Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

18 EYLÜL 198? KOLTOR YAŞAM Cumhuriyot 5 Sinemanın en güzel yüzlerinden birine sahipti Monako Prensliği PrensesinU sinema "KuguKuşu"nuyitirdi Kultur S*rvısı li»S2 ?Uı be\azoerdenın uiLulen ıÇJ) gerçes b.r ^apra* doîumuıe donaştu Lstjste en ırnlu ,simıcr havattaıı avrıliior. Yuzlen ovunUr», canlandıroılilan .uşıiıkîerle yuresunıze verieşer, liıç olmeyeceıcmı* sıbı eelen on ca unlu oyuncu bırbın ardui3 OJUD sndiyor. VET, ayıp oldu. Gerrekten. «Agız Tadıyla» dıye bır sütun açıp 9. aya geldıgımız halde, haIâ Abduhah Lokantasından soz etmeınek avıp oldu. Türk mutfagı deyince hemen akla gelen. yabincı graplara ılk agızda otütledılırrlz Iok3ntaların baçında olan Abdulla'ı Bırkic yıl oncekl «Turk Mutîaçi Nerpye Gi dıyor'?» ya^ı dızımwn ba şında yer alan unlü kurulus E Deniz ürünlerinin ve az sayıda yemegin en lezzetlisi icirv. • Abdullah Lokantası Macaristan Kültür Bakan yardınıcısı 2eli\or Kültür Senisi Macam ^ u Kultur Bakan Yardımnsı Flatkaı terer.c Kültur te lunzm Bakanhgı'nın çag rüısı olarak bugun Turkıye' ve gehyor Ratkaı Ferenc, Macar ulus?l kahramanı Kossuth'un 19491851 yılları arasında Kütah\a'da kaldıgı evın açılışma katılacakKosauth. Avustuurya Macaristan ImDaratorlugu Qonemınde ozerk bır Macar devlen Kurmak amacıyla başkaldırmış aina başanlı olamayarak ulkesinı terk etmek zorunda kalmıştı. Osmanlı împaratorlugu'na s>ıgman Kossuth. Türkçe ogrenmış bır de dılbılgısı kıta bı ytumıştı. Grace Kellv, bunlann en sonuncusu Olaganustu b r yazsınm kanramanı sıraaiM bır o\aicu Peıdede Krulıçelnn, prenseslerı cjnıandııma,* koıavoır Kralıçelıktsı1 daşenler ne oıni'i«tur >d gıbı. \xn^ bıaema ovuncu.ııpundan kralıçe koltuşuna vüKseıen kaç kışı vardır'' Grace Kelly, boyle üır jaîgımn sahıbı oldu. Zengın oır Amenkalı aılenm kızı olan sanateı genç vaşva sanatia • ,utıyatro eeıtımı gorcıu, çıKtı Hol!vwood bu \e olv^anusm temız vuziu gonç kuı hemen far^e'tı, ona oazı l Imlerde ıİK ^Msını verdı «4 Saat.. sorja «Kahraman ŞerU»de Garv Coo per'ın bencıl karısı rolunaekl ktıçuk, ama e^kılevıcı ro!u «Mogatnbo»da Clark Gable ve Ava Gardner eıbı 2 ünlünün yanında hiç ezümedı. tersııe ön plana çıktı. Ve hemen socra Grace Kelly efsanesı başladı. Üsttiste ilginç filmlerde ovnadı. önce üstüste 2 Atfred Hitcüeocfc tUınl' «Clnayrt V»T» ve «Arks Percer*». Kellv. ldeal bır Hitehcock oyuncusuydu N'eyse, gec oîsun da güc olmasın.. Abdullah'ıa Emırsan artlannda Bocaz'a bakan genjş ferab ^ruDd ve ^merika'nın en luk^ lokantalanrn aı1"'n3itan nekanında bsr oç e lemes' ved'k. K\:ml'jş. gi+2idp bünıyor Yan da venı eklenen bolumle bırllkte 500 530 kişt alabılecek kapasıtede Ge n'.ş bahcede (ünlu Abdul lah Çıfthğı: 60 000 m2) bır havuz yaptınyor Inını'usun va"ot\cısı AbdullihOnsan Btrası da eelfek v!İdf>n ırbaren öavetlere. vemekli topîan'ıHra aclarak Mttan ısıklt plst fllan, düş gibl blrşey. Resimde görulen 11 yasındaki kızı Stephaııie'nin kullia dı£\ arabanm devrilrnesi sonucu yartılanan Grace Kelly, harranan yogun çahalara karşın hastanede oidu. soguk. bıraz «fnfld» »brünumîu gizemlı e'Azell'3 yle. Bu "j fllmde, bu ozel.ülenn 'ranısıra, Kelly mn ovunculu*u da belirgın biçımde ortava çıkıyor. Ray Müland. Jam« Stewart gibı usta ovt^f'J ^nn yanında kışüığını koruvorcu Sonra «T«sra Koı^la aldığı Oscar odülü geldı. Bmg Crosbv ve Wülıam Holden gibı 2 devle blrlıkte oyr^dığı bu flimde. o yılın (l^Sltın) en adayı olan Judv Garland'ı Yüdıı DofByor» fclmıvle) \&nerek altm hey^elcısı alaı. Dunya smemasının bu er büvük ödülü ona tüm kapılan açıyordu. Yenıden Hıtchcxx:k'la calış'ı «Kelepç^ll Asık». sonra «TokoKl Kopnilerl». «Prensesln Aşkı».Ba gellşmeye karşm me nü'de bir «kuçülme» dlk katimfzı çekıyor. Geçen yîllardaki gellşimizde daha çok «çeşit» vardı. Bu daralma. Turk mutfagının aleyhine üstellk: Bırçok Türk yemegı yok oltnuş hsteden, yerlennl Avrupa yemeklerme bıraknııç. Sozgelımı «mezeler»de balık yuruurtası. rokfor. mersınfüme. Ka.ndes kokteylln yarusîs.. bizden patlı<*an tava, biber ve patlıcan dolm?3i. patlıcan salatası ve barbunya pılaki var va'rvırca Bahklarda «Levrek Abdnllab». «fctakoz Tertnidon». «Karides Meksiken» gıbl «tpesiyaliteler» goze carp'vor Hamur işlennde elbette su böreğımız ve rrg^tıauz rar. ama ızgrra etl<»rde sn/'eî, şıste pılıc \e mantarh d^na «'otenin ran'.nd3. mutîağîmızt yalnızca beyendıli dana kebap i e ktiTU ce'imıp temsıl ed yor. Tatlılarda isc eşıt'i'c sağlanmış 2 onlardan (Armut sıcıUen. Kun Ab,<îullab).2 bızden: Kazan dıbi muhallebi cevi?ll Abdullah Ongan bev. e«;lında dvş doktoru fmes leğinı de bırakmamış'», Ama lokantacüıgî çok &eviyor. belli. Dedeslnın l'k gün'ennl anlatıyor önce Karakoy'deki «Vlktorya Restoran*. sonra Beyoğlu'nda, îstanbuî'a gelen tüm önemli kıçılerin mut Ünlüler Kelly'nin cenazesinde bulusacaklar Monako prensesi ve eski film yüdm Grace Kelly bugün toprağa veriliyor MONTE CARLO (IJanslar) Pazartesl gUnü geCirdiği bir otomobil kazası sonucu olen Monako Prensesi ve eskt fılm yıldızı Grace Kelly'nln cenazesi bugün kaldırılıyor. CenaEe törenine Prensesln eşl Prens Rainer, kızı Caroline ve oglu Prens Albert'ın yanısıra birçok Batıü ülkeden heyetler katılacak. Cenaze toreninde ABD'yl. Grace Kelly'nin yakın dostu olduğu sövlenen Nancy R«a?an temsıl edecek ABD Başkanamn esı, yanında ül Nisa SereziiTolga Askıner Tiyatrosu devlet yardımı gerceklesirse perdelerıni Yılın Anası iie acacak İZMİR, (Camlıuri)et Bü. roso> Nısa Serezu . Tolga A^ıuner Tiiaırosu, devlet vardımı sercekie^ırSÖ peraelenaı Agabüecei, Nısa Serezlı, «Perdeienmıza açabıimemiz once üeviet vardımımn gercekleşmesıne, soora da vapıiacak yar dı Eğer nuadı sonınianru çozumleyebLUrlerse. M & ^a Serezlı • Tolga Asluner lıyatrosu peraeiennı Joön Patnck'm «Yılın Aııası» atılı ovunuvls acıvor Bu nl sahneye ıtonacak octki oyunl&r, geçtığımız yıHarda Ibsen Ûdulü'nü alan L o len Bellon'HD ıPerşembe Kadınlan» ve aŞahane Dul» «Şahane Dul» muzifeal olacak. Nısa Sererit tüm planiannın yardıma baglı otdugunu beürterek böyie konuştu: «Devlet yardımı aslıada yeterll değü, ama bır ivl nlyet gastergestdır. Bir adundır. Para venne bıze salon göstersmler. bu aaha tmetnlL En buvük sorunumuz salon bulmak. Yardrm bıc olmazsa tuUcağınuz vertn karşüıSı olmalL Salon sorun olmadıktan sonra, bir tivatro nasıl oîsa çarkını döndürür.» Ama bu arada yazfcı aglarını orayordu. Cannes sfcnüâme katılaa Ksjy, gevresı gent« bır kıtlesıyıe kenln onde gelen 5 kışisl lle hajnuısınemasmın çevrılj, Amerüian bu yeni «kul blrllkte dun Monako'ya ha. uır kabuiae HonaüO reket ettl. tngıltere'yi, boy Ranıer ıle lanıyyor, bu 1P bir gorevl llk defa ustle saçiaruıa tor aüşmos. gormuşnecek olan Prenses Üiana geçlrmış Avrupa soviusu, New temsıl edecek. Fransa adına york sosyetesının ve Holıytorenı Sosyallst Cumhur wood'un guzel sansınının jsalbaşkanı Mıtterrand'm pşl bını çelıvenvorou. liısıiı uzun Danielle Mitterrand'ın lz sure açıklamnadı. Bu arada Orace Kelly, MGM studyoLarınleyeceği belırtilıyor. da son fılmıni, sevunıı bır s<ıHalen Saray'da bulunan lon komedısııü çevırdı «Yukîsosvete».. Sorra Prenses Grace'ln naaşı, bu sek düRunle evlendı gorkemli bır HolVygun sıyahlar lçındekl ozel wood'a eelveda» dedı ve yalnız gıysill 12 gorevli taratın AvnıpB dejöl, dünva «vuksek dan, 26 yıl once gorkemll sosyete.sının merkezındekı vebir dügünle evlendigı Saınt nı yaşamına basladı Nicola katedrallne taşınaBu yaşam, kendıni allesine, cak. eşıne çocuklanna adaaıış bır Prenses Graceln blümün kadın gorunüraundevdı Ünlü den sonra en zz 3 gün ka çılt, saraylannda Kelly'nin espalı kaiması betdenen Mon kı aiKadaşıannı, Sınatra'yı, te Karlo kumarhanelerı ön Cary Grantı, Ava Gardner'ı, vs sık sık kabul edıyorlar, gor ceki günden başlayarak ye kemlı partüer vcnjrorlardı. niden açıldı \e müsterıterle Ama Grace. sozgelımı Hıtcdolup taştı. Kumarhanenm hcock'la dostlugunu sürdursa onünden pecen bir taksl şo de. sinemaya donecefcıne aegforü «uzuntümılrü içimize gın sık sık çıkarüan haberler Romuyoruz. burada bppimiî gerçekleşmıvordu. Gazete subujuk bir aileyiî ve herkes tunlarını lşgal eden artik Graailesınin bir îerdini kaybet ce değıl, tan prenses Carolidorugunda tl. ama bayat herşeye raS ne'dı. Mutluluğun bir kadıntn Kozuken, navatta tnen devam ediyor» derken, ısteyebılecegı herşevi elde etbir kumarhane vetkllisl de, mi5 olan Prenses Graee. ne va«işverleri»nın cenazenln kal zık ki yazRisının son ve aa. dınlacagı cumartesi gtinü perdesıni oynarnak zorunda kal dışında açık kalacagmı be dı. hem de fazının kullandıgı bir ar&ba kazasmda ÖIÜD gıttl. llrtti. Ardında bir kücük masai ve ötümüne dek Prenses Gra herzaman ze^'kle izlenecek 10 ce'ln tedavislyle ugraşan kadar fılm bırakarat. doktorlar, Prensesın kaza sırasında kalp Krızı geçirdıeım açıkladılar. Son behrlemelere gore prensesm kücuU ktzı Stephanıe arabfiyı el freninı çekerek durdurmava çalıştı. aneak el freni tutmayınM otomobı! uçuruma yuvarlandı Fransız polis vetkılilerl 1 srabavı ke^ınhkl* Grace Ke'Vnin ku!l?ndıemın sap tandığını bellrttller laka ugradıgı ünlü Abdullah . Abdullah efenainin oğlu (Hıkraet Aşoz) Abdülıahoglu. Beyoglu'ndakx yerin düzeyınl koru\or. Onun cocugu olma%ınca ışl yürütmek. «dayı oğlu» Abdullah beye kaItyor. 1968'de ıse «Beyoğlu nezahetini kaybetmtyt 'baslayujca» ve park sorunları çıktnca. Yahj ı Kenal'in onca sohbetıne tanılt olan yer kapanıyor. Bogaz daki kuruluş açı'•yor. GO'larda cıttlik \a ka^uk «atıs yen olarak açılan yer. sonunda tek ve asıl Abdullah oluyor Abdullah bej. Turk rrmtfagı orneklerıni azalttıklarım kabul ediyor. buna zonmlu kaldıkİannı söyluyor: «Müşterlmiz, raten evinde de pişen yemegi. kabak dolma «mı veya karnıyArığı istemiyor. Değislklik arı>or. şarap ve vfektyle çıden yemek istiyor. Torııkken ona yemK gençken onn yemi1!. Artık yenl birşeyler fstiyor. Geçen yıl bir Türk yemekleri açık büfesi yaptık. II gi gordö. ama gelenlpr "yine mi bu yemekler" cle dıler. Maştenmizin ist«digmi vermeye çalışryoruz.» Çeşıt azdlm?smı ise «belirli yenıekleri en iyı, en lezzetli biçımde verme istegi» olarak yorumluyor. Ama l:sterun degışken. olduğunu. raevsıme ve gelen malzemeye gore hergün degiştıgını de eklıyor. llk kez 1837'de actlan Abdullah'ta gerçekten de lezvz; bır yemek rıroruz. Sofraja gelen şeıtah suyu blraa once sıkılrmş. gercek çeîtall sııyu. Anla tılmaz bır tadı var. Su böreğı. patlıcan boreği *.e mantı tad^oruz. özellıkle patlıcan boregı, kuruluş«ı bır ozel yemegı Sa latası bile başka buranın: İcmde domates. bıber soj,on. haFİanrui1? yu murta, maydanoz. pancar ve erık bulunan lezız bırşey.. Sonra bır Karides Mek &ıken tadıyoranr Beşamel sosla «curry», domates. blber. soğan ve peynınn fırmlandığı blrınci smıf Wx yemek. Levrek Abduîlah ıse tam bır şolen: Beyaz sosla ve soğan maydamrala hafif fırınlanmış «hakiki» levre;.. Tvtezelerm 300500 srası, et yemeklerınin or t^lcma 700. hamur işlerının 250. balık ve deniz üranlerinln ise ortalama 1C00 TL. cıvannda olduğu kurulusta, Kup Abdullah (şeftalı. dondurma, badem, fıstık ve cukulata sos) ve armut Sicllıen (su rupda pışmiş badem tıs tıklı armut) vıyerek bitır d'Eirnız 2 fcışılik yemeğe >akl?"!Tk 4000 TL. odüyoruz Özel bir gecenlzi bu kadar parayı gozden çıka rarak kutlamak istlyorsanız. Abdullah'ı bir kez zıyaret edin.. Dunya çapında tanman sayıh yerlerırrlzden biri olan bu ta "ih«el kuruluş görulmeğe deger Salılan kapalı olan Abdullah'ta özellıkle hafta sonuç içm mtıtlaka rezervasvon gerektigınl de unutmayın. Abdnlkh Lokantası. Tel.: 63 64 06. • Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Mufide Özgüç konserler vermek uzere Italya'ya gıttL Assısi kentinde duzenlenen Turk Haftası dolayısıyla Italya'ya giden sanatçımız burada Türk ve yaban cı bestecilerin yapıtlanndan oluşan konserler \ erecek. • Cumhurbaşkanlıgı Senfonı Orkestrası 20 eylül 2 ekım tanhlen arasında Almanva ve îsvıçre'yı kapsayan bır turneye cıkacak Tur neve tam kadroyla çıkan or kestra Berlın, Hamburg. Hannover, Bonn, Karlsruhe. Stuttgart ve Bem'de konser ler verecek. Turk bestealen nin yapıüannın da seslendırıleceğı konserlerde orkest rayı Hıkmet Şunşek ve Gurer A>kal yönetecek • On Dokuzımcu Antalva Senligi Alhn Portakal Film Yansması Seçici Kurul üyelerinden Vecdi Sayar, Şenlik Yurutme Kurulu'na bir yazı pöndererek Seçici Kurul uyo lıeınden çekildiğini açıkladi; Vecdi Sayar. yazısında, yanşmaya katılan Deli Kan \e Çirkinler de Sever filmlerinde sanat ySnetmeni ve asistan olarak çaustı^mı, do layısıyla bu yılki değerlendirmeye katılma«!inm doğru olmayacağını belirttl. • Unlü tanh profesörü, FranM7 Devnmı uzmanı Albert Soboul, 68 yaşında Parıs'te oldu 1914 yıhnda Cevayır'de doean Soboul Mont pcllıer ^ e Clermont Ferrand Tjnıvorsıtelennden sonra Sor bonne'da ogretım uyesı olarak çalıştı Başyapıtı, bütün dunya dılîenne çevrılen Fransız Devrunı Tarılu'ydı. VAY MEKTEPLi K.U2U NEREYE 8ÖVLE ?.. C SAHî Mi?.. EH BÛyÜVÛNCE NE OLACAK5IN BAKALIM ?.. f Kültur Servisi Pans'tekı SaıntGermauıdesPres Yayıae\ı, Özdemir InceTdn şıirıennı 7ayımiadı. Poemes (Şiirler) adh kıtabın ük bolumunde j"er a.an on yedı şurden bazılan sa ırın kendısmın, bazılan. da Şa Kültür Sonisi Oncekı gün hm Yenısehırlıoğlu \e Isnast olen Muhıtün Sadak 20 Eylül Bırkan'm çevırüeri. Öancı bopazartesı gunü Ataturk Kultur lümde yer a'an ve Yannls R>t Merkezı nde duzenlenen bır to sos içln Şitrler ana başbğı alrsnle anılacak. Torende Omjü tında toplanan on ıkı şıırse Ley Keşıt Be>. Nedun Otyaın ve la Vekıllı'nın çevınsı Ekte yer istustafa Iklu, badak'ın yaşamı alan Tannis Ritsos'un Mektubu ve sana'çı kışılığı uzcnnde bı adlı şıırle kıtap noktalanıyor. rer konuşraa vapacaMar. Vıyo Arka Kat>akta şaınn yaşam öylonselcı Muhittin Sadak ıçrn dü kusü venlıyor Ozdemır Ince zeilenen toren saat 1130'da nın kusagına damsrasınj bas AKM'run Buvük Salonu nda mış bır şaır olduğu vurgulanı başlayacak. 7or. MUHİTTİN SADAK AKM'DE ANILACAK Özdemir Ince'nin şiirleri Fransa'da yayımlandı KİMKİME BehicAK CiDDİ dmah. om\ w Inscm herzcmr Ergin lnan Uluslararası Norveç Bienali nde ödül aldı İSTANBUL (THA) Devlet TatbıM Guzel Sanatlar Yüksek Okulu öğretım üyesı Ergın înan, 6 Uluslararası Nor veç özgun Baskı B.enalı'nde Şeref Odulü»nu kazandı Norveç'm Frednchstadt kentınde Buyük Ödul'den sonra ikma büyuk odulu înan'm kazandıgı jarışmaja yetmı§ı aşkın ulkenm sanatçılan katıldı. Devlet Tatbıkı Guzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bıtıren, üç yıl sureyle Munıh Guzel Sanatlar Akademısı'nde okuyan, ardından DTGSYO'da asıstaa olan înan, bundan oncekı yıUarda Almanya ve lngütere'de duzenleaen lararas» yansmalarda odül kazanmıştı. Afitap ÖZEL lle Hallt EBDOĞAN Evlendller H 9.1982 tstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog