Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

18 EYLÜL 1982 Cumhuriyet 7 Istanbul'un yeni Belediye Başkanî Tırtıl: Şu şehirde doğru duran bir tek taş bile yok Emekli korgeneral Abdullah Tırtıl «Birinci prensibim herşeyi devletten beklememek. Halk ile Belediye birlikte çalışacak.» Deniz SOM 30 Agustosta 2. Kolordu K o •nutanlığı'ndan emekli olduktan sonra gectiğimiz jrunlerde Istanbul Beledive Baskanhğı'na atanan emekli Korsıeneral Abdullah Tırtü Fenerbahçe'deki evine yerlesme hazırlığı lçindeydl.. Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi Uzerindekl apartmanın üçüncü katında oturan Abdullah Tırtıl bizl balkonda karşıladı.. Baikona mutfaktan geçerek çıktık . Mutfak duvarlanna desenlı fayanslar dösenrmş, tez gâh kurulmustu.. Dıs kapıdan mutfaga glrerken solda genıs bir salon vardı.. Kutu ve sandıklar yerlestlrilmls. eşyalar henilz açılmamıştı.. Kondor ve holdekl traîık oldukça vogundu.. Ustalar birbiri ardına «ırip çıkıyor, klmisi bir teneke ıçınde harç geUnyor, kuniu tahtaları taşıyordu. Yandakl kııçuk balkonun kapatılması ıçın yapılan agaç çerçeve yerıne konmu?, kenarlanna son sı\ası vuruiuyordu . Yenı Beled:ye Easkanı Abdullah Tırtıl, genıs savılabılecek on baikonda oturmus bızı beklı. yordu.. Üzerinde spor gıysıler vardı. Balkondakı obür sandal \eye de ben oturduırı.. Arkadasım *li Alakuş fo'ograf çekerken ılk sorııyu yoneltmeme fırsat kalmadan Abdullah Tırtıl konuştu: Herhanffi bir demec vermeveceçim.. Sadere fotoçraf ce. kebilirsiniz.. Ama sayın Başkan. Ha>ır konuşma\aca*ım.. Demeç vok.. Fakat îstanbul halkı sızı merak ediyor... Beledive Bas.canı o'.arak değıl. bir Istanbulıu olarak sızı düşunursek sanırım siz de sabah ea?etelerı alınoa, «Yenl Başkan neden konuşmuvor» dersiniz herhalde. Hlç bir vaat vok. Once ma I) durum nedir. mali imkânlar neve müsaade edhor onu anlavacagraı Mali imkânlar neve imkân verivorsa onu japacabekledıgınız bazı hizmetler vardı herhalde.. öncelıkle ne yapılmasını isterdlnte.. Bu soru uzerine ilk kez gulümsedi, «Konuştumıa beni şlmdi» dedı. Aratnızda dıalog kurulmaya başlamıstı.. Kaldırunların, volların bir düzene sokulması lazını, derken yerınden kalktı asağıdalu kaidjnmı gösterdl «Şuraya bak» dedi. «Adam ıcetirmiç oto mobilini buraya park etmi$.> Bu konuda oldukça kararlı gorunuyordu: Burası İRtanbul'nn en g&. zel gezinti yerlerinden birl, fakat vayalara vıirövecek ver kal mamış. Insaniar yoliara çıkıyor, kazalar olnvor.. Sonra sivrisineklerle mücadele de finemll bir konu.. Kanalizasvon sorunu na kuklfi çörümler aranacak Vma sen benim sövlediklerimin hepsini vaznorsun.. Bunları vazma.. Ben yapacağız, edeceğiz demektcn hoşlanmam.. Feki sayın pasam. Anladıgım kadarı ile en önemlı konu rrali dunım galiba.. EllniJ!de 50 milvar lira olsa. bu paravla önce hangi sorunu ço Otopark somnunu halleder dlm.. Korgeneral Kutav. Beledıve've gplirkf n her sab^h kentın çesıtli s»mtler'ni e^zerniş ve «*Uı «sehirde taşlar bfle efcrl duruvor» dermii Siz ne dersırız. Bu som iirenre «DoŞrn duran bir tek taş bile vok» dıyerek tekrar yeruıdcn kalktı ve balkonun dn tarafına gıderek bu ke? karşı ka'dırırrı »osterdı. Surava bak. Kald?r?mın variM beton. van«ii pirke. Kimi teri çökmüs.. Yol kenanndaki ataçlara hak . Coftu rtiriimrk fiıere. *fcaclandırma da önem II bir konu. özelllk'e volların a*Tiçlandinlması.. Sonra temizlik . B r i m birinci nrensiblm her sevi devlrtten beklempmek.. Halk da kfnrfl Imtçânlan ile nevi yaîi**bîtî\orsT *"^nnıah. Sonra ri>v!»tten bP w "mp".. Ha'k i!p Belerfivp hirl'Mp cnlısacak . Sakm Tarma bıınian. Ben po'itikacı def'im. Hoşlanmam b»iv le şev'erden. Pekj pasam . Yazabileceğim bırsev Povl»s=niz.. Çok mMuliretH ve ?or bir (rörev aldım.. Benim icin gfirev değil nizmet önemlidir.. Bak. başka sevler vazma ^onra >alan vanlış şevler çıkıvor.. Pek: Sann Baskan.. yppl BeİPdiye Bi<;kanı emekli Koreeperal Abdnilah Tırtıl'm vanından aynlıp. arjartm'ndan çıknrken vakm eevTesinden biri. «Size bfr rpuçn verejım» dedi: İkinci Kolordu Komutam iken Çanakkale'nin bütün knv. lerine vol ve su rötürdü, ilkolnıl vantırdı. Bütün bu işleri halkuı desteğini ve vardımını sağlavarak yapti.. kenHenpp sihio nk<»r'ersa çok şe\]pr oiaı^ık dernektir. Bakalım. zaman RÖsterecek.. Bayanlardan sonra sıra erkeklerde iyatrodan. sine an'nda Nükhet Duru'nun maya; smemadan Göl Gazınosu'ndaki kadsahneye veva rosu'nda şarkı söylemeye tam tersi Bu uç başladı. gen yıldızlann. sık s>k kayınalanna va bezen ac] duşuşlere neden olur. Gazıno sahnelerin.de btr filmde rol almarruş bayan şarkıa çok az. Ya da bevaz perdede çarkı söylememiş bir aktnst. Bu çe?itleme daha ço!c bayanlar arasında rabct gorur Ara, sıra da erkekler îkı yıl önce rol aldığı tıyatro oyunlarında. beyaz camda yetenek lı olduğunu kanıtlavan bir genç vardı: Mehmet Ali Erbil. IP82 {7mir Fu T Hısseli Harikalar Kunıpanyası'nda kadın kılığm da şarkı söylemestnln bir sonucu mu acaba? fcım. ONCE OTOPARK SORUNU îstanbul Belediye Başkanı emekli Korçeneral Abdullat Tırtıl. biçbir vaat yok, önce mali durum nedir. mali imkâniar neye müsade edlyor onu anlavacaRim» dedi. Tırtıl, kaldırunların, yolların bir ılüzene sokulmasj gerektlğinl söyledi. «Eümde 50 mllyar llra <lsa önce otopark soronunu hallederdim» diye konuştu. Fotografta arkadaşımız Deniz Som, Belcdlvc Başkanıvla görüşürken gorüluvor... (Fotoğrat: AI1 ALAK1Ş) Yeni Belediye Başkaru. tstanbul U7fnne konusmcı>wkfa karar!ı gorünüyordu Hele. k.lın svah kaçlannt çatınea blze kalkıp gıtmek düşüyordu.. Hic olmazsa bıvoRrafmız' ögrensek?. 1976 1978 yıllerı arasında 1. Ordu Kıırmay Baskanı olarak lstanbul'da pörev vaptıgıru oÇrenince bir soru vonelUırn yeni başkana: O yülarda lstanbul'da yaşayan biri olarak Belediye'den Mendil ya da erkek degistirir gibi DM'de kabul edilen maddeler MADDE 141 MKRKE7 BANKASI: Türkıje Cumhunjetl Merkez Bankası Bakanlar Kurulu nun para ve kredı politikjsını kalkınma pianları ve yıllık proçramlara gore uypular. T.C. Merkez Bankası Raskanı Başbakan tarahndan çösierilen üç iday arasından cıımlıurbaskanı tarafından tayin edılir. T.C Merkez Bankaiı Devlel kamu iktlsadi teşebhüslen beledlyeıer ve dzel idarelerce fikjrtılraış tahvillerı satın alatnaz. MADDE 131 Y O N E T M E L I K I . E R : Bakanlar Kurulu bütun Bakanlıklan BaşhakanJık bakanlik \e kamu tüze! kişileri de kendi görev alanlartnı ılgi'endiren kanunları \e tiizükleri uy^ulanmasını ^ostertnek üzere ve bıııılara aykırı nlmamak şartıyU v önetmelikler çıkarabilirler. Yönetraeliklcr Resmi Gazete'de yaymlauır. MADDE 153 YARG1 YOLl: tdarenin eylem ve isJemlertne kaışı varçı yohı açıktır. Cumhurbaşkanının anayasada tek başına yapacaçı öneörülen işletnleri yarpı denetiml dışınrtadır. Irtari işlemlere karşı açılacak davalard* süre yazılı bildirim tarihinden baflar. Idari yargı yetkısi iüıri işlem ve eyienılerin hukuka uygunlnğunnn denetimi ile sınjrüdır .. Idari işlem ve cylem niteliğinde varjı karan \erilemez. Kanun olağanüstü hallerde sıkıyönetimce ve savaş hallnde ayrıca milli güvenUk kamu düzeni ve genel sağhk nedenleriyle yürütmenin durdurulması karan verilmesini sınırlavablllr. 1dan ışlemin uyrıılanması hallerinde lelaflsi füç veya imkânsız zararların doğması ve Idari ışlemin açıkça hukuka aykın olması şartlarınm birlikte eercekleşmesi durumunda gerekçe cö^tererek vuriihnenin durrturulmasma karar \rriiebi!ir. Iriare kendi işlem ve ej lemlerinden doğan zararları ödemekte yiıkümlüdür. ALU)DE 15* MLKKEZt İDARE: Türkı>e merkezi idare kuruluşu hakunujdan cnğrafya durumuna eknnomik şartlara ve kamu hizmetlerinin çerekierine gore illerde diğer k»demeli bölumlere ayrılır. lllerın tdaresl yetld «enışlip esasına dayanır. Valı ıl de devletın \e bakanlar kuruluııuıı temsilcisi II idareslnin başı ve mercıidıc. Kellı kamu nizmetlennin görüimesinde \erım ve uvura saşlamak amacıyla birden (,ok ilt içine alan yetki çenişliğine sahlp kuruluşlar meydana getirilebillr. Valllerin hu kuruluşlar üzeıindeid yetkileri kanunla duzenlenır. MADDE 133 MAHALLI IDAKELEK: Mahaili idareler, il, beJediye ve köy halkının ortak maballı ıhtiyaçlarını karşılayan ve genei karar onjanları halk tarafından seçüen kamu tiı/el ki.şilerifiir. Mahjllı idarclerin kuruluşları, çörev \e yetkileri ve mahaili idare hizmetleriniTi görülmesı amarıvla, bu tdareler ardsuııla mechıın veva llıtiyari birhk knrulması, yerınden yhnetım ilkesine uvgun olarak. kdnunia duzenlenır Kanun, huvuk yerleşım merkezleri içın özel vonetim biçimleri getırebilir. Mahaili iuarelerin seçimleri, bu anayasamn TK'ncı maddosindeki esaslam göre bcş vılda bfr vapılır. Mahaili ıriarelerin seçilnus orsanlaraun, oreanlık sıfatını kazanmalartna ilişkin itirazlann çnzumu VP bu sıfalı kaybetmeleri konıısunrtHkl denetun. vargj yoiu ile olur. HakUrında idarl ve adli mercilerce sortış. turma veya kmuşturma açılan mahaili ıriare orsanlan vTva bu orçanlaruı üyelprmın idarı makamlarca çeçici bir tedbir olarak îörevden alıkonmamna ilişkin esas ve usöller kanun la düzenlenir. Uevlet mahaili idareler üzerinde, mahaili hızmetlerın idarenin bütüniiiğii ilkesine uyçun şekilde yürütülmesı, karan görev. lilerinde hirliğin sağlanması, toplum yarsnnın korunması ve mahaili Ihtiyaclann RTTCEİ eihl karsılanması amacıyla kanunda belirtllen esas ve osüller dalresinde iriari vesavet vetkislne sahlptir. MAUDE lC2<)KM^^I.^RrN KORLNMASI VE GELliJTtRIUIESt. Devlet nrmanlann konınman VP sahalnnnın çenışİPtilmpsi için gerekli kanunlan koyar ve tedhirlerlni alır. Yanan ornıanların verinde yeni orman yetlştlrilir. Bu yerlerde başka ceşit tanm ve havvancılık vapılamaz. Bölün ormanların göretlmi rlevlete aittlr Devlet nımanlannm mülkijrti devrolunama%. IVcletin, ormanlan banuna «ore, devletçe vönetilir ve tsletlllr. Bu ormanlar zaman a?ımı ile mülk edlnilenıez \e kaınıı vararı dışında Irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara rarar vrrehflerek hlçblr raaliVPÎ ve evlpmp mOsaaıie edilemer. Ormanlann (ahrip «Illmpslne rol açan Myasl pro rMeamta vıpılamaz Orman sııçlan içln af çıkarılamaz. 3112.13S1 tarlhînden önce »Illm ve fen babetmiş olan tarla bağ. mey»alık, reytinlik ?ibi çeşitlı tarun alanlartnda \e;a ha^vancılıkta kullanılraasuıda \arar ulduğu tespit edilen 3razilerle, ?ehir, kasaba \e köy yapıiarının toplu olarak buiunduğu yerler \e orman olarak muhafarasında ilim ve fen bakımından hiçbir yarar «5rülmeven aksine, tanm aUnlanna dönüş türülme«iinde kesin olarak yarar olduğu tespit edilen arazilerle şchir, kasaba \e lannda daraltnıa vapılamaz.» MADDE 11T YENİ CUMHIRB\ŞKANININ SEÇlMt: Cumhurhaşkjnının görev süresinin dolmaHindan 21) çim »nce veya rumhurbaşkanlıjhnın boşalmaMndan 10 gün sonra TBMM* ce yeni cumhurbaîkanı seçimlne başlanır %e 15 gün içinde sonuçlandınlır. Her iki halde de cumhurbaşkanlığı için güsterilecek adayUnn seçime başlama tarihinden, önceki V0 fün içiode meclis başkanhk dlvanına bUdirilmesl gerekir. TBMM toplantı halinde değilse hemen toplantıva cağnlır. Gbrevi biten cumhnrbaşkanlarının sonraki yasama şartlan ve imkanlan kaounla dücenlenir. MADDE 129 (İOREV VE SİYASİ SORCMLLLUK: Başbakan Bakanlar Kurulu'nun başkanıdır. Bakanlar kurulunun genel siyasetinl bellr\et. Yürütülmeslni sözetir ve Bakanlıklar arasınds ışhirliğini ve koordinasyonu sağtar. Bakanlar KuruJu bu slyasetin yürütnlmesinılen birlikte sorumludur. Her bakan \etklsi içindeki lşlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur. Bakanlar dokunulmazlık ve yasaklamalar bakmıuidan TBMM fiyeleriyle aynı durumdadır. »UDDE 13i MİLLI Gtr\ENLlK KURCLl': Milli UüTenlık Kurulu cumhurbaşkanmm naşkanhğmda Başbakan, Genelkurmav Baskanı Adalel, Milli Savunma, lçişleri Dişişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvet. Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Ue her toplaafa içJn Ujislne göre cumhnrbaskanı tarafından belirlenecek bakanlardan oiuşur. Miüi Güvenlik Kurulu devletln MüU Güvpnlik poütikasmm tayin, tespit edUmesi ve Dygulanması Ue Ugili kararların abnması, ve gerekl) koordinasyonun sağlanması konnsunda Rörüş ve tavsiyeierini Bakanlar Koruluna blldlrir. Kuruiun devletbı varbğı ve bağımsızlığı. ülkenin bütünlüğü ve bölunmezliği, toplumun huzur ve giivenliğinin korunması hususunda alınmasıııı zorunln gördüğü tcdbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca dikkate alınır. Mtlli Güvenlik Knrulu'nun gündemi Başbakan ve Genelkurmay Ba^kanının önerileri dikkate aunarak, cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı bulunmadığı ramanlar Milli Güvenlik Kurulu Basbakanın başkanhğında toplamr. MADDE 138 SIKHÖNETİM SAVUNMA HAZIRLIGI SEFERBERLtK VE SAVAŞ HALİ: Savaş hali savası gerektirecek bir durumun baş töstermesi ayaklanrna olması veya vatan veja cumhuriyete karşı kuvvetll ve eylemII Sir kalkısmanın veva ülkenin tnilletinin bolünmc7Jıçini içten veya dıştan tehlikeye düsüren veya anayasanuı tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve bürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen siddet hareketlerinin yaygınlasması nedeniyle Cumhtırbaçkam başkanlığmda Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulunun da rörfişiinü aidıktan sonra siiresi altı avı a«mamak üzere vurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süayönetim ilan edebilir. Bu karar derhal Resmi Gazetede yayınlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur. TBMM toplantı halinde değilse henw»n toplantrya çağınlır TBMM gerekli gördüğü takdlrde sıkjyönettaı süresini kısaltabillr. ümtabnir ve?» sıkryönetlml kaldırabilir. Sıkıyönetimln her derasında 4 ayı aşnuunak üzere uzatüması TBMM'nin karanna bağlıdır. Savaş hallerinde bn dört ayük süre aranmaz. Sıkıyönetün süresinde bütün kolluk kuvvetleri sıkıyönetim komutannun emrine glrer. Sıkıyönetim Komutanı ttgili kanuna uygun olarak temel hak ve hürriyetlerin askıva alınması da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alır. Sıkıyönetim sarunma hazırlık durumlan, srrerberlik ve savaş hallerinde hanfi hükümlfrin uygulanacağı ve islemJerin nasıl yürötülece6i idare üe olan flişkilerinin, hıirrfvetlerin nasıl kayıtlanacagı vevahut durdurulacaçı savas veya savası gerekti. recek bir durumıın haşıçöstermesl halinde vatandaslar icln getirüecek hükümler kanunla düzenlenir. Sılnvönetlm Komutanlan Genellrnrmay Ra<Uanlı8ına ha*lı nlarak srSrev vanarlar. On yıl sonrası başrol ozu yıldız kaymalanndan. transferlikten açmışken yine öyle surdürelım. Sahnelerimizde bunca yıldız bolluğu varken. bu tur olaylann da ardı arkası gelme?. GülUtan Okan 10 yıl once Yeşılçam'a ginnışti. 'Datuı çok yardımn oenç feız roHsnrtde gorunür ve oyun yeteneğini ispatlamaya çahşırdi' diyor bir magazin dergisi. Ancak bir süre son ra hiç sebepsiz! o da sahneyi secti. Şitndl lse yeni kurulan bir film şirketinden çagın almca, 10 yıl sonra hemen beyaz perdeye dönüyor. S O zaman. îs^nbulhılar da DİSK DAVA5I Nebioğlu'nun sorgusu «YABANCI DEVLET BAYRAGI TAŞIMAYA HİÇBİR TÜRK TAHAMMÜL GÖSTEREMEZ» îstanbul Haber Servisl DÎSK davasının 50. cels«sinde. sorgusu sürdürülen eski Yürütme Kurulu üyesl Kemal Nebioğln. diinyada anneler, sakatlar, babalar pibi birçok günün kutlandığmı, sosyal yaşantmm bir gereğl olarak 1 mayıslann işçiler günü olarak kutlanmasını da DlSK'in dogal saydığmı söyledi. «Yabancı bir devletin bayragmı taşımaya hiçbir Türk'ün tahammülii yoktnr. Benlm de yoktur.» dedi. Duruşma yargıcı Çetin Güvener, dün saat ll.ÖO'de ba$layan dunışmada sorgu lamada 5. sanık olan Kemal Nebioğlu'nun sorgusu, nu sürdürürken DİSK'in 'uygulamaya koyduğu «kitlesel eylemlerin halk harekâtı ve halk isyamna döniiş mesi» yolundaki iddiaya karşı diyeceğlni sordu. Nebioğlu, DlSK'in yapmış olduğu kitlesel eylemlerin. toplu so'zleşmeler sonrası meydana gelen uyusmazhk ların halll içln yapılan grev lerin. devlete karşı olmadığını beîirttl. «DlSK'in ortaya koydngn kitlesel eylemler ve sendikalanmınn uy* guladıgı grevler ne halk isyanına yöneliktir, ne de ih tilal ortamını amaçlamaktadır. Eylemler o dönemdeki somut olaylarm olusturdugu şartlar çerçevesinde almmış kararların urüniidür. BağIı sendikalarm ytiriittüğü toplu sözleşmelerin çözüme ulaşmaması üzerlne alınan prev kararlan ise tartışmalarm sonucndur. lş çilerle tartisılarak alınan ba kararlara biı, tabanın söı sahibi olması. diyoruz. Bn da demokrasinin tam kendisidir. Tabanın söz ve karar sahihi nlmasi Ulrocî rfo. ıp dunyasi çok gelişti Eskiden ni nelerimizin deda lerimızin taJttıkları mınıcık zincirli. elmacık kemığinın üzenne oturtulan camlann yerini önce buruna ve kulak arkasına tutturulan go/lukler aldı. Sonra estetık olarak gözlük takmaktan hoslanmayanlar ıçın mmıcık mucızevı !ens»Ier. Tıp dünyası bu nu bulur da, tıcari amaçlı kuruluşlar faydalanmaz mı' Rengarenk •lensler» turedı bır anda. Göz renglni degiştirmey» çok meraklı bir surü insan vardı Kirnileri gözlennı muayene için doktor parası bulamazken. her av 50 bin liranın üzerindeki renkli camlann birini takanlar var. Sibel Egemen diyor kı, •Ne yapalım, herkesin bir tutkusu var. Benlmkl de. degisik lensler tak mak. Böylece kendlmi daha da güzel boluyo T Sevinçten ucanlar ir yıldız sönerken, sahneler bir yenisini. yenllenni bulmakta acelecidirler. Sahnedeki bosluklan, magazin basınını doldurmanm çıkar yoludur bu. Aceleci davranmca da balonlarm çabuk sönmesı kaçınılmaz olur. Önemli olan sadece un. şöhret. renkli sayfalan işgal etmek midır? Yoksa Turk Hafif Müziğı'ne bir yenihk getirmek. katkıda bu> lunmak rnı' Kısa sureler için tutulup. sonra kaçınılmaz bir son oîan •unutulmaya» tnahkum kalan eski arajmanlan yeniden gündeme getirmenin Turk Hafif muzigıne yaran ne olabilir. Vokal gruplan doftmalıdır, bunun eksıküği var Ama «Bej Yıl Once On Yıl Sonra» bu kadar abartılırsa Türk Hafif Müziginin çıkmazdan çık ması daha uzun yıllar alacak. B ruffl.> Ersoy'un ölüm orucu Hakim karan ile erkek olduğu saptanan Bülent Ersoy Söke Cezaevi kadmlar koğuşunda cezaevi yemeklenne karşı ölüm orucuna girdi. Oysa bakın annesinin paketinde ne yemekleri varmış: «Bolsarmısakh mantı. Ku ru köfte. Ispanaklı börek ve kızarmış tavuk». Bunlan Ersoy'a cezaevine an nesi getiriyor. Ve Bülent Ersoy hjçkınklar içinde bunlan ylyormuş. Ikili bir dram vaşayan annesi ile bırlikte 22 eylüldeki duruşmayı bekhyorlar. w Rüyalara girmek •Televizyon ekramna çıkmadan, plak yapmadan, şarhüarı kasetlere girmeden va konser vermeden ünlu olan belkı de yeryüzundeki tek şarkıcı Ahu Tuğba.» Çunkü her gün dergilerde fotoğrafları. ilginç demeçleri, hatta kısa hayat oykusü (22 yaşında) fotorornan olarak yayınlanıp duruyor. Bu kadar önemsenince unlu olmamak olanaksız. Tırnak içmdeki açıklamadan hangi özelliğinden dolayı ünlü olduğu anlaşılroayan Ahu Tuğba bu hafta şu açıklamada bulunmuş 'Gençlerin ruyasına girmek ıstiyorum... Öyle değil... Yani onlardan biri olmak istiyorum... Onlann önunde koşmak istiyorum... Onlara bir şeyler söylemek istiyorum. Anlayacaklan. sevecekleri bir şeyler... Deneyimlerini orneğm. Ve sonra yatağa gırdıklerinde soyledıklerimı duşünmelenni, tartvimalannı istiyorum » Bizce gençler bir sure uyamk kalmaya çaüşsalar fena olmaz. Intihar etmeyeceğim u haftanın Bülent Ersoy'u konu alan bir dlğer magazin haberl de Ersoy'un «intihar etmeyeceğine» ilişkin. Fotograflannda neşeli pozlarla gözüken Ersoy davalannı Ustlenen Muhittin Tüzüak'la Kuşadası'ndaki davaya geldikten sonra cezaevine götürüldü. Adı çeçitli olaylara karışan bir zamanlar sahnelerden inmeyen şarkıcı «!ntiharı konnsunda» Saym Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı benlm İçln «tntihar edecek» diyor. önflmde ylrmi yıl var... Sabneye bugün çıkmasam, üç yıl sonra, beş yıl sonra yine çıkacagım. Eski Bülent Ersoy olarak. Türk müzifini sevenlere ölümsüz, doyumsuz konserler verecegim» demekte. B fhfet Sıra onlarda Kastelli. kaçtıgmda alacakiılan yanmıştı. Şimdi yakalandı geri ge tiriliyor, bu kez de borçluları tutuştu. Eee artık boyle. Hem parayia, hem sırayla. Böylece «tntihar etmcyeceğine» İlişkin karannı Kornisyon'a açıklayan Ersoy bir ülke sorunu olmayı Sürdürdü6flnü de kanıt1amı«! nlııırnr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog