Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 18 EYLÜL 1982 Ekonomi Serrisi TC Merkez Bankası bankalara birer yazı göndererek, kredili müşterilsrin hesaplann da blokaj ve benzeri uygularoalarla kredı maliyetlerinin artınlmamasım ıstedi. İstan bul Tiıaret Odssı'nın gazete sınde yar alsn ftabere göre Merkez Bankası îdars MerkC3i"nce bankslara gönderilen yazıda, «müşteri hesapla rında mevduat blokajı yapı Yurtdısında Türk GÜNÜNÂYNASI firmaları 18 milyar TürkiyeVıin gündemde kalması îçin dolan askın M.Bankasının uyarısı: dısa acılma programının sürmesi sart Mevduat blokajı yapmayın ihale kazandî Osman ULAGAY EKDNOMİDE Âvrupalı yöneticîler faiz oranlarıyla ilgilendî larak bankacılık sorumluluğu ile bagdasmayacak davra nışlardan kEÇinılması» istendi. Bankalarm aynca yurt dışmda birbirlerinin itibarı nı sarsacak davranışlardan kîgınmalan <Ja Merkez Bankası'ren u;5Hİ;n arasında ysr slcü. BıiindiŞi gibi rr.evduat bîo&ıjı koausu kredi kullanaa sar.ayici ve tüccar arasında yaygn şikayetlere neden olmıktaydı. İlk 8 ayda 146r9 milyar lira ihracat kredisi veriidi ANKARA (THA) 1982 yılı ocaK ağustos c!öneminde 145 raiiyar 968 milyon liralık ihracat kredisi verildiği buna karşılık 1 müyar 468 milyon 448 bin 515 dolarlık ihracat taahhüdü almdıgı öğrenildi. DPT Tesvik Uygulama Dairesi kredüeri 1981 yılının türnünae verilen krediden dana yttksek oldu. 1981 yılında tcplam 112 milyar lira civarında, ilk 8 ayda ise saaece 6ö,3 müyar lira ihracat kredisi verilmişti. Buna gore, bu yıl verilen ihracat kredilerl geçen yıldan yüzde 120 oranında daha yüksek oldu. İhracat kredilerinin 138 milyar lira ile en büyük bölümünün imaıat sanayiine yönelık olduğu ve sözkonusu sektörün aldı^t bu krediier karşıhgındaki ihracat taahhüdünün öe 1 milyar 257 milyon dolar olduğu bildirildi. 'i^şvü: Uyguıama Başkanlığı'nın rakamlanna göre. koşuiiarı selektif ihracat kredisfnden yararlanabilmeye uygun oian her ihracatçıya bir dolarîık ihracat taahhüdü karşılığıııda ortalama 100 lira kredi verildi. İhracatın ifhc'atı karsılanta oranı yüzde 60'ı geçfi AVKARA, (THA> 1982 yılmın ilk 7 aylık dönenrnde, ihracat yoluyla saglanan döviz geürinin ithalat ıçııı ödenen döviz miktannı karşüama oranı yüzde 60.2'ye ulaştı. Devlet îstatistik En»titüsünün verilerüıe dayaraîaıak yapılan hesapl&malara göre, 1981 yılmın ocak temmuz aylan arasındakl 7 aylık döneminde 2 milvar 272,8 milyon dolarlık lhracata karşıhk 5 çıilvar 161.8 milyon dolarlık ithalat yapılır.ıştı. Sözkonusu dönemde saglanan ihracat gelirinin i'halatı karşılama oranı vüzde 44 olmuştu. Bu vıl avnı dör.emde ise 2 milvar 952.4 milyon dolarlık ihracata karşıhk 4 milyar 9015 milyon dolarlık ithalat yapüdı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60,2'ye vükseldi. açılırken yabancı konuklarda gözlenen tansiyonu düşürdüğünü belirtiyordu. Avrupa'nın ve Batı dünyasıYabanoı işadamı ve baniıacınıa önde gelen işadamlan, üst ların «tansiyonunu düşürraek» düzey yöneticiieri, bankacıiarı, için birir.ci şart onlara Türkieski devlet adamlan, diplomat ye'nin iki yıldır uygulamakta lan ve diğer «önemli kişileri» o':duğu proRi'arnın değişmever.in beili aralıklarla bir araya ceji knnusunda kesin güvence gelerek güncel sorunlar hak verme.ftı. Kendi ekonomilerinkırıdi'. görüş al15verisir.de buiuıımalan amacıyla çeşitli ül de ve kumlusiarında da sorunkelerâe toplantılar düzenle lan bulunan vabsncı konukların Türkiye'yı priiidemlerinde ycn cEuropeaıı .vlanagenıenet Forunı»un İstanbul'daki top tutmalan iç:n bu Erii''enceyi almaiarı zorunluydu ama Türkilantısı önceki gün sona erdı. Toplantının bu kez îstanbul • ve'ye sprmaye afctmalan ıgın da yapılmasınm nedenını ka saliba tu da vererli d°gi!di Bunun için Türkiye'nin son iki panış otıırumunda bir konuşnldaki «büvük basansısnı ve rua yapan TÜSİAD Başkam Ali Koçman'm, «Bütün diinya *?.b3nrı sertîiaveye karsı °östsrdiği «aıüayış» havasını bır va ekonomik alanda işbirliği ettirmes: çajrısmtfa bulunuynruz, Tiirkı siire daha devaın sarttı. Enropcan Manaçement ye ji giindeminizde görmeye dcvarı ediniz» yoiunöaki soz Fornm'un bir ve'kilisine göre kri kısmen açıklıyordu. Türarük iki yıl Türkiye'nin topkiye'nin gündeme nasıl girdiği lantı gündemine alınması sozr.i anlarn:üt için ise Europeaıj konusu değildi ama «saşırlırı Manafeınent Forum'un geçtiğibir patlama» yapması nalinde miz şubat aji^da ünlü tatiî kasabası Davods'ta yapılan yıllık topisntısına dönmek gerekıyorau. Davos'ta oaşta Ttrgut OzsJ olioak üzeje Ali Koçman re Şarık Tara gibi 2i Ocak ieiscresinin ve dışa açıima politikasının savunucusu işadamlanmız Türkiye'nin sesinı duyu;mak için bır gövde gösterisı yapmışlar ve Türkiye'de bır toplantı yapılmasım European Management Forum'un günaenıine aldırmayı başarmışlarcu. Sonbahar'da yapılacak toplan tmın Türkiye'de ve dışarda duyurulması için hıç bir çaba esır genmeyecek. bu fırsattan yararlanüarak Türkiye'nin «dışa açU mada cn başarilı ülke» gorünü mü pekiştirilmeye çalışılacaktı. Mayıs ayında bir bankanm yabancı bankacılar için duzerıİediğı toplantıda Şar.k Tara, «siz asıl eylüldeki toplantıyı görün», diyordu. AncaK Kastelli depremi ve ar dından Özal'ın isalasıyla sonuçlanan gelişmeler bu hazırlıklara gölge düşürdü. Sonuçta bazı içadarulannın da uyarı sıyia, gür.denıe alınmış bulunan toplantının zamanında yapılması sağlandı. Ancak toplaıı tıya katıian yabancı konukların kâfasında aü*ürnlcnen «Özal'dan sonra Türkiye'nin dışa açıl mı pro^ramı süreceîc mi?» sorusunun tcplantı gündemınm başhca maddesi haline gelnıesi önlenemedi. Basına kapaîı olarak yapılan toplantılann ilk gününde yabancı konuklann ozellikJe dışa sçılma programının ve Turgut Özal çizgisinin sürüp sürmeyeceği yolunda ayrıntılı sorulsrla yeni Devlet Baltanı Sermet R«fık Pasin'i sıkıştırdıklan anlaşılıyordu. Pasin'in bu sorular karşısındaki hanr cevaplıgı konusunda ise rivayet muhtelifti. Toplantıya katıian lardan bazıları Fasin'in soruları çok genel cevaplarla geçiştirdigini söylerken Ali Koçman, yeni bakanın «fevkalâde yabancı dili ve Avrupai yaklaşımıyla» yabancı konuklar torşısmda çok iyi bir sınav verdiğinı Başbakan Ulusu ve kendi adına yaptığı açıklamalann, toplantı tabii yeniden gündeme gelebllirdi. Gosterişsız giyinisı ve basma karşı biraz çekingen havasıyla Sermet Reiik Pasin'in kanısına göre de Türkıye kredı sagiamak için İMF ve Dünya Ban 4 kası 2ibi kurumsal kred kavnaKlantıdan ticar': bankaiara do*ru yonelme aşamasına çok yakiaşmıs durumdavdı. Tirari kredi tuîma sansı eiderek arfmakta olan Türkive'nin bu amaca varabilmesi icin uyffula dıftı «basanlı proçramı» ak satmEdan sürdürmesı birir.ci şarttı. Dünya banka sistemı ve ticaretindeki son gehsme'.crle Türkiye'nin bu geüsmeler Karşısındaki durunıunu daha aynntıh bicimde konusma ör.erimizı ise Siayuı Pasin. «helfc' altı av sonra». diye vanıUıyordu. Ar.Iasılan a'tı av sonra VBrine ısınmış olarak daha tyı seT.'ler sövieypbi'ecesine lnanıyordu Sa\nn Pasin. Toplantının ilginc yönlerin den biri de kendileri de yüksek faiz oranlannın tendidi altında bulunan yabancı konukların TUrk işadamlannın bu konudakı yakınmalannı ilgiyie dinlemeleriydi. Turkive'de laiz lerin firmaları zor durumda bırakacak dUzeyde olması yabancı yatınmcılar açısından nasıl bir görünum yaratıyordu acaba? ToDlantıdan somut sonuç bekleyen basın mensuDlan um duklannı bulamazken en elle tutulur vaadi saglavanlar herhalde gene yurt dısı müleahhitlik şirketleriydi. «Arrupalı flrmalar bizlerle isblrllfilne vana$mazsa Japon ve Amerikalılarls isbirüği vnllannı granz» diyen Sank Tara'nın sözlen sa nırw ciddive alındı. Ortadoftu ve dijîer pazarlarda TUrk müteahhitlik şirketlerinin Avrupa sermayes'yle ortak DroieJere ve «jolntventure»lara eiriçırelerj pek de hayal deRİldl galiba. tZMİR, (Cumhnrivet Ege Btirosn) TUrk müteahhitlık gruplannm yurtdısında aldıkla n İhale toplamı 182 milyar do lara ulaştı. 1982 yılı bagında 12 milyar dolar olan lhaleler yüın ilk sekiz ayında 62 milvar dolar artış göstennis oldu. lhaleler içtnde en bUvtik nayı 11.6 milyar dolarla Iibya oluşturuyor. Alınan biteüere göre. özeUikle Libya tüm ekonomik güçluklerine karşılık, ihale açmaya devam ediyor. Türk sirkeUerine 11 milyar dolarlık ihaJe açan Libya'yı son zamanların «Fla$> ülkesi Suudi Arabis'.an izliyor. Suudi Arabistan'ın TUrk firmaianna açtıgı ihale toplamı 5.1 milyar dolan feuldu. Üçüncü durumdaki Irak ise 11 milyar dolar ihale açtı Bu ülkeyi i.Ieyen difer Ulkelerin mikt?:'îan 500 mtlvon dolann altında kalıyor. Bu Ulkeler arasmda Şcnetal. Kuvevt, Katar, ümmsn, Ürdün. Niierva. LUbnan Birleşüc Aran E^niriikleri bulunuyor. Libva'ya tictılan müteahhıtlifc gmplr.nnın sayısı 25"! aşark=n, S'.ıudl Arabistan'a vönelen Türk firmalsmr.ın savısi 5') sec rr.iyor. Pu aracla nlınan ihri'eler acı?ırda;ı ilk sıravı ENKA Inşaat 1.4 rnilyar dolarla aJdı. ENTCA'nm en büyük ihale miktarma ulaşmanın yanısıra, oroje bazında da en büvük ibale. yi alan firma olduğu anlasıldı. ENKA'nm hfllen Medine'de vapacnîı konut inşapnntn 'hale tutan 334 milvon dolar. ENK.V yı ikirc^i s'.raria ISP Kutlutas İnsaaî ^5 nıilyon dolar ile izlivor. t'oürcü sıravı ise Kozanog'u • ÇavuşoSHı Firmssı . yer aiıvor T ÎBAŞ 7fi3 müvnn dolarlık ihale foplamı ile 4. sırada vrr aiıvor. döviz girişi 1986 yılına yayılacak. Alınan son bilgilere göre, Özellikle Suua Arabislan, Türk Krmalanna büyük llgi göstermeye basladı. Ancak Suu^ di Arabistan'ın TUrk sirketlerinln Suudi şirketleri ile birlikte şirketleşmesini arzuladığı ve bu alana yönelen Türk şirketlerinin bu yönde çakşma yaprrasmın daha etkili sonnçiar vereoeği bildiriliyor. • üıracatcılar: Net döviz girdisine göre vergi iadesi 1984'de baslasm Ekonomi Servisi îhraçatçıiar, Merkez Bankaşı'nda isleınlerinin çok uzadıiından ve Teşvik Uygulama Dairesi'ne verılen tüm belgelerin Merkez Bankası tarafından da istenmesiııden şikâyet ediyorlar. Otomotiv sanayiinde kıpırdanma İstanbul, (THA) İstikrar programının uygulanmaya konduju 1980 yılı başıarından buyana kriz içinde bulunan Otomotiv sektörürün «Kıpırdanmay»» b&şladığı gözlendi. Otomotiv Sacayıcileri Dernegi (OSD) den edinilen bılgiye göre, yıhn ilk 8 ayında, otomotiv üretimiııcie geçen yılm aynı dönemine oranla yüzde 381ik bir artış gerçekleştirildl 1981 yıTında 41 bm 940 olan toplam üretim miktarı, bu yılm ilk 8 ayında 57 bin 939'a ulaşırken, sadece kam yonet üretürunde yüzde lO'lus bir gerileme oldu. Krizden en çok etkilenen otomobil ve minibüs ait birimleri üretimierini yüzde 49 ile yüzde 139 arasm da artımıayı başardılar. Otomotiv sektöründe, alt bi rimler itiban il3 19811982 yıllan ile 8 aylık üretim mikterları şöyle. Çekici Kamyon Kamyonet Otomobil Otobüs Minübüs Midibüs Traktör Toplam 1M1 263 6.817 3.523 14.208 1.003 1.050 252 14.794 41.940 1982 588 8.843 3.167 21.229 1.148 2.507 300 20.158 57.939 Fark (*/e) + 125 + 30 10 + 49 + 11 'a139 Şank Tora, Ali Koçman ve Nejat Eczacıbaşı European Management Form'un toplantısında. İstanbul Ticaret Odası tara. fından ihracatçılann sorunlannın tesbiti için düzenlenen ve Maliye Bakanlıfı Krediler Gerei iîüdür B2.1 Yardımcısı ''uat Acar. D15 Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Nedim Us'a ve İhracat Teşvikleri Değerlendirme Dairesi BaşkRnı Cengiz Acar'm da katüdıgj toclantıda, özellikle firma bazında sorunihracatcılar, Yapılan hesaplamalardan Blı lannı acıklavan Teşvik Cygulama Dairesi 'nde ran 'halelprin vakla?ık <"•• srurr işlemlerinin çabuk vaDiImasma lık bölümü Türkiye've dönüyor ancak bu dönüs ihalenin bftiş karşm, Merkez Bankası'nda issüresi ile ilintili oldugundan lerirjin cok »zad.ı&!nı bu Işlemlerin çabuklaştırılması Rerektiğini belirttüer. Serbest bb'lgeler olusturulına. sımn birçok sorunu cözecegine değinen ihracatcılar. ihracat kredi maliyetlerinin yüksek oldugunu kaydederek bu durumun kendilerini dış pazarda zayıf düsürdügüne isarct ettiler Aynca vergi iadelerinde net döviz girdlsini esas alarafc uypulamarun 1984'de baslatılmasını isteyen ihracatcılar bu uygulamaya ırelecek yıl başlanma sı halinde ihracatta önemli bir düşme BörülebileceSini belirttiler. IMFpazarlıgı Arjantin i karıştırdı Derleyen: Hakan KENİ 38 milyar dolar dış borcu olan Arjantin bu borcunu ÖĞSmekte karşılaştığı sorunların çözumü ve yreni borç almak ıçin ÎMF'ye başvurdu. Toronto' daki toplantı sırasmda ÎMF'ye miktarı belirtilmeyen bir borç talebinde bulunan Arjantin Maliye Bakanı \Vehbe, bu aym sorJarında bir İMF heyatinin üliteye geierek uygulanması ge reken ekonomik politikalar ko nusunda görüşmeler yapacagını açıkladı. Meksika kadar kısa vadeli dış borcu olmamakla beraber Arjantin'in geçtiğimiz haziran ayına kaüar faizleriyle birlikte 23 milyar dolar borç ödemesi gerekiyordu. Arjantin'in şu anda yainızca 300 milyon dolar kadar bir döviz rezerrt bulunuyor. Palkland savaşının olumsuz etkileri, İngiltere'de dondurulan alacaklannın yanın da General Galtieri'den sonra iktidara gelen General Eignonenin uyguladığı «genlşleticl» ekonomik politika enflasyonu tırmandınrken, ülkeyi de içinden çıkılması güç bır ekonomik duruma soktu. Uygulanan ekonomik politikayı tasvip etmeyen eski Maliye Bakanı Pastore'nin çekilme sinden sonra, hal«n yüzde 100" ün üstünde olan enflasyonla acilen mücadeie edilmesi gerektiği konusunda Başkan Bignone'yi ikna edebileceğine inanılan Wehbe Maliye Bakanlığına getirildi. İçinde bulunulan kötü ekonomik durumd&n çıkılması 1çin Maliye Bakaru Wehbe, Toronto'daki İMF toplantısında bir yandan Îngilters'de dondurulan alacaklannın «çözülnıesl» için anlaşma zemini ararken, (bu konu geçtiğimiz günlerde çözümlendi), öte yandan da İMF Başkam Jacques de Larosiere ile görüşarek ÎMF' den borç talebinde bulundu. Webbe, İMF*ye Arjantin'in döviz işlemleriyle ödemeter dengesinde düzenlemeler, dış borcunu azaltma ve enflasyon ora nını düşürme konusunda kararlı olduklannı ve tMF'nin ko şullanna uymayı taahhüt ettik lerinı bildirdi. Wehbe'nln bu kararlı tutumuna rağmen. Arjantin'in İMF' ye başvurmasından sonra ülkenin en büyük işçi sendikalan konfederasyonu olan «Genei Işçl Konfederasyono (CX3T)» İMP>e hoş göriinmek Jçin uygulanacak «kem'r gıknuu politikalanna muhalefet edeceğinl açıkladı. CGT yayınladığı raporda prensip olarak bu tür bir fcarara karşı olduklannı bildlrirken, ayın 22'sinde Ucret lerin artınlrnası için ülke çapında greve gidilecegini aÇikladı. Radikal Parü'nin üunlı 11derlerinden Troccoli'de yBptıgı açıklamada ÎMP Ue bir anlaşmanm «ksbnledilemez» oldugu nu ve İMF'nin koşullannı kabul etmenin ülkede büyük bir durgunluğa yolaçacağını belirtti. Peronist Parti'nin iiili baçkanı Bittel, böyle bir anlaşmanuı ülke yaranna olamayacağını belirtirken, Radika! ve Peronist Parti'nin caşın nç»lanna mensup «sol» eğilimll liderler, Arjantin, Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinin dış borçlanra ödemek konusunda ancak kendi belirleyecekleri ko şullarda yabancı bankalara borç ödemesi yapılması gerektiğini söyiediler. t Altı ytldır partilerte ve sendikalarla işbirliğine gitmediğin den enflasyonla mücadelede ba şanlı olamayan ordu"nun şimdi artık «dönöm noktasuna gelöiği ifade ediliyor. General Bignone 1984 martına kadar kademeli olarak demokrasiye geçileceğini açıkiarken, ordunun, eğer «onur»uyia kışlasına dönmek istiyorsa biran evvel sivil muhalsfet ile işbirliğine gitmesi gerektiği belirtiliyor. 1 19 + 36 + 38 ABD bankaları 3. Dünya ya borç vermekten korkuyor özellikle Latin Amerika ülkelerinin dış borçlarmı ödemekte karşıl?.ştıklan so runlar nedeniyle onümüzdeki yıl yabancı ülkelere borç veren ABD bankaiarının sayısmda büyük bir azalma olacağı ve şimdi 1100 civarında olan yabansı ülkelere borç veren banSa sayısınm 100'e düşebileceğl be lirtildi. «Business Week» dergisinde yeralan bir yazıya pö re şu anda 1100 dolayında olan ve yabancı ülkelere borç veren ABD ticari bankalarının pek çoğunun verdikleri borçlann tahsillrıde karşılaştıkîan zorluklar nedeniyle önümüzdeki yıl dış ülkelere borç vermemek nlyetlnde olduklan açıklanriı. Yabancı ülkelere borç vermenin bankalann gelecegi i( in Dış ticaret serbestisi calısmalar Kurbanhk koyun fiyatlan telefonla ögrenilecek tstanbul Haber Servisi îstanbul Beltdiyesi dün bir feçjklama yaparak, kurbanhk hayvanlann canJı kilo fiyatlanmn her gün îstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenece|ini bildirci. Yapılan açıklamayâ göre, yurttaşlar îstanbul Tıcaret Odası tarafuıdaa belirlenen fiyatlan İstanbul Mezbahalar Mudürlüğünden cğrenebUecekler. Boylece canlı hay\'an fiyatır.' öerenen yuıttaşlar alac*kian kurbpnlık hayvanın kilosunu bu fiyatla çarpaca': ve buıoa yüzde 11 satıcı kân ek leyerek kurbanhk hay^anm o toinkü satış fiyatını bulacaklar. Kurbanlık canlı hayvanlann kilo fiyatının öğrenileceği Be lediye Mezbahalar Müciürlügünün tele:oTi numaralan şunlar: 43 72 67 43 72 66 43 72 69 ve 49 49 40. Damızlık süt ineklerini celepler aidı KARACABEY, (Cumhuriyet . Karacabey Panayın'nda damızlık ve süt ineklerinl celepler satın aldı, Her yıl 26 eylülde açılan, accak bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınan geleneksel Karacabey Sonbahar Panayın'nda hajvan alım satımında durgunluk gözlendi. Kurbanlık koyunlann en ucuzuna 15 büı lira tiyat istenirken, 200 bin lira değerindeki süt ineklen 150 bin liraya. üstelik kesilmek üzere satıldı. îlçenin başlıca Urünü soğand& Ureticinin bu yıl maliyetini dahi karşılayamaması, ayçiçeğinde de taksitle ödeme yapılması hayvan besicilerinin büyük ölçüda borçlanmasına yol a^tı. ı 1 1 1 ? ya pıiıyor Latin Amerika ülkelerinin dış borçları 1982'de ödenmesi gereken borç (dolar) MEKSÎKA 10 milyar BREZÎLYA 5.5 milyar ARJANTİN 5 milyar COSTA RÎKA 2.6 milyar BOLÎVYA 450 milyon PERU 4.8 milyar nl tehdit eden bir boyuta vardığı belirtilen yazıda baş ta Maliye Bakanı Reagan olmak üzere ABD'li yetkllilerin Mekslka'yı kurtarma ve Arjantin'in ekonomik brizine çözüm bulmak İçin çaba harcadıklan. küçük bankaların yeni borç vermekten kaçınmalan üzerine yükün büyük bankaların üzerinde kalacağı bildirildi. Toplam borç (dolar) 81 milyar 80 milyar 38 milyar 3.5 milyar 3.5 milyar 10 milyar :•:*:* ULVE KUHLAI • . . r\pı vvv nr DÖVÎZİN ÖNS1 1 ABD Dolan 1 Avustralya Doiarı 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı Döviz Ali» 174.20 166.76 9.93 69.75 3.S3 19.72 24.71 63.70 27.97 81.32 12.43 66.14 141.08 598^3 2513 297.88 50.68 Dövit Satış 177.68 177.10 10.13 71.15 3.70 20.11 25.20 64 97 28.53 83.46 12.68 67.46 143.90 610.81 25.63 303.84 51.69 &£ Efektif Efektif Alış Satış 174.20 179.43 152.42 171.76 9.93 19.23 69 75 71.84 3.45 3.74 19.72 20.31 24.71 25.45 63.70 65.61 2757 28.81 84.27 81.82 11.81 12.80 62.83 68.12 134.03 145.31 568.89 6N5.79 23.87 25.88 297.88 306.82 48.15 52.20 1 Belçika Frangı I Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florinl 1 İsveç Kronu I îsviçre Frangı 100 îtalyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan I Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. A. Riyaü Ancak 100 kadar büyük ticari bankanm kurtarma operasyonları İçin yeni borç lar vermeyi göze alabtleeeği belirtilen yazıda. büytlk bankaların sözkonusu ülkelerin «batmasmı» önlemek İçin yeni borçlar pompalamaya zorunlu olduğu. fakat bu durumun büyük bankaların risklerini daha da artıracağı kaydedildi. ANKARA (ANKA) Dış tiC&ret işlemlerinin liberallesUrilmesi yolunda atüacak yeni adımiann 1983 yılı bssında uy gulamaya konulacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, li*83 yılı basında açıklanacak yeni İthalat rejimi ile birlikte ithaİ8tta halen lisansa dayalı olarak uygulanan kontrolların yerine gümrük tarifelerine ağırlık v»ren bir sisîeme eeçis öngörülecek. Bu amaçla, sektör bazında çeşitli çalışmalar yapıiıyor. Bu çalışmalarda, gümrük tarife oranlarının düşürülmesi olasıhklan da değerlendiriliyor. Batılı ülkelerce kaldınlması önerilen ihracatta vargi iadesi slsteminde de defişiklife gidil mesi öngöriilüyor. Oeak 1983" de yürürlüfe girecek bır kararla, ihracatta vergi iadesinin kapsamı, ithal girdisi kullanan ihraç ürünleri için daraltılacak. Bu konuda varilen karara göre, vergi iadesi kapsamı daraltüacak ihraç ürünlerinin en az yüzde 20 oranında ithal malı kullanmış olması gerekiyor. Bu ürünlere yapılacak vergi iadesi. yaratılan katma değerle bağlantılı olarak saptanacak. FtosnAi 17 Eylül 19*2 Cumhuriyet 17.150 17 250 Reşat Kulpsuz 17.000 17.500 24 Ayar 2.5080 2.590 22 Ayar Bilezik 2.350 2450 GUmüş 50.00 51.00 16 EylüUe Fark 50 Lira düştü Fark yok 10 l i r a düştü 10 Lira düştü Fark yok TJc ay için 360 bin liraya tercüman aranıvor , (THA) Tanm ve Orman Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii (ORÜS) Genel Müdürlüğü, 3 ay için toplam 360 bin lira ücretle çalışacak tercüman arıyor. ORÜS Genel Müdürlugü, resmi gazete yoluy la yaptığı duyuruda, Vezirköp rü Yonga Levha tesisinin dene rr.s çalışmalarında îtalya'dar! gelecek yabancı uzmanlar ile fabrika elemanlan arasmda di yaloçu sağlayacak îtalyanca b;len tercüman'ın toplam 90 gün çalıştınlacağını ve günlük 4 bin lira, 3 aylık toplam 360 bin lira ödeneceğini bildirdi. Duyuruda, çalışacak tercümanın 18 bin 150 lira geçici teminat yatırma sı gerektiği de belirtildl. Bolivya, faiz borcunu ödeyemiyor Eolivya Merkez Bankası 128 yabancı bankadan oluşan konsorsiyuma olan 10.2 milyon dolarlık faiz boreunu ödeyemeyecetini açıkladı. Dünya finans sistemi üzerine spekülasyonlann ve Latin Amerika Ülkelerinin dış borçlan hakktnda «hassasiyet»in arttığı bir zamanda meydana gelen bu olayın bankacıları telaşlandırmadığı bildiriliyor. Bankacılar, yıllardan beri Bolivra'mn durumunu bildiklerini ve bu açıklamanın yıl İçinde yapılan aynı türden üÇün cü açıklama oldugunu belirtarek şaşır madıklannı söylüyorlar. Bolivya'da ekonomik durum kötüleşirken, kişi başına düşen milll geUr de yoksulluk sevlyesinin altına dogru seyrediyor. Bunun sonucunda ülkede grevler, protestolar yoğunlaşırfeen, poliök (stikrarsızlık da artıyor. Hükümet kendisini «dsyan etme» durumuna gelmiş olan halk üzerlnde bir tatam «akı» önlemler almak konusunda güçlil hissetmediğtnden, İMF ile olan üiçkilerini de askıya almayı tercilı ediyor. Yoksulluk sosyal yıkıma yolacacak Latin Amerika ülkelerinde kisl basına düşen ortalama milll gelirin tm yıl yüzde 4 azalacağı, bu durumun politik ve toplumsal yapıda tehlike arzeden bir boyuta vardıgı öne sürüldü. B:rleşml? Milletlar Beslenme ve Tanm örgütü'nün Manafua"da geçtiğiTniB hafta yapılan toplantısında konuşan BM Latin Amerika Ekonomik Romisyonu (ECLA) Baskanı Enrique Iglesias, Latin Amerika ülkelerinde ki$i basına düşen milli gelüin azalmasınm «sosyml yıkım» a yolaçacagmı beUrterek, uluslararası finans kuruluşlanm bölga ülkelerinln dıs borç yuklerlnin hafifletilmesi konusunda yardıma çagırdı. Igleslas, temmuz ayuıds Cenora'da yapılan BM Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanbsında da Latin Amerika Ülkelerinde geçen yılM büyume oranlannın II. Dünys Savaçı'ndaa beri en düşük seviyede oldugunu bellrtoüjü. Libaş Libya'ya bin isci daha gönderiyor Ekonomi Senisi Llbaş Yö netim Kurulu Başkam Ali Hiza Çarmıklı Libya'daki işçi kad rosunu 4O0O"e çıkarmak için ga rskli çausmalara basladıklanm açıkladı. Libj'a'ya iki ay içinde 1000 yeni isçi daha gönderecek lenni bildiren Ali Rıza Çarmık lı. Libaş'ın 1975 yılmdan ben Libya'da 800 milyon dolarlık taahhütte bulundugunu belirtti. Çarmıklı aynca Libya'da 3000 işçüeri ile birlikte geniş bir teknik personelleri bulundugunu kaydederek eski aldıklan iş leri tamamlamak üzere oldukla nnı ve yeni aldıklan fşlere An hız verdiklerini bildinH tebrik kartları 25 çesit renkli resim. tanesi 20 lira 8 çeşit İstanbul Gravuru. tanesi 20 lira 20 çeşit karüvatür. tanesi 15 lira i'oplu istekkrde % 25 indirim Odemeli gönderilmez YEN1 YAYINLAR KARTLARI Ankara Cad 45/11 Sirkeci. Tel • 26 23 10 TANINMIŞ RESSAM VE ÇtZERLERİMtZtN YAPITLARINDAN OLUŞAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog