Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

lumhuriyet 4 KOLTÜRYAŞAM den nasü ve ne şekllde üretim yapüabileceğinl anlatmaya çalaşacağız. Örnegin, dal ve sap uçlannın kesilmesiyle üretim saglanabillr. Ancak önceden su içlnde kök sahp kök leşmeden sonra toprakh sak sıya yerlestirillr ve başka bir deyimle anasıbabası gi bi büyük gelişir. Bazı bitkiler özellikle sardunya ve telgraf çiçeği dallan bu maksatla cok elverişlldir Yi ne bazı bitkiler de yapragmdan kök salarak su içlnde sakalcıklar tabir ettiğimiz gelisimi gösterlnce. sak sıya dikilebilir dunıma gelmiş olur. Özel gelişim gerektlren bazı bitkilerin kök salabilmesl için, içinde bulunduğu kaba bir rniktar da kum konması gerekecektir. Yaşlanmış, esklmiş bitklleri artık bunda hayat kalmadı diverek fırlatıp atmak asla doğru deŞildir. Dikkatle bakıldı&ında ufacık bir filizr Erörülebilir ki, o flliz ha yat beHrtisidlr ve bitkimiz yenit^n hayata dBnüşebiMr. Bazı çlçekler tavuk ve clvçoBuna örnek oiarak hep vesil olan Çln bitklsinl ve Afrika snrdunyasmı RÖSterebiliri7. övle ki. tam anlamıvla eeHstlkten sonra bir dalı veva yar>r3*ı kopanlır. suda ki5klendlrillr ve ayrı blr yt'va kurar. Başka btr dev'mle ayn b!r saksıda baftımsız olarak yetiçir ve gellşi'. C^Ş'iiTn^^un yakından tani^i"! Afrik<» Ti?nek<'es) çl't köklüdür ve «retllmesi için ortasmdan böltlntnesl gerek1r Ypnraiitan ürotme söz konu^tıvsa yapre5rın sao kısmından biraz kesilmesl 18 EYLÜL 1982 gellçmesl beklenJr. Zamanla bltki geliştikçe daha büyük bir kaba nakledilir. Yine anavatanı Güney Af rıka olan lilyum (su zambağı) famüyasından «Ödağa cı» da bu arada konu edllmeye değer, çünkü ödağacının ufak tefek mınik olanmdan ağaç şeklinde olanına kadar hemen hemen İki yüz türü vardır Bu kadar türe sahip olan bu bitki Güney Afrika'nın her saat değişen mevsim va iklım şartlan dolayısıyla çok çeşitlldir. öylesıne ki, blzde mevsim kışken bu bltkiler yaz hayatı yaşamakta ve çlçeklertn! muhafaza etmektedlr. yapraklan üçgen şekllnde olup çiçeklerl pembeden kırmızıya doğru değlşiklik gösterir Bu bitkilerin mercan çiçeği dlye adlandınlan türlerl pembfm sl görüntimde olur. Bu bitkiyi üretmek iç!n ana bttktden keskfn bfr bıcakla yavruyu kesip bir e(in süreyle bir kenora konulabilir. Bitki çok fa?la su çekmis olup suvunu muhafaza ettiftinden bo7utmaz. Kıını topra&ı sevdi&i 1çln de «saksısına yan tonrak y»jrı da kum konularpk kançim vapılabilir. Bu kanşım cok sulıı nlmamalı. vplnız hep nemli buiundurulmah ve evin çok ısık gören bir yerlne konulmalidır. Yine lilyum aUe^inden blr bitki oian 4SPARAGUS. yani kuşkonmaz re pprçemll kuşkonmaz türleri d » var< dır kl bunlar epne"ı';!e sepeteik'er içerisinne a«kılı olarak bulunur ve zamanla ü73va uzpva olaganüstü bir göHinflş ahr. Yapraklnr innp, parlak ve sil iSnerikler gibi sal'cım sal kım olur VP başlangıçta beyaz olan çiçekleri kırmızı to murcuk1?r haline dönüşdr. Buni'îr bltkinln tohumlandır ve yeni bir bltki yetistlrmede kullanıhr PîıiTTiousus deniien ve tOy lü tüvlü olan türipri çiçekçllikte buket yapıhrken süsleme mairemesl olarak kullanıhr Ytne çiçekçllikte çok kullamlan başka bir türü daha vardır ki buna «Bebek Simüaksı» da denir. Çtçekleri bolca tohum tiretir. Hangi türden olursa olsun, kuşkonmazlar çok çabuk büyüyen ve gellşen bltkilerdir. televizyon 17.00 17.05 17.35 18.05 HABERLER ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZGİ FİLM KERVAN Kervan programı, tarihi kalıntıları. ekonomik hayatı ve çeşitll el sanatlan ile M.Ö. 3000'lere varan tarihiyle eski bir yerleşme yeri olan Niksar belgeseliyle başlıyor. Program, 16 18 ağustos tarihleri arasmda Hacıbektaş'ta her yıl yapılan Hacı Bektaşı Veli'yi anma torenlerinden gorıintülerle son buluyor. B u yazımızda ana bttkl insan ve çiçek sungur ucuzsâtar bric şiar yalçm 63 ÖNCE HANGİ RENGE GİRMELİ? Terence Reese ve Albert Dormer'in «The Complete Book of Bridge» adlı kitabından alarak geçen hafta yayımlanmak üzere hazırladığımız* ancak, yer darlı^ı yüzünden konulamamış olan aşağıdakl eli bu hafta cevabıyla birlikte venyoruz (Batı ile Doğunun ellerini hemen kapaünızh i 1835 SAFARİ 19.00 AİLE GÜNLÜĞÜ 19.15 WALTON AİLESİ •8 •V D D 5 3 R 9 8 6 Diploma dlzisinin bu birinci bölümünde 2000 yılına doğru Türk Milli Eğitim Sistemi kısaca tanıtıhyorve emın adımlarla kalkmmada endüstrlyel meslekl teknik öğrenimin önemi ve özelllklerl, lise mezunlannın sorunlan, üniversiteler önünde yığılmalar ve çözümlerl Müll Eğitlm Bakanlığı'nm yaklaşımlan açısmdan belirleniyor. Programm danışmanlıgını Eğitlm Fakültesi'nden Prof. Hıfzı Doğan yapıyor. Diploma dizisi 7 bölümlük Altın Bilezik adlı ekimde yaymlanacak olan yeni dlzinin girişiml mahlyetinde olup, teknik öğrettmin genel yapısma. sonınlanna ve kalkınmadaki etkinliğine Altm Bilezik ile girilecektlr. 20.00 DİPLOMA Dızinin bu bölümünün adı: Düğfln. Ol!vla*nın çoctık!uk arkadaşmm kızı, nişanlısıyla blrllkte evlenmek Ü2ere Dalton dağına gelir ama o yörerün bir geleneğl btr an için evliliklerini tehlıkeye sokar. 0 A R 7 8 5 DV1096 A7 £ K 7 4 2 0 4> V 62 D G A R V 10 4 D4 • 10 9 3 D5 0D8 2 4 3 DESEN: RlTlt GORr\EY 0 10 9 5 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMÜ 21.05 YENİ ANAYASA OLUŞMA YOLÜNDA 21.20 BOĞAZİÇİ'NDEN Hamiyet Kolçalar'm sundugu programa su sanatçılar katılıyor: Filiz Özten. Atilla Günsur. Saadet Sun, Soner özbilen, Gülistan Okan, Hayri Pekşen, Suna Yıldızoğlu, Mediha Şen. Yapuncı: Kayhan öztepe, Ümur Yiğit (renkli). Uretmenin yöntemleri gerekecektir. Örnegin boynu bükülmüg yaşlıca bir palmiyeyi yenıden gençleştirmek gerektiğinde. üst kismını tamarnen budamak yeterlidir. özelliklert dolayısıyla blraz da Afrika menekşesfnden söz edellm Afrika rr.enekşeleri rengârenk ve iç açıcı bir görflnflm'''» olup evin her köçesincie bTiiundurulab'lir Kokleri çok otdugunrian üretmek tçin saîc sısmdan çıkaniır ve bıçak kullanmadan parlak uçlany la kökler blrbtrinden avnlır. Ayrı blr yere dikılerek ürettlir. Ancak naşlsnçıçta ufak bir saksıya dlküerefc 22.15 TVT)E SİNEMA YÜKSEK SOSYETE 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIS TV'de sinema "Yüksek Sosyete,, £ Yönetmen Charles Walters Oyuncular: Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra Celeste Holm, Lotrîs Armstrong, Sidney Blackmer, Louis Calhem 1956 yapunı, 107 dakika Gunevin eli Pik A R, Kör V 10 4; Kano 10 0 5: Trefl A R 7 6 2. Batının eli: Pık D V 10 9 6, Kor A 7 3, Karo V 6 2; Trefl D 4Kuzeyın eli: Pik 8 5 3; Kör R 9 B 6; Karo A R 7; Trefl V 8 5. Doğunun eli: Pık 7 4 2. Kor D 5 2. Karo D 8 4 3; Trefl 10 9 3. Güneyde 3 SA'ya oynuyorsunuz. Batı pik damını açıldı Oyunu nasıl planlarsınız? CEVÂPı Altı sağlam lövenız olduğuna göre üç taneye daha ihtiyacınız var demektır Bunlan ya trefl damını rakiplennızden binnde ıkıli bularak treflden. ya da kör damını Batıda bularak korden sağlayabılirsiniz. Acaba önce hangi renge gırmek, hangı şansı denemek gerekir? Eğer Guney elden kor valesini oynarsa yuzde ellı ıhtımalle damı Batıda bulur ve dokuz loveyi yapan once A R treflı çekerse bıraa daha zayıf blr ıhtımalle damı duşürüp yine dokuz savar O halde, kazanma ıhtımalı daha kuvvetlı oldugu ıçın once köre mı. gırmesl gerekir? Hayır. kesınlıkle önce trefllerden şnnsını denemelıdır Çunku bu takdırde iki sjansını birlikte kullanabılır: trell daını ıkıncı turda duşmezse. kor empeısını yapabılır. Oysa, once kore gırıp de dam dıyagramda oldugu gıbt Doğuda çıkarsa, Guney trefl damı ıkılı olsa biIe artık bu şansından yararlanamaz ve batar Çunkü kör damryla eh alan Doğu pik dönerek Güneyin tek antresini yıkar ve trefl damımn düşmesi artık bir işe yaramaz... 64 İKİ ELLİ BİR PROBLEM Georges Coffın'ın aşağıdakı problemi oldukça bfsit fakat buna karsılık, gerçek oyunda raslanabilecek bir durum oldugu için çok ogreucidır. Yüksek Sosyete mensubu bir kız çeşitll talipleri arasından bir seçme yapmakta zorluk çekmektedir. Bu arada eskiden gönül mecarası geçlrip ay nldıgı sevgüisiyle birleşecek gibi olur. Ama araya sosyete hayatına tamamen yabancı bir gazetecl girer, ve işler iyıce karışır. Bu gece komedinin ünlü ustası Ernst Labıtsch in «Kurklu Radm» îüminl izleyecektik, ancak Gıa ce Kelly'nm olümü nedeniyle TRT ani bir değlşiklık yaparak onun daha oncede ekranda izlediğimiz bir fılminl yayına koydu. Yüksek Sosyete, 1940 yümda George Cukor'tın yonettıği ünlü «Philedelpia Hikayesi» filminin, yeni ve müzikal bir çevrımı. Bu ünlü komedi, Cole Porter'm besteleri ile süslenerek, yepyeni bir yapıya büründürülmüstü. Geçen haftalarda ölen ve televizyonda bütün filmlerini izlediğimiz müzikal ve güldurü ustası Charles Walters'in yonettiği fılm, Porter'm kaliteli şarkılanna ve çok zengın oyuncu kadrosuna karşın bekleneni verememiş ve MGM'nin ünlü müzikallerlnln çapına erışememîştır. Yine de oyunculann hatın için rahatca izle nebilecek bir fılm. Grace Kelly fümde Bing Cros by ile birlikte bir tek şarkı söylüyor. O yıl Oscar adayı olan «True Love» Bunun dışmda Louis Arms>trong'un so'ylediğl (Hlgh Soclety Calipso) ve Frank Smatra'nın söylediği « Love Tou Samant ha» Ünlü bir oyuncuyu anmak ve vakit geçirmek için izlenebılecek bir film. Metin Eloglu ücüncü kez ameliyat olacak 14 yasındaki Gönenç, Daily News'e çiziyor A 8 754 Karikatür benim soyut kadınım, onunla evleneceğiz» Feryal ÇEVİKÖZ Sanat tutkunluğu sanatçıyı kuçtık yaşlarda sarar. Yaratıcılık, ürunlerını vermeye başladı mı, ınsan bir daha kolay kolay kurtaramaa kendinl, onunla yoğrulmaya başlar. Lovent Gonenç 1968 Ankara doğumlu. 14 yaşında prafesyonel karıkatürcü olmanm onurunu vs zorlutclnnnı bir arada yaşıyor. Gönenç, ilk ve orta öğrenimiai Ankara'da yapmıs. lise öğreniml de bu yü Ankara'da seçeceği bir okulda sUrdürecek, Üç yıldan bu yana çizmeye clddi olarak agırlık veren genç karikaturcü alü aydır Ankara'da yayımlanan Turkish Daıly News Gazetesi'nda çalışmakta. Leventle uğraşısı üzerina konuşuyoruz. Karikatürs babasınıa aldığı mizah dergilerinden etkilenerek başlamış. Gönenç, karikatür anlayışmı genel olarak şöyle özetliyon «Benee çizgiyle düşnnmek bu. Dudaklarda yaratıUn gülftmseyişlerin arttads kaf»Urd» ds soru işareti oloşturabilmell çljgiler.» Yaşayışını ise kartkatürle birlikte akan bir dereye benzetmekte: «DeTtogen blr dere bu. Bazen birblrlerlne kanşıyorlar. Benc* karikatüru yalmzca sevmek de yeterll değil. Sevdinnek gtrekli. çasnek tüm sanaüarla Ulntill. örnefta, karikatürde şiir Udnn yskalamak. karikatürün inceliğini ortaya koyar. Ya da bir romamn anlatmak isiedikierinl düşünen bir çlıgiyle vermek.» Sanatçının kendıni kabul ettırmesi, kıt kanast geçmebılma si oldukça zor günürauz koşullannda. Belki ileride Gonenç'ı daha ıyi bir çalışma ortamı bekliyor ama, bugün için konuştuğumuü da, ilginçbir fantezısı var: «Karikatür benlm soynt kadmun. Her zaman aeviyorum onu. Onunla evleneoeğiz. Ve modern bir aile sihi o bana yardım edecek, betı de ona. Birllkte bir e\i geçindireceğiz. Benim evinıi. Ama ya birbirimizi geçindiremezsfk. lani para olmazga. 1? tc o zaman sevgiyi sürdürmek zorlaşabtlir. Parasıt aşk olmuyor. Ve sevjlden yoksun, ya o ölecek ya da ben.» Üerıye dönük çalışmalan için ise şunlan soylüyor Gonenç: «Belki ileride daba »ert bir anlatımun olacak, belki de aynı kaUcak. Ama hlçlıir 7^nnin daiu yumuşak ola* mas.» tSTANBUL, (THA • San»t Servlsi) Şair ve ressam Metın Eloğlu Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi KulakBurun ve Boğaz Servisi'nde bogazmdan uçuncü kez ameliyat edilecek. Sanatçı ıçm 823 Ekim 1982 gunleri arasında Ümit Yaşar Oğuzcan'm gırişimıyie Umit Yasar Sanat Galensı'nde «METİN ELOGLU'YA SAl'GI» adlı, elli tanınmış ressamın katılacağı karma bir sergj düzenknecek. Sergiye kahlmalan belirlenen sanatçılar şunlar: Abidin Dino, Avnl Arbaş, Nurl lyem» Turan Erol, Cihat Burak, Yüksej Arslan, Fureja Koral, Bedri Rahml Eyüboğlu'ndan bir tablo, Eren Eyüboglu, Burhan IJjgur, Mustafa Pllevneli. O A D 10 54 4* A 4 A96 1096 O 96 ^ 96 Guneyin eli. Pik A 9 6 , Kör R D V 10 8 6; Karo 8 0, Trefl 9 6. Kuzeyin eli: Pik 4; Kör A 8 7 5 4; Karo A V 10 5 4; Trefl A 4. Batı pik ruasını çıkar, Doğu buna uyar ve Güney her savunmaya ve HER DAĞILIMA karşı (Batıda veya Doğuda beş ve hattâ alü karo bulunabilir) 8 KOR (pötışlem kör) yapar. NOT: îsun yayımlanmayacağından cevap gönderilmemesi rica olunur, esasen belli bir seviyedekl bütün okurlanmızm iyice düşündüklert takdirda *Moblemi çözeceklerinden eminiz. radyo TRTI 05.00 Açılış, program ve kısa naberler, 05.05 Ezgi ker vanı (THM), 05.30 Şarkılar ve oyun havalan, 06.00 Kısa haberler, 06 02 Bolgesel yayın, 06.30 Koye haberler, 05.40 Günaydm, 07.30 Haberler, 07.40 Bolgesel yayın, 09 00 Kısa haberler, 09,05 Çocufc saati, 10 00 Kısa haberler, 10.02 Aıkası yarm, 10 22 Haf ta sonu (i), 11.55 Radyo tıyatrosu, 1255 Beklamlar, ladyo TV programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserlen, 13.30 Bolgesel yayın ve leklamlar, 15 00 Kısa haber. ler, 15 05 Jîusret Ersoz'den şarkılar, 15.20 Saz eserlerı, 15.30 Tuğrul Şan'dan türkü1er, 15.45 Sılahlı Kuvvetler saatı, lö.OO Kısa haberler, 16.05 Çocuklar şarkı soyluyor, 16.15 Haflf rnüzik, 16.30 Fasıl, 17.00 Dilek kutjsu, 18.00 Kısa baberler, 18 05 Solıst lerden bırer şarkı, 18 35 Bölgessl yayın, 18.55 Reklamlar 19.00 01.00 TRTII ile ortak yayın, 19 00 Haberler, 19.30 Italya'dan müzik, 20 00 Altm bılezüt, 20.20 Turan Ozek'ten şarkılar, 20 40 Türkçe sozlu hafif müzık, 21.00 Kısa haberler, 21 05 Mahalli sanatçılanmız (THM), 21.30 Gulızar Ersel Tuncay Er. aslan'dan şarkılar, 22.00 Kıs i haberler, 22 05 Gecenin Eesl, 23.00 Haberler, 23.15 Cu martesıden pazara (2), 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 . 05.00 Gece ysnsı. 15 Yeni sesler (THM). 09.45 Turkçe sözlU haflf müzik, 10.00 Erkekler toplulugu (TSM>, 10 30 Türküler geçidı, 10.50 Yorumculanmız, 11.20 Hafıı muzlk. 11.40 Edebıyatımızda dergüer, 12.00 Haliı müzık, 12.15 Nurettln Dadaloğlu'ndan türküler, 12.30 Ikl solistten şarkılar, 13.00 Haberler, 13 15 Hafit müzık, 13 30 Turkulerlmızln dUnu, bugünu, 14.00 Küçuk konser, 14 20 İki soUstten şarkılar, 14.50 Türkçe sözlü hafıt müzık, 15 05 Ezgi kervanı, 15.30 Turızm, 15^0 Eıza Rit'den şarkılar, 16.05 Saz eserlen, 16^0 Arkası yann, 16 40 Serpıl Kaya'dan türküler, 17 00 Klasık koro (TSM), 17 30 Erkekler topluluğu (THM\ 18 00 Her plağm bir oykusu var, 18.45 Neodet Tokatlıoğlu'ndan şarlolar, 19.00 , 01.00 TRT1 ile ortak yayın. Toros yayınları Yasar Kemalin kitaplarını yayırriayacak Alpay Kabacalı Ue Başit Gök çelt tarafından kurulan «Toros Yayınlan» önümuzdeki ay Ya* şar Kamal'in dort kıtabını pi> yasaya çıkaracak. Yayıne\Tnın omimüzdeki donemın yayın programında da yine Yaşar Kemal'ın japıtlart yer alıyor. Ysymevi ılgılılennden edonilen bılgiye gore, ekım ayında Yasar Kemal'in «Yılanı Öldürseler», «Oeniz Küstü» adlı romanlanyla «Üç Anadolu Efsancsi» ve Sabahattin Eyüboğlu'yla birlikte hazırladığı, onsozü Azra Erhat tarafından yazılan «Gökyüıu Mavi Kaldı» adlı halk edebiyatı antolajisıni yayunlanacak. Bu kitaplan Yaşar Kemal'ın yeni bir hikâye kitam ve tukenmlş olan yapıvlantun yeni baskılan izley» cek. OKUYUCU MEKTUPLARI Saym Turan özdemir (Ankara) îstediginiz kltabı Ankara'da Tarhan Kitabevi vaaıtasıyla getirtebüirsinlz. Jais ve Lebel'in «La Nouvelle Majeure cinquieme» (Editions du Rocher) adlı kitabını da salık veririm. Sayın Mustafa Tamay (lstanbul) • Kontrlu ve sürkontrlu bir kontratı yapmanm ödülü olan 50 8ayı sadece kontrotm «tam» yapılması halinde değil, •fazla* çıkması halinde de yazılur. Dört veya bes onöre gelince oyun sırasında söylenmesl sart olmayıp oyun bittikten sonra da, yeni oyunun kâğıtlan dağıhlmaya başlanıncaya kadar söylenip yazdırılabilir. (Ama, siz yine oyun sırasında yazdırın. ola ki, sonra unutursunuz!). Sayın Sıtkı Toker (lstanbul) Natürel sisteraler içinde en yaygın olanlan «Beşli Maiör» ve «Akol»dür. Turkçede birincisl için Gündüz Pamuk' un özel yayuu olan •«Beşli Maiör Modern Briç Sıstemu adlı çevirisini, ikincisi için Bilgi Yayınevi'nin yayımladığı Terence Reese'in «Briç»ini tavsiye edebılirim. Tarafımızdan Turkçeye çevrilmiş olan Jacque8 Delonne'un Beşli Majör sistemine dayanan «10 Derste Briç»i ise, yakında yayımlanacaktır. Sayın Nizametön Gündüz (Havran) Dagılun lhtimalleri iki saöra sıgmaz. Bir yazunızı ilerde bu konuya ayırmaya çalışmz. Briç terimlerinin Türkça karşıhkian istikrar kesbetmiş durumda değıldir. Sayın Altan Göker (Denizli) Modern briç konuşmalannı öğrenmek istiyorsanız, kuşkusuî briç tarihinin en büyük ısimlennden bıri olan ama, sistemi artık demode sayılan Goren'i tamamen unutunuz ve benim şampıyonların oyunlarmdan aktardıgım konuşmalan «Goren'e uymuyor» dıye hatalı bulacak yerde, modern konuşma sistemlerini ögrei % Kübah ressam AVilfredo Lam öldü Çagımızın en buyük sanatçılanndan gerçeküstücüle. re yakınlıgıyla bilmen Kubalı ressam VVilîredo Lam uzun bir hastahk sonucu Parıs'teki evınde öldu. Lam, 1902 yıhnda Küba'nm Sagua la Grande kasabasında doğmuştu. Af rika Küba kültürünün etkisinî resimlerine yansıtan Lam, 1930'larda Madnd'e yerleşmış, Ispanya Cumhuriyeti'nın en Düyük savunuculanndan biri olmuştu. Franco'mm ıktidara gelişi sonucu otuz altı yaşında tspanya'dan ayrılan sanatçı o zamandan bu yana Paris'de yaşamaktaydl 0 Buynıkçu'nun öykii kitabı yayunlandı Muzaffer Buynıkçu'nun yeni öykuleri Şarkılar Seni S6y ler adıyla Adam Yayıncılik tarafından yaymianâı. M. Buyrufeçu, kitabmda, birey . topium üişkilerini, insani sorunlan önemseyerek bu torunlann köhenindefti gerçekleri denenmemif tcknihlerle, yöntemleri» irdeliyor. TRT III 07.00 Açılış ve program, 07.02 Gune baslarken, OBM Sabah koraen, 09.00 Türkçe haberler, 09 03 Cumartesi sabahı, 10.00 Ulkeler aeslenlyor, 10.45 Ankara radyosu çok sesll korosu, 11.00 Studyo FM, 12^0 Haflt müökta dans, 13.00 CMa mürigi, 14.00 Müzik bahçeslnden, 15.00 Cumartesi dıskotegi, 16.00 Her plagın bir öyküsü var, 16.45 Saz eserlert CTSM), 17* 00 Haberler, 17.12 Aktfialita programı, 17^0 Çay saaü, 18.0U Gençler için, 19.00 Haberler, 19.12 Aktüallte prog. raraı, 1950 Çagda? T r c saUV nat muziğl, 20.00 Dünden bugunden, 21 00 Günlimuzde caz, 22.00 Haberler, 22.12 Aktualıte programı, 2220 Ge cenin geUrdikleri, 23.00 10. fstanbul Pestivali"nden, 34.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanış. bulmaca 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3456 789 • 111 • mmmm TRTII 07.00 Açılış ve program, C7.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07 40 Türküler ve oyun havalan, 08 00 Sabah için miizik, 09.00 Tuğrul Mumcu'dan şarkılar, 09. 8 3 H ~pr .1 l.l vrr 1 I SOUDâN 8AGA: l Bir biçteü aileden daha genis topluluk... MebüyUlterek ya da kflçUltereK kopya zopotamya'da kullanılan eskl bir etmek İçin kullanılan koUu, eslem hacira b'lçüsü birimi. 6 Havarfiea bir tür cetreL 2 Kendisme inu riyle yedıği son yetnekte tsa'nm nılan kimse. DUrUlerek yuvak biçi kullandığı tas... Blr bitki hastalı&L mi verümiş deri ya da kâğıt. 3 7 Nem. 8 Telefon sözü™ «BirIslamda nir mezhep mensubu „. Ne leşik Krallık» anlamında îngütere g&tiı elektrot. 4 Mikronezya'da, ve Iskoçya Krallıgı'nı simgeleyen APD yünetiminde ukımada. 5 Bir harfler^ Molıbdenin simgesi. 9 hayvan™ Çitrt, kiUt, mentese gibi Bir çeşit resimli roman. yapı gereçleri satan kimse. 6 BeIırü Yankı. 7 Oennet... Platlnın 1 2 3 4 56 7 8 9 sımgesl. 8 ATBB, sırpasık». Su. 1 ş A ı A. (.j A 9 Piyatlann genel arfası ile tatmnlanan ekonomik djengesizlik. 2 u T A i T n 1 T A 3 K A fi. 1 ic A b 4 Â" t* YÜKARIDAN AŞAGITA: 1 I Bir çeşıt ketenhelvası. 2 Kars'ta A fc A & t lA ünlü bir harabe.^ Zorb» MUrtİTDdar. 6 £ Ü S L A 3 Vekil™ Raf biçiminde duz ve 1 H I N 7 büyük kaya. 4 Paramızı eimgeleu i. 7 u i A yen barfler.^ Kapital. 5 Aynı t o 8 tame bağh olan, aralannda evl«ıil9 l C l r T Â"i i meyeu ama, tcal ortaklıj^ btünom, • • • z 1• 1 I 1 •U ~ö ÎK. I 61 NUMARALI PROBLEMİ ÇÖZENLERİN EK LİSTESİ Dizgide adı atlanan Naci Yükrük (Mersin) ve cev&plan elimiıe geç fakat problemin cevabı yayımlanmadan önce geçen Tahsin Vurgun (Mersin) Ahmet Kurtuluş (lst). Ahmet Kavaz (lst), Ahmet Borak (lst), Ya?ar Taneli (lst), Macit Oz (Kuşadası), Akad Çukurova (Ankara) ve Erdoğan Turhan (New York).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog