceğıne pe^ inaomı diye adlandınlmışö. yor. Ayrıca, deneyımlerle, salSon olarak. Hür Demokrat dırganlık sonucu harao olan Ekonoml Bakanı Kont I^ınbsteleforüann tamır edUraemesı dorff, kendisinin «FYİedman*'T» halınde saldırüann artugıru oı diye suçlanmasma vol açan gö lıyorlar. Kırılanı hemen tamır rüşler ortaya sürmus. koalısetme yoluna gıdlyorlar. Ama yon hükümetımn buRÜne kabu oldukça pahalı bır ış Kırı darki tutumuna ve rcngini Sos lan aletlenn yerine konulması yal Demokratlann bellrledigi na, bır yü ıçınde 30 müyon ekonomi politikasına taban tafrank, (750 mılyon TL), bu ıs bana zıt önerller getirmiçtl. Buıçuı sarfedılen emege ıse 26^ mılyon frank (660 mılyon TL.) lıarcancuğı büinıyor. Gene bır onlem olarak, 12 bın telefon kabmı televjyonla < Baştarafı 1 «ayfadnl gozlenrceğe başlandı. 1984 yıve Büyukelçüığın durumu Lüblında tele.izron ıle Roalenmıyen nan hukumetine sikâyet ettigtni kabın kalmıyacak. Fransız teiefon yetkllıien bıldlrdi. BBC radyosu da îsrail askerumumı telefonlara karşı gınşılen vandaiizraden yakuurken, lerinin elçiligi mevzi olarak kul Fransız Hukumetı, eene bir te lanıp LUbnanlı solcu miüslere lefon şırketınin, nTnın, bır ağır Tnakinaiı tUfeklerle ates sosyalıst ılcüdara. ŞiU'dekl Al açtıklanm haber verdi. Sovyetler BirUgi tsrail hükülende ıktidanna, uyeuladığı vandalızmı unutmamış olacak metüıe verdigi notada elçülgın kı, iktıdara gelir eelmez bu bir sure lsgâl edilmesini resAmerikan Fırmasmın. Pransa men protesto ettı Buna karşıüaki uzantılannı mıllileştlnp, lık Telavıv'den japılan açıklamada Sovyetler Birligi Buyukyenı atamalar yaptı. elçtlıgınin ışgâl edılmedıği bılSovyet Rusva'nın Avrupa ile dıriidi. otomatık telefon baglantüanm Lubnan"ın ikinci büyük gazelptal etmesı, Reagan'ın Begln'i telefonla azarlarnası Fransız tesi olan As . Sefır ıse dunkü basuunda yer alırken. küçük haberinde tsrail askerlennm bır haber de teror korkusuna Batı Bejrut'jn güney kesıminde telefonun nasıl alet edildıginı yer alan Jnah semtindekı Iran BUyukelçıliğme de gırdıklennı gosteriyordu. ve Imam Humeynı"nın resımleUfak tefek, pipolu bır adam rıni ve posterlerıni jnrttıklannı gırdıği kahvede kartını goste yazdı. rerek, kendinı simdi cok ünle» Lübnsnia nen «rurncu fsndarma t<ra» lışme de dun ilgilı bır beşka gesabah kentm onem indpn bır yetkılı olarak tanıtı lı merkezı s'Mİin Mazraa bulvordu. Karşıdaid bırtanayıRO vannda Israü işgâl kuvvetierı zetlemek dururaunda oidugunu, ıle solcu or^ütlsım en tuyu^u kahveyi iyi tanımasına ve saJdn olan bağımsız Nasırcı Murabibir verden «telefon» etrnestoe tun militanlannm carpışraası vardnaeı olunmasmı isövor te oldu. Israll ftşrâl kurvetlerl lefonun ve kahvenın kasasmın Mazraa bulvanna 150 tank gönbulundugu odava srelince de ta dererek takvıye yaptılsr, uç sabancasını çekip 70 bin franta at süren siddetli tank bombar(1 milyon 750 buı TU.") oebe ın dımanmdan sonra >!azraa buldinp, ortadan kayboluyordu. \rannın tjoğu Beyrut ıle B«tı Beyrut arasındaki kes'sme nok tası olan Murabıtun senel tner. kezı tümuyle tahrit> edildı. (Baştafı 7. Sayfada) Israıl tanklan TSt ll'de Maslanmasıdır» dedi. raa Bulvan'ndan Murabitun'un Nebioğlu. 15 IS haziran koruduğu Abu Şakır adlı semolaylanna ılıskin açıklama tuı sokaklaxına gırdüer. Abu sında ,o dönemde Parla Sakir, Mazraa Bulvan ile bır mentoya DÎSK'ın de kapatıl ay öncestoe dek PKO merkezmasına neden olabılecek bir lennin bulundugu Fakhanı sem yasa tasarısının getırıldlğlni tı arasmda yer ahyor. Abu Şabvldlrdl. «Blt ba yasa tasa kır'in dusmesi, Israll işgal btplıklerine karşı en etkıü direnrısının Anayasa'ya aykın me odağuıırt ortadan kaldınloidugunu, dönemin basba nıası olarak niteleniyor. kanına. muhalefet partisi Abu Şakır'de bulunan Muragenel sekreterine. llglli yer bıtun'un yayın organı «Arap lere duyurtnuştuk. Dö Lübnan'm Sesi» radyosu da nemin Cumhurbaşkanına dun sabah saatlerinde >ayuunı DlSK'in bu tasan hakkm kesti. Murabltun lideri lbradaki knşkulannı iletmiştik. hıra Koleylat'ın bürosuna açı1 5 1 6 haziran olaylanm lan telefonlar da yanıtsız kaldı. Gbrgü tanıklan Abu Şakir' çıkaran DtSK değildir» çek de yer yer yangmların. göriudülinde konuştu. daha sonra gıinü haber verdller. toplumun bep DÎSK aleyhıBölgeye giren îsraıl tanklanne koşullandınldığım vur na yerleştınlen hoparlörlerdJBn guladı. sureklı olarak Arapça halka so kağa çıkmama çagnsı yapıldı. Duruşma Yargıcı 1 ma Israıl askerierl Batı Beyrutta yıslarda yabancı ulkele gırdüüeri semtlerde ev ev ararın bayraklarının taşmdıt' malara basladüar. Lübnanın en büyuk gazetesı iddiasına ilişkin gorüşünıl «AnN»har>, Israü askerlerınm sordu. Nebioğlu «Yabancı bir devletin bayrağınm ta sahıl şerıdındela Ayn Mreyse semunde çağnda sınmasına hiçblr Turk'ün ta bulunarak hoparlorie sokakla> erkeklert hammülu yoktur. benim de dan topladığını ve gençlen alıp yoktur» dedl. 1 Mayıs kut sorgulamak üzere Rotürduğünu lamalannın Atatürk anıtı yazdı. na celenk konma&ı ve saygı Iaraıl ısgalı ve Israıl İşgal duruşuyla başladıgmı anım bırlıklerinın ılân ettigı «sokağa sattı Katıldıgı 1 Mayıslara çıkma yasağı> nedenıyle dun ihşkın bılgl verırken, 197*5 Batı Beyrut'ta sokaklarda dev1 Mayısında Komitede bu rıye gezen îsrail askerlermdea lunduğunu da behrttı. 1 Ma başka kımsenm gorulmediği bıl yıs kortejinde en öndekl dırıliyor. Bununla bırlikte, DÎSK görevlisine TOrk bay Hamra Caddesı'nde acık bır Jırağını blzzat verdiğlnl. Tak rının onunde çok uzun bir kuysım Meydanrndakl duzen ruk oluştugu ve IsraıUilerın hoparlorie yaptıklan «sokag» lemede de ilk başta, direkte Türk bayrağı bulundugunu çıkma yasağı»na raârmen, kuyruktakılerin bu çağrıya kulak anlattı. «Samimi olarak.» asmadığı da AP muhabırince 5'abancı bır ülkenin bayra haber verüdı. Israü askerieri gını gbrmediğini bellrttl. Cuma namazma gıtme^ lsteyen Sendikalarm bayraklannın MuslUmanlan engelledilergenelllkle kırmızı oidugunu. 1SBAÎL: ÇEKILMEYECEGtZ ve üzerinde armalar bulundugunu. bazılannm başka Îsrail hükümeti persembe g» renklerde oidugunu, sendi cesi dort saat süren bir topkalara ait bayrak ve flama lanUdan sonra ABD'nin Baü lann yabancı bayrak gibl Beyrut'a gıren Israıl bırliklerideğerlendirilmiş olabilecc nin derhal çekilmesi volundaki ğlnl bildlrdl. çagnsuu reddetü. HükUmet. bıldinsınde, Lübnan ordusunun Kemal Nebioglu lşkence îsraılOe eşgudumlü olarak Bey altında alındığım bıldlrdiğt rut'ta guvenligı tam olarak pons ifadeslnl reddederek sağlayacak duruma gelmesıne «Ben polise ifade Termedim. dek Israıl kuvveüennın Baü Dört kez sorgrnm alınmak Beynıt'tan cıkmayacagı bildıistendî. Sonuncusnnda ben rildl ABiynin Ortadogu bzel cevaplamadan başkası be temsücisi Moris Draoer Ue îsnim yerime cevaplayarak, raılll yetkilıler arasmda sert gözlerim baglı Iken ne yazıl tartısrualar yapüdı. Saron'un dığını bilmedigiın bir İfade Draper"a «Lübnan'ı shdn lçin dıızenlendl. Tumüyle redde bir kere daha kurtardık» dedldlyonun» dedi. Nebtoglu. 7 ğl ajans haberlennde yer aldı. YENt ADAÎ gün 7 gece boyunca gordü Beşir CerflayelTn Bldürülmesl gH lskenceyo Ulskin bir dlİle bosalan Lubnan Cumburlekçeyl de mahkemeTe «nn easkanlığma, Beşrr Cemayel'in du. 8ÜBECEK 40 yavmdaki ajab^rt 5nin O (Baştarafı 1. Sayfada) Schmıdt guvenoyuna başvurmazsa, Sosyal Demoiiratl»T azmlık hükümetl olarak görevı surdurebilecekler. Tabii bu, mu halefetın hükümeti düsürecek bir atağa kalkmamasma da bağlı. Sosyal Detnokratlann parlamentodakı sandalye eayısı 216. muhalefettem Hıristlyan Demokrat bloku 226, FDP 53 saldalveye sahıp. Bır de bağımsız mllletveklll var. Paris'ten nun Uzerine Sosyal Demokrat kampta buyuk gorultu kopmuş, Wılly Brandt, Lambsdorff'u istıfaya cagırnus, Schmıdt Ekonomi Bakanmı «yeteneksizllk» le suçlamıstı. Sosyal haklar ve kanau harcamalannın kısılmasını, ışveren kesımıne vergı kolavlıkları sağ. lanmasını öneren Lambsdorff gerçı oncekl akşam parlamento kureıisünden hükiımetın ekonomi politikasına katıluıgmı, «sadece göruslerini belîrtmiş. oldujrunu açıkladı, ama bu, kamuoyunda Hür Demokrat'lar hakkaıaa vıvaaan «kararsız», ha»'â «kaypak» İ2:eniminı arhr maktan başka bır ıse vararradı. HES^'JPLAR... HESAPLAR... Sosyal Demokrat Parti, son zamanlarda soldan sıkıştınlıyor. Kendi tabanlan «sosval devleUin kolunun kanadının kırpıldığı gerekçesıvle • a Ü önpT derlığıni eleştirırken. Altematif Ldste ve Yeşfller eıbl çesltlı toplum scrunlanna dayanarak sıyasal laaHyetlennı yürilten grupîar SDP saflannda yandaş kazanıyorlar. Schmıdt, erken seçira halinde, güçîu bir sağ alternatıfin varhSı nedeniyle bu gruplann oy tabanından kendisine destek kava'!a|ını umuyor. Aynca, FDP"nm su a&da yapılacak bır secunde par lamentoya temsilci eönderebümek için gerekli % 5 barajım asamayacagmı vareayiTor. Buna karsılık muhalefettekl sag partiler, iktıdara geçerek, 1984 seçimlerine bu konumun sağlayacağı avantajlarla gitmevi hesapüyorlar. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Tarih, 16 mayıs 1920. Belge no: 63, sayfa: 71.. Sir A. Geddes'ten Lord Cunon'a gondenlen glzll yazı. «„ Amerikan Senatosu Ermenlstan'm mandası işini görüstü. Beş yılda 757 milyon dolar verecekler, ilk ba.şlangıçta 50.000 kişilik bir ordu yollanacak, daha sonra 200.000 kişiye çıkacak. Amerîkan kuvvetlerinin başma General James G. Harbord getirilecek, ayrıca butün Türklerin mandası içln de görilştne yapılmaktadır..» Tarıh: 5 nısan 1920. Belge no 46, sayfa 60.. Mr. Llnsay'den Ingılız Dışişleri Bakanı Cnrron'a gondenlen gızlı yazı. «.. tzmir ve Trakya Türklerin elinden alınacak, Amerikan Cumhurbaşkanınm karar verecegi suurlar içinde hür bir Ermenistan kurolacaktır..» Tarih: 11 temmuz 1920.. Belge no: 62, sayfa no: 553.. «Villa Fraîneuse» toplantısı ek belgesi.. «Müttefikler Amerika'nm Ermenistan hakkındaki bütün amılannı iyi karsılar. Ermenlstan'm gelecekteki gelişmesi icîn tekllf ettlfinİB yerier, ne yazık kl, Türk askerlerinin işgallnde bnlnnnyor. Müttefikler, Ermenilerin bütün arzulannı ve kendi sempatlleri ölçusunde olmasa bile Ermenl potansiye'inln son hududunda olan yerlerl onlara vereceklerdu... Amerika, Ermenistan icin 10 bin veya. daha fazla insanla 45 milvon sterling verebüir.. ... EiTttrum Ermenilere verîlecektir, bftylece bflyttk Ermeni teorisi yerine ge'ecektir...» Tarih: 1826 nisan 1920 Snn Remo Konferansı, belge a, ek 4, sayfa 31. Belge 6 sayfa 62, belge 10. sayfa 93.. c Boffos Nubar Paşa ve Mr. Ahorinlyan benl rtyarete reldller, kendllerini aptalca hareketlerinden dolayı azarladnn. Tdrkleri nldurmeleri için verdiğimiz silahlarm Azerbaycanhlara karşı kullanılmastnm aptalhğını anlattım..» Tarih: 11 nisan 1920, be'ge no 533. sayfa no: 589. îngiliz Dışlşlerl Bakanı Lord Cnrzon'un Mr. vVardrop'a gönderdigl yazı... c Ermenîlerin kendilerinl Türklere karçt rnüdafaa etmeleri lçin derbal Batum yoluyla sllah rönderilecektir.j» Tarlh: 12 nısan 1920. Belge no: 534. sayfa no: 590.. înglllz Dışişleri Bakanı Curzon'un Slx F. de Robeck'e gönderdlgl gizll yazı.» «Kemalistler Ermenlstan'ı aldılar. Bn bftlge blzler lçin kaybolmuş sayılır. Batum'da da aynı tehlikeye ngramak flzereyiz. Kemallst Bolîevik başarnmdan sonra milliyetç;ler Sevr antlaşmasını büsbütün kabul etmeyeceklerdir. Tnnan ordasunu tam anlamıyla harekete gecîrmek lâzundır. Boljevtkler Kemalistlere yardım ediyorlar»» Tarih: 10 kasım 1920. bel^e no: 174, sayfa no: 174, Amiral F. de Robeck'ln Lord Curzon'a yazdığı yazı.. «Eger cok siddetli askeri harekete geçmezsek milliyetçiler üstunlugu ele gecirecekler. Üstelik korkumuz (...) Bolşevik prenslplerinln TürkJye'ye »ıımasıdır. Biz kendimrai Bolşevizme karşı tslanun koruTucusn gibi gösteTTneliy'z..» Tanh: 27 kasım 1920. belşe no: 186, sayfa no: 193. Sir H. Rnmbold'dan Lord Curzon'a gonderilen glzll yazı.. «Mr. Khatlssan tstanbnl'rian Paris'e trtttl. MaJeste'nin hüktımetine Ermeniler adına derin mlnnet ve teşekknrlerini bildirdi. 25.000 türek aldıklannı, aynca Ermeni ordusunda 30.000 Rus yapısı tüfegin ve beş milyon mermSnm bulunduğnnn, Tnnan Ilerlemesl baslayınca Ermenîlerin de derhal saldınya peçeceklennl blldlrdi.j Tarih: 4 temrauz 1920. belge no: 590, sayfa no: 629, Amiral Sir F. de Robeck'den Lord Cur«ra'a gönderllen glzll yazı.. «Lord Curzon, Erzincan'm da Ermenilere verihnesini, Karadeniz'de de Lazistan knrnp Ermenîlerin mandasına vermek lstiyor.» Tarih: 18 şubat 1920, Londra Konferansı, belge no: 10. sayfa 280. «Kürdistan Turkiye'den tamamen aynüp 8zerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çıkariannı bağdaştırabi'irir. tstanbul'daki Kürt Kulubü Bajkanı Said Abdülkadir ve Paris'teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrlmizdedir.j» Tarth: 26 mart 1920. belge no: 33. sayfa no: 49, Amiral Sir F. de Robeck'den Lord Curzon'a gönderilen glzll lstihbarat raporu.. «Mnstafa Kemal kendisini Erzornm vallsi nan etmiş, Erznrum'un yeni knralacak Ermeni devlettae katılaca&ı bir sırada bu <;ok anlamlı bir harekettir. Bu adam olmasaydı Ermenilerin bir sansı Tarih: 28 şubat 1920. Beîge no: 38, sayfa no: 300. Londra Konferansı tutanaklan.. Bu belgeler, tngiliz Krahyet Matbaası tarafından bastınlan gizlı belgelerm Erol Ulubelen tarafından Türkçeye «İngiliz Belgelerinde Türklye» adıyla çevrllen ve Çagdas Yayınlan taraîından basuan kltabmdan ahnmıştır. Bu belgeler, «NATO mtttteflkîmlz» ve dostlarınuz Blrleşik Amerika ve Ingiltere'nin Türklye'de Ermenllerl nasıl kışlartıp, sllahlandırdıklan, etnlk azınlıklan ve emperyalist ordulannı Turklye üzerine nasil yolladıklannı açıkça kanıtlamaktadır. 1920'lerde Ermenileri boylesme destekleylp, sllahlandıranlann, bugun Ermeni terorüne nlcin boşgörü ile baktıklan da, bu belgelerln ışıgında, çok daha lyl aydınlanıyor. Ve bOyük Atatürk'ün Ermeni sorunnnu bir emperyalist oyunu olarak gormesı ve «Bizi mah" •etmek lsteyen emperyalizme ve blzl yutmak isteyen kapitalizme karşı kavga vermeyi nygnn gören bîr yolu izleyen insaniarız» deyişmin evrensel boyut ve dertnlikteki anlamı, bugün çok daha somut biçtode anlaşılıyor. Radyolarda, televizyonlarda, basında «Ermenl terörü» ele alınırken. uluslararası platformlarda aynı konu konuşulurken, neden, neden acaba, su 0 belgelerden bir kez olstın soz edılmez Nasıl bir «miUiyetçilik» nasıl bir yurtseverlık ve nasıl bir «Atatürkçültttotür bu?. Batı Beyrut düştü mayel, Falanjist Parti taraön. dan aday gostenldi. Eaün CemayeVden sonn Lübnan'm eski Curnhurbaşkan lanndan 82 yaşır.daki Camille Samun da adaylıguu koydu. Camille Şamun, 1958 yüında ülkede patlak veren kanşıklık lar üzerine Amerikan 6. Füosu nu çagırmakla ün yapmıştı. Sağcı Hıristiyan örgüUerin ıttıiak kuruluşu olan Lübnan Peohesi'nin ve TTlusal Idberal Partı'mn lıden olan Şamun, Labnan'ın hırıstıyan kesunuıde Cemayel ailesinın en önemli ra kıbı olarak tanınıvor Lübnan Başb&kanı Sefık Wazran tsrail bırliklennın yakında Batı Beyrut re banlıyosun den çekıleceklerini yerlenni Lübnan ordusuna bırakacaklan nı bildırdı. ABD'nm ozel temsucısı Morris Draper ıle Lübran Devlet Başltanı Elias Sarkis arasmdakı gönişmeden son ra bir acıklama yapan Wazzan, bu girişımln uygulamaya donüs nesı ıçm en kısa zamanda bır t°mas komıtesmın toplanacağını belirttı Bu arada Israü'in işgalı altın da bulunan Batı Şerı&'da 100 den faz^ yabancı öğretım Uye sinln PKÖ*yU tanımayı reddeden bir be'.ge imzalamadıklan için görevlenne son venldi. tsr»il bir sure önce Batı Şena daki Arap üniversitelennde ders veren yabancı öğretım uyalerinden FKÖ"yü tanunadıkla nnı belirten bır •vem^n belgesi ımzalamalanru ıstemıştı. DISK davası PARİS7E İSRAİL ELÇİLİĞİ'NE AİT BİR OTO BOMBALANDI: 4O'I AŞKIN KİŞİ YARALANDI Dts Haberler Servisi Paris'in merkezinde Israil elçüığine ait bir otomobile yerlestinlen bombanuı patlaması sonucu otomobilde bulunan iiç kişl Üe olay yennden geçen ve çogu bğrencl olan 40'dan fazla kişi yaralandı. Gorgü tanıklan patlama sırasında otomobılın bir kaç metre yukseğe fırladıgını soyledller. tsraJ büyukelçılıjü saldınıun büyukelçılik satıs bürosu üyesı bır Israılll dıplomata yonelik oidugunu bıldirdi. Büyukelçilığm açıklamasmda olayda agır yaralanan dıplomatm duru munun knük olduftu belırtüdi, saldında otomobilde bulunan dlplomatm esi, çocutu da ağır yaralandı Bubi tuzağı yöntemiyle gerçekleşen patlama sırasuıda Israil elçılığı, Ibraru takvımine gore yılbaşı gününun arifesi kutlandıgı için fcapalı bulunuyordu. Patlama 20 temmuzdan bu gune dek Pans'te meydana gelen yırminci bombalı saldın oluyor. YÖK'e (Baştarafı 12. Sayfada) kümler her türlü kamusal işlemin gerekçesi olmasmı zorunlu kılar. İdare işleminin öncelikle bu noktadan değerlendlrilmesi ve iptali gerektigini du şünuyoruz. 2547 sayıh YÖK yasasının yeni yürurlüğe girdigl su dönemde bu tur uygulamalara yargı kararlan ile engel olunamadığı takdirde, temel hukuk ilke lerinin ve insan haklarınuı hangi boyutlarda ihlal edileceğinln takdirini sayın mahkemeye btra'tıyoruz.» Dr. Tuncay Gurarda'mn avukata Orhan îzzet Kök başvurusunda Ziraat Fakülte si Dekanının müvekkilinın yeni kadroya atanmasını uygun. gorduğunu, bu konuda rektorluğe teklıf goturdu ğünü behrtti. Avukat Kok. müvekkilinın başanh bır bı lim adamı olduğuna ;efitü ornekler verdi.» Asgari ücret kıdem ler. Kıdem tazmınatı asgari ücrete ba|U olduğu içm, kı dem tazminatının tavanının yeniden bellrlenmesi ıle ügıli calışmalar da ertelendı. ASGABİ ÜCRET NE OLMAU? Asgari ücretin, bugünku yaçam koşullannda ne kadar olacağı yolunda yapılan bir inceleme sonucunda, en az net 18 bin 500 lira olması gerektıği ortaya çıktı, Yapılan ara$tırma ile, or ta agurlıkta lş gören bır işçınin gunde alması gereken 3 bin 5 O kalori için net 17 T bın lıra gerektıği de anlaşıldı. VERGt D1ŞI BmAKILMASI Hfcili çevrâler, asgari Ocre (Baştarafı 1. Sayfadr.) tın vergi dışı kalacagı yo* lunda anayasa tasansma konan maddenın asgan ücretm arttırılmasını zorlaştıracağı görüşünde bırlesiyor lar Asgari ücretin vergi dl şı bırakılması halinde ışverenlenn bir yuk altma gırmeyeceğini belirten yetkıliler. devletin bundan 65 mil* yar lıra zarar göreceğinı da ifade edıyorlar. Asgari ücret vergi dışı bı rakıldığı takdirde asgari ücretle çalışan işçılenn maaş larında 1800 llra dolaylann da bır artış olacak. • İDMMA Isık Mtih. Mhn* Y. O çıkısımı kavbettim. Hükümsüzdur. EHp. No: 2144 Vahit KâLÇA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog