Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cum^ur yet 18 EYLÜL 1982 Isveç'te yarın genel seçimler yapılıyor Seçimlerîn somıeumı belîrleyebîlecek bîr konıı: Sosyal Demokratların "ücretliler fonu,, tasarısı 0 44 yıllık iktidarları 1976'da son bulan Sosyal Demokratların programı, uygulandıöında büyük sirketlerin hisse coğunluğunun 45 yıl içinde sendikalann denetimine geçmesine yolaçabPecek bir tasarıyı kapsıyor. $ «Baska ülkelerde göriilmemis bir sosyallestir me programı olan 'Ücretliler Fonu' tasansı üzerine İsvec'te vapılan tartısmalar, genel olarak iktisadi demokrasi ve sosval demokrasinin iktisadi proeramı konulannda biitün ülkelerde ilşi uyandırıyor.» «T4S4RININ SON BIÇİMİNE GÖRE, GENEL EMFKLÎ LIK FONU ICIN IŞVEPENLERDEN KESILEN ODENTILFRJV 4RTIMIMASI VE ŞİRKETLERIN ASIRI K^RLARININ VERG1IENDIRnMESIYLE TOPLANAN FONIARL\ «pIRKETLERTN HISSELERI S4TIN ATIN4CAK FONIAR SENDİKALAR TARAPINDAN YONETILECEK. Sosval Demokratlar, Muhafazakarlar Msrkez Partısi Lıberaller Komunıstler Dığer partıler %47 % 27,5 % 11 % 7 % 4 % 3,5 Bu tahmın, İsvec'te kullanılan deyunle «sosyalıst blok» un (Sosyal Demokratlar Komunıstler ) sosyalıst olmayan partüere gore ' o S ^ oranında fazla oy alacağına ışaret edıjordu (bjiz btenska Dagbladet, 4.9 19^2) Ne var kı, Sos yal Demokratların altı yüLüt bır aradan sonra yenıden ıktidara gelraelerı (kendılennı hemen her zaman dışarıaan d»3S teklejen) Komunıstlerın %4 oranında oyu mutlaka sağlama lanna bagn Zua, Isveç seçım sıstemıne gore toplam oyların en az %4 unu alamayjm partı ler parlamentoda temsıl adıımı jor Sosyalızmın demokratık yoldan kurulmasmı savunan, Mos kova'dan bagımsız ve genellık le 'Avrupa Komunizmi' akınıına dahıl eduebılecek mtelıkte bır partı olan Sol Partı Komu nıstler'ın barajı aşmalarını sağ lamak ıçın Sosyal Demokrat seçmenlerden bır kısmının «taktık olarak» ojlannı bu par t: lehıne kullanacaklan taa mın edılıyor "YÖK'zedeler yaratılıyor,, Haber Merkezı Yükseh ögremm gençlığınin bıze ulaştırdıgı goruşlerde en büyuk agırlıgı taşıyan konulardan bin, çalışan ögrencüere okuma hakkı venlmesı buyük olçude çözume kavuştu An cak YOK'un yeni çerçeve yonetmelıgımn esRi ogrencılere de uygulanmasınm yaratacağı sorunlan önleyebılecek bır adtm atümadı Bu konudakı eleştın ve göruşlen aktarmayı surdürüyoruz • M. Ikdüzçün (tÜ Tıp Fak.): Saym Devlet Başkanı geçenlerde yaygın ve dengeli sağlıs hızmetınden soz etmışti YÖK ise kendı'enne, geceleri çalışıp ikı kez devamını aldığım bazı derslen daha ıyı hızmet ıçuı daha iyi kavramak amacıyla gerıye bırakan ben ve benım gJbi ögrencleri atarak cevap venyor Sayır YÖK üyelen verdığınlz ek sınavı nak olarak kabul etmenin 'mkânı yok, çunkü süre çok kısıtlı Bu kararlarla ancak bır tareınlar ordusu oluşturulur Çunkü sadece sokağa etı'an ögrerciler def'ldır lanlacak olan onlara umut bağlayan aıleleri, cevre'eri, hızmet verecek leri ınssnlar. hattâ gelecek kuşaklardır. • Olpun 4kca (\V SBF) Arif Bıjak (Hacettepe Ekonoml): 4gır koşullar altmda öğrenlm hayatımızı sürdürüyoruz Son kararlarla geleceŞımiz iyıee be'ırsızleştı Ogrencının öer^lerım basanyla peçmesı, bızım kadar büyüklerimız de bılır ki belli kosullarm varlı*ına bağlıdır Yemegıni kendısi vapan çamasınm kmdısi yıkavan, çoğu zaman harçlığru vetışt'remevıp gerekli okul araç ve pereç'erinden yoksun kalan oğrenci'er bir yı'da 10 15 dersı nasıl verebıLr' 'Bıze hukuk dersi veren hocalanmı?a re ıçınde bulunduŞumuz koşullan bızim kadar bilen YÖK'e sonrvoruz Bugün okutmakta o'duğunuz hukuk ilkelerıyle çıkardığımız kararlan nasıl çağdaşlaştınycrsunuz' • Melıh Cavit Kıpcak (9 Eylül Ünl Mlmarlık • Mühendlslik Fak ): As'irda, kontenianlarm ik^ kafma çıkanlması, hattâ eelecek yıl Uç katına çıkanlacagı vo'unda açıklamalar duvurca olacaklan düçünmeve ba?lamıstık. Bız şu andakl oŞrenci sayısryla ders yaoabilmek içm sınıf gecer ke n kontenjan artırımı olanaksurdır YÖK buna çozüm buldu Üniversitevp eireceklerin her vıı bellrü bır bdIUTÜ el o n»eek YÖK"ün bızi cezalandırmak istivormuş *<b) bir hali var M»mniyet planı yaparken, bır de baktık ki, üst smıftan ders alamıyorua. • Mehmrt Kavak (Gazl Ünl ÎJrt. ve td BİHmİpr Fak )• Altı vıldır bir kamu kumlu^urda çalısıvorum okulda da son «ınıfa ee'dlrr Ş mdi Y Ö K kararlan ile bıhnen durumda kaldım Bir seçış dönemıvle okullann özelMkleri dıkfoıte almmalı çplisan ve alt smvflardan derslen kalmı<; ogrercıler bu ddnemds gozetılmell Bu yönetmelık 1P oğrencive tam""n tek hak, okuldan atüma tftkemızde sımdi de YÖK'zedeler yaratılıyor. • Snltan Çetln (AÜ Hnknk F a k ) : YÖK bizden mucfee beklivor öfrenrilerin tahnain edilemeyecek kadar büyük bir çoğunluğu, gerekli olanaklar dan vok^undtır Smav dönemlerlnde kalacak yer sorunu ve nöbetci yurtlarda ver bulamadıgı için günlerce sıra beklemek zonmda ka'mak fiSrencıIeri zamanmda derslerl ikmd plana atarak kadar etkiliyor YÖK"Un ilerde tamir edilemevecek sonmlar yaratacak böylesine bir karan alması mantıkla açık'anabilecek bir şey değil • Ahmet KaradaS (Yıldn Ünl tn?aat Fak )• «MUkteserj hak JcBlmarmştır» Bu cümievl söv'emel: oldukca baslt, t r ı a kabuUenmek h»l« bbler için cok üor BİJrük insan Atanirk"ün jrençUge verd,ği degeri hepimiz çok lyi b'Ilriz «»Hlrlc Ttlrldye'nln peleeeginl gencliSe pm»ret etmiştir Ne srarin ki geleceğin sahibi olduğu «'iyleren s^ıçiern elipden ?ele<^kleri almrjror m t h i i n Kıu! (Hnlnılc Fakültpsl): Son «YÖK» karartanndakı amaç apacık ortada v ö K bu son kararlan sayesinde en kısa zamanda üniversite eençlf*tni deStstirlp verlne dflsünemeven veni bir penelik eet ı ı w k lstivor K^rarlas+rılan uveu'amarın Savm DoÇram8cı tarafrndan do§nmiD Tenid»Ti dtlrPnieTmi""!! biz flnlverMteiılenn T\ bilvtlk d'lrÇi ttnlversite Rpfc+*r ve dokanianmn nası' uveulenscak» dıve kara kara dıi«ündf'k'en o e r c v e yönetmelik bak&lım nasıl blr uygulama alanı bulacak. YÖK'ün kararlarına karşı ilk dava acıldı % Görevden alınan asistan yürütmeyi durdurma istemivle İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. • Şahin ALPAY 119 Eylul Pazar gunü tsveç'te Uç yı'da b r venılenen gerel seçunler yapılaea* Tek başla rına veja başıta par'ılerın de« teğıyle 1932 den 1976 5 a kadar 4* vıl ıktıdarda kalan Sosyal Pemokrat Partı, 1S79 seçımle rınde de tek sandalye farkJa Olef Palme \e Sosyai Dtmokratlar. Gerı Gelecekler m ı ' iktıdan kaçırdı 1982 seçımleri öncesinde ra Tilan kamuoyu voklamaları Sosyal Demokrat'ann karuı ma olasılııŞırın bu defa o'duk ça yuksefe olduŞunu gosten vor Büyük serrmyenm destek l'dı'h Muhaf"zakâr Partı've \a kmlıSıvla tan'nan Svens' a DagbladPt c e t e s j ı i n vaptırdı P\ bir araştırmava gore secım lere Uc hafta k*'i <u>"t"\ * T cıhlpnnin pirtılere gore da£ılı mı şojle idr © Sonucu «kararsızlar» belirleyecek Devlet Başkanı'nın besinci gezisi pazartesi baslıyor Kenan Evren, Yugoslavya'da babasının Pristine'deki mezarını ziyaret edecek tSTANBUL (TEU) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, beşıncı yurt dışı gezisini 20 eylülde Yugoslavya'ya yapacak Devlet Başkanı Evren'in zlyaretıBln Türkiye ile Yugoslavya arasındakl durgun ilişkileri canlandırması bekleniyor 130 bin Türk'ün yaşadığı Yugoslavya'va gezisi sırasında, Evren m, babasının dogum yeri olan Priştme vı ve babasının bu kentteki mezarını da ziyaret edecegl bildirildi Öte yandan Devlet Başkanı Kenan Evren'in 2023 eylül tarlhleri arasmda Yugoslavya'ya yapacağı resml ziyaretle ilgıli olarak Yugoslav hükümet sozcüsu dün bir bıldırı yayınladı Bıldirıde Evren'in ziyaretinın ıkı ülke arasmdaki illş kılerın gelışmesine katkıda bulunacağı belırtildi Bildiride Evren'in Yugos lavya Devlet Başkanı Petar Stambollc'le vapacaaı gorüşmelerın uluslararası .lışkılerle ilgıli bolümünde Ortadogu. Avrupa Güvenhk Konferansını izleme toplantısmm (Madrit toplantısı) ışığında Avrupa da durum ve Ba kanlarda ısbırlı*! ko nulan üzerinde durulacagı belirtildi. Yugoslavya ile tiçaretimizde 56 milyon dolarlık açık var D13 Haberler Servlsl îki yıl once olen lıder Tito'dan sonra Yugoslav ekonomisi ekonomık dar boğazın nefesini ensesinde hisseder olmuş Dış ticaret dengesınde artma eğıliml gosteren açık, 1 mılyona yaklaşan Işsiz, artan enflasyon oranı ve sürekli yükselen dış borç yükü ile karşı karşıya kalan yeni yonetım. şimdi yeni çozümler arıyor. îstatistikler geçtıgimlz yıl dışsatımın ulusal gelır içtndeki payının yüzde 25 olmasına karşm, dışalımm ulu*al gelır içindeki oranının yüzde 30'u aştıgını gosterlyor. tşsizhk oranı çeşıtlı ülkelerde çalışan 1 5 mılyonu aşkın işçi sayeslnde geçıcı de olsa artmamış oluyor. Aynen Türkiye'de olduğu gibi «gurbetçi işçılerın» yurt dışından gonderdıklerı dövizler ülke ekonomısine kan veriyor. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in resmi davet üzerine gıdecegı bu Akdenlz ülkesine Turkıye geçen yıl 25 milyon dolarlık dışsatım yapmayı bpşardı Ancak Yugoslav ja'dan alınan mallann bedelı 81 milyon dolara yakın Bu dış ticaret rakamlan, Yugoslavya'nm yogun ticaret yap tığı ülkelere oranla ortalamanm altında sayılıvor Yu goslavya'nın en büyük gelır kaynaklarından bırısı de «bacasız sanayı» d'ye adlan dırılan turızm savesınde 0luyor Yugoslavja her yıl neredeyse kendi nüfusuna talya, Çekoslovakya, Polonya. ABD ile ticari ilişkıleri YUGOSLAVYA olan Yugoslavya tam 140 ülke ile ticari ilişkilerını TÜRKİYE YUGOSLAVTA sürdürüyor. Nüfus Rakamlar Yugoslavya'da 45 milyon 23 780 576 km2 255 804 itm2 1945 ile 1980 arasında ihraYuzo'çümti 54 37 mılyar dolar cat hacmlnin 58, ithalat GSMH hasıla 825 dolar 2720 Kışı başına gelir hacmlnın ise 65 kat arttığı12 (%) 25 Ihracatın ulusal nı ortaya koyuyor Dışsatıgelıre oranı mın ulusal gelir içindeki pa tthnlatin UİUS&I 24 (%) 30 yı yüzde 25'1 bulurken, dışgeltre oranı alım İse yüzde 30'u oluştu24 9 milyon kwh 59.5 Elektnk üretıml ruyor Bu da odemeler den 47 15 6 milyon ton Komür üretırai geslnde açık verllmesıne 4.2 2 4 milyon ton Petrol üretiml neden oluyor. 54 Sendıkalı işçı 2 2 milyon Yugoslavya'mn dışarıya 23 191 Radyo ıstasyonu Radyo alıci5i sattığı ürünler arasında e4 3 milyon 5 64 6 (%) 901 lektronik araçlar, nakliye Okuma yazma oram 46 TV alıcısı 4 4 milyon araçları, mühendlslik ürün 4 308 Yılda yayınlanan kltao 11.301 lerl, gıda maddeleri, kimya2 019 Gazete ve dergi savısı 4117 sal ürünler, deri, metal ü1 yüda basüan gazete ve dergi Bılınmıyor 914 milyar rünleri, kereste ürünlerl, 27 bin 33 Hekım tekstll mamulleri, gemi, deDış hekitni 7 bin 8 mir dışı metaller ve demir12 bin 8 Eczacı çelik ürünlerl başta gellSaglık personell 54 bin 53 yor. 1650 680 Hekim başına düşen üısaa 100 bin 131 Hasta yatağı Dışalımda alınan mad12 milyon 20 4 Yülık turlst delerin yüzde 75'inl hamTurist yatağı 60 bin 1 1 milyon maddeler ile yan mamul 1900 3">7 milyon dolar Tunzm gelıri maddeler önde gellyor Dı347 337 Yüksek okul şalımınm yansına yakını 78 bin 87 Yıllık yüksek okul mezunu Avrupa ülkelerinden karşıİŞS1Z 3.3 milyon 900 lanıyor. 2 7 milyon Dısarda çalışan 13 1977 yıündan bu yana Yugoslav müteahhltlert Iyakın bir turist akışıyla Yugoslavya'ya tatile gelen rak. Nljerya, Llbya hatta karşı karşıya kalıyor Geç yabancılann sayısı her yıl F. Almanya glbi ülkelerde tigımiz yıl 2 bin Türk va 20 mılyonu aşıyor Yugos inşaat ihaleleri almaya baş tandaşı Yugoslavya'ya gi lavya'da hızla gelışen pan ladı Yugoslavya yılda 59 5 mll derken, 57 bin Yugoslav tu siyonculuk olgusu dışında rist tatilini ülkemizde ge kalan yatak sayısı 1 milyon yon kwh elektrik üretlyor. Komür üretimi 47 milyon, çırmeyi tercih etti. 60 bin olarak belirtiliyor Adnyatık denizınin kıyıYugoslavya rekor düzey petrol üretimi 4 2 milyon, sında kurulan mükemmel te de ülke ile dış ticaret yapan çellk üretimi 3 7 milyon, ba sıslerde, enfes kumsal ve bır ülke gorünümünde En kır üretimi ise 131 bin tonu dofal güzellıklen sayesinde, çok F. Almanya, SSCB, t aşıyor. Yugoslavya'da yılda 50 bin traktor, 255 bin araba, 18 bin kamyon, 543 bin TV daki paralan almak, 84553*0 seti lmal edilivor Yıllık şe«dafaa ucuz» sebeplerle kınlan, ker üretimi 758 bin ton. bi1769'u ise tümuvle alıp göturulen toplam 118 488 umuml tera üretimi 117 milyon h l , lefonla meşçul sigara üretimi İse 58 bin ümurru kabmlerdekl kınlan tonu buluyor Bu üretım ratelefonlardan kaç para çalmdıkamlan 1939 yılıyla karşıgı bılınmlyor Zaten FTT Gelaştınlırsa farkm çok bünel Mudurlılgü umumi telefonyük olduğu da ortaya çıkılardan elde edılen eeliri açıkyor örneğin elektrik ürelamaktan çekımvor. Ancak butimi 42 yılda 60, komür ügün Pransa'da bulunan 177500 retîtni 7, petrol üretıml 4. adet umumı telefon kabininşeker üretimi 6 5 bakır üden vılda 1 milyardan fazla koretimi 11 kat artış gosternusma vapıldıgmı scıklamakla oprağı bol olsun, Alexandre ni» beklemek, otomattk santmiş vetımvor Tabi bu rakkamın Graham Bell, 1876 yılında ralll verlerde oturmuyorsanız, ıcınde şehirler ve Ulkeler arası 1982 yılmdakl Yugoslavya telefonu icat etmekle Franıstenen «Numaramn baglanma vapılan konuşmalar da var yeni liderleriyle SırpHırvat sıt PTT'cUerme oyle bır kötüsım» beklemek, erinizde teleAma ybnetımin esas bosulçelişmesl. Kosova'da ArnaMlk etroiş oldu kı, inanılası gifon varsa «çevir sesininin» dugu $ev, telefonlann «re»k» vut huzursnzluğu dışmda bi degO. gelmeslni veya söz verip de olsun dıye kınlması Yetkilldünya ülkelerini sarsmaya telefon etmeyen esln dostun ler lşin jçinden çıkamavjp, duTBlefon deyince, Türkiye de telefonunu beklemek. başlayan ekonomlk kTizlerrumu Paris Ünlversltesi Sosyoakla beklemek gelır tlkönce den etkilenerek, artmaya loii profesorU bavan Claude «telefon istemi» vaomak *çın Fransa'daki dımım ise pek başlayan lşsizlik ve enflaslAvy Leboyer'e sormuslar Pro kuyruklarda beklemek ıstem bizdekine benzetniyor Yetkillyon oramyla ve de dış borç (Arkası 9. Sayfadal tfeo sonra «telefonun gelmesl ler, 1981 yümda, 32 166'a kasayflküyle başetmeye çalışı Öte vandan, Isveçli sıyasal buıracıleraen bazijdn (bkz AAtuellt Po.ıtıken (S), Nr 14, 2 ü 1982) çogunlukıa gençterden oluşan k^^rsız seçmenıenn oranının soa yırmı yılda %T den c o2üye >ukseldığıne dık katı çeserek seçım sonuçları hakkındd doğm bır tahmınde bulunmanın guçıugu üzerinde aurujorlar Kararsız ssçmen ltr, >anı hangı partıye oj ve recekleu karirmı seçımlerden oncekı son gua.ere bırakanıar, çogun^u.ua sasyilıst olmayan paitııere oj vtrme agılımı gos terıyorlar Bu bakırndan seçı n sonuçıarının son iıtı seçımde Ü Ju^u gıbı yıne çok az farkla benrıeneceğı ve sosyalıst olmajan partüer bıokunun da seçımten kazanmasmın mümkun olaugu behrtılıyor Kararsızların bır kısmınm oy vermemesı xe genel katılma oranının 197b'oaju %91'm altına duş mesı de bekleniyor. ANKARA (Cumhunyet Bü rosul Ege Ünıversıtesı Zi raat Fakültesı öğretım uyelennden doktor asıstan Tun cay Gurardanra YÖK vasa sına göre gorevıne son venbnesı nedenıyle yurutmeyı durdurma ıstemı ile îzmır İdare Mahkemesı'nde dava açıldı Dr Gürarda'nm avukatı mahkemeye yaptığı başvuruda «Hünkâr fermanlannda bile asgari bir gerekçe olduğu» bıldırılerek 2547 sayıh YÖK yasası eleştınldı 5 yıllık unıversıte mensubu ve 8 yıllık kamu görev lısı olan Dr Gurarda YÖK yasasmın kabulünden sonra anılan yasanın 10 maddesi ne göre araştınna görevlısi olarak asıstan kadrosuna atanması gerekıyordu Dr Gurarda ıçın bu ışlem yapıl madıgı gıbı gorevıne de son verıldı DHEKÇE îzmır İdare Mahkemesı'n» 13 evlul 1982 tarıh 82/225 sa yı ile venlen dava dılekçesınde özetle şu goruşlere yer venldı «Tam bir açıklıkla bellrtmek istenz ki Hünkâr fermaniannda bile asgari bir gerekçe vardır Kışıler han gı işlemin nasıl bır gerekçe ile oluşturulduğunu bilmeden nasıl savunma yapacaklardır ve haklılıklannı kanıtlayacaklardır' Bunun bıhnmesi her yurttaşın en doğal hakkıdır. Halen yürür lükte bulunan anayasamız, konuyla ilgili diger yasal hü 'Arkası 9 Sayfada) £ «Ücretliler Fonu» tasarısı TÜRKİYE 1982 İsveç genel •eçimlerl 6n cesınde kararsız seçraenlerın oranını artıran başlıca etkeuleraen bjı, Scsyal Demokratla n n progrimuıda yer alan ve «Lcretluer honuı dıje arulan tasarı. 1970'leruı başından Du yana partı ıçır.ae tartı^ümaüta olan ba tasannın Sosyal Demoıcratlann Iy7o ve 1979 yenııgılerınin arcunda yatan nedeu lerden bin oıduğu bümıyor Sosyal Demokrat Partı nın 1981 kurultayuıda benımsenen bu tasarı, u>guıanaıgmda Is veç'tekı bujiik şırketlenn hısse çogunlugunun 45 yülık bır sure ıçınde sendıkaların denetimine gırmesıne yolaçabılecek. Başka ülkelerde gorulmemıs bır sosjalleştırme programı olan «Lcretlıler Fonu» tasarısı üzennde Isveç te yapılan tartısmalar, genel olarak ıktısadı demokrasi ve sosyal demokrasınin ıktısadı programı konu lannda butün ülkelerde ilgi uyandırıj or. «Ücretliler Fonu» konusuna gırmek ıçın, îsveç'ın Ikıncı Dunya Savaşı'ndan sonrakl gelışmesine kısaca goz atmak gerekıyor. 1950 ve 1960larda Isveç, dığer Batı ekonomileri gi bı, oldukça hızlı ve kesıntısız bır ekonomık bUyüme dönemi yaşadı. Bu dönemde, ekonoraiK büyumenın sagladıgı imkanlarla genel işsızlık ve sağlık sigortaiarı, genel ««»fciıiiir sıstemı gıbı sosyal güvenlik on lemlerı alındı, egıtım ve konut sorunlarına büyuk olçude çözıim getınldı. Refah devletinın başlıca sıyasal hedaüen gerçekleştirıldı. Ne var kı, iktısodı büyumenın kendı başına iktısadı eşıtlığı sağlayam&dığı; konut, geçım, sağuk, vb. açılanndan genel koşullar eskıye nazaran çok daha ıyı bir duruma kavuşturulmasına karşın, toplumun bazı kesımlennın yıne de refah devletı dışmda k&l dığı gorüldü. 1970'lerm başından Itıbaren çalışma hayatının yenlden düzenlenmesı, ısçılenn yönetime katılması ve iktisadi demokrasınm sağlanması yonunde reform taleplerı doğdu îktıdardakı Sosyal Demokrat Partl ile sıkı bır ışbırlığı ıçınde olan ve hemen her zaman Sosyal De mokrat Partının sıyası prograıtnnın ve ıktısadı polıtıkasımn beürlenmesmde çok ağırhklı bır rol oynayan Isveç İşçı Sen dıkalan Konfederasyonu (LO), 1971 tanhli kurultayında bu re form taleplerini gundeme gebr dl. Yine bu kurultayda «isçllerin kollektlf mulkiyetlnde bulu nan sermaye fonlanı kurulma sı olanaklannın araştınlması amacıyla bır 'Çalışma Grubu'na görev venldi. Bu çalışma grubunun başında 19401ann ortalarmdan berı LO*nun Araştırma Bolümü'nü yöneterek, Sosyal Demokratlann iktisadi politikalannı geniş ölçüde etküeyen isimlerden biri, Budolı Meidner bulunuyordu. Muayene ücretlerine tavan getirilmesi, ''uygulanması güc bir karar,, olarak nitelendirildi Asiye UYSAL PJRb'ten Telefon maceraları T 41 Meidner raponı Meidner, 1975 Ağustos'unda «Ücretlüer Foıra» («Löntagar(Arkası 9. Sayfada) vor. Türk Tabipler BlrUğl Mer kez Konseyi 2. Başkanı Dr. Fikret Pamir, Sağlık Bakanlığı'nm serbest çalışan 100. Yıl Üniversitesi'nin sadece doktorlann muayene ücretlerine tavan getlrllmeslne rektörü var llişkin karannı, «nygalama sı guç bir karan olarak nlteledl. Kararın Merkez Konseyl'n de gorüşüldüğünü blldlren Dr Pamir, «Gazetelerden dğrendiğimiz kadanyla, dok Haber Merkezi YÖK. idari bilimler, 3 llahlyat, torlann muayene Ocretleşu ana kadar 128 dekan ata 3 mühendislik ve mlmarlık, rinin tavanı Türk Tabipler yarak 27 üniverslteden Tsin 2 hukuk, 2 veteriner, 2 Zi Birliği'nin saptadıfı asgari de tüm fakülte dekanlannı raat, 2 tıp, bir güzel sanat ücretin bir misllni aşaraabelirledi 52 fakültenin de lar. eczacılık, orman, dlş yacakmış. Ancak, blı asgakanı henüz belli degiL Van haklmliğl ve teknlk egltim ri muayene ücrettni bu mak satla düıenlememiştik» deda yeni kurulan 100. Yıl fakültesl halen dekansız. dl Dr Pamir şoyle konugÜnlversltesi'ne sadece r*»lcYABANCI DtL SEVAVI tor atandı Üniversitenin üç Üniversitelerarası Kurul, tu. «E|er tavan, bizim sapfakültesl dekansız. 5 ağustos tarıhinde yayınlaTürk Haberler AJansı'nın nan doçentlik sınav yonet tadığımız asgari muayene haberine gore. Ankara, Ga meliğine göre merkezi sis ücretinln bir misli olursa zi, îstanbul Teknik, Mar temle yapılacak yabancı dil aradakl fark cok aı ve yemara, Ege, Trakya ve Ata sınavı için başvuru süresl tersiz kalır. Vzmanlar ve bolgeler arasında çok büyük türk Üniversitelerlnin türa ni 15 ekime kadar uzattı. fakülte dekanları belli ol198283 oğretim yılında farklar var. Çok özel mdu 23 fenedebiyat fakül yurtdışında okumak isteyen manlık dalları bulunnyor. tesinden ll'inin dekanı he öğrencilerin başvnıru süresi Vatandaş zor durumda kanüz atanmadı 8 mühendis 30 eylül perşembe günü so labilir.» lık, 7 egıtım, 6 iktisadi ve na erecek. Dr Pamir, Sağlık Bakanlığı'nm, tavan smırını, 1928 tarihli «talabet ve şuabatı san'atlan tarzı icrası» yasası'na dayanarak saptadığını belırtti ve «bu vasa bJldiğim kadanyla hasta ile hekimler arasında çıkabilecek ihtilaflarda mahkemelerde itibar edilmesi için esas alınabılecek miktarın belirlenmesini öngorüyor» dedi Dr Pamir aynca Sağlık Bakanlığı'nm aldığı bu karann nasıl uygulanacagı ve nasıl denetleneceği konusu nun da henüz açıklıga kavuşturulmadığını kaydetti Bırlık olarak, yıllardan be rl muayene ücretlerinin sap tanmasınm yanısıra düzen lenmesl ve denetlmfnin de kendilerlne verilmesi için çaba harcadıklannı bellrten Dr Pamir, önceki yıl son şekllni alan 6023 sayıh Türk Tabipler Birllgl Yasa Tasansı'nda bu isteklerinln yeraldığmı anoak tasanmn son anda MGK'nin gündemlnden çıkanldığını hatırlattı Pamir. Bakanlıgın ilgfli karan alırken kendilerine danışmadığmı ve karar alındıktan sonra da blr yazı gonderilmedlğini sö>lerine ekledl 2 7 üniversitenin 7'sinde tüm fakülte dekanları belirlendi 'BİRUKveBEMBEtUK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog