Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

r.**r!^. Cumhuriyet 8 18 EYLÜL 1982 3Çerağlar yanıyor. Ay da ışıldak. Süt sağımı yapıldı Yayıklar sabaha dek debelenecek. Önce ayran, sonra yag. Göç yolunda peynir tutmuyorlar. Peyrrir yaylanrn işı. Bu yıl, 120150 ara sında almış tüccar peynırı ellertaden. Gercek fiyatını duyuyoruz, biliyoruz beğim, dıvor Mehmet Selım, ama ne yapalım, satınayız desek. kışlaga göturemeyecegimizî "bilir cümle alem. Xe fiyat derse veririz. Para vennem dese, canın sağolsnn deriz. Yıllardır aynı iz üzerinde gelıp gidiyor göçerler. Aynı aşıret. aynı yaylaya. aym yol aynı otlağa, aynı konağa. Tekdüze bır ömür. Bizim hatırımızdan çık «a, lıayvanlanmız ezbere bi Hr bnralan. Nereye kadar gldilecek şimdi? Mendikan'ra ötesine. Rergül'e yakın. Mayısa kadar oralardayız. Yazm her türlü ezasma cefasına razı yız. Kıs biraz sert oldu ma, Insanlar bir yanda ölüyor, hayvanlar bir yanda. Bu Cadırın neresinde kıs geçirilir beğim bir baksana. Kış sonu goçer yaşamının <*n rahat günleri olurmuş. Hele kuzular doğmaya başladı mı her gün yeni bir bayram olurmuş. Mehmet Selim: öyle anlatıyor: Blzim işimizln zorlufu v Kalesinden Hannan Ouasma., Erbil TUSALP Dünyanın en nefis et yemeği Niyar Kalesi'nin eteğinde yeniyor. Çukur açıp içine işkembe yerleştiriüyor. İskembenin içine etler diziiiyor. Çukuru înce toprakla örtüp, üstüne odun yakılıyor. İki saat sonra aç çukurı Etler nar gibl.,. 'Beğim, yaşamıyoruz ki bizim sorunumuz olsun yoldadır begim. Şirnak'a kadar eziyet çekeriz. Kışlak lar kuruldu mu, ekım sonu kasım başma kadar biraz rahatlanz. Gücü olan ot alır, arpa bıle alan vardır hayvanlanna. Ben, param clsa da almam. Kışm burada yediğını, bahara. yolda rerir hayvan çünkü. Kı• t ölmeypcek kadar vediM ı receksm Ölmedi de yavlava çıktı mı bT daha olme? o hayvsn. l'emek için bir oğlak kestib, diyor Hasan Duman. pişimi güzeldır. Işkembe lcinde yapüan kavurmanın oyküsünü dinliyorum bir taraftan. Herakol'nn ardmdaki hayranlardan daba lezzetli olur beçitn. Onları bu yemek icin yaratmış yaradan. Önre bir ouknr açılır toorakta. ne dprin olaTik. n» yt>7dc. Hayranm i"«l;pmbe«:in: cnkurun icîne torba cib! koyacakstn. Naylon tor ba sîbi lıpkı. Etleri de 1şkembenin icine dizeceksin. \zıcık yaÇ katacaksın. Tor banın aŞzmı biizeceksin. Cııkurnn ii^tünO inre toprakla örteceksin. Tstfinp odıın yakacaksın sonra. tkt saat sonra ac çnknru. Tamanı. Etler nar gibi. Danvanm en nefls et yemegini Nivar kalesinin eteğ'nde bovle j'edim. Bir s(Ire çfnemizi et yemek Için arıp kapadık Kımse tek ke lime etmedl. Göçerler. sanılanın aksine < o ender et *k yiyiyorlar Beslenmelerl bul gur bulamaca dayah coöunun. Küfükler süt iciyor. Yaşlılar kayn?mış sute ekmek doğruyorlar hergün duşeli agzını bıçak açnııyor ."»leryem kınn. Benzi cok san? Hastadır belki. Yeme. içme. Sonu bu. Meryem çay dağıtıyor. Aklım Meryem'de kaîıyor Sabah gun ışırken Meryern'i gece di7 tlstü bek;pdiâi yerde buluyorum. Çavdanhğm ibrifeınden duman tütüyor Cav setirmıs Çayı U7atırken p!'m> alnına kovuvpriyorum Mervem r>ır ceylan pıbi sıçrıyor genye d^ğru. Sabahm serininde "i\zünd<» bir aVv. bir iiev. Merym de hasta. Antibtvotiklenmi de Mervem'e veriyorum. însanlar ve kasaplık havvanlar dıçmda ne varsa vük bayvanlanmn sırtına vuruluyor. Yükün einsine bakmaksızm bir tek adı varHesti. Atlann sırtma he«tl ynnnanın adabı erkinı vardı eskiden. Her «abah kalıp kalıp dürülür katlamrdı he^ tiler. Koskoca obsda hestl dürmeyi bilen kalmadı dedı. goçerlerden ayrılıyoruz. Güle'nin adsız bebeın hâlâ ağlıyor mudur diye dü şünuyorum. Hasan Duraatı'ın rözlerıni yeniden dujuyo rum: Kanm bile hasta olduğu zaman sırtıma vornp doktora götürebiliyorum. Co euklarımı da övle. Ama yay ladaysak ya da kıslaktaysak miimkiin bu. Yolda has talanan olur<«a varacaçımız vere kadar davanmak ?orundd. Dayanamazsa öldııfü yerde gömflyoruz. Hasan Duman'ın ilk oglu, Güle'nln adsız bebesini anasınm Röğsünden akan sütten başka iyi edecek hiç birşey yok yüce dağlarda. Siirfteki Zülfü'nün da*lara. asiretinin başına geri donmesini arzuluyonım, tcin iç'n. Onu görmeden sev dim. Onu cok sevtp sayıyorlardı eünkü. All Sen cnn ds Zülfü'nün gerl donmesini istiyor mudur diye geciriyorum içimden. Veda etmek için elimi uzatBÖYLE YAŞAD1K Hasan Duman «hep böyle dogduk; ölenler böyle öldü» diyor. Yani göçte. çadırda yaşadılar. Göçerler sa nılanm aksine çok eııder et yiyorlar. Beslennıeleri bulgur, bulamaca dayalı çognnun. Kiiçükler sut içiyor, >aşhlar süte ekmek doğruyorlar.. £ İşkembede Aclığım akhma geldigmde. oturup soyleştiŞimiz çadırdan başka bir çadıra çag rıliyoruz. Mustafa EKMEKÇİ Unutulmay anlar... UAT Taser Ankara'dayds; bırkaç gün kalıp Izmır'e dondü. Bir akşam oturup Konuştuk. Domates yetiştiricısı Arnavuı kökerii Azemağa'yı Suat Taşer anlattu Azemaga, bir gün Taşer'e sormuş: Yolda giden bir adanıın, iyi mi kSifl mfl olduğunu bilebilir misin? Bilmem. derciş Taşer, nereden bıleyunî Azemağa karşılık vermış: İyi adam iyi yurür, kötü adam kötfi ytiriir! deıruş Suat Bey, Constantın StanislavsJcy'nın sanat yasamıyla iigıh kıtabını dilımıze çevırıyor Çevinye !968'de başlamış. Yakında bıUrecekmış. Stanıslavsky Dünya Tıyatrosunun bır ntunaralı oğretmeni. Muhsm Ertugrul, bir gün Suat Taşer'e şoyle demiş: Turk tiyatrosuna bir şey yapanuuüm, deme. Bir şey yapmasan büe, Stanislavsky'yi çevirdin, görevinl yaptın demektir Ozan Suat Taşer boş durmuyor; bır yandan Stanıslavs'Ky*yi çevirirken, bır yandan şiırlerini yazıyor. 12 Eylul, Prof. Seha Meray'ın beşıncı ölüm yılddnümOydu. Gazeteden, Cırnhunyet ıçin bir yazı hanrlayan ömer Madra"yla bırlikte çıktık. «Seha Hoca öldtt mü?» b&şhklı yaa, önceln gunku Cıunhuriyet'te «Kültür Ya«om» sayfasında çıktı. Seha Meray'ın sözlenyle. yazılanyla anlatmış Meray'ı Omer Mad>a. Yazm Marmariste Zıraatçılar Kampın'da dınlenırken, bır gün Ahmet SayHa birlıkte, Seha Meray'ın mezaruıa, Armutalan koyune gıttık. Seha Meray'ın yapürdıgı ev boştu. Çatısı da tam catılmamış; yarnn kalnıış. Seha Merayın eşi EUsabeth Meray, Marmaris Turızm Bürosu'nda çalışıyor. Babası Oannes Vander Ulis de yanında. Onlar koyde oturmuyorlar. Mannans'te bir pansıyonda kahyorlar. Eşınin Mannans'te verieşip çaltşmasını. Seha Meray istemış. Ölümtfnden önce, Tıp Pakultesı Hastanesinde yatarken, Necdet Uğur, Osman Olcav. bırlik+e Meray'a geçmlş olsuna gitmistik. Necdet ügur. Millı Egitim Bakanıydı. Ugur'u görünce çok sevmmış: Bir de eylemli bakan g5relim! demışü Osman Olcay eskl bakandı. Hep eski bakanlar görüyordu, Meray... Beş yü geçti ama ölümünün üstünden; ölmemış gıbi. Gozlerinin içı, bır muzıplıkie gulüyor glbı, 1977 yılı, basta yatağında şoyle demi?tr Biz de çaçumzrn bir dönemini vaşıyoruı. Yaşayıp, geçırecektık dönemleri. ömer Kadra. Meray'm 145.1975 günlU Cumhuriî'efte çıkan yazısından alıntı yapryor. Şoyle dsmış Meray « Böyle bir ortamda «aydın» sanlanlarrmızı. ya da kendilerbıi böyle sananlara duşen yüce bir görev var: Sasmamak! Susmak suç depil kuşkusnz: ama, «Aydınlann onur yasasmnırta, avdmlanımı ıçin. hele böyle pönlerde snsmak, hiç bir genel affın silemeyeceğl bir ayıp, bir kara leke ohır. Hiç bir çıkann. hiç bir kayKinm, hiç bir korknnnn haklı gösteremeyeccği bir ayıp, bir leke.» Maltepe Camısı avlusunda gorduğum Mümtaz Soysal: Hep böyle günlerde karsılaşıyonra! dedı. Paruk Güvenç'in eşı Suna KaD a başsaghğı dlıeyecektik. Suna Kan, öyle aglamaKtan cözleri ta^armış gönlnmüvordu. Kımseriın yüzune byle, üzimtulü bır görunüm \ermesine gerek yok gıbıydı. Sağa soİ3 gulüyordu. ölümu de, ölümün acısını da bir sanatçı, bir bılun adamı dırencı yenebılırdı. Fanık Gü\enç, 27 Mayıs 1960 saoam erkenden, motosikletıne atladıgı gibi. radyoevme gehr. Muzaffer Yurdakuler de, Harbiye'den çıknuş, Merkez Komutanı MuBfflmeı Ülsen'le birL'kte radyoevıne gelırler. Muammer Ülgen, çeketıni arabada çıyer. Rad>x>evine gelen ük sıvil Pamk Güvtnç. Yukan çıkarlar. Yurdakuler, Güvenç e: Bondan sonra, baraıun Komutanı sensin! der. Nasd radyoyu çahştırabilir misin? Hiç merak etme abı. çalıştınnm! îaruk Güvenç, radyoda ttim yönetimi eUne alır. Yurdakuler anlatmıstı olayı. Yurdakuler sonra, askeri ceraenne gıder. Se!ahat+in Çetmer de tutukludur. Kamll Savaş, Muzaffer Erdost da orada. Yurdakuler şdyle der: Katiller. hırsızlar dısmda berkes serbest! Azra Erhat, ölumüne dek çevresıyle konuşmuş, şakalaşcBŞ. Sabiha Erengbnül, sevdiği şeylen ölmeden aıkadaşlanna paylaştınnadı mı? 18 EYLÜL 1932 S Göçerîerin «akılh kişi»si Ali Şencan, e^îzlikten, # Silahlar meselesi büyüyor Berlın 17 (a a ) Alman hükümeti, silahlan bırakma konferansı reisıns gönderdi&i mektupta Almanya'rın Cenevre Konfsransı tarafından silahlann terki yolunda sarfolunan gayretleri büyük bır a'aka ile takip edeceeini fakat hukuk eşitliği esaslı. kati olar?k kabul edümedikçe bu konferan<= calışmalanna istirak edemiyecegini bi! dınniştir M Mussolini'nm de silahsız!anm«! konferansı görüsmelerine bijrat iştirak etmek niyet:nde bulunduğunu söy lemis olduğu haber verilmektedir. Ekseriya iyi malumat almakta olan bir kaynaktan alınan malumata cöre Italya Başvekili bu fırsattan istifpde ed°rek A'manva'ri'n silahlanma sahasında eşitük talebi lehinde ç'ddetli müdahnlede buhmacaktır Avnca Cenevre've gitmekte olan Sovyet Hariciye Komi<îeri M UMnor tm Berlin"e ulast'Ti bildiriîmekted^r Saat 13'te Basvek'l tarafindan kabu' edilecek o'an Litvinof. öğîoden sonra Haricive Naîin M v O n Neurath ile görüîecektir. SilaMann terki meselesinin bu g5rüsmen:n en e<^ıslı mevzuu nu teskil edecejine süphe yoî:tur. y*»rsizlikten çoluk çocuk imanımız ge\Tedi bu Et yemenin iki somut nedenl var Biri bugün oldu*u dünyada, başka ne sonınumuz olsun» diyor. Yagıbi bir konuk ge!me<5İ peni Ankara'ya iletece^i bir sorunu yok! rek obaya öteki hpsta bir hayvanı canını teslım etmeden bulmak gerek. Çok şükür diyor. Mehtı£ımda söyledikîerini yesem. dognıdur begim. önfimet Selim. bugünlerde anınîden duyuyorum. ne ne gelirse baghyorlar ma çok hayvan kestik. Sagol heğim. tstemek şimdi hayvanın sırtına. Konuğunuz mu çok Bir at ya da katır ne bize vergi deçil. Hep bizden tu? isterler. kadar vttkü kaldırır? Hasta hayvanımız ek Sorunlannız var mı Dedim ya eskiden hay sik olmuyor. Göçerken su Ankara'ya götürebileceğim? ranlan da korurduk yük TU darlıgı çekiyornz. Değil hay nırken. Şimdi atı tavı ayır Taçamıyorn* kJ, soruvanımıza kendimiz için bidetmeden yük vuranlar rar. mmraz olsnn beflm. Evsfıle zor buluyornz. tki yıtdır HayvanTarm ömrü kı«aWı likten. yersiınktra çolok kıslaga inerken çok hayvan bu yiizden. rocnk îmanımız gevredl bu teief ediyornz. Çofeu ci§er Alacakaranlıkta baş'.adı dtînyada başka ne sonınuhastahgından filüvor. YetJgöçün ilk hazırlıkîan. Yükmuz olsun. şeb'ldigimire vunıyoruz bıler gün ısıdıSında hayvanYaşamlarını cok kısa da çafı. Yetişemediklerimi7 îann s!»"tındavdı. Mendiken o'sa anlatabilmek için btr mnrdar oluyor. Knrda. ku'n öterfnden Dergtil'e doeru rö7;üm anyorum kendimce. vürüvüs başladıSınds iciıno şa bayram. Yeşille mavi arasmda yflzbir htizftn çdktfl Gelecek yılîar süren kapkara bir Veteriner diye aklımdan vılda. bu 7amanHr aynı lnvolculugun öyküsu mu bu. geçirıyorum Bunca hayvan sanlar. aynı yollarda Gusi Ya da devlet için maliyetvarhçı sahipsiz diye lcımvavlnsmdan dönereklerdi leri sıfır olan hayvanlan den geçirıyorum. Karşımile başbaşa bırakılmıs iki Sıvanlnr vola daha erda bir çift kocaman gbz. KÖ milvon yurttaşımi7in öyküken kovulmuşlardı. El'erin7ümün içine cakılmıs dunısü mü? deki hareran "îoo^nm hava yor. Başında beyaz bir tülva her kalk"üid?n koyımDaclarda yirmidört sabent. Sapsarı bır yö7 Bir lar bir anlfim cıkanrlaratte rok a^ şey gözleyebilicavdanlıgın öntıne çomelmiş mış. yor öyle duruyor. Adı Mervem Sivan hem barvnm Yaşı dokuz Dortbeş yıl hem de govanı ile elindekl sonra gelinlik kı? Altı ve "îopayla konuşur. diyor M°h di yıl sonra bir ana. met Selim. her hareketin YARIN: Türkİye'de Son hizmetidir erkekbir anlamı vardır. ne zaman Anayasa lere, diyor Mehmet Selım. Kicı Sıddık'ın «tste Nfsorunu olsa... konııklara çay pişirir Meryar kalesi» demesinden yir yem. Baba«ı dama dıiştü midört saat gecti gecme va'la yedok parçalar \e hammadde teşlt'i etniB.itedır. Haber aldısmnıza gora memleket sanaynmn aidığı hızla yürüyebılmesı ıçın sanayicilerin makul goralen bu temenmlen kabul edılmıştir. Meclis açıîdıgı zaman onemhlik sırasma göre ^•iık ed.lerek yenne geürilecektir. O Ziraat Bankası naklediliyor Dorauncu \rakıf Hanında bulunan Ziraat Bankası Istanbul merkezı yakın da Karakoy'de evrelce Kîemaliki Şarkjye Fransız Bankasrnın bulundugu bınaya nakledilecekür. (cjünün ilanları) BÜiniz ki Atlantid isminde bir tek filim var dır. Bu Piyer Benua'nm saheserinden alınarak Brigitte Helm, Jan Anjelo ve Piyer Blanşar tarafmdan oynanmıştır. Atlantid yalmz Glorya'da gösteri lecektir # Sanayi heyeti oeliyor Ankara 17 (Te'efonla) Bir kRC gundur burada bulunan Istanbul sanayicileri bu^ünîrj trenle fstanbul'a hareket ettüer. Hevetin mensup olduğu sanat zümrelerinin faalivetlerinm dovam edebilmesi icin hükümetten rica ettıkleri meselelerden bugun Jçin en mühim olsn.m makina alet ve eda # Letafet suyu G'inese ve tere rağmen daima mat ve taze bir veçhe malik o!mak için Besir Kemal letafet suyu kullanmır. 9 Parapara Gayrimübadil ve mübadil bonolan yer verden yuksek fıyatla alınır. Bahcekapı Anadolu Han No: 28 VEFAT Merhum Dr. Latif Tmç, merhume Muhlise Tınç'm kızlan, Dr. Rıfat Tınç'ın ablası Mufahhar Tınç'ın gorümcesl Lütfü. Ferai Tınç'ın halası Güzün Arun. Vahdet Tınç'm yeğenleri Mustafa. Mehmet Tınç'm büyük halalan. Ankara Kız Lisesı eski müdürlerinden Çamlıca Kız Lisesi Felsefe öğretmenliğinden emekli, Deniz Egitim Komutanlığından Duyurulur 198283 EGİTİM/ÖĞRETİM YIÜ ICİN DENİZCİÜK YÜKSEK OKULU'NA ÖN KAYİTLA ÖĞRENCI ALINACAKTIR 1. Denizcillk Yüksek Okulu"na 1982 83 Egitim / Öğretim yılında Matematik Pen taban puanı üzerinden ve kendilerine Üniversitelerarasi Ö*renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce bir yer gösterilmemiş öferenciler arasından aşağıda belirtilen bos kontenjanîara ön kavıtla pnan sıralamasına eöre öprenci almacaktır. a. Denizeilik Yüksek Okulu parasız yatıh bir okul olup. öğrencilerin iaşe. ibate. giyimkusam ve dlger ihtiyaçlan devletçe karşılanır. 2 ö n kayıt vaptıracak olan adav öŞrencilerin 2024 eylül 1982 tarihleri arasinda mesai saatleri içinde Denizcilik Yflksek Oku'u ve ESİtim Merkezl Komutanhğı Tıızla tSTANBUI/a başvurmalan zorunludur. Yapılan sıralama sonucunda aday kaydına hak kazananlann listesi 1 ekim 1982 tarihinde anılan Komutaniıkta ilan edilecek ve kayıt kabulleri 4 5 < k m »1 1982 tarihleri arasında yapılaeaktır 3. OKTJLDA BOŞ BULtTîAN KONTENJANLAR: Gflverte BölümO: 20 Makine Bölümü: 13 4. GtRÎS KOŞDLLARI: a. T.C. erkek vatandaşı olmak, b. 1 temmuz 1982 tarihi itibariyle 21 yaşmdan gün almamış olmak. c. Nişanlı ve evlenmemlş olmak. d. Askert ve sivil okullardan çıkanlmamış olmak. e. Askerllk İle Illşiğl olmamak. f. 17 yaş İçin 1.65 cm.. 18 yaş için 1 66 cm. 19 yaş İçin 1.67 cm., 20 yaş için 1.68 cm.'den uzun olmak. g. Boy uzunlugunun santlmetre olarak ifade edilen degerin son lkl rakammdan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo'da olmak. h. Sağlık durtımunun denlzciliğe elverişli olduğunu (özellikle görmenln tam olması ve renk körlüğtlnün bıüunmaması, her İki kuIağınm anzalı olmaması v.b.), Safelık Kurulu karan İle belirlemek. ı. Lisedekl yabancı dlli tngilizce olmak. L Sabıka kaydı olmamak. J. Herhangl bir kuruma karsı bizmet yukflmltilüŞÜ olmamak, k. Kendisi ve aile efradmra iyi ahlak ve karaktere sahip olması. kanun dışı siyasl ve sosyal akımlara kapıîmamış olması. yaptınlacak güvenlik soruşturmasmda olumlu çıkmak. 1. Yapılaeak mülakat / beden yeterliliği sınavlannda başanlı olmak. tn. Güverte bölümüne almacaklarda: 1leri fen programı uyguîayan liselerden, Modern öğrenim yapan liselerin matematik kollanndan. öğretmen liselerinin matematik koüanndan. teknik liselerin fen koluna dayalı bölümlerinden. endüstri meslek lise<5i güverte. avlama. işleme ve üretme kollannın birinden mezun olma koçulu aranacaktır. n Makine Bölümüne almacaklarda; Teri fen programı uygulayan liselerden. klasik öğrenim yapan liselerin fen kollanndan. modern ögrenim yapan liselerin matematik kollanndan. öğretmen liselerinin matematik kollanndan. teknik liselerin fen kolianna dayalı bölümlerinden. endüstri meslek lısesinln gemi makine ve gemi yapımı kollannın birinden mezun olmak kosulu aranaeaktır. 5. BASVUHÜ KOSITLt.'VRI: a. 1982 plında ÖS.Y.M. tarafmdan vapılan en az 365 ve d^ha yüksek matematik fen puam almıs olmak, b. 1982 yılında Üniversitelerarası öğrenci Secme ve Yerleştirme Smavı ile hiçbir yüksek ö&etim programına kayıt hakkı kazanmamış olmak. e. Giriş koşullanna uygun olmak. 6. ÖN KAYIT tCÎN GEREKLt BELGBLER: a. 1982 yıli ÜS.YS. kimllk kartı, b. 1982 yılı ÖYS. sınav belgesi. c. tfflfus cüzdanı aslı ve noterden onaylı saretl. d. Lise diplomasının aslı veya resimli, tasdikll çıkış belgesi. e. Aday kaydmın yapılmasını isteyen dilekçe, t. 4.5X6 ebadmda 6 adet fotograf (bıyıksız, sakalsız, kravatlı ve cepheden çekilmiş). Hatice Perihan Tınc 17.9.1982 cuma günü vefat etmiştir. Naaşı 18.9.1982 cumartesi günü öğle namazım müteakip Kadıköy Osmanağa Camii'nden kaldınlarak Karacaahmefteki aile mezarlıguıa defnedılecektir. Tanrı rahmet eylesin. AİLESİ CİMTAŞ Celik İmalât Montaj ve Tesisat A.Ş. ••• DÜZELTME: 15 Eylü! çarşamba günü Cumhuriyetfe binnd sayfada yayımlanan Gürsel'in anma töreni yazısmda, aCenaze toreni görkemîi olmuştu» arabaşlıgından sonraki bölümde. zamanın Senato Başkanı Sırn Atalay. Genclknrmay Başkanı da Cevdet Sunay olarak yazıhnıştı. Senato Başkanı Ibrahür. Şevki Atasağun, Genelkur may Başkanı da Cemal Tural olacaktır. Düzeltirim DUYURU Tasfiyesıne karar vertlen bankerler aracılığı ile pazarlanmış bulunan, şirketimize ait I. tertip tahvillerin ana paralarının ödenmesi ile 42 sayılı kanun hükmtinde kararoamede tayin edilmlş 1 temmuz 1982 tarihmden itibaren bu tahvillerimizle ilgiü olarak işleyecek falzlerln ödenmesl hususlannda, ar Vtur <rtur uiur omır ortur artur ornır omır ortur ortur orfur viur Nefttbtrphjdj 1111/111 Vlll.U Dca ALAN YA ALAADOÜİ 0U1 Tam Pansıyon13J90OTL T B»GDı»*l«nm«T«r»».R4X>« B y Ç i f t AantbıO It Al U u ' w uzenlı vemelded, deniı «Orenbanro du» WT B 108 txJ» Her gec* mulik OISCO TROPİCAL O.ıl < > « ikamhı ıeW»€<üi « n * MM ÜLUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI A.Ş.'nin Karaköy Şubesl görevlendlrilmlştlr. Tasarruf sahlplerlnce uyulması gereken esaslar. yetkili makamlarca ilan edllerek kamuoyuna duyurulmaktadır. 35 Sayılı Kanun hükmünde kararnameye 111?kln olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanmıg bulunan 2 sayıh tebliğ uyannca ilân olunur. nJS/JBo»«M/I*T Trf. »I 10'4 «I • ! W I<to.KIMOU)lTL «^fce» Infc* Afc» Twl» Ttt »» »l •» &tar orft» ottyrorrnr artır cmr ornır crtur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog