Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

\ 18 EYLÜL 1982 Cumhuriyet 11 "ARA | TRTde atamalar MODEL, YOK biçimde işledlkleri «renlden de ğerleme» şu sıralarda Malıye Bakanlığında uzerinde en çok çalışılan konulann başında ge lıyor. Yöntem konusunda çeşıtli duşunceler var. Fiyat artışlanmn son on yıUık geliçme si dıkkate alınarak, lirmalann sahıp oldukları makinelere brnegin belli bır tolsayı verüebılecelc ve tum eski değerler bu katsayı ile çarpıhp bugünkü d« gerlerine getirüımş olacak. Bel ki daha başka yontemier de bulunabUir... Bu üç temel konunun yanısı ra, başka noitsJar da hazırlanan •kar&rlar demetinde» yer alabüır. Ancak, bunlann kesinlıkle «bir »r» model* olmadığ: artık ortaya çıkrruş bulunuyor. Çunku, öyle bır «model» yok! .. Yüksels Planlama Kurulu bır yanden, «hanrlanao kırsuriar demetini* beklerken, bır yandan da sürekll taütçe tasarısına precek aiTintıları görüşuyor. BakanUk bütçeıeri tek tek ele alınıyor. Geçen yıllarda oidugu gtbi, bUtçede bu yıl da ytne «bitmesine çok sz kalan yatıntnlarla enerji yatımnlarına önceUka tanınacak. 1983 yılı ıçın ekonomıdekı büyume hızı yüzde 4 ile yüzde $ arasında öngörülüyor. Gelecek yılın fiyat artıs oranı ise, yüade 25'in altında duşünüluyor. Ancak, bu yılki artışların yüzde 401ar dolayında seyretmesi, teknokratlan uzun uzun düşündürüyor. Oalara göre «fi yat »rtı?lannı yüzde yttzden. yüzde 40'» indirmek kolaydır da, yüzde 40'tan vüıde îi'e indirmek çok güçtttr.» 1982 ulusaı geurı cari fij'atlarla 8.5 trilyon Ura olarak hesaplaruyor. Bütçe açıgının da, ulıısal gellrin yüzde btrıni aşmpması ısteniyor. Buna rağmen, halen uygulanan 1982 but çesindeki açıgın ulusal geürin yüzde bıri olan 85 mılyar lirayı aşması ve 100 muyar Ura f"olayına tırrnanması beklenıyor. Bu nedenle de, bakanlıklann «ödenek Uteklerinde> Maiıye Bakanlıgı «pek cömert de611». Başbakanlık, MaUye ve dığer bskanUkUr arasmda bütçe ye iUşkın çok yogun bir trafik var. Kesm rakamlar heniız b3İ lı degil. Bütçenin 2.4 ile 2.6 tril yoa lıra arasmda bağ'.anması söz kanusu. Sanınz, önürnUzdcki salı gunur.e kadar bütçe tasansı çalışmaları son biçimı rü alır ve bayramdan »onra da Daruçma Meclisine sunulur... Güngören, Davutpaşa ve Yenibosna ındirict nıerkezlerınde baglantı çalışmaları nedeniyle yarm Yeşüköy"ün bir kısmı, Mahmutbey, Mahmutbey köy yolu, Kocasınaa. Sefaköy, Besyol, Flor ya, K.üçükçekmece, Halkalı, Altınşehır, tkitellı ve Güneşii semtlerine 917.30 saatîeri arasında elektrik verılemeyecegı bildinidi. İstanbul'da Trafik Şubesi ekiplerince öncekl giin gerçekleştirilen seri kontroller sırisında ehUyetsiz otomobil kullanan 14 tdşl vakalandı, kurallara nyroayan çok sayıda otomobil siirücusüne toplarn 2 mllyon 361 bin S00 Ura para cezası kesildi. Eeşiktaş Dereboyu caddesmde pastahane sahibi îbrahira Karakoyunlu önceki aksam dükkandaki buzdolabmı teraizierken cera yana kapılması sonucu öldü. # Elektrik kesintisi l niveıritelerarası Kurul, Doçentlik sınavına Utşkin yabancı dil sınavı için başvuıu süresinin 15 ekim tarihine kadar uzatüdığınj açıkladı, Merkeri sistemle yapdacak doçentlik smavı için daha önce eylül ayı sonuna kad ır süre tanınnuştt. £ Doçentlik Sınavı 16 Uluslararası Estetik ve Kozmetolou Kongresı yann bsslıyor. rrabya oteli salonlartnda 24 eylül'e kadar süıecek olaa kongrele ünlü estetık uzmanlan 198283'ün makyaj modasını sunac&k BT. tJlkemizde ıl kez düzetüene nkongreye 27 ülkeden 20O'ü aşon delege katılacak. £ Uluslararası Kozmetoloji Kongresi Tirklye Atom Enerjisî Kurumu Baskaıüığına Prol. Dr. N'ejat Ay*rs atandı, Kurum Başkan yardımcıbklanna ise Prot. Dr. Naıık Aras ile Yüksek Miihendis Doğan öner getlrlldiler. fe Aybars Atandı KT Genel Mudurlufu'nde açık bulunan çeşitli kadrolara atama . t yapıldı. Müşavir, uzman ve tetaük kadroda yapılan atamaxa Istanbul Bolge Müdürlüğü ecırinde görev yapmakta olan aber Müdürlüğü redaktor spikerlığine, Haber Dairesi Başkan ğı redaktor spikerlerinden Adnan Advan, İstanbtıl Hadyosu [üdürlüfü uzmanlanndan Metunet Özbsk ise Mtafc Dairesi aşkanlığı Türfc Halk Müziğı ve oyunlan Müdürlügu'ne getırıi iler. TRT müşavir, uzman ve teısnik kadrolarında açık buluan yerlere toplam olarak 44 kişinin terfi ve atamalan yapüdı. £ Trafik kontrolleri sürüyor (Baştarmfı t. sayfadat Aslında, artüc çu nokta iyice ortaya çıkraış bulunuyor: Herhangi bir «ars model» filan yok!... Gerçi, bazı çalışma lar yürütülüyor. Aına, bunlann hcr Eaman, her uygulama sırasuıda alınan kararlardan pek bır farkı yok. üygıüamadaü aksaküklann düzeltilmesı ya da önoeden tasarlanan bazj ay rıntılı karariara gıdilmesirun ise, «ara ır.odcl» gıbi büyük buyük laflarla biç ilgisi j'ok. Şu anda vüksek Pianlarna Kurulunda gorüşülmek uzere lnazırlanan oır «karariar deraeti» var. Bunun teaıel noitaları şdyle özetlsnebilır: • Verfl düzenlemesl: Veru bir vergı getinlmesı söz konusu değıl. Ancak, bu aianda bü21 düzeniemelere gıdilecek. Dü zenlemenin ana doşuncsa şu: «Oevlet tabsil edemtyece^i ja da tahsüalında bü>ii',: masra(lara yol açacağı vergileri uziaş nu vunieraı\le clcle eiraeye talışacak.» Bır uaşka de>::n,e, önıegin halâ 1977 yüındân kalan ve tahsü ediletneyen seisen bın uralık bır vergi varsa, devlet önoslıği bu yıUn bir mıl yoa Uralık vergisuıe verecaK. Seksen bın Ura İçin bUmem ne kadar sayıda uzmanı «o işU» görevlendirmeyecek. Deviet vergiden vazgeçroayecek, »ncak büyük rakamlara ve tabsılatı kolay miktarlara ei atmada ön cetık almaya çalışacak. Şu sıra larda bunun yöntetni ürerinde çaliSilıyor. Böyte bır çalışma sırasında. önaeğtn 1981 yüı için «voğun blr rergi incelemesine» gidılirse, pek şaşmamak gerek. Çün kü, yeni vergiler ve fiyftt artışlannüan sonra vanlan noktada, vergi geUrlert pek de lahnün edildıgi gibl çıkmadı. Daha dogrusu, «venrl tahsil»tmüa b«klenenin altında blr düşüUük bulundusu» vurgulanıyor. • Kur farklan: Ij çevrelenrun «büyök dertlerl» arasmda lnır farklan geliyor. Ağustos sonu itibarlyle binkmiş kur farklan tam 250 mılyar hrayı buluyor. Bunun ertelenmesı ya da bciii bir ödeme pîanma baglanması önütıüzdekı gunler da açntianficak konuiardan bıri olarak gdrunüyor. • Venlden dpjterlenrtirme: Yeni kararlann özellıkle sanaji ve tiraret kesimmi ilgılen dırennoktası.galiba burada dü {Himleniyor. Işletrnelerın bundan ononbeş jıl öncesinın de ğerlerinl taşıması. aradaki fıyat artışlan sonucunda bu degerlerin yıpranmssı, is çevrelerine göre, «yatjrun hevesini kı nyor». özellüüe de, «dış ka>n»k bulmada gtiçlükler yaratıyorj Eldelrt b!r makineye <bugünkü değerl üzerinden flrmt blçUmesl» durumunda, çok sajıda flrmarun sermayesl «naklt para tornnlngu ohnaksunn ar* tabUecek». Ve bu sadeoe dı$ kaynak değil, lç kredi buunak ta da kolaylıl: sagîayacalc. I9 Çevreieriain yukarda özetlenen £ Cerayana kapıldı TCK'nm 141/5, 142/1 maddeleri ve 1402 sayılı Sıkıyönetün Yasası uyarmca yargüaEacai olan Karasu ilçesi yöaetim ku rulu üyeleri şunlardır: Ozer Knş. Hayaü Çakar, Mus tafa Iskenderoğlu, Mehmei Goretı* Aynı maddelerden yargılanacak olan Sınop Ui yonetım ku rulu üyelerinta isimleri ise şöy le: Şenol Ayra», Müzeyyen Uıuncl (âoylu) Mnbarrem Yıldız. Guliekin Çetln, Saadertln Soylu, Şokrü Özyılmaz, Orban Oğur. HALK1N BÎRLtGî DAVASI • İstanbtıl Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılıgınca sanıklarından 6'sının ıdamla cezalandınlması istemi ile top lam 26 saruk hakkında yeni bır d ^ a açüdı. Yargüamasına a• önümüzdeki günlerde baslanacak olan yasadışı (TKP / ML Halktn BirUği • Yenlden İnşa Orgiitü) davasının ıdüıanamesinde 20 sanıgın da çeşitii oranlarda agır hapısle cezalandırılmaları ısteniyor. • Türkiye Yaaarlar Sendikasının 12 Eylül oncesindeki başkaa yarduncuarırıdan Demlrta? Ceyhunla yonetım kuru lu üyeleri Şükran Kurdakul, Alpay Kabacah, Adz Çaliflac ve Emil Galip Sandalcı dün Istanbul Sıkıyönetim Komutan lıgı Askeri Savcüıfcndft il&de verdller. Yazarlann Üadelen, Türkiye Yaıarlar Sendikası nakkında Askeri Savcılıkça açılan soruşturma gcregı alındı. Sonışturrjaa nedeniyle dün, sendikanın 12 Eylül Öncesindeki onur kurulu üyesi Hasao lzcettin Dinamo ve Sayroan Haşmet Zeybek de tfade verdiler. ADANA Adam öldürmek, silah bulun«turmak ve çeşitli eytemlerde bulunmak suçlartndan Askeri Mahkemede yargıla nan 12 sanık 6 ayla 29 yıl arasmda değişen hapis cezasına çarptırüdı. 12 Mayıs 1980 günü Adana'da adam öldürmek, yaralatna, silah taşunak ve kahvehane t*ramak suçlanndan Sıtayönetim 2 nolu Askeri Mahken» sinde yargıîanan Adetn Oıocak'a toplam 20 yıl 1 ay hapis suçortağı A Dinçer'e de 29 yıl U a?:r hapis ceıası verildi. 26 nisan 198o günü yıne Adana'da kahve taramak ve yarala mak suçlanndan samk Kemal Ağcah ve Mehm« Yitit de 21 ser yıl 5'er ay 10'ar gün hapse çarptırıldılar. 1 Mayıs 1981 günu K. Maras' ın Andınn ilçeainde yasadışı sol bır örgüte ginrnek suçund&n samk S»kit Batar 1 numiralı Sıkryönetim Mahkemesi'nce 6 yıl 8 ay agır hapse çarptınldı. Bu arada aynı taribte ve ayn\ yenie Stkıyönetim Komutanlıgı emirterina uymayan Ser pü KOıç, Semra Biiyükba?. Ke rim Daş, Meral Höbek, Tiilay Boz, Ömer Bakacak ve Rami Keskin de 6'şar ay bapis cezasına çarptınldılar. 12 MAHKUMIYEH: 19TSİPÜ (Baştaratı 1. hayfada) Cumhurboskanı tam (Baştarafı 1. Sayfada) Her yıl eylül ayının ilk günü TBMM'ıün açılıs konuşmasını yapmak, TBMM'vi gerektiğinde toplantıya cajırmak, kanunları yayuilamak. kanunlan tekmr görüsülmek üıere TBMM'ye geri göndermek, kanıuılann kauun hükmündeki kararnamelerin TBMM içümıgünttn tümfinün vcva beliıli hükümlerinin Anayasa'va şekil ve n a s bakımından aykın oldnklan gerekçesiyle Anayasa Mahkernesinde iptal davası açrnak, Anayasa MahVemesinöcn iptal kararının yenlden tncelenmesini istemek. TBMM seçimlerinin ertelemnesini iste> rnek. TBMM seçimlerlnin venilenmesine karar vermek, b) Yürütme organına IHşkin olanlar: Başbakanı atamak ve tstifaıını kabul etınek, Basbakanın tekUfi üzerine Bakanlar) atomak ve görevlerine son vermek, gerekll gördü&fi ballerde BatcanUr Kurulunu baskanlığı altında toplantıya cağırmak, yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini eöndemek, Türkiye Comhariyetine eönderilecek vsbancı devlet temsilriJerinl kabul etınek. tniiletler•rmn andla»malan onaylamak ve yayınlamak. TBMM"yi tenv sllen Türk Silahb Kuvvetlerinin Başkomutanlıtını yaomak, Türk Silahb KnvveUerinin kutlanümanna karar verrnek. GenelkUT^"»T T '"Sk>min Rtartıal'. '«İl yerine getirir ve yetkUeri UulCUMHCRBAŞKANDîIN SORUMSUZLOĞO Genel Kurul'da «Cnmhurbaşkanımn sornmsnılueu» başHğıru tasıyan 114. rnadde de komisyondan geldigl biçimiy'e kabul edildi. Madde söyle: «Comhnrbafkanı gdrevleriy» le ngiU l»lejnlerden sonnnla değildlr. Sonnnsnslujra sonuCQ CambuTbaşkammn bfitün rarlardan Basbakan ve ilırill bakanlarc» lmzalamr. Bu kararlardan Basbakkan ve Ugill Bakan sorumludur. Cumhnrbaçkanının Anayasa'mn Oırfli maddelerlsde goste» rilen şartlar» uyarak iek ba?ına imnlavacagı karsrlan ise şunlardır: a) Yasatnayla r)fHl olaalar: TBMM'yi gerektiîlnde topUntıya caeırmak. kammlarm kanun hnkmundeki ksrarnarnelerln TBMM Içtüıfttiiniin tümünün veya bellrli hükümlerinl Anavasa'ya çeldi ve esas bakımmdan aykın oldnklan gerekeesİTİe Anayasa Mahkrmesinde iptal davası acmak. Anavasa Mahkemesfnhı iotal karannrn yenlden Incelenmeslni lstetnek. TBMM seçim'erinhi rrtelenmesinl Istemek. TBMM seclmlerinin yenllenmesine karar T*rmek. b) YurBtme alamna lll?kin olanlar: Bagbakanı atamak. cereMI rBrdülrü halierrie Bakanlar Knrnlnnn ionlantıra caSrrmak, TBrtc Sllahlı Knvvetlerlnln kullan'lmMin» karar Ttrmek. Mfl II GÜvenllk Knrnta'mt toplantvn. catırmık. «SreMI haataIık. sakatlık ve Itoeaıı» »ebeWrle bellrl! M^lerfn cetalanm hafffletmek vev» kaldırmak, filüm cecasmı müebbet ainr hanfs cemimn eevjrme*. ünîversite rektörlerlnl seçmek, c) Yarpyla ilpll olanlar: Anayasa Mabkemesl üy«lerlni, Danıstay öyelerinin dörtte birini, Cmnhnriyet Bassavcısı ve vekilin], Askeri Yargıtay uye lerinl. Askeri Yüksek Idare MahkenıeM öyelerlnl. habim ve S3vcıÎ3r Yüksek Kurulu üyelerini seçmek..» YÖK TASAKIYA GtROt «Üniversiteler» basuguıı taşiyan 155. maddede YÖK yasasında yer alan bazı bukUmlerin tasanya kcmulduğu eörüldli. Genel Kurul'da «yfUraek okul 1ar» başUğıra taşıyan 166. mad dede komisyonun getlrdiği dü.zeniemede yeralan özel yüksels okuUann açılacagına iUşkin hü kümler t&s&rıdan çıkaıtılâı. Korrusyon Başkanı Prof. Aldıkaçtı, yaptıgı konuşrnada, özel yüksek okullann açıbnasını sa \mndu. Madöenin oylamasına geçileceği sııada Ismail Hakkı Demirel. bir önerge vererek maddenin tıkra tıkra oylanma sını ör.erdi. îçtüzük uyarmca Iıkra Iıkra oylanan 166. maddenin birinci fıkrası kabuledilirken, özel vüksek okuüann açıtaıasına olanak saîlayan fık ra genel kurulda reddeöilât. Reddedilen fıkralarda özel ytHC sek okullann vakıflar ve kâr gayesi gutmeyen kıınım ve ku ruluşlar taTafındaa açılabüaceği, bu okullann resmi yükselc okuUann hükünüerine tabi o< lacaklan belirüliyordu. TÜRK DİL AKADEMİSÎ ÇIKARILDI Anayasa Komisyonu taaan* da yeralan «Türk DU Akadendsi» maddesini çıkarsrak yenne, «Ataturk Akademlab ba9Uklı maddeyi getirdl. Bu madde genel kurulda kabul edildi. Metunet Pamak da bu maddeye karşı olmadıguu, ancaic «Turk DU Akademlsi» maddesi nin de tasanda korunmaaı gerektiğini soyledi. «AUtürk Akademisl» başlıgv nı taşıyan 168. madde genel ku rulda oylanarak kabul edı'.di: «Atatürk ilke ve Inküaplannı Tfirk kültflrünü Türk iarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak amacıyla kamu t&zel kişiliğine sahlp Atatürk Akademisi kurulur. Akademinin kurulujunu çaltş ma usuUeri yetkileri ve özlülc isleri kanunla düzenlenir. Damşma Mecasi'nde daha sonra tasannın HafcraUk ve Savcılık meslekleıi Ue hatam ve savcüann denetinüne iUşkin 173 v« 177. maddeler kabul edildi. KAMÜLAŞHRMA Genel Kurul'da «Kamulaçhrma> başlüdı 48. madde de komisyonun düzenledıgi şekilda benimsendi. Maddeye göre dev tet ve tuzel kişileri kamu y»rannın gerektirdiği ve yapümadıgı takürde kamu yararının agır zarar görecegl hallerde karşılıklannı peşin ödernet: şartıyla ftzel mülkiyette bulunan maUarın tamanuıu veya bır kısmını kamulaştırabitecek. Kamulaştırma bedelınin tesbi tinde vergi beyara kıymet takdirleri, birim fiyatlar, maliyet hesapları ve öteki objektit ölçüler dikkate almacak. Kamulaştırma bedelj ile vergi bestanmdaki değer arasındaki farkın nasü vergilendirilecegi kanunla gösterilecek. Kamulaştırma bedeli nakden ve peçin olarak ödeaecek. Ancak tanm refonnurıun uyguianması, enerjl ve jskan pro.ıelerinın gerçekleş tırilmesi, orman geUştirilmesi kıyüann korunması ve turizra amacıyla kamulaştınlan topraklann bedell«rinin nasü öda neceği kanunla beUrlenecek. Kanunun taksitle ödemeyi öngorduğu hallerde taksitlendirme suresi 5 yılı aşamayacak, çıftçlnin dogrudan doğruya ışlettiği toprağıa kamulaşürmaı bedeli ise her halde peşin ödenecek. Genel Kurul'da billm ve teknoloJUUn Beliştirmest amacjyla çeşitli kuruluşlar arasında ışbirliği sağlanmasını va araşurmaları teşvik etmesinl öngören yeni bir maddenin de tasanya eklenmesi kararlaştınldı. Oğretim üyeleri (Baştarafı 1. Sayfada) kanlann görüşlerinin alındıgı «0» rskamı konularak. faküitekonusuna gelince: lerin oraya özel uygulama saatı Elitnizde bır tutanak, blr de koyarak ıstenefi dersler ıçın rapor (otokopısl var. 30.3.1982 ağırlık verebümesı eagellenmış. tarihlnde toplanan alt komisBununla da yeUnümeını;, sa yon, sosyal, ifcüsadi ve idarl dece bazt bölümlertn ders prog bilimler oknulannda öjjretlm ratnlaruun altına konan blr not yapaa takUltelertn Ulediklen la, lakültelare sadece bir ders bğretım ve egjtirn prograrnlan» için zorunlu ek' program yap nın tekdüze olarak yürütUlmema bakkı tanınnuş. Bunun yasmın olanaksız ve bilimsel açıntna ıkinö bır notla seçımük dan ve Ulke gereksınmelen dikders rejizrurun uygıılanrcayacakate aiındığında yararlı olrna£ı vurgulanmış. cüğı sonucuna varmış. Ayru ana Liseierie uygvüanan türden, büırn ve bilım dallannın, taderslerin adun ve saatleriaı be kiliMlerın ışlevlerine bakılmaklirleven, fakü'.telere niçbir es sızın kauplaşUıılmasıran saiunneklık tanınuyan uygulanması calı oldıjğu, alt komisyon UyeEOrunlu bu prograın karşısın lerlnın ımzaladıklan tutanakda, «nasıl bir uygulama esnek la sablt. U|ine sahip olduklarım» sordugumuz fakülte yöneticüerı, Universiteierarası Kunü ş bu konuda biçblr açıklama ya kaniıgı karanyla llgllı takülta pamıvorlar. tsim açıklanmama dekaularının katılımıyla 17.5. koşuluyla verilen yaaıt, «Oygu 1982'de hazırlanan raporda d& lama «mekltğiml* yok. YÖK bl ayru aonuca vanhyor, üglli bı zi tembelligre alıştınyor. Bizim hm alanlannda ögrealm yapan için vapacak blr i? kalmaöı adı şeçen takültelerde prograır Bekliyoruz, kararlar, emirler larvn tek dUze (prototip) olageliyor. Bta de nyguluyon». IJİ rak yürUtülmesüun olanaîaii raz, eleçtiri hakkimiı yok» Olu olduğuna ojbirUğl Ue karar yor. •TeriliyoT Pakülteierin seçlmle thsan Doğramacı'ran aynı ba gelmış yönetim elemanlan ^ sın toplanüsında yer alan, prog dekanlaruun tUmü bu uygulalamlan yapaTken Ugililerin, de maya karşı çıkmışlar. IBs^tanfı 1. Myfada) lunmayan, ancak herhangi blr sınıfa alt tek dersten başarısız olmuş klşller de katılacak. Tek ders sınavında başan kazanacak ortaokul son sınıf öğrencilerlnln llse ve dengl okullara kayıtlan İçin 4 eklm pazartesi günü m«sal bitimine kadar sure tanınacab. Tek ders II Güvrrdlk Kuruluno toptor tıya çaiıınıak. Milli Gın.^ııîik Karulu'na başkanlık etmek. Bakanlar Kurulo İle blrlıkte olacanüstü hal ilan etraeb, ols^anüstü hallerde Bakanlar Knralu ile birlikte kanun hiikmünde kararname cıkarmak. sürekli hastalık, sakathk ve kocama sebeblyle bellrll H?ilerin cezalannı haflfletiDek ve^a kaldırm?1;. fiHim czalannın yerine eetirilmeslnde karar vernıek vev» «rel af vetHslne dayanarak ölüm cezasını müebbet bapls cetasma cevinnek, Devlet DeneUeme Knruln*nun üyelerini ve başkanmı ataraak, D«vlet Denetlerne Kıırnln"n» inceleme, arastirrna ve denetleme TatJtirmak. TBT Kurnrnu Gsnel MOdürü ile ü<j y8netîm fcnralo öveslnl atamak, kaT3rnaTH*leri imzalamafc. lüıfikleri ImTalarnaV v* vavtnlamak. TÜTMve Comhurtveti Mer )t« Bankası Ba^kanım seçmfk, iiniveTSİte TeMörlerinl seçmek, Mvanet t?leri Bagkanım se<;mek, Anavasa T»ya 8ıel kamnv larda CnmhtiTba^kanTnft atama yetkisl verllen «ÖTevlere gereWl aUmalan c> Yann Vt llglU Inara^a Mahkeme»! üyelerlnl Danıstay üyelertnin dörtte birini, Cunıburivet Bagsavcısı ve vekilinl. Askeri Yargrtay üyel«rini. Askeri Yfikaek Idare MahkenN«i üyplerini, Makiraler ve Savcılar Yüksek Knrulu üyelerini seemek, Comhurbaşkanı avnca Anayasa^a ve diğer kaaımlarda Kösterilen rSrerleri Buğday satarsak para kazanırız, satmazsak çok para kazamrız! Türkiye bir buğday ulkesîdir. Ürettiği buğdayın bir kısmın» satar, sürekli döviz sağlar. Buğday mı satmalı Türkiye?* Yoksa, buğdaya değer katmalı, unmuyapmalı?.. Makarna mı yapmalı?.. Bisküvi mi yapmalı... satmalı?! 1 ton buğday buğday olarak 185,54 dolar * un oiarak 346,70 dolar, makarna olarak 363,68 dolar, bisküvi olarak 1280,11 dolar, getirirTürkiye'ye! Buğday mı satmalı Türkiye? Buğday olarak kalamaz artık buğday... Kalmamalı. Buğday olarak şatılmamalı! Değer katmalı buğdaya... Değişmeli Türkiye'nin hızı! Makama yapmalı... Türkiye hızlanmalıî Bisküvi yapmalı.. Türkiye koşmalıî Hedef: Tanma dayalı sanayî ile 10 yılda 100 yıl ilerii 1 I HEDEF: 10 YILDA . İOOYILİLERI! T.C. ZİRAAT BANKASI Kaynd: ÎT01981 dıs tîcaretistamklm "Büyük Türkiye nin dünyada da büyük bankası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog