Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

18 EYLÜL 1982 DIŞ HABERLER Mısır'da çok sayıda dinci tutuklandı Cihad örgütüne bağli militanların darbeye hozırlandıkları öne sürüldü Darbeyi aşın dincflerin planladığı ve amaçlannm iktidan ele geçirerek Enver Sedat'j öldürenlerin salıverilmelerini sağlamak olduğu belirtildi. Dış Haberler Servlsl Mısır hükümeti öncekl gün yaptığı açıklamada bir darbe girişiminin ortaya çıkarıldıâmı, aşırı dincl Cihad Ör^ütO'ne üye olduklan bil iirilen klşilerin iktidan ele geçirerek. geçen yıl Enver Serîafı öldürenlerln serbest bırakılmasını amaçladıkları öne sürüldü. Hükümet haber a]ansının güvenlik savcısı Ragaa El Arabi'ye dayanarak verdtgi habere göre darbe gtrişimtnin ortaya çıkanlmasmdan ^onra Cihad örşütü'ne Uye bazı aşın dinciler yakalanarak tutuklandı Savcı. darhP sirisimcilerinln cezaevlertni basmayı ve Ulkede bir terör havası esttrmeyi. aynna halk) re'ime karşı aya!:ianmaya sürüklemevl planladıklarını kaydetti. Datbe glrlştocllerlnln blr başka tasarısının da slvil bir uçağt kaçırarak. cezaevlndeki yandaşlannın salıverümestni talep etmek olduğu llerî sürüldü. Güvenlik Savcısı El Arabi daha sonra şunları söyledi: «Dar beciler, bir diri suikast ve kışkırttci eylem planladılar. Güvenlik yetkllilerinden çal dıklan sllahlan cephaneleri ve patlayıcUan stokladılar. Darbe girîşimi, Mısır dişında vaşayan bazı Arap ve Mısır'U nnsıırlar tarafın dan finanse edildi.» Darbe glrişlmlnln ortaya çıkanlmasmdan sonra. kaç klşinin tutuklandığı hakkmda resml blr bilgl verilmedl. Billndiğt glbi 6 ektrn 1931 de eskl Devlet Başkanı Enver Sedat'ın bir sulkaste feurban gitmeslnden sonra ülkede genlş çaph aşın dinci avı başlamış ve binlercesl tutuklanarak cezaevlne konmuştu. Ancak bunlann Içinden ne kadantıın Cihad örgütü üyesl olduklan kesinlikle biltnmiyor. Sedat'ın yerine geçen ekim 1981'de eski Devlet Baş banı Hüsnü Mübarek )se, ülke güvenliği için bir tehdlt olusturmayacaklan gerekçesiyle yüzlerce tutuklunun serbest bırakı'.ma^m emretmişti. Mısır tçiş'.eri Ba kanı Hasan Abu Basha da bu ayın başlannda yaptıgı açıklamada cezaevinde halen bin kadar tutuklu bulundugunu duyurmuştu Gözlemciler darbe girişiminin ardından ola*anüstü hal süresinin uzatılmasının gtiçlü bir olasılık olduğıınu bellrtiyoriar. ANKA ajansına göre Enver Sedat'ın 61dtlrü'.mesinden sonra ilan eüilen ola*?.nfistü hal. bir hafta sonra sona erecekti. Devlet Baskanı HtlsnO Mü barek önceki gün verdiği bir demeçte, Romanya'ya eeçen halta yaptıfeı ziyaretin, Mısır'ın Moskova ile yeniden siyasi baSlar kuraea£ı anlamma gelmedtginl söyle di. Mübarek Romanya'ya yap tığı üç günlök ziyaret hakkında ga?.etepi!ere bilgl verirken. «bn ziyaretim. Sovyetlerle llîsVilerin yen'den normalleştirümesi Işaretlprl taşıyabillr. Ancak ben buna karar vermedlm» dedi. tki ülke arasmdafcl lltskiler geçtlgimiz yıllarda iyice bozulmuştu Eski Devlet Baş kanı Enver Sedat 1976 yılında Sovyetlerle olan dostluk ve işbirligi anlaşmasını Tes hetmlş, ardınrbn SovyetlerBirliŞİ'nln 1979 sotılannda Afganistan'a mürlahalesinden sonra da ülkedeki 40 Sovyet diplomatmı smırdışı etmiştl. • Niifus hüviyettmi şeb«kerni, oasomu kaybettim, hükürn süzdiir. tbrahlm ESKtOC\K • Hüviyetimi kaybettim. Geçersizdir. JlAHtN KARABlTI.tTT • 12435 nolu san bann kartımı kaybe''im. Gecersi^dir. H. rL\JC GÜRKAN Madrid polisi: Kuveytli diplomatı bir Filistinli öldürdü rHADRÎD (aju) Ispanya'daki Kuveyt BüyüitelçiUgi birinci katibi Necip Se yıd Haşim ElRefainin uğ rauıgı suikastle ilgili olarak 28 yaşmdaki bir Filistinli gencin gözaltına alındiğı bildirildi. ElRefai'nin öldürülmesinden hemen sonra devri ya gezen güvenlik güçlerin ce jakalanan Filistinli gen cin adının İbrahim Nasır Harattan oldufu ve Sayda' (5a öoîmuş oiauğu açıilan dı. Polis kaynaöarı, Filistinlinin «Ebu N:tlal» adJ radikal Fiiistin crgütiine tağ lı olabüeceğini bsürttiler. Kuveyt'in KDdrid Büyül: eiçiligi birinci katibi Seyid Ei Reîai önceki gun elçiliğin önünde bir gencin açüğı ateş sonucu vurular?.H öUKİiş, diplonıatm içinde bulunduğu otomobili kulîa naa sürücü ise yaralanınış ü. Namlusvına sustunıcu talah bir tabancayla ateç açan saldırgan, kendisini iz leyen poiis otomobili tara tından yakalanmıştı. Bundan başka Pakistan1 da da Kuveytli bir diplomata bilinmeyen bir nedenle ateş açümıştı. Dayamşma, Polonya yönetîmînîn göruşme isteğini kabul etmedi Dış Haberler Servisl Po lonya Içişleri Bakanı General Czeslavr Kiszc2ak. hükü metin yeraltı faaliyetlerini sürdüren Dayanıgma Sendikası ile ilişki kurmaya çalış tığmı, ancak çabalann sonuçsuz kaldıjını açıkladı. 460 üyeli Polonya parlamentcsu önunde bir konnşma yapaa îçişleri Bskanı, yönetimin nisan ayında ka toak küisesi aracuîfıyla Da yarışma Ser.dikasıyla temas kurraaya ça'.ıştıgını, ancak Dayanışma Sendikas'.rvn temns kurınayı «3nce sessiz kslmakla, sonra da gösteril«r ve karışıklîk ç'kararak reddett'TİnU bslirtti. Îçişleri Brkar.ı, yetkililerin yeral ttnd"V:i «Dayanışma» liderlerindea Bigniew Bujak Lis Bogd?.n Lis ve Wladylaw FrasyTauk ile temas kurduğu nu, cnfp.ra «sonuç ne olursa olsun güvenlik içinde görüşmeler önerdiğini. ancak al dıklan tek karşılığın sessiz lik ya da çıkan olaylar olduğtınu söyledi. Resml üntforması içinda konuşan îçişleri Bakanı. Dayanışma yöneticilerinin görüşme teklifini kabul etmernekîe «gerçekleri anlama yeteneglne sahlp olmadıklannı gösterdiklerini söyledi Kiszczak gerçekleri anlama daki aynı yetsneksizligin hâlâ tutuklu bulunan yüzler ce Dayanışma liderind© de göruldüğünü öne sürdü, Daha sonra ülkesinin «yurtsever ve gereekçi düşü nen güçlerine» hitaben konvışan Kiszczak, «bir yanda taşlar, barikatlar ve bombalar, diğer yanda su topu, göz yaşartıcı bombalar ve coplarla diyaloga vanlamaz» dedi. EsM «tşçi özsavtmma örgütü» KOR liderlerinden Jan Jozef Lipsky. Ingiltere' den ülkesine dönerek tutuk landı. Lipsky, ülkede sıkıyönetim ilânını izleyen günler de Ursus Traktör Fabrikasm da grev yönetmekie suçlam yor. HKDEF ŞİMDİ MİİBARK.K: İHke Rüveniigi iç.n bir tetıdit olusturmayacaklan gerekçesiyle yüzlerce aşırı dincinin serbest bırakılmasını istemişti. Irak'da yasak bölgeye giren arabaya ates a^ıldı. bir Türk tercüman öldü ANKARA. (a.a.) ırsK'da barikatı aşarak yasak bölgeye giren ve içinde Türk işçi ve teknisyenleri bulunan bir otomobile ateş açıldı. Olayda sa< Btilent Smar adlı Türk terU Dünyadan F. Almanya'da 4 Türk eroinle 5rakalandı SAN FR\NS1SCO (aJO Diinyının önde gelen bilgisavar yapuncısı «tntemational Bustncss Machines» (İBM) çaUnan tirma sırianndan yararlanara'K haksız kazanç sajlaoıklan gerekçesiyle Japonya'nın en büyük elektronik {irma n «Hitachi» aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde HitachiTıin casusluk volu ile elde etıiği bllgilert kuUar.dığı ve tlBM»in gelecektcM atılımlarını da 6ğrenerek Amerikan firması için tehdıt yarattıgı öne sUrulüyor. Hitachi ve 16 çalışanından başka Japon {ırmasının ABD'deki 4 yan truruluşunu da dava eden «İBM» belli bir zarar göstermiyor, ancak çalınan araçlar için yüz milyonlarca do lar harcandığuu belirtiyor. IBM, casusluk tddiasıyla Hitachi aleyhine dava açtı cüm?.n öldü. Dışiş!?ri Bakanhgı'na uiv» bilgilpre göre, Bağdat'a 215 ki lometre uzaklıkta BagdatQuaim Akaşad demıryolu projo sini yürütpn «Mpnrtes Juninr» adU Brer'lya firmasında ça'ışan Türk işçilerinden bir gru bıın buiund'jgn otnmobil, 14 e.r'.ül sal; günü sabaha karş; Bağiw havaalara yalnnlanr.da yanl:şl:Vua yasak bö:geye girdi H^Jta olan işçi arkadasan&ı yoleu eden ve îs^TitMl'drr». Ba* dafa ?el«n Türk tprn?""o's'T.i karşilayan Türk işçi ve tekıüs yenlerinin otonaobill Mısıriı şoför havaalanmdan döniişte karanhkta yanbslikla barikatj aşerak, yasak bölgey? girdi. Bu sırad3 açılan ateş so nucu, otomobilde bu'.ıınan Türk tercüman Sadi Bülent Sı nar havatuu kaybetti. Thatcher Japonya'da dış ticaret açığını azaltmaya çalışıyor TOK\O (ANKA • DPA) tngütere Başbakanı 3ay&n Margaret Thatcher, iki haîta sürecek oian Uîakdogu gesisinin ük durağı olan Japonya'da resmi temaslarına baş'adı. Eşi Denis Thiteher lle birliite Kor.g Kcnj üzsrinden Tojcyo"ya geîen Bayan Thatcher'in, Japon liderleriyle yapacağı görüsmelerde uzerinde duracağı en önemli konu İngiitare'nin Japor.ya ile yaptığı ticarette verdiği büyü1' açığın azaltılması oiacai. Thatcher'ia Japon lidsrleri îr.giîtere'den ÖZYJB. ts.tr la itha'.at yapmaya iina et meye çalışacak. ^ Federal Alman polisinin altı haftadan bert otomobilleri izlenen dört Türk'ü uyuşturucu madde kaçakçıhğı suçımdan önceki gün gözaltma aldığı açıklandı. Birinin kadın olduğu bildirilen dört kişi. 3.8 kg. eroinle birlikte KasssVdeki bir garajda gözaltma ahndı. ^ Avrupa Parlamentosu ABD ambargosunun kaldınlmasım istedi ABD'de "Özel Operasyonlar Komuîanlığı» oluşturuldu geüşmvs ülkelerde Sovyet t^hdidine karşı feuUanıltnası düşünülen Amerikan «öıeı birllkleri» Kuzey Carolina tort Bragf'da kurulan yeni bir korautanlıSa baölandı l eklmde çalısma'.anna oasiaVBcak «Oıcl Operasvonlar Komutanlıeına. çetıriien Tuîeeneral Joseph Lutz. emrindeki birliklerin. konvansivonel tıirlik kullanılamayacak dunımlar da harekete sececeeini sövlemiş ve Fidel Castro'nıııı 1959 W.\SHİNGTUN, (a.a.) A* Avrupa Parlamentosu. Ortak Pazar ülkelerini Birleşilt Amertka'nın Sibirya'dan Batı Avrupa'ya doğal gaz boru hattı döşemesini engellemek için koyduğu teknoloji ambargosunu kınayarak ambargonun kaldınlmasmı istedi. £ ABD'de içini kendi kendine ısıtan konserve kutusu geliştirildi. yılında Küba'da işbasma geçraesindep bu yana 15 üikede Sovyet destekli hükümeOerin bulunduınınu, 21 ülkenin de «Teblike sınınnda. oldugunu hatırlattı. Daha önceleri, Ortadofeu ıcin hazırlanan çevik kuvvet içinde bulunan ve sayılan 3 60011 b\ılan «Özel Birliklerin» veni kotnutanlık kunılmasma karşın yalnızca 4 bin'e vükseltilmesi bekleniyorGeneral Kutz, komutası altırdaki birliMerin Fort Brasg. Massachtıseos, Panama ve Fede ra.1 Almanya'da bulunacağını, psikolojik operasyon birimleri ile de desteklenecefeini söyledi. Komutanlığına hava ve deniz birlikleri bağlanmasuıın da düşünüldüğünU vurgulavan Lutz, emrindeki birliklerin vine ''"ort Bragg'da Uslenen antiterör birimlerinden ayn olduguna dikkat çekti. Lutz, yenl konıutanlıgın, AIrika ve Latin Amerika için gerekli özel egitimi saSlamalt açı Eindan da yararlı olacaKuu söy ledfc *w ^ • Birleşik Amerika'da içindekileri kendl kendine ısıtan bir konserve kutusu geliştirildi. Kutuyu geliştiren Ramon Apelîaniz firması, «sıcofe hutif adını verdiği yeni konserve kutulannm, iki tabakalı oldugunu ve dış tabakada su vs zehirli olmayan bir madde bulundugunu büdirdi. % Siemens'in Genel Müdürü rüşvet suçundan tntnklandı Federal Alman *Siemens» firmasmm Genel Müdürtt Vüle A.rvola lle yardımcısı Leif Renweü"in Helsinki Belediye yetkililerine ruşvet vermek suçundan tutuklandıklan açıkladı. 0 Bir Sovyet ytırttaşı Moskova'da İsveç elçiliğine si^rndı Moskova'daki tsvec Büyükelçiliği'ne duvara tırmarutfalt giren 50 yaşlanndaki bir Sovyet vataadaşı bu ülkedeö sığınma hakkı istedi Gayrimenkulün Acık Artırma tlânı YENİMAHALLE 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No : 982/670 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün d n sl. kıymeti. adedi. evsafr. Sincan Gölyazısı mevklInde ve tapunun 1 parselinde 28625 tn2 olarak kayıtlı gayrimenkulün 916/28625 hlssesi satılacaktır. Anfcara Ayaş asfaltının kuzeyinde asfalta takriben 800 metre mesafede olan ve lnklşaf sahası alanında bulunan bu yer bilirklşlce arsa olarak vasıflandınlmış metrekareslne 800.00 TL.'den satılacak hisseye 732800.00 TL. değer takdir edilmlştlr. S1T1S SARTLARI; 1 Satış 22 10.1982 günü saat 14.00'den 14.20'jre kadar tcra dairesine açık artırma suretlyle yapilacaktır. Bu artırmada tahmtn edilen kıymetin %75'inl ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile lhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 1.11. 1982 eünü aynı yerde saat 14.00.14 20'de ikincl arttrmaya çıkanlacaktır Bu artırmada da rüçhanlı alaeaklıların alacağını ve satış masTaflarını geçmesi sartlyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artirmava Iştlrafe edpceklerin tahmin edilen kıymetln %10'u ntsbetlnde pey akçesi veya bu m'ktar kadar milll blr bankanın temlnat mektubunu verme'eri lâzımdır. Satıs peşln para Uedir, alıcı Istedl&tnde 20 eünfl secmemek üzere mehtl vernebiür Delialiye resmt lhale pulu, tapu harç v« ma«;raflan alicıya altttr. Blrlkmig vergiler satış bedelinden ödenlr. 3 tpotek sahtbi alacakdlarla diger UglHlerin < > bu gavnmenkui Ü7pıindekl haklannı hususiyle • ve mafrafa dalr olan Iddialarını dayanağı tle onbes efln lcinr'e datremize bildirmelert : aksi takdlrde haklan tapu sicili lle sabit olnT"iikca paviasmadan harlç bırakılacaklardır. 4 Satıs bedeM hpmen veya verilen mühlet Içtndp örİpnmeTse tcra ve tflâs Kanununun 133. mniripşt eprpşincp trnie feshpdlllr tkl lhale arasındaki farktan ve %10 faİ7den alıcı ve kefllleri tntu'ar.ak ve hf^hir h^ikme hacet kalmadan pdUecektir. HSn tarWnrlen Itibaren herke\rm rl^'rpfie acık OIUD masrafı veri'f"*» takdirde istPVPn alıcıya blr örne£1 gönderllphilir. 6 Satışa iştiraR edenlerin şartnameyi görm<l<! VP miiTiPrpofitını kabul etm'.j saytlacaklan, hi><s^flpa W'?1 o'rnnk Istevpnlerin 982'670 sayılı dııivn num^rasivle Memurluğumuza başvurmalan IIAn olunur t>...i!i.,t ÛZEL F(ATL»« Maım TL C MAKJJOTCL ^0 ÎSMNKASI Hizmet T ürkîye îş Bankası^ bankacüığın sadece mali değil, aynı zamanda bir hizmet sektötü olduğuna inanmaktadır. Böyle olunca da hizmetin sunuluş biçimi, hizmetin kendisi kadar önem kazanmaktadır. Tasamıfların ve tasarruf sahiplerinin teşvikçisi olarak. Türkiye İş Bankası, şubelere gelen herkese aynı güler yüzü, aynı hüsnükabulü. gösterir. yerine getîrileceğmîn açık ve kesin bir ifadesidir. İş Bankası*nm hizmetierini sunuşuyla Ugili bu tutumu, İş Bankalüann geleneksel görev anlayışlanndan kaynaklanır. îş Bankahlar, bankalannı ve bankacıhğı benimsenuş kişilerdir. Bu nedenîe, butun İş Bankası şubelerinde, seçkin bîr jnisafiri kabule hazırlanan bir ev havası vardır. İş Bankalılar, İş Bankası'na gelen herkese yakmlık duyar, onlan sevgi ve saygıyla karşılayarak, îsteklerini yerine getirirler. İşte, bütün bu nedenlet yiizünden, "Bir bankada görmek istediğinizi, İş Bankası'nda bulursunuzl" von T75OO ^ L BodrumT.M.T. •!•! T7 S O O T L Marmaris Sultan Sanj UOOOTL FethlytSEKE THE «t«l 18900n tt9«o./IO»an ÖMlOtobu** S«rvi« vNOii^ BARB^ROSBULVAİU A CRUBU Itribal AligfHut 17 6107 Yüreği lnsanlık sevgisiyle dolu, arkadaşımız Ord. Ütğm. Irtlfak hakk» sah»ptpri de (Basın: 21723) MEHMET KİRAZOĞLU'nu (19793) ellm bir trafik kazası sonucu 9 eylül 1982 günü yltlrdik. Anısı yaşamımıza örnek olsun 1979 Î I L 1 KARA HARP OKULU MEZUNU ARKADAŞLARI dahildir Örtur örtur Örfur tirtur ÖrTur Örtur öıtur ortur ortur rtuf uın/.nı sııtıar ÖZEL VAYRAM TURU ÜRGÜP GÖRiME IHLARAALANYA IKonya Mevlana türbesi,Side, Manavgat.llctör turu) 8gece9gUn 25Eylül3Ekim Kimya öeretnaeai aranıyor. 52 25 37 • Yabancıdan garantill frıgiiizce, Almanca ders. Tel.: 23 86 55. ELEMAN İş Bankası'nda tum işlemler, işin geıektiıdiği zamaa içinde tamamlanır. Bu, bankacılıkta hızh hizmetin sınındır. Bugün, hangi İş Bankası şubesine gîderseniz gidiniz, bankolann uzerinde, *'İş Bankası'nda her Zaman siz haklısmız" sözlerinin bulunduğu bil plaketin yer aldığını görürsünüz. Bu, bankacüık yasa ve kurallarma uygun her isteğiniria İş Bankası'nda taıtısünıadaıı İŞ BANKASI TDRKIYE Herşey Dahil Tam Pansiyon 2 6 5 0 0 T L ı BARBAROS U W I I U * BEŞİKTAŞ t r ı ortur ^rtur ortur ortur ortur ortur ortur ortur TEL: »1 » 0 7 4 6 K 2 2« 61 22 Ü TELEX. 2S105 OROR TR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog